VILLKOR FÖR ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Detta kommersiella medlemsavtal (”Avtal”) avseende en Value Incentive Plan (”VIP” eller ”Program”) omfattar villkoren för ditt deltagande som Medlem i Programmet. Avtalet träder i kraft samma dag som registreringen på nätet. Det här Avtalet ingås av och mellan Adobe och den kund som i onlineregistreringen identifierats som blivande Medlem. Med ”Adobe” avses antingen ADOBE INC., ett företag i Delaware med kontor på 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, om Avtalet ingås med en Medlems organisation i USA, Kanada eller Mexiko, eller ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag registrerat i Irland med kontor på 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), om Avtalet ingås med en Medlems organisation som är belägen i Australien, eller i övrigt med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag registrerat i Irland med kontor på 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmen ska licensiera alla program, tjänster och erbjudanden som är tillgängliga inom ramen för Programmet (gemensamt benämnda ”Produkten”) som ska installeras och användas i USA (inklusive USA:s territorier och militärbaser), Kanada, eller Mexiko från Adobe U.S. Medlemmen ska licensiera alla Produkter som ska installeras och användas i Australien från Adobe Ireland, som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmen ska licensiera alla Produkter som ska installeras och användas i alla andra länder och territorier från Adobe Ireland.


1. Programbeskrivning.


1.1 Allmänna och programspecifika villkor. VIP-programmet är ett flexibelt licensieringsprogram med vilket behöriga kunder kan hantera och distribuera produktlicenser som köps in genom Programmet. VIP-programmet är ett medlemskapsprogram med licensprenumerationsperioder som definieras i avsnitt 3.4 i detta Avtal. Då organisationen ingår ett medlemskap via VIP-administrationsgränssnittet och godkänns av Adobe för Programmet, blir organisationen Medlem av programmet (”Medlem”), till dess att (a) Adobe avslutar Programmet eller (b) detta Avtal avslutas. Medlemmens deltagande regleras även av de villkor som anges i Programmets guide, som kan komma att uppdateras med jämna mellanrum och som finns att läsa på www.adobe.com/go/vip_program_guide_se (”Programguide”). Programguiden ingår härmed i detta Avtal via hänvisning. Adobe kan efter eget gottfinnande ändra villkoren i Programmet. Om programvillkoren ändras ombeds Medlemmen att på nytt samtycka till Programmets villkor i Admin Console.


1.2 Uppsägning. Oaktat det föregående kan bägge parterna säga upp Avtalet skriftligt med eller utan uppgivande av orsak med trettio (30) dagars uppsägningstid. Uppsägningen av Avtalet ska inte påverka Medlemmens skyldigheter avseende beställda Produkter som gjorts före uppsägningsdatumet, inklusive, utan begränsning, prenumerationsvillkor eller betalningsskyldigheter. Dessutom kan Adobe omedelbart genom ett skriftligt meddelande avsluta detta Avtal vid allvarliga överträdelser (bland annat tillskansande av eller intrång i Adobes immateriella rättigheter). Om Avtalet avslutas ska Medlemmens organisation (enligt definitionen i Programguiden) omedelbart upphöra med att använda Produkterna, ta bort Produkterna från alla datorsystem och all IT-utrustning som de finns på och återlämna alla medier som innehåller Produkterna och relaterat material till Medlemmens Kontoansvariga. Med Kontoansvarig avses antingen (i) Återförsäljare, om en transaktion sker via en återförsäljare, eller (ii) Adobe-representant, om en transaktion sker med Adobe.

 

1.3 Användningsvillkor. Tillgång till och användning av Produkterna regleras av tillämpliga användningsvillkor från Adobe som finns på https://www.adobe.com/se/legal/terms.html. Bestämmelserna i de aktuella användningsvillkoren inlemmas härmed (inklusive men ej begränsat till villkor avseende tillämplig lag och domstolsforum). Vid bristande överensstämmelse mellan bestämmelserna i detta Avtal och dem i användningsvillkoren har detta Avtal tolkningsföreträde.


1.4 Programprodukter. En komplett lista över de Produkter som är tillgängliga inom ramen för Programmet finns att få från den Kontoansvariga. De finns även på Programmets webbsidor på Adobe.com, http://www.adobe.com/se/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alla Produkter som köps genom Programmet är enbart avsedda att användas i Medlemmens egen organisation. All återförsäljning, underlicensiering och annan distribution förbjuds, med undantag av vad som anges i avsnitt 4.1 och/eller Programguiden om tillämpligt. Vissa erbjudanden kan finnas tillgängliga för licens genom köp av Tillgodohavanden, enligt beskrivningen i Programguiden.

1.5 Anknutna organisationer. Adobe godkänner att kundens Anknutna organisationer gör beställningar enligt det här Avtalet av Produkter och använder sådana Produkter som nämns nedan. Kunden är ytterst ansvarig för alla åtgärder eller dessa Anknutna organisationers försummelser. Med en till Medlemmen Anknuten organisation menas alla andra organisationer som styr, styrs av, eller står under gemensam kontroll av Medlemmen. För de syften som definieras i Avtalets avsnitt 1.5 avser termen ”styrning” den direkta eller indirekta makten att leda verksamheten för den andra enheten genom innehav av minst 50 procent av aktierna, rösträtten, ägarintresset eller det ekonomiska intresset för denna organisation.


2. Deltagande.


2.1 Adobe ID och VIP ID. Ett Adobe ID krävs för att prenumerera på programmet. Varje Medlem tilldelas ett VIP ID som måste anges på alla beställningar. Medlemmen ansvarar för handlingar och försummelser som kan härledas till personer som får åtkomst till och använder Produkterna via Medlemmen.


