Adobe vispārīgie lietošanas noteikumi

Publicēti 2024. gada 17. februārī. Spēkā no 2024. gada 17. februāra. Šie Vispārīgie lietošanas noteikumi aizvieto un aizstāj visas iepriekšējās versijas.

 

STRĪDU RISINĀŠANU REGLAMENTĒ OBLIGĀTĀS ŠĶĪRĒJTIESAS PROCEDŪRAS NOTEIKUMS UN ATTEIKUMS NO KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS, KAS SNIEGTS 14. SADAĻĀ (STRĪDU RISINĀŠANA, ATTEIKUMS NO KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS, ŠĶĪRĒJTIESAS LĪGUMS). LŪDZU, RŪPĪGI TOS IZLASIET. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM (KĀ DEFINĒTS TĀLĀK), IESKAITOT OBLIGĀTĀS ŠĶĪRĒJTIESAS PROCEDŪRAS NOTEIKUMU (JA NEESAT ATTEICIES, KĀ ŠEIT ATĻAUTS) UN ATTEIKUMAM NO KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS, NEIZMANTOJIET PAKALPOJUMUS VAI PROGRAMMATŪRU.

 

Šie Vispārīgie lietošanas noteikumi (“Vispārīgie noteikumi”), kā arī visi piemērojamie Papildu noteikumi (skatiet tālāk esošo 1.2. sadaļu “Papildu noteikumi”) (kopā “Noteikumi”) reglamentē to, kā jūs lietojat un piekļūstat mūsu vietnēm, tīmekļa lietotnēm un produktiem, klientu atbalsta un pakalpojumam, diskusiju forumiem vai citām interaktīvām zonām vai pakalpojumiem un tādiem pakalpojumiem kā Creative Cloud (kopā “Pakalpojumi”), un to, kā jūs instalējat un izmantojat jebkādu programmatūru, ko mēs iekļaujam kā daļu no Pakalpojumiem, tostarp, bet ne tikai, mobilās un datora lietotnes, Failu paraugus un Satura failus (definēti tālāk), skriptus, instrukciju kopas un saistīto dokumentāciju (kopā “Programmatūra”). Ja esat piekritis Abonēšanas un anulēšanas noteikumiem (https://www.adobe.com/lv/legal/subscription-terms.html), tad arī šādus to nosacījumus uzskata par Noteikumu daļu. Ja jūs izmantojat un piekļūstat pakalpojumiem un programmatūrai, izmantojot Adobe vietni Value Incentive Plan (“VIP”), Abonēšanas un anulēšanas noteikumi uz jums neattiecas, bet Noteikumu atlikušie nosacījumi noteiks to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus un Programmatūru. Ja jums ir noslēgts cits līgums ar mums par konkrētiem Pakalpojumiem un Programmatūru, šāda līguma noteikumiem ir priekšroka, ja tie ir pretrunā ar šiem Noteikumiem.

 

IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS VAI PROGRAMMATŪRU, JŪS APSTIPRINĀT, KA ESAT SASNIEDZIS LIKUMĀ NOTEIKTO VECUMU, LAI PIEKRISTU ŠIEM NOTEIKUMIEM, VAI, JA NEESAT, JŪS ESAT SAŅĒMIS VECĀKU VAI AIZBILDŅU ATĻAUJU PIEKRIST ŠIEM NOTEIKUMIEM.

 

Lai reģistrētos atsevišķam Adobe ID, jums jābūt sasniegušam vismaz 13 gadu vecumu. Skolas, kas piedalās pamata un vidējās izglītības nosaukto lietotāju piedāvājumā, var izsniegt uzņēmuma līmeņa Adobe ID bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, saskaņā ar K-12 (Pamata un vidējās izglītības) un Augstākās izglītības papildu noteikumiem studentu datiem (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_lv).

 

1. Jūsu līgums ar Adobe

 

1.1. Piemērojamie tiesību akti un līgumslēdzēja iestāde. Ja jūs dzīvojat Ziemeļamerikā (ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, Kanādu, Meksiku, Savienoto Valstu teritorijas un īpašumus, kā arī Amerikas Savienoto Valstu karabāzes neatkarīgi no to atrašanās vietas), jūsu attiecības ir ar Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu Adobe Inc. un Noteikumi tiek pārvaldīti, sastādīti un interpretēti saskaņā ar ASV Kalifornijas štata likumiem, ja vien ASV federālie likumi to neierobežo, neņemot vērā likumu kolīzijas normas. Ja jūs dzīvojat ārpus Ziemeļamerikas, jūsu attiecības ir ar uzņēmumu Adobe Systems Software Ireland Limited un Noteikumi tiek pārvaldīti, sastādīti un interpretēti saskaņā ar Īrijas likumiem, ja vien vietējie likumi to neierobežo. Klientiem Austrālijā uzņēmums Adobe Systems Software Ireland Limited darbojas kā pilnvarotais uzņēmuma Adobe Systems Pty Ltd. aģents un slēdz šo līgumu uzņēmuma Adobe Systems Pty Ltd. aģenta statusā. Saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem jums var būt papildu tiesības. Mēs necenšamies ierobežot šīs tiesības, ja tas ir aizliegts tiesību aktos. Noteikumu izpratnē termini “Adobe”, “mūs”, “mēs” un “mūsu” nozīmē Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited vai Adobe Systems Pty Ltd., kā attiecināms.

 

1.2. Papildu noteikumi. Mūsu Pakalpojumi un Programmatūra jums tiek licencēti, nevis pārdoti, un uz tiem var attiekties arī viens vai vairāki tālāk minētie papildu noteikumi (turpmāk — Papildu noteikumi). Ja starp Vispārīgajiem noteikumiem un Papildu noteikumiem pastāv pretrunas, tad attiecībā uz konkrētajiem Pakalpojumiem vai Programmatūru noteicošie ir Papildu noteikumi. Papildu noteikumi var tikt mainīti, kā aprakstīts turpmāk 1.5. sadaļā (“Noteikumu atjauninājumi”).

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_lv)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/collaborationspace-terms_lv)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_lv)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_lv)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_lv)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_lv)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_lv)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_lv)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_lv)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_lv)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_lv)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_lv)
 • Business Catalyst (https://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_lv)
 • Business Customers (https://www.adobe.com/go/business_terms_lv)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_lv)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_lv)
 • Frame.io (https://www.adobe.com/go/frameio-terms_lv)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_lv)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_lv)
 • K-12 un augstākā izglītība (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_lv)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_lv)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_lv)
 • Mixamo (https://www.adobe.com/go/mixamo_lv)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_lv)
 • Software (https://www.adobe.com/go/softwareterms_lv)

 

1.3. Biznesa lietotāji. Ja saņēmāt “Tiesības” (kas tiek definētas kā tiesības lietot un patērēt Pakalpojumus un Programmatūru un tiem piekļūt) no organizācijas vai grupas, tostarp, bet ne tikai uzņēmuma vai jebkuras citas komerciālas personas, valdības struktūras, bezpeļņas organizācijas vai izglītības iestādes (katrs no tiem saukts “Uzņēmums”) saskaņā ar kādu no Adobe biznesa plāniem (piemēram, Creative Cloud komandām, Creative Cloud uzņēmumiem vai Document Cloud), tad (A) jūs esat šāda Uzņēmuma “Biznesa lietotājs”; (B) jūsu Adobe profils, kas saistīts ar šādām tiesībām, ir “Biznesa profils”; (C) visas atsauces uz “jums” Noteikumos nozīmēs šādu Uzņēmumu un tā Biznesa lietotājus, ja attiecināms. Ja esat Biznesa lietotājs, jūs piekrītat, ka sakarā ar to, ka esat saņēmis Tiesības no šāda Uzņēmuma, (1) Adobe var nodrošināt šādam Uzņēmumam iespēju piekļūt, izmantot, noņemt, paturēt un kontrolēt jūsu Biznesa profilu un visu tajā esošo Saturu neatkarīgi no tā, vai tas augšupielādēts vai importēts pirms vai pēc datuma, kad šie Noteikumi tika pēdējoreiz atjaunināti; (2) Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanu reglamentē šāda Uzņēmuma līgums ar uzņēmumu Adobe; (3) Adobe var sniegt jūsu personas informāciju šādam Uzņēmumam. Piekļuvi bezmaksas Tiesībām (“Papildu pakalpojumi”) var nodrošināt jebkuram lietotājam, kas pievienots uzņēmuma Admin Console (kā noteikts Uzņēmumā klientu papildu noteikumos (http://www.adobe.com/go/business_terms_lv), kas izklāstīti 1.2. sadaļā), un šādi lietotāji tiks uzskatīti par Biznesa lietotājiem. Ja esat Biznesa lietotājs ar vairāku Uzņēmumu tiesībām, ar katru Uzņēmumu var būt saistīts atsevišķs Biznesa profils. Jums kā Biznesa lietotājam var būt atšķirīgi līgumi vai saistības ar Uzņēmumu, kas var ietekmēt jūsu Biznesa profilu vai Saturu. Adobe nenes atbildību par jebkādu jūsu izdarītu šādu līgumu vai saistību pārkāpumu. Ja neesat saņēmis Tiesības no Uzņēmuma (piemēram, jūs abonējāt Creative Cloud plānu individuālai lietošanai un esat saņēmis Tiesības, izmantojot šo plānu), tad (a) jūs esat “Personīgais lietotājs”; (b) jūsu Adobe profils ir personīgais profils; (c) jums ir vienpersoniska piekļuve un kontrole pār visu jūsu personīgajā kontā vai personīgajā profilā esošo Saturu (izņemot gadījumus, kad Privātuma politikā norādīts citādi); (d) visas atsauces uz “jums” šajos Vispārīgajos noteikumos nozīmēs jūs kā personu. Ja Tiesības saņemat, izmantojot personīgo plānu, un no Uzņēmuma, tad esat gan Personīgais, gan Biznesa lietotājs. Jūs esat Personīgais lietotājs, kad izmantojat Tiesības, ko esat ieguvis, izmantojot savu personīgo plānu, un Biznesa lietotājs, kad izmantojat savas Tiesības, ko nodrošina Uzņēmums.

