Data ostatniej aktualizacji: 1 kwietnia 2017 r. Zastępuje w pełni poprzednią wersję.
Niniejsze warunki regulują korzystanie z naszej strony internetowej lub usług, takich jak Creative Cloud (zwanych łącznie „Usługami”), i Oprogramowania, uwzględnionego jako część Usług, w tym wszelkich aplikacji, Plików treści (zdefiniowanych poniżej), skryptów, zestawów instrukcji oraz wszelkich powiązanych dokumentacji (zwanych łącznie „Oprogramowaniem”). Korzystanie z Usług lub Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków. Jeśli użytkownik zawarł z Adobe inną umowę dotyczącą konkretnych Usług lub konkretnego Oprogramowania, warunki takiej umowy mają pierwszeństwo w razie sprzeczności z warunkami niniejszej umowy. Jak omówiono w Artykule 3 poniżej, użytkownik zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa własności, do treści, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem Usług.
1. Zasady stosowania niniejszej umowy.
1.1 Wybór prawa właściwego. Jeśli Użytkownik jest rezydentem Ameryki Północnej, to zawiera stosunki umowne ze spółką Adobe Systems Incorporated, z siedzibą w Ameryce Północnej, a Usługi i Oprogramowanie podlegają prawu stanu Kalifornia, USA. Jeśli Użytkownik nie jest rezydentem Ameryki Północnej, to zawiera stosunki umowne ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, a Usługi i Oprogramowanie podlegają prawu Irlandii.W przypadku klientów rezydujących w Australii, Adobe Systems Software Ireland Limited działa jako upoważniony przedstawiciel spółki Adobe Systems Pty Ltd. i wchodzi do niniejszej umowy na mocy swoich uprawnień jako przedstawiciel spółki Adobe Systems Pty Ltd. Użytkownik może posiadać dodatkowe prawa wynikające z obowiązujących przepisów. Adobe nie zamierza ograniczać tych praw, jeśli jest to zabronione przez obowiązujące przepisy.
1.2 Warunki niezbędne do korzystania z Usług. Użytkownik może korzystać z usług wyłącznie pod warunkiem ukończenia 13 lat.
1.3 Prywatność. Zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/privacy obejmuje wszelkie informacje osobiste udostępniane firmie Adobe. Korzystanie z Usług lub Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją Zasad ochrony prywatności.
1.4 Dane o użyciu aplikacji desktopowych.Użytkownik ma możliwość udostępniania firmie Adobe informacji o sposobie korzystania z naszych aplikacji desktopowych. Domyślnie opcja ta jest włączona. Informacje te są powiązane z kontem Adobe i umożliwiają udostępnianie bardziej spersonalizowanych funkcji oraz pomagają nam w ulepszaniu produktów i funkcji. W każdej chwili Użytkownik może zmienić preferencje na stronie zarządzania kontem Adobe. Aby dowiedzieć się więcej o danych dotyczących użycia aplikacji desktopowych, należy zapoznać się z treścią strony http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
1.5 Dostępność. Strony opisujące Usługi są dostępne na całym świecie, jednak pewne Usługi lub ich funkcje mogą być niedostępne w kraju użytkownika lub pewne treści wygenerowane przez użytkownika i udostępniane za pośrednictwem Usług mogą być w danym kraju nielegalne. Adobe zachowuje prawo do zablokowania dostępu do niektórych Usług (lub niektórych funkcji Usług lub treści) w poszczególnych krajach. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że korzystanie z Usług w miejscu, w którym z nich korzysta, jest legalne. Niektóre Usługi nie są dostępne we wszystkich językach.
1.6 Warunki dodatkowe. Niektóre Usługi lub Oprogramowanie podlegają również poniższym warunkom dodatkowym („Warunki dodatkowe”). Wszelkie treści dostarczane użytkownikowi przez Adobe (takie jak Oprogramowanie, pakiet SDK, przykłady itd.) nie są sprzedawane, lecz udostępniane w ramach licencji i mogą podlegać Warunkom dodatkowym. Od czasu do czasu mogą być dodawane nowe Warunki dodatkowe.