2.2 Console. Programmets administrationsgränssnitt kallas ”Admin Console”. Efter att villkoren i detta Avtal har godkänts blir den person som gjorde det för sin organisations räkning Kontraktsägare. Kontraktsägaren kan lägga till en eller flera systemadministratörer (var och en betecknas ”Administratör”). Kontraktsägaren och eventuella Administratörer ges åtkomst till Admin Console, där de får åtkomst till Produkten och kan hantera sina prenumerationer samt se kontoinformation. Administratören kan via Admin Console bjuda in ytterligare användare i organisationen till Admin Console. Medlemmen auktoriserar eventuella administratörer eller kontraktsägaren att agera å medlemmens vägnar.

2.3 Sekretess. Medlemmen ska behandla VIP-id konfidentiellt och inte dela eller avslöja sådan information förutom för Medlemmens Kontosvariga.

2.4 Medlemskap. Bestämmelserna i Bilaga B tillämpas för medlemskap i Utbildnings- och Myndighetsorganisationer samt Ideella organisationer. Medlemmen måste använda ett separat VIP-avtal för de Produkter som görs tillgängliga och beställs för användning i Folkrepubliken Kina.


3. Beställning, prissättning och effektuering.


3.1 Beställning och prissättning. Medlemmen måste beställa Produkter av sin Kontoansvariga. Alla avgifter fastställs av Medlemmens Kontoansvariga. Medlemmen och Medlemmens Kontoansvariga ska komma överens om villkoren för pris, leverans och betalning. Adobe kan inte garantera en viss rabatt, såvida inte Adobe är Medlemmens Kontoansvariga.


3.2 Åtkomst, driftsättning av Admin Console och effektuering. När kunden blir Medlem kommer Medlemmens Administratör att få tillgång till tillgängliga Produkter via Admin Console. Medlemmen kan lägga till många Produkter från Admin Console och få omedelbar tillgång till dessa. Adobe måste få en beställning på sådana Produkter inom Respitperioden. 


3.3 Respitperiod för Produkter som läggs till i Admin Console. Respitperioden är 14 dagar efter att sådana Produkter har lagts till. Om Adobe inte får en beställning på sådana Produkter inom respitperioden kommer Medlemmen inte längre att tillåtas lägga till ytterligare Produkter förrän alla tillagda Produkter har betalats. Medlemmen får hantera det antal Produkter som används i Console.


3.4 Avtalets Förlängningsdatum, Prenumerationsperiod och Förlängningar.

 

3.4.1 Förlängningsdatum. Såvida Adobe inte meddelar annat infaller Medlemmens Förlängningsdatum exakt tolv månader efter det att Adobe accepterar Medlemmens ursprungliga beställning (”Förlängningsdatum”).

 

3.4.2 Prenumerationsperiod. Prenumerationsperioden är den period som en Medlem får använda Produkterna och omfattar den ursprungliga Prenumerationsperioden samt eventuell förlängd Prenumerationsperiod. Den ursprungliga Prenumerationsperioden är den period som inleds den dag Medlemmen lade sin ursprungliga beställning och som avslutas dagen före Förlängningsdatumet. Om prenumerationen på Produkterna förlängs inleds en ny Prenumerationsperiod på Förlängningsdatumet och gäller till och med dagen före nästa Förlängningsdatum. Användning av prenumerationsprodukter och relaterade tjänster avslutas gemensamt på Prenumerationsdagens sista dag. De flesta Tillgodohavanden måste användas inom en enskild Prenumerationsperiod och oanvända Tillgodohavanden går ut på Prenumerationsperiodens sista dag. Mer information finns i Programguiden.

 

3.4.3 Prenumerationsförlängningar. Adobe eller den Kontoansvariga gör rimliga ansträngningar för att meddela Medlemmen innan en Prenumerationsperiod avslutas. Prenumerationen måste förlängas före Förlängningsdatumet för att säkerställa oavbrutet bruk av Produkten. 


3.5 Uppgraderingsskydd. Inköp av prenumerationsprodukter inkluderar uppgraderingar, vilket betyder att Medlemmen har rätt att få den senaste allmänt tillgängliga versionen av en Produkt som köpts in under programmet, förutsatt att produktprenumerationen är betald och aktiv vid den tidpunkt då Adobe gör den nya versionen av Produkten tillgänglig.


3.6 Returer. Oaktat de rättigheter som en Medlem har inom ramen för gällande konsumentlagstiftning i den jurisdiktion där Medlemmen är bosatt, får Medlemmen inte returnera en Produkt när den installerats eller öppnats. Om Medlemmen begär retur innan något har installerats, måste Medlemmen återlämna hela beställningen. Medlemmen måste begära retur av inköpta Produkter under Avtalet genom Medlemmens Kontoansvariga. Med hänsyn till tillämpliga garantirättigheter, måste returförfrågningar göras till Medlemmens Kontoansvariga inom fjorton (14) dagar efter Medlemmens ursprungliga produktorderdatum. Adobe måste godkänna alla returförfrågningar innan en retur giltigförklaras. Se vidare i Programguiden.


