VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


In deze commerciële lidmaatschapsovereenkomst ('Overeenkomst') voor het Value Incentive Plan ('VIP' of 'Programma') worden de voorwaarden van uw deelname als Lid van het Programma uiteengezet. De Overeenkomst is van kracht vanaf de datum van de online inschrijving. Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen Adobe en de klant die is aangeduid in de online inschrijving om Lid te worden. 'Adobe' betekent ADOBE, INC., een bedrijf in Delaware met als vestigingsadres 345 Park Avenue, San Jose, Californië, 95110-2704, Verenigde Staten, als de Overeenkomst is gesloten met een organisatie van een Lid die in de Verenigde Staten, Canada of Mexico is gevestigd. 'Adobe' betekent ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, een bedrijf dat in Ierland als geautoriseerde agent van Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835) is geregistreerd en als vestigingsadres 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland heeft, als de Overeenkomst is gesloten met een organisatie van een Lid die in Australië is gevestigd. In overige gevallen betekent 'Adobe' ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, een bedrijf met als vestigingsadres 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. Het Lid ontvangt een licentie van Adobe VS voor de installatie of het gebruik van alle softwaretoepassingen, services en aanbiedingen die beschikbaar zijn onder het Programma (gezamenlijk 'Product'), in de Verenigde Staten (met inbegrip van Amerikaanse gebiedsdelen en militaire bases, ongeacht hun locatie), Canada of Mexico. Het Lid ontvangt een licentie van Adobe Ierland voor de installatie en het gebruik in Australië als geautoriseerde agent van Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Het Lid ontvangt van Adobe Ierland een licentie voor alle producten voor gebruik in alle overige landen en regio’s.


1. Beschrijving van Programma.


1.1 Algemeen en Programmavoorwaarden. Het VIP-programma is een flexibel licentieprogramma dat is ontworpen om gekwalificeerde en in aanmerking komende klanten in staat te stellen om via het Programma aangeschafte Productlicenties te beheren en te distribueren. Het VIP-programma is een lidmaatschapsprogramma met Lidmaatschapsperioden voor licenties zoals nader gedefinieerd in artikel 3.4 van deze Overeenkomst. Nadat de organisatie zich voor het lidmaatschap heeft ingeschreven via een gebruikersinterface voor VIP-beheer en door Adobe tot het Programma is toegelaten, wordt de organisatie lid van het Programma ('Lid') totdat (a) Adobe het Programma beëindigt of, indien dit eerder plaatsvindt, (b) deze Overeenkomst afloopt. Op de deelname van het Lid zijn verder de voorwaarden van toepassing die voor het Programma worden vermeld in de programmahandleiding ('Programmahandleiding'). Deze wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op www.adobe.com/go/vip_program_guide_nl. De Programmahandleiding is bij verwijzing opgenomen in de Overeenkomst. Adobe kan de voorwaarden van het Programma naar eigen inzicht wijzigen. Als de Programmavoorwaarden veranderen, dient het Lid mogelijk de Programmavoorwaarden opnieuw te accepteren in de Console.


1.2 Beëindiging.Niettegenstaande het voorgaande kan elk van beide partijen met of zonder reden de Overeenkomst beëindigen na hiervan dertig (30) dagen van te voren schriftelijk kennis te hebben gegeven. Beëindiging van deze Overeenkomst is niet van invloed op de verplichtingen van het Lid met betrekking tot Producten die voor de beëindigingsdatum zijn besteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot lidmaatschapsvoorwaarden en betalingsverplichtingen. Bovendien kan Adobe deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving wegens een wezenlijke schending (inclusief, maar niet beperkt tot onrechtmatige toe-eigening van of inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten van Adobe). Indien deze Overeenkomst verloopt, dient de organisatie onmiddellijk het gebruik van de Producten te staken, de Producten te verwijderen van alle computersystemen en IT-apparatuur waarop deze aanwezig zijn, en alle media met de Producten alsmede alle hiermee samenhangende materialen aan de Accountmanager van het Lid te retourneren. 'Accountmanager' betekent (i) leverancier indien een transactie via een leverancier verloopt, of (ii) vertegenwoordiger van Adobe indien een transactie met Adobe plaatsvindt.

 

1.3 Gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het gebruik van de Producten vallen onder de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van Adobe ('Gebruiksvoorwaarden') die beschikbaar zijn op https://www.adobe.com/legal/terms.html De bepalingen van de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden zijn hierbij bij verwijzing opgenomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bepalingen over toepasselijk recht en locatie). Als de bepalingen van deze Overeenkomst in strijd zijn met de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, gelden de bepalingen van deze Overeenkomst.


1.4 Producten van Programma. Voor een volledige lijst met de via het Programma beschikbare Producten dient het Lid contact met zijn of haar Accountmanager op te nemen of de webpagina’s van het Programma te raadplegen op de website van Adobe (http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html). Alle via het Programma aangeschafte producten zijn enkel bestemd voor gebruik binnen de organisatie van het Lid. Het is verboden om de producten door te verkopen, in sublicentie te verstrekken of anderszins te distribueren, behalve zoals is uiteengezet in Artikel 4.1 en/of de Programmahandleiding, indien van toepassing. Bepaalde aanbiedingen kunnen mogelijk in licentie worden verkregen door Verbruiksartikelen aan te schaffen, zoals is beschreven in de Programmahandleiding.

1.5 Gelieerde bedrijven. Adobe gaat ermee akkoord dat Gelieerde bedrijven van de klant onder deze Overeenkomst orders mogen plaatsen voor de uit hoofde van deze Overeenkomst verstrekte Producten en deze Producten mogen gebruiken. De klant behoudt de uiteindelijke aansprakelijkheid voor alle handelingen of nalatigheden van een dergelijk Gelieerd bedrijf. 'Gelieerd bedrijf' betekent voor een Lid een andere entiteit die het Lid beheert, door het Lid wordt beheerd of onder gemeenschappelijk beheer met het Lid valt. Voor de doeleinden van dit artikel 1.5 betekent de term 'beheer' de directe of indirecte macht om de zaken van een andere entiteit te leiden via minimaal 50% van de aandelen, het stemrecht, de participatie of het economische belang in deze entiteit.


