Mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit ng Adobe

Na-publish noong ika-17 ng Pebrero, 2024. May bisa simula ika-17 ng Pebrero, 2024. Pinapalitan at sinasapawan ng Mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit na ito ang lahat ng nakaraang bersyon.

 

ANG KINAKAILANGANG PROBISYON SA ARBITRASYON AT PAGSUSUKO NG CLASS ACTION SA SEKSYON 14 (PAGLUTAS SA HINDI PAGKAKASUNDO, PAGSUSUKO NG CLASS ACTION, KASUNDUAN SA ARBITRASYON) NA NASA IBABA ANG NAMAMAHALA SA PAGLUTAS SA MGA HINDI PAGKAKASUNDO. PAKIBASA ANG MGA ITO NANG MABUTI. KUNG HINDI KA SANG-AYON SA MGA TUNTUNING ITO GAYA NG INILALARAWAN SA IBABA, KASAMA ANG KINAKAILANGANG PROBISYON SA ARBITRASYON (KUNG HINDI KA NAG-OPT IN GAYA NG PINAPAYAGAN DITO) AT PAGSUSUKO NG CLASS ACTION, HUWAG GAMITIN ANG MGA SERBISYO O SOFTWARE.

 

Ang Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit na ito (“Mga Pangkalahatang Tuntunin”), kasama ang anumang naaangkop na Mga Karagdagang Tuntunin (tingnan ang seksyon 1.2 (Mga Karagdagang Tuntunin) sa ibaba) (kapag sama-sama, ang “Mga Tuntunin”) ang namamahala sa iyong paggamit at pag-access sa aming mga website, web-based na application at produkto, suporta sa customer, discussion forum o iba pang interactive na lugar o serbisyo, at mga serbisyo tulad ng Creative Cloud (kapag sama-sama, ang “Mga Serbisyo”) at sa iyong pag-install at paggamit ng anumang software na isinasama namin bilang bahagi ng Mga Serbisyo, kasama, nang walang limitasyon, ang mga mobile at desktop application, Mga Sample na File at Content File (na inilalarawan sa ibaba), mga script, mga set ng tagubilin, at nauugnay na dokumentasyon (kapag sama-sama, ang “Software”). Kung sumang-ayon ka sa Mga Tuntunin sa Subscription at Pagkansela (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), itinuturing ding bahagi ng Mga Tuntunin ang mga nasabing tuntunin. Kung ginagamit at ina-access mo ang Mga Serbisyo at Software sa pamamagitan ng programang Value Incentive Plan ("VIP") ng Adobe, hindi nalalapat sa iyo ang Mga Tuntunin sa Subscription at Pagkansela, pero papamahalaan ng natitirang bahagi ng Mga Tuntunin ang iyong paggamit at pag-access sa Mga Serbisyo at Software. Kung pumasok ka sa isa pang kasunduan sa amin tungkol sa mga partikular na Serbisyo at Software, ang mga tuntunin ng kasunduang iyon ang may kontrol kapag salungat ito sa Mga Tuntunin.

 

SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT SA MGA SERBISYO O SA SOFTWARE, KINUKUMPIRMA MO NA IKAW AY NASA LEGAL NA EDAD PARA PUMASOK SA MGA TUNTUNIN, O KAYA, KUNG WALA KA PA SA LEGAL NA EDAD, NAKAKUHA KA NG PAHINTULOT NG MAGULANG O TAGAPAG-ALAGA MO NA PUMASOK SA MGA TUNTUNIN.

 

Kailangang 13 taong gulang ka na pataas para makapagparehistro ng indibidwal na Adobe ID. Ang mga paaralang kalahok sa pinangalanang alok sa user na pang-elementarya at sekondaryang edukasyon ay puwedeng mag-isyu sa isang batang wala pang 13 taong gulang ng isang enterprise-level na Adobe ID, alinsunod sa Mga Karagdagang Tuntunin para sa Data ng Mag-aaral sa K-12 (Primary and Secondary) and Higher Education (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_ph).

 

1. Ang Iyong Kasunduan sa Adobe.

 

1.1 Pagpili ng Batas at Nakikipagkontratang Entity. Kung nakatira ka sa North America (kasama ang United States, Canada, Mexico, mga teritoryo at pag-aari ng United States, at mga base militar ng United States, nasaan man ito), ang iyong kaugnayan ay sa Adobe Inc., isang kumpanya sa United States, at ang Mga Tuntunin ay pinapamahalaan ng, at binibigyang-kahulugan at ipinapaliwanag alinsunod sa, mga batas ng Estado ng California, U.S.A., maliban na lang kung inunahan ng pederal na batas ng U.S., nang walang pagsasaalang-alang sa mga panuntunan sa salungatan ng batas. Kung naninirahan ka sa labas ng North America, ang iyong kaugnayan ay sa Adobe Systems Software Ireland Limited, at ang Mga Tuntunin ay pinapamahalaan ng, at binibigyang-kahulugan at ipinapaliwanag alinsunod sa, mga batas ng Ireland, maliban kung inunahan ng lokal na batas. Para sa mga customer sa Australia, ang Adobe Systems Software Ireland Limited ay kumikilos bilang awtorisadong ahente ng Adobe Systems Pty Ltd. at pumapasok sa kontratang ito sa kapasidad nito bilang ahente para sa Adobe Systems Pty Ltd. Posibleng mayroon kang mga karagdagang karapatan sa ilalim ng iyong lokal na batas. Hindi namin nilalayong limitahan ang mga karapatang iyon kapag ipinagbabawal ng batas na gawin iyon. Para sa mga layunin ng Mga Tuntunin, ang ibig sabihin ng “Adobe,” “kami,” “namin,” at “amin” ay Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited, o Adobe Systems Pty Ltd., ayon sa naaangkop.

 

1.2 Mga Karagdagang Tuntunin. Ang aming Mga Serbisyo at Software ay lisensyado, hindi ibinebenta, sa iyo, at posible ring sumailalim sa isa o higit pa sa mga karagdagang tuntunin sa ibaba (“Mga Karagdagang Tuntunin”). Kung may anumang salungatan sa pagitan ng mga tuntunin sa Mga Pangkalahatang Tuntunin at sa Mga Karagdagang Tuntunin, ang Mga Karagdagang Tuntunin ang mamamahala kaugnay ng Mga Serbisyo o Software na iyon. Ang Mga Karagdagang Tuntunin ay puwedeng magbago gaya ng inilalarawan sa seksyon 1.5 (Mga Update sa Mga Tuntunin) sa ibaba.

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_ph)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/stockterms_ph/collaborationspace-terms_ph)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_ph)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_ph)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_ph)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_ph)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_ph)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_ph)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_ph)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_ph)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_ph)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_ph)
 • Business Catalyst (https://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_ph)
 • Business Customers (https://www.adobe.com/go/business_terms_ph)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_ph)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_ph)
 • Frame.io (https://www.adobe.com/go/frameio-terms_ph)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_ph)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_ph)
 • K-12 and Higher Education (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_ph)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_ph)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_ph)
 • Mixamo (https://www.adobe.com/go/mixamo_ph)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_ph)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_ph)

 

1.3 Mga Business User. Kung nakatanggap ka ng “Entitlement” (na inilalarawan bilang karapatang gamitin, i-access, at ikonsumo ang Mga Serbisyo at Software) mula sa isang organisasyon o grupo, kasama ang pero hindi limitado sa isang negosyo o anupamang komersyal na entity, entity ng gobyerno, non-profit na organisasyon, o institusyong pang-edukasyon (bawat isa ay isang “Negosyo”) sa ilalim ng isa sa mga business plan ng Adobe (gaya ng Creative Cloud for Teams, Creative Cloud for Enterprise, o Document Cloud), (A) ikaw ay isang “Business User” ng nasabing Negosyo; (B) ang iyong Adobe profile na nauugnay sa nasabing Entitlement ay isang “Business Profile”; at (C) ang ibig sabihin ng lahat ng pagbanggit sa “iyo” sa Mga Tuntunin ay ang nasabing Negosyo at ang Mga Business User nito, gaya ng naaangkop. Kung isa kang Business User, sumasang-ayon ka na, dahil sa iyong pagtanggap ng Mga Entitlement mula sa nasabing Negosyo, (1) puwedeng bigyan ng Adobe ang nasabing Negosyo ng kakayahang i-access, gamitin, alisin, panatilihin, at kontrolin ang iyong Business Profile at ang lahat ng Content doon, na-upload o na-import man bago o pagkatapos ng petsa kung kailan huling na-update ang Mga Tuntunin; (2) ang iyong paggamit sa Mga Serbisyo at Software ay pinapamahalaan ng nasabing kasunduan ng Negosyo sa Adobe; at (3) puwedeng ibigay ng Adobe ang iyong personal na impormasyon sa nasabing Negosyo. Ang access sa mga komplimentaryong Entitlement (“Complimentary Services”) ay maaaring ibigay sa sinumang user na idinagdag sa Admin Console ng Negosyo (tulad ng tinukoy sa Mga Karagdagang Tuntunin para sa Mga Business Customer (http://www.adobe.com/go/business_terms_ph) na itinakda sa Seksyon 1.2) at ang mga naturang user ay ituturing na Mga Business User. Kung isa kang Business User na may Mga Entitlement mula sa maraming Negosyo, posibleng mayroon kang magkakaibang Business Profile na nauugnay sa bawat Negosyo. Bilang Business User, posibleng mayroon kang iba't ibang kasunduan o obligasyon sa isang Negosyo, na posibleng makaapekto sa iyong Business Profile o sa Content mo. Walang pananagutan ang Adobe para sa anumang paglabag mo sa mga nasabing kasunduan o obligasyon. Kung hindi ka nakatanggap ng Mga Entitlement mula sa isang Negosyo (hal., nag-subscribe ka sa isang plan sa Creative Cloud para sa mga indibidwal at nakatanggap ka ng Mga Entitlement sa pamamagitan ng plan na ito), (a) ikaw ay isang “Personal User”; (b) ang iyong Adobe profile ay isang personal na profile; (c) ikaw lang ang may access at kontrol sa lahat ng Content sa iyong personal na account o personal na profile (maliban kung may ibang nakasaad sa Patakaran sa Privacy); at (d) ang ibig sabihin ng lahat ng pagbanggit sa “iyo” sa Mga Tuntunin ay ikaw bilang isang indibidwal. Kung nakatanggap ka ng Mga Entitlement sa pamamagitan ng isang personal na plan at mula sa isang Negosyo, ikaw ay parehong Personal User at Business User. Isa kang Personal User kapag ginagamit mo ang Mga Entitlement na nakuha mo sa pamamagitan ng iyong personal na plan, at isa kang Business User kapag ginagamit mo ang iyong Mga Entitlement na ibinigay ng isang Negosyo.

