VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


In deze commerciële lidmaatschapsovereenkomst ('Overeenkomst') voor het Value Incentive Plan ('VIP' of 'Programma') worden de voorwaarden van uw deelname als Lid van het Programma uiteengezet. De Overeenkomst is van kracht vanaf de datum van de online inschrijving. Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen Adobe en de klant die is aangeduid in de online inschrijving om Lid te worden. 'Adobe' betekent ADOBE, INC., een bedrijf in Delaware met als vestigingsadres 345 Park Avenue, San Jose, Californië, 95110-2704, Verenigde Staten, als de Overeenkomst is gesloten met een organisatie van een Lid die in de Verenigde Staten, Canada of Mexico is gevestigd. 'Adobe' betekent ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, een bedrijf dat in Ierland als geautoriseerde agent van Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835) is geregistreerd en als vestigingsadres 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland heeft, als de Overeenkomst is gesloten met een organisatie van een Lid die in Australië is gevestigd. In overige gevallen betekent 'Adobe' ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, een bedrijf met als vestigingsadres 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. Het Lid ontvangt een licentie van Adobe VS voor de installatie of het gebruik van alle softwaretoepassingen, services en aanbiedingen die beschikbaar zijn onder het Programma (gezamenlijk 'Product'), in de Verenigde Staten (met inbegrip van Amerikaanse gebiedsdelen en militaire bases, ongeacht hun locatie), Canada of Mexico. Het Lid ontvangt een licentie van Adobe Ierland voor de installatie en het gebruik in Australië als geautoriseerde agent van Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Het Lid ontvangt van Adobe Ireland een licentie voor alle producten voor gebruik in alle overige landen en regio’s.


1. Programmabeschrijving.


1.1 Algemeen en Programmavoorwaarden. Het VIP-programma is een flexibel licentieprogramma dat is ontworpen om gekwalificeerde en in aanmerking komende klanten in staat te stellen om via het Programma aangeschafte Productlicenties te beheren en implementeren. Het VIP-programma is een lidmaatschapprogramma met Lidmaatschapsperioden voor licenties zoals nader gedefinieerd in sectie 3.4 van deze Overeenkomst. Nadat de organisatie zich heeft ingeschreven voor lidmaatschap via een gebruikersinterface voor VIP-beheer en totdat het Programma is toegelaten door Adobe, wordt de organisatie lid van het Programma ('Lid') totdat (a) Adobe het Programma beëindigt of, indien dit moment eerder is, (b) deze Overeenkomst afloopt. Op de deelname van het Lid zijn verder de voorwaarden van toepassing die voor het Programma worden vermeld in de programmahandleiding ('Programmahandleiding'). Deze wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op www.adobe.com/go/vip_program_guide_nl. De Programmahandleiding is bij verwijzing opgenomen in de Overeenkomst. Adobe kan de voorwaarden van het Programma naar eigen inzicht wijzigen. Als de Programmavoorwaarden veranderen, dient het Lid mogelijk de Programmavoorwaarden opnieuw te accepteren in de Console.


1.2 Beëindiging.Niettegenstaande het voorgaande kan elk van beide partijen met of zonder reden de Overeenkomst beëindigen na hiervan dertig (30) dagen van te voren schriftelijk kennis te hebben gegeven. Beëindiging van deze Overeenkomst is niet van invloed op de verplichtingen van het Lid met betrekking tot Producten die voor de beëindigingsdatum zijn besteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot lidmaatschapsvoorwaarden en betalingsverplichtingen. Bovendien kan Adobe deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving wegens een wezenlijke schending (inclusief, maar niet beperkt tot onrechtmatige toe-eigening van of inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten van Adobe). Indien deze Overeenkomst verloopt, dient de organisatie onmiddellijk het gebruik van de Producten te staken, de Producten te verwijderen van alle computersystemen en IT-apparatuur waarop deze aanwezig zijn, en alle media met de Producten alsmede alle hiermee samenhangende materialen aan de Accountmanager van het Lid te retourneren. 'Accountmanager' betekent (i) leverancier indien een transactie via een leverancier verloopt, of (ii) vertegenwoordiger van Adobe indien een transactie met Adobe plaatsvindt.