2. Deelname.


2.1 Adobe ID en VIP ID. Een Adobe ID is vereist voor inschrijving bij het Programma. Aan elk Lid wordt een VIP ID toegewezen. Alle bestellingen moeten een verwijzing naar deze ID bevatten. Het Lid is verantwoordelijk voor alles wat personen die via het Lid toegang hebben tot de producten en hiervan gebruikmaken, doen of nalaten.


2.2  Console. De gebruikersinterface voor Programmabeheer is de 'Admin Console'. Nadat akkoord is gegaan met de bepalingen van deze Overeenkomst, wordt degene die namens de organisatie akkoord gaat, aangewezen als de Contracteigenaar. De Contracteigenaar kan een of meer systeembeheerders toevoegen (elk een 'Beheerder'). De Contracteigenaar en een Beheerder krijgen toegang tot de Admin Console, waar hij of zij toegang heeft tot het Product, het lidmaatschap kan beheren en accountgegevens kan bekijken. Via de Admin Console kan de Beheerder extra gebruikers binnen de organisatie uitnodigen om toegang te krijgen tot de Admin Console. Het Lid geeft iedere Beheerder of Contracteigenaar toestemming om namens het Lid op te treden.

2.3 Geheimhoudingsplicht. Het Lid dient de VIP ID vertrouwelijk te behandelen en mag deze gegevens niet delen of openbaar maken, behalve met de Accountmanager van het Lid.

2.4 Lidmaatschappen. De voorwaarden in Bijlage B zijn van toepassing op lidmaatschappen voor onderwijsinstellingen, overheden en non-profitorganisaties. Het Lid dient te beschikken over een aparte VIP-overeenkomst voor Producten die beschikbaar zijn gesteld en zijn besteld voor gebruik in de Volksrepubliek China.


3. Bestellen, prijzen en afhandeling.


3.1 Bestellingen, prijzen en afhandeling. Het Lid plaatst productbestellingen bij diens accountmanager. Alle kosten worden vastgesteld door de Accountmanager van het Lid. Kwesties als prijzen, bezorging en betalingsvoorwaarden dienen te worden overeengekomen tussen het Lid en de Accountmanager van het Lid. Adobe kan een bepaalde korting niet garanderen, tenzij Adobe de Accountmanager van het Lid is.


3.2 Toegang, implementatie van de Admin Console en afhandeling. Bij het aangaan van het lidmaatschap krijgt de Beheerder van het Lid toegang tot de beschikbare Producten via de Admin Console. Het Lid kan veel Producten van de Admin Console toevoegen en direct toegang krijgen tot die Producten. Adobe moet binnen de Respijtperiode een bestelling voor dergelijke producten ontvangen. 


3.3 Respijtperiode voor producten die in de Admin Console zijn toegevoegd.De Respijtperiode is 14 dagen nadat die Producten zijn toegevoegd. Als Adobe binnen de Respijtperiode geen bestelling voor die Producten ontvangt, mag het Lid niet langer extra Producten toevoegen totdat de betaling is uitgevoerd voor alle toegevoegde Producten. Het Lid kan het aantal gedistribueerde producten beheren via de Console.


3.4 Verlengingsdatum, Lidmaatschapsperiode en Verlengingen.

 

3.4.1 Verlengingsdatum. Tenzij anders gecommuniceerd door Adobe is de Verlengingsdatum van het Lid de dag twaalf maanden nadat Adobe de oorspronkelijke bestelling van Lid accepteert ('Verlengingsdatum').

 

3.4.2 Lidmaatschapsperiode. ‘Lidmaatschapsperiode’ betekent de periode dat een Lid Producten mag gebruiken en omvat de oorspronkelijke Lidmaatschapsperiode en elke verlengde Lidmaatschapsperiode. De oorspronkelijke Lidmaatschapsperiode betekent de periode die begint op de datum van de eerste bestelling van het Lid en eindigt op de dag voorafgaand aan de Verlengingsdatum. Bij verlenging van het lidmaatschap van het Product begint de verlengde Lidmaatschapsperiode op de Verlengingsdatum. Deze duurt tot de dag voorafgaand aan de volgende Verlengingsdatum. Producten waarvoor een lidmaatschap geldt, en alle daarmee samenhangende services, vervallen gezamenlijk op de laatste dag van de Lidmaatschapsperiode. De meeste Verbruiksartikelen moeten binnen één Lidmaatschapsperiode worden gebruikt, waarbij ongebruikte Verbruiksartikelen vervallen op de laatste dag van de Lidmaatschapsperiode. Aanvullende informatie is beschikbaar in de Programmahandleiding.

 

3.4.3 Verlenging van lidmaatschappen. Adobe of de Accountmanager zal redelijke inspanningen leveren om het Lid vóór de einddatum van de Lidmaatschapsperiode op de hoogte te stellen. Lidmaatschappen moeten vóór de Verlengingsdatum worden verlengd om zeker te zijn van ononderbroken gebruik van het product. 


3.5 Bescherming van upgrades. De aankoop van Producten waarvoor het lidmaatschap geldt, omvat het recht op upgrades. Dit betekent dat het Lid recht heeft op de meest recente, algemeen beschikbare versie van een onder het Programma aangeschaft Product waarvoor een lidmaatschap geldt, zolang het Productlidmaatschap is betaald en actief is op het moment dat Adobe de nieuwe versie van het Product commercieel beschikbaar maakt.