 • Acrobat.com (http://www.adobe.com/go/acrobatcom_terms)
 • Adobe Creative SDK (http://www.adobe.com/go/creative_sdk_terms)
 • Adobe Stock (http://www.adobe.com/go/stockterms)
 • Adobe Stock Contributor (http://www.adobe.com/go/contributorterms)
 • Behance (http://www.adobe.com/go/BehanceTOU)
 • Business Catalyst (http://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms)
 • Oprogramowanie CC 2013 (http://www.adobe.com/go/CCEULA)
 • Oprogramowanie CS6 (http://www.adobe.com/go/CS6EULA)
 • Materiały demonstracyjne (http://www.adobe.com/go/demoassets)
 • Document Cloud (w tym Sign) (http://www.adobe.com/go/documentcloudterms_uk)
 • Fuse (http://www.adobe.com/go/fuseterms)
 • Project 1324 (http://www.adobe.com/go/project1324_terms)
 • PhoneGap Build (http://www.adobe.com/go/phonegap_terms)
 • Oprogramowanie wchodzące w skład Usług (http://www.adobe.com/go/softwareterms)
 • Typekit (http://www.adobe.com/go/typekit_terms)

 

1.7 Hierarchia ważności postanowień. W razie jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszą Umową a Warunkami dodatkowymi w odniesieniu do danej Usługi lub danego Oprogramowania obowiązują Warunki dodatkowe.
1.8 Modyfikacja. Adobe może w dowolnym czasie modyfikować i aktualizować Usługi i Oprogramowanie (w tym wszelkie ich części i funkcje) lub zaprzestać ich świadczenia lub dostarczania, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani kogokolwiek innego. Niemniej, Adobe podejmie uzasadnione starania, aby powiadomić użytkownika przed dokonaniem jakichkolwiek zmian. Adobe zapewni też użytkownikowi odpowiednią ilość czasu na pobranie swoich treści. Jeśli Adobe całkowicie zaprzestanie świadczenia danej Usługi, wówczas zwróci użytkownikowi część przedpłaconej kwoty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej części Usługi.
2. Korzystanie z Usługi.
2.1 Licencja. Użytkownik może korzystać z Usług pod warunkiem przestrzegania warunków niniejszej umowy oraz przepisów prawnych.
2.2 Własność intelektualna spółki Adobe.Spółka Adobe (i jej licencjodawcy) zachowuje wszelkie prawa, tytuł i udziały w Usługach i Oprogramowaniu. Adobe zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone na mocy niniejszej umowy.
2.3 Przechowywanie danych.Jeśli Usługi oferują możliwość zapisywania danych, Adobe zaleca, aby użytkownik nadal regularnie tworzył kopie zapasowe swoich treści. Adobe może nałożyć racjonalne ograniczenia techniczne dotyczące treści użytkownika, takie jak ograniczenie wielkości plików, miejsca na przechowywanie danych, mocy obliczeniowej lub inne ograniczenia techniczne. Adobe może zawiesić Usługi do czasu, aż ilość miejsca zajętego przez użytkownika znajdzie się w granicach określonych dla konta użytkownika.
2.4 Treści wygenerowane przez użytkownika. Adobe może utrzymywać na swoich serwerach treści wygenerowane przez swoich użytkowników. Korzystając z Usług Adobe, użytkownik może napotkać treści, które uzna za obraźliwe lub niepokojące. W takich przypadkach jedynym środkiem zaradczym dostępnym dla użytkownika jest zaprzestanie przeglądania treści. Jeśli jest on dostępny, można także nacisnąć przycisk „Zgłoś”, aby zgłosić nam takie treści.
2.5 Pliki treści. „Pliki treści” oznaczają przykładowe pliki udostępnione przez Adobe, takie jak obrazy lub dźwięki stockowe. O ile w dokumentacji lub konkretnej licencji powiązanej z Plikami treści nie wskazano inaczej, dozwolone jest wykorzystanie, wyświetlanie, modyfikowanie, powielanie i rozpowszechnianie wszelkich Plików treści. Zabrania się jednak dystrybucji Plików treści jako samodzielnych produktów (tj. w sytuacji, gdy Pliki treści miałyby stanowić główną wartość dystrybuowanego przedmiotu), zaś użytkownik nie może rościć sobie praw do znaków towarowych w Plikach treści ani dziełach pochodnych opracowanych na ich podstawie.
2.6 Inne typy licencji.
(a) Wersja nieprzeznaczona do odsprzedaży. Adobe może oznaczyć Oprogramowanie lub Usługi jako „wersję próbną”, „wersję ewaluacyjną”, „wersję nieprzeznaczoną do odsprzedaży” lub innymi podobnymi oznaczeniami („Wersja nieprzeznaczona do odsprzedaży”). Użytkownik może zainstalować Wersję nieprzeznaczoną do odsprzedaży i korzystać z niej tylko w okresie i celu podanym przez Adobe podczas dostarczenia Wersji nieprzeznaczonej do odsprzedaży. Niedozwolone jest wykorzystanie jakichkolwiek materiałów wytworzonych za pomocą Wersji nieprzeznaczonej do odsprzedaży do celów innych niż niekomercyjne.