 

1.3 Gebruiksvoorwaarden. De toegang tot en het gebruik van de Producten vallen onder de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van Adobe ('Gebruiksvoorwaarden') die beschikbaar zijn op https://www.adobe.com/legal/terms.html De bepalingen van de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden zijn hierbij bij verwijzing opgenomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bepalingen over toepasselijk recht en locatie). Als de bepalingen van deze Overeenkomst in strijd zijn met de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, gelden de bepalingen van deze Overeenkomst.


1.4 Producten van Programma. Voor een volledige lijst met de via het Programma beschikbare Producten dient het Lid contact met zijn of haar Accountmanager op te nemen of de webpagina’s van het Programma te raadplegen op de website van Adobe.com (http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html). Alle Producten die via het Programma zijn gekocht, mogen uitsluitend worden gebruikt binnen de eigen organisatie van het Lid en alle wederverkopen, sublicenties en andere distributie zijn verboden met uitzondering van hetgeen dat is bepaald in artikel 4.1 en/of de Programmahandleiding, indien van toepassing. Bepaalde aanbiedingen kunnen mogelijk in licentie worden verkregen door Verbruiksartikelen aan te schaffen, zoals is beschreven in de Programmahandleiding.

 

1.5 Gelieerde bedrijven. Adobe gaat ermee akkoord dat Gelieerde bedrijven van de klant onder deze Overeenkomst orders mogen plaatsen voor de hierin verstrekte Producten. De klant behoudt de uiteindelijke aansprakelijkheid voor alle handelingen of nalatigheden van een dergelijk Gelieerd bedrijf. 'Gelieerd bedrijf' betekent voor een Lid een andere entiteit die het Lid beheert, door het Lid wordt beheerd of onder gemeenschappelijk beheer met het Lid valt. Voor de doeleinden van dit artikel 1.5 betekent de term 'beheer' de directe of indirecte macht om de zaken van een andere entiteit te leiden via minimaal 50% van de aandelen, het stemrecht, de participatie of het economische belang in deze entiteit.


2. Deelname.


2.1 Adobe ID en VIP ID. Een Adobe ID is vereist voor inschrijving bij het Programma. Aan elk Lid wordt een VIP ID toegewezen. Alle bestellingen moeten een verwijzing naar deze ID bevatten. Het Lid is verantwoordelijk voor alles wat personen die via het Lid toegang hebben tot de producten en hiervan gebruikmaken, doen of nalaten.


2.2  Console. De gebruikersinterface voor Programmabeheer is de 'Admin Console'. Nadat de bepalingen van deze Overeenkomst zijn geaccepteerd, wordt degene die namens de organisatie akkoord gaat, aangewezen als de Contracteigenaar. De Contracteigenaar kan een of meer systeembeheerders toevoegen (elk een 'Beheerder'). De Contracteigenaar en een Beheerder krijgen toegang tot de Admin Console, waar hij of zij toegang heeft tot het Product, het lidmaatschap kan beheren en accountgegevens kan bekijken. Via de Admin Console kan de Beheerder extra gebruikers binnen de organisatie uitnodigen om toegang te krijgen tot de Admin Console. Het Lid geeft iedere Beheerder of Contracteigenaar toestemming om namens het Lid op te treden.


2.3 Geheimhoudingsplicht. Het Lid dient de VIP-ID vertrouwelijk te behandelen en mag deze gegevens niet delen of openbaar maken.


2.4 Lidmaatschappen. De voorwaarden in Bijlage B zijn van toepassing op lidmaatschappen voor onderwijsinstellingen, overheden en non-profitorganisaties. Het Lid dient te beschikken over een aparte VIP-overeenkomst voor Producten die beschikbaar zijn gesteld en zijn besteld voor gebruik in de Volksrepubliek China.


3. Bestellen, prijzen en afhandeling.


3.1 Bestellingen en prijzen. Het Lid plaatst productbestellingen bij zijn accountmanager. Alle kosten worden vastgesteld door de Accountmanager van het Lid. Kwesties als prijzen, bezorging en betalingsvoorwaarden dienen te worden overeengekomen tussen het Lid en de Accountmanager van het Lid. Adobe kan een bepaalde korting niet garanderen, tenzij Adobe de Accountmanager van het Lid is.