3.6 Retourzendingen. Onverminderd enige rechten die een Lid heeft uit hoofde van consumentenwetgeving in het rechtsgebied waar het Lid zich bevindt, kan het Lid een Product niet meer retourneren nadat dit is geïnstalleerd of geopend. Als het Lid voorafgaand aan de installatie verzoekt om het Product te retourneren, moet het Lid de volledige bestelling retourneren. Het Lid dient de retourzending van de onder de Overeenkomst aangeschafte producten aan te vragen bij zijn of haar Accountmanager. Afhankelijk van toepasselijke garantierechten dient het Lid verzoeken om retourzending binnen veertien (14) dagen na de oorspronkelijke besteldatum van het Project in te dienen bij zijn of haar Accountmanager. Adobe dient alle verzoeken om retourzending goed te keuren voordat een retourzending geldig is, zoals verder wordt beschreven in de Programmahandleiding.


3.7 Rechtstreekse bestellingen bij Adobe. Als een Lid rechtstreeks bij Adobe bestelt, is dit artikel van toepassing. Leden kunnen Producten op elk gewenst moment toevoegen via de Admin Console of via een Adobe-vertegenwoordiger, maar u dient een bestelling voor alle Producten te plaatsen bij een Adobe-vertegenwoordiger. De prijs van Producten wordt bepaald volgens de tarieven die gelden op het moment van de bestelling en pro rata in rekening gebracht op basis van het aantal resterende dagen van uw Lidmaatschapsperiode. Ongeacht de tekst in 3.2, 3.3 en 4.2 kan Adobe, als u Producten toevoegt via de Admin Console, u voor die Producten rechtstreeks factureren tegen de op dat moment geldende prijs. Uw bestelling kan onder voorbehoud van kredietgoedkeuring zijn. Aan het Lid wordt de Productprijs in rekening gebracht, plus toepasselijke belastingen. Het Lid dient alle bestelde Producten volledig binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen in overeenstemming met de factuur. Over alle bedragen die niet zijn voldaan op de vervaldatum, wordt 1,0% rente berekend of, indien dit bedrag lager is, het maximumpercentage dat wettelijk is toegestaan voor te late betalingen, vanaf de vervaldatum tot de datum waarop het volledige bedrag plus rente is voldaan.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Artikel 4 'VIP Marketplace' is alleen van toepassing op Producten waarvoor een licentie is gekocht via VIP Marketplace. Ondanks de tekst in artikel 3.4.3 hierboven, wordt uw jaarlidmaatschap aan het einde van de lidmaatschapsperiode in VIP Marketplace automatisch verlengd op basis van de partnerprijs van Adobe: 1- die geldt op uw Verlengingsdatum en 2- voor uw kwalificerende kortingsniveau, tenzij u ervoor kiest om uw lidmaatschap ten minste 3 dagen voor de Verlengingsdatum te wijzigen of te annuleren of anderszins hierover door Adobe wordt gecommuniceerd. Voor alle duidelijkheid: uw Accountmanager bepaalt uw Productkosten. Raadpleeg de programmahandleiding voor VIP Marketplace voor meer informatie. Het Lid kan in samenspraak met diens Accountmanager lidmaatschappen van Producten aanpassen.

 

4.2 Respijtperiode VIP Marketplace.  Niettegenstaande artikel 3.2 en 3.3 is de Respijtperiode voor Producten van VIP Marketplace zeven dagen nadat Producten worden toegevoegd, niet 14 dagen.  Als Adobe binnen de Respijtperiode geen bestelling ontvangt voor Producten die via VIP Marketplace zijn toegevoegd, worden deze Producten verwijderd.  

 

5. Overige.

 

5.1 Overdacht van licentie. Gebruiksvoorwaarden van Producten bepalen niet de restricties voor het overdragen van Producten die onder of in samenhang met deze Overeenkomst in licentie zijn verstrekt. In beperkte gevallen kan Adobe naar eigen goeddunken de overdracht van Productlicenties onder deze Overeenkomst toestaan. Dergelijke verzoeken dienen te worden gericht aan de klantenservice van Adobe met een beschrijving van de reden van de voorgestelde overdracht, en de contactgegevens van de begunstigde. Aanvullende informatie is beschikbaar in de Programmahandleiding. Voor de duidelijkheid: aangeboden onderdelen worden niet verkocht, maar in licentie verstrekt.


5.2 Naleving van licentie. Het Lid dient voldoende systemen en/of procedures te onderhouden om te zorgen voor een nauwkeurige registratie van het aantal geïnstalleerde en/of gedistribueerde exemplaren van het Product alsmede geïnstalleerde en/of gedistribueerde Producten gedurende twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst te registreren. Door Adobe en/of vertegenwoordigers van Adobe kan maximaal eenmaal per jaar een controle op de geïnstalleerde/gedistribueerde producten van een Lid worden uitgevoerd met inachtneming van een kennisgevingstermijn van dertig (30) dagen. Bij een dergelijke controle dient het Lid een onbewerkt, accuraat overzicht van alle geïnstalleerde/gedistribueerde en door het Lid gebruikte producten alsmede alle geldige aankoopdocumentatie voor alle producten te overleggen binnen dertig (30) dagen na het verzoek. Indien tijdens de controle wordt geconstateerd dat de productlicenties niet zijn nageleefd, dient het Lid de benodigde licenties aan te schaffen binnen dertig (30) dagen na de betreffende kennisgeving. Onverminderd het voorgaande behoudt Adobe zich het recht voor om tijdens kantooruren de geïnstalleerde en gedistribueerde licenties van het Lid ter plaatse te controleren met inachtneming van een kennisgevingstermijn van tien (10) dagen. Dit artikel 5.2 blijft gedurende twee (2) jaar van kracht nadat de Overeenkomst is beëindigd.


5.3 Gebruik van informatie. Adobe kan informatie over het Lid of het Gelieerde bedrijf, waaronder de naam en contactgegevens, gebruiken om verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Zie het Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy) voor meer informatie.


