Syarat Penggunaan Am Adobe

Diterbitkan pada 17 Februari 2024. Berkuat kuasa mulai 17 Februari 2024. Syarat Penggunaan Am ini menggantikan semua versi terdahulu.

 

PERUNTUKAN TIMBANG TARA MANDATORI DAN PENEPIAN TINDAKAN KELAS DALAM SEKSYEN 14 (PENYELESAIAN PERTIKAIAN, PENEPIAN TINDAKAN KELAS, PERJANJIAN TIMBANG TARA) DI BAWAH MENTADBIR PENYELESAIAN PERTIKAIAN. SILA BACA DENGAN TELITI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SYARAT INI (SEPERTI YANG DITETAPKAN DI BAWAH), TERMASUK PERUNTUKAN TIMBANG TARA WAJIB (JIKA ANDA BELUM MEMILIH KELUAR SEPERTI YANG DIBENARKAN DI SINI) DAN PENEPIAN TINDAKAN KELAS, SILA JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERISIAN.

 

Syarat Penggunaan Am ini ("Syarat Am"), bersama-sama dengan mana-mana Syarat Tambahan yang berkenaan (lihat bahagian 1.2 (Syarat Tambahan) di bawah) (secara kolektif, "Terma") mentadbir penggunaan dan akses anda kepada laman web kami, aplikasi dan produk berasaskan web, sokongan pelanggan, forum perbincangan atau bidang atau perkhidmatan interaktif lain dan perkhidmatan seperti Creative Cloud (secara kolektif, "Perkhidmatan") dan pemasangan dan penggunaan anda bagi mana-mana perisian yang kami sertakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, termasuk, tanpa had, aplikasi mudah alih dan desktop, Fail Contoh dan Fail Kandungan (ditakrifkan di bawah), skrip, set arahan dan dokumentasi yang berkaitan (secara kolektif, "Perisian"). Jika anda telah bersetuju dengan Syarat Langganan dan Pembatalan (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), maka syarat sedemikian juga dianggap sebagai sebahagian daripada Syarat. Jika anda menggunakan dan mengakses Perkhidmatan dan Perisian melalui program Adobe Value Incentive Plan ("VIP"), maka Syarat Langganan dan Pembatalan tidak terpakai kepada anda, tetapi Syarat yang selebihnya akan mentadbir penggunaan dan akses anda kepada Perkhidmatan. dan Perisian. Jika anda telah menandatangani perjanjian lain dengan kami mengenai Perkhidmatan dan Perisian tertentu, maka syarat perjanjian itu mengawal jika ia bercanggah dengan Syarat.

 

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERISIAN, ANDA MENGESAHKAN BAHAWA ANDA BERUMUR SAH UNTUK MEMASUKI SYARAT, ATAU, JIKA ANDA TIDAK, ANDA TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN IBU BAPA ATAU PENJAGA UNTUK MEMASUKI SYARAT.

 

Anda mesti berumur 13 tahun atau lebih untuk mendaftar untuk Adobe ID individu. Sekolah yang mengambil bahagian dalam tawaran pendidikan rendah dan menengah pengguna yang dinamakan boleh mengeluarkan Adobe ID peringkat perusahaan kepada kanak-kanak bawah 13 tahun, selaras dengan Syarat Tambahan K-12 (Rendah dan Menengah) dan Pendidikan Tinggi untuk Data Pelajar (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_my).

 

1. Perjanjian Anda dengan Adobe.

 

1.1 Pilihan Undang-undang dan Entiti Berkontrak. Jika anda tinggal di Amerika Utara (termasuk Amerika Syarikat, Kanada, Mexico, wilayah dan harta benda Amerika Syarikat, dan pangkalan tentera Amerika Syarikat, di mana-mana sahaja), hubungan anda adalah dengan Adobe Inc., sebuah syarikat Amerika Syarikat dan Syaratnya adalah ditadbir oleh, dan ditafsirkan mengikut, undang-undang Negeri California, Amerika Syarikat, melainkan didahulukan oleh undang-undang persekutuan AS, tanpa mengambil kira peraturan undang-undang yang bercanggah. Jika anda tinggal di luar Amerika Utara, hubungan anda adalah dengan Adobe Systems Software Ireland Limited, dan Syarat ini dikawal oleh, dan ditafsirkan serta ditafsirkan mengikut, undang-undang Ireland, melainkan didahului oleh undang-undang tempatan. Bagi pelanggan di Australia, Adobe Systems Software Ireland Limited bertindak sebagai ejen sah Adobe Systems Pty Ltd. dan sedang memeterai kontrak ini dalam kapasitinya sebagai ejen untuk Adobe Systems Pty Ltd. Anda mungkin mempunyai hak tambahan di bawah undang-undang tempatan anda. Kami tidak berusaha untuk mengehadkan hak tersebut tempat ia dilarang oleh undang-undang. Untuk tujuan Syarat, "Adobe," "kami," "kita," dan "kami" bermaksud sama ada Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited, atau Adobe Systems Pty Ltd., mengikut mana yang berkenaan.

 

1.2 Syarat Tambahan. Perkhidmatan dan Perisian kami dilesenkan, tidak dijual, kepada anda, dan juga mungkin tertakluk pada satu atau lebih syarat tambahan di bawah ("Syarat Tambahan"). Jika terdapat apa-apa percanggahan antara syarat dalam Syarat Am dengan Syarat Tambahan, maka Syarat Tambahan mengawal berkaitan dengan Perkhidmatan atau Perisian tersebut. Syarat Tambahan tertakluk pada perubahan seperti yang diterangkan dalam bahagian 1.5 (Kemas Kini Terma) di bawah.

 • Acrobat Sign (https://www.adobe.com/go/adobesignterms_my)
 • Adobe Collaboration Space (https://www.adobe.com/go/stockterms_my/go/collaborationspace-terms_my)
 • Adobe Developer (https://www.adobe.com/go/developer-terms_my)
 • Adobe Express (www.adobe.com/go/creativecloudexpressterms_my)
 • Adobe Fonts (https://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms_my)
 • Adobe Generative AI (https://www.adobe.com/go/adobe-gen-ai-addl-terms_my)
 • Adobe Spark (https://www.adobe.com/go/spark-terms_my)
 • Adobe Stock (https://www.adobe.com/go/stockterms_my)
 • Adobe Stock Contributor (https://www.adobe.com/go/contributorterms_my)
 • Adobe Substance 3D Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dassets_my)
 • Adobe Substance 3D Community Assets (https://www.adobe.com/go/substance3dcommunityassets_my)
 • Behance (https://www.adobe.com/go/BehanceTOU_my)
 • Business Catalyst (https://www.adobe.com/go/businesscatalyst_terms_my)
 • Business Customers (https://www.adobe.com/go/business_terms_my)
 • Demo Assets (https://www.adobe.com/go/demoassets_my)
 • Document Cloud (https://www.adobe.com/go/documentcloudterms_my)
 • Frame.io (https://www.adobe.com/go/frameio-terms_my)
 • Fuse (https://www.adobe.com/go/fuseterms_my)
 • InDesign Server (https://www.adobe.com/go/indesign-server-terms_my)
 • K-12 and Higher Education (https://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_my)
 • Lightroom (https://www.adobe.com/go/lightroom_terms_my)
 • Medium (https://www.adobe.com/go/medium-terms_my)
 • Mixamo (https://www.adobe.com/go/mixamo_my)
 • Photoshop Express (https://www.adobe.com/go/photoshop_express_terms_my)
 • Perisian (https://www.adobe.com/go/mixamo_my)

 

1.3 Pengguna Perniagaan. Jika anda menerima "Kelayakan" (yang ditakrifkan sebagai hak untuk menggunakan, mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dan Perisian) daripada organisasi atau kumpulan, termasuk tetapi tidak terhad kepada perniagaan atau mana-mana entiti komersial lain, entiti kerajaan, organisasi bukan untung atau institusi pendidikan (setiap satu, "Perniagaan") di bawah salah satu rancangan perniagaan Adobe (seperti Creative Cloud for Teams, Creative Cloud for Enterprise atau Document Cloud), maka (A) anda adalah "Pengguna Perniagaan" Perniagaan sedemikian; (B) profil Adobe anda yang dikaitkan dengan Kelayakan tersebut ialah "Profil Perniagaan"; dan (C) semua rujukan kepada "anda" dalam Syarat akan bermakna Perniagaan tersebut dan Pengguna Perniagaannya, mengikut yang berkenaan. Jika anda seorang Pengguna Perniagaan, anda bersetuju bahawa, disebabkan oleh penerimaan anda terhadap Kelayakan daripada Perniagaan tersebut, (1) Adobe boleh menyediakan Perniagaan tersebut dengan keupayaan untuk mengakses, menggunakan, mengalih keluar, mengekalkan dan mengawal Profil Perniagaan anda dan semua Kandungan di dalamnya. sama ada dimuat naik atau diimport sebelum atau selepas tarikh Syarat dikemas kini; (2) penggunaan anda bagi Perkhidmatan dan Perisian dikawal oleh perjanjian Perniagaan tersebut dengan Adobe; dan (3) Adobe boleh memberikan maklumat peribadi anda kepada Perniagaan tersebut. Akses kepada Kelayakan percuma ("Perkhidmatan Percuma") boleh diberikan kepada mana-mana pengguna yang ditambahkan pada Admin Console Perniagaan (seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Tambahan Pelanggan Perniagaan (http://www.adobe.com/go/business_terms_my) yang dinyatakan dalam Bahagian 1.2) dan pengguna tersebut akan dianggap sebagai Pengguna Perniagaan. Jika anda seorang Pengguna Perniagaan dengan Kelayakan daripada berbilang Perniagaan, anda mungkin mempunyai Profil Perniagaan berasingan yang dikaitkan dengan setiap Perniagaan. Sebagai Pengguna Perniagaan, anda mungkin mempunyai perjanjian atau kewajipan yang berbeza terhadap Perniagaan, yang mungkin menjejaskan Profil Perniagaan anda atau Kandungan anda. Adobe tidak bertanggungjawab atas sebarang pelanggaran anda terhadap perjanjian atau kewajipan tersebut. Jika anda tidak menerima Kelayakan daripada Perniagaan (cth, anda melanggan pelan Creative Cloud untuk individu dan menerima Kelayakan melalui pelan ini), maka (a) anda adalah "Pengguna Peribadi"; (b) profil Adobe anda ialah profil peribadi; (c) anda mengekalkan akses dan kawalan tunggal ke atas semua Kandungan dalam akaun peribadi atau profil peribadi anda (kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi); dan (d) semua rujukan kepada "anda" dalam Syarat akan bermakna anda sebagai individu. Jika anda menerima Kelayakan melalui pelan peribadi dan daripada Perniagaan, maka anda adalah Pengguna Peribadi dan Pengguna Perniagaan. Anda adalah Pengguna Peribadi apabila anda menggunakan Kelayakan yang anda peroleh melalui pelan peribadi anda dan anda adalah Pengguna Perniagaan apabila anda menggunakan Kelayakan anda yang disediakan oleh Perniagaan.