(b) Wersja zapoznawcza. Adobe może oznaczyć Oprogramowanie lub Usługi albo funkcję Oprogramowania lub Usług jako wersję zapoznawczą lub wersję beta („Wersja zapoznawcza”). Wersja zapoznawcza nie stanowi ostatecznego produktu i może zawierać błędy potencjalnie skutkujące awariami systemu, innymi awariami oraz utratą danych. Adobe może nie zdecydować się na wprowadzenie Wersji zapoznawczej do obrotu handlowego. Na żądanie Adobe lub po wprowadzeniu do obrotu handlowego komercyjnej wersji Oprogramowania używanego w Wersji zapoznawczej użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Wersji zapoznawczej i zniszczenia wszystkich posiadanych kopii Wersji zapoznawczej. Wszelkie zawarte z użytkownikiem odrębne umowy dotyczące Wersji zapoznawczej mają pierwszeństwo przed postanowieniami dotyczącymi Wersji zapoznawczej zawartymi w niniejszym artykule.
(c) Wersja edukacyjna. Jeśli Adobe oznaczy Oprogramowanie lub Usługi jako wersję do zastosowania przez użytkowników edukacyjnych („Wersja edukacyjna”), to użytkownik może użytkować Wersję edukacyjną wyłącznie w przypadku, gdy spełnia wymogi określone w sekcji http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Użytkownik może zainstalować Wersję edukacyjną i korzystać z niej wyłącznie w kraju, w którym spełnia warunki pozwalające na zakwalifikowanie go jako użytkownika z sektora edukacji. Jeśli użytkownik jest rezydentem lub ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, słowo „kraj” w poprzednim zdaniu oznacza cały Europejski Obszar Gospodarczy.
3. Treści użytkownika.
3.1 Własność. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa własności, do swoich treści. Adobe nie rości sobie prawa własności do treści użytkownika.
3.2 Licencje na Treści użytkownika w celu świadczenia Usług.Aby móc świadczyć i udostępniać Usługi, Adobe musi uzyskać od użytkownika określone licencje dotyczące jego treści. Gdy użytkownik udostępnia swoje treści za pośrednictwem Usług, równocześnie udziela Adobe niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, przenośnej, dopuszczającej swobodne udzielanie podlicencji oraz wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, kopiowanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie (aby np. lepiej prezentować treści użytkownika), publiczne wykonywanie i tłumaczenie treści zgodnie z potrzebami w odpowiedzi na działania użytkownika (np. gdy użytkownik chce przechowywać swoje treści prywatnie lub udostępnić je innym). Licencja ta udzielana jest wyłącznie w celu realizacji i doskonalenia Usług.
3.3 Dostęp Adobe. Adobe będzie uzyskiwać dostęp do treści, wyświetlać je lub słuchać ich wyłącznie w ograniczonym zakresie. Przykładowo, w celu świadczenia Usług, firma Adobe może być zmuszona do uzyskania dostępu, wyświetlenia lub osłuchania treści użytkownika w celu (a) udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia do uzyskania wsparcia; (b) wykrywania, zapobiegania lub reagowania na naruszenia zasad prywatności, bezpieczeństwa, przepisów prawnych lub na problemy techniczne; oraz (c) egzekwowania niniejszych warunków. Zautomatyzowane systemy firmy Adobe mogą analizować Treści użytkownika, korzystając z takich technik jak uczenie maszynowe. Taka analiza może mieć miejsce przy wysyłaniu, odbieraniu lub zapisywaniu treści. Na podstawie takich analiz Adobe jest w stanie poprawiać jakość Usług. Aby dowiedzieć się więcej na temat uczenia maszynowego wykorzystywanego przez Adobe, należy przejść pod adres http://www.adobe.com/go/machine_learning.