3.2 Toegang, implementatie van Admin Console en afhandeling.Bij het aangaan van het lidmaatschap krijgt de Beheerder van het Lid toegang tot de beschikbare Producten via de Admin Console. Het Lid kan veel Producten van de Admin Console toevoegen en onmiddellijke toegang tot die Producten verkrijgen. Adobe moet binnen de Respijtperiode een bestelling voor dergelijke producten ontvangen. 


3.3 Respijtperiode voor producten die in de Admin Console zijn toegevoegd.De Respijtperiode is 14 dagen na het toevoegen van die Producten. Als Adobe binnen de Respijtperiode geen bestelling voor die Producten ontvangt, is het het Lid niet langer toegestaan om extra Producten toe te voegen totdat de betaling is uitgevoerd voor alle toegevoegde Producten. Het Lid kan het aantal gedistribueerde producten beheren via de Console.


3.4 Inschrijvingsdatum, Lidmaatschapsperiode en Verlengingen.

 

3.4.1 Inschrijvingsdatum. Tenzij anders gecommuniceerd door Adobe is de Inschrijvingsdatum van het Lid de dag twaalf maanden nadat Adobe de oorspronkelijke bestelling van Lid accepteert ('Inschrijvingsdatum').

 

3.4.2 Lidmaatschapsperiode. ‘Lidmaatschapsperiode’ betekent de periode dat een Lid Producten mag gebruiken en omvat de oorspronkelijke Lidmaatschapsperiode en elke verlengde Lidmaatschapsperiode. De oorspronkelijke Lidmaatschapsperiode betekent de periode die begint op de datum van de eerste bestelling van het Lid en eindigt op de dag voorafgaand aan de Inschrijvingsdatum. Bij vernieuwing van het lidmaatschap van het Product begint de verlengde Lidmaatschapsperiode op de Inschrijvingsdatum. Deze duurt tot de dag voorafgaand aan de volgende Inschrijvingsdatum. Producten waarvoor een lidmaatschap geldt, en alle daarmee samenhangende services, vervallen gezamenlijk op de laatste dag van de Lidmaatschapsperiode. De meeste Verbruiksartikelen moeten binnen één Lidmaatschapsperiode worden gebruikt, waarbij ongebruikte Verbruiksartikelen vervallen op de laatste dag van de Lidmaatschapsperiode. Aanvullende informatie is beschikbaar in de Programmahandleiding.

 

3.4.3 Verlenging van lidmaatschappen. Adobe of Accountmanager zal redelijke inspanningen leveren om het Lid vóór de einddatum van de Lidmaatschapsperiode op de hoogte te stellen. Lidmaatschappen moeten vóór de Inschrijvingsdatum worden verlengd om zeker te zijn van ononderbroken gebruik van het product. 


3.5 Bescherming van upgrades. De aankoop van Producten waarvoor het lidmaatschap geldt, omvat het recht op upgrades. Dit betekent dat het Lid recht heeft op de meest recente, algemeen beschikbare versie van een onder het programma aangeschaft Product waarvoor een lidmaatschap geldt, mits het Productlidmaatschap is betaald en actief is op het moment dat Adobe de nieuwe versie van het Product commercieel beschikbaar maakt.


3.6 Retourzendingen. Onverminderd de rechten die een Lid mogelijk heeft volgens de consumentenwetten in de jurisdictie waar het Lid is gevestigd, geldt dat als een Product eenmaal is geïnstalleerd of geopend, het niet meer door het Lid kan worden geretourneerd. Als het Lid voor de installatie verzoekt om het product te retourneren, moet het Lid de volledige bestelling retourneren. Het Lid dient de retourzending van de onder de Overeenkomst aangeschafte producten aan te vragen bij zijn of haar Accountmanager. Afhankelijk van toepasselijke garantierechten dient het Lid verzoeken om retourzending binnen veertien (14) dagen na de oorspronkelijke besteldatum van het Project in te dienen bij zijn of haar Accountmanager. Adobe dient alle verzoeken om retourzending goed te keuren voordat een retourzending geldig is, zoals verder wordt beschreven in de Programmahandleiding.