 

1.4 Mga Pangnegosyong Email Domain. Bilang Personal User o Business User, puwede kang gumawa ng Adobe account gamit ang isang email address na ibinigay o itinalaga sa iyo ng isang Negosyo (gaya ng iyong email address sa trabaho). Kung gumawa ang Negosyo ng direktang kaugnayan sa amin, posibleng gusto nilang idagdag ang iyong account sa nasabing ugnayan. Kung mangyayari ito, puwedeng i-roll ng Negosyo ang iyong account sa account ng Negosyo nang may paunang abiso mula sa Negosyo o sa amin. Ibig sabihin nito, magagawa ng Negosyo na (A) i-access ang account; (B) kontrolin ang account at anumang Content nito na na-store, na-upload, o na-import bago o pagkatapos ng petsa kung kailan huling na-update ang Mga Tuntunin; at (C) irekomendang ilipat ang anumang Content na hindi Pangnegosyo na nauugnay sa nasabing account sa isang bagong account na gumagamit ng email address na hindi nauugnay sa nasabing Negosyo. Kinukumpirma mo rin, bilang isang Personal User na may Adobe account na nakatalaga sa isang Negosyo o Business User, na posibleng ibigay ng Adobe ang iyong personal na impormasyon sa nasabing Negosyo (kasama, bilang paglilinaw, ang pagbabahagi ng iyong impormasyon sa isang administrator ng iyong Negosyo), gaya ng iyong pangalan, email address, at impormasyon ng Entitlement. Kung ayaw mong i-access, gamitin, alisin, panatilihin, o kontrolin ng isang Negosyo ang isang account o profile, huwag gumamit ng Pangnegosyong email address sa account na iyon. Ang impormasyon tungkol sa pag-store at pag-access ng Content, at kung paano mo puwedeng palitan ang email address na nauugnay sa iyong account, ay makikita rito. https://adobe.com/go/business-storage-helpx_ph. Puwedeng magbahagi ang Adobe ng impormasyon tungkol sa Negosyo, gaya ng pangalan at email address ng administrator, sa isang Business User.

 

1.5 Mga Update sa Mga Tuntunin. Puwede kaming gumawa ng mga pagbabago sa Mga Tuntunin paminsan-minsan, at kung gagawin namin iyon, aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng pagbago sa petsa sa itaas ng Mga Tuntunin at, sa ilang sitwasyon, puwede kaming magbigay sa iyo ng karagdagang abiso. Hindi gagawa ang Adobe ng mga pagbabago na may epekto ng pagpapataw ng mga karagdagang bayarin o singil nang hindi nagbibigay ng karagdagang abiso. Anumang nasabing pagbabago ay hindi malalapat sa anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo ng Adobe na lalabas bago ang petsa kung kailan namin na-post ang binagong Mga Tuntunin na nagsasama ng mga nasabing pagbabago, o kapag nagkabisa ang Mga Tuntunin. Dapat mong regular na tingnan ang Mga Tuntunin. Maliban kung may ibang binanggit, ang mga binagong Tuntunin ay magkakabisa kaagad, at ang iyong patuloy na paggamit sa aming Mga Serbisyo at Software ay kumukumpirma sa iyong pagtanggap sa mga pagbabago. Kung hindi ka sang-ayon sa binagong Mga Tuntunin, dapat mong ihinto ang paggamit sa aming Mga Serbisyo at Software at, kung naaangkop, kanselahin ang iyong subscription.

 

2. Privacy.

 

2.1 Privacy. Para sa impormasyon kung paano namin kinokolekta, ginagamit, ibinabahagi, o kung hindi man ay pinoproseso ang impormasyon tungkol sa iyo at sa paggamit mo sa aming Mga Serbisyo at Software, pakitingnan ang aming Patakaran sa Privacy: http://www.adobe.com/go/privacy_ph. May opsyon kang pamahalaan ang mga kagustuhan sa impormasyon dito: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

2.2 Ang Access Namin sa Iyong Content. Puwede naming i-access, tingnan, o pakinggan ang iyong Content (na inilalarawan sa seksyon 4.1 (Content) sa ibaba) sa pamamagitan ng mga automated at manual na paraan, pero sa mga limitadong paraan lang, at ayon lang sa pinapahintulutan ng batas. Halimbawa, para maibigay ang Mga Serbisyo at Software, posibleng kailangan naming i-access, tingnan, o pakinggan ang iyong Content para (A) tumugon sa Feedback o mga kahilingan sa suporta; (B) ma-detect, mapigilan, o kung hindi man ay matugunan ang panloloko, seguridad, legal, o teknikal na mga isyu; at (C) ipatupad ang Mga Tuntunin, ayon sa nakasaad sa Seksyon 4.1 sa ibaba. Puwedeng suriin ng aming mga naka-automate na system ang iyong Content at Creative Cloud Customer Fonts (inilalarawan sa seksyon 3.10 (Creative Cloud Customer Fonts) sa ibaba) gamit ang mga diskarte gaya ng machine learning para mapaganda ang aming Mga Serbisyo at Software at ang karanasan ng user. May makikitang impormasyon kung paano ginagamit ng Adobe ang machine learning dito: http://www.adobe.com/go/machine_learning_ph.

 

2.3 Mga Kasunduan sa Proteksyon ng Data. Sa ilang bansa, iniaatas ng batas na gumawa kami ng kasunduan sa proteksyon ng data sa iyo kung mangangasiwa kami ng Personal na Data (tulad ng inilalarawan sa naaangkop na kasunduan) para sa iyo bilang bahagi ng aming Mga Serbisyo at Software. Ang mga kasunduang ito ay ang Kasunduan sa Pagpoproseso ng Data o Mga Tuntunin sa Proteksyon ng Data sa EU, na makikita sa mga sumusunod na lokasyon:

(A) Kasunduan sa Pagpoproseso ng Data (Data Processing Agreement o “DPA”) sa European Union (“EU”). Nalalapat ang mga tuntunin ng DPA kapag nagbibigay ka ng Personal na Data (tulad ng inilalarawan sa DPA) na nakolekta mula sa mga indibidwal mula sa mga bansa sa European Economic Area (“EEA”) at sa UK at kapag ikaw ay “Controller” at ang Adobe ay isang “Processor” sa ilalim ng General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”) o anumang pamalit para sa GDPR na nauugnay sa pag-alis ng United Kingdom sa EU. Available ang mga tuntunin ng DPA sa www.adobe.com/go/tou-dpa_ph.

(B) Mga Tuntunin sa Proteksyon ng Data. Nalalapat ang Mga Tuntunin sa Proteksyon ng Data kapag nagbibigay ka ng Personal na Data (tulad ng inilalarawan sa Mga Tuntunin sa Proteksyon ng Data) na nakolekta mula sa mga indibidwal sa labas ng EEA at UK at kapag pinoproseso ng Adobe (tulad ng inilalarawan sa Mga Tuntunin sa Proteksyon ng Data) ang data na ito sa iyong tagubilin at sa iyong ngalan. Makikita ang Mga Tuntunin sa Proteksyon ng Data sa: https://www.adobe.com/go/dptl-ww_ph.

 

2.4 Sensitibong Personal na Impormasyon. Sumasang-ayon ka na ikaw ay hindi mangongolekta, magpoproseso, o magso-store ng anumang Sensitibong Personal na Impormasyon (tulad ng inilalarawan sa ibaba) gamit ang Mga Serbisyo at Software, maliban kung (A) direktang pinapahintulutan ng Adobe, (B) nilalayon ng Mga Serbisyo at Software, o (C) pinapamahalaan ng Mga Karagdagang Tuntunin, ayon sa naaangkop. Sumasang-ayon ka na hindi mo ipapadala, ihahayag, o gagawing available sa Adobe o sa mga third-party na provider ng Adobe ang Sensitibong Personal na Impormasyon. Ang ibig sabihin ng “Sensitibong Personal na Impormasyon” ay pinansyal na impormasyon ng isang indibidwal, data tungkol sa sekswal na gawi o sekswal na oryentasyon, medikal, o pangkalusugang impormasyon ng isang indibidwal na protektado sa ilalim ng anumang batas sa proteksyon ng data ng kalusugan, biometric data, personal na impormasyon ng mga bata na protektado sa ilalim ng anumang batas sa proteksyon ng data ng bata (tulad ng personal na impormasyong inilalarawan sa ilalim ng U.S. Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”)) at anumang karagdagang uri ng impormasyon na kasama sa terminong ito o anumang katulad na termino (tulad ng “sensitibong personal na data” o “mga espesyal na kategorya ng personal na impormasyon”) gaya ng ginagamit sa mga naaangkop na batas sa proteksyon ng data o privacy. Kung ikaw ay isang Negosyo, sumasang-ayon ka rin na sisiguraduhin mo ang pagsunod ng Mga Business User sa seksyong 2.4 na ito (Sensitibong Personal na Impormasyon).

 

2.5 Paglilipat ng Personal na Impormasyon. Nagpoproseso at nagso-store kami ng impormasyon sa U.S. at sa iba pang bansa. Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Mga Serbisyo at Software, pinapahintulutan mo ang Adobe na ilipat ang iyong personal na impormasyon sa mga pambansang hangganan at sa ibang bansa kung saano nagpapatakbo ang Adobe at ang mga partner nito.

 

3. Paggamit ng Mga Serbisyo at Software.

 

3.1 Lisensya. Alinsunod sa iyong pagsunod sa Mga Tuntunin at naaangkop na batas, binibigyan ka namin ng di-eksklusibo, limitado, at mababawing karapatan (ayon sa nakasaad dito) para i-install, i-access, at gamitin mo ang Mga Serbisyo at Software na ginagawa naming available sa iyo, at nililisensyahan mo mula sa amin. Ang bawat lisensya ay gagamitin lang ng isang (1) tao at hindi ito puwedeng ibahagi. Sa katapusan ng termino ng iyong lisensya, mag-e-expire ang iyong (mga) lisensya gaya ng itinakda sa (mga) dokumento ng order mo, o sa Mga Tuntunin sa Subscription at Pagkansela (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html). Ang (mga) bersyon ng Mga Serbisyo at Software na available sa petsa ng pag-renew mo ay posibleng iba kaysa sa (mga) bersyong available noong una mong nilisensyahan ang mga ito mula sa Adobe. Ang mga bersyon ng Mga Serbisyo at Software na sinusuportahan ng Adobe ay makikita rito: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_ph. Sumasang-ayon ka na ang iyong desisyong gamitin, i-access, o lisensyahan ang Mga Serbisyo at Software ay hindi nakasalalay sa paghahatid ng anumang functionality o feature sa hinaharap, o nakadepende sa anumang pasalita o nakasulat na pampublikong komento na ginawa namin tungkol sa functionality o mga feature sa hinaharap

Alinsunod sa iyong pagsunod sa Mga Tuntunin at naaangkop na batas, binibigyan ka namin ng di-eksklusibo, limitado, at mababawing karapatan para i-install, i-access, at gamitin mo ang Mga Serbisyo at Software na ginagawa naming available sa iyo, at nililisensyahan mo mula sa amin. Ang bawat lisensya ay gagamitin lang ng isang (1) tao at hindi ito puwedeng ibahagi. Sa katapusan ng termino ng iyong lisensya, mag-e-expire ang iyong (mga) lisensya gaya ng itinakda sa iyong (mga) dokumento ng order, o sa Mga Tuntunin sa Subscription at Pagkansela. Ang (mga) bersyon ng Mga Serbisyo at Software na available sa petsa ng pag-renew mo ay posibleng iba kaysa sa (mga) bersyong available noong una mong nilisensyahan ang mga ito mula sa Adobe. Ang mga bersyon ng Mga Serbisyo at Software na sinusuportahan ng Adobe ay makikita rito: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_ph. Sumasang-ayon ka na ang iyong desisyong gamitin, i-access, o lisensyahan ang Mga Serbisyo at Software ay hindi nakasalalay sa paghahatid ng anumang functionality o feature sa hinaharap, o nakadepende sa anumang pasalita o nakasulat na pampublikong komento na ginawa namin tungkol sa functionality o mga feature sa hinaharap.