3.4 Udostępnianie Treści użytkownika.
(a) Udostępnianie. Niektóre Usługi mogą obejmować funkcje, które pozwalają użytkownikowi na upublicznianie lub udostępnianie swoich treści innym użytkownikom. „Udostępnianie” oznacza wysyłanie pocztą elektroniczną, publikowanie, transmitowanie, uploadowanie lub udostępnianie w inny sposób (przez Adobe lub innych użytkowników) w ramach korzystania z Usług. Inni użytkownicy mogą na wiele sposobów wykorzystywać, kopiować, modyfikować lub ponownie udostępniać treści użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć, jakie treści Udostępnia lub publikuje, ponieważ to on sam ponosi całkowitą odpowiedzialność za Udostępnione treści.
(b) Ograniczenia dostępu. Adobe nie monitoruje działań innych osób w odniesieniu do Treści użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie i zastosowanie odpowiednich ograniczeń dostępu do swoich treści. Jeśli użytkownik nie wybierze poziomu ograniczeń dostępu do swoich treści, system może przyjąć domyślnie najmniej rygorystyczne ustawienia. Obowiązkiem użytkownika jest poinformowanie innych o dozwolonych sposobach udostępniania jego treści oraz dostosowanie ustawień związanych z dostępem do i udostępnianiem jego treści.
(c) Komentarze.Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi komentowanie treści. Komentarze nie są anonimowe i są widoczne dla innych użytkowników. Komentarze użytkownika mogą być usuwane przez niego samego, innych użytkowników lub Adobe.
3.5 Cofnięcie licencji. Użytkownik może w dowolnej chwili cofnąć taką licencję i odebrać spółce Adobe jej prawa, usuwając swoje treści z Usługi. Jednak kopie niektórych treści użytkownika mogą być przechowywane w ramach rutynowych kopii zapasowych Adobe.
3.6 Informacje zwrotne. Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania Adobe pomysłów, sugestii lub propozycji („Informacje zwrotne”). Jednakże, w przypadku, gdy użytkownik przekaże firmie Adobe Informacje zwrotne, równocześnie udziela Adobe niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, przenośnej, dopuszczającej swobodne udzielanie podlicencji oraz wolnej od tantiem licencji na tworzenie, wykorzystanie, sprzedaż, zlecanie utworzenia, oferowanie do sprzedaży, importowanie, odtwarzanie, publikowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie lub publiczne wykonywanie Informacji zwrotnych.
3.7 Sprzedaż Treści użytkownika. Adobe może zezwolić użytkownikowi na udostępnianie jego treści innym użytkownikom w ramach licencji za pośrednictwem Usług Adobe. Użytkownik może licencjonować swoje treści za pośrednictwem Adobe w ramach osobnej umowy z Adobe lub bezpośrednio innym użytkownikom w ramach umowy pomiędzy użytkownikiem a licencjobiorcą, o ile takie umowy są dostępne.
4. Informacje o koncie.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem swojego konta. Jeśli użytkownik uzyska informację o jakimkolwiek przypadku nieuprawnionego użycia swojego konta, powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem wsparcia. Użytkownik nie może (a) udostępniać Danych konta innym osobom (poza uprawnionym administratorem konta) ani (b) korzystać z konta innego użytkownika. Administrator konta może wykorzystywać Dane konta, aby zarządzać korzystaniem z Usług przez użytkownika oraz jego dostępem do Usług.
5. Zachowanie użytkownika.
5.1 Odpowiedzialne wykorzystanie.Społeczności Adobe często obejmują użytkowników, którzy oczekują pewnej dozy uprzejmości i profesjonalizmu. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób odpowiedzialny.