 

1.4. Uzņēmuma e-pasta domēni. Jūs kā Personīgs lietotājs vai Biznesa lietotājs varat izveidot Adobe kontu, izmantojot e-pasta adresi, ko jums nodrošina vai piešķir Uzņēmums (piemēram, savu darba e-pasta adresi). Ja Uzņēmums nodibina tiešas attiecības ar mums, tas var vēlēties šādām attiecībām pievienot jūsu kontu. Šādā gadījumā Uzņēmums var bez iepriekšēja brīdinājuma no Uzņēmuma vai mums iekļaut jūsu kontu Uzņēmuma kontā. Tas nozīmē, ka Uzņēmums var (A) piekļūt kontam; (B) pārņemt kontroli pār kontu un visu tajā esošo Saturu, neatkarīgi no tā, vai tas ir saglabāts, augšupielādēts vai importēts pirms vai pēc Noteikumu pēdējās atjaunošanas datuma; (C) ieteikt jebkādu ar Uzņēmumu nesaistītu Saturu pārvietot uz jaunu kontu, kurā tiek izmantota e-pasta adrese, kas nav saistīta ar šādu Uzņēmumu. Jūs kā Personīgais lietotājs ar Uzņēmumam piešķirtu Adobe kontu vai Biznesa lietotājs arī apliecināt, ka Adobe var sniegt šim Uzņēmumam jūsu personas informāciju (tostarp skaidrības nolūkos kopīgot jūsu informāciju ar jūsu Uzņēmuma administratoru), piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi un informāciju par jūsu tiesībām. Ja nevēlaties, lai Uzņēmums piekļūtu kontam vai profilam, to izmantotu, noņemtu, saglabātu vai kontrolētu, tad nelietojiet Uzņēmuma e-pasta adresi šādā kontā. Informāciju pa Satura glabāšanu un piekļuvi un to, kā mainīt e-pasta adresi, kas saistīta ar jūsu kontu, skatiet šeit: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_lv. Adobe var kopīgot informāciju par Uzņēmumu, piemēram, administratora vārdu un e-pasta adresi, ar Biznesa lietotāju.

 

1.5. Noteikumu atjauninājumi. Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas Noteikumos, un, ja mēs to darīsim, mēs jums par to paziņosim, mainot Noteikumu augšpusē esošo datumu, un dažos gadījumos mēs varam sniegt jums papildu paziņojumu. Adobe neveiks izmaiņas, kuru rezultātā var tikt uzlikta papildu maksa vai maksas, nebrīdinot par to iepriekš. Jebkuras šādas izmaiņas neattiecas uz strīdiem starp jums un Adobe, kas radušies pirms datuma, kad publicējām pārskatītos Noteikumus, kuros ietvertas šādas izmaiņas, vai tad, kad Noteikumi stājas spēkā citādi. Jums ar šiem Noteikumiem regulāri jāiepazīstas. Ja vien nav norādīts citādi, grozītie Noteikumi stāsies spēkā nekavējoties, un, turpinot izmantot mūsu Pakalpojumus un Programmatūru, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmaiņām. Ja jūs nepiekrītat grozītajiem Noteikumiem, jums jāpārtrauc mūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietošana un, ja attiecināms, jāatceļ jūsu abonements.

 

2. Privātums

 

2.1. Privātums. Informāciju par to, kā mēs ievācam, izmantojam, kopīgojam vai citādi apstrādājam informāciju par jums un to, kā jūs lietojat mūsu Pakalpojumus un Programmatūru, skatiet mūsu Privātuma politikā: http://www.adobe.com/go/privacy_lv. Jums ir iespēja pārvaldīt informācijas izvēles šeit: https://www.adobe.com/lv/privacy/opt-out.html.

 

2.2. Mūsu piekļuve jūsu Saturam. Mēs varam piekļūt jūsu Saturam (definēts 4.1. sadaļā “Saturs”), izmantojot gan automātiskās, gan manuālās metodes, un skatīt vai klausīties to, bet tikai ierobežotos veidos, un tikai tiesību aktos atļautajos gadījumos. Piemēram, Pakalpojumu un Programmatūras sniegšanas nolūkos mums var būt nepieciešams piekļūt jūsu Saturam un skatīt vai klausīties to, lai: (A) atbildētu uz atsauksmēm vai atbalsta pieprasījumiem; (B) noteiktu, novērstu vai citādi risinātu jautājumus saistībā ar krāpšanu, drošību, juridiskām vai tehniskām problēmām; (C) īstenotu šos Noteikumus, kā tālāk noteikts 4.1. sadaļā. Mūsu automatizētās sistēmas var analizēt jūsu Saturu un Creative Cloud klientu fontus (definēti tālāk 3.10. sadaļā (Creative Cloud klientu fonti)), izmantojot tādas metodes kā algoritmiskā mācīšanās, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumus un Programmatūru, kā arī lietotāju pieredzi. Informāciju par to, kā Adobe izmanto algoritmisko mācīšanos, var atrast šeit: http://www.adobe.com/go/machine_learning_lv.

 

2.3. Datu aizsardzības līgumi. Dažās valstīs tiesību akti nosaka, ka mums ir jānoslēdz datu aizsardzības līgums ar jums, ja mēs apstrādājam jūsu Personas datus (kā definēts piemērojamajā līgumā) kā daļu no mūsu Pakalpojumiem un Programmatūras. Šie līgumi ir ES datu apstrādes līgums vai datu aizsardzības noteikumi, kas atrodami šeit:

(A) Eiropas Savienības (“ES”) datu apstrādes nolīgums (jeb “DAN”). DAN noteikumi ir spēkā, ja jūs nodrošināt Personas datus (kā definēts DAN), kas apkopoti no personām Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) valstīs un Apvienotajā Karalistē, un ja jūs esat “Kontrolieris” un Adobe ir “Apstrādātājs” saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (“VDAR”) vai jebkuru GDPR pēcteci, kas saistīts ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES. DAN noteikumi ir pieejami vietnē www.adobe.com/go/tou-dpa_lv.

(B) Datu aizsardzības noteikumi. Datu aizsardzības noteikumi tiek piemēroti, ja jūs nodrošināt Personas datus (kā definēts Datu aizsardzības noteikumos), kas apkopoti no personām ārpus EEZ un Apvienotās Karalistes, un ja Adobe apstrādā (kā definēts Datu aizsardzības noteikumos) šos datus pēc jūsu norādījuma un jūsu vārdā. Datu aizsardzības noteikumi ir pieejami šeit: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_lv.

 

2.4. Sensitīva personas informācija. Jūs piekrītat, ka, izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru, neapkoposiet, neapstrādāsiet un neuzglabāsiet nekādu Sensitīvu personas informāciju (kā definēts tālāk), izņemot gadījumus, kad: (A) to ir tieši pilnvarojis uzņēmums Adobe; (B) tas paredzēts Pakalpojumos un Programmatūra; (C) to regulē Papildu noteikumi, kā piemērojams. Jūs piekrītat nepārraidīt, neizpaust un nepadarīt pieejamu sensitīvu Personas informāciju uzņēmumam Adobe vai uzņēmuma Adobe trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. “Sensitīva Personas informācija” ir personas finanšu informācija, dati, kas saistīti ar personas seksuālajām darbībām vai seksuālo orientāciju, medicīniska rakstura informācija vai informācija par veselības stāvokli, ko aizsargā saskaņā ar jebkādiem veselības datu aizsardzības likumiem, biometriskie dati, bērnu personas informācija, ko aizsargā saskaņā ar jebkādiem bērnu datu aizsardzības likumiem (piemēram, personas informācija, kas definēta ASV Bērnu tiešsaistes privātuma aizsardzības likumā (“COPPA”)) un jebkāda papilda informāciju, kas iekļauta šajā terminā vai līdzīgā terminā (piemēram, “sensitīvi personas dati” vai “personas informācijas īpašas kategorijas”), kas izmantots piemērojamajos datu aizsardzības vai privātuma likumos. Ja esat Uzņēmums, jūs piekrītat nodrošināt arī Biznesa lietotāju atbilstību šai 2.4. sadaļai (Sensitīva personas informācija).

 

2.5. Personas informācijas nodošana. Mēs apstrādājam un uzglabājam informāciju ASV un citās valstīs. Izmantojot mūsu Pakalpojumus vai Programmatūru, jūs piekrītat, ka ļaujat uzņēmumam Adobe pārsūtīt personas informāciju pāri valstu robežām un uz citām valstīm, kurās darbojas uzņēmums Adobe un tā partneri.

 

3. Pakalpojumu un Programmatūras izmantošana.

 

3.1. Licence. Ar nosacījumu, ka jūs ievērojat šos Noteikumus un piemērojamos tiesību aktus, mēs piešķiram jums neekskluzīvas, ierobežotas, atsaucamas tiesības instalēt Pakalpojumus un Programmatūru, kuru mēs padarām jums pieejamu un kuru esat no mums licencējis, kā arī tiesības piekļūt minētajam un izmantot to. Katru licenci drīkst izmantot tikai viena (1) persona, un to nevar koplietot. Licences termiņa beigās jūsu licence(-es) zaudēs spēku, kā noteikts jūsu pasūtījuma dokumentā(-os) vai Abonēšanas un anulēšanas noteikumos (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html). Pakalpojumu un Programmatūras versija(-as), kas pieejama(-as) atjaunošanas datumā, var atšķirties no tām/tās versijas(-ām), kas ir pieejama(-as), kad sākotnēji licencējāt to/tās no uzņēmuma Adobe. Uzņēmuma Adobe atbalstītās Pakalpojumu un Programmatūras versijas var apskatīt šeit: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_lv. Jūs piekrītat, ka jūsu lēmums par Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanu, piekļuvi tiem vai to licencēšanu nav atkarīgs no turpmākas funkcionalitātes vai funkciju piegādes, vai jebkādiem mutiskiem vai rakstiskiem publiskajiem komentāriem, ko mēs esam izteikuši par turpmāko funkcionalitāti vai funkcijām.

Saskaņā ar atbilstību šiem Noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem mēs ar šo jums piešķiram neekskluzīvas, ierobežotas, atsaucamas tiesības instalēt Pakalpojumus un Programmatūru, kuru mēs padarām pieejamu un kuru esat no mums licencējis, piekļūt tai un izmantot to. Katru licenci drīkst izmantot tikai viena (1) persona, un to nevar koplietot. Licences termiņa beigās jūsu licence(-es) zaudēs spēku, kā noteikts jūsu pasūtījuma dokumentā(-os) vai Abonēšanas un anulēšanas noteikumos. Pakalpojumu un Programmatūras versija(-as), kas pieejama(-as) atjaunošanas datumā, var atšķirties no tām/tās versijas(-ām), kas ir pieejama(-as), kad sākotnēji licencējāt to/tās no uzņēmuma Adobe. Uzņēmuma Adobe atbalstītās Pakalpojumu un Programmatūras versijas var apskatīt šeit: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_lv. Jūs piekrītat, ka jūsu lēmums par Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanu, piekļuvi vai licencēšanu nav atkarīgs no turpmākas funkcionalitātes vai funkciju piegādes vai nav atkarīgs no jebkādiem mutiskiem vai rakstiskiem publiskiem komentāriem, ko mēs esam izteikuši par turpmāko funkcionalitāti vai funkcijām.

