BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Detta kommersiella medlemsavtal (”Avtal”) avseende en Value Incentive Plan (”VIP” eller ”Program”) omfattar villkoren för ditt deltagande som medlem i programmet. Avtalet träder i kraft i och med datumet för onlineregistrering. Det här avtalet ingås av och mellan Adobe och den kund som i onlineregistreringen identifierats som blivande medlem. Med ”Adobe” avses antingen ADOBE INC., ett Delaware-aktiebolag baserat i Delaware med verksamhetskontor på 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, om avtalet ingås med en medlemsorganisation som är belägen i USA, Kanada eller Mexiko, eller ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag registrerat i Irland med verksamhetskontor på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), om avtalet ingås med en medlems organisation som är belägen i Australien, eller på annan plats med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag registrerat i Irland med verksamhetskontor på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmen ska licensiera all programvara, tjänster och erbjudanden som är tillgängliga inom ramen för programmet (gemensamt benämnda ”Produkten”) som ska installeras och användas inom USA (inklusive USA:s territorier och militärbaser), Kanada, eller Mexiko från Adobe U.S. Medlemmen ska licensiera alla produkter som ska installeras och användas i Australien från Adobe Ireland, som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmen ska licensiera alla produkter som ska installeras och användas i alla andra länder och territorier från Adobe Ireland.


1. Programbeskrivning.


1.1 Allmänna och programspecifika villkor.VIP-programmet är ett flexibelt licensprogram som är utformat för att låta kvalificerade och berättigade kunder hantera och driftsätta Produktlicenser som köpts in genom Programmet. VIP-programmet är ett medlemskapsprogram med licensprenumerationsperioder som definieras i avsnitt 3.4 i detta Avtal. Då organisationen ingår ett medlemskap via administrationsgränssnittet och godkänns av Adobe för programmet, blir organisationen en medlem av programmet (”Medlem”), till dess att (a) Adobe avslutar programmet, (b) detta avtal avslutas. Medlemmens deltagande regleras även av de villkor som anges i programmets guide, som kan komma att uppdateras med jämna mellanrum och som finns att läsa på www.adobe.com/go/vip_program_guide_se (”Programguide”). Programguiden är därmed införlivad i Avtalet genom att det refereras till här. Adobe kan ändra villkoren i Programmet efter eget gottfinnande. Om programvillkoren ändras ombeds medlemmen att på nytt samtycka till programmets villkor i konsolen.


1.2 Uppsägning.Oaktat det föregående, kan endera parten skriftligen säga upp Avtalet med eller utan uppgivande av orsak trettio (30) dagar innan. Uppsägningen av Avtalet ska inte påverka Medlemmens skyldigheter avseende beställda Produkter som gjorts före uppsägningsdatumet, inklusive, utan begränsning, prenumerationsvillkor eller betalningsskyldigheter. Dessutom kan Adobe omedelbart avsluta detta avtal, med ett skriftligt meddelande, vid materiell överträdelse (inklusive men inte begränsat till förskingring eller överträdelse av Adobes immateriella äganderätt). Om avtalet avslutas ska medlemmens organisation (enligt definitionen i programguiden) omedelbart upphöra med att använda produkterna, ta bort produkterna från alla datorsystem och all IT-utrustning som de finns på och återlämna alla media som innehåller produkterna och relaterat material till Adobe eller dess återförsäljare. Med Account Manager avses antingen (i) Återförsäljare, om en transaktion sker via en återförsäljare, eller (ii) Adoberepresentant, om en transaktion sker med Adobe.

 

1.3 TOU.Tillgång till och användning av Produkterna regleras av tillämpliga användningsvillkor från Adobe som finns på https://www.adobe.com/legal/terms.html. Användningsvillkoren anses härigenom införlivade genom att det refereras till dem här (inklusive, utan begränsning, villkor som avser tillämpliga lagar och jurisdiktionsort). I händelse av bristande överensstämmelse mellan villkoren i detta Avtal och villkoren i Användningsvillkoren ska villkoren i detta Avtal vara styrande.