5.2 Nieprawidłowe wykorzystanie. Zabrania się użytkownikowi nieprawidłowego wykorzystywania Usług, Oprogramowania lub treści dostarczanych użytkownikowi przez Adobe w ramach Usług. Użytkownik nie może m.in.:
(a) kopiować, modyfikować, hostować, udostępniać strumieniowo ani odsprzedawać Usług, Oprogramowania lub treści, ani udzielać na nie podlicencji;
(b) umożliwiać lub zezwalać innym na korzystanie z Usług, Oprogramowania lub treści z wykorzystaniem Danych konta użytkownika;
(c) wykorzystywać treści lub Oprogramowania udostępnianego w ramach Usług do tworzenia jakichkolwiek baz danych;
(d) uzyskiwać dostępu ani podejmować prób dostępu do Usług w sposób inny niż poprzez interfejs udostępniony lub autoryzowany przez Adobe;
(e) obchodzić ograniczeń dostępu lub wykorzystania zapobiegających określonym sposobom korzystania z Usług;
(f) udostępniać treści lub podejmować działań naruszających Prawa własności intelektualnej innych użytkowników („Prawa własności intelektualnej” oznaczają prawo autorskie, prawa moralne, znaki handlowe, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, niesprawiedliwą konkurencję, prawo do zachowania prywatności, prawo do upubliczniania i wszelkie inne prawa do własności);
(g) publikować ani udostępniać treści sprzecznych z prawem, szkodliwych, zawierających groźby, mających charakter nękający, będących skutkiem czynu zabronionego, zawierających pomówienia bądź oszczerstwa, wulgarnych, lubieżnych, mających charakter profanacji, naruszających prywatność innych osób lub nawołujących do nienawiści;
(h) podawać się za inną osobę lub podmiot, ani też podawać nieprawdziwych informacji dotyczących powiązań użytkownika z inną osobą lub podmiotem;
(i) podejmować prób dezaktywowania, uszkodzenia lub zniszczenia Usług, oprogramowania lub sprzętu;
(j) zakłócać, utrudniać ani uniemożliwiać innym użytkownikom korzystanie z Usług (np. poprzez prześladowanie, zastraszanie czy nękanie innych osób, podżeganie do popełnienia aktów przemocy lub krzywdzenie nieletnich w jakikolwiek sposób);
(k) uczestniczyć w łańcuszkach szczęścia, piramidach finansowych i spamowaniu oraz rozsyłać listów-śmieci czy też innego rodzaju niechcianych wiadomości;
(l) publikowania reklam produktów lub usług w ramach użytkowania Usług bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Adobe;
(m) stosować mechanizmów eksploracji danych lub podobnych metod zbierania i wyodrębniania danych w związku z Usługami; oraz
(n) naruszać obowiązującego prawa.
6. Opłaty i płatność.
6.1 Podatki i opłaty na rzecz stron trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do opłacania obowiązujących podatków i wszelkich obowiązujących opłat na rzecz stron trzecich (w tym opłat telefonicznych, opłat dla dostawców Internetu, opłat operacyjnych, opłat za plany danych, opłat za karty kredytowe, opłat za wymianę walut, opłat za transakcje zagraniczne). Opłaty te nie stanowią zobowiązań Adobe. Informacji na temat opłat udziela odpowiedni organ podatkowy. Adobe może podjąć kroki zmierzające do windykacji należnych kwot. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów. Jeśli Użytkownik posiada siedzibę w kraju innym niż odpowiednia jednostka Adobe, z którą wykonywane są transakcje (np. Adobe Systems Incorporated dla klientów w Ameryce Północnej oraz Adobe Systems Software Ireland Limited dla klientów we wszystkich innych krajach), to płatności będą realizowane na rzecz jednostki zagranicznej.
6.2 Dane karty kredytowej. Jeśli użytkownik nie powiadomi Adobe o aktualizacji sposobu płatności, Adobe ma prawo uczestniczyć w programach udostępnianych przez dostawcę karty użytkownika w celu zaktualizowania jego danych dotyczących płatności po to, aby uniknąć przerw w świadczeniu na jego rzecz usług, a użytkownik upoważnia Adobe do wystawiania rachunków na tak uzyskane zaktualizowane dane użytkownika.
7. Zapewnienie ze strony Użytkownika i zobowiązanie do ochrony.
7.1Gwarancja.Wysyłanie Treści użytkownika w ramach korzystania z Usług jest jednoznaczne z akceptacją posiadania: (a) wszystkich niezbędnych licencji i uprawnień do użytkowania i Udostępniania swoich treści oraz (b) praw niezbędnych do udzielania licencji zgodnie z niniejszymi warunkami.
7.2 Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami. Użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić spółkę Adobe oraz jej podmioty stowarzyszone, zarząd, agentów, pracowników, partnerów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami i szkodami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi z treści użytkownika, z korzystania przez użytkownika z Usług lub Oprogramowania lub z naruszenia przez niego niniejszych warunków.
8. Wyłączenia gwarancji.
8.1 O ile nie zaznaczono inaczej w Warunkach dodatkowych, Usługi i Oprogramowanie są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują „AS-IS”. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Adobe wyłącza wszelkie gwarancje wyraźne lub dorozumiane, w tym dorozumiane gwarancje nienaruszania praw, wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Adobe nie udziela żadnych zobowiązań co do treści zawartych w ramach Usług. Ponadto Adobe nie gwarantuje, że: (a) Usługi lub Oprogramowanie spełnią wymagania użytkownika, będą stale dostępne oraz że będą działały w sposób nieprzerwany, terminowy i bezbłędny; wolne od błędów; (b) wyniki, jakie można uzyskać z korzystania z Usług lub Oprogramowania będą efektywne, dokładne i niezawodne; (c) jakość Usług i Oprogramowania spełni oczekiwania użytkownika; oraz (d) błędy lub usterki w Usługach lub Oprogramowaniu zostaną naprawione.