 

3.2. Adobe intelektuālais īpašums. Mēs (un mūsu licences devēji, kā piemērojams) esam vienīgie īpašnieki, kas saglabā visas autortiesības, īpašumtiesības un līdzdalību Pakalpojumos un Programmatūrā. Izņemot Noteikumos minētos gadījumus, mēs nepiešķiram jums tiesības uz patentiem, autortiesībām, komercnoslēpumiem, prečzīmēm vai citas tiesības attiecībā uz Pakalpojumu vai Programmatūras vienībām. Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat izmantot mūsu tirdzniecības nosaukumus, prečzīmes, pakalpojumu zīmes vai logotipus saistībā ar jebkādiem produktiem vai pakalpojumiem, kas nepieder mums, vai jebkādā veidā, kas varētu radīt neskaidrības. Mēs saglabājam visas tiesības, kas nav piešķirtas saskaņā ar šiem Noteikumiem.

3.3. Uzglabāšana. Mēs iesakām regulāri dublēt jūsu Saturu un Creative Cloud klienta fontus citur, pat ja Pakalpojumi nodrošina krātuvi un šo funkciju nodrošina attiecīgie Pakalpojumi. Mēs varam noteikt pamatotus tehniskos ierobežojumus, piemēram ierobežojumus attiecībā uz failu lielumu, krātuves vietu, apstrādes jaudu, kā arī citiem parametriem. Mēs varam apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja ir sasniegts kontam noteiktais krātuves vietas ierobežojums. Beidzoties jūsu licences derīgumam, mēs pieliksim komerciāli pamatotas pūles, lai jūs varētu pārvietot Saturu prom no Pakalpojumiem. Pārvietošana ir jāveic trīsdesmit (30) dienu laikā no jūsu licences derīguma beigu datuma. Pēc šī 30 dienu pārejas perioda mēs paturam tiesības dzēst jūsu Saturu. Pirms licences termiņa beigām jums vajadzētu lejupielādēt jebkuru Saturu, ko esat saglabājis Pakalpojumos.

 

3.4. Lietotāju radīts saturs. Mums ir tiesības izvietot mūsu lietotāju radītu saturu. Ja jūs piekļūstat mūsu Pakalpojumiem, jūs varat saskarties ar lietotāju ģenerētu saturu, kas ir nelikumīgs vai jums var šķist aizskarošs vai satraucošs. Mēs neuzņemamies atbildību par šādu lietotāju veidotu saturu. Varat arī nospiest pogu “Ziņot”, lai ziņotu mums par šādu saturu, ja tā ir pieejama. Mūsu Pārredzamības centrā varat uzzināt vairāk par mūsu satura regulēšanas politikām un praksi, tostarp par to, kā ziņot mums par saturu (https://www.adobe.com/trust/transparency.html).

 

3.5. Failu paraugi. “Failu paraugi” ir Adobe nodrošinātie audio, vizuālie, video vai cita satura faili, ko var izmantot apmācībām, demonstrējumiem un citiem izmēģinājuma nolūkiem un kas ir identificējami kā failu paraugi. Failu paraugus nevar izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem tie nodrošināti. Jūs nedrīkstat izplatīt Failu paraugus tādā veidā, kas ļauj trešajām personām izmantot, lejupielādēt, izgūt vai piekļūt Failu paraugiem kā patstāvīgiem failiem, un jūs nevarat izvirzīt nekādas tiesības uz Failu paraugiem.

 

3.6. Satura faili. “Satura faili” ir Adobe līdzekļi, kas tiek nodrošināti kā Pakalpojumu un Programmatūras daļa. Ja vien dokumentācijā vai noteiktās licencēs (tostarp, bet ne tikai, Papildu noteikumos) nav paredzēts citādi, mēs piešķiram jums personisku, neekskluzīvu, apakšlicences ņēmējiem nenododamu (ja esat Uzņēmums, nododamu tikai jūsu Biznesa lietotājiem) un nenododamu licenci Satura failu izmantošanai, lai veidotu tādu gala lietojumu (t. i., veidotu tādas atvasinātas lietotnes vai produktus, kuru autors esat jūs), kurā Satura faili vai to atvasinājumi ir iegulti jūsu lietošanai (turpmāk — Gala lietojums). Jūs varat mainīt Satura failus pirms to iegulšanas Gala lietojumā. Jūs varat reproducēt un izplatīt Satura failus tikai saistībā ar jūsu Gala lietojumu, tomēr nekādā gadījumā jūs nedrīkstat izplatīt Satura failus atsevišķi ārpus Gala lietojuma.

 

3.7. Bezmaksas dalība, Papildu pakalpojumi, Piedāvājumi un Izmēģinājumversijas. Uzņēmums Adobe pēc saviem ieskatiem var piedāvāt bezmaksas dalību, Papildu pakalpojumus, piedāvājumus un izmēģinājumversiju abonementus. Ja piekļuve Pakalpojumiem un Programmatūrai jums tiek nodrošināta bez maksas, Papildu pakalpojumiem vai izmēģinājuma nolūkos, šādu piekļuvi reglamentē Noteikumi. Jebkurā laikā pirms bezmaksas, Papildu pakalpojumu vai izmēģinājumversijas perioda vai tā laikā Adobe var pēc saviem ieskatiem pārtraukt bezmaksas vai izmēģinājuma piekļuvi bez iepriekšēja paziņojuma un bez jebkādas atbildības pret jums, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, jebkāda iemesla dēļ, tostarp, lai novērstu bezmaksas, Papildu pakalpojumu vai izmēģinājumversijas piekļuves ļaunprātīgu izmantošanu. Pēc bezmaksas, Papildu pakalpojumu vai izmēģinājumversijas piekļuves perioda beigām jūs varat turpināt izmantot Pakalpojumus vai Programmatūru, tikai reģistrējoties maksas abonementam, ja tas ir pieejams, vai citādā uzņēmuma Adobe atļautā veidā. Bezmaksas, Papildu pakalpojumu vai izmēģinājumversijas perioda laikā uz Pakalpojumiem un Programmatūru neattiecas nekādas tiešas vai netiešas garantijas; visi Pakalpojumi un Programmatūra tiek sniegta tāda, kāda tā ir, ar visiem defektiem, un nav iekļauts tehnisks vai cits atbalsts.

 

3.8. NFR versija. Uzņēmums Adobe var arī apzīmēt Pakalpojumus un Programmatūru kā “izmēģinājuma”, “iepazīšanās”, “nav paredzēts tālākpārdošanai” vai tamlīdzīgi (“NFR versija”). Jums ir tiesības instalēt un lietot NFR versiju tikai tajā periodā un tikai tiem mērķiem, kurus esam noteikuši, nodrošinot NFR versiju. Jums nav tiesību izmantot materiālus, ko radāt, lietojot NFR versiju, jebkādiem komerciāliem mērķiem.

 

3.9. Adobe Talent.

(A) Jūs nedrīkstat publicēt darbu vakances, kas norāda uz konkrētiem darba konkursiem vai citām iespējām, kas no radošajiem profesionāļiem pieprasa pielāgotu un neapmaksātu radošo darbu. Jebkuras šādas publicētas vakances var tikt dzēstas bez kompensācijas.

(B) Mēs piedāvājam maksas “Talent Search” funkciju darba devējiem un uzņēmumiem, kas vēlas atrast un pieņemt darbā radošos talantus. Pakalpojumos augšupielādējot publisku profilu vai publisku projektu, jūs piekrītat, ka publiskā informācija var tikt iekļauta Talent Search rezultātos.

 

3.10. Creative Cloud klientu fonti.

(A) Par jebkuru fontu vai fonta failu, ko jūs augšupielādējat vai iesniedzat Pakalpojumos un Programmatūrā (“Creative Cloud klientu fonti”), jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir visas nepieciešamās tiesības, lai ļautu mums izmantot, reproducēt, attēlot, mitināt un izplatīt Creative Cloud klientu fontus, izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru jūsu lietošanai. Creative Cloud klientu fonti netiek uzskatīti par Saturu, kā tas definēts Noteikumos. Jūs paturat visas tiesības uz nepārveidotajiem Creative Cloud klientu fontiem. Jūs atzīstat, ka, lai iespējotu jebkura Creative Cloud klienta fonta parādīšanu Pakalpojumos un Programmatūrā jūsu lietošanai, mums var būt nepieciešams izmantot Adobe tehnoloģiju, tostarp mūsu patentēto fontu optimizācijas tehnoloģiju, un ka mēs paturam visas tiesības uz šādu Adobe tehnoloģiju. “Adobe tehnoloģija” ir tehnoloģija, kas mums pieder vai ko mums ir licencējusi trešā puse (tostarp Pakalpojumi un Programmatūra un visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības visā pasaulē), visas mums sniegtās iepriekšminētajā iekļautās Atsauksmes, un jebkādas iepriekšminētā modifikācijas vai paplašinājumi neatkarīgi no to izstrādes laika vai vietas. Adobe neapliecina un negarantē, ka jebkurš šāds Creative Cloud klientu fonts būs savietojams ar Pakalpojumiem vai Programmatūru vai būs piemērots lietošanai ar to.

(B) Ja kāda trešā persona, piemēram, izveidotājs, mūs informē vai mēs uzzinām, ka jums nav tiesību, ko jūs apliecināt 3.10. (A) sadaļā (Creative Cloud klientu fonti), vai arī ka jūsu Creative Cloud klientu fonti pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, tad mēs varam noņemt Creative Cloud klientu fontus no jūsu konta, no Pakalpojumiem vai no Satura, kurā izmantoti šie Creative Cloud klientu fonti. Jūs atzīstat, ka gadījumā, ja mēs noņemam jūsu Creative Cloud klientu fontus no jūsu konta, Pakalpojumi vai Saturs, kurā izmantoti Creative Cloud klientu fonti, vai jūsu Satura attēlojums var mainīties, un mēs neuzņemamies atbildību saistībā ar šo noņemšanu. Informāciju par to, kā jūsu saturs var mainīties, var atrast šeit: www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_lv.

(C) Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt mūsu piekļuvi saviem Creative Cloud klientu fontiem un pārtraukt mūsu tiesības, dzēšot savus Creative Cloud klientu fontus no Pakalpojuma.

(D) Pēc jūsu konta darbības pārtraukšanas vai slēgšanas mēs paturam tiesības dzēst jūsu Creative Cloud klientu fontus. Dažas jūsu Creative Cloud klientu fontu kopijas var saglabāties mūsu ikdienas dublējumu ietvaros.

(E) Mēs varam apkopot informāciju, kas saistīta ar jūsu Creative Cloud klientu fontu izmantošanu, piemēram, jūsu Creative Cloud klientu fontu nosaukumu, ko jūs augšupielādējat, un to, kā jūs izmantojat Creative Cloud klientu fontus.