 

1.4 Domain E-mel Perniagaan. Sebagai Pengguna Peribadi atau Pengguna Perniagaan, anda boleh membuat akaun Adobe menggunakan alamat e-mel yang diberikan atau diberikan kepada anda oleh Perniagaan (seperti alamat e-mel tempat kerja anda). Jika Perniagaan mewujudkan hubungan langsung dengan kami, ia mungkin mahu menambahkan akaun anda pada hubungan tersebut. Jika ini berlaku, Perniagaan boleh, dengan notis awal daripada Perniagaan atau kami, melancarkan akaun anda ke dalam akaun Perniagaan. Ini bermakna Perniagaan boleh (A) mengakses akaun tersebut; (B) mengawal akaun dan sebarang Kandungan di dalamnya sama ada disimpan, dimuat naik atau diimport sebelum atau selepas tarikh Syarat dikemas kini; dan (C) mengesyorkan mana-mana Kandungan bukan Perniagaan yang dikaitkan dengan akaun sedemikian untuk dialihkan ke akaun baharu yang menggunakan alamat e-mel yang tidak dikaitkan dengan Perniagaan tersebut. Anda, sebagai Pengguna Peribadi dengan akaun Adobe yang diberikan kepada Pengguna Perniagaan atau Perniagaan, juga mengakui bahawa Adobe boleh memberikan maklumat peribadi anda kepada Perniagaan tersebut (termasuk, untuk kejelasan, berkongsi maklumat anda dengan pentadbir Perniagaan anda), seperti nama, alamat e-mel dan maklumat Kelayakan anda. Jika anda tidak mahu Perniagaan mengakses, menggunakan, mengalih keluar, mengekalkan atau mengawal akaun atau profil, maka jangan gunakan alamat e-mel Perniagaan dengan akaun itu. Maklumat mengenai storan dan akses Kandungan, dan cara anda boleh menukar alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda boleh ditemui di sini: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_my. Adobe boleh berkongsi maklumat tentang Perniagaan, seperti nama dan alamat e-mel pentadbir, kepada Pengguna Perniagaan.

 

1.5 Kemas kini kepada Syarat. Kami mungkin membuat perubahan pada Syarat dari semasa ke semasa, dan jika kami berbuat demikian, kami akan memberitahu anda dengan menyemak tarikh di bahagian atas Syarat dan, dalam beberapa kes, kami mungkin memberi anda notis tambahan. Adobe tidak akan membuat perubahan yang mempunyai kesan mengenakan bayaran atau caj tambahan tanpa memberikan notis tambahan. Sebarang perubahan sedemikian tidak akan digunakan untuk sebarang pertikaian antara anda dengan Adobe yang timbul sebelum tarikh kami menyiarkan Syarat yang disemak, yang menggabungkan perubahan tersebut, atau apabila Syarat sebaliknya berkuat kuasa. Anda harus melihat pada Syarat secara tetap. Melainkan dinyatakan sebaliknya, Syarat yang dipinda akan berkuat kuasa serta-merta dan penggunaan berterusan Perkhidmatan dan Perisian kami mengesahkan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat yang dipinda, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan dan Perisian kami dan, jika berkenaan, membatalkan langganan anda.

 

2. Privasi.

 

2.1 Privasi. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara kami mengumpul, menggunakan, berkongsi atau memproses maklumat tentang anda dan penggunaan anda bagi Perkhidmatan dan Perisian kami, sila lihat Dasar Privasi: http://www.adobe.com/go/privacy_my. Anda mempunyai pilihan untuk mengurus pilihan maklumat di sini: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

2.2 Akses kami kepada Kandungan Anda. Kami mungkin mengakses, melihat atau mendengar Kandungan anda (ditakrifkan dalam bahagian 4.1 (Kandungan) di bawah) melalui kaedah automatik dan manual, tetapi hanya dengan cara yang terhad dan hanya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang Contohnya, untuk menyediakan Perkhidmatan dan Perisian, kami mungkin perlu mengakses, melihat atau mendengar Kandungan anda untuk (A) bertindak balas terhadap Maklum Balas atau permintaan sokongan; (B) mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani isu penipuan, keselamatan, undang-undang atau teknikal; dan (C) menguatkuasakan Syarat, seperti yang ditetapkan lebih lanjut dalam Bahagian 4.1 di bawah. Sistem automatik kami mungkin menganalisis Kandungan dan Creative Cloud Customer Fonts anda (ditakrifkan dalam bahagian 3.10 (Creative Cloud Customer Fonts) di bawah) menggunakan teknik seperti pembelajaran mesin untuk meningkatkan Perkhidmatan dan Perisian kami serta pengalaman pengguna. Maklumat tentang cara Adobe menggunakan pembelajaran mesin boleh didapati di sini: http://www.adobe.com/go/machine_learning_my.

 

2.3 Perjanjian Perlindungan Data. Di sesetengah negara, undang-undang menghendaki kami mengadakan perjanjian perlindungan data dengan anda jika kami mengendalikan Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan dalam perjanjian yang berkenaan) untuk anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan dan Perisian kami. Perjanjian ini ialah Perjanjian Pemprosesan Data EU atau Syarat Perlindungan Data, yang terdapat di lokasi berikut:

(A) Perjanjian Pemprosesan Data Kesatuan Eropah ("EU") (atau "DPA"). Syarat DPA terpakai apabila anda memberikan Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan dalam DPA) yang dikumpul daripada individu dari negara di Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA") dan UK dan tempat anda adalah "Pengawal" dan Adobe ialah "Pemproses" di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (EU) 2016/679 ("GDPR") atau mana-mana pengganti GDPR yang dikaitkan dengan pengeluaran United Kingdom daripada EU. Syarat DPA boleh didapati di www.adobe.com/go/tou-dpa_my.

(B) Syarat Perlindungan Data. Syarat Perlindungan Data terpakai apabila anda memberikan Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Perlindungan Data) yang dikumpulkan daripada individu di luar EEA dan UK dan tempat Adobe Memproses (seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Perlindungan Data) data ini atas arahan anda dan pada bagi pihak anda. Syarat Perlindungan Data tersedia di: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_my.

 

2.4 Maklumat Peribadi Sensitif. Anda bersetuju untuk tidak mengumpul, memproses atau menyimpan sebarang Maklumat Peribadi Sensitif (seperti yang ditakrifkan di bawah) menggunakan Perkhidmatan dan Perisian, kecuali seperti (A) dibenarkan secara langsung oleh Adobe, (B) yang dimaksudkan oleh Perkhidmatan dan Perisian, atau (C) dikawal oleh Syarat Tambahan, mengikut mana yang berkenaan. Anda bersetuju untuk tidak menghantar, mendedahkan atau menyediakan Maklumat Peribadi Sensitif kepada Adobe atau pembekal pihak ketiga Adobe. “Maklumat Peribadi Sensitif" bermaksud maklumat kewangan individu, data mengenai tingkah laku seksual atau orientasi seksual, maklumat perubatan atau kesihatan individu yang dilindungi di bawah mana-mana undang-undang perlindungan data kesihatan, data biometrik, maklumat peribadi kanak-kanak yang dilindungi di bawah mana-mana undang-undang perlindungan data kanak-kanak (seperti maklumat peribadi ditakrifkan di bawah Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak AS (“COPPA”)) dan sebarang jenis maklumat tambahan yang disertakan dalam istilah ini atau mana-mana istilah yang serupa (seperti sebagai "data peribadi sensitif" atau "kategori khas maklumat peribadi") seperti yang digunakan dalam undang-undang perlindungan data atau privasi yang berkenaan. Jika anda sebuah Perniagaan, anda juga bersetuju untuk memastikan pematuhan Pengguna Perniagaan dengan bahagian 2.4 ini (Maklumat Peribadi Sensitif).

 

2.5 Pemindahan Maklumat Peribadi. Kami memproses dan menyimpan maklumat di A.S. dan negara lain. Dengan menggunakan Perkhidmatan dan Perisian kami, anda membenarkan Adobe untuk memindahkan maklumat peribadi anda merentasi sempadan negara dan ke negara lain tempat Adobe dan rakan kongsinya beroperasi.

 

3. Penggunaan Perkhidmatan dan Perisian.

 

3.1 Lesen. Tertakluk pada pematuhan anda dengan Syarat dan undang-undang yang terpakai, kami dengan ini memberi anda hak tidak eksklusif, terhad, boleh dibatalkan (seperti yang dinyatakan di sini) untuk anda memasang, mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dan Perisian yang kami sediakan untuk anda, dan anda lesen daripada kami. Setiap lesen hanya boleh digunakan oleh satu (1) orang dan tidak boleh dikongsi. Pada penghujung tempoh lesen anda, lesen anda akan tamat tempoh seperti yang dinyatakan dalam dokumen pesanan anda atau Syarat Langganan dan Pembatalan (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html). Versi Perkhidmatan dan Perisian yang tersedia pada tarikh pembaharuan anda mungkin berbeza daripada versi yang tersedia semasa anda mula-mula melesenkannya daripada Adobe. Versi Perkhidmatan dan Perisian yang disokong Adobe boleh didapati di sini: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_my. Anda bersetuju bahawa keputusan anda untuk menggunakan, mengakses atau melesenkan Perkhidmatan dan Perisian tidak bergantung pada penyampaian mana-mana kefungsian atau ciri masa hadapan atau bergantung pada sebarang komen awam lisan atau bertulis yang kami buat mengenai kefungsian atau ciri masa hadapan

Tertakluk pada pematuhan anda dengan Syarat dan undang-undang yang terpakai, kami dengan ini memberikan anda hak tidak eksklusif, terhad, boleh dibatalkan untuk anda memasang, mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dan Perisian yang kami sediakan untuk anda, dan anda memberi lesen daripada kami. Setiap lesen hanya boleh digunakan oleh satu (1) orang dan tidak boleh dikongsi. Pada penghujung tempoh lesen anda, lesen anda akan tamat tempoh seperti yang dinyatakan dalam dokumen pesanan anda atau Syarat Langganan dan Pembatalan. Versi Perkhidmatan dan Perisian yang tersedia pada tarikh pembaharuan anda mungkin berbeza daripada versi yang tersedia semasa anda mula-mula melesenkannya daripada Adobe. Versi Perkhidmatan dan Perisian yang disokong Adobe boleh didapati di sini: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_my. Anda bersetuju bahawa keputusan anda untuk menggunakan, mengakses atau melesenkan Perkhidmatan dan Perisian tidak bergantung pada penyampaian mana-mana kefungsian atau ciri masa hadapan atau bergantung pada sebarang komen awam lisan atau bertulis yang kami buat mengenai kefungsian atau ciri masa hadapan.