3.7 Rechtstreekse bestellingen bij Adobe. Als een Lid rechtstreeks bij Adobe bestelt, is dit artikel van toepassing. Leden kunnen Producten op elk gewenst moment toevoegen via de Admin Console of via een vertegenwoordiger van Adobe, maar u dient een bestelling voor alle Producten te plaatsen bij een vertegenwoordiger van Adobe. Producten worden geprijsd tegen de tarieven die gelden op het moment van de bestelling en pro rata in rekening gebracht op basis van het aantal resterende dagen van uw Lidmaatschapsperiode. Ongeacht de taal in 3.2, 3.3 en 4.2 kan Adobe, als u Producten toevoegt via de Admin Console, u voor die producten rechtstreeks factureren tegen de op dat moment geldende prijs. Uw bestelling kan gebonden zijn aan goedkeuring van uw krediet. Aan het Lid wordt de Productprijs in rekening gebracht, plus toepasselijke belastingen. Het Lid dient alle bestelde Producten volledig binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen in overeenstemming met de factuur. Over alle bedragen die niet zijn voldaan op de vervaldatum, wordt 1,0% rente berekend of, indien dit bedrag lager is, het maximumpercentage dat wettelijk is toegestaan voor te late betalingen, vanaf de vervaldatum tot de datum waarop het volledige bedrag plus rente is voldaan.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1.  Sectie 4 'VIP Marketplace' is van toepassing op Producten waarvoor een licentie is verkregen via VIP Marketplaces.  Tenzij anders gecommuniceerd door Adobe worden Lidmaatschappen die worden aangeboden via VIP Marketplaces, automatisch vernieuwd op de Inschrijvingsdatum van het Lid, ongeacht de tekst in 3.4.3 hierboven.  Het Lid kan in samenspraak met zijn Accountmanager lidmaatschappen van Producten aanpassen.

 

4.2 Respijtperiode VIP Marketplace.  Niettegenstaande paragraaf 3.2 en 3.3 is de Respijtperiode voor Producten van VIP Marketplace zeven dagen na het toevoegen van Producten, niet 14 dagen.  Als Adobe binnen de Respijtperiode geen bestelling ontvangt voor Producten die via VIP Marketplace zijn toegevoegd, worden deze Producten verwijderd.  

 

5. Overige.

 

5.1 Overdacht van licentie. Gebruiksvoorwaarden van Producten bepalen niet de restricties voor het overdragen van Producten die onder of in samenhang met deze Overeenkomst in licentie zijn verstrekt. In beperkte gevallen kan Adobe naar eigen goeddunken de overdracht van Productlicenties onder deze Overeenkomst toestaan. Dergelijke verzoeken dienen te worden gericht aan de klantenservice van Adobe met een beschrijving van de reden van de voorgestelde overdracht, en de contactgegevens van de begunstigde. Aanvullende informatie is beschikbaar in de Programmahandleiding. Voor de duidelijkheid: aangeboden onderdelen worden niet verkocht, maar in licentie verstrekt.


5.2 Naleving van licentie. Het Lid dient voldoende systemen en/of procedures te onderhouden om te zorgen voor een nauwkeurige registratie van het aantal geïnstalleerde en/of gedistribueerde exemplaren van het Product alsmede geïnstalleerde en/of gedistribueerde Producten gedurende twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst te registreren. Door Adobe en/of vertegenwoordigers van Adobe kan met inachtneming van een kennisgevingstermijn van dertig (30) dagen maximaal eenmaal per jaar een controle op de geïnstalleerde/gedistribueerde Producten worden uitgevoerd. Bij een dergelijke controle dient het Lid binnen dertig (30) dagen na het verzoek een onbewerkt, accuraat overzicht van alle geïnstalleerde/gedistribueerde en door het Lid gebruikte Producten alsmede alle geldige aankoopdocumentatie voor alle Producten te overleggen. Indien tijdens de controle wordt geconstateerd dat de Productlicenties niet zijn nageleefd, dient het Lid binnen dertig (30) dagen na de betreffende kennisgeving de benodigde licenties aan te schaffen. Onverminderd het voorgaande behoudt Adobe zich het recht voor om tijdens kantooruren de geïnstalleerde en gedistribueerde licenties van het Lid ter plaatse te controleren met inachtneming van een kennisgevingstermijn van tien (10) dagen. Dit artikel 4.2 blijft gedurende twee (2) jaar van kracht nadat de Overeenkomst is beëindigd.