3.7 Beställningar direkt från Adobe. Detta avsnitt gäller om Medlemmen beställer direkt från Adobe. Medlemmar kan när som helst lägga till Produkter via Admin Console eller en Adobe-representant, men en order för alla Produkter måste läggas hos en Adobe-representant. Produkterna har det pris som står på den rådande prislistan vid beställningen, och kostnaden fördelas proportionellt utifrån antalet dagar som återstår av prenumerationsperioden. Oaktat bestämmelserna i 3.2, 3.3 och 4.2 kan Adobe – om du lägger till Produkter via Admin Console – fakturera dig direkt för dessa Produkter till det då rådande priset. Beställningen kan bli föremål för kreditgodkännande. Medlemmen debiteras produktpriset plus moms. Medlemmen måste för alla beställda Produkter erlägga hela beloppet inom 30 dagar efter fakturadatumet. För eventuella belopp som inte betalats på förfallodagen utgår en ränta till det lägre av 1,0 % per månad eller det högsta belopp lagen tillåter för belopp som inte betalats på förfallodagen ända till den dag då hela beloppet inklusive ränta har betalats

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Avsnitt 4 VIP Marketplace gäller bara Produkter som licensieras via VIP Marketplace. Oaktat ordvalet i avsnitt 3.4.3 ovan förlängs årsprenumerationen vid slutet av prenumerationsperioden i VIP Marketplace automatiskt enligt Adobes partnerpris 1 – som gäller på Årsdagen och 2 – för din kvalificerade rabattnivå, såvida du inte väljer att ändra eller säga upp prenumerationen minst tre dagar före Årsdagen eller om Adobe meddelar något annat. För tydlighets skull avgör din Kontoansvariga dina Produktavgifter. Se Programguiden för VIP Marketplace om du vill veta mer. Medlemmen kan samarbeta med sin Kontoansvariga för att justera prenumerationer på Produkter.

 

4.2 Respitperiod för VIP Marketplace.  Oaktat avsnitt 3.2 och 3.3 är respitperioden för VIP Marketplace-produkter sju dagar efter att Produkterna har lagts till, inte 14 dagar.  Om Adobe inte får en beställning på Produkter som har lagts till via VIP Marketplace inom Respitperioden kommer sådana Produkter att tas bort.  

 

5. Övrigt.

 

5.1 Licensöverlåtelse. Produkternas användningsvillkor gäller inte begränsningar som rör överlåtelse av Produkter som har licensierats enligt eller i samband med detta Avtal. Under vissa begränsade förhållanden kan Adobe enligt eget gottfinnande godkänna överlåtelse av produktlicenser enligt detta Avtal. En sådan begäran ska inlämnas till Adobes kundtjänst och inkludera anledningen till överlåtelsen och mottagarens kontaktinformation. Mer information finns i Programguiden. För tydlighets skull: alla Produkter licensieras. De säljs inte.


5.2 Efterlevnad av licens. Medlemmen måste ha nöjaktiga system och/eller rutiner för att upprätthålla korrekta uppgifter om antalet exemplar av Produkterna som installerats och/eller används och ha kvar uppgifter om Produktinstallation och/eller användning i två (2) år efter Avtalets upphörande. Adobe och/eller dess representanter kan utföra en granskning av Medlemmens Produktinstallation/användning högst en gång per år och med trettio (30) dagars skriftligt varsel. En sådan granskning kräver att Medlemmen tillhandahåller en oredigerad, korrekt rapport över alla Produkter som har installerats/driftsatts och använts av Medlemmen samt all giltig inköpsdokumentation om alla Produkter inom trettio (30) dagar efter förfrågan. Om granskningen uppvisar bristande efterlevnad med Produktlicenserna, ska Medlemmen köpa de nödvändiga licenserna inom trettio (30) dagar efter att ha meddelats om detta. Oaktat ovanstående förbehåller Adobe sig rätten att utföra en granskning av Medlemmens licensinstallation och användning efter tio (10) arbetsdagars skriftligt varsel under normal arbetstid. Detta avsnitt 5.2 gäller under en period på två (2) år efter det att avtalet upphört.


5.3 Användning av information. Adobe har rätt att använda information om Medlemmen eller den Anknutna organisationen, inklusive namn och kontaktinformation, för att kunna fullgöra skyldigheter enligt Avtalet. Mer information finns på Adobe Privacy Center (adobe.com/se/privacy).


5.4 Talerätt. Parterna accepterar att FN:s konvention angående Avtal om internationella köp av varor inte är tillämplig på detta Avtal. Om Medlemmen är en organisation inom amerikansk förvaltning accepterar Medlemmen att Adobe äger rätt att hävda alla anspråk på kontraktsbrott som uppkommer i samband med detta Avtal under Contracts Disputes Act från 1978 (”Disputes Act”).


5.5 Allmänt. Parterna är oberoende Avtalspartner, och detta Avtal kan ej tolkas som att det innebär att någon part agerar som agent för den andra. Medlemmen får inte överlåta detta Avtal (genom tillämpning av lagen eller på annat sätt) utan skriftligt medgivande från Adobe. Ingen förbjuden överlåtelse kommer att äga laga kraft. Adobe kan efter eget gottfinnande överlåta eller ersätta detta Avtal utan skriftligt medgivande från Medlemmen. Detta Avtal är bindande för alla godkända mottagare av en överlåtelse, och verkar till förmån för dessa. Inga ändringar är giltiga eller bindande om de inte är skriftliga. Detta Avtal (inklusive Programguiden, tillämpliga användningsvillkor samt eventuella Bilagor eller, i tillämpliga fall, information om onlineregistrering) utgör det fullständiga Avtalet mellan parterna rörande innehållet i detta Avtal. Om några bestämmelser i detta Avtal inte är verkställbara ska resten av Avtalet fortsätta att gälla fullt ut. Om Medlemmens Kontoansvariga inte längre är en Auktoriserad Adobe-kontoansvarig kan Adobe, efter att ha meddelat Medlemmen, flytta Medlemskontot till en då Auktoriserad Adobe-kontoansvarig.