8.2 Adobe w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu działań będących skutkiem korzystania przez użytkownika z Usług lub Oprogramowania. Użytkownik korzysta z i uzyskuje dostęp do Usług i Oprogramowania na własne ryzyko i wedle własnego uznania oraz będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poczynione w jego systemie komputerowym lub utratę danych będącą skutkiem korzystania z lub uzyskiwania dostępu do Usług lub Oprogramowania.
9. Ograniczenie odpowiedzialności.
9.1 O ile w Warunkach dodatkowych nie określono inaczej, Adobe nie odpowiada wobec Użytkownika lub innych podmiotów za: (a) utratę możliwości wykorzystania, danych, dobrego imienia lub zysków, niezależnie od tego, czy taka utrata była możliwa do przewidzenia; oraz (b) zamierzone, przypadkowe, pośrednie, wynikowe lub karalne uszkodzenia wszelkiego typu (nawet, jeśli Adobe uzyska informację o możliwości takich uszkodzeń lub strat), łącznie z tymi (x) wynikającymi z utraty możliwości użytkowana, danych lub zysków, niezależnie od tego, czy taka utrata była możliwa do przewidzenia; (y) opartymi na wszelkiej teorii odpowiedzialności, w tym naruszenia umowy lub gwarancji, zaniechania lub innych zamierzonych działań; albo (z) wynikającymi z innych roszczeń związanych z wykorzystaniem lub uzyskaniem dostępu do Usług lub Oprogramowania. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Adobe (lub pracowników Adobe) za rażące niedbalstwo lub celowe niewłaściwe postępowanie bądź za śmierć lub obrażenia ciała.
9.2 Odpowiedzialność Adobe w każdej sprawie wynikającej z niniejszych warunków lub z nimi związanej jest ograniczona do kwoty 100 USD lub łącznej kwoty zapłaconej za dostęp do Usług lub Oprogramowania w trakcie trzymiesięcznego okresu poprzedzającego zdarzenie, którego skutkiem jest zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności, w zależności od tego, która kwota jest większa. Ograniczenie to obowiązuje nawet w przypadku powiadomienia Adobe o możliwości powstania zobowiązania większego od tej kwoty i gdy ewentualna ograniczona rekompensata nie odniesie zamierzonego, zasadniczego skutku.
9.3 Ograniczenia i wyłączenia określone w Artykule 9 mają zastosowanie w maksymalnym zakresie, w jakim są dozwolone przepisami prawa.
10. Rozwiązanie umowy.
10.1 Rozwiązanie przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług. Likwidacja konta nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapłaty naliczonych i zaległych opłat.
10.2 Rozwiązanie przez użytkownika. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Adobe z przyczyn innych niż leżące po stronie użytkownika, Adobe podejmie uzasadnione starania, by powiadomić użytkownika na co najmniej 30 dni przed rozwiązaniem umowy, wysyłając na adres e-mail podany przez użytkownika stosowną informację wraz z instrukcją odzyskania treści użytkownika. O ile w Warunkach dodatkowych nie określono inaczej, Adobe może w każdej chwili cofnąć prawo Użytkownika do korzystania i uzyskiwania dostępu do Usług lub Oprogramowania, jeśli:
(a) Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków (lub podejmie działania w sposób jednoznacznie wskazujący na zamiar lub niemożliwość zachowania zgodności z niniejszymi warunkami);
(b) nie wniesie w terminie opłat za Oprogramowanie lub Usługi, jeśli są należne; lub
(c) firma Adobe zostanie zmuszona do tego przez obowiązujące prawo (na przykład, gdy możliwość świadczenia Usług lub dostarczania Oprogramowania na rzecz Użytkownika stanie się niezgodna z prawem);
(d) firma Adobe postanowi całkowicie lub częściowo przerwać świadczenie Usług lub dostarczanie Oprogramowania (na przykład, gdy kontynuowanie oferowania Usług w regionie Użytkownika będzie niemożliwe w związku ze zmianą prawa); albo
(e) wystąpi długi okres nieaktywności na bezpłatnym koncie Użytkownika.