5.3 Gebruik van informatie. Adobe kan informatie over het Lid of de Gelieerde organisatie, waaronder de naam en contactgegevens, gebruiken om verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Zie het Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy) voor meer informatie.


5.4 Status. De partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken nadrukkelijk niet van toepassing is op deze Overeenkomst. Als het Lid een entiteit van de federale overheid van de Verenigde Staten is, stemt het Lid ermee in dat Adobe in staat is en het recht heeft om enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende contractbreuk aan te vechten conform de Contracts Disputes Act van 1978 (‘Geschillenwetgeving’).


5.5 Algemeen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten en met deze Overeenkomst wordt niet geïmpliceerd dat een van de partijen de agent of de handelaar voor de ander is. Het Lid mag deze Overeenkomst uitsluitend overdragen (van rechtswege of anderszins) na voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe en elke verboden overdracht is van nul en generlei waarde. Adobe kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen of vernieuwen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Lid. Deze Overeenkomst is bindend en komt ten goede aan alle toegestane opvolgers en gevolmachtigden. Wijzigingen zijn alleen geldig of bindend in schriftelijke vorm. Deze Overeenkomst (met inbegrip van de Programmahandleiding, toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle Bijlagen of online-inschrijvingsgegevens, indien van toepassing) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen inzake het onderwerp van deze Overeenkomst. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar blijkt, blijft de rest van de Overeenkomst onverminderd van kracht.


Deze Overeenkomst wordt alleen in het Engels opgesteld en uitgevoerd. De Engelse versie is in alle opzichten de beslissende versie, en versies van deze Overeenkomst in welke andere taal dan ook zijn niet bindend en niet geldig. Verder gaat elke partij ermee akkoord dat door ondertekening van een niet-Engelse versie door Lid of Adobe, zelfs wanneer er geen handtekening(en) op de Engelse versie is/zijn gezet, de Engelse versie van de Overeenkomst wordt uitgevoerd en bindend is voor de partijen. Onverminderd het voorgaande zijn de Engelse versie en interpretatie geldig in het geval er sprake is van een conflict of inconsistenties tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en een andere, vertaalde versie van deze Overeenkomst. Alle communicatie of kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomst en alle geschillen rond deze Overeenkomst worden uitgevoerd of opgelost in het Engels.


5.6 Services. Het Product kan worden geïntegreerd met verschillende services die door Adobe of derden worden beheerd en die door gebruikers gemaakte inhoud kunnen bevatten die (a) ongeschikt is voor minderjarigen, (b) illegaal is in sommige landen of (c) ongeschikt is voor weergave op het werk. Een volledige lijst met geïntegreerde services is beschikbaar op de volgende pagina: www.adobe.com/go/integratedservices_nl. Als het Lid de weergave van of toegang tot services met door gebruikers gemaakte inhoud wil voorkomen, kan het Lid (i) de toegang tot services uitschakelen in de Creative Cloud Packager, waar deze functionaliteit beschikbaar wordt gesteld, of (ii) de toegang tot de services blokkeren via de firewall van het netwerk. Services zijn in geen geval beschikbaar voor gebruikers jonger dan dertien (13) jaar. Adobe wijst de aansprakelijkheid af voor alle door gebruikers gemaakte inhoud die via de services beschikbaar is. Het Lid dient zelf na te gaan of het gebruik van de services voldoet aan toepasselijke wetgeving in de jurisdictie van het Lid. Het Lid heeft geen recht op terugbetaling en Adobe is niet aansprakelijk (i) als de toegang tot de services wordt vertraagd of geblokkeerd door handelingen van de overheid of een dienstverlener, of (ii) als Adobe het redelijkerwijze noodzakelijk acht de toegang tot sommige of alle services te blokkeren.

 

BIJLAGE B
LIDMAATSCHAPPEN VOOR ONDERWIJS- EN OVERHEIDSINSTELLINGEN EN NON-PROFITORGANISATIES

 

A. LEDEN UIT HET ONDERWIJS


Als het Lid een Onderwijsentiteit (zie definitie hieronder) is, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Adobe heeft het recht om het lidmaatschap van Leden uit het onderwijs te beëindigen indien het Lid geen Onderwijsinstelling is.


