Detta kommersiella medlemskapsavtal (”Avtal”) för Value Incentive Plan (”VIP” eller ”Program”) anger villkoren för ert deltagande som Medlem (definieras nedan) i Programmet. Avtalet träder i kraft per Datum för programaccept, vilket antingen är datum för onlineregistrering eller senast undertecknat datum nedan. Avtalet ingås av och mellan Adobe (definieras nedan) och kunden som identifieras i antingen (a) Bilaga A i detta Avtal eller (b) i onlineregistreringen som ”Medlem” så som definieras ytterligare i avsnitt 1.1 nedan. ”Adobe” avser antingen ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, ett Delaware-företag med säte i 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, om Avtalet ingåtts med en Medlemsorganisation som finns i USA, Kanada eller Mexiko, eller i annat fall med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag som finns i Irland och har sitt säte i 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmen ska licensiera alla program och tjänster som är tillgängliga för installation och användning enligt Programmet (sammantaget kallat ”Produkt”) i USA (inklusive USA:s territorier och militärbaser runt om i världen), Kanada eller Mexiko från Adobe U.S. Medlemmen ska licensiera alla produkter som ska installeras och användas från Adobe Ireland.

 

1. Programbeskrivning.

1.1 Allmänna villkor och Programvillkor.VIP-programmet är ett flexibelt licensprogram som är utformat för att låta kvalificerade och berättigade kunder hantera och driftsätta Produktlicenser som köpts in genom Programmet. VIP-programmet är ett medlemsprogram som baseras på en årlig produktförnyelseperiod enligt vad som ytterligare definieras i avsnitt 3.4 i detta avtal. När kunden registrerar sig för ett medlemskap via VIP Admin Console (”Admin Console”) och godkänts av Adobe i Programmet, blir kunden medlem i Programmet (”Medlem”) till det datum som tidigast inträffar: när (a) Adobe avslutar Programmet, (b) Medlemmen avslutar sitt deltagande i Programmet eller (c) Medlemmen bryter mot villkoren för Programmet. Medlemmens deltagande omfattas också av de villkor som finns i programguiden för Programmet, vilka uppdateras med jämna mellanrum och finns att tillgå på www.adobe.com/go/vip_program_guide_en(”Programguide”). Programguiden är därmed införlivad i Avtalet genom att det refereras till här. Adobe kan ändra villkoren i Programmet efter eget gottfinnande. Om ändringar i Programvillkoren görs måste Medlemmen åter godkänna dem i Admin Console.
 
1.2 Uppsägning.Oaktat det föregående, kan endera parten skriftligen säga upp Avtalet med eller utan uppgivande av orsak trettio (30) dagar innan. Uppsägningen av Avtalet ska inte påverka Medlemmens skyldigheter avseende beställda Produkter som gjorts före uppsägningsdatumet, inklusive, utan begränsning, prenumerationsvillkor eller betalningsskyldigheter. Oaktat det föregående, kan Adobe omedelbart säga upp detta Avtal skriftligen vid väsentligt brott (inklusive, men inte begränsat till, missbruk av eller överträdelser mot Adobes immateriella rättigheter). Om detta Avtal sägs upp ska Medlemmens organisation (så som definierats i Programguiden) omedelbart sluta att använda Produkterna, radera Produkterna från alla datorer och annan IT-utrustning och returnera till Adobe, eller dess återförsäljare, de medier som innehåller Produkterna liksom allt tillhörande material.
 
1.3 TOU. Tillgång till och bruk av produkterna regleras av Adobes tillämpliga användningsvillkor (”TOU”) som finns tillgängliga på https://www.adobe.com/se/legal/terms.html. Villkoren i TOU ingår i detta avtal via hänvisning (inklusive men ej begränsat till villkor avseende tillämplig lag och jurisdiktion). Vid bristande överensstämmelse mellan villkoren i detta avtal och villkoren i TOU har detta avtal tolkningsföreträde.
 