1.4 Programprodukter. För en komplett lista över de produkter som är tillgängliga inom ramen för programmet, ska medlemmen kontakta sin Account Manager eller gå till programmets webbsidor på Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alla Produkter som köps in genom Programmet är avsedda för bruk enbart inom Medlemmens egen organisation och all vidareförsäljning, underlicensiering och annan distribution är förbjuden förutom så som anges i avsnitt 4.1 och/eller Programguiden i tillämpliga fall. Vissa erbjudanden kan finnas tillgängliga för licens genom köp av tillgodohavanden, enligt beskrivningen i programguiden.

 

1.5 Dotterbolag.Adobe godkänner att kundens Filialer kan lägga order enligt detta Avtal för de Produkter som anges nedan. Kunden har det yttersta ansvaret för sådan Filials agerande eller försummelser. Med dotterbolag menas, för medlemmen, alla andra enheter som styr, styrs av, eller står under gemensam kontroll av, medlemmen. För de syften som definieras i avtalets avsnitt 1.5 avser termen ”styrning” den direkta eller indirekta makten att leda verksamheten för den andra enheten genom innehavande av minst 50 procent av aktierna, rösträttigheter, ägarintresse eller ekonomiskt intresse i denna enhet.


2. Deltagande.


2.1 Adobe ID och VIP ID.Ett Adobe ID krävs för att registrera sig för Programmet. Varje Medlem tilldelas ett VIP ID som måste anges på alla beställningar. Medlemmen ansvarar för handlingar och försummelser som kan härledas till personer som får åtkomst till och använder Produkterna via Medlemmen.


2.2 Konsol. Programmets administrationsgränssnitt kallas ”Admin Console”. Efter godkännandet av villkoren i detta avtal blir den person som genomför godkännandet för sin organisations räkning kontraktsägare. Kontraktsägaren kan lägga till en eller flera systemadministratörer (var och en betecknas som ”Administratör”). Kontraktsägaren och eventuella administratörer ges åtkomst till Admin Console, där de får åtkomst till Produkten och kan hantera sina prenumerationer samt se kontoinformation. Administratören kan via Admin Console bjuda in ytterligare användare i organisationen till Admin Console. Medlemmen auktoriserar eventuella administratörer eller kontraktsägaren att agera å medlemmens vägnar.


2.3 Sekretess. Medlemmen ska behandla VIP-ID:n som konfidentiella och inte dela eller avslöja sådan information.


2.4 Medlemskap. Bestämmelserna i bilaga B tillämpas för medlemskap i utbildnings- och myndighetsorganisationer samt ideella organisationer. Medlemmen måste använda ett separat VIP-avtal för de produkter som görs tillgängliga och beställs för användning i Folkrepubliken Kina.


3. Beställningar, priser och orderhantering.


3.1 Beställning och prissättning. Medlemmen måste beställa Produkter av sin Account Manager. Alla avgifter fastställs av medlemmens Account Manager. Medlemmen och medlemmens Account Manager ska komma överens om villkoren för pris, leverans och betalning. Adobe kan inte garantera en viss rabatt, såvida inte Adobe är medlemmens Account Manager.


3.2 Åtkomst, driftsättning av Admin Console och effektuering. När kunden blir Medlem kommer Medlemmens Administratör att få tillgång till tillgängliga Produkter via Admin Console. Medlemmen kan lägga till många Produkter från Admin Console och få omedelbar tillgång till dessa. Adobe måste få en beställning på sådana Produkter inom Respitperioden. 


3.3 Respitperiod för Produkter som läggs till i Admin Console. Respitperioden är 14 dagar efter att sådana Produkter har lagts till. Om Adobe inte får en beställning på sådana Produkter inom respitperioden, kommer Medlemmen inte längre att tillåtas lägga till ytterligare Produkter förrän alla tillagda Produkter har betalats. Medlemmen kan hantera antalet Produkter som driftsatts via Console.


3.4 Avtalets förnyelsedatum, prenumerationsperiod och förnyelser.

 

3.4.1 Förnyelsedatum. Såvida Adobe inte meddelar annat infaller Medlemmens Förnyelsedatum exakt tolv månader efter det att Adobe accepterar Medlemmens ursprungliga beställning (”Förnyelsedatum”).

