BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR
ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN
Detta kommersiella medlemsavtal (”Avtal”) avseende en Value Incentive Plan (”VIP” eller ”Program”) omfattar villkoren för ditt deltagande som medlem i programmet. Avtalet träder i kraft
i och med datumet för onlineregistrering. Det här avtalet ingås av och mellan Adobe och den kund som i onlineregistreringen identifierats som blivande medlem. Med ”Adobe” avses antingen Adobe Inc., ett aktiebolag baserat i Delaware med verksamhetskontor på 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, om avtalet ingås med en medlemsorganisation som är belägen i USA, Kanada eller Mexiko, eller ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag registrerat i Irland med verksamhetskontor på 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), om avtalet ingås med en medlems organisation som är belägen i Australien, eller på annan plats med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag registrerat i Irland med verksamhetskontor på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmen ska licensiera all programvara, tjänster och erbjudanden som är tillgängliga inom ramen för programmet (gemensamt benämnda ”Produkten”) som ska installeras och användas inom USA (inklusive USA:s territorier och militärbaser), Kanada, eller Mexiko från Adobe U.S. Medlemmen ska licensiera alla produkter som ska installeras och användas i Australien från Adobe Ireland, som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmen ska licensiera alla produkter som ska installeras och användas i alla andra länder och territorier från Adobe Ireland.
1. Programbeskrivning.
1.1 Allmänna och programspecifika villkor. VIP-programmet är ett flexibelt licensieringsprogram med vilket behöriga kunder kan hantera och distribuera produktlicenser som köps in genom programmet. VIP-programmet är ett medlemsprogram som baseras på en årlig produktförnyelseperiod som definieras ytterligare i avsnitt 3.4 i detta avtal. Då organisationen ingår ett medlemskap via VIP-administrationgränssnittet och godkänns av Adobe för programmet, blir organisationen en medlem av programmet (”Medlem”), till dess att (a) Adobe avslutar programmet, (b) detta avtal avslutas. Medlemmens deltagande regleras även av de villkor som anges i programmets guide, som kan komma att uppdateras med jämna mellanrum och som finns att läsa på http://www.adobe.com/go/vip_program_guide_se (”Programguide”). Programguiden ingår härmed i detta avtal via hänvisning. Adobe kan efter eget gottfinnande ändra villkoren i programmet. Om programvillkoren ändras ombeds medlemmen att på nytt samtycka till programmets villkor i konsolen.
1.2 Uppsägning. Oaktat ovanstående kan vardera part avsluta avtalet med eller utan orsak med trettio (30) dagars skriftlig varsel. Avslutande av detta avtal påverkar inte medlemmens förpliktelser vad avser eventuella produkter som beställts innan datumet för avslutande, inklusive, men inte begränsat till, prenumerationsvillkor eller betalningsåtaganden. Dessutom kan Adobe omedelbart avsluta detta avtal, med ett skriftligt meddelande, vid materiell överträdelse (inklusive men inte begränsat till förskingring eller överträdelse av Adobes immateriella äganderätt). Om avtalet avslutas ska medlemmens organisation (enligt definitionen i programguiden) omedelbart upphöra med att använda produkterna, ta bort produkterna från alla datorsystem och all IT-utrustning som de finns på och återlämna alla media som innehåller produkterna och relaterat material till Adobe eller dess återförsäljare. Med Account Manager avses antingen (i) Återförsäljare, om en transaktion sker via en återförsäljare, eller (ii) Adoberepresentant, om en transaktion sker med Adobe.
1.3 TOU. Tillgång till och bruk av produkterna regleras av Adobes tillämpliga användningsvillkor (”TOU”) som finns tillgängliga på https://www.adobe.com/se/legal/terms.html. Villkoren i TOU ingår i detta avtal via hänvisning (inklusive men ej begränsat till villkor avseende tillämplig lag och jurisdiktion). Vid bristande överensstämmelse mellan villkoren i detta avtal och villkoren i TOU har detta avtal tolkningsföreträde.