 

3.2 Intelektwal na Pag-aari ng Adobe. Kami (at ang aming mga tagapaglisensya, kung naaangkop) ay mananatiling nag-iisang may-ari ng lahat ng karapatan, titulo, at interes sa Mga Serbisyo at Software. Maliban sa nakasaad sa Mga Tuntunin, hindi ka namin binibigyan ng anumang karapatan sa mga patent, copyright, trade secret, trademark, o anupamang karapatan kaugnay ng mga item sa Mga Serbisyo o Software. Ibig sabihin nito, hindi mo puwedeng gamitin ang aming mga trade name, trademark, service mark, o logo kaugnay ng anumang produkto o serbisyo na hindi sa amin, o sa anumang paraan na malamang na magdulot ng pagkalito. Nakalaan sa amin ang lahat ng karapatang hindi ibinigay sa ilalim ng Mga Tuntunin.

3.3 Storage. Inirerekomenda namin na regular mong i-back up ang iyong Content at Creative Cloud Customer Fonts sa ibang lugar, kahit na nagbibigay ng storage ang Mga Serbisyo at na-enable ng mga naaangkop na Serbisyo ang functionality na ito. Puwede kaming gumawa ng mga makatuwirang teknikal na limitasyon, tulad ng mga limitasyon sa laki ng file, storage space, kapasidad sa pagpoproseso, at iba pang attribute. Puwede naming suspindihin ang Mga Serbisyo hanggang sa pasok ka na sa limitasyon sa storage space na nauugnay sa iyong account. Sa katapusan ng termino ng iyong lisensya, gagamit kami ng mga pagsisikap na makatuwiran ayon sa komersyo para mabigyan-daan kang ilipat ang iyong Content mula sa Mga Serbisyo. Dapat matapos ang paglipat sa loob ng tatlumpung (30) araw mula sa petsa ng pagwawakas o pag-expire ng termino ng iyong lisensya. Sa katapusan ng 30 araw na panahon ng paglipat na ito, nakalaan sa amin ang karapatang i-delete ang iyong Content. Dapat mong i-download ang anumang Nilalaman na na-store mo sa Mga Serbisyo bago matapos ang iyong lisensya.

 

3.4 Content na Mula sa User. Puwede kaming mag-host ng content na binuo ng user mula sa aming mga user. Kung ia-access mo ang aming Mga Serbisyo, puwede kang makakita ng content na mula sa user na ilegal o sa palagay mo ay nakakasakit o nakakadismaya. Wala kaming pananagutan para sa naturang content na binuo ng user. Kung available, puwede mo ring i-click ang button na “Iulat” para iulat sa amin ang content na ito. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa aming mga patakaran at kasanayan sa pagmo-moderate ng content, kabilang ang kung paano mag-ulat ng content sa amin sa aming Transparency Center (https://www.adobe.com/trust/transparency.html).

 

3.5 Mga Sample na File. Ang ibig sabihin ng “Mga Sample na File” ay audio, visual, video, o iba pang content file na ibinibigay ng Adobe at magagamit sa mga tutorial, demonstrasyon, at para sa iba pang layunin ng pagsubok, na puwedeng tukuyin bilang mga sample na file. Hindi puwedeng gamitin ang Mga Sample na File sa anupamang layunin maliban kung para saan ibinigay ang mga ito. Hindi ka puwedeng mamahagi ng Mga Sample na File sa anumang paraan na magbibigay-daan sa isang third party na gamitin, i-download, i-extract, o i-access ang Mga Sample na File bilang stand-alone na file, at hindi ka puwedeng maghabol ng anumang karapatan sa Mga Sample na File.

 

3.6 Mga Content File. Ang ibig sabihin ng “Mga Content File” ay mga asset ng Adobe na ibinibigay bilang bahagi ng Mga Serbisyo at Software. Maliban kung iba ang nakasaad sa dokumentasyon o mga partikular na lisensya (kasama ang pero hindi limitado sa Mga Karagdagang Tuntunin), binibigyan ka namin ng personal, di-eksklusibo, hindi nasa-sublicense (maliban kung ikaw ay isang Negosyo, masa-sublicense lang ito sa iyong Mga Business User), at di-naililipat na lisensya na gamitin ang Mga Content File para gawin ang iyong end use (ibig sabihin, ang derivative application o produkto na ginawa mo) kung saan naka-embed ang Mga Content File, o mga derivation nito, para sa iyong paggamit (“End Use”). Puwede mong baguhin ang Mga Content File bago i-embed ang mga ito sa End Use. Puwede mong i-reproduce at ipamahagi ang Mga Content File kaugnay lang sa iyong End Use, gayunpaman, sa anumang pagkakataon, hindi mo puwedeng ipamahagi ang Mga Content File nang mag-isa, nang hindi saklaw ng End Use.

 

3.7 Mga Libreng Membership, Komplimentaryong Serbisyo, Alok, at Trial. Puwedeng magbigay ang Adobe ng mga libreng membership, Komplimentaryong Serbisyo, alok, at trial na subscription sa sarili nitong pagpapasya. Kung ibinibigay sa iyo ang access sa Mga Serbisyo at Software nang libre, bilang Mga Komplimentaryong Serbisyo, o bilang trial, ang nasabing access ay pinapamahalaan ng Mga Tuntunin. Anumang oras bago ang o sa panahon ng libreng access, Mga Komplimentaryong Serbisyo, o panahon ng trial, puwedeng wakasan ng Adobe, sa sarili nitong pagpapasya, ang naturang access nang walang paunang abiso at walang anumang sagutin sa iyo, hanggang sa saklaw na pinapahintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, sa anumang dahilan, kasama ang para maiwasan ang pag-abuso sa libreng access, Mga Komplimentaryong Serbisyo, o trial access. Pagkatapos mag-expire ang libreng access, Mga Komplimentaryong Serbisyo, o trial access, puwede mong ipagpatuloy ang paggamit sa Mga Serbisyo o Software sa pamamagitan lang ng pag-enroll sa may bayad na subscription, kung available, o ayon sa pinapahintulutan ng Adobe. Sa panahon ng libreng access, Mga Komplimentaryong Serbisyo, o trial, walang hayagan o ipinahiwatig na warranty ang malalapat sa Mga Serbisyo at Software; ang lahat ng Serbisyo at Software ay ibinibigay sa kasalukuyan nitong kundisyon kasama ang lahat ng depekto, at walang kasamang teknikal o iba pang suporta.

 

3.8 NFR na Bersyon. Puwede ring italaga ng Adobe ang Mga Serbisyo at Software bilang “trial,” “evaluation,” “not for resale o hindi para muling ibenta,” o iba pang katulad na pagtatalaga (“NFR na bersyon”). Puwede mong i-install at gamitin ang NFR na Bersyon sa loob lang ng panahon at para lang sa mga layuning isinaad noong ibinigay namin ang NFR na Bersyon. Hindi ka dapat gumamit ng anumang materyales na gagawin mo gamit ang NFR na Bersyon para sa anumang komersyal na layunin.

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Hindi ka puwedeng mag-post ng mga trabaho na tumuturo sa mga partikular na paligsahan sa trabaho o iba pang pagkakataon na humihingi ng naka-customize at hindi bayad na creative na trabaho mula sa mga creative na propesyonal. Anumang katulad na posting ay puwedeng alisin nang walang refund.

(B) Nag-aalok kami ng may bayad na feature na “Talent Search” sa mga recruiter at kumpanya na gustong maka-discover at mag-hire ng mga creative talent. Sa pamamagitan ng pag-upload ng pampublikong profile o pampublikong proyekto sa Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na ang pampublikong impormasyon ay puwedeng isama sa mga resulta ng Talent Search.

 

3.10 Creative Cloud Customer Fonts.

(A) Para sa anumang font o font file na ia-upload o isusumite mo sa Mga Serbisyo at Software (“Creative Cloud Customer Fonts”), isinasaad at pinapatunayan mo na nasa iyo ang lahat ng kinakailangang karapatan para payagan kaming gamitin, i-reproduce, ipakita, i-host, at ipamahagi ang Creative Cloud Customer Fonts sa pamamagitan ng Mga Serbisyo at Software para sa iyong paggamit. Hindi itinuturing ang Creative Cloud Customer Fonts bilang Content, gaya ng inilalarawan sa Mga Tuntunin. Mananatili sa iyo ang lahat ng karapatan sa hindi binagong Creative Cloud Customer Fonts. Kinukumpirma mo na para mabigyang-daan ang pagpapakita ng anumang Creative Cloud Customer Font sa Mga Serbisyo at Software para sa iyong paggamit, posibleng kailanganin naming gumamit ng Adobe Technology, kasama ang aming pagmamay-aring teknolohiya sa pag-optimize ng font, at mananatili sa amin ang lahat ng karapatan sa nasabing Adobe Technology. Ang ibig sabihin ng “Adobe Technology” ay teknolohiyang pagmamay-ari namin o lisensyado sa amin ng isang third party (kasama ang Mga Serbisyo at Software at anumang nauugnay na karapatan sa intelektwal na pag-aari sa buong mundo), anumang Feedback na ibinigay sa amin na isinama sa alinman sa mga nabanggit, at alinman sa mga pagbabago, o mga extension ng alinman sa mga nabanggit, kahit kailan o kahit saan binuo. Hindi isinasaad o pinapatunayan ng Adobe na ang anumang katulad na Creative Cloud Customer Fonts ay magiging compatible o angkop na gamitin sa Mga Serbisyo o Software.

(B) Kung ipagbibigay-alam sa amin ng isang third party, tulad ng isang foundry, o malalaman namin na wala sa iyo ang mga karapatang pinapatunayan mo sa seksyon 3.10(A) (Creative Cloud Customer Fonts), o lumalabag ang iyong Creative Cloud Customer Fonts sa Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari ng Third Party, puwede naming alisin ang Creative Cloud Customer Fonts sa iyong account, sa Mga Serbisyo, o sa Content na gumagamit sa nasabing Creative Cloud Customer Fonts. Kinukumpirma mo na kung aalisin namin ang iyong Creative Cloud Customer Fonts sa iyong account, puwedeng magbago ang Mga Serbisyo o ang Content na gumagamit sa Creative Cloud Customer Fonts, o ang pagpapakita ng iyong Content, at wala kaming sagutin kaugnay ng pag-aalis. Makikita ang impormasyon kung paano posibleng magbago ang iyong Content dito: www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_ph.

(C) Puwede mong bawiin ang aming access sa iyong Creative Cloud Customer Fonts at wakasan ang aming mga karapatan anumang oras sa pamamagitan ng pag-delete ng iyong Creative Cloud Customer Fonts sa Serbisyo.