 

3.11. Citi licences veidi.

(A) Pirmsizlaide vai Beta versija. Mēs varam apzīmēt Pakalpojumus un Programmatūru vai Pakalpojumu vai Programmatūras funkcijas kā pirmsizlaides jeb beta versiju (“Beta versija”). Beta versija neatspoguļo gal Pakalpojumus un Programmatūru un var saturēt kļūdas, kas var izraisīt sistēmas vai cita veida kļūdu un datu zudumu. Mums ir tiesības pieņemt lēmumu neizdot Beta versijas komerciālu versiju. Jums nekavējoties jāpārtrauc Beta versijas izmantošana un jāiznīcina visi Beta versijas eksemplāri, ja mēs to pieprasām. Apmaiņā pret Beta versijas izmantošanu jūs piekrītat, ka uzņēmums Adobe var ievākt datus, tostarp avāriju datus, par to, kā jūs izmantojat Beta versiju, un analizēt jūsu saturu, tostarp veikt manuālu pārskatīšanu, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumus un Programmatūru un lai personalizētu jūsu pieredzi neatkarīgi no tā, vai esat atteicies no datu ievākšanas versijās, kas nav Beta versijas. Ja nevēlaties, lai tiktu izsekots jūsu lietojums vai analizēts Saturs, jums jāpārtrauc Beta versijas lietošana, atinstalējot šādu Beta versiju vai izmantojot Pakalpojumu vai Programmatūras versiju, kas nav Beta versija. Jebkurš atsevišķs līgums, ko ar jums noslēdzam attiecībā uz Beta versiju, ir prioritārāks nekā šie nosacījumi.

(B) Izglītības versija. Ja mēs esam paredzējuši Pakalpojumus un Programmatūru izmantošanai izglītības jomas lietotājiem (“Izglītības versija”), jums ir tiesības lietot Izglītības versiju tikai tādā gadījumā, ja nodrošināt atbilstību prasībām, kas norādītas šeit: http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_lv. Jums ir tiesības instalēt un lietot Izglītības versiju tikai valstī, kurā atbilstat izglītības jomas lietotāja kritērijiem. Ja dzīvojat EEZ, iepriekšējā teikumā minētais vārds “valsts” apzīmē EEZ.

 

3.12. Trešo pušu Pakalpojumi un Programmatūra. Ērtības labad uzņēmums Adobe var nodrošināt jums trešo personu programmatūru un pakalpojumus (tostarp spraudņus un paplašinājumus), izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru. Trešo personu programmatūra un pakalpojumi nav Pakalpojumi un Programmatūra, kā noteikts Noteikumos, un šādas trešo pušu programmatūras un pakalpojumu iegāde un izmantošana notiek tikai starp jums un trešo personu. Daži trešo personu noteikumi, kas var būt piemērojami jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietošanai, ir pieejami šeit: (www.adobe.com/go/thirdparty_lv un https://www.adobe.com/lv/legal/permissions/image-notice.html). Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo trešo personu noteikumu ievērošanu.

 

4. Jūsu saturs.

 

4.1. Saturs. “Saturs” ir jebkurš teksts, informācija, saziņa vai materiāls, piemēram, audio faili, video faili, elektroniskie dokumenti vai attēli, kurus augšupielādējat, importējat, iegulstat lietošanai Pakalpojumos un Programmatūrā vai izveidojat, izmantojot tos. Mēs paturam tiesības (bet mums nav pienākuma) noņemt Saturu vai ierobežot piekļuvi Saturam, Pakalpojumiem un Programmatūrai, ja tiek atklāts, ka kāds jūsu Saturs pārkāpj Noteikumus. Mēs nepārskatām visu Saturu, kas augšupielādēts Pakalpojumos un Programmatūrā, taču mums ir tiesības izmantot pieejamās tehnoloģijas, tirgotājus vai procesus, tostarp manuālo pārskatīšanu, lai konstatētu noteikta veida nelikumīgu saturu (piemēram, bērnu seksuālas ļaunprātīgas izmantošanas materiālu) vai citu aizskarošu saturu vai rīcību (piemēram, rīcības modeļus, kas liecina par surogātpastu vai pikšķerēšanu, vai atslēgvārdus, kas liecina, ka pieaugušajiem domāts saturs ievietots ārpus pieaugušo satura sliekšņa). Varat uzzināt vairāk par mūsu satura regulēšanas politikām un praksi, tostarp to, kā mēs regulējam saturu, mūsu Pārredzamības centrā (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_lv).

 

4.2. Licences uz Jūsu saturu. Tikai Pakalpojumu un Programmatūras darbības nodrošināšanas vai uzlabošanas nolūkos jūs piešķirat mums neekskluzīvu, visā pasaulē derīgu, apakšlicencējamu bezatlīdzības licenci, lai izmantotu, reproducētu, publiski demonstrētu, izplatītu, modificētu, izveidotu atvasinātus darbus, publiski izmantot un tulkotu Saturu. Piemēram, mēs varam apakšlicencēt mūsu tiesības uz Saturu mūsu pakalpojumu sniedzējiem vai citiem lietotājiem, lai ļautu Pakalpojumiem un Programmatūrai darboties, kā paredzēts, piemēram, nodrošinātu jums iespēju koplietot fotoattēlus ar citiem. Atsevišķi tālāk norādītā 4.6. sadaļa (Atsauksmes) attiecas uz visām Atsauksmēm, ko sniedzat mums.

 

4.3. Īpašuma tiesības. Attiecībās starp jums un Adobe jūs (kā Biznesa lietotājs vai Personīgais lietotājs, kā piemērojams) saglabājat visas tiesības un īpašumtiesības uz jūsu Saturu (vai attiecīgos gadījumos jums ir jānodrošina, lai jums vai Uzņēmumam (kā piemērojams) būtu derīga licence uz Saturu). Mēs neizvirzām īpašumtiesības uz jūsu Saturu.

 

4.4. Jūsu satura kopīgošana

(A) Kopīgošana. Daži Pakalpojumi un Programmatūra var nodrošināt funkcijas, kas ļauj koplietot jūsu Saturu ar citiem lietotājiem vai publiskot to. Jēdziens “Kopīgot” nozīmē sūtīt e-pasta ziņojumus, izlikt ziņas, pārraidīt, straumēt, augšupielādēt vai citā veidā padarīt pieejamu (mums vai citiem lietotājiem) jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietojumu. Citi lietotāji var dažādos veidos lietot, kopēt, pārveidot vai kopīgot jūsu Saturu ar citiem. Rūpīgi apsveriet, ko vēlaties kopīgot vai publiskot, jo jūs esat pilnībā atbildīgs par kopīgoto Saturu.

(B) Piekļuves līmenis. Mēs neuzraugām un nekontrolējam, ko citi dara ar jūsu Saturu. Jūs esat atbildīgs par ierobežojumu noteikšanu jūsu Saturam un atbilstoša piekļuves līmeņa piemērošanu tam. Ja jūs neizvēlaties jūsu saturam piekļuves līmeni, sistēma var pati piemērot noklusējuma iestatījumu ar vismazāko ierobežojumu līmeni. Jūs esat atbildīgs par to, lai citi lietotāji būtu informēti par to, kā jūsu Saturu drīkst kopīgot, un par iestatījumu pielāgošanu attiecībā uz Satura pieejamību vai kopīgošanu.

(C) Komentāri. Visi komentāri, ko iesniedzat, izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru, nav anonīmi, un citi lietotāji tos var aplūkot. Dažos Pakalpojumos un Programmatūrā jūs, citi lietotāji vai mēs varam dzēst jūsu komentārus.

(D). Jūsu satura noņemšana. Ja izdzēsīsit Saturu (izņemot Atsauksmes) no Pakalpojumiem un Programmatūras, mēs pārtrauksim šī Satura publiskošanu saprātīgā laika posmā. Dažas jūsu Satura kopijas var tikt saglabātas mūsu regulāro dublēšanas procesu ietvaros, un mēs neuzņemamies atbildību par jūsu kopīgotā vai publiskotā Satura izmantošanu.

(E) Sadarbība. Pirms jebkāda Satura kopīgošanas, izmantojot Pakalpojumus, pārskatiet iepriekš 1.2. sadaļā (Papildu noteikumi) izklāstītos Adobe Collaboration Space Papildu noteikumus, jo tie attiecas uz jums un Saturu, ko kopīgojat Adobe sadarbības vidēs.

 

4.5. Satura noņemšana un Apelācijas. Ja mēs noņemsim jūsu Saturu Noteikumu pārkāpuma dēļ, mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai informētu jūs par savu lēmumu, izmantojot jūsu norādīto e-pasta adresi. Ja uzskatāt, ka jūsu Saturs tika noņemts kļūdas dēļ, varat iesniegt apelāciju, izpildot procesu, kas norādīts mūsu saziņā ar jums vai mūsu Pārredzamības centrā. 

 

4.6. Atsauksmes. Jūs varat izvēlēties sniegt mums atsauksmes par Pakalpojumiem un Programmatūru, tostarp ideju, ieteikumu, priekšlikumu vai piemēru veidā, kas saistīti ar jūsu Saturu (“Atsauksmes”). Šādā gadījumā jūs piekrītat, ka mēs varam brīvi lietot Atsauksmes mūsu biznesa nolūkos, tostarp iekļaujot Pakalpojumos un Programmatūrā, bez jebkādiem maksājumiem vai attiecinājumiem vai citiem pienākumiem pret jums.

 

5. Jūsu konts

 

5.1. Konta informācija. Jūs kā Personīgais lietotājs vai Biznesa lietotājs esat atbildīgs par visām darbībām, kas notiek, izmantojot jūsu kontu, pat ja šīs darbības neveicat jūs vai tās notiek bez jūsu ziņas vai piekrišanas. Jūs nedrīkstat (A) tīši vai netīši kopīgot sava konta informāciju (izņemot ar pilnvarotu konta administratoru); (B) lietot citas personas kontu. Jūsu konta administratoram ir tiesības izmantot jūsu konta informāciju, lai pārvaldītu to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus un Programmatūru un piekļūstat tiem. PhoneGap gadījumā mēs paturam tiesības uzraudzīt un īstenot abonēšanas plāna ierobežojumus, tostarp, bet ne tikai, tiesības iekasēt maksu par apmēra pārsniegšanu.