 

3.4.2 Prenumerationsperiod. Prenumerationsperioden är den period som en Medlem får använda Produkterna och omfattar den ursprungliga Prenumerationsperioden samt eventuell förlängd Prenumerationsperiod. Den ursprungliga Prenumerationsperioden är den period som inleds den dag Medlemmen lade sin ursprungliga beställning och som avslutas dagen före Förnyelsedatumet. Om prenumerationen på Produkterna förlängs inleds en ny Prenumerationsperiod på Förnyelsedatumet och gäller till och med dagen före nästa Förnyelsedatum. Användning av prenumerationsprodukter och relaterade tjänster avslutas samtidigt på prenumerationsdagens sista dag. De flesta Tillgodohavanden måste användas inom en enskild Prenumerationsperiod och oanvända Tillgodohavanden går ut på Prenumerationsperiodens sista dag. Ytterligare information finns i Programguiden.

 

3.4.3 Prenumerationsförnyelser. Adobe eller Account Managern gör rimliga ansträngningar för att meddela Medlemmen innan en Prenumerationsperiod avslutas. Prenumerationen måste förlängas före Förnyelsedatumet för att säkerställa oavbrutet bruk av Produkten. 


3.5 Uppgraderingsskydd. Inköp av prenumerationsprodukter inkluderar uppgraderingar, vilket betyder att medlemmen har rätt att få den senaste allmänt tillgängliga versionen av en produkt som köpts in under programmet, förutsatt att produktprenumerationen är betald och aktiverad vid den tidpunkt då Adobe gör den nya versionen av produkten tillgänglig.


3.6 Returer.Bortsett från Medlemmens rätt enligt konsumentlagstiftningen i det land där Medlemmen finns, kan Medlemmen inte returnera en produkt efter det att den har installerats eller startats. Om en Medlem begär retur före installation, måste Medlemmen returnera hela ordern. Medlemmen måste begära retur av inköpta produkter under avtalet genom medlemmens Account Manager. Med hänsyn till tillämpliga garantirättigheter, måste returförfrågningar göras till medlemmens Account Manager inom fjorton (14) dagar efter medlemmens ursprungliga produktorderdatum. Adobe måste godkänna alla returförfrågningar innan en retur giltigförklaras, enligt vad som beskrivs i programguiden.


3.7 Beställningar direkt från Adobe. Detta avsnitt gäller om medlemmen beställer direkt från Adobe. Medlemmar kan när som helst lägga till Produkter via Admin Console eller en Adobe-representant, men en order för alla Produkter måste läggas hos en Adobe-representant. Produkterna har det pris som står på den rådande prislistan vid beställningen, och kostnaden fördelas proportionellt utifrån antalet dagar som återstår av prenumerationsperioden. Trots bestämmelserna i avsnitten 3.2, 3.3 och 4.2 kan Adobe – om du lägger till Produkter via Admin Console – fakturera dig direkt för dessa Produkter till det då gällande priset. Beställningen kan bli föremål för kreditgodkännande. Medlemmen debiteras produktpriset, samt tillämpliga skatter. För alla beställda produkter måste medlemmen erlägga hela beloppet inom 30 dagar efter fakturans fakturadatum. För eventuella belopp som inte betalats på förfallodagen utgår en ränta till det lägre av 1,0 % per månad eller det högsta belopp lagen tillåter för belopp som inte betalats på förfallodagen ända tills det datum då hela beloppet inklusive ränta har betalats.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1.  Avsnitt 4, ”VIP Marketplace”, gäller Produkter som är licensierade via VIP Marketplaces.  Såvida Adobe inte meddelar annat förlängs prenumerationer som erbjuds via VIP Marketplaces automatiskt på Medlemmens Förnyelsedatum trots formuleringen i avsnitt 3.4.3 ovan.  Medlemmen kan samarbeta med sin Account Manager för att justera prenumerationer på Produkter.

 

4.2 Respitperiod för VIP Marketplace.  Oaktat avsnitten 3.2 och 3.3 är respitperioden för VIP Marketplace-produkter sju dagar efter att Produkter har lagts till, inte 14 dagar.  Om Adobe inte får en beställning på Produkter som har lagts till via VIP Marketplace inom Respitperioden kommer sådana Produkter att tas bort.  