(D) Kapag winakasan o isinara ang iyong account, nakalaan sa amin ang karapatang i-delete ang iyong Creative Cloud Customer Fonts. Puwedeng magpanatili ng ilang kopya ng iyong Creative Cloud Customer Fonts bilang bahagi ng aming mga nakasanayang pag-back up.

(E) Puwede kaming mangolekta ng impormasyon na nauugnay sa iyong paggamit ng Creative Cloud Customer Fonts, tulad ng mga pangalan ng Creative Cloud Customer Fonts na ia-upload mo at kung paano mo ginagamit ang Creative Cloud Customer Fonts.

 

3.11 Iba pang Uri ng Lisensya.

(A) Pre-release o Beta na Bersyon. Maaari naming italaga ang Mga Serbisyo at Software, o ang isang feature ng Mga Serbisyo at Software, bilang prerelease o beta na bersyon (“Beta na Bersyon”). Hindi kinakatawan ng Beta na Bersyon ang pinal na Mga Serbisyo at Software at puwede itong maglaman ng mga bug na posibleng magdulot ng pagpalya ng system o iba pang pagpalya at pagkawala ng data. Maaari kaming magpasyang huwag mag-release ng komersyal na bersyon ng Beta na Bersyon. Dapat mong ihinto kaagad ang paggamit sa Beta na Bersyon at sirain ang lahat ng kopya ng Beta na Bersyon kung hihilingin namin sa iyo na gawin iyon. Bilang kapalit ng iyong paggamit ng Beta na Bersyon, sumasang-ayon ka na puwedeng mangolekta ang Adobe ng data, kasama ang data ng pag-crash, tungkol sa paggamit mo sa Beta na Bersyon, at puwede nitong suriin ang iyong Content, kasama ang mano-manong pagsusuri, para mapaganda ang aming Mga Serbisyo at Software at para ma-personalize ang iyong karanasan, kahit na nag-opt out ka sa pangongolekta ng data para sa mga hindi Beta na bersyon. Kung ayaw mong ipa-track ang iyong paggamit o ipasuri ang Content mo, dapat mong ihinto ang iyong paggamit sa Beta na Bersyon sa pamamagitan ng pag-uninstall ng nasabing Beta na Bersyon o paggamit ng hindi Beta na Bersyon ng Mga Serbisyo at Software. Anumang hiwalay na kasunduan na papasukin namin kasama mo na namamahala sa Beta na Bersyon ay mangingibabaw sa mga probisyong ito.

(B) Pang-edukasyong Bersyon. Kung itinalaga namin ang Mga Serbisyo at Software para gamitin ng mga educational user (“Pang-edukasyong Bersyon”), puwede mo lang gamitin ang Pang-edukasyong Bersyon kung natutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagiging kuwalipikado na nakasaad sa http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_ph. Puwede mo lang i-install at gamitin ang Pang-edukasyong Bersyon sa bansa kung saan ka kuwalipikado bilang educational user. Kung nakatira ka sa EEA, ang ibig sabihin ng salitang “bansa” sa nakaraang pangungusap ay ang EEA.

 

3.12 Mga Serbisyo at Software ng Third Party. Puwedeng gawing available sa iyo ng Adobe ang software at mga serbisyo ng third party (kasama ang mga plug-in at extension) sa pamamagitan ng Mga Serbisyo at Software bilang pagbibigay ng kaluwagan. Ang software at mga serbisyo ng third party ay hindi Mga Serbisyo at Software gaya ng inilalarawan sa Mga Tuntunin at ang pagkuha at paggamit mo ng nasabing software at mga serbisyo ng third party ay nasa pagitan lang ninyo ng third party. Ang ilang tuntunin ng third party na posibleng naaangkop sa iyong paggamit sa Mga Serbisyo at Software ay available dito: (www.adobe.com/go/thirdparty_ph at https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Responsable ka sa pagsunod sa lahat ng naaangkop na tuntunin ng third party.

 

4. Ang Iyong Content.

 

4.1 Content. Ang ibig sabihin ng “Content” ay anumang text, impormasyon, komunikasyon, o materyal, tulad ng mga audio file, video file, electronic na dokumento, o larawan, na ia-upload, ii-import, ie-embed para magamit ng, o gagawin gamit ang Mga Serbisyo at Software. Nakalaan sa amin ang karapatan (pero wala kaming obligasyon) na alisin ang Content o paghigpitan ang access sa Content, Mga Serbisyo, at Software kung mapag-aalaman na lumalabag sa Mga Tuntunin ang alinman sa iyong Content. Hindi namin sinusuri ang lahat ng Content na ina-upload sa Mga Serbisyo at Software, pero puwede kaming gumamit ng mga available na teknolohiya, vendor, o proseso, kabilang ang manual na pagsusuri, para mag-screen para sa ilang partikular na uri ng ilegal na content (halimbawa, materyal sa sekswal na pang-aabuso sa bata) o iba pang mapang-abusong content o gawi (halimbawa, mga pattern ng aktibidad na nagsasaad ng spam o phishing, o mga keyword na nagsasaad na may na-post na content na pang-nasa hustong gulang sa labas ng wall para sa nasa hustong gulang). Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa aming mga patakaran at kasanayan sa pagmo-moderate ng content, kabilang ang kung paano kami nagmo-moderate ng content, sa aming Transparency Center (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_ph).

 

4.2 Mga Lisensya sa Iyong Content. Para lang sa mga layunin ng pagpapatakbo o pagpapaganda sa Mga Serbisyo at Software, binibigyan mo kami ng di-eksklusibo, pandaigdigan, walang royalty, at masa-sublicense na lisensya, na gamitin, i-reproduce, ipakita sa publiko, ipamahagi, baguhin, gumawa ng mga derivative work, isagawa sa publiko, at isalin ang Content. Halimbawa, puwede naming i-sublicense ang aming karapatan sa Content sa aming mga service provider o sa iba pang user para mabigyang-daan ang Mga Serbisyo at Software na gumana ayon sa nilalayon, tulad ng pagbibigay-daan sa iyong magbahagi ng mga larawan sa iba. Hiwalay rito, tinatalakay sa seksyon 4.6 (Feedback) sa ibaba ang anumang Feedback na ibibigay mo sa amin.

 

4.3 Pagmamay-ari. Sa pagitan ninyo ng Adobe, mapapanatili mo (bilang Business User o Personal User, ayon sa naaangkop) ang lahat ng karapatan at pagmamay-ari sa iyong Content (o kapag naaangkop, dapat mong siguraduhin na ikaw o ang Negosyo (ayon sa naaangkop) ay may valid na lisensya sa Content). Hindi kami naghahabol ng anumang karapatan sa pagmamay-ari sa iyong Content.

 

4.4 Pagbabahagi ng Iyong Content.

(A) Pagbabahagi. Ang ilang Serbisyo at Software ay puwedeng magbigay ng mga feature na magbibigay-daan sa iyong Ibahagi ang iyong Content sa iba pang user o gawin itong pampubliko. Ang ibig sabihin ng “Ibahagi” ay i-email, i-post, ipadala, i-stream, i-upload, o kung hindi man ay gawing available (sa amin man o iba pang user) sa pamamagitan ng paggamit mo sa Mga Serbisyo at Software. Puwedeng gamitin, kopyahin, baguhin, o ibahagi ulit ng iba pang user ang iyong Content sa maraming paraan. Pag-isipan nang mabuti kung ano ang pipiliin mong Ibahagi o isapubliko dahil ikaw ang may responsibilidad sa Content na Ibabahagi mo.

(B) Antas ng Access. Hindi namin sinusubaybayan o kinokontrol kung ano ang ginagawa ng iba sa iyong Content. Responsable ka sa pagtukoy sa mga limitasyon na nakalagay sa iyong Content at sa paglalapat ng naaangkop na antas ng access sa iyong Content. Kung hindi mo pipiliin ang antas ng access na ilalapat sa iyong Content, posibleng mag-default ang system sa pinakamaluwag na setting nito. Responsibilidad mong ipaalam sa iba pang user kung paano Maibabahagi ang iyong Content at i-adjust ang setting na nauugnay sa pag-access o Pagbabahagi ng iyong Content.

(C) Mga Komento. Anumang komentong isusumite mo sa pamamagitan ng Mga Serbisyo at Software ay hindi anonymous at puwedeng tingnan ng iba pang user. Sa ilang Serbisyo at Software, ang iyong mga komento ay puwedeng i-delete mo, ng iba pang user, o namin.

(D) Pag-aalis ng Iyong Content. Kung magde-delete ka ng Content (hindi kasama ang Feedback) sa Mga Serbisyo at Software, hindi na namin gagawing available sa publiko ang Content na iyon sa loob ng makatuwirang tagal ng panahon. Puwedeng magpanatili ng ilang kopya ng iyong Content bilang bahagi ng aming nakasanayang pag-back up, at hindi kami ang may responsibilidad sa anumang paggamit ng Content na Ibinahagi o isinapubliko mo.

(E) Pakikipagtulungan. Bago ka Magbahagi ng anumang Content sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, pakisuri ang Mga Karagdagang Tuntunin ng Adobe Collaboration Space na itinakda sa seksyon 1.2 (Mga Karagdagang Tuntunin) sa itaas ayon sa pagkakalapat ng mga ito sa iyo at sa Content na Ibinabahagi mo sa mga environment ng Adobe para sa pakikipagtulungan.

 

4.5 Mga Pag-aalis at Pag-apela sa Content. Kung aalisin namin ang iyong Content dahil sa paglabag sa Mga Tuntunin, gagawa kami ng mga makatwirang pagsisikap na ipaalam sa iyo ang aming desisyon sa pamamagitan ng email address na ibinigay mo sa amin. Kung naniniwala kang hindi dapat inalis ang iyong Content, maaari kang magsumite ng apela sa pamamagitan ng pagsunod sa prosesong nakabalangkas sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo o sa aming Transparency Center. 

 

4.6 Feedback. Maaari mong piliing magbigay sa amin ng feedback tungkol sa Mga Serbisyo at Software, kabilang ang sa anyo ng mga ideya, suhestyon, panukala, halimbawa kaugnay ng iyong Content, ("Feedback"). Sa ganitong sitwasyon, sumasang-ayon ka na malaya kaming gamitin ang Feedback para sa aming mga layunin sa negosyo, kasama ang sa pamamagitan ng pagsasama sa Mga Serbisyo at Software nang walang anumang bayad o pagpapatungkol o iba pang obligasyon sa iyo.

 

5. Ang Iyong Account.

 

5.1 Impormasyon ng Account. Ikaw, bilang Personal User o Business User, ang may responsibilidad sa lahat ng aktibidad na nangyayari gamit ang account mo kahit na hindi ikaw ang gumawa ng aktibidad na iyon o ginawa iyon nang hindi mo alam o wala kang pahintulot. Hindi mo puwedeng (A) ibahagi ang impormasyon ng iyong account (maliban sa awtorisadong administrator ng account), sinadya man o hindi sinasadya; o (B) gamitin ang account ng ibang tao. Puwedeng gamitin ng administrator ng iyong account ang impormasyon ng account mo para pamahalaan ang iyong paggamit at pag-access sa Mga Serbisyo at Software. Para sa PhoneGap, nakalaan sa amin ang karapatang subaybayan at ipatupad ang mga limitasyon at paghihigpit sa subscription plan, kasama ang, pero hindi limitado sa, karapatang maningil para sa mga sobrang paggamit.