Detta Avtal har avfattats på och verkställs endast på engelska. Den engelskspråkiga versionen har företräde i alla avseenden, och eventuella versioner av detta Avtal på andra språk är inte bindande och äger inte laga kraft. Vidare samtycker båda parter till att en underskrift av Medlemmen eller Adobe på en version som inte är på engelska – även om den engelskspråkiga versionen inte är undertecknad – anses göra den engelskspråkiga versionen juridiskt bindande för båda parter. Utan att det innebär några begränsningar av det föregående ska den engelskspråkiga versionen och dess tolkning ha företräde i händelse av konflikt eller om den engelskspråkiga versionen och eventuella andra översatta versioner av detta tillägg är motstridiga. All kommunikation som genomförs och alla meddelanden som ges i enlighet med detta Avtal ska vara på engelska, och eventuella tvister som uppstår i samband med detta Avtal ska lösas på engelska.


5.6 Tjänster. Produkten kan integreras i en mängd tjänster som drivs av Adobe eller tredje man. Värdtjänsterna kan innehålla användargenererat innehåll som kan vara (a) olämpligt för minderåriga, (b) olagligt i vissa länder eller (c) olämpligt att visa på arbetet. En fullständig lista över integrerade tjänster finns här: www.adobe.com/go/integratedservices_se. Om Medlemmen vill förhindra visning av eller tillgång till användargenererade innehållstjänster kan hen (i) inaktivera tillgången till tjänster i Creative Cloud Packager, där funktionen görs tillgänglig, eller (ii) blockera tillgången till tjänsterna via sin brandvägg. Tjänsterna är under inga omständigheter tillgängliga för användare under tretton (13) år. Adobe friskriver sig från ansvar för allt användargenererat innehåll som finns tillgängligt via tjänsterna. Medlemmen ansvarar för att avgöra om användningen av tjänsterna följer gällande lagstiftning i Medlemmens jurisdiktion. Medlemmen har inte rätt till återbetalning och Adobe är inte ansvarigt (i) om åtkomsten till tjänsterna är långsam eller blockeras på grund av myndighets- eller tjänsteleverantörsåtgärder, eller (ii) om Adobe skäligen bedömer att blockering av några eller samtliga av dess tjänster är nödvändig.

 

BILAGA B
MEDLEMSKAP I UTBILDNINGS- OCH MYNDIGHETSORGANISATIONER SAMT IDEELLA ORGANISATIONER

 

A. UTBILDNINGSMEDLEMMAR


För en Medlem som är Utbildningsorganisation (definieras nedan) gäller följande ytterligare bestämmelser. Adobe förbehåller sig rätten att avsluta Utbildningsmedlemskap om Medlemmen inte är en Utbildningsorganisation.


1. Definitioner som tillämpas för utbildningsmedlemmar.

1.1 Utbildningsenhet. Nedan följer en ofullständig lista över kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Auktoriserade (av officiella auktoriseringsorgan) offentliga eller privata grund- eller gymnasieskolor med heltidsstudier, (b) Auktoriserade offentliga eller privata universitet eller högskolor (inklusive community college, junior college eller yrkeshögskola) som beviljar examen som kräver studier motsvarande minst två års heltidsstudier, (c) Namngivna utbildningsinstitutioner som har godkänts individuellt skriftligen av Adobe, (d) Sjukhus som helt ägs och drivs av en annars kvalificerad utbildningsinstitution, där ”helt ägs och drivs” betyder att utbildningsinstitutionen är ensam ägare till sjukhuset och den enda enhet som utövar kontroll över den dagliga verksamheten, samt (e) Högre forskningslaboratorier som är i – en offentlig inrättning som har erkänts av en nationell eller regional utbildningsmyndighet, ii – undervisar studenter och iii – kan lämna ut en kopia av reglementet där relationen till det överordnade universitetet framgår.

Nedan följer en ej komplett lista över institutioner som inte är kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Ej godkända skolor, (b) Museer eller bibliotek, (c) Sjukhus som inte i sin helhet ägs och drivs av en annars kvalificerad utbildningsinstitution, (d) Kyrkor eller religiösa organisationer som inte är godkända skolor, (e) Yrkesutbildningscenter eller skolor som beviljar certifikat för kurser, t.ex. kurser i programvara eller fortbildning, som inte är auktoriserade skolor eller som beviljar betyg som kräver mindre än motsvarande två års heltidsstudier, (f) Militärskolor som inte beviljar akademiska examina samt (g) Forskningslaboratorier som inte är erkända av en nationell eller statlig utbildningsmyndighet. Institutioner som erkänts av andra myndighetsgrenar är exempelvis inte godkända.


Ovanstående listor tillämpas inte för länder som anges i avsnitt 1.2 (Regionalspecifik definition) nedan.


1.2 Regionalspecifik definition av utbildningsinstitution.

(a) Länder i Asien och Stillahavsområdet exklusive länder i Sydostasien enligt definition i stycke (b) nedan. Om Utbildningsmedlemmen är bosatt i Australien, Nya Zeeland, Indien, Sri Lanka, Fastlandskina, Hongkong SAR, Taiwanprovinsen, Sydkorea, Bangladesh, Nepal, Burma, Pakistan eller Mongoliet, eller något annat land som då och då utses av Adobe, betyder ”Utbildningsinstitution” de institutioner som uppfyller innebörden av ”Kvalificerade utbildningsanvändare” (med undantag av avsnitten ”Hel- och deltidsfakultet och personal” och ”Studenter”) som definieras av Adobe i https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (eller dess efterföljande webbplats), som uppdateras av Adobe då och då.