 

3.2 Harta Intelek Adobe. Kami (dan pemberi lesen kami, sebagaimana yang berkenaan) kekal sebagai pemilik tunggal semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Perkhidmatan dan Perisian. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Terma, kami tidak memberi anda sebarang hak kepada paten, hak cipta, rahsia dagangan, tanda dagangan atau sebarang hak lain berkenaan dengan item dalam Perkhidmatan atau Perisian. Ini bermakna anda tidak boleh menggunakan nama dagangan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo kami berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang bukan milik kami atau dalam sebarang cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan. Kami menyimpan semua hak yang tidak diberikan di bawah Syarat ini.

3.3 Storan. Kami mengesyorkan agar anda membuat sandaran Kandungan dan Fon Pelanggan Creative Cloud anda di tempat lain secara tetap, walaupun Perkhidmatan menyediakan storan dan fungsi ini didayakan oleh Perkhidmatan yang berkenaan. Kami mungkin membuat had teknikal yang munasabah, seperti had pada saiz fail, ruang storan, kapasiti pemprosesan dan atribut lain. Kami mungkin akan menggantung Perkhidmatan sehingga anda berada dalam had ruang storan yang dikaitkan dengan akaun anda. Pada penghujung tempoh lesen anda, kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersil untuk membolehkan anda mengalihkan Kandungan anda keluar daripada Perkhidmatan. Peralihan mesti diselesaikan dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penamatan atau tamat tempoh lesen anda. Pada penghujung tempoh peralihan 30 hari ini, kami berhak untuk memadamkan Kandungan anda. Anda harus memuat turun sebarang Kandungan yang telah anda simpan dalam Perkhidmatan sebelum lesen anda tamat.

 

3.4 Kandungan Dijana Pengguna. Kami mungkin mengehos kandungan dijana pengguna daripada pengguna kami. Jika anda mengakses Perkhidmatan kami, anda mungkin akan menjumpai kandungan dijana pengguna yang melanggar undang-undang atau yang anda mendapati menyinggung atau menjengkelkan. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan yang dijana pengguna tersebut. Jika tersedia, anda juga boleh mengklik pada butang "Laporkan" untuk melaporkan kandungan ini kepada kami. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang dasar dan amalan penyederhanaan kandungan kami, termasuk cara melaporkan kandungan kepada kami di Pusat Ketelusan kami (https://www.adobe.com/trust/transparency.html).

 

3.5 Fail Contoh. "Fail Contoh" bermaksud fail audio, visual, video atau kandungan lain yang disediakan oleh Adobe untuk digunakan dalam tutorial, demonstrasi dan untuk tujuan percubaan lain, yang mungkin dikenal pasti sebagai fail contoh. Fail Contoh tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain tujuan asal fail itu disediakan. Anda tidak boleh mengedarkan Fail Contoh dalam sebarang cara yang membenarkan pihak ketiga menggunakan, memuat turun, mengekstrak atau mengakses Fail Contoh sebagai fail yang berdiri sendiri dan anda tidak boleh menuntut sebarang hak pada Fail Contoh itu.

 

3.6 Fail Kandungan. "Fail Kandungan" bermaksud aset Adobe yang disediakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan dan Perisian. Melainkan dokumentasi atau lesen khusus (termasuk tetapi tidak terhad kepada Syarat Tambahan) menyatakan sebaliknya, kami memberi anda lesen peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh disublesenkan (kecuali jika anda sebuah Perniagaan, kemudian boleh disublesenkan hanya kepada Pengguna Perniagaan anda), dan bukan lesen boleh pindah milik untuk menggunakan Fail Kandungan bagi mencipta penggunaan akhir anda (iaitu, aplikasi terbitan atau produk yang anda karang) yang membenamkan Fail Kandungan atau terbitan daripadanya untuk kegunaan anda ("Penggunaan Akhir"). Anda boleh mengubah suai Fail Kandungan sebelum membenamkan dalam Penggunaan Akhir. Anda boleh menghasilkan semula dan mengedarkan Fail Kandungan hanya yang berkaitan dengan Penggunaan Akhir anda, walau bagaimanapun, dalam apa jua keadaan anda tidak boleh mengedarkan Fail Kandungan secara berdiri sendiri, di luar Penggunaan Akhir.

 

3.7 Keahlian Percuma, Perkhidmatan Percuma, Tawaran dan Percubaan. Adobe mungkin menyediakan keahlian percuma, Perkhidmatan Percuma, tawaran dan langganan percubaan mengikut budi bicara mutlaknya. Jika akses kepada Perkhidmatan dan Perisian diberikan kepada anda secara percuma, Perkhidmatan Percuma atau bagi tujuan percubaan, akses tersebut dikawal oleh Syarat. Pada bila-bila masa sebelum atau semasa tempoh Perkhidmatan Percuma atau percubaan, Adobe boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menamatkan akses itu tanpa notis awal dan tanpa sebarang liabiliti kepada anda, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, atas sebarang sebab, termasuk untuk mengelakkan penyalahgunaan akses Perkhidmatan Percuma atau akses percubaan. Selepas tempoh Perkhidmatan Percuma atau akses percubaan tamat, anda boleh terus menggunakan Perkhidmatan atau Perisian hanya dengan mendaftar dalam langganan berbayar, jika ada, atau seperti yang dibenarkan oleh Adobe. Semasa tempoh Perkhidmatan Percuma atau percubaan, tiada waranti nyata atau tersirat akan dikenakan ke atas Perkhidmatan dan Perisian; semua Perkhidmatan dan Perisian disediakan "seadanya" dengan semua kecacatan dan tiada sokongan teknikal atau lain-lain disertakan.

 

3.8 Versi NFR. Adobe juga boleh menetapkan Perkhidmatan dan Perisian sebagai "percubaan," "penilaian," "bukan untuk dijual semula," atau sebutan lain yang serupa ("Versi NFR"). Anda boleh memasang dan menggunakan Versi NFR hanya untuk tempoh dan tujuan yang dinyatakan apabila kami menyediakan Versi NFR. Anda tidak boleh menggunakan sebarang bahan yang anda hasilkan dengan Versi NFR untuk sebarang tujuan komersial.

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Anda tidak boleh menyiarkan pekerjaan yang menunjuk kepada pertandingan kerja tertentu atau peluang lain yang meminta kerja kreatif tersuai dan tidak berbayar daripada profesional kreatif. Sebarang siaran sedemikian boleh dialih keluar tanpa bayaran balik.

(B) Kami menawarkan ciri "Talent Search" berbayar kepada perekrut dan syarikat yang ingin menemui dan mengupah bakat kreatif. Dengan memuat naik profil awam atau projek awam pada Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa maklumat awam mungkin disertakan dalam hasil Talent Search.

 

3.10 Creative Cloud Customer Fonts.

(A) Untuk sebarang fon atau fail fon yang anda muat naik atau serahkan kepada Perkhidmatan dan Perisian ("Creative Cloud Customer Fonts") anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk membenarkan kami menggunakan, menghasilkan semula, memaparkan, mengehoskan dan mengedarkan Creative Cloud Customer Fonts melalui Perkhidmatan dan Perisian untuk kegunaan anda. Creative Cloud Customer Fonts tidak dianggap Kandungan, seperti yang ditakrifkan dalam Syarat. Anda mengekalkan semua hak ke atas Creative Cloud Customer Fonts yang tidak diubah suai. Anda mengakui bahawa mendayakan paparan mana-mana Creative Cloud Customer Font dengan Perkhidmatan dan Perisian untuk kegunaan anda mungkin memerlukan kami menggunakan Adobe Technology, termasuk teknologi pengoptimuman fon proprietari kami, dan kami mengekalkan semua hak ke atas Adobe Technology tersebut. "Adobe Technology" bermaksud teknologi yang kami miliki atau dilesenkan kepada kami oleh pihak ketiga (termasuk Perkhidmatan dan Perisian dan sebarang hak harta intelek yang berkaitan di seluruh dunia), sebarang Maklum Balas yang diberikan kepada kami yang digabungkan ke dalam mana-mana perkara di atas dan mana-mana pengubahsuaian atau lanjutan mana-mana yang disebutkan di atas, pada bila-bila masa atau di mana-mana sahaja dibangunkan. Adobe tidak mengakui atau menjamin bahawa mana-mana Creative Cloud Customer Fonts sedemikian akan serasi dengan atau sesuai untuk digunakan dengan Perkhidmatan atau Perisian.

(B) Jika kami dimaklumkan oleh pihak ketiga, seperti faundri atau menyedari bahawa anda tidak mempunyai hak yang anda jamin dalam seksyen 3.10(A) (Creative Cloud Customer Fonts) atau Creative Cloud Customer Fonts anda melanggar Hak Harta Intelek pihak ketiga, maka kami boleh mengalih keluar Creative Cloud Customer Fonts daripada akaun anda, daripada Perkhidmatan atau daripada Kandungan yang menggunakan Creative Cloud Customer Fonts tersebut. Anda mengakui bahawa jika kami mengalih keluar Creative Cloud Customer Fonts anda daripada akaun anda, Perkhidmatan atau Kandungan yang menggunakan Creative Cloud Customer Fonts atau paparan Kandungan anda mungkin berubah dan kami tidak akan mempunyai liabiliti berkaitan dengan pengalihan keluar. Maklumat tentang cara Kandungan anda boleh berubah boleh didapati di sini: www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_my.