1.4 Programprodukter.För en komplett lista över de Produkter som är tillgängliga genom Programmet ombeds Medlemmen kontakta någon av Adobes auktoriserade VIP-återförsäljare (”Återförsäljare”) eller gå till webbsidorna för Programmet som finns på Adobe.com www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alla Produkter som köps in genom Programmet är avsedda för bruk enbart inom Medlemmens egen organisation och all vidareförsäljning, underlicensiering och annan distribution är förbjuden förutom så som anges i avsnitt 4.1 och/eller Programguiden i tillämpliga fall.
 
1.5 Filialer.Adobe godkänner att kundens Filialer kan lägga order enligt detta Avtal för de Produkter som anges nedan. Kunden har det yttersta ansvaret för sådan Filials agerande eller försummelser. Filial avser en enhet där kunden äger eller kontrollerar, direkt eller indirekt, en majoritet av de utestående aktier, värdepapper eller intressen som tillhör den ägda enheten, samt det moderbolag som äger eller kontrollerar en majoritet av de utestående aktier, värdepapper eller intressen som tillhör kunden.

 

2. Deltagande.

2.1 Adobe ID och VIP ID.Ett Adobe ID krävs för att registrera sig för Programmet. Vid slutförande av registreringsprocessen för VIP tilldelas Medlemmen ett VIP ID som ska refereras på samtliga VIP-order. Medlemmen ansvarar för agerande eller försummelser från alla som erhåller tillgång till och använder sig av Produkterna genom Medlemmen.
 
2.2 VIP Admin Console.När villkoren för detta avtal har godkänts utses den person som å organisationens vägnar godkänner villkoren till Admin Console Program Administrator (”Administratör”) och denna organisation blir nu Medlem. Administratören ges tillgång till Admin Console där man får tillgång till Produkten, kan hantera prenumerationerna och visa kontoinformationen, giltighetsdatum för Produkten, serienummer samt omfattande orderdetaljer. Via Admin Console kan Administratören bjuda in ytterligare användare i organisationen som ska ha tillgång till Admin Console. Alla enskilda personer som denne Medlem utser till Administratör får befogenheter att agera å Medlemmens vägnar.
 
2.3 Serienummer.Serienummer kan tilldelas specifika Produkter. För andra Produkter kan Administratören generera serienummer i Admin Console, antingen för specifika kvantiteter eller för hela organisationen (om tillämpligt) baserat på typ av Produkt, inköpt och driftsatt kvantitet och annat som ytterligare beskrivs i Programguiden.
 
2.4 Sekretess.Medlemmen ska betrakta VIP ID och serienummer som konfidentiella och inte dela eller sprida denna information.
 
2.5 Medlemskap för skolor, offentlig sektor och ideella organisationer.Villkoren i Bilaga B avser medlemskap för skolor, offentlig sektor och ideella organisationer, så som definieras nedan.

 

3. Beställningar, priser och orderhantering.

3.1 Beställningar och priser.Medlemmen ska lägga Produktorder hos sin återförsäljare inom trettio (30) dagar efter Avropsdatum och betalningen beräknas utifrån datum för Inköpsordern. Om det inte skapats något Avrop kommer betalningen att beräknas utifrån orderdatum. Alla avgifter fastställs av Återförsäljaren. Adobe bestämmer inte vilket pris Återförsäljaren tar ut och kan inte garantera någon viss rabatt till kunden. Villkor som pris, leverans och betalning överenskoms mellan Medlem och Återförsäljare.
 
3.2 Tillgång och orderhantering.När organisationen blivit Medlem får Medlemmens Administratör åtkomst till tillgängliga Produkter via Admin Console. Medlemmen får trettio (30) dagar på sig från Avropsdatum att lägga motsvarande order. Ett Avrop skapas när Medlemmen lägger till licenser via Admin Console.
 
3.3 Överutnyttjande av driftsättningar.Om antalet beställda Produkter är färre än det faktiska antalet Produkter i Avropet efter den trettiodagarsperiod som refereras till i avsnitt 3.2, kommer Medlemmen inte längre att kunna driftsätta fler Produkter förrän betalning erlagts för samtliga utestående driftsättningar. Medlemmen kan hantera antalet Produkter som driftsatts via Admin Console.
 