 

5.2. Konts un drošība. Jūs esat atbildīgs par saprātīgu darbību veikšanu, lai uzturētu sava Adobe konta drošību un kontrolētu to. Drošības nolūkos Adobe var pieprasīt iespējot daudzfaktoru autentifikāciju un norādīt tālruņa numuru vai alternatīvu e-pasta adresi. Adobe neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas jums var rasties, ja jūsu konta pieteikšanās akreditācijas dati ir tikuši izpausti vai ja jūs neesat ievērojis paziņojumus un brīdinājumus, kurus mēs varam sūtīt uz jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, vai neesat attiecīgi rīkojies. Jūs esat atbildīgs par savas e-pasta adreses un tālruņa numura atjaunināšanu, lai saņemtu jebkādus paziņojumus vai brīdinājumus, ko mēs varam jums sūtīt, kā arī par visu šķietami no Adobe saņemto ziņojumu rūpīgu pārskatīšanu, lai pārliecinātos, ka tie nav krāpnieciski. Mēs neuzņemamies atbildību, ja nevarat piekļūt savam Adobe kontam, jo nevarat norādīt atbilstošus pieteikšanās akreditācijas datus, piemēram, paroli, e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Ja jums ir aizdomas, ka jūsu Adobe konts vai jebkura jūsu drošības informācijas daļa ir apdraudēta, sazinieties ar sava konta administratoru vai Adobe klientu apkalpošanas dienestu (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_lv).

 

5.3. Bezmaksas konta neaktivitāte. Jūs esat atbildīgs par sava konta uzturēšanu aktīvā stāvoklī, kas nozīmē, ka jums periodiski tajā jāpierakstās un jāizmanto savs konts, lai novērstu jebkādu Satura dzēšanu, traucējumus vai piekļuves zaudēšanu Pakalpojumiem un Programmatūrai, kā arī konta darbības pārtraukšanu. Ja periodiski nepiesakāties savā kontā, mēs paturam tiesības pieņemt, ka jūsu konts ir neaktīvs, un jūs piekrītat, ka mēs varam neatgriezeniski dzēst jūsu kontā saglabāto Saturu vai pilnībā slēgt jūsu kontu. Pirms jūsu Satura neatgriezeniskas dzēšanas vai konta slēgšanas uz neaktivitātes periodu mēs mēģināsim jūs brīdināt. Lai izvairītos no šaubām, šī 5.3. sadaļa (Bezmaksas konta neaktivitāte) neattiecas uz atbilstoši apmaksātiem kontiem.

 

6. Lietotāju rīcība. Jums ir jāizmanto Pakalpojumi un Programmatūra atbildīgi, un Pakalpojumus un Programmatūru nedrīkst izmantot ļaunprātīgi. Piemēram, jūs nedrīkstat:

6.1. lietot Pakalpojumus vai Programmatūru bez rakstiskas licences vai līguma ar uzņēmumu Adobe vai pārkāpjot to;

6.2. kopēt, pārveidot, viesot, straumēt, apakšlicencēt vai tālākpārdot Pakalpojumus un Programmatūru;

6.3. pieļaut vai atļaut citiem lietot Pakalpojumus un Programmatūru, izmantojot sava konta informāciju;

6.4. piedāvāt, lietot, atļaut izmantot Pakalpojumus un Programmatūru vai ļaut tiem piekļūt datoru pakalpojumu uzņēmumam, trešās personas ārpakalpojumu sniedzējam, uz dalības vai abonēšanas pamata, uz pakalpojumu biroja pamata, uz laika dalīšanas principa pamata, kā daļu no mitinātā pakalpojuma vai kādas trešās personas vārdā;

6.5. izveidot datu bāzi vai datu kopu, kurā izmantoti vai iekļauti Satura faili vai kas sastāv no tiem;

6.6. piekļūt vai mēģināt piekļūt Pakalpojumiem un Programmatūrai ar jebkādiem citiem līdzekļiem, izņemot mūsu nodrošināto vai atļauto saskarni;

6.7. apiet jebkurus piekļuves vai lietošanas ierobežojumus, kas izveidoti, lai novērstu Pakalpojumu un Programmatūras noteikta veida lietošanu;

6.8. kopīgot vai ģenerēt Saturu, tostarp Creative Cloud klientu fontus, vai kā citādi iesaistīties rīcībā, kas pārkāpj jebkuras personas intelektuālā īpašuma tiesības; “Intelektuālā īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības, personiskās tiesības, prečzīmes, iepakojumu, patentu, komercnoslēpumu, negodīgu konkurenci, tiesības uz privātumu, publicitātes tiesības, kā arī jebkuras citas īpašumtiesības;

6.9. kopīgot vai ģenerēt Saturu vai veikt darbības, kas ir pretlikumīgas, kaitīgas, rada apdraudējumu, ir vardarbīgas, aizskarošas, nepatīkamas, apmelojošas, nepatiesas, vulgāras, piedauzīgas, naidīgas, kuru dēļ notiek iejaukšanās citas personas privātajā dzīvē vai pret ko var citādi rasties iebildumi;

6.10. kopīgot vai ģenerēt jebkādu Saturu, kas seksualizē nepilngadīgas personas vai kas paredzēts, lai veicinātu nepiedienīgu saziņu ar nepilngadīgām personām, citiem Adobe lietotājiem vai sabiedrību;

6.11. uzdoties par jebkuru personu vai juridisku personu, nepatiesi norādīt vai citādi maldinoši sniegt informāciju par savu saistību ar kādu personu vai juridisku personu, tostarp neatklājot piemērojamās sponsorēšanas vai atbalsta attiecības, kad atstājat atsauksmi;

6.12. mēģināt atslēgt, sabojāt vai iznīcināt Pakalpojumus un Programmatūru;

6.13. augšupielādēt, pārsūtīt, glabāt vai padarīt pieejamu jebkuru Saturu, tostarp Creative Cloud klientu fontus, vai kodu, kas satur jebkādus vīrusus, ļaunprātīgu kodu, ļaunprātīgu programmatūru vai citas sastāvdaļas, kas paredzētas, lai bojātu vai ierobežotu Pakalpojumu un Programmatūras funkcionalitāti;

6.14. radīt traucējumus, kavēt vai neļaut citiem lietotājiem izmantot Pakalpojumus un Programmatūru (piemēram, vajāt, iebiedēt vai uzmākties citiem, kūdīt citus uz vardarbību vai miesas bojājumu nodarīšanu sev);

6.15. iesaistīties ķēdes vēstuļu, nevēlamu vēstuļu, piramīdveida shēmu, pikšķerēšanas, mēstuļu vai cita veida surogātpasta izplatīšanā;

6.16. iesaistīties krāpnieciskās darbībās, piemēram, krāpniecībā saistībā ar maksājumiem un atmaksu;

6.17. ievietot Pakalpojumos jebkāda veida produktu vai pakalpojumu reklāmu, izņemot gadījumus, ja iepriekš ir saņemta mūsu rakstiska piekrišana;

6.18. saistībā ar Pakalpojumiem un Programmatūru izmantot jebkādas datu ieguves vai līdzīgas datu vākšanas un ieguves metodes, ieskaitot datu apkopošanu mašīnmācībai vai citiem mērķiem;

6.19. mākslīgi manipulēt Pakalpojumus un Programmatūru vai traucēt to darbībai (piemēram, manipulēt ar novērtējumu Behance vai novirzīt lietotājus uz trešo pušu vietnēm);

6.20. izveidot Adobe kontus ar mērķi pārkāpt Noteikumus mūsu politikas (vai cita veida darbības, ko veic Adobe), tostarp, bet ne tikai, izveidot viltus kontus, vai apiet konta darbības pārtraukšanu;

6.21. manipulēt vai kā citādi attēlot Pakalpojumus un Programmatūru, izmantojot kadrēšanas vai līdzīgu navigācijas tehnoloģiju;

6.22. pārkāpt piemērojamos normatīvos aktus.

 

7. Maksas un norēķini.

 

7.1. Nodokļi un maksas trešajām pusēm. Jums jāsamaksā visi piemērojamie nodokļi un maksas trešajām pusēm (tostarp, piemēram, maksa par tālruņa lietošanu, mobilo sakaru operatoru maksas, tīmekļa pakalpojumu sniedzēju maksas, PVN, datu plāna maksas, kredītkartes maksas, valūtas maiņas komisijas maksas un ārvalstu darījumu komisijas maksas). Mēs neesam atbildīgi par šīm maksām. Lai noskaidrotu jautājumus par maksām, sazinieties ar attiecīgajām finanšu iestādēm. Mēs varam veikt jūsu maksas parādu piedziņas pasākumus. Jūs esat atbildīgs par visām saistītajām piedziņas izmaksām un izdevumiem. Ja jūs atrodaties valstī, kas nav tā Adobe uzņēmuma valsts, ar kuru veicat darījumu (piem., Adobe Inc. Ziemeļamerikas klientiem un Adobe Systems Software Ireland Limited klientiem visās pārējās valstīs), jūsu maksājumi tiks veikti ārvalstu uzņēmumam.

 

7.2. Informācija par kredītkarti. Jūs pilnvarojat mūs vai mūsu pilnvarotos pārdevējus uzglabāt jūsu maksājuma veidu un izmantot to saistībā ar Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanu, kā tas aprakstīts Abonēšanas un anulēšanas noteikumos. Lai novērstu jūsu pakalpojuma saņemšanas pārtraukšanu, mēs varam piedalīties programmās, ko atbalsta jūsu kartes pakalpojuma sniedzējs, lai mēģinātu atjaunināt jūsu maksājuma informāciju. Jūs pilnvarojat mūs vai mūsu pilnvarotos pārdevējus turpināt rēķinu izrakstīšanu un iekasēt maksu no jūsu konta par parādsaistībām, izmantojot mūsu iegūto informāciju.

 

8.  Jūsu apliecināšanas un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumi.

 

8.1 Garantija. Jums ir nepieciešamas: (A) visas nepieciešamās licences un atļaujas lietot un koplietot savu Saturu; un (B) tiesības, kas nepieciešamas, lai varētu piešķirt licences saskaņā ar Noteikumiem.

 

8.2. Zaudējumu atlīdzināšana. Jūs atbrīvosiet mūs un mūsu meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, speciālistus, aģentus, darbiniekus, partnerus un licences devējus no jebkādām prasībām, pieprasījumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp saprātīgiem juristu honorāriem, kas izriet no vai ir saistīti ar:

(A) jūsu Saturu, tostarp, bet ne tikai, Creative Cloud klientu fontiem;

(B) Pakalpojumu un Programmatūras (ja piemērojams) izmantošanu;

(C) jūsu mijiedarbību ar citiem lietotājiem (tostarp trešo pušu tiesību turētājiem); vai

(D) jūsu Noteikumu pārkāpumu (“Lieta”).

Mums ir tiesības kontrolēt jebkura Jautājuma aizstāvību saistībā ar jūsu pienākumu atlīdzināt zaudējumus, piesaistot mūsu izvēlētus padomniekus. Jūs pilnībā sadarbojaties ar mums, aizstāvot jebkuru šādu Jautājumu.