(C) Anda boleh membatalkan akses kami kepada Creative Cloud Customer Fonts anda dan menamatkan hak kami pada bila-bila masa dengan memadamkan Creative Cloud Customer Fonts anda daripada Perkhidmatan.

(D) Selepas penamatan atau penutupan akaun anda, kami berhak untuk memadamkan Creative Cloud Customer Fonts anda. Beberapa salinan Creative Cloud Customer Fonts anda mungkin disimpan sebagai sebahagian daripada sandaran rutin kami.

(E) Kami mungkin mengumpul maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Creative Cloud Customer Fonts anda, seperti nama Creative Cloud Customer Fonts yang anda muat naik dan cara anda menggunakan Creative Cloud Customer Fonts.

 

3.11 Jenis Lesen Lain.

(A) Prakeluaran atau Versi Beta. Kami mungkin menetapkan Perkhidmatan dan Perisian atau ciri Perkhidmatan dan Perisian, sebagai prakeluaran atau versi beta ("Versi Beta"). Versi Beta tidak mewakili Perkhidmatan dan Perisian terakhir dan mungkin mengandungi pepijat yang boleh menyebabkan kegagalan sistem atau kegagalan lain dan kehilangan data. Kami mungkin memilih untuk tidak mengeluarkan versi komersial Versi Beta. Anda mesti segera berhenti menggunakan Versi Beta dan memusnahkan semua salinan Versi Beta jika kami meminta anda berbuat demikian. Sebagai pertukaran untuk penggunaan Versi Beta anda, anda bersetuju bahawa Adobe boleh mengumpul data, termasuk data ranap sistem, mengenai penggunaan Versi Beta anda dan menganalisis Kandungan anda, termasuk semakan manual, untuk menambah baik Perkhidmatan dan Perisian kami dan untuk memperibadikan pengalaman anda, tidak kira sama ada anda telah menarik diri daripada pengumpulan data untuk Versi bukan Beta. Jika anda tidak mahu penggunaan anda dijejaki atau Kandungan dianalisis, anda mesti menghentikan penggunaan Versi Beta anda dengan menyahpasang Versi Beta tersebut atau menggunakan Versi Bukan Beta bagi Perkhidmatan dan Perisian. Sebarang perjanjian berasingan yang kami buat dengan anda yang mengawal Versi Beta akan menggantikan peruntukan ini.

(B) Versi Pendidikan. Jika kami menetapkan Perkhidmatan dan Perisian untuk digunakan oleh pengguna pendidikan ("Versi Pendidikan"), maka anda boleh menggunakan Versi Pendidikan hanya jika anda memenuhi syarat kelayakan yang dinyatakan di http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_my. Anda boleh memasang dan menggunakan Versi Pendidikan hanya di negara anda layak sebagai pengguna pendidikan. Jika anda tinggal di EEA, maka perkataan "negara" dalam ayat sebelumnya bermaksud EEA.

 

3.12 Perkhidmatan dan Perisian Pihak Ketiga. Adobe boleh menjadikan perisian dan perkhidmatan pihak ketiga (termasuk pemalam dan sambungan) tersedia kepada anda melalui Perkhidmatan dan Perisian sebagai kemudahan. Perisian dan perkhidmatan pihak ketiga bukanlah Perkhidmatan dan Perisian seperti yang ditakrifkan dalam Syarat dan pemerolehan serta penggunaan perisian dan perkhidmatan pihak ketiga tersebut adalah semata-mata antara anda dengan pihak ketiga. Beberapa syarat pihak ketiga yang mungkin terpakai untuk penggunaan Perkhidmatan dan Perisian anda tersedia di sini: (www.adobe.com/go/thirdparty_my dan https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Anda bertanggungjawab untuk mematuhi semua syarat pihak ketiga yang berkenaan.

 

4. Kandungan Anda.

 

4.1 Kandungan. "Kandungan" bermaksud sebarang teks, maklumat, komunikasi atau bahan, seperti fail audio, fail video, dokumen elektronik atau imej, yang anda muat naik, import ke dalam, benamkan untuk digunakan oleh, atau cipta menggunakan Perkhidmatan dan Perisian. Kami berhak (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk mengalih keluar Kandungan atau menyekat akses kepada Kandungan, Perkhidmatan dan Perisian jika mana-mana Kandungan anda didapati melanggar Syarat. Kami tidak menyemak semua Kandungan yang dimuat naik ke Perkhidmatan dan Perisian, tetapi kami mungkin menggunakan teknologi, vendor atau proses, termasuk semakan manual, yang tersedia untuk menapis jenis kandungan haram tertentu (contohnya, bahan penderaan seksual kanak-kanak) atau kandungan atau tingkah laku kesat yang lain (contohnya, corak aktiviti yang menunjukkan spam atau pancingan data atau kata kunci yang menunjukkan kandungan dewasa telah disiarkan di luar dinding dewasa). Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang dasar dan amalan penyederhanaan kandungan kami, termasuk cara kami menyederhanakan kandungan, di Pusat Ketelusan kami (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_my).

 

4.2 Lesen kepada Kandungan Anda. Semata-mata untuk tujuan mengendalikan atau menambah baik Perkhidmatan dan Perisian, anda memberi kami lesen tidak eksklusif, seluruh dunia, bebas royalti, boleh disublesenkan, untuk menggunakan, menghasilkan semula, memaparkan secara umum, mengedar, mengubah suai, mencipta karya terbitan berdasarkan, melaksanakan secara umum, dan menterjemahkan Kandungan. Sebagai contoh, kami mungkin mensublesenkan hak kami ke atas Kandungan kepada pembekal perkhidmatan kami atau kepada pengguna lain untuk membenarkan Perkhidmatan dan Perisian beroperasi seperti yang dimaksudkan, seperti membolehkan anda berkongsi foto dengan orang lain. Secara berasingan, bahagian 4.6 (Maklum Balas) di bawah merangkumi sebarang Maklum Balas yang anda berikan kepada kami.

 

4.3 Pemilikan. Antara anda dengan Adobe, anda (sebagai Pengguna Perniagaan atau Pengguna Peribadi, seperti yang berkenaan) mengekalkan semua hak dan pemilikan Kandungan anda (atau jika berkenaan, anda mesti memastikan bahawa anda atau Perniagaan (seperti yang berkenaan) mempunyai lesen yang sah untuk Kandungan). Kami tidak menuntut sebarang hak pemilikan ke atas Kandungan anda.

 

4.4 Berkongsi Kandungan Anda.

(A) Berkongsi. Sesetengah Perkhidmatan dan Perisian mungkin menyediakan ciri yang membolehkan anda Berkongsi Kandungan anda dengan pengguna lain atau menjadikan kandungan anda umum. "Kongsi" bermaksud menghantar e-mel, menyiarkan, menghantar, menstrim, memuat naik, atau sebaliknya menyediakan (sama ada kepada kami atau pengguna lain) melalui penggunaan Perkhidmatan dan Perisian anda. Pengguna lain boleh menggunakan, menyalin, mengubah suai atau berkongsi semula Kandungan anda dalam pelbagai cara. Sila pertimbangkan dengan teliti perkara yang anda pilih untuk Kongsi atau umumkan kerana anda bertanggungjawab ke atas Kandungan yang anda Kongsi.

(B) Tahap Access. Kami tidak memantau atau mengawal perkara yang orang lain lakukan dengan Kandungan anda. Anda bertanggungjawab untuk menentukan had yang diletakkan pada Kandungan anda dan untuk menggunakan tahap akses yang sesuai pada Kandungan anda. Jika anda tidak memilih tahap akses untuk digunakan pada Kandungan anda, sistem mungkin lalai kepada tetapan paling permisifnya. Menjadi tanggungjawab anda untuk memberitahu pengguna lain cara Kandungan anda mungkin Dikongsi dan untuk melaraskan tetapan yang berkaitan dengan mengakses atau Berkongsi Kandungan anda.

(C) Komen. Sebarang komen yang anda serahkan melalui Perkhidmatan dan Perisian bukanlah tanpa nama dan boleh dilihat oleh pengguna lain. Dalam sesetengah Perkhidmatan dan Perisian, komen anda boleh anda padamkan, dipadamkan oleh pengguna lain, atau oleh kami.

(D) Mengalih keluar Kandungan Anda. Jika anda memadamkan Kandungan (tidak termasuk Maklum Balas) daripada Perkhidmatan dan Perisian, kami akan berhenti menjadikan Kandungan tersebut tersedia secara umum dalam tempoh masa yang munasabah. Sesetengah salinan Kandungan anda mungkin disimpan sebagai sebahagian daripada sandaran rutin kami dan kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan Kandungan yang telah anda Kongsi atau umumkan.

(E) Kerjasama. Sebelum anda Berkongsi sebarang Kandungan melalui Perkhidmatan, sila semak Syarat Tambahan Adobe Collaboration Space yang dinyatakan dalam bahagian 1.2 (Syarat Tambahan) di atas kerana ia terpakai untuk anda dan Kandungan yang anda Kongsi dalam persekitaran kerjasama Adobe.

 

4.5 Pengalihan Keluar Kandungan dan Rayuan. Jika kami mengalih keluar Kandungan anda kerana melanggar Syarat, kami akan melakukan usaha yang munasabah untuk memaklumkan keputusan kami kepada anda melalui alamat e-mel yang anda berikan kepada kami. Jika anda percaya bahawa Kandungan anda telah dialih keluar secara tersilap, anda boleh menyerahkan rayuan dengan mengikut proses yang digariskan dalam komunikasi kami kepada anda atau di Pusat Ketelusan kami. 