(b) Länder i Sydostasien. Om Utbildningsmedlemmen huserar i Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand eller Vietnam, har ”Utbildningsinstitution” de betydelser som definieras av Adobe i https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (eller dess efterföljande webbplats). Detta uppdateras ibland av Adobe.


(c) Japan. Om Utbildningsmedlemmen huserar i Japan har ”Utbildningsinstitution” följande betydelser som definierats av Adobe https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller dess efterföljande webbplats). Detta uppdateras ibland av Adobe.

 

1.3 Grundskolor. En definition av grundskolor finns i Programguiden. Adobe kan ha tillgängliga erbjudanden för Medlemmar som kvalificeras som grundskolor. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp grundskolors licenser och medlemskap om Medlemmen inte är en grundskola enligt definitionen i Programguiden. Mer information finns i VIP-utbildningsprogramguiden och http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_se.


B. MEDLEMSKAP FÖR OFFENTLIG SEKTOR


För en Medlem som är en Myndighetsorganisation (definieras nedan) gäller följande ytterligare bestämmelser. Adobe förbehåller sig rätten att avsluta myndighetsspecifika Avtal om Medlemmen inte är en Myndighetsorganisation.


1. Definitioner som gäller Myndighetsmedlemmar.

Myndighetsorganisation. Deltagande är beroende av att Medlemmen (och varje Anknuten organisation) är en ”Myndighetsorganisation”, vilket betyder (a) en federal, central eller nationell myndighet, avdelning, kommission, styrelse, råd eller myndighet (verkställande, lagstiftande eller rättslig), (b) en kommunstyrelse, ett specialdistrikt, en orts-, läns- eller delstatlig myndighet, avdelning, kommission, styrelse, kontor, råd, organ eller myndighet eller ett annat organ inom länets eller kommunens verkställande, lagstiftande eller rättsliga del som skapats genom inrättningen eller en stadga av den styrande staten, inklusive administrativa myndigheter i distriktet, regionen eller staten, eller (c) en offentlig myndighet eller organisation som skapats och/eller finansierats av federala, statliga, eller lokala myndigheter och som auktoriserats för att styra eller hjälpa medborgare, företag eller andra Myndighetsorganisationer. För att undanröja alla tvivel är följande institutioner inte Myndighetsorganisationer: privata företag som drivs i vinstintresse, ideella organisationer, företagarföreningar eller branschföreningar, institutioner för högre utbildning och fackförbund, såvida institutionen inte har en specifik fullmakt från en amerikansk myndighet enligt del 51 av FAR. Medlemmen garanterar för Adobe att denne samt dess Anknutna organisationer är Myndighetsorganisationer. En lista över kvalificerade ”Myndighetsorganisationer” för Japan är tillgängliga på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Frankrike: en Myndighetsorganisation avser antingen myndighet, en minister, en kommission, styrelse, ett kontor eller råd (nationellt, regionalt eller lokalt), en stad, region eller organisation som omfattas av fransk lagstiftning och som administreras av en myndighetsorganisation.


2. Bestämmelser som gäller Myndighetsmedlemmar.


2.1 Ytterligare restriktioner. För Myndighetsmedlemmar som är en federal myndighet i USA ska alla beställningar följa FAR 52.232-18 (Availability of Funds) och FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year), och myndighetsmedlemmar som är en federal myndighet i USA ska därför inte använda några Produkter såvitt det inte finns medel att betala för dessa order. I den mån en statlig eller lokal Myndighetsorganisation är föremål för sådana krav, ska dessa myndigheter inte använda en Produkt om det inte finns finansiering som täcker sådana beställningar.


2.2 Uppsägning. Det här Avtalet kan sägas upp av en Medlem som är en amerikansk federal myndighet enligt FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan komma att ändra villkoren efter eget gottfinnande.


2.3 Amerikanska federala myndigheter. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning (Commercial Items): Produkterna som tillhandahålls enligt detta avtal utgör ”Commercial Item(s)”, såsom detta uttryck definieras i 48 C.F.R. §2.101, bestående av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” samt tillhörande tjänster såsom dessa termer definieras i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, allt efter vad som är tillämpligt. Enligt 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till 227.7202-4 licensieras ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” till slutanvändare inom den amerikanska förvaltningen (a) enbart som ”Commercial Items” och (b) endast med de rättigheter som beviljats alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta Avtal samt Användarvillkoren. Opublicerade rättigheter under amerikansk lagstiftning förbehålles Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. IDEELLA MEDLEMMAR


Ytterligare villkor som tillämpas för Ideella medlemmar finns i Programguiden. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp medlemskap om Medlemmen inte är en behörig ideell organisation enligt beskrivningen på https://helpx.adobe.com/se/buying-programs/non-profit.html.

ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN TERMS AND CONDITIONS


This Value Incentive Plan (“VIP” or “Program”) Commercial Membership Agreement (“Agreement”) sets forth the terms of your participation as a Member in the Program. The Agreement is effective as of the date of online enrollment. This Agreement is entered into by and between Adobe and the customer identified in on-line enrollment to become a Member. “Adobe” shall mean either ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in the United States, Canada, or Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in Australia, or otherwise with ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Member shall license all software, services, and offerings available under the Program (collectively “Product”) to be installed and used within the United States (including United States territories and military bases wherever located), Canada, or Mexico from Adobe U.S. Member shall license all Products to be installed and used in Australia from Adobe Ireland, as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Member shall license all Products to be installed and used in all other countries and territories from Adobe Ireland.