10.3 Rozwiązanie przez administratora grupy. Administratorzy grupy w Usłudze takiej jak np. Creative Cloud dla zespołów mogą w dowolnym momencie odebrać określonemu użytkownikowi dostęp do Usługi. Jeśli administrator grupy odbierze użytkownikowi dostęp, użytkownik może utracić dostęp do treści, które on sam lub inni użytkownicy w grupie udostępnili we współużytkowanym obszarze w ramach Usługi.
10.4 Zasady obowiązywania umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy pozostają w mocy wszelkie licencje udzielone przez użytkownika bezterminowo, zobowiązania użytkownika do zabezpieczenia Adobe przed odpowiedzialnością, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności i postanowienia o sposobie rozstrzygania sporów określone w niniejszej umowie. Po upływie obowiązywania lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy Oprogramowanie lub niektóre jego części mogą przestać działać bez uprzedzenia.
11. Dochodzenia.
11.1 Kontrola. Adobe nie sprawdza wszystkich treści przesyłanych do Usług, ale zachowuje prawo do skorzystania z dostępnych technologii i procesów w celu sprawdzenia treści pod kątem niektórych rodzajów treści nielegalnych (np. pornografii dziecięcej) lub innych obraźliwych treści i zachowań (np. powtarzających się aktywności, które wskazują na spamowanie lub phishing, lub słów kluczowych, które wskazują, że przesłane zostały treści dla dorosłych).
11.2 Ujawnianie danych. Adobe ma prawo uzyskiwać dostęp do informacji o użytkowniku i jego korzystaniu z Usług oraz ujawniać takie informacje, (a) gdy jest to wymagane przez prawo (np. gdy Adobe otrzyma ważne wezwanie do sądu lub nakaz rewizji); (b) aby odpowiedzieć na zgłoszenie użytkownika przesłane do zespołu wsparcia technicznego; oraz (c) jeśli Adobe uzna, że jest to konieczne w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osobistego pracowników i użytkowników Adobe oraz społeczeństwa.
12. Przepisy dotyczące kontroli eksportu.
Oprogramowanie, Usługi, treści i korzystanie przez użytkownika z Oprogramowania, Usług i treści podlega prawu USA i prawu międzynarodowemu, ograniczeniom oraz przepisom dotyczącym importu, eksportu i korzystania z Oprogramowania, Usług i treści. Użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązujących praw, ograniczeń i przepisów.
13. Rozstrzyganie sporów.
13.1 Proces.Użytkownik postara się rozwiązać wszelkie wątpliwości i spory najpierw w sposób nieformalny, kontaktując się z Adobe. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od złożenia wniosku, wszelkie roszczenia Adobe lub użytkownika dotyczące niniejszych warunków, Usług lub Oprogramowania będą rozstrzygane na drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, chyba że użytkownik będzie dochodzić swoich roszczeń w sądzie rozstrzygającym w trybie uproszczonym, o ile jego roszczenia się do tego kwalifikują.
13.2 Arbitraż. Jeśli użytkownik jest rezydentem Ameryki Północnej, Środkowej lub Południowej, arbitrażem administrować będzie spółka JAMS w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia zgodnie z własnymi Zasadami i procedurami arbitrażowymi. Jeśli użytkownik jest rezydentem Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chin, Hong Kongu, Makau, Tajwanu, Korei Południowej, Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, Nepalu lub kraju członkowskiego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), wówczas arbitrażem administrować będzie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Singapurze (SIAC) na mocy własnych Zasad Arbitrażowych, które to zasady są włączone jako odniesienie w niniejszej sekcji. W każdym innym przypadku spory będą rozstrzygane przez londyński Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (LCIA) w Londynie zgodnie z Zasadami arbitrażu LCIA. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego sędziego arbitrażowego wybranego wspólnie przez użytkownika i Adobe. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale każdy świadek, którego językiem ojczystym nie jest język angielski, ma prawo zeznawać w swoim języku ojczystym, co będzie symultanicznie tłumaczone na język angielski (na koszt strony, którą świadek reprezentuje). Wynik arbitrażu jest wykonalny na mocy prawa w dowolnym sądzie właściwym dla danej strony i może zostać do takiego sądu zaskarżony.
13.3 Brak pozwów zbiorowych. Użytkownik może rozwiązywać spory z Adobe na zasadzie indywidualnej i nie może występować przeciwko Adobe jako powód lub strona w pozwie zbiorowym lub łącznym.