3.4 Förnyelsedatum för Avtalet, prenumerationsperiod, förnyelser, uppgraderingar och returer.
3.4.1 Förnyelsedatum för Avtalet.Försåvitt inte annat kommunicerats eller Medlemmen inte aktivt väljer ett annat datum i samband med onlineregistreringen kommer alla VIP-medlemskap att som standard ha ett förnyelsedatum som infaller på dagen tretton månader efter det datum då Adobe godkänt onlineregistreringen (”Förnyelsedatum”).
3.4.2 Prenumerationsperiod.Den initiala Prenumerationsperioden innebär den period som börjar antingen vid tidpunkten för Avropet, om sådan har skapats, eller i annat fall vid tidpunkten för ordern och upphör dagen innan Förnyelsedatum. Om Medlemmen förnyar kommer den nya prenumerationsperioden att påbörjas på Förnyelsedatum. Användning av prenumerationsprodukter och tillhörande tjänster (”prenumeration”) är tillåten under prenumerationsperioderna. Alla prenumerationer, inklusive tillhörande tjänster kommer, om tillämpligt, att upphöra dagen före Förnyelsedatum. Ytterligare information finns i Programguiden.
3.4.3 Förnyelse av prenumerationer.Adobe försöker, i rimlig utsträckning, meddela Medlemmen innan prenumerationen upphör. Medlemmen måste förnya prenumerationen före förnyelsedatumet för att säkerställa oavbruten användning av Produkten. Förnyelseorder kan läggas före Förnyelsedatumet; en tidig förnyelse påverkar dock inte det ursprungliga Förnyelsedatumet.
 
3.5 Uppgraderingsskydd.Inköp av prenumerationsprodukter innefattar berättigande till uppgraderingar, vilket innebär att Medlemmen har tillgång till den senaste allmänt tillgängliga versionen av den Produkt man köpt i programmet så länge man betalat och håller prenumerationen aktiv vid den tidpunkt då Adobe gör den nya Produktversionen kommersiellt tillgänglig.
 
3.6 Returer.Bortsett från Medlemmens rätt enligt konsumentlagstiftningen i det land där Medlemmen finns, kan Medlemmen inte returnera en produkt efter det att den har installerats eller startats. Om en Medlem begär retur före installation, måste Medlemmen returnera hela ordern. Medlemmen måste begära retur av inköpta produkter enligt Avtalet genom samma Återförsäljare som lade ordern hos Adobe. Om inte annat gäller enligt garantirättigheterna måste begäran om retur göras till Återförsäljaren inom fjorton (14) dagar efter Medlemmens ursprungliga Produktorderdatum och Adobe måste godkänna alla returbegäranden som tillåtna enligt Programguiden innan returen betraktas som giltig. Mer information om kvalificerande returer finns i Programguiden.
 

4. Diverse.

4.1 Licensöverlåtelse. Produktens Användningsvillkor reglerar inte restriktioner avseende överlåtelse av Produkter som licensierats enligt eller i samband med detta Avtal.I vissa fall kan Adobe tillåta överlåtelse av Produktlicenser enligt detta Avtal enligt eget gottfinnande. Sådana begäranden ska ställas till Adobe Customer Service inklusive information om orsaken till den föreslagna överlåtelsen, vilka specifika licenser som ska överlåtas samt kontaktinformation till mottagaren av överlåtelsen. Ytterligare information finns i Programguiden. För att förtydliga: alla erbjudanden licensieras ut och säljs inte.
 
4.2 Licensefterlevnad.Medlemmen måste ha sådana system och/eller rutiner att man säkerställer att man håller korrekt ordning på antalet kopior av Produkterna man har installerat och/eller driftsatt samt att man upprätthåller register på de Produktinstallationer och/eller driftsättningar man gjort under två (2) år efter att man sagt upp Avtalet eller det har upphört att gälla. För att garantera att installationerna stämmer överens med licensrättigheterna kan en Adobe-representant utföra kontroller av Medlemmens programvaruinstallationer högst en gång per år med trettio (30) dagars skriftligt varsel. Sådan kontroll innebär att Medlemmen ska kunna tillhandahålla en oredigerad, korrekt rapport över alla Produkter man har installerat/driftsatt och som Medlemmen startat samt all giltig inköpsdokumentation för alla Produkter med trettio (30) dagars varsel. Om kontrollen ger vid handen att Produktlicenserna inte efterlevs ska Medlemmen köpa nödvändiga licenser inom trettio (30) dagar efter anmodan. Oaktat det föregående, förbehåller sig Adobe rätten att genomföra en revision på plats av Medlemmens licensinstallationer/driftsättningar med tio (10) bankdagars skriftligt varsel under kontorstid. Avsnitt 4.2 gäller även efter att man sagt upp Avtalet eller det har upphört att gälla under en period på två (2) år.
 
