VILLKOR FÖR ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Detta kommersiella medlemsavtal (”Avtal”) avseende en Value Incentive Plan (”VIP” eller ”Program”) omfattar villkoren för ditt deltagande som Medlem i Programmet. Avtalet träder i kraft samma dag som registreringen på nätet. Det här Avtalet ingås av och mellan Adobe och den kund som i onlineregistreringen identifierats som blivande Medlem. Med ”Adobe” avses antingen ADOBE INC., ett företag i Delaware med kontor på 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, om Avtalet ingås med en Medlems organisation i USA, Kanada eller Mexiko, eller ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag registrerat i Irland med kontor på 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), om Avtalet ingås med en Medlems organisation som är belägen i Australien, eller i övrigt med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, ett företag registrerat i Irland med kontor på 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmen ska licensiera alla program, tjänster och erbjudanden som är tillgängliga inom ramen för Programmet (gemensamt benämnda ”Produkten”) som ska installeras och användas i USA (inklusive USA:s territorier och militärbaser), Kanada, eller Mexiko från Adobe U.S. Medlemmen ska licensiera alla Produkter som ska installeras och användas i Australien från Adobe Ireland, som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmen ska licensiera alla Produkter som ska installeras och användas i alla andra länder och territorier från Adobe Ireland.


1. Programbeskrivning.


1.1 Allmänna och programspecifika villkor. VIP-programmet är ett flexibelt licensieringsprogram med vilket behöriga kunder kan hantera och distribuera produktlicenser som köps in genom Programmet. VIP-programmet är ett medlemskapsprogram med licensprenumerationsperioder som definieras i avsnitt 3.4 i detta Avtal. Då organisationen ingår ett medlemskap via VIP-administrationsgränssnittet och godkänns av Adobe för Programmet, blir organisationen Medlem av programmet (”Medlem”), till dess att (a) Adobe avslutar Programmet eller (b) detta Avtal avslutas. Medlemmens deltagande regleras även av de villkor som anges i Programmets guide, som kan komma att uppdateras med jämna mellanrum och som finns att läsa på www.adobe.com/go/vip_program_guide_se (”Programguide”). Programguiden ingår härmed i detta Avtal via hänvisning. Adobe kan efter eget gottfinnande ändra villkoren i Programmet. Om programvillkoren ändras ombeds Medlemmen att på nytt samtycka till Programmets villkor i Admin Console.


1.2 Uppsägning. Oaktat det föregående kan bägge parterna säga upp Avtalet skriftligt med eller utan uppgivande av orsak med trettio (30) dagars uppsägningstid. Uppsägningen av Avtalet ska inte påverka Medlemmens skyldigheter avseende beställda Produkter som gjorts före uppsägningsdatumet, inklusive, utan begränsning, prenumerationsvillkor eller betalningsskyldigheter. Dessutom kan Adobe omedelbart genom ett skriftligt meddelande avsluta detta Avtal vid allvarliga överträdelser (bland annat tillskansande av eller intrång i Adobes immateriella rättigheter). Om Avtalet avslutas ska Medlemmens organisation (enligt definitionen i Programguiden) omedelbart upphöra med att använda Produkterna, ta bort Produkterna från alla datorsystem och all IT-utrustning som de finns på och återlämna alla medier som innehåller Produkterna och relaterat material till Medlemmens Kontoansvariga. Med Kontoansvarig avses antingen (i) Återförsäljare, om en transaktion sker via en återförsäljare, eller (ii) Adobe-representant, om en transaktion sker med Adobe.

 

1.3 Användningsvillkor. Tillgång till och användning av Produkterna regleras av tillämpliga användningsvillkor från Adobe som finns på https://www.adobe.com/se/legal/terms.html. Bestämmelserna i de aktuella användningsvillkoren inlemmas härmed (inklusive men ej begränsat till villkor avseende tillämplig lag och domstolsforum). Vid bristande överensstämmelse mellan bestämmelserna i detta Avtal och dem i användningsvillkoren har detta Avtal tolkningsföreträde.