 

4.6 Maklum balas. Anda boleh memilih untuk memberi kami maklum balas berkenaan Perkhidmatan dan Perisian, termasuk dalam bentuk idea, saranan, cadangan, contoh yang melibatkan Kandungan anda, ("Maklum balas"). Dalam keadaan sedemikian, anda bersetuju bahawa kami bebas untuk menggunakan Maklum balas tersebut bagi tujuan perniagaan kami, termasuk dengan memasukkan ke dalam Perkhidmatan dan Perisian tanpa sebarang bayaran atau atribusi atau kewajipan lain kepada anda.

 

5. Akaun anda.

 

5.1 Maklumat Akaun. Anda, sebagai Pengguna Peribadi atau Pengguna Perniagaan, bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku melalui akaun anda walaupun aktiviti itu bukan anda lakukan atau tanpa pengetahuan atau persetujuan anda. Anda tidak boleh (A) berkongsi maklumat akaun anda (kecuali dengan pentadbir akaun yang dibenarkan), sama ada secara sengaja atau tidak sengaja; atau (B) menggunakan akaun orang lain. Pentadbir akaun anda boleh menggunakan maklumat akaun anda untuk mengurus penggunaan dan akses anda kepada Perkhidmatan dan Perisian. Untuk PhoneGap, kami berhak memantau dan menguatkuasakan had dan sekatan pelan langganan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak untuk mengenakan bayaran untuk lebihan.

 

5.2 Keselamatan Akaun. Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah yang munasabah bagi mengekalkan keselamatan dan kawalan Akaun Adobe anda. Adobe mungkin memerlukan anda mendayakan pengesahan berbilang faktor dan memberikan nombor telefon atau e-mel alternatif untuk tujuan keselamatan. Adobe tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami disebabkan oleh kompromi kelayakan log masuk akaun anda atau kegagalan anda untuk mengikuti atau bertindak terhadap sebarang notis atau makluman yang mungkin kami hantar ke alamat e-mel atau nombor telefon anda. Anda bertanggungjawab untuk memastikan alamat e-mel dan nombor telefon anda dikemas kini untuk menerima sebarang notis atau makluman yang mungkin kami hantar kepada anda dan anda juga bertanggungjawab untuk menyemak dengan teliti sebarang mesej yang dikatakan daripada Adobe untuk memastikan ia adalah sah. Kami tidak bertanggungjawab jika anda tidak boleh mengakses Akaun Adobe anda kerana anda tidak dapat memberikan bukti kelayakan log masuk yang sesuai, seperti kata laluan, alamat e-mel atau nombor telefon. Jika anda mengesyaki bahawa Akaun Adobe anda atau mana-mana butiran keselamatan anda telah terjejas, sila hubungi pentadbir akaun anda atau Adobe Customer Care (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_my).

 

5.3 Ketidakaktifan Akaun Percuma. Anda bertanggungjawab untuk memastikan akaun anda aktif, yang bermaksud anda mesti mendaftar masuk dan menggunakan akaun anda secara berkala untuk mengelakkan sebarang pemadaman, gangguan Kandunganatau kehilangan akses kepada Perkhidmatan dan Perisian atau penamatan akaun anda. Jika anda tidak mendaftar masuk ke akaun anda secara berkala, kami berhak untuk menganggap akaun anda tidak aktif dan anda bersetuju bahawa kami boleh memadamkan Kandungan anda yang disimpan dalam akaun secara kekal atau menutup akaun anda sepenuhnya. Sebelum memadamkan Kandungan anda secara kekal atau menutup akaun anda kerana tidak aktif, kami akan cuba memberikan notis kepada anda. Untuk mengelakkan keraguan, seksyen 5.3 (Ketidakaktifan Akaun Percuma) ini tidak terpakai kepada akaun berbayar dalam kedudukan yang baik.

 

6. Kelakuan Pengguna. Anda mesti menggunakan Perkhidmatan dan Perisian dengan penuh tanggungjawab dan tidak menyalahgunakan Perkhidmatan dan Perisian. Sebagai contoh, anda tidak boleh:

6.1 menggunakan Perkhidmatan dan Perisian tanpa, atau melanggar, lesen atau perjanjian bertulis dengan Adobe;

6.2 menyalin, mengubah suai, mengehos, menstrim, mensublesenkan atau menjual semula Perkhidmatan dan Perisian;

6.3 membolehkan atau membenarkan orang lain menggunakan Perkhidmatan dan Perisian menggunakan maklumat akaun anda;

6.4 menawarkan, menggunakan atau membenarkan penggunaan atau akses kepada Perkhidmatan dan Perisian dalam perniagaan perkhidmatan komputer, perkhidmatan penyumberan luar pihak ketiga, atas dasar keahlian atau langganan, atas dasar biro perkhidmatan, atas dasar perkongsian masa, sebagai sebahagian daripada perkhidmatan yang dihoskan, atau bagi pihak mana-mana pihak ketiga;

6.5 membina pangkalan data atau set data menggunakan, termasuk, atau terdiri daripada Fail Kandungan;

6.6 mengakses atau cuba mengakses Perkhidmatan dan Perisian melalui sebarang cara selain antara muka yang kami sediakan atau benarkan;

6.7 memintas sebarang akses atau sekatan penggunaan yang dilaksanakan untuk menghalang penggunaan tertentu Perkhidmatan dan Perisian;

6.8 Berkongsi atau menjana Kandungan, termasuk Creative Cloud Customer Fonts atau sebaliknya terlibat dalam tingkah laku yang melanggar Hak Harta Intelek sesiapa sahaja. "Hak Harta Intelek" bermaksud hak cipta, hak moral, tanda dagangan, pakaian perdagangan, paten, rahsia perdagangan, persaingan tidak adil, hak privasi, hak publisiti dan sebarang hak proprietari lain;

6.9 Berkongsi atau menjana apa-apa Kandungan atau terlibat dengan tingkah laku yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, lucah, ganas, kesat, memburukkan, memfitnah, kesat, lucah, menceroboh privasi orang lain, membenci atau sebaliknya tidak menyenangkan;

6.10 Berkongsi atau menjana apa-apa Kandungan yang menseksualkan kanak-kanak bawah umur atau yang bertujuan untuk memudahkan interaksi yang tidak sesuai dengan kanak-kanak bawah umur, pengguna Adobe yang lain atau orang awam;

6.11 menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau menyatakan secara palsu atau sebaliknya menyalahgambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti, termasuk tidak mendedahkan hubungan penajaan atau sokongan yang berkenaan apabila anda meninggalkan ulasan;

6.12 percubaan untuk melumpuhkan, merosakkan atau memusnahkan Perkhidmatan dan Perisian;

6.13 memuat naik, menghantar, menyimpan atau menyediakan sebarang Kandungan, termasuk Creative Cloud Customer Fonts atau kod yang mengandungi sebarang virus, kod hasad, perisian hasad atau mana-mana komponen yang direka untuk membahayakan atau mengehadkan kefungsian Perkhidmatan dan Perisian;

6.14 mengganggu atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan Perkhidmatan dan Perisian (seperti menghendap, mengugut, mengganggu atau menghasut atau mempromosikan keganasan atau mencederakan diri sendiri);

6.15 melibatkan diri dalam surat berantai, mel remeh, skim piramid, pancingan data, spamming atau mesej lain yang tidak diminta;

6.16 terlibat dalam aktiviti penipuan, seperti penipuan pembayaran dan bayaran balik;

6.17 meletakkan iklan mana-mana produk atau perkhidmatan dalam Perkhidmatan kecuali dengan kelulusan bertulis kami terlebih dahulu;

6.18 menggunakan sebarang perlombongan data atau kaedah pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa berkaitan dengan Perkhidmatan dan Perisian, termasuk pengikisan data untuk pembelajaran mesin atau tujuan lain;

6.19 memanipulasi atau mengganggu Perkhidmatan dan Perisian secara buatan (seperti memanipulasi penghargaan pada Behance atau memandu pengguna ke tapak pihak ketiga);

6.20 mencipta akaun Adobe untuk tujuan melanggar Syarat atau dasar kami (atau jenis tindakan lain yang diambil oleh Adobe), termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mencipta akaun palsu atau untuk memintas penamatan akaun;

6.21 memanipulasi atau sebaliknya memaparkan Perkhidmatan dan Perisian dengan menggunakan pembingkaian atau teknologi navigasi yang serupa; atau

6.22 melanggar undang-undang yang terpakai.

 

7. Yuran dan Bayaran.

 

7.1 Cukai dan Yuran Pihak Ketiga. Anda mesti membayar sebarang cukai yang berkenaan dan yuran pihak ketiga (termasuk, contohnya, caj tol telefon, yuran pembawa mudah alih, caj ISP, caj pelan data, yuran kad kredit, VAT, yuran pertukaran asing dan fi transaksi asing). Kami tidak bertanggungjawab untuk yuran-yuran ini. Hubungi institusi kewangan anda dengan soalan tentang yuran. Kami mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengutip yuran yang anda berhutang kepada kami. Anda bertanggungjawab untuk semua kos kutipan dan perbelanjaan yang berkaitan. Jika anda berada di negara yang berbeza daripada entiti Adobe yang berkenaan yang anda berurusan (iaitu, Adobe Inc. untuk pelanggan Amerika Utara dan Adobe Systems Software Ireland Limited untuk pelanggan di semua negara lain), pembayaran anda akan dibuat kepada entiti asing.

 

7.2 Maklumat Kad Kredit. Anda memberi kuasa kepada kami atau vendor kami yang diberi kuasa untuk menyimpan kaedah pembayaran anda dan menggunakan kaedah tersebut berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan dan Perisian anda seperti yang diterangkan dalam Syarat Langganan dan Pembatalan anda. Untuk mengelakkan gangguan perkhidmatan anda, kami mungkin mengambil bahagian dalam program yang disokong oleh pembekal kad anda untuk cuba mengemas kini maklumat pembayaran anda. Anda membenarkan kami atau vendor kami yang diberi kuasa untuk meneruskan pengebilan dan mengecaj akaun anda untuk jumlah terhutang dengan maklumat yang kami peroleh.

 

8. Kewajipan Waranti dan Ganti Rugi Anda.

 

8.1 Waranti. Anda mesti mempunyai: (A) semua lesen dan kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan dan Berkongsi Kandungan anda; dan (B) hak yang diperlukan untuk memberikan lesen dalam Terma.