4.3 Användning av information.Adobe får använda information om medlemmen eller dotterbolaget, inklusive namn och kontaktinformation för att uppfylla förpliktelser inom ramen för avtalet. Se Adobe Privacy Center (adobe.com/se/privacy) för mer information.
 
4.4 Villkor som avser tillämpliga lagar och jurisdiktionsort.Detta Avtal ska regleras och tolkas i enlighet med villkoren i tillämpbara Användningsvillkor. Oaktat det föregående, om Medlemmen finns i Tyskland, ska detta Avtal i alla avseenden regleras och tolkas i enlighet med tyska lagar, utan referens till kollisionsregler, eftersom sådana lagar tillämpas på avtal som ingåtts i och genomförs helt i Tyskland mellan tyska medborgare, och alla tvister kring detta Avtal ska lösas i domstolar i Frankfurt am Main i Tyskland. Om Medlemmen finns i Frankrike, ska detta Avtal i alla avseenden regleras och tolkas i enlighet med franska lagar, utan referens till kollisionsregler, eftersom sådana lagar tillämpas på avtal som ingåtts i och genomförs helt i Frankrike mellan franska medborgare, och alla tvister kring detta Avtal ska lösas i domstolar i Paris i Frankrike. Parterna är överens om att FN:s ”Convention on Contracts for the International Sale of Goods” exkluderas från tillämpningen av detta Avtal. Om Medlemmen är en enhet som tillhör federala myndigheter i USA godkänner Medlemmen att Adobe ska ha ställning och rätt att verifiera eventuella påståenden om kontraktsbrott som härrör till detta Avtal enligt Contracts Disputes Act of 1978 (”Disputes Act”).
 
4.5 Allmänt.Parterna är fristående underleverantörer, och detta Avtal ska inte tolkas som att endera parten är agent eller risktagare å den andres vägnar. Medlemmen får inte överlåta detta Avtal (genom tillämpning av lag eller på annat sätt) utan föregående skriftligt medgivande från Adobe och förbjudna uppdrag kommer att vara ogiltiga. Adobe kan efter eget godtycke överlåta eller omvandla detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande från Medlemmen. Detta Avtal är bindande och träder i kraft till tillåtna efterträdares eller befullmäktigades förmån Inga ändringar är giltiga eller bindande om dessa inte finns skriftligen. Detta Avtal (inklusive Programguiden, tillämpliga Användningsvillkor och eventuella Dokument eller information om onlineregistrering, om tillämpligt) representerar hela avtalet mellan parterna avseende Avtalsinnehållet. Om någon rättighet enligt detta Avtal inte kan verkställas, ska återstoden av Avtalet fortsätta att gälla till fullo. Detta Avtal är framtaget och ingås endast på engelska. Den engelska språkversionen ska vara styrande ur alla hänseenden, och de versioner av detta Avtal som finns på andra språk ska inte anses bindande och äger ingen giltighet. Dessutom överenskommer alla parter om att underskrifter av Medlem eller Adobe på icke-engelsk språkversion ska betraktas som att den engelskspråkiga Avtalsversionen har ingåtts och gäller för parterna, även om det saknas underskrifter på den engelska språkversionen. Utan att begränsa det föregående, om det finns några konflikter eller bristande överensstämmelser mellan den engelska språkversionen av detta Avtal och andra översatta versioner, ska den engelska versionen och tolkningen gälla. All kommunikation eller meddelanden som görs avseende detta Avtal och eventuella tvister rörande detta Avtal ska göras eller lösas på engelska.
 