 

9.  ATRUNAS PAR GARANTIJĀM.

 

9.1. Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, Pakalpojumi un Programmatūra tiek nodrošināta stāvoklī “TĀDA, KĀDA TĀ IR”. Maksimāli likumā paredzētā apjomā Adobe, tā saistītie uzņēmumi un trešo personu pakalpojumu sniedzēji (“Ietvertās puses”) atsakās no jebkādām tiešām vai netiešām ar to saistītām garantijām, tostarp netiešām garantijām par pārkāpumu neesamību, piemērotību pārdošanai un derīgumu konkrētam nolūkam. Ietvertās puses neuzņemas atbildību par Pakalpojumos iekļauto saturu. Ietvertās puses arī nesniedz nekādu garantiju, ka: (A) Pakalpojumi un Programmatūra atbildīs jūsu prasībām vai ka to nodrošināšana netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša vai bez kļūdām; (B) rezultāti, kurus var iegūt no Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanas, būs efektīvi, precīzi vai uzticami; (C) Pakalpojumu un Programmatūras kvalitāte atbildīs jūsu prasībām; vai par to ka (D) jebkādas kļūdas vai trūkumi Pakalpojumos un Programmatūrā tiks izlaboti.

 

9.2. Ietvertās puses jo īpaši neuzņemas nekādu atbildību ne par kādām darbībām, kas izriet no tā, kā jūs lietojat Pakalpojumus un Programmatūru. Jūs varat lietot Pakalpojumus un Programmatūru un piekļūt tiem pēc saviem ieskatiem un ar savu atbildību, un jūs esat atbildīgs par jebkuriem bojājumiem savā datorsistēmā vai datu zudumiem, kas izriet no Pakalpojumu un Programmatūras lietošanas un piekļuves tai.

 

9.3. Ja jūs ievietojat savu Saturu mūsu serveros, lai to publiski koplietotu, izmantojot Pakalpojumus, Ietvertās puses neuzņemamas atbildību par: (A) jebkāda veida zudumiem, daļējiem vai pilnīgiem jūsu Satura bojājumiem; (B) Satura dzēšanu, ja to nav veicis Adobe, bet kāds cits; (C) jūsu Satura iekļaušanu, ko veikušas trešās personas citās tīmekļa vietnēs vai citā datu nesējā.

 

10.  ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS.

 

10.1. Ja vien Papildu noteikumos nav noteikts citādi, Ietvertās puses nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību jūsu vai citu personu priekšā par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem, izrietošiem, morāliem, tipveida vai represīviem zaudējumiem neatkarīgi no to cēloņiem, tostarp zudumiem un zaudējumiem, kas (A) radušies lietošanas neiespējamības, datu, reputācijas, apgrozījuma vai peļņas zaudējuma dēļ; (B) pamatojas uz jebkuru teorētisku atbildību, tostarp līguma vai apliecinājuma pārkāpumu, nolaidību vai citu kaitniecisku rīcību; (C) izriet no jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietojuma vai piekļuvi tai. Nekas šajos Noteikumos neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par smagu nolaidību, uzņēmuma Adobe vai tā darbinieku tīšu pārkāpumu, nāvi vai kaitējumu veselībai.

 

10.2. Mūsu kopējā atbildība, kurai cēlonis vai saistība ir ar Noteikumiem, ir ierobežota līdz lielākajai no šīm summām: (A) 100 USD; (B) kopējai summai, ko maksājat par piekļuvi Pakalpojumiem vai Programmatūrai trīs mēnešu periodā līdz brīdim, kad iestājies notikums, kurš radījis atbildību, ņemot vērā lielāko no minētajām summām. Mūsu piegādātāji neuzņemas atbildību nekādos jautājumos, kas izriet no Noteikumiem vai ir ar tiem saistīti.

 

10.3. Šie 10. sadaļas (Atbildības ierobežojumi) ierobežojumi un izņēmumi tiek piemēroti tiesību aktos maksimāli pieļaujamajā apmērā pat tad, ja: (A) tiesiskās aizsardzības līdzeklis jums pilnībā neatlīdzina zaudējumus vai neatbilst tā galvenajam mērķim; (B) Ietvertās puses zināja vai tām vajadzēja zināt par zaudējumu iespējamību.

 

10.4. Noteikumos noteikta visa Iesaistīto pušu atbildība, kā arī jūsu ekskluzīvie tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz piekļuvi Pakalpojumiem un Programmatūrai un to lietošanu.

 

11.  Darbības izbeigšana.

 

11.1. Izbeigšana pēc jūsu iniciatīvas. Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu abonementu un pārtraukt Pakalpojumu un Programmatūras lietošanu. Konta atcelšana vai darbības pārtraukšana neatbrīvo jūs no pienākuma samaksāt nesamaksātās maksas, kas saistītas ar jūsu abonementu, tostarp, bet ne tikai, priekšlaicīgas atcelšanas maksas.

 

11.2. Izbeigšana pēc mūsu iniciatīvas. Ja vien tas nav norādīts Papildu noteikumos, mēs jebkurā laikā varam nekavējoties pārtraukt vai apturēt jūsu tiesības izmantot Pakalpojumus un Programmatūru, ja pēc Adobe ieskatiem:

(A) jūs esat pārkāpis jebkuru šo Noteikumu punktu (vai esat rīkojies veidā, kas nepārprotami liecina, ka neplānojat ievērot šos Noteikumus vai neesat spējīgs to darīt);

(B) jūs neesat laikus samaksājis maksu par Pakalpojumiem un Programmatūru, ja tāda ir;

(C) jūs fiziski, mutiski vai citādi aizskarat, apdraudat vai uzmācaties mums vai mūsu darbiniekiem (šādos apstākļos mēs varam apturēt vai ierobežot jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un Programmatūrai);

(D) jūs esat atkārtoti iesniedzis sūdzības ļaunprātīgi vai bez pamatota iemesla un turpināt to darīt pēc tam, kad mēs esam lūguši jūs pārtraukt (šādos apstākļos mēs varam apturēt vai ierobežot jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai Programmatūrai);

(E) turpinot jums nodrošināt Programmatūru vai Pakalpojumus, tiktu pārkāpti jebkādi piemērojamie tiesību akti;

(F) mēs pieņemam lēmumu pilnībā vai daļēji pārtraukt sniegt Pakalpojumus un Programmatūru, ja mums normatīvo aktu dēļ kļūst nepraktiski turpināt sniegt Pakalpojumus jūsu reģionā, vai citu iemeslu dēļ;

(G) Jūsu bezmaksas konts ilgstoši nav izmantots.

Ja mēs izbeidzam šo Noteikumu piemērošanu vai jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietojumu kādu citu iemeslu dēļ, izņemot iepriekš uzskaitītos jebkurā no (A) līdz (D) un (Gf) sadaļai, mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai informētu jūs, izmantojot jūsu norādīto e-pasta adresi, vismaz 30 dienas pirms šīs izbeigšanas un sniegsim norādījumus par to, kā atgūt jūsu Saturu. Ja mēs pārtraucam jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietošanu (E) vai (F) sadaļā minēto iemeslu dēļ, mēs pēc saviem ieskatiem varam nodrošināt jums proporcionālu atmaksu par jebkādām priekšapmaksas, neizmantotajām maksām par šo Pakalpojumu vai Programmatūru. Pēc mūsu ierosinātās darbības pārtraukšanas jūs varat zaudēt piekļuvi savam Saturam.

 

11.3. Juridiskā spēkā esamība. Beidzoties Noteikumu derīgumam vai izbeidzot tos, Pakalpojumi un Programmatūra daļēji vai pilnībā var pārtraukt darboties bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūsu pienākumi atlīdzināt zaudējumus, mūsu atrunas par garantijām un atbildības ierobežojumi un noteikumi par strīdu izšķiršanu, kas izklāstīti šajos Noteikumos, paliek spēkā.

 

11.4. Konta deaktivizēšana un Apelācijas. Ja uzskatāt, ka jūsu Adobe konts ir deaktivizēts kļūdas dēļ, varat iesniegt pārsūdzību, izpildot procesu, kas ir aprakstīts, kad mēģināt pieteikties kontā, vai mūsu Pārredzamības centrā (https://www.adobe.com/trust/transparency.html). Ja rodas jebkādi saistīti jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Adobe klientu apkalpošanas dienestu (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_lv).

 

12. Tirdzniecības sankcijas un Eksporta kontroles atbilstība. Uz Pakalpojumiem vai Programmatūru, kā arī uz to lietojumu attiecas ASV un citu jurisdikciju tiesību akti, ierobežojumi un noteikumi, kas var regulēt Pakalpojumu un Programmatūras importu, eksportu un lietošanu. Izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru, jūs piekrītat ievērot visus šādus tiesību aktus, ierobežojumus un noteikumus, un jūs apliecināt, ka jums nav aizliegts saņemt Pakalpojumus un Programmatūru saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas tiesību aktiem. Turklāt jūs piekrītat neaugšupielādēt un nepārsūtīt Pakalpojumos vai Programmatūrā nekādu saturu, uz ko attiecas ASV eksporta kontrole (tostarp tehniskos datus, kas tiek kontrolēti saskaņā ar ASV Starptautiskās ieroču aprites noteikumiem un tehnoloģiju, kas tiek kontrolēta saskaņā ar ASV Eksporta administrācijas noteikumiem), bez iepriekšēja rakstiska Adobe apstiprinājuma.

 

13. Austrālijas Patērētāju likums. Neviena no Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem nolūks nav izslēgt, ierobežot vai grozīt patērētāju tiesības, kas noteiktas 2010. gada Konkurences un patērētāju tiesību likumā 2010 (Cth) (“CCA”), vai jebkurus citus tiesību aktus, kurus nedrīkst izslēgt, ierobežot vai grozīt ar vienošanos. Ja CCA vai citi tiesību akti paredz Noteikumos nosacījumus, garantijas vai noteikumus vai nodrošina likumā paredzētas garantijas saistībā ar Noteikumiem attiecībā uz piegādātajām precēm vai pakalpojumiem (ja tādi ir), mūsu atbildība par šāda nosacījuma, garantijas, cita noteikuma vai apliecinājuma pārkāpumu ir ierobežota (pēc mūsu vēlēšanas) tiktāl, ciktāl tas ir iespējams: (A) preču piegādes gadījumā mēs veicam vienu vai vairākas darbības: (1) preču aizstāšana vai līdzvērtīgu preču piegāde; (2) preču labošana; (3) izmaksu par preču aizstāšanu vai līdzvērtīgu preču iegādi segšana; (4) izmaksu par preču labošanu segšana; (B) pakalpojumu sniegšanas gadījumā mēs veicam vienu vai vairākas darbības: (1) atkārtota pakalpojumu nodrošināšana; (2) izmaksu par atkārtotu pakalpojumu nodrošināšanu segšana.

 

14. Strīdu risināšana, atteikums no kolektīvās prasības, šķīrējtiesas līgums.

Lai atrisinātu lielāko daļu problēmu, kas jums varētu rasties saistībā ar Adobe Pakalpojumiem un Programmatūru, ir pieejams Adobe klientu apkalpošanas dienests. Sazinieties ar Adobe klientu apkalpošanas dienestu šeit: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_lv.