 

5.2 Seguridad ng Account. Responsable ka sa paggawa ng mga makatuwirang hakbang para mapanatili ang seguridad at kontrol ng iyong Adobe Account. Puwedeng hilingin sa iyo ng Adobe na i-enable ang multi-factor na pag-authenticate at magbigay ng numero ng telepono o alternatibong email para sa mga layuning pangseguridad. Walang inaakong responsibilidad ang Adobe sa anumang pagkawala na puwede mong maranasan dahil sa pagkakompromiso ng iyong mga kredensyal sa pag-log in sa account, o sa pagpalya mong sundin o aksyunan ang anumang abiso o alerto na puwede naming ipadala sa iyong email address o numero ng telepono. Responsibilidad mong panatilihing updated ang email address at numero ng telepono mo para makatanggap ng anumang abiso o alerto na puwede naming ipadala sa iyo, at responsibilidad mo rin ang maingat na pagsusuri sa anumang mensahe na sinasabing mula sa Adobe para matiyak na lehitimo ang mga ito. Wala kaming inaakong pananagutan kung hindi mo ma-access ang iyong Adobe Account dahil hindi mo maibigay ang mga naaangkop na kredensyal sa pag-log in, gaya ng password, email address, o numero ng telepono. Kung naghihinala kang nakompromiso ang iyong Adobe Account o ang alinman sa iyong mga panseguridad na detalye, makipag-ugnayan sa administrator ng iyong account o sa Adobe Customer Care (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ph).

 

5.3 Kawalan ng Aktibidad sa Libreng Account. Responsibilidad mong panatilihing aktibo ang iyong account, ibig sabihin, dapat kang mag-sign in at dapat mong gamitin ang account mo paminsan-minsan para maiwasan ang anumang pag-delete ng Content, pagkaantala o pagkawala ng access sa Mga Serbisyo at Software, o ang pagwawakas ng iyong account. Kung hindi ka regular na magsa-sign in sa iyong account, nakalaan sa amin ang karapatang ipagpalagay na ang iyong account ay hindi aktibo, at sumasang-ayon ka na maaari naming permanenteng i-delete ang iyong Content na naka-store sa account o ganap na isara ang iyong account. Bago permanenteng i-delete ang iyong Content o isara ang iyong account dahil sa kawalan ng aktibidad, susubukan naming magbigay ng abiso sa iyo. Para maiwasan ang pagdududa, itong seksyon 5.3 (Kawalan ng Aktibidad sa Libreng Account) ay hindi nalalapat sa mga may bayad na account na may magandang katayuan.

 

6. Asal ng User. Dapat mong gamitin ang Mga Serbisyo at Software sa responsableng paraan at hindi mo dapat gamitin ang Mga Serbisyo at Software sa maling paraan. Halimbawa, hindi mo dapat gawin ang mga sumusunod:

6.1 gamitin ang Mga Serbisyo at Software nang walang nakasulat na lisensya o kasunduan sa Adobe, o nang labag dito;

6.2 kopyahin, baguhin, i-host, i-stream, i-sublicense, o i-resell ang Mga Serbisyo at Software;

6.3 bigyang-daan o payagan ang iba na gamitin ang Mga Serbisyo at Software gamit ang impormasyon ng iyong account;

6.4 ialok, gamitin, o payagan ang paggamit o pag-access sa Mga Serbisyo at Software sa isang negosyo ng mga serbisyo sa computer, third-party na serbisyo sa outsourcing, sa pamamagitan ng membership o subscription, batay sa service bureau, nang may time-sharing, bilang bahagi ng naka-host na serbisyo, o sa ngalan ng sinumang third party;

6.5 gumawa ng database o dataset gamit, kasama, o nang nilalaman ang Mga Content File;

6.6 i-access o subukang i-access ang Mga Serbisyo at Software sa anumang paraan maliban sa interface na ibinibigay o pinapahintulutan namin;

6.7 iwasan ang anumang paghihigpit sa pag-access o paggamit na itinakda para maiwasan ang ilang partikular na paggamit ng Mga Serbisyo at Software;

6.8 Magbahagi o gumawa ng Content, kasama ang Creative Cloud Customer Fonts, o kung hindi man ay masangkot sa asal na lumalabag sa Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari ng kahit sino. Ang ibig sabihin ng “Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari” ay copyright, mga karapatang moral, trademark, trade dress, patent, trade secret, hindi patas na kumpetisyon, karapatan sa privacy, karapatan sa publisidad, at anupamang karapatan sa pagmamay-ari;

6.9 Magbahagi o gumawa ng anumang Content o makisangkot sa gawi na labag sa batas, nakakapinsala, nagbabanta, bastos, marahas, mapang-abuso, mapaminsala, mapanira, mapanirang-puri, malaswa, mahalay, nanghihimasok sa privacy ng iba, mapoot, o kung hindi man ay katutol-tutol;

6.10 Magbahagi o gumawa ng anumang Content na nagse-sexualize sa mga menor de edad o inilaan para mangasiwa ng mga hindi naaangkop na pakikipag-ugnayan sa mga menor de edad, iba pang user ng Adobe, o sa publiko;

6.11 magpanggap bilang sinumang tao o entity, o maling isaad o kung hindi man ay maling sabihin ang iyong affiliation sa isang tao o entity, kasama ang hindi paghahayag ng naaangkop na ugnayan sa pag-sponsor o pag-eendorso kapag nag-iwan ka ng review;

6.12 tangkaing i-disable, sirain, o wasakin ang Mga Serbisyo at Software;

6.13 i-upload, ipadala, i-store, o gawing available ang anumang Content, kasama ang Creative Cloud Customer Fonts, o code na naglalaman ng anumang virus, nakakapinsalang code, malware, o anumang component na idinisenyo para magdulot ng pinsala o maglimita sa functionality ng Mga Serbisyo at Software;

6.14 abalahin, gambalain, o pigilan ang sinupamang user sa paggamit sa Mga Serbisyo at Software (tulad ng pangso-stalk, pananakot, pangha-harass, o pang-uudyok o pagsusulong ng karahasan o pananakit sa sarili);

6.15 makisali sa mga chain letter, junk mail, pyramid scheme, phishing, spamming, o iba pang hindi kaaya-ayang mensahe;

6.16 makisangkot sa mga mapanlinlang na aktibidad, tulad ng panloloko sa pagbabayad at refund;

6.17 maglagay ng advertisement ng anumang produkto o serbisyo sa Mga Serbisyo maliban kung may paunang nakasulat na pag-apruba namin;

6.18 gumamit ng anumang pamamaraan ng data mining o katulad na pamamaraan ng pangangalap at pag-extract ng data kaugnay ng Mga Serbisyo at Software, kasama ang data scraping para sa machine learning o iba pang layunin;

6.19 artipisyal na manipulahin o gambalain ang Mga Serbisyo at Software (tulad ng pagmamanipula ng mga pagpapahalaga sa Behance o paghimok sa mga user na pumunta sa mga third-party na site);

6.20 gumawa ng mga Adobe account para sa layunin ng paglabag sa Mga Tuntunin o sa aming mga patakaran (o iba pang uri ng mga pagkilos na ginagawa ng Adobe), kasama ang, pero hindi limitado sa, paggawa ng mga pekeng account, o para sa pag-iwas sa pagwawakas ng account;

6.21 manipulahin o kung hindi man ay ipakita ang Mga Serbisyo at Software sa pamamagitan ng paggamit ng framing o katulad na teknolohiya sa pag-navigate; o kaya ay

6.22 lumabag sa naaangkop na batas.

 

7. Mga Bayarin at Pagbabayad.

 

7.1 Mga Buwis at Bayarin sa Third Party.. Dapat mong bayaran ang anumang naaangkop na buwis at bayarin sa third party (kasama, halimbawa, ang mga singil sa toll sa telepono, bayarin sa mobile carrier, singil sa ISP, singil sa data plan, bayarin sa credit card, VAT, bayarin sa foreign exchange, at bayarin sa transaksyon sa ibang bansa). Hindi kami ang may responsibilidad sa mga bayaring ito. Makipag-ugnayan sa iyong pinansyal na institusyon para sa mga tanong tungkol sa mga bayarin. Puwede kaming gumawa ng mga hakbang para kolektahin ang mga bayaring hindi mo pa nababayaran sa amin. Responsable ka sa lahat ng kaugnay na bayarin at gastusin sa koleksyon. Kung ikaw ay isang bansa na iba kaysa sa naaangkop na entity ng Adobe kung kanino ka nakikipagtransaksyon (ibig sabihin, Adobe Inc. para sa mga customer sa North America at Adobe Systems Software Ireland Limited para sa mga customer sa lahat ng iba pang bansa), magbabayad ka sa isang banyagang entity.

 

7.2 Impormasyon ng Credit Card. Pinapahintulutan mo kami o ang aming (mga) awtorisadong vendor na i-store ang iyong paraan ng pagbabayad at gamitin ito kaugnay ng paggamit mo sa Mga Serbisyo at Software tulad ng inilalarawan sa iyong Mga Tuntunin sa Subscription at Pagkansela. Para maiwasang maantala ang iyong serbisyo, puwede kaming sumali sa mga programang sinusuportahan ng iyong card provider para subukang i-update ang iyong impormasyon sa pagbabayad. Pinapahintulutan mo kami o ang aming (mga) awtorisadong vendor na ipagpatuloy ang billing at pagsingil sa iyong account ng mga halagang dapat bayaran gamit ang impormasyong makukuha namin.

 

8. Ang Iyong Mga Obligasyon sa Warranty at Pagbabayad-danyos.

 

8.1 Warranty. Nasa iyo dapat: (A) ang lahat ng kinakailangang lisensya at pahintulot para magamit at Maibahagi ang iyong Content; at (B) ang mga karapatang kinakailangan para maibigay ang mga lisensya sa Mga Tuntunin.

 

8.2 Pagbabayad-danyos. Babayaran mo kami at ang aming mga subsidiary, affiliate, opisyal, ahente, empleyado, kasosyo, at tagapaglisensya mula sa anumang (mga) habol, demanda, pagkalugi, o danyos, kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado, na nagmumula sa, o nauugnay sa:

(A) Content mo, kabilang ang, pero hindi limitado sa Creative Cloud Customer Fonts;

(B) paggamit mo ng Mga Serbisyo at Software (kung naaangkop);

(C) mga interaksyon mo sa sinumang iba pang user (kabilang ang mga Third-Party Entitlement Holder); o

(D) paglabag mo sa Mga Tuntunin (“Usapin”).

May karapatan kaming kontrolin ang pagtatanggol sa anumang Usapin alinsunod sa pagbabayad-danyos mo sa pamamagitan ng abogadong pinili namin. Lubos kang makikipagtulungan sa amin sa pagtatanggol sa anumang Usapin.