4.6 Nättjänster.Produkten kan integreras med ett antal nättjänster som tillhandahålls av Adobe eller tredje part. Dessa kan innehålla användargenererat material som kan vara (a) olämpligt för minderåriga, (b) olagligt i vissa länder eller (c) olämpligt på en arbetsplats. En fullständig lista över integrerade tjänster finns här: www.adobe.com/go/integratedservices. Om Medlemmen vill förhindra åtkomst till tjänster med användargenererat material kan denne (a) inaktivera tjänsten via Creative Cloud Packager, där funktionerna görs tillgängliga, eller (b) blockera åtkomsten till nättjänsterna via nätverkets brandvägg. Nättjänsterna är under inga omständigheter tillgängliga för användare under tretton (13) års ålder. Adobe frånsäger sig allt ansvar för allt användargenererat material som görs tillgängligt via nättjänsterna. Oavsett eventuella motsägande uppgifter ska alla tvister kring nättjänsterna eller material som finns tillgängligt där styras av lagen och lösas i den domstol som anges i användarvillkoren för nättjänsterna och inte styras av klausulerna om tillämplig lag eller jurisdiktionsort i detta Avtal. Medlemmen ansvarar för att fastställa om användning av nättjänster följer lagstiftningen i Medlemmens jurisdiktion. Medlemmen har inte rätt till någon återbetalning och Adobe kan inte hållas ansvarigt om åtkomsten till nättjänsterna saktas ned eller blockeras på grund av någon åtgärd från myndigheter eller tjänsteleverantören, eller om Adobe blockerar åtkomsten till vissa eller alla nättjänster om Adobe bedömer att en sådan blockad är nödvändig för att efterleva lokala lagar.

 

BILAGA B

MEDLEMSKAP FÖR SKOLOR, OFFENTLIG SEKTOR OCH IDEELLA ORGANISATIONER
 
A. MEDLEMSKAP FÖR SKOLOR
För Medlem som är Utbildningsenhet (definieras nedan) gäller följande ytterligare villkor. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp utbildningsmedlemskap om Medlemmen inte är någon Utbildningsenhet. 1. Definitioner för utbildningsmedlemmar.
 
1.1 Utbildningsenhet.Nedan följer en ofullständig lista över kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Godkänd (av Skolverket) allmän eller fristående låg-, mellan-, högstadieskola som erbjuder heltidsundervisning, (b) godkänt allmänt eller fristående gymnasium eller högskola (t.ex. folkhögskola eller yrkesskola) som garanterar betyg som kräver motsvarande minst två års heltidsstudier, (c) namngivna utbildningsinstitutioner som är godkända av Adobe, om de enskilt nämnda enheterna är skriftligen godkända, (d) sjukhus som ägs helt eller styrs av på övrigt sätt godkänd utbildningsinstitution där ”ägs helt eller styrs av” avser att utbildningsinstitutionen är den ende ägaren av sjukhuset och den enda enhet som har kontroll över den dagliga driften, och (e) forskningslaboratorier till högskolor som är offentliga institutioner och godkända av Utbildningsdepartementet. Nedan följer en ofullständig lista över icke kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Ej godkända skolor: (b) museer och bibliotek, (c) sjukhus som inte helt ägs och drivs av en i övrigt kvalificerad utbildningsinstitution, (d) kyrkor och religiösa organisationer som driver ej godkända skolor, (e) yrkesskolor och utbildningscentra som ger diplomkurser t.ex. dataprogramutbildning eller yrkesutbildning som inte är godkända skolor eller inte garanterar betyg som kräver motsvarande minst två års heltidsstudier, (f) militärutbildning som inte ger akademiska poäng, och (g) forskningslaboratorier som inte är godkända. Exempel: Institutioner som är godkända av andra departement såsom försvars- eller energidepartementen är inte berättigade. Ovanstående listor gäller inte de länder som räknas upp i avsnitt 1.2 (Regionspecifik definition) nedan.
 