1. Program Description.


1.1 General and Program Term. The VIP Program is a flexible licensing program designed to allow qualified and eligible customers to manage and deploy Product licenses purchased through the Program. The VIP Program is a membership program with license Subscription Periods as further defined in Section 3.4 of this Agreement. Once the organization enrolls in a membership through the VIP administration user interface and is accepted by Adobe into the Program, the organization will be a member of the Program (“Member”) until the earliest of when (a) Adobe terminates the Program, (b) this Agreement terminates. Member’s participation is further subject to the terms stated in the program guide for the Program, which may be updated from time to time and is available at www.adobe.com/go/vip_program_guide_en (“Program Guide”). The Program Guide is hereby incorporated into the Agreement by reference. Adobe may change the terms of the Program at its sole discretion. If Program terms change Member may be required to reaccept the Program terms in the Console.


1.2 Termination. Notwithstanding the foregoing, either party may terminate the Agreement with or without cause on thirty (30) days prior written notice. Termination of this Agreement shall not affect Member’s obligations with regard to any Products ordered prior to the termination date, including without limitation any subscription terms or payment obligations. In addition, Adobe may immediately terminate this Agreement, upon written notice, for a material breach (including but not limited to any misappropriation or infringement of Adobe’s intellectual property rights). If this Agreement terminates, then Member’s organization shall immediately cease use of the Products, delete the Products from all computer systems and IT equipment on which it resides, and return to Member’s Account Manager any media containing the Products as well as any related materials. Account Manager means either (i) Reseller, if a transaction is through a reseller, or (ii) Adobe representative, if a transaction is with Adobe.

 

1.3 TOU. The access and use of the Products is governed by the applicable Adobe terms of use (“TOU”) available at https://www.adobe.com/legal/terms.html. The terms of the applicable TOUs are hereby incorporated by reference (including without limitations terms related to governing law and venue). In the event of inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of the TOU, the terms of this Agreement shall control.


1.4 Program Products. For a complete list of Products available through the Program, Member shall contact its Account Manager or go to the Program web pages located on Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. All Products purchased through the Program are solely for use within Member’s own organization and all re-sale, sublicensing, and other distribution is prohibited except as set forth in Section 4.1 and/or the Program Guide, if applicable. Certain offerings may be available for license by purchasing Consumables, as described in the Program Guide.

 

1.5 Affiliates. Adobe agrees that customer's Affiliates may place orders under this Agreement for the Products and use such Products provided hereunder. Customer retains ultimate liability for any acts or omissions of such Affiliate. Affiliate means, for Member, any other entity that controls, is controlled by, or under common control with, Member. For the purposes of this Section 1.5, the term “control” means the direct or indirect power to direct the affairs of the other entity through at least 50% of the shares, voting rights, participation, or economic interest in this entity.


2. Participation.


2.1 Adobe ID and VIP ID. An Adobe ID will be required in order to enroll in the Program. Each Member will be assigned a VIP ID which must be referenced on all orders. Member is responsible for acts or omissions of anyone who obtains access to and use of the Products through Member.


2.2 Console. The Program administration user interface is the “Admin Console.” Once the terms of this agreement are accepted, the individual accepting on behalf of the organization will be assigned as the Contract Owner. The Contract Owner can add system administrator(s) (each an “Administrator”). The Contract Owner and any Administrator will be provided access to the Admin Console where they will have the ability to access the Product, manage their subscriptions, and view their account information. The Admin Console will allow the Administrator to invite additional users within their organization to gain access to the Admin Console. Member authorizes any Administrator or Contract Owner to act on Member’s behalf.

 

2.3 Confidentiality. Member shall treat VIP ID as confidential and not share or disclose such information except with Member’s Account Manager.

 

2.4 Memberships. The terms of Exhibit B apply to Education, Government, and Non-Profit Memberships. Member must use a separate VIP Agreement for any Products made available and ordered for use in the People’s Republic of China.


3. Ordering, Pricing, and Fulfillment.


3.1 Ordering and Pricing. Member shall place Product orders with their Account Manager. All fees are determined by Member’s Account Manager. Matters such as price, delivery, and payment terms must be agreed between Member and Member’s Account Manager. Adobe cannot guarantee any particular discount, unless Adobe is Member’s Account Manager.


3.2 Access, Admin Console Deployment, and Fulfillment. Upon becoming a Member, Member’s Administrator will be provided access to the available Products, through the Admin Console. Member may add many Products from the Admin Console and obtain immediate access to such Products. Adobe must receive an order for any such Products within the Grace Period. 


3.3 Grace Period for Products Added in Admin Console. The Grace Period is 14 days after adding such Products. If Adobe does not receive an order for such Products within the Grace Period, then Member will no longer be allowed to add additional Products until payment is made for all added Products. Member may manage the number of Products deployed in the Console.


3.4 Agreement Anniversary Date, Subscription Period, and Renewals.

 

3.4.1 Anniversary Date. Unless otherwise communicated by Adobe, Member’s Anniversary Date is the day twelve months after Adobe accepts Member’s initial order (“Anniversary Date”).