1.4 Programprodukter. För en komplett lista över de produkter som är tillgängliga inom ramen för programmet, ska medlemmen kontakta sin Account Manager eller
gå till programmets webbsidor på Adobe.com http://www.adobe.com/se/howtobuy/buying-programs/
vip.html
. Alla produkter som köps genom programmet är enbart avsedda för användning inom medlemmens egen organisation, och all återförsäljning, underlicensiering och annan distribution förbjuds, med undantag av det som anges i avsnitt 4.1 och/eller programguiden om tillämpligt. Vissa erbjudanden kan finnas tillgängliga för licens genom köp av tillgodohavanden, enligt beskrivningen i programguiden.
1.5 Dotterbolag. Adobe godkänner att kundens dotterbolag gör beställningar enligt det här avtalet av produkter som nämns nedan. Kunden är ytterst ansvarig för alla åtgärder eller försummelser från dessa dotterbolag. Med dotterbolag menas, för medlemmen, alla andra enheter som styr, styrs av, eller står under gemensam kontroll av, medlemmen. För de syften som definieras i avtalets avsnitt 1.5 avser termen ”styrning” den direkta eller indirekta makten att leda verksamheten för den andra enheten genom innehavande av minst 50 procent av aktierna, rösträttigheter, ägarintresse eller ekonomiskt intresse i denna enhet.
2. Deltagande.
2.1 Adobe ID och VIP ID. Ett Adobe-ID krävs för att prenumerera på programmet. Efter slutförande av VIP-registreringsprocessen tilldelas medlemmen ett VIP-ID som måste anges på alla VIP ordrar. Medlemmen ansvarar för handlingar och försummelser som kan härledas till personer som får åtkomst till och använder produkterna via medlemmen.
2.2 VIP-konsol. Programets administrationsanvändargränssnitt är ”Konsolen” Efter godkännandet av villkoren i detta avtal blir den person som genomför godkännandet för sin organisations räkning kontraktsägare. Kontraktsägaren kan lägga till en eller flera systemadministratörer (var och en betecknas som ”Administratör”). Kontraktsägaren och eventuella administratörer ges åtkomst till konsolen, där de får åtkomst till produkten och kan hantera sina prenumerationer samt se kontoinformation. Administratören kan genom konsolen bjuda in ytterligare användare i organisationen till konsolen. Medlemmen auktoriserar eventuella administratörer eller kontraktsägaren att agera å medlemmens vägnar.
2.3 Sekretess. Medlemmen ska behandla VIP-ID:n som konfidentiella och inte dela eller avslöja sådan information.
2.4 Medlemskap. Bestämmelserna i bilaga B tillämpas för medlemsskap i utbildnings- och myndighetsorganisationer samt ideella organisationer. Medlemmen måste använda ett separat VIP-avtal för de produkter som görs tillgängliga och beställs för användning i Folkrepubliken Kina.
3. Beställning, prissättning och uppfyllande.
3.1 Beställning och prissättning. Medlemmen ska göra produktbeställningar hos sin Account Manager inom trettio (30) dagar efter datumet för inköpsgodkännande, med en betalning som beräknas från datumet för inköpsgodkännande. Med datumet för inköpsgodkännande menas det datum då inköpsgodkännandet skapas, eller om inget inköpsgodkännade skapats, orderdatum. Alla avgifter fastställs av medlemmens Account Manager. Medlemmen och medlemmens Account Manager ska komma överens om villkoren för pris, leverans och betalning. Adobe kan inte garantera en viss rabatt, såvida inte Adobe är medlemmens Account Manager.
3.2 Tillgång och fullbordande. När kunden blir medlem kommer medlemmens administratör att få tillgång till tillgängliga produkter via konsolen. Medlemmen har trettio (30) dagar på sig från köpets auktoriseringsdatum att göra en motsvarande beställning. En auktorisering av köpet skapas när en medlem lägger till produkter genom konsolen.
3.3 Överanvändning. Om det faktiska antalet beställda produkter underskrider det faktiska antalet produkter som används efter den trettiodagarsperiod som det hänvisas till i avsnitt 3.2, får medlemmen inte längre sprida ytterligare produkter tills betalningen för all utestående användning erlagts. Medlemmen får hantera det antal produkter som används i konsolen.