 

8.2 Ganti rugi. Anda akan memberi ganti rugi kepada kami dan anak syarikat, sekutu, pegawai, ejen, pekerja, rakan kongsi dan pemberi lesen kami daripada sebarang tuntutan, permintaan, kerugian atau kerosakan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada atau berkaitan dengan:

(A) Kandungan anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada Creative Cloud Customer Fonts;

(B) penggunaan anda terhadap Perkhidmatan dan Perisian (seperti yang berkenaan);

(C) interaksi anda dengan mana-mana pengguna lain (termasuk Pemegang Kelayakan Pihak Ketiga); atau

(D) pelanggaran anda terhadap Syarat ("Perkara").

Kami mempunyai hak untuk mengawal pembelaan mana-mana Perkara yang tertakluk pada ganti rugi anda dengan peguam pilihan kami sendiri. Anda akan bekerjasama sepenuhnya dengan kami dalam mempertahankan sebarang Perkara.

 

9. PENAFIAN WARANTI.

 

9.1 Melainkan dinyatakan dalam Syarat Tambahan, Perkhidmatan dan Perisian disediakan "SEBAGAIMANA ADANYA." Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Adobe, sekutunya dan penyedia pihak ketiga ("Pihak Diliputi") menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk waranti tersirat tanpa pelanggaran, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Pihak Yang Diliputi tidak membuat komitmen tentang kandungan dalam Perkhidmatan. Pihak Yang Diliputi selanjutnya menafikan sebarang jaminan bahawa (A) Perkhidmatan dan Perisian akan memenuhi keperluan anda atau akan sentiasa tersedia, tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat; (B) keputusan yang diperoleh daripada penggunaan Perkhidmatan dan Perisian akan berkesan, tepat atau boleh dipercayai; (C) kualiti Perkhidmatan dan Perisian akan memenuhi jangkaan anda; atau (D) sebarang ralat atau kecacatan dalam Perkhidmatan dan Perisian akan dibetulkan.

 

9.2 Pihak Yang Diliputi secara khusus menafikan semua liabiliti untuk sebarang tindakan yang terhasil daripada penggunaan anda bagi mana-mana Perkhidmatan dan Perisian. Anda boleh menggunakan dan mengakses Perkhidmatan dan Perisian mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan oleh penggunaan dan akses kepada mana-mana Perkhidmatan dan Perisian.

 

9.3 Jika anda menyiarkan Kandungan anda pada pelayan kami untuk Berkongsi secara terbuka melalui Perkhidmatan, Pihak Yang Diliputi tidak bertanggungjawab untuk: (A) sebarang kehilangan, rasuah atau kerosakan pada Kandungan anda; (B) pemadaman Kandungan oleh sesiapa sahaja selain Adobe; atau (C) kemasukan Kandungan anda oleh pihak ketiga di tapak web lain atau dalam media lain.

 

10. HAD LIABILITI.

 

10.1 Melainkan dinyatakan dalam Syarat Tambahan, Pihak Yang Diliputi tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau sesiapa pun untuk sebarang kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, berbangkit, moral, teladan atau punitif, tanpa mengira sebab, termasuk kerugian dan kerosakan (A) akibat daripada kehilangan penggunaan, data, reputasi, hasil atau keuntungan; (B) berdasarkan mana-mana teori liabiliti, termasuk pelanggaran kontrak atau waranti, kecuaian, atau tindakan menyusahkan yang lain; atau (C) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau akses anda kepada Perkhidmatan dan Perisian. Tiada apa-apa dalam Syarat mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami untuk kecuaian teruk, salah laku yang disengajakan oleh Adobe atau pekerjanya, kematian atau kecederaan peribadi.

 

10.2 Jumlah liabiliti kami dalam sebarang perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat adalah terhad kepada yang lebih besar daripada (A) AS $100; atau (B) amaun agregat yang anda bayar untuk akses kepada Perkhidmatan dan Perisian dalam tempoh tiga bulan sebelum kejadian yang menimbulkan liabiliti. Pembekal kami tidak akan bertanggungjawab dalam sebarang perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma.

 

10.3 Had dan pengecualian dalam seksyen 10 ini (Had Liabiliti) terpakai pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang walaupun (A) sesuatu remedi tidak memberi pampasan sepenuhnya kepada anda untuk sebarang kerugian atau kegagalan tujuan pentingnya; atau (B) Pihak Yang Diliputi mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang kemungkinan kerosakan.

 

10.4 Syarat menetapkan keseluruhan liabiliti Pihak Yang Diliputi serta remedi eksklusif anda berkenaan dengan akses dan penggunaan Perkhidmatan dan Perisian.

 

11. Penamatan.

 

11.1 Penamatan yang Anda Lakukan. Anda boleh membatalkan langganan anda dan menamatkan penggunaan Perkhidmatan dan Perisian anda pada bila-bila masa. Pembatalan atau penamatan akaun anda tidak membebaskan anda daripada sebarang kewajipan untuk membayar sebarang yuran tertunggak yang berkaitan dengan langganan anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada fi pembatalan awal.

 

11.2 Penamatan yang Kami Lakukan. Melainkan dinyatakan dalam Syarat Tambahan, kami boleh pada bila-bila masa dengan serta-merta menamatkan atau menggantung hak anda untuk menggunakan dan mengakses Perkhidmatan dan Perisian jika mengikut budi bicara Adobe:

(A) anda melanggar mana-mana peruntukan Syarat (atau bertindak dengan cara yang jelas menunjukkan anda tidak berniat, atau tidak dapat, mematuhi Terma);

(B) anda gagal membuat pembayaran yuran tepat pada masanya untuk Perkhidmatan dan Perisian, jika ada;

(C) anda secara fizikal, lisan, atau melalui cara lain menyalahgunakan, mengugut, membuli, atau mengganggu kami atau kakitangan kami (dalam keadaan sedemikian, kami secara alternatif boleh menggantung atau menyekat akses anda kepada Perkhidmatan dan Perisian);

(D) anda telah berulang kali membuat aduan dengan niat jahat atau tanpa asas yang munasabah dan terus berbuat demikian selepas kami meminta anda berhenti (dalam keadaan sedemikian, kami boleh menggantung atau menyekat akses anda kepada Perkhidmatan atau Perisian secara alternatif);

(E) terus menyediakan Perisian atau Perkhidmatan kepada anda akan melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai;

(F) kami memilih untuk menghentikan Perkhidmatan dan Perisian, secara keseluruhan atau sebahagiannya jika menjadi tidak praktikal bagi kami untuk terus menawarkan Perkhidmatan di rantau anda kerana perubahan undang-undang, atau sebab lain; atau

(G) terdapat tempoh tidak aktif yang berpanjangan pada akaun percuma anda.

Jika kami menamatkan Syarat atau penggunaan anda bagi Perkhidmatan dan Perisian atas sebab selain punca, seperti yang disenaraikan dalam mana-mana Bahagian (A) hingga (D) dan (Gf) di atas, kami akan melakukan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda melalui alamat e-mel yang anda berikan kepada kami, sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum penamatan, dengan arahan tentang cara mendapatkan semula Kandungan anda. Jika kami menamatkan penggunaan Perkhidmatan dan Perisian anda atas sebab-sebab yang disenaraikan dalam Bahagian (E) atau (F), kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, memberi anda bayaran balik pro rata untuk sebarang prabayar, yuran yang tidak digunakan untuk Perkhidmatan atau Perisian itu. Selepas kami membuat penamatan, anda mungkin kehilangan akses kepada Kandungan anda.

 

11.3 Kelangsungan hidup. Selepas tamat tempoh atau penamatan Syarat, beberapa atau semua Perkhidmatan dan Perisian mungkin berhenti beroperasi tanpa notis terlebih dahulu. Kewajipan ganti rugi anda, penafian waranti kami dan had liabiliti dan peruntukan penyelesaian pertikaian yang dinyatakan dalam Syarat akan kekal.

 

11.4 Penyahaktifan Akaun dan Rayuan. Jika anda mempercayai Akaun Adobe anda telah tersilap dinyahaktifkan, anda boleh menyerahkan rayuan dengan mengikuti proses yang digariskan apabila anda cuba log masuk ke akaun anda atau di Pusat Ketelusan kami (https://www.adobe.com/trust/transparency.html). Jika anda mempunyai sebarang soalan berkaitan, sila hubungi Adobe Customer Care (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_my).

 

12. Pematuhan Sekatan Perdagangan dan Kawalan Eksport. Perkhidmatan dan Perisian serta penggunaan anda terhadapnya, tertakluk pada undang-undang, sekatan, dan peraturan Amerika Syarikat dan bidang kuasa lain yang mengawal import, eksport dan penggunaan Perkhidmatan dan Perisian. Dengan menggunakan Perkhidmatan dan Perisian, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang, sekatan dan peraturan tersebut dan anda menjamin bahawa anda tidak dilarang daripada menerima Perkhidmatan dan Perisian oleh undang-undang mana-mana bidang kuasa. Selain itu, anda bersetuju untuk tidak memuat naik atau menghantar melalui mana-mana Perkhidmatan atau Perisian sebarang kandungan yang dikawal untuk eksport dari Amerika Syarikat (termasuk data teknikal yang dikawal di bawah Peraturan Trafik Senjata Antarabangsa AS dan teknologi yang dikawal di bawah Peraturan Pentadbiran Eksport AS) tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Adobe.

 

13. Undang-undang Pengguna Australia. Tiada apa-apa dalam Syarat ini bertujuan untuk mengecualikan, menyekat, atau mengubah suai mana-mana hak pengguna di bawah Akta Persaingan dan Pengguna 2010 (Cth) ("CCA") atau mana-mana perundangan lain yang mungkin tidak dikecualikan, disekat atau diubah suai melalui perjanjian. Jika CCA atau mana-mana perundangan lain membayangkan syarat, waranti atau syarat ke dalam Syarat atau menyediakan jaminan berkanun berkaitan dengan Terma, berkenaan dengan barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan (jika ada), liabiliti kami untuk pelanggaran syarat, waranti sedemikian, syarat atau jaminan lain adalah terhad (mengikut pilihan kami), setakat ia mampu berbuat demikian: (A) dalam hal pembekalan barang, kami melakukan mana-mana satu atau lebih daripada yang berikut: (1) menggantikan barang atau membekalkan barang yang setara; (2) membaiki barang; (3) membayar kos menggantikan barang atau memperoleh barang yang setara; dan (4) membayar kos pembaikan barang; atau (B) dalam hal pembekalan perkhidmatan, kami melakukan salah satu atau kedua-dua perkara berikut: (1) membekalkan perkhidmatan itu semula; dan (2) membayar kos untuk mendapatkan perkhidmatan yang dibekalkan semula.