 

3.4.2 Subscription Period. The Subscription Period means the period that a Member may use Products and includes the initial Subscription Period and any renewal Subscription Period. The initial Subscription Period means the period that begins on Member’s initial order date and ends the day prior to the Anniversary Date. With Product subscription renewal, a renewal Subscription Period will begin on the Anniversary Date and continue until the day prior to the next Anniversary Date. Use of subscription Products and any related services co-terminates on the last day of the Subscription Period. Most Consumables must be used within a single Subscription Period, and any unused Consumables will expire on the last day of the Subscription Period. Additional information may be found in the Program Guide.

 

3.4.3 Subscription Renewals. Adobe or Account Manager will use reasonable efforts to notify Member prior to any Subscription Period end date. Subscriptions must be renewed prior to the Anniversary Date in order to ensure uninterrupted use of Product. 


3.5 Upgrade Protection. Purchase of the subscription Product(s) includes upgrade entitlement, meaning Member will be entitled to receive the latest generally available version of a subscription Product purchased under the program as long as the Product subscription is paid and active at the time Adobe makes the new version of the Product commercially available.


3.6 Returns. Without prejudice to any rights that a Member may have under any consumer laws in the jurisdiction that Member is located, once a Product is installed or accessed, Member cannot return it. If Member requests a return prior to installation, Member must return the entire order. Member must request the return of Products purchased under the Agreement through Member’s Account Manager. Subject to any applicable warranty rights, return requests must be made to Member’s Account Manager within fourteen (14) days after Member’s original Product order date. Adobe must approve all return requests before any return is valid, as further described in the Program Guide.


3.7 Orders Direct From Adobe. If Member orders direct from Adobe, then this section will apply. Members can add Products at any time via the Admin Console or via an Adobe representative, but you must place an order for all Products with an Adobe representative. Products are priced at the rates current at the time ordered and prorated based on the days remaining in your Subscription Period. Notwithstanding the language in 3.2, 3.3, and 4.2, if you add Products via the Admin Console, then Adobe my invoice you directly for those products at the then current price. Your order may be subject to credit approval. Member will be charged the Product price, plus applicable taxes. For any ordered Products, Member must pay in full within 30 days of the invoice date in accordance with the invoice. Any amounts not paid when due will bear interest at a rate which is the lesser of 1.0% per month or the maximum rate permitted by applicable law on any overdue fees, from the date due until the date the full amount plus interest is paid in-full.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Section 4 “VIP Marketplace” will only apply to Products licensed through VIP Marketplace. Despite language in Section 3.4.3 above, at the end of your subscription term in VIP Marketplace, your annual subscription will automatically renew based on Adobe’s partner price: 1- in effect on your Anniversary Date and 2-for your qualifying discount level, unless you elect to change or cancel at least 3 days before your Anniversary Date or Adobe communicates otherwise. For clarity, your Account Manager will determine your Product fees. See VIP Marketplace Program Guide for details. Member may work with their Account Manager to adjust Product subscriptions.

 

4.2 VIP Marketplace Grace Period.  Notwithstanding Section 3.2 and 3.3, the Grace Period for VIP Marketplace Products is seven days after adding Products, not 14 days.  If Adobe does not receive an order for Products added through VIP Marketplace within the Grace Period, then such Products will be removed.  

 

5. Miscellaneous.

 

5.1 Transfer of License. Product TOUs do not govern restrictions regarding the transfer of Products licensed under or in connection with this Agreement. In limited circumstances, Adobe may permit the transfer of Product licenses under this Agreement in its sole and exclusive discretion. Such requests should be directed to Adobe Customer Service including a description of the reason for the proposed transfer and the contact information of the transferee. Additional information may be found in the Program Guide. For clarity, all offerings are licensed, not sold.


5.2 License Compliance. Member must maintain systems and/or procedures sufficient to ensure an accurate record of the number of copies of the Products that have been installed and/or deployed and retain records of Product installation and/or deployment for two (2) years after the termination of the Agreement. Adobe and/or its representatives may conduct an audit of Member’s Product installation/deployment not more than once per year on thirty (30) days written notice. Such audit will require Member to provide an unedited, accurate report of all Products installed/deployed and accessed by Member and all valid purchase documentation for all Products within thirty (30) days after request. If the audit findings demonstrate non-conformity with the Product licenses, Member shall purchase the necessary licenses within thirty (30) days after being so notified. Notwithstanding the foregoing, Adobe reserves the right to conduct an onsite audit of Member license installation and deployment after ten (10) business days’ prior written notice during regular business hours. This Section 5.2 shall survive termination of the Agreement for a period of two (2) years.


5.3 Use of Information. Adobe may use information about Member or Affiliate, including name and contact information, for fulfilling obligations under the Agreement. For more information, please see the Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).


5.4 Standing. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. If Member is an entity of the United States Federal Government, Member agrees that Adobe shall have standing and the right to assert any breach of contract claim arising out of this Agreement under the Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).


5.5 General. The parties are independent contractors, and this Agreement will not be construed to imply that either party is the agent or venturer of the other. Member may not assign this Agreement (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Adobe and any prohibited assignment is null and void. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, without the prior written consent of Member. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of any permitted successors or assignees. No modification will be valid or binding unless in writing. This Agreement (including the Program Guide, applicable TOUs, and any Exhibits or on-line enrollment information, if applicable) represents the entire agreement between the parties on the subject matter of this Agreement. If any provision of this Agreement is held unenforceable, the remainder of the Agreement will continue in full force and effect. If Member’s Account Manager is no longer an Authorized Adobe Account Manager, then after notice to Member, Adobe may move Member’s account under a then-current Authorized Adobe Account Manager.