3.4 Avtalets årsdag, prenumerationsperiod och förnyanden.
3.4.1 Årsdag. Om inget annat meddelas av Adobe, är medlemmens årsdag tolv månader efter att antingen Adobe accepterar medlemmens första beställning eller medlemmens första inköpsdatum (om tidigare) (”Årsdag”).
3.4.2 Prenumerationsperiod. Prenumerationsperioden är
den period som en medlem får använda produkterna
och relaterade tjänster och inkluderar den
ursprungliga prenumerationsperioden samt eventuell
förnyad prenumerationsperiod. Den ursprungliga prenumerationsperioden är den period som börjar på medlemmens första auktoriseringsdatum för köpet och slutar dagen före årsdagen. Om en medlem förnyar prenumerationen inleds en förnyelseprenumerationsperiod på årsdagen som gäller till och med dagen före nästa årsdag. Användning av prenumerationsprodukter och relaterade tjänster avslutas gemensamt på prenumerationsdagens sista dag. Tillgodohavanden måste användas inom en enskild prenumerationsperiod och oanvända tillgodohavanden går ut på prenumerationsdagens sista dag. Mer information finns i programguiden.
3.4.3 Prenumerationsförnyelser. Adobe gör rimliga ansträng-ningar för att meddela medlemmen innan prenumerationen löper ut. Medlemmen måste förnya sina prenumerationer innan årsdagen för att garantera oavbruten användning av produkten. Förnyelsebeställningar måste göras innan årsdagen, men tidig förnyelse ändrar inte årsdagen.
3.5 Uppgraderingsskydd. Inköp av prenumerationsprodukter inkluderar uppgraderingar, vilket betyder att medlemmen har rätt att få den senaste allmänt tillgängliga versionen av en produkt som köpts in under programmet, förutsatt att produktprenumerationen är betald och aktiverad vid den tidpunkt då Adobe gör den nya versionen av produkten tillgänglig.
3.6 Returer. Oaktat de rättigheter som en medlem har inom ramen för gällande konsumentlagstiftning i den jurisdiktion där medlemmen är bosatt, får medlemmen inte returnera en produkt när den installerats eller öppnats. Om medlemmen begär en återlämning före installationen måste medlemmen återlämna hela beställningen. Medlemmen måste begära retur av inköpta produkter under avtalet genom medlemmens Account Manager. Med hänsyn till tillämpliga garantirättigheter, måste returförfrågningar göras till medlemmens Account Manager inom fjorton (14) dagar efter medlemmens ursprungliga produktorderdatum. Adobe måste godkänna alla returförfrågningar innan en retur giltigförklaras, enligt vad som beskrivs i programguiden.
3.7 Beställningar direkt från Adobe. Detta avsnitt gäller om medlemmen beställer direkt från Adobe. Medlemmar kan när som helst lägga till produkter via konsolen eller från en Adobe-representant, men du måste lägga en beställning på alla produkter hos en Adobe-representant. Produkterna prissätts enligt rådande prislista vid tidpunkten för beställning och avgiften fördelas utifrån antalet dagar som återstår av prenumerationsperioden. Beställningen kan bli föremål för kreditgodkännande. Medlemmen debiteras produktpriset, samt tillämpliga skatter. För alla beställda produkter måste medlemmen erlägga hela beloppet inom 30 dagar efter fakturans fakturadatum. För eventuella belopp som inte betalats på förfallodagen utgår en ränta till det lägre av 1,0 % per månad eller det högsta belopp lagen tillåter för belopp som inte betalats på förfallodagen ända tills det datum då hela beloppet inklusive ränta har betalats.
4. Diverse.
4.1 Överföring av licens. TOU för produkterna innehåller inte begränsningar rörande överföring av produkter som har licensierats under eller i samband med detta avtal. Under vissa begränsade förhållanden kan Adobe enligt eget gottfinnande godkänna överföring av produktlicenser under detta avtal. En sådan begäran ska inlämnas till Adobes kundtjänst och inkludera anledningen till överföringen och mottagarens kontaktuppgifter. Mer information finns i programguiden. För tydlighetens skull licensieras alla erbjudanden. De säljs inte.