 

5. Övrigt.

 

5.1 Licensöverlåtelse. Produktens Användningsvillkor reglerar inte restriktioner avseende överlåtelse av Produkter som licensierats enligt eller i samband med detta Avtal. I vissa fall kan Adobe tillåta överlåtelse av Produktlicenser enligt detta Avtal enligt eget gottfinnande. En sådan begäran ska inlämnas till Adobes kundtjänst och inkludera anledningen till överföringen och mottagarens kontaktuppgifter. Ytterligare information finns i Programguiden. För att förtydliga: alla erbjudanden licensieras ut och säljs inte.


5.2 Efterlevnad av licens. Medlemmen måste upprätthålla tillräckliga system och/eller procedurer för att garantera ett korrekt register över de antal kopior av produkten som installerats och/eller används samt upprätthålla register över produktinstallation och/eller användning i två (2) år efter avtalets avslut. Adobe och/eller dess representanter kan utföra en granskning av medlemmens produktinstallation/användning högst en gång per år och med trettio (30) dagars skriftlig varsel. En sådan granskning kräver att medlemmen tillhandahåller en oredigerad, korrekt rapport över alla produkter som installerats/använts och öppnats av medlemmen samt all giltig inköpsdokumentation för alla produkter inom trettio (30) dagar efter förfrågan. Om man i granskningsrapporten noterar bristande efterlevnad med produktlicenserna, ska medlemmen köpa nödvändiga licenser inom trettio (30) dagar efter att denne meddelats om detta. Oaktat ovanstående förbehåller Adobe sig rätten att utföra en granskning av medlemmens licensinstallation och användning efter tio (10) arbetsdagars skriftlig varsel under normal arbetstid. Detta avsnitt 4.2 gäller under en period på två (2) år efter det att avtalet upphört.


5.3 Användning av information. Adobe har rätt att använda information om medlemmen eller filialen, inklusive namn och kontaktinformation, för att kunna fullgöra skyldigheter enligt Avtalet. Se Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy) för mer information.


5.4 Talerätt.Parterna är överens om att FN:s ”Convention on Contracts for the International Sale of Goods” exkluderas från tillämpningen av detta Avtal. Om Medlemmen är en enhet som tillhör federala myndigheter i USA godkänner Medlemmen att Adobe ska ha ställning och rätt att verifiera eventuella påståenden om kontraktsbrott som härrör till detta Avtal enligt Contracts Disputes Act of 1978 (”Disputes Act”).


5.5 Allmänt. Parterna är fristående underleverantörer, och detta Avtal ska inte tolkas som att endera parten är agent eller risktagare å den andres vägnar. Medlemmen får inte överlåta detta avtal (enligt lag eller på annat sätt) utan skriftligt tillstånd från Adobe. Ingen förbjuden överlåtelse kommer att äga laga kraft. Adobe kan efter eget godtycke överlåta eller omvandla detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande från Medlemmen. Detta Avtal är bindande och träder i kraft till tillåtna efterträdares eller befullmäktigades förmån Inga ändringar är giltiga eller bindande om dessa inte finns skriftligen. Detta Avtal (inklusive Programguiden, tillämpliga Användningsvillkor och eventuella Dokument eller information om onlineregistrering, om tillämpligt) representerar hela avtalet mellan parterna avseende Avtalsinnehållet. Om några bestämmelser i detta avtal inte är verkställbara ska resten av avtalet fortsätta att gälla fullt ut.


Detta tillägg har endast tagits fram och utfärdats på engelska. Den engelska språkversionen ska vara styrande ur alla hänseenden, och de versioner av detta Avtal som finns på andra språk ska inte anses bindande och äger ingen giltighet. Dessutom överenskommer alla parter om att underskrifter av Medlem eller Adobe på icke-engelsk språkversion ska betraktas som att den engelskspråkiga Avtalsversionen har ingåtts och gäller för parterna, även om det saknas underskrifter på den engelska språkversionen. Utan att begränsa det föregående, om det finns några konflikter eller bristande överensstämmelser mellan den engelska språkversionen av detta Avtal och andra översatta versioner, ska den engelska versionen och tolkningen gälla. All kommunikation eller meddelanden som görs avseende detta Avtal och eventuella tvister rörande detta Avtal ska göras eller lösas på engelska.