 

9. MGA DISCLAIMER NG MGA WARRANTY.

 

9.1 Maliban kung nakasaad sa Mga Karagdagang Tuntunin, ang Mga Serbisyo at Software ay ibinibigay SA KASALUKUYAN NITONG KUNDISYON. Sa sagad na saklaw na pinapahintulutan ng batas, itinatanggi ng Adobe, mga affiliate nito, at mga third-party na provider (“Mga Sinasaklaw na Partido”) ang lahat ng warranty, ipinahayag o ipinahiwatig, kasama ang mga ipinahiwatig na warranty ng hindi paglabag, kakayahang maikalakal, at pagiging angkop para sa isang partikular na layunin. Walang ipinapangako ang Mga Sinasaklaw na Partido tungkol sa content na nasa Mga Serbisyo. Itinatanggi rin ng Mga Sinasaklaw na Partido ang anumang warranty na (A) matutugunan ng Mga Serbisyo at Software ang iyong mga kinakailangan o ito ay laging magiging available, walang abala, napapanahon, secure, o walang error; (B) ang mga resultang makukuha mula sa paggamit sa Mga Serbisyo at Software ay magiging epektibo, tumpak, o maaasahan; (C) matutugunan ng kalidad ng Mga Serbisyo at Software ang iyong mga inaasahan; o (D) itatama ang anumang error o depekto sa Mga Serbisyo at Software.

 

9.2 Partikular na itinatanggi ng Mga Sinasaklaw na Partido ang lahat ng sagutin para sa anumang aksyong magreresulta mula sa iyong paggamit ng anumang Serbisyo at Software. Maaari mong gamitin at i-access ang Mga Serbisyo at Software sa iyong sariling pagpapasya at panganib, at ikaw ang tanging may responsibilidad sa anumang pinsala sa computer system mo o pagkawala ng data na magreresulta mula sa paggamit at pag-access sa anumang Serbisyo at Software.

 

9.3 Kung ipo-post mo ang iyong Content sa aming mga server para Ibahagi ito sa publiko sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, ang Mga Sinasaklaw na Partido ay walang responsibilidad sa: (A) anumang pagkawala, katiwalian, o pinsala sa iyong Content; (B) pag-delete ng Content ng sinuman maliban sa Adobe; o (C) pagsasama ng iyong Content ng mga third party sa iba pang website o sa iba pang media.

 

10. LIMITASYON NG SAGUTIN.

 

10.1 Maliban kung nakasaad sa Mga Karagdagang Tuntunin, hindi sa anumang pagkakataon mananagot sa iyo o sa kahit sino pa ang Mga Sinasaklaw na Partido para sa anumang espesyal, nagkataon, hindi direkta, kinahinatnan, moral, huwaran, o pamparusang pinsala, anuman ang dahilan, kasama ang mga pagkawala at pinsala na (A) magreresulta mula sa pagkawala ng paggamit, data, reputasyon, kita, o tubo; (B) batay sa anumang teorya ng sagutin, kasama ang paglabag sa kontrata o warranty, kapabayaan, o iba pang mapaminsalang aksyon; o (C) magmumula sa o may kaugnayan sa iyong paggamit o pag-access sa Mga Serbisyo at Software. Wala sa Mga Tuntunin ang naglilimita o nagbubukod sa aming sagutin para sa matinding kapabayaan, sinadyang maling asal ng Adobe o ng mga empleyado nito, pagkamatay, o personal na pinsala.

 

10.2 Ang aming kabuuang sagutin sa anumang usaping nagmumula sa o nauugnay sa Mga Tuntunin ay limitado sa mas malaki sa (A) US $100; o (B) pinagsama-samang halaga na binayaran mo para sa access sa Mga Serbisyo at Software sa loob ng tatlong buwang panahon bago ang pangyayaring nagdulot ng sagutin. Ang aming mga supplier ay hindi magkakaroon ng sagutin sa anumang usaping magmumula sa o nauugnay sa Mga Tuntunin.

 

10.3 Ang mga limitasyon at pagbubukod na ito sa seksyon 10 na ito (Limitasyon ng Sagutin) ay nalalapat sa sagad na sakop na pinapahintulutan ng batas kahit na (A) hindi ka mababayaran nang buo ng isang remedy para sa anumang pagkawala o pumalya ito sa mahalagang layunin nito; o (B) alam o alam dapat ng Mga Sinasaklaw na Partido ang tungkol sa posibilidad ng mga pinsala.

 

10.4 Itinatakda ng Mga Tuntunin ang buong sagutin ng Mga Sinasaklaw na Partido pati na rin ang iyong eksklusibong remedy kaugnay ng pag-access at paggamit sa Mga Serbisyo at Software.

 

11. Pagwawakas.

 

11.1 Pagwawakas Mo. Puwede mong kanselahin ang iyong subscription at wakasan ang iyong paggamit sa Mga Serbisyo at Software anumang oras. Hindi aalisin ng pagkansela o pagwawakas ng iyong account ang anumang obligasyong bayaran ang anumang natitirang bayarin na nauugnay sa iyong subscription, kasama ang, pero hindi limitado sa mga bayarin sa maagang pagkansela.

 

11.2 Pagwawakas Namin. Maliban kung nakasaad sa Mga Karagdagang Tuntunin, anumang oras ay puwede naming wakasan o suspindihin ang karapatan mong gamitin at i-access ang Mga Serbisyo at Software kung sa sariling pagpapasya ng Adobe ay:

(A) lumalabag ka sa anumang probisyon ng Mga Tuntunin (o kumikilos ka sa paraang malinaw na nagpapakita na hindi mo nilalayon, o hindi mo magawang, sumunod sa Mga Tuntunin);

(B) hindi mo nabayaran sa tamang oras ang mga bayarin para sa Mga Serbisyo at Software, kung mayroon man;

(C) sa pisikal, pasalita, o iba pang paraan, inaabuso, pinagbabantaan, tinatakot, o ginigipit mo kami o ang aming tauhan (sa ganitong mga sitwasyon, puwede rin naming suspindihin o paghigpitan ang access mo sa Mga Serbisyo at Software);

(D) paulit-ulit kang nagreklamo nang may masamang hangarin o walang makatuwirang batayan, at patuloy mo itong ginagawa pagkatapos naming hilingin sa iyo na huminto (sa ganitong mga sitwasyon, puwede naming suspindihin o paghigpitan ang access mo sa Mga Serbisyo o Software);

(E) ang patuloy na pagbibigay sa iyo ng Software o Mga Serbisyo ay lalabag sa anumang naaangkop na batas;

(F) pinili naming ihinto ang Mga Serbisyo at Software, sa kabuuan o ang mga bahagi nito kung magiging hindi praktikal para sa amin na ipagpatuloy ang pag-aalok ng Mga Serbisyo sa iyong rehiyon dahil sa pagbabago ng batas, o iba pang dahilan; o kaya ay

(G) matagal nang walang aktibidad sa iyong libreng account.

Kung wawakasan namin ang Mga Tuntunin, o ang paggamit mo sa Mga Serbisyo at Software para sa mga dahilan maliban sa layunin, tulad ng nakalista sa alinman sa Seksyon (A) hanggang (D) at (G) sa itaas, gagawa kami ng mga makatuwirang pagsisikap na abisuhan ka sa pamamagitan ng email address na ibinigay mo sa amin, nang hindi bababa sa tatlumpung (30) araw bago ang pagwawakas, at bigyan ka ng mga tagubilin kung paano kunin ang iyong Content. Kung wawakasan namin ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo at Software para sa mga kadahilanang nakalista sa Seksyon (E) o (F), maaari kaming magbigay sa iyo, sa sarili naming pagpapasya, ng pro rata na refund para sa anumang prepaid at hindi nagamit na bayarin para sa Serbisyo o Software na iyon. Sa pagwawakas namin, puwede kang mawalan ng access sa iyong Content.

 

11.3 Pagpapatuloy. Kapag nag-expire o winakasan ang Mga Tuntunin, posibleng tumigil sa paggana ang ilan o lahat ng Serbisyo at Software nang walang paunang abiso. Magpapatuloy ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad-danyos, ang aming mga disclaimer sa warranty at mga limitasyon ng sagutin, at ang mga probisyon sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan na nakasaad sa Mga Tuntunin.

 

11.4 Mga Pag-deactivate at Pag-apela ng Account. Kung naniniwala kang hindi dapat na-deactivate ang iyong Adobe Account, puwede kang magsumite ng apela sa pamamagitan ng pagsunod sa prosesong nakabalangkas kapag sinubukan mong mag-log in sa iyong account o sa aming Transparency Center (https://www.adobe.com/trust/transparency.html). Kung mayroon kang anumang kaugnay na tanong, makipag-ugnayan sa Adobe Customer Care (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ph).

 

12. Mga Trade Sanction at Pagsunod sa Pagkontrol sa Pag-export. Ang Mga Serbisyo at Software, at ang paggamit mo sa mga ito, ay napapailalim sa mga batas, paghihigpit, at regulasyon ng United States at iba pang hurisdiksyon na namamahala sa pag-import, pag-export, at paggamit ng Mga Serbisyo at Software. Sa pamamagitan ng paggamit sa Mga Serbisyo at Software, sumasang-ayon kang sumunod sa lahat ng nasabing batas, paghihigpit, at regulasyon, at pinapatunayan mo na hindi ka pinagbabawalang tumanggap ng Mga Serbisyo at Software ng mga batas ng anumang hurisdiksyon. Bukod pa rito, sumasang-ayon kang hindi ka mag-a-upload o magpapadala sa anumang Serbisyo o Software ng anumang content na kinokontrol para sa pag-export mula sa United States (kasama ang teknikal na data na kinokontrol sa ilalim ng US International Traffic in Arms Regulations at teknolohiyang kinokontrol sa ilalim ng US Export Administration Regulations) nang walang paunang nakasulat na pag-apruba mula sa Adobe.

 

13. Batas sa Consumer sa Australia. Wala sa Mga Tuntunin ang naglalayong ibukod, paghigpitan, o baguhin ang anumang karapatan ng consumer sa ilalim ng Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“CCA”) o anupamang batas na hindi puwedeng ibukod, paghigpitan, o baguhin sa pamamagitan ng kasunduan. Kung ang CCA o anupamang batas ay nagpapahiwatig ng kundisyon, warranty, o termino sa Mga Tuntunin o nagbibigay ng mga garantiya ayon sa batas na may kaugnayan sa Mga Tuntunin, tungkol sa mga produkto o serbisyong ibinibigay (kung mayroon), ang aming sagutin para sa paglabag sa nasabing kundisyon, warranty, ang ibang termino o garantiya ay limitado (sa aming pagpapasya), hangga't kaya nitong gawin iyon: (A) sa sitwasyon ng supply ng mga produkto, sa paggawa namin ng alinmang isa o higit pa sa mga sumusunod: (1) pagpapalit ng mga kalakal o pagbibigay ng mga katumbas na kalakal; (2) pag-aayos ng mga kalakal; (3) pagbabayad ng halaga ng pagpapalit ng mga kalakal o ng pagkuha ng mga katumbas na kalakal; at (4) pagbabayad ng halaga ng pagpapaayos ng mga kalakal; o kaya, (B) sa sitwasyon ng pagbibigay ng mga serbisyo, sa paggawa namin ng alinman o dalawa sa mga sumusunod: (1) muling pagbibigay ng mga serbisyo; at (2) pagbabayad ng halaga ng muling pagbibigay ng mga serbisyo.