1.2 Regionspecifik definition av utbildningsenhet.
(a) Länder i Asien/Stillahavsområdet exklusive länderna i Sydostasien så som definieras i punkt (b) nedan. Om utbildningsmedlemmen finns i Australien, Nya Zeeland, Indien, Sri Lanka, Kina, Hongkong, Taiwan, Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan eller Mongoliet eller något land som anges av Adobe emellanåt, ska ”Utbildningsenhet” avse de enheter som uppfyller innebörden av ”Berättigade utbildningsanvändare” (förutom avsnitten ”Hel- eller deltidsanställd skolpersonal” och ”Studerande”) som anges av Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html(eller efterträdande webbplats), som uppdateras av Adobe emellanåt. (b) Asien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam, för vilka ”Utbildningsenhet” eller ”Utbildningsinstitution” ska avse de respektive innebörder som anges av Adobe på http://www.adobe.com/special/avl/education/seasia/index2.html(eller efterträdande webbplats), som uppdateras av Adobe emellanåt. (c) Japan. Om Utbildningsmedlemmen finns i Japan ska ”Utbildningsenhet” eller ”Utbildningsinstitution” avse de respektive innebörder som anges av Adobe på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html(eller efterträdande webbplats), som uppdateras av Adobe emellanåt.
 
1.3 Grund- och gymnasieskolor.Grund- och gymnasieskolor definieras i Programguiden. Adobe kan ha erbjudanden för medlemmar som kvalificerar sig som grund- och gymnasieskolor. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp licenser för grund- och gymnasieskolor om Medlemmen inte uppfyller kraven som grund- eller gymnasieskola så som definieras i Programguiden. Se ytterligare detaljer i VIP programguide för utbildning.
 
B. MEDLEMSKAP FÖR OFFENTLIG SEKTOR
För den Medlemmen som är Myndighetsenhet (definieras nedan) gäller följande ytterligare villkor. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp myndighetsmedlemskap om Medlemmen inte är någon Myndighetsenhet.
 
1. Definitioner för myndighetsmedlemmar.
Myndighetsorganisation.Deltagande är beroende av att medlemmen (och varje dotterbolag) är en ”myndighetsinstitution”, vilket betyder: (a) en federal, central eller nationell myndighet, avdelning, kommission, styrelse, råd eller myndighet (verkställande, lagstiftande eller rättslig); (b) en kommunstyrelse, ett specialdistrikt, en ort, ett län eller en statlig myndighet, en avdelning, kommission, styrelse, ett kontor, råd, en enhet eller myndighet eller annan agentur som skapats av den styrande staten, inklusive distriktskontor, regionala kontor och statliga administrativa kontor; eller (c) en offentlig myndighet eller organisation som skapats och/eller finansierats av federala, statliga eller lokala myndigheter och som auktoriserats för utförande av verksamhet för styrande eller stödjande av invånare, verksamheter eller andra myndighetsorganisationer. Av tydlighetsskäl innefattas ej privata vinstdrivande företag, ideella organisationer, handels- eller branschorganisationer och fackförbund. Exkluderade är även privata organisationer som utför arbete på anmodan av myndighetsorganisationer. Medlemmen garanterar för Adobe att denne samt dess dotterbolag är myndighetsorganisationer En lista över kvalificerade ”Myndighetsorganisationer” för Japan är tillgängliga på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf
 
1.1 Frankrike:en Myndighetsenhet avser antingen myndighet; en minister; en kommission, styrelse, kontor eller råd (nationellt, regionalt eller lokalt); stad, region eller enhet som omfattas av fransk lagstiftning och som administreras av en myndighetsenhet.
 
2. Villkor för myndighetsmedlemmar.
2.1 Ytterligare restriktioner.För myndighetsmedlemmar som tillhör federala myndigheter i USA ska alla order följa FAR 52.232-18 (Availability of Funds) och FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) och myndighetsmedlemmar som tillhör federala myndigheter i USA ska därför inte driftsätta några Produkter försåvitt det inte finns medel att betala för dessa order. I händelse av att statliga eller lokala myndighetsenheter omfattas av liknande krav ska dessa enheter inte heller driftsätta några Produkter försåvitt det inte finns medel att betala för dessa order.
 
2.2 Uppsägning.Detta Avtal kan sägas upp av Medlem som tillhör federala myndigheter i USA enligt FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan ändra villkoren efter eget godtycke.
 
2.3 Medlemmar som tillhör federala myndigheter.Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
 
C. MEDLEMSKAP FÖR IDEELLA ORGANISATIONER
Ytterligare villkor för ideella organisationer finns i Programguiden.