 

14.1. Paziņojums par Prasību un nepieciešamā informācija strīdu izšķiršanas procesā. Ja jums ir kādas bažas vai strīds, ko Adobe klientu apkalpošanas dienests nespēj atrisināt (“Prasība”), jūs piekrītat vispirms mēģināt atrisināt strīdu neformāli un godprātīgi, sazinoties ar mums un iesniedzot rakstisku Paziņojumu par Prasību uz adresi, kas norādīta 18.2. sadaļā (Saziņa ar Adobe). Paziņojumā par Prasību uzņēmumam Adobe godprātīgi ir jānorāda informācija par jūsu identitāti, jūsu Prasības būtības un pamatojuma apraksts un vēlamais risinājuma līdzeklis, tostarp konkrēta vēlamā kompensācijas summa, un to nevar apvienot ar citu personu Paziņojumiem par Prasību. Ja kādas domstarpības saistībā ar jūsu Prasību nav atrisinātas 30 dienu laikā no saņemšanas brīža, visas izrietošās juridiskās darbības ir jārisina maza apmēra prasību tiesā vai šķīrējtiesas procesā ar galīgu un saistošu nolēmumu, tostarp jebkādas domstarpības par to, vai strīdam ir nepieciešams šķīrējtiesas process, ievērojot tālāk izklāstītos izņēmumus. Neviena no pusēm neuzsāk tiesvedību, kamēr nav pagājušas 30 dienas pēc Paziņojuma par Prasību saņemšanas. Šī vienošanās par šķīrējtiesas procesu bez ierobežojumiem attiecas uz visām prasībām, kas radušās vai izvirzītas pirms Noteikumu spēkā stāšanās datuma. Šķīrējtiesnesim, nevis federālajām, štata vai vietējām tiesām vai aģentūrām, ir ekskluzīvas pilnvaras atrisināt jebkuru strīdu, kas saistīts ar Noteikumu interpretāciju, piemērojamību vai īstenojamību vai Noteikumu veidošanu, tostarp par to, vai strīds starp mums ir piekritīgs izskatīšanai šķīrējtiesā (t. i., šķīrējtiesnesis lemj par jebkura strīda piekritību šķīrējtiesai), un to, vai šie Noteikumi pilnā apjomā vai daļēji ir spēkā neesoši vai anulējami. Prasības saistībā ar Noteikumiem, Pakalpojumiem vai Programmatūru tiek neatgriezeniski uzskatītas par nederīgām, ja tās netiek iesniegtas viena gada laikā pēc notikuma, kas izraisījis Prasību.

 

14.2. Atteikums no kolektīvām prasībām. Jums ir tiesības risināt strīdus ar mums tikai individuāli, un jums nav tiesību iesniegt prasību kā prasītājam vai kolektīvajam prasītājam kolektīvajā, apvienotajā vai pilnvaroto prasībā. Tomēr, ja kāda daļa no šīs kolektīvo prasību nepieļaujamības tiek uzskatīta par neizpildāmu vai spēkā neesošu attiecībā uz konkrētu tiesiskās aizsardzības līdzekli, šis tiesiskās aizsardzības līdzeklis (un tikai tas) ir jānošķir no šķīrējtiesas procesa, un saistībā ar to var vērsties tiesā. Puses tomēr vienojas, ka jebkura šķīrējtiesai nepiekritīga tiesiskās aizsardzības līdzekļu iztiesāšana tiek apturēta līdz nolēmuma pieņemšanai attiecībā uz šķīrējtiesai piekritīgām prasībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

 

14.3. Šķīrējtiesas reglaments. Ja jūs dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, šķīrējtiesas procesu organizēs JAMS Santaklāras apgabalā Kalifornijā, ASV, saskaņā ar atviegloto šķīrējtiesas reglamentu un procesuālo kārtību. Ja jūs dzīvojat Austrālijā, Jaunzēlandē, Japānā, kontinentālajā Ķīnā, Honkongā, Makao, Taivānā, Dienvidkorejā, Indijā, Šrilankā, Bangladešā, Nepālā vai Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstī, šķīrējtiesas procesu Singapūrā organizēs Singapūras Starptautiskās šķīrējtiesas centrs (SIAC) saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, kura noteikumi ir uzskatāmi par iekļautiem uzziņai šajā sadaļā. Citos gadījumos šķīrējtiesas procesu organizēs Londonas Starptautiskā šķīrējtiesa Londonā, Apvienotajā Karalistē, saskaņā ar LCIA šķīrējtiesas reglamentu. Strīdu izskatīs viens šķīrējtiesnesis, ko kopīgi iecelsiet jūs un Adobe. Šķīrējtiesas process notiks angļu valodā, bet ikvienam lieciniekam, kura dzimtā valoda nav angļu, ir tiesības liecināt šā liecinieka dzimtajā valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā (kura izmaksas sedz puse, kas izsaukusi liecinieku). Pieņemtais lēmums var tikt iesniegts un būs izpildāms jebkurā kompetentajā tiesā, kurai ir jurisdikcija pār mums un jums. Ja rodas pretruna starp šķīrējtiesas pakalpojumu sniedzēja noteikumiem un Noteikumiem, tostarp attiecībā uz šķīrējtiesas nodevu un izmaksu aprēķinu, tiek piemēroti Noteikumi.

 

14.4. Šķīrējtiesas maksas un izmaksas. Visu iesniegšanas, administrēšanas un šķīrējtiesas nodevu un šķīrējtiesas procesa izmaksu segšanu regulē šķīrējtiesas pakalpojumu sniedzēja noteikumi, izņemot gadījumu, ja jūs iesniedzat prasību Saskaņotas rīcības ietvaros, un tādā gadījumā mēs piekrītam, ka puses vienādi sadala visas šķīrējtiesas nodevas un izmaksas (ciktāl to sadali nenosaka piemērojamie noteikumi). Šīs sadaļas izpratnē “Saskaņota rīcība” ir jebkura darbība, kurā jūs pārstāv advokātu birojs vai advokātu biroju grupa, kas ir iesniegusi vairākas saskaņotas atsevišķas vienāda vai līdzīga rakstura prasības izskatīšanai šķīrējtiesā pret Adobe īsā laikā. Neatkarīgi no iepriekš minētā, ja nevarat atļauties segt šķīrējtiesas nodevas vai izmaksas, Adobe tās apmaksās. Ja šķīrējtiesnesis konstatē, ka Prasības būtība vai šķīrējtiesā lūgtais risinājuma līdzeklis ir nenozīmīgs, vai arī Prasība ir celta nepareizā nolūkā, puses var mēģināt pārdalīt šķīrējtiesas nodevas un izmaksas saskaņā ar šķīrējtiesas pakalpojumu sniedzēja noteikumiem.

 

14.5. Šķīrējtiesas izņēmumi — maza apmēra prasības un pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzeklis. Neskatoties uz iepriekš minēto, jebkura no pusēm var izvēlēties, lai jebkura Prasība, kas ietilpst maza apmēra prasību tiesas jurisdikcijā, tiktu izskatītu maza apmēra prasību tiesā Santaklāras apgabalā, Kalifornijā, ASV, vai jūsu dzīvesvietas apgabalā. Ja kāda no pusēm šķīrējtiesā iesniedz Prasību, ko varēja iesniegt maza apmēra prasību tiesā, otra puse var paziņot, ka vēlas, lai lieta tiktu izskatīta maza apmēra prasību tiesā, pirms šķīrējtiesneša iecelšanas, un šķīrējtiesnesis administratīvi izbeidz lietu pirms jebkādu nodevu aprēķināšanas, un pusei, kas iesniegusi Prasību, ir jāvēršas maza apmēra prasību tiesā, nevis šķīrējtiesā. Jebkuru strīdu par to, vai Prasība kvalificējas maza apmēra prasību tiesai, izšķir šī tiesa, nevis šķīrējtiesnesis. Jebkura šāda strīda gadījumā šķīrējtiesas process paliek slēgts, ja vien maza apmēra prasību tiesa pieņem lēmumu, ka Prasības izskatīšana ir jāturpina šķīrējtiesā. Turklāt jebkurai no pusēm ir tiesības vērsties tiesā ar lūgumu piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekli (vai līdzīgu steidzama juridiska risinājuma līdzekli) jebkurā jurisdikcijā, piemēram, ja jūs vai kāds cits bez atļaujas piekļūst Pakalpojumiem vai Programmatūrai vai izmanto tos, pārkāpjot Noteikumus. Ja pusei ir strīds, kurā tā vēlas saņemt gan tiesiskās aizsardzības līdzekli, gan cita veida risinājuma līdzekli, puse var vērsties tiesā, lai lūgtu tiesiskās aizsardzības līdzekli, bet prasības tai ir jāiesniedz šķīrējtiesā vai jāvēršas maza apmēra prasību tiesā saistībā ar visiem pārējiem risinājuma līdzekļu veidiem.

 

14.6. Šķīrējtiesas procesa pieņemšana un tiesības atteikties. Pirmo trīsdesmit (30) dienu laikā pēc Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanas sākšanas vai 14. sadaļas (Strīdu risināšana, atteikums no kolektīvās prasības, šķīrējtiesas līgums) pēdējās atjaunināšanas datuma jums ir tiesības atteikties no 14. sadaļā (Strīdu risināšana, atteikums no kolektīvās prasības, šķīrējtiesas līgums), nosūtot mums rakstisku paziņojumu par savu lēmumu uz 18.2. sadaļā (Saziņa ar Adobe) norādīto adresi vai e-pastā ContractNotifications@adobe.com. Ja jūs atsakāties no šiem noteikumiem, tie nav saistoši arī uzņēmumam Adobe.

 

15. Revīzijas tiesības. Ja esat Uzņēmums, mēs drīkstam ne biežāk kā vienu reizi divpadsmit (12) mēnešos, par to informējot jūs vismaz septiņas (7) dienas iepriekš, norīkot savus darbiniekus vai revidentu kā neatkarīgu trešo pusi, kam ir pienākums ievērot konfidencialitāti, lai pārbaudītu (ieskaitot personisku pārbaudi, elektronisku pārbaudi vai abas minētās pārbaudes) jūsu dokumentāciju, sistēmas un telpas ar mērķi pārliecināties, ka Pakalpojumu un Programmatūras uzstādījums un lietojums atbilst derīgām mūsu Noteikumiem. Turklāt jūs trīsdesmit (30) dienu laikā no pieprasījuma iesniegsiet mums visus pieprasītos dokumentus un informāciju, lai mēs varētu pārliecināties, ka jebkādu un visu Pakalpojumu un Programmatūras uzstādījums un lietojums atbilst derīgām Jums izdotām licencēm. Ja pārbaudē tiks atklātas neatbilstības Pakalpojumu un Programmatūras licencēs, jūs nekavējoties iegādāsieties visas nepieciešamās licences, abonementus un nepieciešamos papildu uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus vai veiksiet citas piemērojamas darbības, lai novērstu šādas neatbilstības.