 

14. Paglutas sa Hindi Pagkakaunawaan, Pagsusuko ng Class Action, Kasunduan sa Arbitrasyon.

Available ang Adobe Customer Care para tugunan ang karamihan ng mga alalahanin na posibleng mayroon ka tungkol sa Mga Serbisyo at Software ng Adobe. Makipag-ugnayan sa Adobe Customer Care dito: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ph.

 

14.1 Abiso sa Claim at Proseso ng Paglutas sa Hindi Pagkakaunawaan sa Kinakailangang Impormasyon. Kung mayroon kang anumang alalahanin o hindi pagkakaunawaan na hindi kayang lutasin ng Adobe Customer Care (“Claim”), sumasang-ayon kang subukan munang lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa hindi pormal na paraan at nang may mabuting loob sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin at pagbibigay ng nakasulat na Abiso sa Claim sa address na ibinigay sa seksyon 18.2 (Abiso sa Adobe). Ang Abiso sa Claim ay dapat magbigay sa Adobe ng patas na abiso tungkol sa iyong pagkakakilanlan, ng paglalarawan ng katangian at batayan ng iyong Claim, at ng lunas na hinihingi mo, kasama ang partikular na halaga ng anumang perang lunas na hinihingi mo, at hindi ito puwedeng isama sa Abiso sa Claim para sa iba pang indibidwal. Kung ang anumang hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa iyong Claim ay hindi malulutas sa loob ng 30 araw pagkatapos itong matanggap, ang anumang magreresultang legal na aksyon ay dapat malutas sa pamamagitan ng small claims court o pinal at may-bisang arbitrasyon, kasama ang anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung kinakailangan ang arbitrasyon para sa hindi pagkakaunawaan, alinsunod sa mga pagbubukod na itinakda sa ibaba. Wala sa alinmang partido ang magpapasimula ng legal na aksyon hanggang 30 araw pagkatapos matanggap ang Abiso sa Claim. Ang kasunduang ito na mag-arbitrate ay malalapat, nang walang limitasyon, sa lahat ng claim na lumabas o iginiit bago ang petsa ng pagkakabisa ng Mga Tuntunin. Ang arbitrator, at hindi ang anumang pederal, pang-estado, o lokal na hukuman o ahensya, ang magkakaroon ng eksklusibong awtoridad na lutasin ang anumang hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa interpretasyon, paglalapat, o pagpapatupad ng Mga Tuntunin o pagbuo ng Mga Tuntunin, kasama ang kung ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin ay napapailalim sa arbitrasyon (ibig sabihin, ang arbitrator ang magpapasya sa arbitrability ng anumang hindi pagkakaunawaan) at kung ang lahat o anumang bahagi ng Mga Tuntuning ito ay walang bisa o puwedeng ipawalang-bisa. Ang mga claim na nauugnay sa Mga Tuntunin, Serbisyo, o Software ay permanenteng pagbabawalan kung hindi ito mailalapit sa loob ng isang taon mula sa pangyayaring nagresulta sa Claim.

 

14.2 Walang Class Action. Puwede mo lang lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa amin bilang indibidwal, at hindi ka puwedeng maglapit ng claim bilang plaintiff o class member sa isang class, consolidated, o representative action. Gayunpaman, kung ang anumang bahagi ng pagsusuko ng class action na ito ay ituturing na hindi maipapatupad o hindi valid kaugnay ng isang partikular na remedy, ang remedy na iyon (at ang remedy lang na iyon) ay dapat ihiwalay sa arbitrasyon at puwedeng habulin sa korte. Gayunpaman, sumasang-ayon ang mga partido na ang anumang paghatol sa mga remedy na hindi napapailalim sa arbitrasyon ay dapat manatili habang nakabinbin ang resulta ng anumang claim at remedy na puwedeng i-arbitrate.

 

14.3 Mga Panuntunan sa Arbitrasyon. Kung nakatira ka sa Americas, ang JAMS ang mangangasiwa ng arbitrasyon sa Santa Clara County, California, USA, alinsunod sa Streamlined Arbitration Rules and Procedures nito. Kung nakatira ka sa Australia, New Zealand, Japan, mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, South Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, o sa isang miyembrong estado ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ang Singapore International Arbitration Centre (SIAC) ang mangangasiwa sa arbitrasyon sa Singapore sa ilalim ng Mga Panuntunan ng Arbitrasyon nito, na ang mga panuntunan ay itinuturing na kasama sa seksyong ito sa pamamagitan ng pagbanggit. Kung hindi, ang London Court of International Arbitration (LCIA) ang mangangasiwa sa arbitrasyon sa London, UK sa ilalim ng LCIA Arbitration Rules. Magkakaroon ng isang arbitrator na pareho ninyong pipiliin ng Adobe. Ang arbitrasyon ay isasagawa sa wikang English, pero sinumang saksi na ang katutubong wika ay hindi English ay puwedeng magbigay ng testimonya sa katutubong wika ng saksi, na may kasabay na pagsasalin sa English (na gastos ng partido na naghaharap ng saksi). Ang paghatol sa ibinigay na gawad ay puwedeng ipasok at maipapatupad sa anumang hukuman na may angkop na hurisdiksyon na may hurisdiksyon sa iyo at sa amin. Kung sakaling may salungatan sa pagitan ng mga panuntunan ng provider ng arbitrasyon at ng Mga Tuntunin, kasama ang patungkol sa pagtatasa sa mga bayarin at gastusin ng arbitrasyon, ang Mga Tuntunin ang mamamahala.

 

14.4 Mga Bayarin at Gastos sa Arbitrasyon. Ang pagbabayad ng lahat ng bayarin sa paghahain, pangangasiwa, at arbitrator at gastos sa arbitrasyon ay papamahalaan ng mga panuntunan ng provider ng arbitrasyon, maliban kapag naglapit ka ng Claim bilang bahagi ng Coordinated Action, sumasang-ayon kami na ang mga partido ay pantay na maghahati sa lahat ng bayarin at gastos sa arbitrasyon (hangga't ang paglalaan ay hindi pa kinakailangan sa ilalim ng mga naaangkop na panuntunan). Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang “Coordinated Action” ay anumang aksyon kung saan kinakatawan ka ng isang law firm o koleksyon ng mga law firm na naghain ng maraming coordinated na indibidwal na kahilingan sa arbitrasyon na may kapareho o katulad na katangian laban sa Adobe sa loob ng maikling panahon. Sa kabila ng nabanggit sa itaas, kung hindi mo kayang bayaran ang mga bayarin o gastusin sa arbitrasyon, ang Adobe ang magbabayad nito. Kung mapag-aalaman ng arbitrator na walang katuturan ang nilalaman ng isang Claim o ang lunas na hinihingi sa arbitrasyon, o inilapit ang isang Claim dahil sa hindi angkop na layunin, posibleng gustuhin ng mga partido na ilaan ulit ang mga bayarin at gastusin sa arbitrasyon, ayon sa mga panuntunan ng provider ng arbitrasyon.

 

14.5 Mga Pagbubukod sa Arbitrasyon – Small Claims at Lunas na Mapagpigil. Sa kabila ng nabanggit, puwedeng piliin ng alinmang partido na ang anumang Claim na napapailalim sa hurisdiksyon ng small claims court ay pagpasyahan sa small claims court sa Santa Clara County, California, USA, o sa county kung saan ka nakatira. Kung ang alinmang partido ay naghain ng Claim sa arbitrasyon na inilapit sana sa small claims court, ang kabilang partido ay puwedeng magbigay ng abiso na gusto nitong mapagpasyahan ang kaso sa small claims court bago magtalaga ng arbitrator, at dapat isara ng arbitrator ang kaso para sa pangangasiwa bago tasahin ang anumang bayarin, at dapat magpatuloy ang partidong naglapit ng Claim sa small claims court bilang kapalit ng arbitrasyon. Anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung kuwalipikado ba ang isang Claim para sa small claims court ay dapat lutasin ng hukumang iyon, hindi ng isang arbitrator. Kung sakaling magkaroon ng anumang katulad na hindi pagkakaunawaan, mananatiling sarado ang paglilitis sa arbitrasyon, maliban na lang o hanggang sa magkaroon ng desisyon sa small claims court na dapat magpatuloy sa arbitrasyon ang Claim. Dagdag pa rito, ang alinmang partido ay may karapatang mag-apply para sa mga paunang lunas na mapagpigil (o katumbas na uri ng agarang legal na lunas) sa anumang hurisdiksyon, halimbawa, kapag na-access mo o ng iba nang walang pahintulot o ginamit mo o ng iba ang Mga Serbisyo o Software nang labag sa ang Mga Tuntunin. Kung ang isang partido ay may hindi pagkakaunawaan kung saan sila ay naghahangad na makakuha ng paunang lunas na mapagpigil at iba pang anyo ng lunas, ang partido ay puwedeng lumapit sa korte para humingi ng paunang lunas na mapagpigil pero dapat nitong i-arbitrate ang mga claim nito o dapat itong humingi ng lunas sa small claims court para sa lahat ng iba pang anyo ng lunas.

 

14.6 Pagtanggap ng Arbitrasyon at Karapatang Mag-opt Out. Sa loob ng unang tatlumpung (30) araw ng iyong paggamit sa Mga Serbisyo at Software o ng petsa ng huling pag-update sa seksyon 14 (Paglutas sa Hindi Pagkakaunawaan, Pagsusuko ng Class Action, Kasunduan sa Arbitrasyon) ng Mga Tuntunin, alinman ang mas huli, may karapatan kang mag-opt out sa mga probisyon sa arbitrasyon at pagsusuko ng class action ng seksyon 14 (Paglutas sa Hindi Pagkakaunawaan, Pagsusuko ng Class Action, Kasunduan sa Arbitrasyon) sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng nakasulat na abiso tungkol sa iyong desisyon sa address na nakalagay sa seksyon 18.2 (Abiso sa Adobe) o sa pamamagitan ng email sa ContractNotifications@adobe.com. Kung mag-o-opt out ka sa mga probisyong ito, hindi rin mapapailalim dito ang Adobe.

 

15. Mga Karapatan sa Pag-audit. Kung ikaw ay isang Negosyo, puwede naming italaga, nang hindi hihigit sa isang beses bawat labindalawang (12) buwan, sa hindi bababa sa pitong (7) araw na maagang abiso sa iyo, ang aming tauhan o ang isang independent na third-party na auditor na obligadong panatilihin ang pagiging kumpidensyal, na siyasatin (kasama ang mano-manong pagsisiyasat, mga electronic na paraan, o pareho) ang iyong mga record, system, at pasilidad para ma-verify na ang iyong pag-install at paggamit sa Mga Serbisyo o Software ay nakakasunod sa aming Mga Tuntunin. Bukod pa rito, ibibigay mo sa amin ang lahat ng record at impormasyong hiniling namin sa loob ng tatlumpung (30) araw mula sa aming kahilingan para ma-verify namin na ang pag-install at paggamit ng anuman at lahat ng Serbisyo at Software ay naaayon sa iyong mga valid na lisensya. Kung ang pag-verify ay maghahayag ng kakulangan sa pagsunod sa mga lisensya para sa Mga Serbisyo at Software, kukunin mo agad ang anumang kinakailangang lisensya, subscription, at naaangkop na back maintenance at support o iba pang naaangkop na aksyon para maremedyuan ang anumang katulad na hindi pagsunod.