5.4 Status. De partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken nadrukkelijk niet van toepassing is op deze Overeenkomst. Als het Lid een entiteit van de federale overheid van de Verenigde Staten is, stemt het Lid ermee in dat Adobe in staat is en het recht heeft om elke uit deze Overeenkomst voortvloeiende contractbreuk aan te vechten conform de Contracts Disputes Act van 1978 ('Geschillenwetgeving').


5.5 Algemeen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten en met deze Overeenkomst wordt niet geïmpliceerd dat een van de partijen de agent of de handelaar voor de ander is. Het Lid mag deze Overeenkomst alleen overdragen (van rechtswege of anderszins) na voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe en elke verboden overdracht is van nul en generlei waarde. Adobe kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen of vernieuwen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Lid. Deze Overeenkomst is bindend en komt ten goede aan alle toegestane opvolgers en gevolmachtigden. Wijzigingen zijn alleen geldig of bindend in schriftelijke vorm. Deze Overeenkomst (met inbegrip van de Programmahandleiding, toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle Bijlagen of online inschrijvingsgegevens, indien van toepassing) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen inzake het onderwerp van deze Overeenkomst. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar blijkt, blijft de rest van de Overeenkomst onverminderd van kracht. Als de Accountmanager van het Lid niet langer een geautoriseerde Adobe-accountmanager is, kan Adobe, na kennisgeving aan het Lid, het account van het Lid overdragen aan een andere geautoriseerde Adobe-accountmanager.


Deze Overeenkomst wordt alleen in het Engels opgesteld en uitgevoerd. De Engelse versie is in alle opzichten de beslissende versie, en anderstalige versies van deze Overeenkomst zijn niet bindend en niet rechtsgeldig. Verder gaat elke partij ermee akkoord dat door ondertekening van een niet-Engelse versie door het Lid of Adobe, zelfs wanneer de Engelse versie geen handtekening(en) bevat, de Engelse versie van de Overeenkomst wordt uitgevoerd en bindend is voor de partijen. Onverminderd het voorgaande is de Engelse versie en interpretatie geldig in het geval er sprake is van een conflict of inconsistentie tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en een andere, vertaalde versie van deze Overeenkomst. Alle communicatie of kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomst en alle geschillen rond deze Overeenkomst worden uitgevoerd of opgelost in het Engels.


5.6 Services. Het Product kan worden geïntegreerd met verschillende services die door Adobe of derde partijen worden beheerd en die door gebruikers gemaakte inhoud kunnen bevatten die (a) ongeschikt is voor minderjarigen, (b) illegaal is in sommige landen of (c) ongeschikt is voor weergave op het werk. Een volledige lijst met geïntegreerde services is beschikbaar op de volgende pagina: www.adobe.com/go/integratedservices_nl. Als het Lid de weergave van of toegang tot services met door gebruikers gemaakte inhoud wil voorkomen, kan het Lid (i) de toegang tot services uitschakelen in Creative Cloud Packager, waar deze functionaliteit beschikbaar wordt gesteld, of (ii) de toegang tot de services blokkeren via de firewall van het netwerk. Services zijn in geen geval beschikbaar voor gebruikers jonger dan dertien (13) jaar. Adobe wijst de aansprakelijkheid af voor alle door gebruikers gemaakte inhoud die via de services beschikbaar is. Het Lid dient zelf na te gaan of het gebruik van de services voldoet aan toepasselijke wetgeving in de jurisdictie van het Lid. Het Lid heeft geen recht op terugbetaling en Adobe is niet aansprakelijk (i) als de toegang tot de services wordt vertraagd of geblokkeerd door handelingen van de overheid of een dienstverlener, of (ii) als Adobe het redelijkerwijze noodzakelijk acht de toegang tot sommige of alle services te blokkeren.

 

BIJLAGE B
LIDMAATSCHAPPEN VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN, OVERHEDEN EN NON-PROFITORGANISATIES

 

A. LEDEN UIT HET ONDERWIJS


Als het Lid een Onderwijsentiteit (zie definitie hieronder) is, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing. Adobe behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van Leden uit het onderwijs te beëindigen indien deze geen Onderwijsentiteit zijn.


1. Toepasselijke definities voor Leden uit het onderwijs.

1.1 Onderwijsentiteit. De volgende lijst bevat voorbeelden van gekwalificeerde onderwijsinstellingen: (a) geaccrediteerde (door officiële accreditatie-instellingen) openbare of particuliere scholen voor basis- of voortgezet onderwijs waar fulltime les wordt gegeven; (b) geaccrediteerde openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (met inbegrip van community colleges, junior colleges en beroepsopleidingen) die een titel verlenen na een fulltime studie van minimaal twee jaar; (c) benoemde onderwijsinstellingen, indien deze afzonderlijk schriftelijk door Adobe zijn goedgekeurd; (d) ziekenhuizen die volledig eigendom zijn van en worden beheerd door een anderszins gekwalificeerde onderwijsinstelling, waarbij ‘volledig eigendom zijn en worden beheerd’ betekent dat de onderwijsinstelling de enige eigenaar van het ziekenhuis en de enige instelling met zeggenschap over de dagelijkse activiteiten is; en (e) onderzoekslaboratoria uit het hoger onderwijs die i - een openbare instelling zijn en worden erkend door een landelijke of regionale onderwijsautoriteit, ii - onderwijs geven aan studenten, en iii - een kopie kunnen overleggen van hun statuten waarin hun relatie staat vermeld met de universiteit waaronder ze vallen.

De volgende lijst bevat voorbeelden van instellingen die geen gekwalificeerde onderwijsinstelling zijn: (a) niet-geaccrediteerde scholen; (b) musea of bibliotheken; (c) ziekenhuizen die niet volledig eigendom zijn van en worden beheerd door een anderszins gekwalificeerde onderwijsentiteit; (d) kerken en religieuze organisaties die geen geaccrediteerde school zijn; (e) beroepsopleidingen of -scholen die certificaten voor cursussen verlenen, zoals trainingen voor computersoftware of praktijktrainingen, die geen geaccrediteerde school zijn of die een titel verlenen na een fulltime studie van minder dan twee jaar; (f) militaire scholen die geen academische titel verlenen; en (g) onderzoekslaboratoria die niet zijn erkend door een nationaal of staatsministerie dat toezicht houdt op het onderwijs. Zo komen door andere overheidsonderdelen erkende instellingen niet in aanmerking.