 

14. Penyelesaian Pertikaian, Penepian Tindakan Kelas, Perjanjian Timbang Tara.

Adobe Customer Care tersedia untuk menangani kebanyakan kebimbangan yang mungkin anda hadapi mengenai Perkhidmatan dan Perisian Adobe. Hubungi Adobe Customer Care di sini: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_my.

 

14.1 Notis Tuntutan dan Proses Penyelesaian Pertikaian Maklumat yang Diperlukan. Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan atau pertikaian bahawa Adobe Customer Care tidak dapat menyelesaikan ("Tuntutan"), anda bersetuju untuk terlebih dahulu cuba menyelesaikan pertikaian secara tidak rasmi dan dengan niat baik dengan menghubungi kami dan memberikan Notis Tuntutan bertulis ke alamat yang diberikan dalam seksyen 18.2 (Notis kepada Adobe). Notis Tuntutan mesti memberikan Adobe notis saksama tentang identiti anda, perihalan sifat dan asas Tuntutan anda dan pelepasan yang anda cari, termasuk jumlah khusus sebarang pelepasan kewangan yang anda cari, dan tidak boleh digabungkan dengan Notis Tuntutan untuk individu lain. Jika sebarang pertikaian berkaitan Tuntutan anda tidak diselesaikan dalam tempoh 30 hari selepas penerimaan, sebarang tindakan undang-undang yang terhasil mesti diselesaikan sama ada melalui mahkamah tuntutan kecil atau timbang tara yang muktamad dan mengikat, termasuk sebarang pertikaian tentang sama ada timbang tara diperlukan untuk pertikaian itu, tertakluk pada pengecualian yang ditetapkan di bawah. Mana-mana pihak tidak boleh memulakan tindakan undang-undang sehingga 30 hari selepas Notis Tuntutan diterima. Perjanjian untuk timbang tara ini hendaklah terpakai, tanpa had, kepada semua tuntutan yang timbul atau ditegaskan sebelum tarikh kuat kuasa Terma. Penimbang tara dan bukannya mana-mana mahkamah atau agensi persekutuan, negeri atau tempatan, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan tafsiran, kebolehgunaan atau kebolehkuatkuasaan Syarat atau pembentukan Terma, termasuk sama ada sebarang pertikaian antara kami tertakluk pada timbang tara (iaitu, penimbang tara akan memutuskan kebolehadilan bagi sebarang pertikaian) dan sama ada semua atau mana-mana bahagian Syarat ini adalah terbatal atau boleh dibatalkan. Tuntutan yang berkaitan dengan Terma, Perkhidmatan atau Perisian dilarang selama-lamanya jika tidak dibawa dalam tempoh satu tahun dari peristiwa yang mengakibatkan Tuntutan.

 

14.2 Tiada Tindakan Kelas. Anda hanya boleh menyelesaikan pertikaian dengan kami secara individu dan anda tidak boleh membawa tuntutan sebagai plaintif atau ahli kelas dalam tindakan kelas, disatukan atau wakil. Walau bagaimanapun, jika mana-mana bahagian penepian tindakan kelas ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah mengenai remedi tertentu, maka remedi itu (dan hanya remedi itu) mesti diputuskan daripada timbang tara dan boleh diminta di mahkamah. Pihak-pihak bersetuju, walau bagaimanapun, bahawa sebarang penghakiman remedi yang tidak tertakluk pada timbang tara akan ditangguhkan sementara menunggu keputusan sebarang tuntutan dan remedi boleh timbang tara.

 

14.3 Peraturan Timbang Tara. Jika anda menetap di Amerika, JAMS akan mentadbir timbang tara di Santa Clara County, California, Amerika Syarikat, menurut Peraturan dan Prosedur Timbang Tara Diperkemas. Jika anda tinggal di Australia, New Zealand, Jepun, tanah besar China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea Selatan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal atau negara anggota Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), maka Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura (SIAC) akan mentadbir timbang tara di Singapura di bawah Peraturan Timbang Taranya, yang peraturannya dianggap digabungkan melalui rujukan dalam bahagian ini. Jika tidak, Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London (LCIA) akan mentadbir timbang tara di London, UK di bawah Peraturan Timbang Tara LCIA. Akan ada satu penimbang tara yang anda dan Adobe pilih bersama. Timbang tara akan dijalankan dalam bahasa Inggeris, tetapi mana-mana saksi yang bahasa ibundanya bukan bahasa Inggeris boleh memberikan keterangan dalam bahasa ibunda saksi, dengan terjemahan serentak ke dalam bahasa Inggeris (atas perbelanjaan pihak yang mengemukakan saksi). Penghakiman ke atas award yang diberikan boleh dimasukkan dan akan dikuatkuasakan di mana-mana mahkamah bidang kuasa kompeten yang mempunyai bidang kuasa ke atas anda dan kami. Sekiranya berlaku percanggahan antara peraturan penyedia timbang tara dengan Syarat, termasuk berkenaan dengan penilaian yuran dan kos timbang tara, Syarat akan digunakan.

 

14.4 Yuran dan Kos Timbang Tara. Pembayaran semua fi pemfailan, pentadbiran dan penimbang tara serta kos timbang tara akan dikawal oleh peraturan penyedia timbang tara, kecuali setakat anda membawa Tuntutan sebagai sebahagian daripada Tindakan Terkoordinasi, kami bersetuju bahawa pihak-pihak akan berkongsi sama rata semua yuran dan kos timbang tara (setakat peruntukan belum lagi diperlukan di bawah peraturan yang berkenaan). Untuk tujuan bahagian ini, "Tindakan Terkoordinasi" ialah sebarang tindakan yang melibatkan anda diwakili oleh firma guaman atau koleksi firma guaman yang telah memfailkan banyak tuntutan timbang tara individu terselaras yang sama atau serupa terhadap Adobe dalam masa yang singkat. Walau apa pun di atas, jika anda tidak mampu membayar yuran atau kos timbang tara, Adobe akan membayarnya. Jika penimbang tara mendapati sama ada kandungan Tuntutan atau pelepasan yang diminta dalam timbang tara adalah remeh atau Tuntutan dibawa untuk tujuan yang tidak wajar, pihak-pihak boleh memohon untuk memperuntukkan semula yuran dan kos timbang tara, mengikut peraturan penyedia timbang tara.

 

14.5 Pengecualian kepada Timbang Tara – Tuntutan Kecil dan Pelepasan Injunksi. Walau apa pun perkara di atas, mana-mana pihak boleh memilih untuk mempunyai sebarang Tuntutan yang tertakluk pada bidang kuasa mahkamah tuntutan kecil yang diputuskan di mahkamah tuntutan kecil di Santa Clara County, California, Amerika Syarikat, atau daerah kediaman anda. Jika mana-mana pihak memfailkan Tuntutan dalam timbang tara yang boleh dibawa ke mahkamah tuntutan kecil, pihak yang satu lagi boleh memberikan notis bahawa ia mahu kes itu diputuskan di mahkamah tuntutan kecil sebelum pelantikan penimbang tara dan penimbang tara hendaklah menutup kes itu secara pentadbiran sebelum menilai sebarang bayaran dan pihak yang membawa Tuntutan mesti meneruskan di mahkamah tuntutan kecil sebagai ganti timbang tara. Sebarang pertikaian tentang sama ada Tuntutan layak untuk mahkamah tuntutan kecil hendaklah diselesaikan oleh mahkamah itu, bukan oleh penimbang tara. Sekiranya berlaku sebarang pertikaian sedemikian, prosiding timbang tara hendaklah kekal ditutup melainkan dan sehingga keputusan oleh mahkamah tuntutan kecil bahawa Tuntutan harus diteruskan dalam timbang tara. Selain itu, mana-mana pihak berhak untuk memohon remedi injunksi awal (atau jenis pelepasan undang-undang segera yang setara) dalam mana-mana bidang kuasa, seperti sekiranya akses tanpa kebenaran anda atau orang lain kepada atau penggunaan Perkhidmatan atau Perisian yang melanggar terma. Jika suatu pihak mempunyai pertikaian yang menyaksikan mereka berusaha untuk mendapatkan kedua-dua pelepasan injunksi awal dan bentuk pelepasan lain, pihak itu boleh pergi ke mahkamah untuk mendapatkan pelepasan injunksi awal tetapi mesti menimbang tara tuntutannya atau mendapatkan pelepasan di mahkamah tuntutan kecil untuk semua bentuk lain pelepasan.

 

14.6 Penerimaan Timbang Tara dan Hak untuk Memilih Keluar. Dalam tempoh tiga puluh (30) hari pertama anda menggunakan Perkhidmatan dan Perisian atau tarikh kemas kini terakhir kepada seksyen 14 (Penyelesaian Pertikaian, Penepian Tindakan Kelas, Perjanjian Timbang Tara) Syarat, yang mana terkemudian, anda berhak untuk menarik diri daripada peruntukan timbang tara dan penepian tindakan kelas seksyen 14 (Penyelesaian Pertikaian, Penepian Tindakan Kelas, Perjanjian Timbang Tara) dengan menghantar notis bertulis keputusan anda kepada kami di alamat yang dinyatakan dalam seksyen 18.2 (Notis kepada Adobe) atau melalui e-mel di ContractNotifications@adobe.com. Jika anda menarik diri daripada peruntukan ini, Adobe juga tidak akan terikat dengannya.