 

16. Mga Update sa Mga Serbisyo at Software at Availability.

 

16.1 Mga Update sa Mga Serbisyo at Software. Puwede naming baguhin, i-update, o ihinto ang Mga Serbisyo at Software (kasama ang anumang bahagi o feature), na ang mga pagbabago, pag-update o paghinto ay, bilang paglilinaw, posibleng makasama o magresulta sa pagbabawas ng halaga sa iyo, anumang oras, nang walang sagutin sa iyo o kahit kanino pa. Para sa mga pagbabago sa mga may bayad na alok na, sa makatuwirang pagpapasya ng Adobe, ay nakakasama o nagreresulta sa materyal na pagbabawas ng halaga sa iyo, gagawa kami ng mga makatuwirang komersyal na pagsisikap na abisuhan ka tungkol sa nasabing pagbabago, pag-update, o paghinto. Kung ihihinto namin ang Mga Serbisyo o Software sa kabuuan nito, gagamit kami ng mga makatuwirang komersyal na pagsisikap para mabigyan-daan kang ilipat ang iyong Content, at maaari kaming magbigay sa iyo ng pro rata na refund para sa anumang hindi nagamit na bayarin para sa Serbisyo o Software na iyon na pauna mong binayaran.

 

16.2 Availability. Ang aming mga webpage ay puwedeng i-access sa buong mundo, pero hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng Serbisyo at Software ay available sa iyong bansa o ang content na mula sa user na available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo at Software ay legal o available sa iyong bansa. Puwedeng i-block sa ilang partikular na bansa ang access sa ilang partikular na Serbisyo (o ilang partikular na feature ng Serbisyo) o Software. Ang mga user sa China ay hindi pinahihintulutan na mag-access o gumamit ng anumang online na serbisyo sa aming Mga Serbisyo at Software at dapat silang bumili ng Mga Serbisyo at Software na partikular na ginawang available sa mga user sa China para magamit sa China. Responsibilidad mong siguraduhin na ang iyong paggamit sa Mga Serbisyo at Software ay legal o available kung saan mo ginagamit ang mga ito. Ang Mga Serbisyo at Software ay hindi available sa lahat ng wika.

 

17. Walang Pagbabago, Pag-reverse Engineer, Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML). Ang ilang partikular na elemento ng Mga Serbisyo at Software ay bumubuo sa aming kumpidensyal na impormasyon (o sa kumpidensyal na impormasyon ng aming mga tagapaglisensya). Maliban kung hayagang pinapahintulutan sa Mga Tuntunin, hindi mo puwedeng (at hindi mo puwedeng payagan ang mga third party na): (A) baguhin, i-port, iakma, o isalin ang anumang bahagi ng Mga Serbisyo o Software; (B) i-reverse engineer (kasama ang pero hindi limitado sa pag-monitor o pagsubaybay sa mga input at output na dumadaloy sa isang system o isang application para muling gawin ang system na iyon), i-decompile, i-disassemble, o kung hindi man ay subukang tuklasin, sa anumang Serbisyo o Software, ang source code, mga representasyon ng data o pinagbabatayang algorithm, proseso, pamamaraan, at anupamang bahagi ng nasabing Serbisyo o Software; o (C) gamitin ang Mga Serbisyo o Software, o anumang content, data, output, o iba pang impormasyong natanggap o hinango mula sa Mga Serbisyo o Software, para direkta o hindi direktang gumawa, magsanay, sumubok, o kung hindi man ay magpahusay ng anumang machine learning algorithm o artificial intelligence system, kabilang ang, pero hindi limitado sa, anumang arkitektura, modelo, o timbang. Kung ang mga batas ng iyong hurisdiksyon ay nagbibigay sa iyo ng karapatang i-decompile ang Mga Serbisyo o Software para makakuha ng impormasyong kinakailangan para gawing interoperable ang mga lisensyadong bahagi ng Mga Serbisyo o Software sa ibang software, dapat mo munang hilingin ang nasabing impormasyon sa amin. Sa aming pagpapasya, puwede naming ibigay ang nasabing impormasyon sa iyo o puwede kaming magpataw ng mga makatuwirang kundisyon, kasama ang makatuwirang bayad, sa iyong pag-decompile ng Mga Serbisyo o Software para matiyak na protektado ang aming mga karapatan sa pagmamay-ari at ang mga karapatan sa pagmamay-ari ng aming mga tagapaglisensya at supplier sa Mga Serbisyo at Software.

 

18. Iba pa.

 

18.1 English na Bersyon. Ang English na bersyon ng Mga Tuntunin ang bersyong gagamitin kapag binibigyang-kahulugan o ipinapaliwanag ang Mga Tuntunin.

 

18.2 Abiso sa Adobe. Puwede kang magpadala ng mga abiso sa amin sa sumusunod na address: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Abiso sa Iyo. Puwede ka naming abisuhan sa pamamagitan ng iyong email o postal mail na nauugnay sa iyong account, mga posting sa Mga Serbisyo, o iba pang legal na tinatanggap na paraan. Responsibilidad mong panatilihing napapanahon ang impormasyon ng iyong account para makatanggap ka ng mga abiso.

 

18.4 Hindi Pagtatalaga. Hindi mo puwedeng italaga o kung hindi man ay ilipat ang Mga Tuntunin o ang iyong mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin, sa kabuuan o mga bahagi nito, nang wala ang aming nakasulat na pahintulot, at magiging walang bisa ang anumang katulad na pagtatangka. Puwede naming italaga o ilipat ang aming mga karapatan sa ilalim ng Mga Tuntunin sa isang third party nang walang pahintulot mo.

 

18.5 Mga Tuntunin ng Pamahalaan. Kung ikaw ay isang entity ng pamahalaan ng U.S., o kung ang Mga Tuntunin ay napapailalim o mapapailalim sa Federal Acquisition Regulations (FAR), ang Mga Serbisyo at Software, na ibinibigay sa ilalim ng Mga Tuntunin ay “(Mga) Komersyal na Produkto o (Mga) Komersyal na Serbisyo,” gaya ng paglalarawan sa mga terminong iyon sa 48 CFR §2.101, na binubuo ng “Komersyal na Computer Software” at “Dokumentasyon ng Komersyal na Computer Software,” at mga serbisyong nauugnay roon, gaya ng paggamit sa mga terminong iyon sa 48 CFR §12.212 o 48 CFR §227.7202, ayon sa naaangkop. Alinsunod sa 48 CFR §12.212 o 48 CFR §227.7202-1 hanggang §227.7202-4, ayon sa naaangkop, ang Komersyal na Computer Software at Dokumentasyon ng Komersyal na Computer Software ay lisensyado sa Mga End User sa Pederal na Pamahalaan ng U.S. (A) bilang Mga Komersyal na Produkto at Serbisyo lang; at (B) kasama lang ang mga karapatang ibinibigay sa lahat ng iba pang end user alinsunod sa Mga Tuntunin. Ang mga hindi naka-publish na karapatan ay nakalaan sa ilalim ng mga batas ng United States.

 

18.6 Mga Heading. Ang mga heading na ginagamit sa Mga Tuntunin ay ibinibigay para lang sa pagbibigay ng kaluwagan at hindi gagamitin para ipaliwanag ang kahulugan o layunin.

 

18.7 Pagkakahiwalay. Kung may anumang probisyon ng Mga Tuntunin na pinapaniwalaang hindi valid o hindi maipapatupad sa anumang dahilan, ang natitira sa Mga Tuntunin ay magpapatuloy nang may buong puwersa at bisa at ang nasabing probisyon ay hindi lang magiging epektibo hanggang sa sakop ng nasabing pagiging hindi valid o hindi maipapatupad.

 

18.8 Walang Pagsusuko. Ang aming pagpalyang ipatupad o gamitin ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin ay hindi pagsusuko ng probisyong iyon.

 

18.9 Force Majeure. Wala sa alinmang partido ang mananagot sa kabilang partido para sa anumang pagkaantala o pagpalyang gampanan ang anumang obligasyon (maliban sa iyong mga obligasyon sa pagbabayad sa Adobe) sa ilalim ng Mga Tuntunin kung ang pagkaantala o pagpalya ay dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, na nangyari pagkatapos ng bisa ng Mga Tuntunin at lampas sa makatuwirang kontrol ng mga partido, tulad ng mga welga, blockade, digmaan, terorismo, riot, likas na sakuna, pagtanggi sa lisensya ng pamahalaan o iba pang ahensya ng pamahalaan, hangga't ang mga nasabing pangyayari ay humahadlang o nakakaantala sa pagtupad ng apektadong partido sa mga obligasyon nito at ang nasabing partido ay hindi kayang pigilan o alisin ang force majeure sa makatuwirang halaga.

 

19. DMCA. Iginagalang namin ang Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari ng iba, at inaasahan naming gagawin din ito ng aming mga user. Sasagot kami sa mga malinaw na abiso ng paglabag sa copyright na naaayon sa Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Puwede mong malaman ang higit pa tungkol sa mga patakaran at kasanayan ng Adobe sa Pag-aalis ng IP dito: http://www.adobe.com/legal/dmca.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Republic of Ireland

Adobe_General_Terms_of_Use-fil_PH_20240217

Listahan ng Naka-hyperlink na Dokumento ng Mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit (nakalista ayon sa pagkakasunud-sunod ng pagbanggit sa itaas):

1. Mga Tuntunin sa Subscription at Pagkansela: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Mga Karagdagang Tuntunin para sa Data ng Mag-aaral ng K-12 (Primarya at Sekondarya) at Mas Mataas na Edukasyon: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Personal na content na naka-store sa Creative Cloud at Document Cloud para sa mga team o enterprise cloud storage HelpX: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Patakaran sa Privacy: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Mga Pagpipilian sa Privacy ng Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. FAQ sa Pagsusuri ng Content: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Mga indibidwal mula sa mga bansa sa EEA at Kasunduan sa Pagpoproseso ng Data sa UK para sa Adobe Cloud Services: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Mga indibidwal sa labas ng EEA at Mga Tuntunin sa Pagprotekta ng Data sa UK para sa Cloud Services: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Mga alituntunin sa suporta ng software ng Adobe: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Transparency Center: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. I-upload ang iyong mga font sa Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Mga Alituntunin sa Pagiging Kuwalipikado ng Primarya at Sekondaryang Institusyon: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Mga Notice ng Third Party na Software at/o Mga Karagdagang Tuntunin at Kundisyon: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Mga Karapatan sa Paggamit ng Larawan: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobe Customer Care: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Patakaran sa Pag-aalis ng Intelektwal na Ari-arian: https://www.adobe.com/legal/dmca.html