De bovenstaande lijst is niet van toepassing op de landen die hieronder zijn vermeld in Artikel 1.2 (Regiospecifieke definitie).


1.2 Regiospecifieke definitie van Onderwijsentiteit.

(a) Landen in Azië-Oceanië, behalve Zuidoost-Aziatische landen zoals gedefinieerd in subparagraaf (b) hieronder. Indien het Lid uit het onderwijs ingezetene is van Australië, Nieuw-Zeeland, India, Sri Lanka, het vasteland van China, SAR Hongkong van China, Taiwan, Zuid-Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan of Mongolië of een land dat door Adobe van tijd tot tijd wordt aangemerkt, betekent 'Onderwijsentiteit' een instelling die voldoet aan de betekenis van 'Gekwalificeerde educatieve gebruikers' (behalve voor de artikelen ‘Fulltime en parttime faculteitsmedewerkers’ en 'Studenten') die door Adobe zijn vermeld op https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (of de hierop volgende website), zoals regelmatig door Adobe bijgewerkt.


(b) Zuidoost-Aziatische landen. Indien het Lid uit het onderwijs woonachtig is in Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Singapore, Thailand of Vietnam, heeft 'Onderwijsentiteit' of 'Onderwijsinstelling' de betekenis die door Adobe is aangegeven op https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_nl (of de hierop volgende website), zoals regelmatig door Adobe bijgewerkt.


(c) Japan. Indien het Lid uit het onderwijs woonachtig is in Japan, heeft 'Onderwijsentiteit' of 'Onderwijsinstelling' de betekenis die door Adobe is aangegeven op https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (of de hierop volgende website), zoals regelmatig door Adobe bijgewerkt.

 

1.3 Basisscholen en middelbare scholen. Basisscholen en middelbare scholen worden in de Programmahandleiding gedefinieerd. Adobe kan aanbiedingen beschikbaar hebben voor leden die als basisschool of middelbare school worden aangemerkt. Adobe behoudt zich het recht voor licenties en lidmaatschappen voor basisscholen of middelbare scholen te beëindigen als het Lid niet een basisschool of middelbare school is zoals wordt gedefinieerd in de Programmahandleiding. Zie de VIP-programmahandleiding voor onderwijs voor aanvullende details en http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. LEDEN UIT DE OVERHEIDSSECTOR


Voor het Lid dat een Overheidsentiteit is (zie onderstaande definitie), zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing. Adobe heeft het recht om het lidmaatschap van Leden uit de overheidssector te beëindigen indien het Lid geen Overheidsentiteit is.


1. Toepasselijke definities voor Leden uit de overheidssector.

Overheidsentiteit.Deelname is alleen mogelijk indien het Lid (en elk Gelieerd bedrijf) een ‘overheidsentiteit’ is, oftewel: (a) een instelling, afdeling, commissie, raad, college of autoriteit op federaal, centraal of nationaal niveau (uitvoerend, wetgevend of rechterlijk); (b) een overheidsinstelling, afdeling, commissie, raad, kantoor, college, entiteit of autoriteit of enige andere wetgevende, uitvoerende of rechtgevende overheidsinstelling of een lokale overheid die tot stand is gekomen door de oprichting of een statuut van de heersende staat, met inbegrip van administratieve kantoren op district-, regio- en staatsniveau; of (c) een openbare instelling of organisatie die is gecreëerd en/of opgericht door federale, lokale of staatsoverheden en is gemachtigd om de zaken van de heersende of ondersteunende burgers, bedrijven of andere overheidsentiteiten uit te voeren. Om twijfel te vermijden, de volgende entiteiten zijn geen Overheidsentiteiten: particuliere ondernemingen met winstoogmerk, non-profitorganisaties, handels- en vakorganisaties, instellingen voor hoger onderwijs en vakbonden, ook wanneer deze namens of samen met overheidsinstanties werkzaamheden verrichten, tenzij een dergelijke entiteit een specifiek document van bevoegdheid bezit van een Amerikaanse Overheidsentiteit overeenkomstig FAR deel 51. Het Lid verklaart aan Adobe dat het Lid en de Gelieerde bedrijven van het Lid een overheidsentiteit zijn. Een lijst met geaccepteerde 'Overheidsentiteiten' voor Japan is beschikbaar op: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Voor Frankrijk: een Overheidsentiteit is een bureau; een minister; een commissie, raad, kantoor of bestuur (nationaal, regionaal of lokaal); een plaats; een regio; of elke entiteit die onder de Franse openbare wetgeving valt en onder de administratie van een overheidsentiteit.


2. Toepasselijke voorwaarden voor Leden uit de Overheidssector.


2.1 Aanvullende beperkingen. Voor Leden van de Amerikaanse federale overheid vallen bestellingen onder FAR 52.232-18 (Availability of Funds) en FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year), waardoor Leden van de Amerikaanse federale overheid een Product uitsluitend mogen distribueren indien middelen beschikbaar zijn om dergelijke bestellingen te betalen. Voor zover een overheidsentiteit op lokaal of staatsniveau onder soortgelijke vereisten valt, mogen dergelijke instanties een Product alleen distribueren indien middelen beschikbaar zijn om dergelijke bestellingen te betalen.


2.2 Beëindiging. Deze Overeenkomst kan worden beëindigd door een Lid dat een klant van de Amerikaanse federale overheid is conform FAR 52.249 1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan de Voorwaarden naar eigen inzicht wijzigen.