4.2 Efterlevnad av licens. Medlemmen måste upprätthålla tillräckliga system och/eller procedurer för att garantera ett korrekt register över de antal kopior av produkten som installerats och/eller används samt upprätthålla register över produktinstallation och/eller användning i två (2) år efter avtalets avslut. Adobe och/eller dess representanter kan utföra en granskning av medlemmens produktinstallation/användning högst en gång per år och med trettio (30) dagars skriftlig varsel. En sådan granskning kräver att medlemmen tillhandahåller en oredigerad, korrekt rapport över alla produkter som installerats/använts och öppnats av medlemmen samt all giltig inköpsdokumentation för alla produkter inom trettio (30) dagar efter förfrågan. Om man i granskningsrapporten noterar bristande efterlevnad med produktlicenserna, ska medlemmen köpa nödvändiga licenser inom trettio (30) dagar efter att denne meddelats om detta. Oaktat ovanstående förbehåller Adobe sig rätten att utföra en granskning av medlemmens licensinstallation och användning efter tio (10) arbetsdagars skriftlig varsel under normal arbetstid. Detta avsnitt 4.2 gäller under en period på två (2) år efter det att avtalet avslutats.
4.3 Användning av information. Adobe får använda information om medlemmen eller dotterbolaget, inklusive namn och kontaktinformation för att uppfylla förpliktelser inom ramen för avtalet. Se Adobe Privacy Center (adobe.com/se/privacy) för mer information.
4.4 Talerätt. Parterna accepterar att FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor inte är tillämplig på detta avtal. Om medlemmen är en enhet inom amerikansk förvaltning accepterar medlemmen att Adobe äger rätt att hävda alla anspråk på kontraktsbrott som uppkommer i samband med detta avtal under Contracts Disputes Act från 1978 (”Disputes Act”).
4.5 Allmänt. Parterna är oberoende kontrahenter, och detta avtal kan ej tolkas som att det innebär att någon part agerar som agent för den andra. Medlemmen får inte överlåta detta avtal (enligt lag eller på annat sätt) utan skriftligt tillstånd från Adobe. Ingen förbjuden överlåtelse kommer att äga laga kraft. Adobe kan efter eget gottfinnande överlåta eller ersätta detta avtal utan skriftligt tillstånd från medlemmen. Detta avtal är bindande för alla godkända mottagare av en överlåtelse, och verkar till förmån för dessa. Inga ändringar är giltiga eller bindande om de inte är skriftliga. Detta avtal (inklusive programguiden, tillämpliga TOU samt eventuella bilagor eller, i tillämpliga fall, information om onlineregistrering) utgör det fullständiga avtalet mellan parterna rörande innehållet i detta avtal. Om några bestämmelser i detta avtal inte är verkställbara ska resten av avtalet fortsätta att gälla fullt ut.
Detta tillägg har endast tagits fram och utfärdats på engelska. Den engelskspråkiga versionen är bestämmande i alla avseenden, och eventuella versioner av detta tillägg på andra språk är icke-bindande och äger ingen laga kraft. Vidare samtycker båda parter till att en underskrift av medlemmen eller Adobe på en icke-engelskspråkig version, även om den engelskspråkiga versionen inte är undertecknad, anses göra den engelskspråkiga versionen juridiskt bindande för båda parter. Utan att det innebär några begränsningar av det föregående ska den engelskspråkiga versionen och dess tolkning ha företräde i händelse av konflikt eller om den engelskspråkiga versionen och eventuella andra översatta versioner av detta tillägg är motstridiga. All kommunikation som genomförs och alla meddelanden som ges i enlighet med detta avtal ska vara på det engelska språket och eventuella tvister som uppstår i samband med detta avtal ska lösas på det engelska språket.
4.6 Tjänster. Produkten kan integreras i en mängd tjänster som drivs av Adobe eller tredje parter. Värdtjänsterna kan innehålla användargenererat innehåll som kan vara (a) olämpligt för minderåriga, (b) olagligt i vissa länder eller (c) olämpligt att visa på arbetet. En fullständig lista över integrerade tjänster finns här: www.adobe.com/go/integratedservices_se. Om medlemmen vill förhindra visning av eller tillgång till användargenererade innehållstjänster kan han/hon (i) inaktivera tillgången till tjänster i Creative Cloud Packager, där funktionen finns tillgänglig, eller (ii) blockera tillgången till tjänsterna via nätverksbrandväggen. Tjänsterna är inte, under några omständigheter, tillgängliga för användare under tretton (13) år. Adobe friskriver sig ansvar för allt användargenererat innehåll som finns tillgängligt via tjänsterna. Medlemmen ansvarar för att avgöra om användningen av tjänsterna följer gällande lagstiftning i medlemmens jurisdiktion. Medlemmen har inte rätt till återbetalning och Adobe är inte ansvarigt (i) om åtkomsten till tjänsterna är långsam eller blockeras på grund av myndighets- eller tjänsteleverantörsåtgärder, eller (ii) om Adobe skäligen bedömer att blockering av några eller samtliga av dess tjänster är nödvändig.