1. Toepasselijke definities voor Leden uit het onderwijs.


1.1 Onderwijsinstelling. De volgende lijst bevat voorbeelden van gekwalificeerde onderwijsinstellingen: (a) geaccrediteerde (door officiële accreditatie-instellingen) openbare of particuliere scholen voor middelbaar of basisonderwijs waar fulltime les wordt gegeven; (b) geaccrediteerde openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (met inbegrip van community colleges, junior colleges en beroepsopleidingen) die een titel verlenen na een fulltime studie van minimaal twee jaar; (c) benoemde onderwijsinstellingen die door Adobe zijn goedgekeurd, uitsluitend indien afzonderlijk benoemde instellingen schriftelijk door Adobe zijn goedgekeurd; (d) ziekenhuizen die volledig eigendom zijn van en worden beheerd door een anderszins gekwalificeerde onderwijsinstelling, waarbij ‘volledig eigendom zijn en worden beheerd’ betekent dat de onderwijsinstelling de enige eigenaar van het ziekenhuis en de enige instelling met zeggenschap over de dagelijkse activiteiten is; en (e) onderzoekslaboratoria van hoger onderwijs die een openbare instelling zijn en zijn erkend door een onderwijsautoriteit op nationaal of staatsniveau.


De volgende lijst bevat voorbeelden van instellingen die geen gekwalificeerde onderwijsinstelling zijn: (a) niet-geaccrediteerde scholen; (b) musea of bibliotheken; (c) ziekenhuizen die niet volledig eigendom zijn van en worden beheerd door een anderszins gekwalificeerde onderwijsinstelling; (d) kerken en religieuze organisaties die geen geaccrediteerde school zijn; (e) beroepsopleidingen of -scholen die certificaten voor cursussen verlenen, zoals trainingen voor computersoftware of praktijktrainingen die geen geaccrediteerde school zijn of die een titel verlenen na een fulltime studie van minder dan twee jaar; (f) militaire scholen die geen academische titel verlenen; en (g) onderzoekslaboratoria die niet zijn erkend door een nationaal of staatsministerie dat toezicht houdt op het onderwijs. Instellingen die worden erkend door andere takken van de overheid worden bijvoorbeeld niet beschouwd als onderwijsinstellingen.


De bovenstaande lijst is niet van toepassing op de landen die hieronder zijn vermeld in artikel 1.2 (Regiospecifieke definitie).


1.2 Regiospecifieke definitie van Onderwijsentiteit.

(a) Landen in Azië-Oceanië, behalve Zuidoost-Aziatische landen zoals gedefinieerd sub (b) hieronder. Indien het Lid uit het onderwijs ingezetene is van Australië, Nieuw-Zeeland, India, Sri Lanka, het vasteland van China, Hongkong S.A.R., Taiwan, Zuid-Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan of Mongolië of een land dat door Adobe van tijd tot tijd wordt aangemerkt, betekent 'Onderwijsinstelling' een instelling die voldoet aan de betekenis van 'Gekwalificeerde educatieve gebruikers' (behalve voor de artikelen ‘Fulltime en parttime faculteitsmedewerkers’ en 'Studenten') die door Adobe zijn vermeld op http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (of de hierop volgende website), zoals regelmatig door Adobe bijgewerkt.


(b) Zuidoost-Aziatische landen. Indien het Lid uit het onderwijs woonachtig is in Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Singapore, Thailand of Vietnam, heeft 'Onderwijsentiteit' of 'Onderwijsinstelling' de betekenis die door Adobe is aangegeven op https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_nl (of de hierop volgende website), zoals regelmatig door Adobe bijgewerkt.


(c) Japan. Indien het Lid uit het onderwijs woonachtig is in Japan, heeft 'Onderwijsentiteit' of 'Onderwijsinstelling' de betekenis die door Adobe is aangegeven op https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (of de hierop volgende website), zoals regelmatig door Adobe bijgewerkt.

 

1.3 Basisscholen en middelbare scholen. Basisscholen en middelbare scholen worden in de Programmahandleiding gedefinieerd. Adobe kan aanbiedingen beschikbaar hebben voor leden die als basisschool of middelbare school worden aangemerkt. Adobe heeft het recht om licenties en lidmaatschappen voor basisscholen of middelbare scholen te beëindigen als het Lid niet een basisschool of middelbare school is zoals wordt gedefinieerd in de Programmahandleiding. Zie de VIP-programmahandleiding voor onderwijs voor aanvullende details.