5.6 Tjänster. Produkten kan integreras i en mängd tjänster som drivs av Adobe eller tredje parter. Värdtjänsterna kan innehålla användargenererat innehåll som kan vara (a) olämpligt för minderåriga, (b) olagligt i vissa länder eller (c) olämpligt att visa på arbetet. En fullständig lista över integrerade tjänster finns här: www.adobe.com/go/integratedservices_se. Om medlemmen vill förhindra visning av eller tillgång till användargenererade innehållstjänster kan han/hon (i) inaktivera tillgången till tjänster i Creative Cloud Packager, där funktionen finns tillgänglig, eller (ii) blockera tillgången till tjänsterna via nätverksbrandväggen. Tjänsterna är inte, under några omständigheter, tillgängliga för användare under tretton (13) år. Adobe friskriver sig ansvar för allt användargenererat innehåll som finns tillgängligt via tjänsterna. Medlemmen ansvarar för att avgöra om användningen av tjänsterna följer gällande lagstiftning i medlemmens jurisdiktion. Medlemmen har inte rätt till återbetalning och Adobe är inte ansvarigt (i) om åtkomsten till tjänsterna är långsam eller blockeras på grund av myndighets- eller tjänsteleverantörsåtgärder, eller (ii) om Adobe skäligen bedömer att blockering av några eller samtliga av dess tjänster är nödvändig.

 

BILAGA B
MEDLEMSKAP FÖR SKOLOR, OFFENTLIG SEKTOR OCH IDEELLA ORGANISATIONER

 

A. MEDLEMSKAP FÖR SKOLOR


För Medlem som är Utbildningsenhet (definieras nedan) gäller följande ytterligare villkor. Adobe förbehåller sig rätten att avsluta utbildningsavtal om medlemmen inte är en utbildningsorganisation.


1. Definitioner som tillämpas för utbildningsmedlemmar.


1.1 Utbildningsenhet. Nedan följer en ej fullständig lista över kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Auktoriserade (av officiella auktoriseringsorgan) offentliga eller privata grund- eller gymnasieskolor med heltidsstudier; (b) Auktoriserade offentliga eller privata universitet eller högskolor (inklusive community college, junior college, eller yrkeshögskola) som beviljar examen som kräver studier motsvarande minst två års heltidsstudier; (c) Namngivna utbildningsinstitutioner som godkänts av Adobe, endast om namngivna institutioner skriftligen godkänts av Adobe; (d) Sjukhus som helt ägs och drivs av en annars kvalificerad utbildningsinstitution, där "helt ägd och bedriven" betyder att utbildningsinstitutionen är ensam ägare av sjukhuset och den enda enhet som utövar kontroll över daglig verksamhet; och (e) Högre forskningslaboratorier som är offentliga inrättningar och som erkänts av en nationell eller statlig utbildningsmyndighet.


Nedan följer en ej komplett lista över institutioner som inte är kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Ej godkända skolor; (b) Museer eller bibliotek; (c) Sjukhus som inte i sin helhet ägs och drivs av en annars kvalificerad utbildningsinstitution; (d) Kyrkor eller religiösa organisationer som inte är godkända skolor; (e) Yrkesutbildningscenter eller skolor som beviljar certifikat för kurser, såsom t.ex. kurser i programvara eller fortbildning, som inte är auktoriserade skolor eller som beviljar betyg som kräver mindre än motsvarande två års heltidsstudier; (f) Militärskolor som inte beviljar akademiska betyg; och (g) Forskningslaboratorier som inte är erkända av en nationell eller statlig utbildningsmyndighet. Exempelvis är institutioner som godkänns av andra statliga myndigheter inte berättigade.


Ovanstående listor tillämpas inte för länder som anges i avsnitt 1.2 (Regionalspecifik definition) nedan.