2.3 Leden van federale overheid.Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse federale overheid (Commercial Items): de conform deze Overeenkomst geleverde Producten zijn ‘Commercial Items’, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, en omvatten ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ en daarmee samenhangende services, zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met §227.7202-4, zoals van toepassing, worden de 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' uitsluitend in licentie verstrekt aan eindgebruikers binnen de federale overheid van de VS (a) als 'Commercial Items' en (b) met de rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de bepalingen van deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden. Niet-gepubliceerde rechten zijn voorbehouden volgens de wetgeving van de Verenigde Staten - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS.


C. NON-PROFITLEDEN


Aanvullende voorwaarden voor leden uit de non-profitsector zijn opgenomen in de Programmahandleiding. Adobe behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen als het Lid geen in aanmerking komende non-profitorganisatie is, zoals wordt beschreven op https://helpx.adobe.com/nl/buying-programs/non-profit.html.

ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN TERMS AND CONDITIONS


This Value Incentive Plan (“VIP” or “Program”) Commercial Membership Agreement (“Agreement”) sets forth the terms of your participation as a Member in the Program. The Agreement is effective as of the date of online enrollment. This Agreement is entered into by and between Adobe and the customer identified in on-line enrollment to become a Member. “Adobe” shall mean either ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in the United States, Canada, or Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in Australia, or otherwise with ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Member shall license all software, services, and offerings available under the Program (collectively “Product”) to be installed and used within the United States (including United States territories and military bases wherever located), Canada, or Mexico from Adobe U.S. Member shall license all Products to be installed and used in Australia from Adobe Ireland, as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Member shall license all Products to be installed and used in all other countries and territories from Adobe Ireland.


1. Program Description.


1.1 General and Program Term. The VIP Program is a flexible licensing program designed to allow qualified and eligible customers to manage and deploy Product licenses purchased through the Program. The VIP Program is a membership program with license Subscription Periods as further defined in Section 3.4 of this Agreement. Once the organization enrolls in a membership through the VIP administration user interface and is accepted by Adobe into the Program, the organization will be a member of the Program (“Member”) until the earliest of when (a) Adobe terminates the Program, (b) this Agreement terminates. Member’s participation is further subject to the terms stated in the program guide for the Program, which may be updated from time to time and is available at www.adobe.com/go/vip_program_guide_en (“Program Guide”). The Program Guide is hereby incorporated into the Agreement by reference. Adobe may change the terms of the Program at its sole discretion. If Program terms change Member may be required to reaccept the Program terms in the Console.


1.2 Termination. Notwithstanding the foregoing, either party may terminate the Agreement with or without cause on thirty (30) days prior written notice. Termination of this Agreement shall not affect Member’s obligations with regard to any Products ordered prior to the termination date, including without limitation any subscription terms or payment obligations. In addition, Adobe may immediately terminate this Agreement, upon written notice, for a material breach (including but not limited to any misappropriation or infringement of Adobe’s intellectual property rights). If this Agreement terminates, then Member’s organization shall immediately cease use of the Products, delete the Products from all computer systems and IT equipment on which it resides, and return to Member’s Account Manager any media containing the Products as well as any related materials. Account Manager means either (i) Reseller, if a transaction is through a reseller, or (ii) Adobe representative, if a transaction is with Adobe.

 

1.3 TOU. The access and use of the Products is governed by the applicable Adobe terms of use (“TOU”) available at https://www.adobe.com/legal/terms.html. The terms of the applicable TOUs are hereby incorporated by reference (including without limitations terms related to governing law and venue). In the event of inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of the TOU, the terms of this Agreement shall control.


1.4 Program Products. For a complete list of Products available through the Program, Member shall contact its Account Manager or go to the Program web pages located on Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. All Products purchased through the Program are solely for use within Member’s own organization and all re-sale, sublicensing, and other distribution is prohibited except as set forth in Section 4.1 and/or the Program Guide, if applicable. Certain offerings may be available for license by purchasing Consumables, as described in the Program Guide.

 

1.5 Affiliates. Adobe agrees that customer's Affiliates may place orders under this Agreement for the Products and use such Products provided hereunder. Customer retains ultimate liability for any acts or omissions of such Affiliate. Affiliate means, for Member, any other entity that controls, is controlled by, or under common control with, Member. For the purposes of this Section 1.5, the term “control” means the direct or indirect power to direct the affairs of the other entity through at least 50% of the shares, voting rights, participation, or economic interest in this entity.


2. Participation.


2.1 Adobe ID and VIP ID. An Adobe ID will be required in order to enroll in the Program. Each Member will be assigned a VIP ID which must be referenced on all orders. Member is responsible for acts or omissions of anyone who obtains access to and use of the Products through Member.


2.2 Console. The Program administration user interface is the “Admin Console.” Once the terms of this agreement are accepted, the individual accepting on behalf of the organization will be assigned as the Contract Owner. The Contract Owner can add system administrator(s) (each an “Administrator”). The Contract Owner and any Administrator will be provided access to the Admin Console where they will have the ability to access the Product, manage their subscriptions, and view their account information. The Admin Console will allow the Administrator to invite additional users within their organization to gain access to the Admin Console. Member authorizes any Administrator or Contract Owner to act on Member’s behalf.

 

2.3 Confidentiality. Member shall treat VIP ID as confidential and not share or disclose such information except with Member’s Account Manager.

 

2.4 Memberships. The terms of Exhibit B apply to Education, Government, and Non-Profit Memberships. Member must use a separate VIP Agreement for any Products made available and ordered for use in the People’s Republic of China.


3. Ordering, Pricing, and Fulfillment.


3.1 Ordering and Pricing. Member shall place Product orders with their Account Manager. All fees are determined by Member’s Account Manager. Matters such as price, delivery, and payment terms must be agreed between Member and Member’s Account Manager. Adobe cannot guarantee any particular discount, unless Adobe is Member’s Account Manager.