BILAGA B
MEDLEMSKAP I UTBILDNINGS-
OCH MYNDIGHETSORGANISATIONER
SAMT IDEELLA ORGANISATIONER
A. UTBILDNINGSMEDLEMMAR
För en medlem som är en utbildningsorganisation (definieras nedan), gäller följande ytterligare bestämmelser. Adobe förbehåller sig rätten att avsluta utbildningsavtal om medlemmen inte är en utbildningsorganisation.
1. Definitioner som tillämpas för utbildningsmedlemmar.
1.1 Utbildningsenhet. Nedan följer en ej fullständig lista över kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Auktoriserade (av officiella auktoriseringsorgan) offentliga eller privata grund- eller gymnasieskolor med heltidsstudier; (b) Auktoriserade offentliga eller privata universitet eller högskolor (inklusive community college, junior college, eller yrkeshögskola) som beviljar examen som kräver studier motsvarande minst två års heltidsstudier; (c) Namngivna utbildningsinstitutioner som godkänts av Adobe, endast om namngivna institutioner skriftligen godkänts av Adobe; (d) Sjukhus som helt ägs och drivs av en annars kvalificerad utbildningsinstitution, där ”helt ägd och bedriven” betyder att utbildningsinstitutionen är ensam ägare av sjukhuset och den enda enhet som utövar kontroll över daglig verksamhet; och (e) Högre forskningslaboratorier som är offentliga inrättningar och som erkänts av en nationell eller statlig utbildningsmyndighet.
Nedan följer en ej komplett lista över institutioner som inte är kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Ej godkända skolor; (b) Museer eller bibliotek; (c) Sjukhus som inte i sin helhet ägs och drivs av en annars kvalificerad utbildningsinstitution; (d) Kyrkor eller religiösa organisationer som inte är godkända skolor; (e) Yrkesutbildningscenter eller skolor som beviljar certifikat för kurser, såsom t.ex. kurser i programvara eller fortbildning, som inte är auktoriserade skolor eller som beviljar betyg som kräver mindre än motsvarande två års heltidsstudier; (f) Militärskolor som inte beviljar akademiska betyg (g) Forskningslaboratorier som inte är erkända av en nationell eller statlig utbildningsmyndighet. Institutioner som erkänts av andra myndighetsavdelningar är exempelvis inte godkända.
Ovanstående listor tillämpas inte för länder som anges i avsnitt 1.2 (Regionalspecifik definition) nedan.
1.2 Regionalspecifik definition av utbildningsinstitution.
(a) Asiatiska länder exklusive länder i Sydostasien enligt definition i underparagraf (b) nedan. Om utbildningsmedlemmen är invånare i Australien, Nya Zeeland, Indien, Sri Lanka, Kina, Hong Kong S.A.R., Taiwan R.O.C., Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan eller Mongoliet, eller något annat land som då och då utses av Adobe, betyder ”Utbildningsinstitution” de institutioner som uppfyller betydelsen av ”Kvalificerade utbildningsanvändare” (med undantag av avsnitten ”Hel- och deltidsfakultet och personal” och ”Studenter”) som definieras av Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller dess efterföljande webbplats), med regelbundna uppdateringar av Adobe.
(b) Länder i Sydostasien. Om utbildningsmedlemmen är invånare i Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam, har ”Utbildningsinstitution” följande betydelser som definierats av Adobe på www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (eller dess efterföljande webbplats), med regelbundna uppdateringar av Adobe.