B. LEDEN VAN DE OVERHEID


Als het Lid een Overheidsentiteit (zie definitie hieronder) is, gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Adobe heeft het recht om het lidmaatschap van Leden van de overheid te beëindigen indien het Lid geen Overheidsinstantie is.


1. Definities van toepassing op leden van de Overheid.

Overheidsentiteit.Deelname hangt samen met het feit of het Lid (en elke Gelieerde organisatie) een ‘overheidsentiteit’ is, wat betekent: (a) een federa(a)l(e), centra(a)l(e) of nationa(a)l(e) lichaam, afdeling, commissie, raad, kantoor, bestuur of autoriteit (uitvoerend, wetgevend of rechtsprekend); (b) een lichaam, afdeling, commissie, raad, kantoor, bestuur, entiteit of autoriteit van gemeente, speciaal district, plaats, provincie of overheid, of een ander lichaam in de uitvoerende, wetgevende of rechtsprekende sector van de nationale of lokale overheid die is gecreëerd door de grondwet of een statuut van de overheid, met inbegrip van districts-, regionale en nationale administratieve kantoren; of (c) een openbaar lichaam of een openbare organisatie dat of die is gecreëerd en/of opgericht door de federale, nationale of lokale overheden en bevoegd is om leiding te geven of ondersteuning te bieden aan burgers, bedrijven of andere overheidsinstanties. Om twijfel te vermijden, de volgende entiteiten zijn geen overheidsentiteiten: particuliere ondernemingen met winstoogmerk, non-profitorganisaties, handels- en vakorganisaties, instellingen voor hoger onderwijs en vakbonden, ook degene die namens of samen met overheidsinstanties werkzaamheden verrichten, tenzij een dergelijke entiteit een specifiek document van bevoegdheid bezit van een Amerikaanse Overheidsentiteit overeenkomstig FAR deel 51. Het Lid verklaart aan Adobe dat het Lid en diens Nevenvestigingen overheidsentiteiten zijn. Een lijst met geaccepteerde 'Overheidsentiteiten' voor Japan is beschikbaar op: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Voor Frankrijk: een Overheidsentiteit is een bureau; een minister; een commissie, raad, kantoor of bestuur (nationaal, regionaal of lokaal); een plaats; een regio; of elke entiteit die onder de Franse openbare wetgeving valt en onder de administratie van een overheidsentiteit.


2. Voorwaarden van toepassing op leden van de Overheid.


2.1 Aanvullende beperkingen. Voor Leden van de Amerikaanse federale overheid vallen bestellingen onder FAR 52.232-18 (Availability of Funds) en FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year), waardoor Leden van de Amerikaanse federale overheid een Product uitsluitend mogen distribueren indien middelen beschikbaar zijn om dergelijke bestellingen te betalen. Voor zover vergelijkbare eisen gelden voor de overheidsentiteit van een staat of een lokale overheid, kunnen deze entiteiten geen Product implementeren tenzij er fondsen beschikbaar zijn om dergelijke bestellingen te betalen.


2.2 Beëindiging. Deze Overeenkomst kan worden beëindigd door een Lid dat een klant binnen de federale overheid van de Verenigde Staten is, conform FAR 52.249 1 (Beëindiging ten behoeve van de overheid). Adobe kan de Voorwaarden naar eigen inzicht wijzigen.


2.3 Leden van federale overheid.Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse federale overheid (Commercial Items): de conform deze Overeenkomst geleverde Producten zijn ‘Commercial Items’, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, en omvatten ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ en daarmee samenhangende services, zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met §227.7202-4, zoals van toepassing, worden de 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' uitsluitend in licentie verstrekt aan eindgebruikers binnen de federale overheid van de VS (a) als 'Commercial Items' en (b) met de rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de bepalingen van deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden. Niet-gepubliceerde rechten zijn voorbehouden volgens de wetgeving van de Verenigde Staten - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS.


C. NON-PROFITLEDEN


Aanvullende voorwaarden voor leden uit de non-profitsector zijn opgenomen in de Programmahandleiding. Adobe behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen als het Lid geen in aanmerking komende non-profitorganisatie is, zoals wordt beschreven op https://helpx.adobe.com/nl/buying-programs/non-profit.html.