 

16.  Pakalpojumu un Programmatūras atjauninājumi un pieejamība

 

16.1. Pakalpojumu un programmatūras atjauninājumi. Mēs varam modificēt, atjaunināt vai pārtraukt Pakalpojumus un Programmatūru (tostarp jebkuras daļas vai funkcijas), kuru modifikācijas, atjauninājumi vai darbības pārtraukšana var kaitēt vai izraisīt vērtības samazināšanos jums, jebkurā laikā bez atbildības pret jums vai citiem. Ja tiek veiktas izmaiņas maksas piedāvājumos, kas pēc Adobe ieskatiem kaitē vai rada būtisku vērtības samazināšanos jums, mēs īstenosim saprātīgus komerciālus pasākumus, lai informētu jūs par šādām izmaiņām, atjauninājumiem vai darbības pārtraukšanu. Ja mēs pilnībā pārtrauksim Pakalpojumu vai Programmatūras darbību, mēs veiksim saprātīgus komerciālus pasākumus, lai ļautu jums lejupielādēt jūsu Saturu, un, iespējams, nodrošināsim proporcionāli atmaksāsim jums jebkādus neizmantotos priekšapmaksātos maksājumus par Pakalpojumu vai Programmatūru.

 

16.2. Pieejamība. Mūsu tīmekļa lapas ir pieejamas visā pasaulē, bet tas nenozīmē, ka visi Pakalpojumi un Programmatūra ir pieejama jūsu valstī vai ka lietotāju radītais saturs, kas pieejams, izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru, ir likumīgs vai pieejams jūsu valstī. Piekļuvi noteiktiem Pakalpojumiem (vai noteiktām Pakalpojumu funkcijām) vai Programmatūrai noteiktās valstīs var bloķēt. Lietotājiem Ķīnā nav atļauts piekļūt vai izmantot mūsu Pakalpojumu un Programmatūras tiešsaistes pakalpojumus, un viņiem ir jāiegādājas Pakalpojumi un Programmatūra, kas ir īpaši pieejami lietotājiem Ķīnā, lai tos izmantotu Ķīnā. Jūs esat atbildīgs par to, lai pārliecinātos, vai Pakalpojumu un Programmatūras izmantošana ir likumīga vai pieejama vietā, kur tos izmantojat. Pakalpojumi un Programmatūra nav pieejama visās valodās.

 

17. Nedrīkst veikt modifikācijas, dekonstruēt, izmantot mākslīgo intelektu/algoritmisko mācīšanos. Daži Pakalpojumu un Programmatūras elementi ir mūsu (vai mūsu licences devēju) konfidenciāla informācija. Izņemot Noteikumos skaidri atļautos gadījumos, jūs nedrīkstat (un neļausiet trešajām pusēm): (A) modificēt, pārnest, pielāgot vai tulkot jebkuru Pakalpojumu vai Programmatūras daļu; (B) īstenot atgriezenisku inženiertehnisko izstrādi (tostarp, bet ne tikai sistēmas vai lietotnes datu ievades vai izvades pārraudzību vai piekļuvi tām šīs sistēmas atdarināšanai), dekompilāciju, izjaukšanu vai citus centienus atklāt jebkāda Pakalpojuma vai Programmatūras pirmkodu, datu attēlojumu vai pamatā esošos algoritmus, procesus, metodes un jebkādu citu šāda Pakalpojuma vai Programmatūras daļu; vai (C) izmantot vai ļaut trešajām personām izmantot Pakalpojumus vai Programmatūru (vai jebkuru saturu, datus, izvadi vai citu informāciju, kas saņemta vai atvasināta no Pakalpojumiem vai Programmatūras), lai tieši vai netieši radītu, apmācītu, testētu vai citādi uzlabotu jebkādus algoritmiskās mācīšanās algoritmus vai mākslīgā intelekta sistēmas, tostarp, bet ne tikai, jebkādu arhitektūru, modeļus vai mērogus (kas tiek uzskatīta par konfidenciālu un patentētu Adobe informāciju). Ja jūsu jurisdikcijas tiesību akti jums dod tiesības dekompilēt Pakalpojumus vai Programmatūru, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama, lai savietotu Pakalpojumu vai Programmatūras licencētās daļas ar citu programmatūru, jums vispirms jāpieprasa no mums šāda informācija. Mēs pēc saviem ieskatiem varam jums sniegt šādu informāciju vai noteikt pamatotus nosacījumus, ieskaitot pamatotu maksu par Pakalpojumu vai Programmatūras dekompilāciju, lai nodrošinātu mūsu un mūsu licences devēju un piegādātāju īpašumtiesību aizsardzību attiecībā uz Pakalpojumiem un Programmatūru.

 

18. Pārējie noteikumi.

 

18.1. Angļu valodas versija. Šo Noteikumu iztulkošanai vai izskaidrošanai izmanto šo Noteikumu redakciju angļu valodā.

 

18.2. Saziņa ar Adobe. Jūs varat sūtīt mums ziņojumus uz šādu adresi: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3. Saziņa ar jums. Mēs varam jūs informēt, izmantojot jūsu e-pastu vai pasta adresi, kas saistīta ar jūsu kontu, publicējot informāciju Pakalpojumos vai izmantojot citus likumīgus līdzekļus. Jūs esat atbildīgs par aktuālas konta informācijas uzturēšanu, lai saņemtu paziņojumus.

 

18.4. Tiesību nenodošana. Jūs nedrīkstat ne pilnībā, ne arī daļēji piešķirt vai kā citādi nodot tālāk šos Noteikumus vai savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem bez mūsu rakstiskas piekrišanas, un jebkurš šāds mēģinājums būs spēkā neesošs. Mums ir tiesības piešķirt vai nodot trešajām personām savas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem bez jūsu piekrišanas.

 

18.5. Valdības noteikumi. Ja jūs esat ASV valdības iestāde vai ja uz Noteikumiem attiecas Federālie iegādes noteikumi (Federal Acquisition Regulation jeb FAR), tad saskaņā ar šiem Noteikumiem sniegtie Pakalpojumi un Programmatūra ir “Komercprodukts(-i)” vai “Komercpakalpojums(-i)” tādā izpratnē, kā šie termini ir noteikti CFR 2.101. pantā, un tie sastāv no “Datoru komercprogrammatūras” un “Datoru komercprogrammatūras dokumentācijas” un ar to saistītajiem pakalpojumiem tādējādi, kā šādi termini tiek lietoti attiecīgi 48 CFR 12.212. vai 48 CFR 227.7202. pantā. Saskaņā ar 48 CFR 12.212. pantu vai no 48 CFR 227.7202-1. panta līdz 227.7202-4. pantam pēc vajadzības Datoru komercprogrammatūru un Datoru kompercprogrammatūras dokumentāciju licencē ASV valdības gala lietotājiem (A) tikai kā Komerprodukti un Komercpakalpojumi un (B) tikai ar tām tiesībām, kas gala lietotājiem tiek piešķirtas saskaņā ar šiem Noteikumiem. Nepublicētās tiesības tiek paturētas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu likumiem.

 

18.6. Virsraksti. Virsraksti, kas tiek izmantoti šajos Noteikumos, ir paredzēti tikai ērtībai, un tiem nav nekādas nozīmes vai nolūka.

 

18.7. Atsevišķu noteikumu spēkā esamība. Ja kāds Noteikumu nosacījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai neīstenojamu jebkāda iemesla dēļ, pārējie Noteikumi nosacījumi paliek spēkā pilnā apjomā, un šis nosacījums nav piemērojams tikai tiktāl, ciktāl tas ir spēkā neesošs vai neīstenojams.

 

18.8. Neatteikšanās no tiesībām. Ja mēs neizpildām vai neīstenojam kādu no šo Noteikumu nosacījumiem, tas nenozīmē atteikšanos no attiecīgā nosacījuma.

 

18.9. Nepārvarama vara. Neviena puse nebūs atbildīga pret otru par jebkādu saistību (izņemot jūsu maksājumu saistības pret uzņēmumu Adobe) kavēšanos vai neizpildi, kas paredzēta Noteikumos, ja kavēšanās vai neizpilde ir notikusi neparedzētu notikumu dēļ, kas notiek pēc Noteikumu spēkā stāšanās un kas atrodas ārpus pušu saprātīgas kontroles, piemēram, streiki, blokādes, karš, terorisms, nemieri, dabas katastrofas, valdības vai citu valdības aģentūru atteikums izsniegt licenci, ciktāl šāds notikums liedz vai traucē skartajai pusei izpildīt tās saistības un šī puse nespēj novērst vai labot nepārvaramas varas apstākļus ar saprātīgām izmaksām.

 

19. DMCA. Mēs cienām citu personu Intelektuālā īpašuma tiesības un sagaidām, ka arī mūsu lietotāji rīkosies tāpat. Mēs reaģēsim uz nepārprotamu informāciju par autortiesību pārkāpumiem saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību aktu (“DMCA”). Vairāk par Adobe intelektuālā īpašuma aizskārumu izbeigšanas politiku un praksi varat uzzināt šeit: http://www.adobe.com/lv/legal/dmca.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, ASV.

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Īrijas Republika

Adobe_General_Terms_of_Use-lv_LV_20240217

Vispārīgie lietošanas noteikumi Hipersaites dokumentu saraksts (norādīts iepriekš minēto secībā):

1. Abonēšanas un anulēšanas noteikumi: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Papildu noteikumi pamata un vidējās izglītības (K-12) un augstākās izglītības iestādēm par studentu datiem: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Personiskais saturs, kas tiek glabāts pakalpojumā Creative Cloud un Document Cloud for Teams vai Enterprise mākoņkrātuvē HelpX: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Konfidencialitātes politika: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Adobe konfidencialitātes izvēles iespējas: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Bieži uzdotie jautājumi par satura analīzi: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Personas no EEZ valstīm un Apvienotās Karalistes datu apstrādes līguma Adobe mākoņpakalpojumiem: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Personas ārpus EEZ un Apvienotās Karalistes mākoņpakalpojumu datu aizsardzības noteikumiem: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Adobe programmatūras atbalsta vadlīnijas: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Pārredzamības centrs: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Augšupielādējiet savus fontus pakalpojumā Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Galvenās un vidējās izglītības iestāžu atbilstības vadlīnijas: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Trešās puses programmatūras paziņojumi un/vai papildu noteikumi un nosacījumi: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Attēla lietošanas tiesības: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobe klientu apkalpošanas dienests: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Intelektuālā īpašuma noņemšanas politika: https://www.adobe.com/legal/dmca.html