 

15. Hak Audit. Jika anda sebuah Perniagaan, maka kami boleh, tidak lebih daripada sekali setiap dua belas (12) bulan, dengan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari notis awal kepada anda, melantik kakitangan kami atau juruaudit pihak ketiga bebas yang bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan, untuk memeriksa (termasuk pemeriksaan manual, kaedah elektronik, atau kedua-duanya) rekod, sistem dan kemudahan anda untuk mengesahkan bahawa pemasangan dan penggunaan Perkhidmatan atau Perisian anda mematuhi Syarat kami. Selain itu, anda akan memberi kami semua rekod dan maklumat yang kami minta dalam masa tiga puluh (30) hari dari permintaan kami untuk kami mengesahkan bahawa pemasangan dan penggunaan mana-mana dan semua Perkhidmatan dan Perisian adalah mematuhi lesen sah anda. Jika pengesahan mendedahkan kekurangan selaras dengan lesen untuk Perkhidmatan dan Perisian, anda akan segera memperoleh sebarang lesen, langganan, dan penyelenggaraan dan sokongan belakang yang berkenaan atau tindakan lain yang berkenaan untuk membetulkan sebarang ketidakpatuhan tersebut.

 

16. Kemas kini kepada Perkhidmatan dan Perisian serta Ketersediaan.

 

16.1 Kemas kini kepada Perkhidmatan dan Perisian. Kami mungkin mengubah suai, mengemas kini atau menghentikan Perkhidmatan dan Perisian (termasuk mana-mana bahagian atau ciri), yang pengubahsuaian, kemas kini atau pemberhentian mungkin, untuk kejelasan, memudaratkan atau mengakibatkan pengurangan nilai kepada anda, pada bila-bila masa, tanpa liabiliti untuk anda atau sesiapa sahaja. Untuk perubahan kepada tawaran berbayar yang, mengikut budi bicara munasabah Adobe, memudaratkan atau mengakibatkan pengurangan nilai material kepada anda, kami akan membuat usaha komersial yang munasabah untuk memberitahu anda tentang pengubahsuaian, kemas kini atau pemberhentian tersebut. Jika kami menghentikan Perkhidmatan atau Perisian secara keseluruhan, kami akan menggunakan usaha komersil yang munasabah untuk membolehkan anda mengalihkan Kandungan anda dan kami mungkin memberikan anda bayaran balik pro rata untuk sebarang bayaran yang tidak digunakan untuk Perkhidmatan atau Perisian yang anda telah prabayar.

 

16.2 Ketersediaan. Halaman web kami mungkin boleh diakses di seluruh dunia, tetapi ini tidak bermakna semua Perkhidmatan dan Perisian tersedia di negara anda atau kandungan dijana pengguna yang tersedia melalui Perkhidmatan dan Perisian adalah sah atau tersedia di negara anda. Akses kepada Perkhidmatan tertentu (atau ciri Perkhidmatan tertentu) atau Perisian mungkin disekat di negara tertentu. Pengguna di China tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan mana-mana perkhidmatan dalam talian dalam Perkhidmatan dan Perisian kami dan mesti membeli Perkhidmatan dan Perisian yang disediakan khusus kepada pengguna di China untuk digunakan di China. Menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan penggunaan Perkhidmatan dan Perisian anda adalah sah atau tersedia di tempat anda menggunakan Perkhidmatan dan Perisian itu. Perkhidmatan dan Perisian tidak tersedia dalam semua bahasa.

 

17. Tiada Pengubahsuaian, Kejuruteraan Terbalik, Kecerdasan Buatan/Pembelajaran Mesin (AI/ML). Elemen tertentu Perkhidmatan dan Perisian membentuk maklumat sulit kami (atau pemberi lesen kami). Kecuali seperti yang dibenarkan secara nyata dalam Syarat, anda tidak harus (dan tidak harus membenarkan pihak ketiga): (A) mengubah suai, mengalihkan, menyesuaikan atau menterjemah mana-mana bahagian Perkhidmatan atau Perisian; (B) kejuruteraan terbalik (termasuk tetapi tidak terhad kepada memantau atau menjejaki input dan output yang mengalir melalui sistem atau aplikasi untuk mencipta semula sistem itu), menyahkompilasi, menyahhimpun, atau sebaliknya cuba menemui, dalam mana-mana Perkhidmatan atau Perisian, kod sumber, perwakilan data atau algoritma asas, proses, kaedah dan mana-mana bahagian lain Perkhidmatan atau Perisian tersebut; atau (C) menggunakan Perkhidmatan atau Perisian atau sebarang kandungan, data, output atau maklumat lain yang diterima atau diperoleh daripada Perkhidmatan atau Perisian, untuk secara langsung atau tidak langsung mencipta, melatih, menguji atau sebaliknya menambah baik mana-mana algoritma pembelajaran mesin atau sistem kecerdasan buatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana seni bina, moddel atau berat. Jika undang-undang bidang kuasa anda memberi anda hak untuk menyahkompilasi Perkhidmatan atau Perisian untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi menjadikan bahagian berlesen Perkhidmatan atau Perisian saling beroperasi dengan perisian lain, anda mesti terlebih dahulu meminta maklumat sedemikian daripada kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, sama ada memberikan maklumat tersebut kepada anda atau mengenakan syarat yang munasabah, termasuk bayaran yang munasabah, pada penyahkompilasian Perkhidmatan atau Perisian anda untuk memastikan bahawa hak proprietari kami dan pemberi lesen dan pembekal kami dalam Perkhidmatan dan Perisian adalah dilindungi.

 

18. Lain-lain.

 

18.1 Versi Bahasa Inggeris. Versi Bahasa Inggeris bagi Syarat akan menjadi versi yang digunakan semasa mentafsir Terma.

 

18.2 Notis kepada Adobe. Anda boleh menghantar notis kepada kami di alamat berikut: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Perhatian: General Counsel.

 

18.3 Notis kepada Anda. Kami mungkin akan memberitahu anda melalui e-mel atau pos yang dikaitkan dengan akaun anda, penyiaran dalam Perkhidmatan atau cara lain yang diterima oleh undang-undang. Menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan maklumat akaun anda adalah terkini untuk menerima pemberitahuan.

 

18.4 Tidak Boleh Serah. Anda tidak boleh menyerahkan atau sebaliknya memindahkan Syarat atau hak dan kewajipan anda di bawah Terma, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis kami, dan sebarang percubaan sedemikian akan terbatal. Kami boleh menyerahkan atau memindahkan hak kami di bawah Syarat kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda.

 

18.5 Syarat Kerajaan. Jika anda ialah entiti kerajaan A.S. atau jika Syarat adalah atau tertakluk pada Peraturan Pemerolehan Persekutuan (FAR), maka Perkhidmatan dan Perisian, yang disediakan di bawah Syarat ialah "Produk Komersial atau Perkhidmatan Komersial", kerana Syarat tersebut ditakrifkan di 48 CFR §2.101, yang terdiri daripada "Perisian Komputer Komersil" dan "Dokumentasi Perisian Komputer Komersil," dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya, kerana Syarat sedemikian digunakan dalam 48 CFR §12.212 atau 48 CFR §227.7202, mengikut yang berkenaan. Selaras dengan 48 CFR §12.212 atau 48 CFR §227.7202-1 hingga §227.7202-4, sebagaimana yang berkenaan, Perisian Komputer Komersil dan Dokumentasi Perisian Komputer Komersil dilesenkan kepada Pengguna Akhir Kerajaan Persekutuan A.S. (A) hanya sebagai Produk dan Perkhidmatan Komersil; dan (B) dengan hanya hak yang diberikan kepada semua pengguna akhir yang lain menurut Terma. Hak yang tidak diterbitkan adalah terpelihara di bawah undang-undang Amerika Syarikat.

 

18.6 Tajuk. Tajuk yang digunakan dalam Syarat disediakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan digunakan untuk menafsirkan maksud atau niat.

 

18.7 Kebolehasingan. Jika mana-mana peruntukan Syarat dianggap tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, baki Syarat akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya dan peruntukan tersebut tidak akan berkesan hanya setakat ketidaksahihan atau tidak boleh dikuatkuasakan.

 

18.8 Tiada Penepian. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan atau melaksanakan mana-mana peruntukan Syarat bukanlah penepian peruntukan tersebut.

 

18.9 Force Majeure. Mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab kepada pihak yang lain untuk apa-apa kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan apa-apa kewajipan (selain kewajipan anda untuk membuat bayaran kepada Adobe) di bawah Syarat jika kelewatan atau kegagalan disebabkan oleh kejadian yang tidak dijangka, yang berlaku selepas keberkesanan Syarat dan yang berada di luar kawalan munasabah pihak-pihak, seperti mogok, sekatan, perang, keganasan, rusuhan, bencana alam, penolakan lesen oleh kerajaan atau agensi kerajaan lain, setakat kejadian sedemikian menghalang atau melambatkan pihak yang terjejas daripada memenuhi kewajipannya dan pihak tersebut tidak dapat menghalang atau menghapuskan force majeure pada kos yang berpatutan.

 

19. DMCA. Kami menghormati Hak Harta Intelek orang lain dan kami mengharapkan pengguna kami melakukan perkara yang sama. Kami akan membalas notis jelas tentang pelanggaran hak cipta yang selaras dengan Akta Hak Cipta Milenium Digital ("DMCA"). Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang dasar dan amalan Alih Keluar IP Adobe di sini: http://www.adobe.com/legal/dmca.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Republic of Ireland

Adobe_General_Terms_of_Use-en_US_20240217

Syarat Penggunaan Am Senarai Dokumen Hiperpautan (disenaraikan mengikut urutan sebutan di atas):

1. Syarat Langganan dan Pembatalan: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Syarat Tambahan K-12 (Rendah dan Menengah) dan Pengajian Tinggi untuk Data Pelajar: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Kandungan peribadi yang disimpan dalam Creative Cloud dan Document Cloud untuk storan awan pasukan atau perusahaan HelpX: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Dasar Privasi: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Pilihan Privasi Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Soalan Lazim Analisis Kandungan: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Individu dari negara dalam Perjanjian Pemprosesan Data EEA dan UK untuk Adobe Cloud Services: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Individu di luar Syarat Perlindungan Data EEA dan UK untuk Cloud Service: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Garis panduan sokongan perisian Adobe: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Pusat Ketelusan: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Muat naik fon anda ke Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Garis Panduan Kelayakan Institusi Rendah dan Menengah: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Notis Perisian Pihak Ketiga dan/atau Terma dan Syarat Tambahan: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Hak Penggunaan Imej: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobe Customer Care: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Dasar Pengalihan Keluar Harta Intelek: https://www.adobe.com/legal/dmca.html