3.2 Access, Admin Console Deployment, and Fulfillment. Upon becoming a Member, Member’s Administrator will be provided access to the available Products, through the Admin Console. Member may add many Products from the Admin Console and obtain immediate access to such Products. Adobe must receive an order for any such Products within the Grace Period. 


3.3 Grace Period for Products Added in Admin Console. The Grace Period is 14 days after adding such Products. If Adobe does not receive an order for such Products within the Grace Period, then Member will no longer be allowed to add additional Products until payment is made for all added Products. Member may manage the number of Products deployed in the Console.


3.4 Agreement Anniversary Date, Subscription Period, and Renewals.

 

3.4.1 Anniversary Date. Unless otherwise communicated by Adobe, Member’s Anniversary Date is the day twelve months after Adobe accepts Member’s initial order (“Anniversary Date”).

 

3.4.2 Subscription Period. The Subscription Period means the period that a Member may use Products and includes the initial Subscription Period and any renewal Subscription Period. The initial Subscription Period means the period that begins on Member’s initial order date and ends the day prior to the Anniversary Date. With Product subscription renewal, a renewal Subscription Period will begin on the Anniversary Date and continue until the day prior to the next Anniversary Date. Use of subscription Products and any related services co-terminates on the last day of the Subscription Period. Most Consumables must be used within a single Subscription Period, and any unused Consumables will expire on the last day of the Subscription Period. Additional information may be found in the Program Guide.

 

3.4.3 Subscription Renewals. Adobe or Account Manager will use reasonable efforts to notify Member prior to any Subscription Period end date. Subscriptions must be renewed prior to the Anniversary Date in order to ensure uninterrupted use of Product. 


3.5 Upgrade Protection. Purchase of the subscription Product(s) includes upgrade entitlement, meaning Member will be entitled to receive the latest generally available version of a subscription Product purchased under the program as long as the Product subscription is paid and active at the time Adobe makes the new version of the Product commercially available.


3.6 Returns. Without prejudice to any rights that a Member may have under any consumer laws in the jurisdiction that Member is located, once a Product is installed or accessed, Member cannot return it. If Member requests a return prior to installation, Member must return the entire order. Member must request the return of Products purchased under the Agreement through Member’s Account Manager. Subject to any applicable warranty rights, return requests must be made to Member’s Account Manager within fourteen (14) days after Member’s original Product order date. Adobe must approve all return requests before any return is valid, as further described in the Program Guide.


3.7 Orders Direct From Adobe. If Member orders direct from Adobe, then this section will apply. Members can add Products at any time via the Admin Console or via an Adobe representative, but you must place an order for all Products with an Adobe representative. Products are priced at the rates current at the time ordered and prorated based on the days remaining in your Subscription Period. Notwithstanding the language in 3.2, 3.3, and 4.2, if you add Products via the Admin Console, then Adobe my invoice you directly for those products at the then current price. Your order may be subject to credit approval. Member will be charged the Product price, plus applicable taxes. For any ordered Products, Member must pay in full within 30 days of the invoice date in accordance with the invoice. Any amounts not paid when due will bear interest at a rate which is the lesser of 1.0% per month or the maximum rate permitted by applicable law on any overdue fees, from the date due until the date the full amount plus interest is paid in-full.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Section 4 “VIP Marketplace” will only apply to Products licensed through VIP Marketplace. Despite language in Section 3.4.3 above, at the end of your subscription term in VIP Marketplace, your annual subscription will automatically renew based on Adobe’s partner price: 1- in effect on your Anniversary Date and 2-for your qualifying discount level, unless you elect to change or cancel at least 3 days before your Anniversary Date or Adobe communicates otherwise. For clarity, your Account Manager will determine your Product fees. See VIP Marketplace Program Guide for details. Member may work with their Account Manager to adjust Product subscriptions.

 

4.2 VIP Marketplace Grace Period.  Notwithstanding Section 3.2 and 3.3, the Grace Period for VIP Marketplace Products is seven days after adding Products, not 14 days.  If Adobe does not receive an order for Products added through VIP Marketplace within the Grace Period, then such Products will be removed.  

 

5. Miscellaneous.

 

5.1 Transfer of License. Product TOUs do not govern restrictions regarding the transfer of Products licensed under or in connection with this Agreement. In limited circumstances, Adobe may permit the transfer of Product licenses under this Agreement in its sole and exclusive discretion. Such requests should be directed to Adobe Customer Service including a description of the reason for the proposed transfer and the contact information of the transferee. Additional information may be found in the Program Guide. For clarity, all offerings are licensed, not sold.


5.2 License Compliance. Member must maintain systems and/or procedures sufficient to ensure an accurate record of the number of copies of the Products that have been installed and/or deployed and retain records of Product installation and/or deployment for two (2) years after the termination of the Agreement. Adobe and/or its representatives may conduct an audit of Member’s Product installation/deployment not more than once per year on thirty (30) days written notice. Such audit will require Member to provide an unedited, accurate report of all Products installed/deployed and accessed by Member and all valid purchase documentation for all Products within thirty (30) days after request. If the audit findings demonstrate non-conformity with the Product licenses, Member shall purchase the necessary licenses within thirty (30) days after being so notified. Notwithstanding the foregoing, Adobe reserves the right to conduct an onsite audit of Member license installation and deployment after ten (10) business days’ prior written notice during regular business hours. This Section 5.2 shall survive termination of the Agreement for a period of two (2) years.


5.3 Use of Information. Adobe may use information about Member or Affiliate, including name and contact information, for fulfilling obligations under the Agreement. For more information, please see the Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).


5.4 Standing. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. If Member is an entity of the United States Federal Government, Member agrees that Adobe shall have standing and the right to assert any breach of contract claim arising out of this Agreement under the Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).