This Agreement is prepared and is executed in the English language only. The English language version shall be controlling in all respects, and any version of this Agreement in any other language, shall not be binding and shall have no effect. Further, each party agrees that signature by Member or Adobe on any non-English language version, even if there is no signature(s) on the English language version shall be deemed execution of the English language version and binding on the parties. Without limiting the foregoing, if there is any conflict or inconsistency between the English language version of this Agreement and any other translated version of this Agreement, the English language version and interpretation shall prevail. All communications or notices to be made or given pursuant to this Agreement and any disputes arising under this Agreement shall be conducted or resolved in the English language.


5.6 Services. The Product may integrate with a variety of services, operated either by Adobe or by third parties, which may contain user-generated content that may be (a) inappropriate for minors, (b) illegal in some countries; or (c) inappropriate for viewing at work. A complete list of integrated services is available here: www.adobe.com/go/integratedservices. If Member wants to prevent viewing of or access to user-generated content services it may (i) disable service access in the Creative Cloud Packager, where that functionality is made available, or (ii) block access to the services via its network firewall. Services are not, under any circumstances, available to users under the age of thirteen (13). Adobe disclaims liability for all user-generated content available via the services. Member is responsible for determining whether use of the services complies with applicable laws in Member’s jurisdiction. Member is not entitled to a refund and Adobe is not liable (i) if access to the services is slowed or blocked as a result of government or service provider action, or (ii) if Adobe reasonably deems it necessary to block access to some or all of the services.

 

EXHIBIT B
EDUCATION, GOVERNMENT, AND NON-PROFIT MEMBERSHIPS

 

A. EDUCATION MEMBERS


For the Member who is an Education Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Education memberships if Member is not an Educational Entity.


1. Definitions Applicable to Education Members.

 

1.1 Education Entity. The following is a non-exhaustive list of qualified educational institutions: (a) Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction; (b) Accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (c) Named educational institutions, if individually approved in writing by Adobe; (d) Hospitals that are wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution, where “wholly owned and operated” means the educational institution is sole owner of the hospital and the only entity exercising control over day to day operations; and (e) Higher education research laboratories that are i - a public institution and recognized by a national or regional educational authority, ii – teach students, and iii – can provide a copy of the bylaws that state the relationship with the controlling university.

 

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified educational institutions: (a) Non-accredited schools; (b) Museums or libraries; (c) Hospitals not wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution; (d) Churches or religious organizations that are not accredited schools; (e) Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or which grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study; (f) Military schools that do not grant academic degrees; and (g) Research laboratories not recognized by a national or state ministry overseeing education. For example, institutions recognized by other government branches are not eligible.


The above lists do not apply to the countries as listed in Section 1.2 (Regional-Specific Definition) below.


1.2 Regional-Specific Definition of Education Entity.

 

(a) Asia Pacific Countries excluding Southeast Asia Countries as defined in sub-paragraph (b) below. If Education Member is resident in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, China mainland, Hong Kong SAR of China., Taiwan region, the Republic of Korea, the People’s Republic of Bangladesh, the Federal Democratic of Nepal, the Republic of the Union of Myanmar, Pakistan or Mongolia or any country designated by Adobe from time to time, “Education Entity” shall mean the entities that satisfy the meaning of “Qualified Educational Users” (except for the sections entitled “Full and Part Time Faculty and Staff” and “Students”) designated by Adobe on https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(b) Southeast Asia Countries. If Education Member is resident in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(c) Japan. If Education Member is resident in Japan, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.

 

1.3 Primary and Secondary Schools. Primary and Secondary Schools are defined in the Program Guide. Adobe may have offers available to members that qualify as Primary and Secondary Schools. Adobe reserves the right to terminate Primary and Secondary School licenses and memberships if Member is not a Primary and Secondary School as defined in the Program Guide. See VIP Education Program Guide for additional details and http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. GOVERNMENT MEMBERS


For the Member who is a Government Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Government memberships if Member is not a Government Entity.


1. Definitions Applicable to Government Members.

Government Entity. Participation is contingent upon Member (and each Affiliate) being a “government entity”, which means: (a) a federal, central, or national agency, department, commission, board, office, council, or authority (executive, legislative, or judicial); (b) a municipality, special district, city, county, or state governmental agency, department, commission, board, office, council, entity, or authority, or any other agency in the executive, legislative, or judicial branch of state or local government that is created by the constitution or a statute of the governing state, including the district, regional, and state administrative offices; or (c) a public agency or organization created and/or funded by federal, state, or local governments and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Member represents to Adobe that it and its Affiliates are government entities. A list of qualified “Government Entities” for Japan is available at: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For France: a Government Entity is either an agency; a minister; a commission, board, office, or council (national, regional, or local); a city; a region; or any entity subject to the French Public Law and under the administration of a government entity.


2. Terms Applicable to Government Members.


2.1 Additional Restrictions. For United States Federal Government Members, it is understood that any orders are subject to FAR 52.232-18 (Availability of Funds) and FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) and therefore United States Federal Government Members shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders. To the extent any state or local government entity is subject to similar requirements, such entities shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders.


2.2 Termination. This Agreement may be terminated by a Member who is a United States federal government customer pursuant to FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe may change the Terms at its sole discretion.


2.3 Federal Government Members. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. NON-PROFIT MEMBERS


Additional terms applicable to Non-Profit Members are contained in the Program Guide. Adobe reserves the right to terminate memberships, if Member is not an eligible non-profit organization, as described on https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.