1.2 Regionspecifik definition av utbildningsenhet.

(a) Asiatiska länder exklusive länder i Sydostasien enligt definition i underparagraf (b) nedan. Om Utbildningsmedlemmen är bosatt i Australien, Nya Zeeland, Indien, Sri Lanka, Fastlandskina, Hongkong SAR, Taiwanprovinsen, Sydkorea, Bangladesh, Nepal, Burma, Pakistan eller Mongoliet, eller något annat land som då och då utses av Adobe, betyder ”Utbildningsinstitution” de institutioner som uppfyller innebörden av ”Kvalificerade utbildningsanvändare” (med undantag av avsnitten ”Hel- och deltidsfakultet och personal” och ”Studenter”) som definieras av Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller dess efterföljande webbplats), som uppdateras av Adobe då och då.


(b) Länder i Sydostasien. Om Utbildningsmedlemmen är bosatt i Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand eller Vietnam, har ”Utbildningsinstitution” de betydelser som definieras av Adobe på https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_se (eller dess efterföljande webbplats), som uppdateras av Adobe då och då.


(c) Japan. Om utbildningsmedlemmen är invånare i Japan, har “Utbildningsinstitution” följande betydelser som definierats av Adobe https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller dess efterföljande webbplats), med regelbundna uppdateringar av Adobe.

 

1.3 Grundskolor.Grund- och gymnasieskolor definieras i Programguiden. Adobe kan ha erbjudanden för medlemmar som kvalificerar sig som grund- och gymnasieskolor. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp licenser för grund- och gymnasieskolor om Medlemmen inte uppfyller kraven som grund- eller gymnasieskola så som definieras i Programguiden. Se ytterligare detaljer i VIP programguide för utbildning.


B. MEDLEMSKAP FÖR OFFENTLIG SEKTOR


För den Medlemmen som är Myndighetsenhet (definieras nedan) gäller följande ytterligare villkor. Adobe förbehåller sig rätten att avsluta myndighetsspecifika avtal om medlemmen inte är en myndighetsorganisation.


1. Definitioner för myndighetsmedlemmar.

Myndighetsenhet.Deltagande förutsätter att Medlemmen (och respektive Filial) är (a) en statlig eller kommunal myndighet eller (b) en offentlig organisation som bekostas av allmänna medel vars ändamål är att stödja allmänheten, företag eller myndigheter. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Medlemmen försäkrar Adobe att man tillsammans med varje Filial är myndighetsenheter. En lista över kvalificerade “Myndighetsorganisationer” för Japan är tillgänglig på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Frankrike:en Myndighetsenhet avser antingen myndighet; en minister; en kommission, styrelse, kontor eller råd (nationellt, regionalt eller lokalt); stad, region eller enhet som omfattas av fransk lagstiftning och som administreras av en myndighetsenhet.


2. Villkor för myndighetsmedlemmar.


2.1 Ytterligare restriktioner.För myndighetsmedlemmar som tillhör federala myndigheter i USA ska alla order följa FAR 52.232-18 (Availability of Funds) och FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) och myndighetsmedlemmar som tillhör federala myndigheter i USA ska därför inte driftsätta några Produkter försåvitt det inte finns medel att betala för dessa order. I händelse av att statliga eller lokala myndighetsenheter omfattas av liknande krav ska dessa enheter inte heller driftsätta några Produkter försåvitt det inte finns medel att betala för dessa order.


2.2 Uppsägning.Detta Avtal kan sägas upp av Medlem som tillhör federala myndigheter i USA enligt FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan ändra villkoren efter eget godtycke.


2.3 Medlemmar inom amerikansk förvaltning. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212, eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till 227.7202-4, licensieras ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” till slutanvändare inom den amerikanska förvaltningen (a) enbart som ”Commercial Items” och (b) endast med de rättigheter som beviljats alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta avtal samt TOU. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. MEDLEMSKAP FÖR IDEELLA ORGANISATIONER


Ytterligare villkor för ideella organisationer finns i Programguiden. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp medlemskap om medlemmen inte är en behörig ideell organisation enligt beskrivningen på https://helpx.adobe.com/se/buying-programs/non-profit.html.