5.5 General. The parties are independent contractors, and this Agreement will not be construed to imply that either party is the agent or venturer of the other. Member may not assign this Agreement (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Adobe and any prohibited assignment is null and void. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, without the prior written consent of Member. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of any permitted successors or assignees. No modification will be valid or binding unless in writing. This Agreement (including the Program Guide, applicable TOUs, and any Exhibits or on-line enrollment information, if applicable) represents the entire agreement between the parties on the subject matter of this Agreement. If any provision of this Agreement is held unenforceable, the remainder of the Agreement will continue in full force and effect. If Member’s Account Manager is no longer an Authorized Adobe Account Manager, then after notice to Member, Adobe may move Member’s account under a then-current Authorized Adobe Account Manager.


This Agreement is prepared and is executed in the English language only. The English language version shall be controlling in all respects, and any version of this Agreement in any other language, shall not be binding and shall have no effect. Further, each party agrees that signature by Member or Adobe on any non-English language version, even if there is no signature(s) on the English language version shall be deemed execution of the English language version and binding on the parties. Without limiting the foregoing, if there is any conflict or inconsistency between the English language version of this Agreement and any other translated version of this Agreement, the English language version and interpretation shall prevail. All communications or notices to be made or given pursuant to this Agreement and any disputes arising under this Agreement shall be conducted or resolved in the English language.


5.6 Services. The Product may integrate with a variety of services, operated either by Adobe or by third parties, which may contain user-generated content that may be (a) inappropriate for minors, (b) illegal in some countries; or (c) inappropriate for viewing at work. A complete list of integrated services is available here: www.adobe.com/go/integratedservices. If Member wants to prevent viewing of or access to user-generated content services it may (i) disable service access in the Creative Cloud Packager, where that functionality is made available, or (ii) block access to the services via its network firewall. Services are not, under any circumstances, available to users under the age of thirteen (13). Adobe disclaims liability for all user-generated content available via the services. Member is responsible for determining whether use of the services complies with applicable laws in Member’s jurisdiction. Member is not entitled to a refund and Adobe is not liable (i) if access to the services is slowed or blocked as a result of government or service provider action, or (ii) if Adobe reasonably deems it necessary to block access to some or all of the services.

 

EXHIBIT B
EDUCATION, GOVERNMENT, AND NON-PROFIT MEMBERSHIPS

 

A. EDUCATION MEMBERS


For the Member who is an Education Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Education memberships if Member is not an Educational Entity.


1. Definitions Applicable to Education Members.

 

1.1 Education Entity. The following is a non-exhaustive list of qualified educational institutions: (a) Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction; (b) Accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (c) Named educational institutions, if individually approved in writing by Adobe; (d) Hospitals that are wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution, where “wholly owned and operated” means the educational institution is sole owner of the hospital and the only entity exercising control over day to day operations; and (e) Higher education research laboratories that are i - a public institution and recognized by a national or regional educational authority, ii – teach students, and iii – can provide a copy of the bylaws that state the relationship with the controlling university.

 

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified educational institutions: (a) Non-accredited schools; (b) Museums or libraries; (c) Hospitals not wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution; (d) Churches or religious organizations that are not accredited schools; (e) Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or which grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study; (f) Military schools that do not grant academic degrees; and (g) Research laboratories not recognized by a national or state ministry overseeing education. For example, institutions recognized by other government branches are not eligible.


The above lists do not apply to the countries as listed in Section 1.2 (Regional-Specific Definition) below.


1.2 Regional-Specific Definition of Education Entity.

 

(a) Asia Pacific Countries excluding Southeast Asia Countries as defined in sub-paragraph (b) below. If Education Member is resident in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, China mainland, Hong Kong SAR of China., Taiwan region, the Republic of Korea, the People’s Republic of Bangladesh, the Federal Democratic of Nepal, the Republic of the Union of Myanmar, Pakistan or Mongolia or any country designated by Adobe from time to time, “Education Entity” shall mean the entities that satisfy the meaning of “Qualified Educational Users” (except for the sections entitled “Full and Part Time Faculty and Staff” and “Students”) designated by Adobe on https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(b) Southeast Asia Countries. If Education Member is resident in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(c) Japan. If Education Member is resident in Japan, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.

 

1.3 Primary and Secondary Schools. Primary and Secondary Schools are defined in the Program Guide. Adobe may have offers available to members that qualify as Primary and Secondary Schools. Adobe reserves the right to terminate Primary and Secondary School licenses and memberships if Member is not a Primary and Secondary School as defined in the Program Guide. See VIP Education Program Guide for additional details and http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. GOVERNMENT MEMBERS


For the Member who is a Government Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Government memberships if Member is not a Government Entity.


1. Definitions Applicable to Government Members.

Government Entity. Participation is contingent upon Member (and each Affiliate) being a “government entity”, which means: (a) a federal, central, or national agency, department, commission, board, office, council, or authority (executive, legislative, or judicial); (b) a municipality, special district, city, county, or state governmental agency, department, commission, board, office, council, entity, or authority, or any other agency in the executive, legislative, or judicial branch of state or local government that is created by the constitution or a statute of the governing state, including the district, regional, and state administrative offices; or (c) a public agency or organization created and/or funded by federal, state, or local governments and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Member represents to Adobe that it and its Affiliates are government entities. A list of qualified “Government Entities” for Japan is available at: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For France: a Government Entity is either an agency; a minister; a commission, board, office, or council (national, regional, or local); a city; a region; or any entity subject to the French Public Law and under the administration of a government entity.


2. Terms Applicable to Government Members.


2.1 Additional Restrictions. For United States Federal Government Members, it is understood that any orders are subject to FAR 52.232-18 (Availability of Funds) and FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) and therefore United States Federal Government Members shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders. To the extent any state or local government entity is subject to similar requirements, such entities shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders.


2.2 Termination. This Agreement may be terminated by a Member who is a United States federal government customer pursuant to FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe may change the Terms at its sole discretion.


2.3 Federal Government Members. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. NON-PROFIT MEMBERS


Additional terms applicable to Non-Profit Members are contained in the Program Guide. Adobe reserves the right to terminate memberships, if Member is not an eligible non-profit organization, as described on https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.