(c) Japan. Om utbildningsmedlemmen är invånare i Japan, har ”Utbildningsinstitution” följande betydelser som definierats av Adobe https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller dess efterföljande webbplats), med regelbundna uppdateringar av Adobe.
1.3 Grundskolor. En definition av grundskolor finns i programguiden. Adobe kan ha tillgängliga erbjudanden för medlemmar som kvalificeras som grundskolor. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp grundskolors licenser och medlemskap om medlemmen inte är en grundskola enligt definitionen i programguiden. Mer information finns i VIP utbildningsprogramguiden.
B. MYNDIGHETSMEDLEMMAR
För en medlem som är en myndighetsorganisation (definieras nedan) gäller följande ytterligare bestämmelser. Adobe förbehåller sig rätten att avsluta myndighetsspecifika utbildningsavtal om medlemmen inte är en myndighetsorganisation.
1. Definitioner som tillämpas för myndighetsmedlemmar.
Myndighetsorganisation. Deltagande är beroende av att medlemmen (och varje dotterbolag) är en ”myndighetsinstitution”, vilket betyder: (a) en federal, central eller nationell myndighet, avdelning, kommission, styrelse, råd eller myndighet (verkställande, lagstiftande eller rättslig); (b) en kommunstyrelse, ett specialdistrikt, en ort, ett län eller en statlig myndighet, en avdelning, kommission, styrelse, ett kontor, råd, en enhet eller myndighet eller annan agentur som skapats av den styrande staten, inklusive distriktskontor, regionala kontor och statliga administrativa kontor; eller (c) en offentlig myndighet eller organisation som skapats och/eller finansierats av federala, statliga eller lokala myndigheter och som auktoriserats för utförande av verksamhet för styrande eller stödjande av invånare, verksamheter eller andra myndighetsorganisationer. Av tydlighetsskäl innefattas ej privata vinstdrivande företag, ideella organisationer, handels- eller branschorganisationer och fackförbund. Exkluderade är även privata organisationer som utför arbete på anmodan av myndighetsorganisationer. Medlemmen garanterar för Adobe att denne samt dess dotterbolag är myndighetsorganisationer En lista över kvalificerade ”Myndighetsorganisationer” för Japan är tillgängliga på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.
1.1 För Frankrike: en Myndighetsorganisation är antingen en agentur; en minister; en kommission, en styrelse, ett kontor eller ett råd (nationellt, regionalt eller lokalt): en ort; en region; eller annan organisation inom ramen för fransk offentlig lagstiftning och under förvaltning av en myndighetsorganisation.
2. Bestämmelser som tillämpas för myndighetsmedlemmar.
2.1 Ytterligare restriktioner. För United States Federal Government Members är det underförstått att beställningar är föremål för FAR 52.232-18 (Availability of Funds) och FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year). Av denna anledning ska United States Federal Government Members inte använda några produkter om det inte finns finansiering som täcker sådana beställningar. I den mån en statlig eller lokal myndighetsorganisation är föremål för sådana krav, ska dessa myndigheter inte använda en produkt om det inte finns finansiering som täcker sådana beställningar.
2.2 Uppsägning. Det här avtalet kan sägas upp av en medlem som är kund till United States federal government enligt FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan komma ändra villkoren efter eget gottfinnande.
2.3 Medlemmar inom amerikansk förvaltning. Meddelande
till slutanvändare inom amerikansk förvaltning (Kommersiella ändamål): Produkterna som tillhandahålls under detta
avtal utgör ”Commercial Item(s)”, såsom detta uttryck
definieras i 48 C.F.R. §2.101, bestående av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” samt tillhörande tjänster såsom dessa termer definieras i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, allt efter vad som är tillämpligt. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212, eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till 227.7202-4, licensieras ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” till slutanvändare inom den amerikanska förvaltningen (a) enbart som ”Commercial Items” och (b) endast med de rättigheter som beviljats alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta avtal samt TOU. Opublicerade rättigheter under amerikansk lagstiftning förbehålles Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
C. IDEELLA MEDLEMMAR
Ytterligare villkor som tillämpas för ideella medlemmar finns i programguiden. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp medlemskap om medlemmen inte är en behörig ideell organisation enligt beskrivningen på https://helpx.adobe.com/se/buying-programs/non-profit.html.