13.4 Zabezpieczenie roszczeń w trybie nakazowym. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień użytkownik zgadza się, że w wypadku nieuprawnionego dostępu użytkownika lub innych osób do Usług lub treści bądź nieuprawnionego korzystania z nich w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Adobe ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń w trybie nakazowym (lub o inny środek prawny we właściwym trybie przyspieszonym) w dowolnej jurysdykcji.
14. Przestrzeganie warunków licencji.
Jeśli użytkownik jest przedsiębiorstwem, spółką lub organizacją, nie częściej niż raz na 12 miesięcy Adobe może przez wyznaczonych własnych pracowników lub niezależnego audytora, zobowiązanego do zachowania poufności, dokonać inspekcji (w tym inspekcji ręcznej, elektronicznej lub obu) akt, systemów i wyposażenia użytkownika w celu zweryfikowania, czy wszelkie Oprogramowanie czy Usługi są zainstalowane i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami ważnych, udzielonych przez Adobe licencji, przy czym o takiej inspekcji użytkownik zostanie powiadomiony na co najmniej siedem (7) dni przed jej terminem. Ponadto użytkownik udostępni Adobe, w ciągu trzydziestu (30) dni od złożenia stosownego wniosku przez Adobe, wszystkie akta i informacje, jakich zażąda Adobe w celu zweryfikowania zgodności sposobu instalowania i wykorzystania Oprogramowania i Usług z licencjami udzielonymi przez Adobe. Jeśli weryfikacja wykaże niedobór licencji na Oprogramowanie lub Usługi, użytkownik niezwłocznie nabędzie wymagane licencje, subskrypcje oraz ewentualny obowiązkowy serwis i wsparcie, także za okres miniony. Jeśli niedopłata przekroczy 5% wartości należnych opłat licencyjnych, to użytkownik pokryje również racjonalnie ustalony koszt przeprowadzenia weryfikacji.
15. Modyfikacja.
Adobe może zmieniać niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe, które mają zastosowanie do Usługi lub Oprogramowania, aby np. odzwierciedlić zmiany prawa lub zmiany wprowadzone do Usług lub Oprogramowania Adobe. Użytkownik powinien regularnie zaglądać do niniejszych warunków. Zawiadomienia o zmianach warunków będą publikowane na niniejszej stronie. Zawiadomienia o zmienionych warunkach dodatkowych będą publikowane w odpowiednich Usługach i Oprogramowaniu. Dalsze korzystanie lub dalszy dostęp do Usług lub Oprogramowania po wejściu zmian w życie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez użytkownika nowych, zmienionych warunków.
16. Różne
16.1 Wersja w języku angielskim. Do interpretacji warunków niniejszej umowy będzie służyła jej wersja w języku angielskim.
16.2 Korespondencja z Adobe. Użytkownik może wysyłać uwagi i powiadomienia do Adobe na następujący adres: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.
16.3 Korespondencja z Użytkownikiem. Spółka Adobe może przesyłać do użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, w formie ogłoszeń wewnątrz Usług bądź przy użyciu innych prawnie dopuszczonych środków.
16.4 Cała treść umowy. Warunki niniejszej umowy stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Adobe w sprawie korzystania przez użytkownika z Usług i Oprogramowania i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące Usług zawarte między użytkownikiem a Adobe.
16.5 Zakaz cesji. Użytkownikowi nie zezwala się na dokonywanie cesji ani przenoszenie w jakikolwiek inny sposób całości lub części uprawnień i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy bez pisemnej zgody Adobe, a wszelkie takie cesje będą nieważne i prawnie nieskuteczne. Adobe może przenieść swoje prawa wynikające z warunków niniejszej umowy na stronę trzecią.
16.6 Częściowe egzekwowanie postanowień. Brak możliwości wyegzekwowania jednego z postanowień nie wpływa na obowiązywanie pozostałych postanowień.
16.7 Niekorzystanie z uprawnień.Nieegzekwowanie lub nieskorzystanie przez Adobe z uprawnień wynikających z warunków umowy nie oznacza zrzeczenia się tych uprawnień.
17. Ustawa DMCA.
Adobe przestrzega Praw własności intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od użytkowników. Spółka Adobe będzie reagować na jednoznaczne oświadczenia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Więcej informacji na temat polityki i praktyk firmy Adobe dotyczących ochrony Praw własności intelektualnej znajduje się na stronie: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200