1.4 Programprodukter. En komplett lista över de Produkter som är tillgängliga inom ramen för Programmet finns att få från den Kontoansvariga. De finns även på Programmets webbsidor på Adobe.com, http://www.adobe.com/se/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alla Produkter som köps genom Programmet är enbart avsedda att användas i Medlemmens egen organisation. All återförsäljning, underlicensiering och annan distribution förbjuds, med undantag av vad som anges i avsnitt 4.1 och/eller Programguiden om tillämpligt. Vissa erbjudanden kan finnas tillgängliga för licens genom köp av Tillgodohavanden, enligt beskrivningen i Programguiden.

1.5 Anknutna organisationer. Adobe godkänner att kundens Anknutna organisationer gör beställningar enligt det här Avtalet av Produkter och använder sådana Produkter som nämns nedan. Kunden är ytterst ansvarig för alla åtgärder eller dessa Anknutna organisationers försummelser. Med en till Medlemmen Anknuten organisation menas alla andra organisationer som styr, styrs av, eller står under gemensam kontroll av Medlemmen. För de syften som definieras i Avtalets avsnitt 1.5 avser termen ”styrning” den direkta eller indirekta makten att leda verksamheten för den andra enheten genom innehav av minst 50 procent av aktierna, rösträtten, ägarintresset eller det ekonomiska intresset för denna organisation.


2. Deltagande.


2.1 Adobe ID och VIP ID. Ett Adobe ID krävs för att prenumerera på programmet. Varje Medlem tilldelas ett VIP ID som måste anges på alla beställningar. Medlemmen ansvarar för handlingar och försummelser som kan härledas till personer som får åtkomst till och använder Produkterna via Medlemmen.


2.2 Console. Programmets administrationsgränssnitt kallas ”Admin Console”. Efter att villkoren i detta Avtal har godkänts blir den person som gjorde det för sin organisations räkning Kontraktsägare. Kontraktsägaren kan lägga till en eller flera systemadministratörer (var och en betecknas ”Administratör”). Kontraktsägaren och eventuella Administratörer ges åtkomst till Admin Console, där de får åtkomst till Produkten och kan hantera sina prenumerationer samt se kontoinformation. Administratören kan via Admin Console bjuda in ytterligare användare i organisationen till Admin Console. Medlemmen auktoriserar eventuella administratörer eller kontraktsägaren att agera å medlemmens vägnar.

2.3 Sekretess. Medlemmen ska behandla VIP-id konfidentiellt och inte dela eller avslöja sådan information förutom för Medlemmens Kontosvariga.

2.4 Medlemskap. Bestämmelserna i Bilaga B tillämpas för medlemskap i Utbildnings- och Myndighetsorganisationer samt Ideella organisationer. Medlemmen måste använda ett separat VIP-avtal för de Produkter som görs tillgängliga och beställs för användning i Folkrepubliken Kina.


3. Beställning, prissättning och effektuering.


3.1 Beställning och prissättning. Medlemmen måste beställa Produkter av sin Kontoansvariga. Alla avgifter fastställs av Medlemmens Kontoansvariga. Medlemmen och Medlemmens Kontoansvariga ska komma överens om villkoren för pris, leverans och betalning. Adobe kan inte garantera en viss rabatt, såvida inte Adobe är Medlemmens Kontoansvariga.


3.2 Åtkomst, driftsättning av Admin Console och effektuering. När kunden blir Medlem kommer Medlemmens Administratör att få tillgång till tillgängliga Produkter via Admin Console. Medlemmen kan lägga till många Produkter från Admin Console och få omedelbar tillgång till dessa. Adobe måste få en beställning på sådana Produkter inom Respitperioden. 


3.3 Respitperiod för Produkter som läggs till i Admin Console. Respitperioden är 14 dagar efter att sådana Produkter har lagts till. Om Adobe inte får en beställning på sådana Produkter inom respitperioden kommer Medlemmen inte längre att tillåtas lägga till ytterligare Produkter förrän alla tillagda Produkter har betalats. Medlemmen får hantera det antal Produkter som används i Console.


3.4 Avtalets Förlängningsdatum, Prenumerationsperiod och Förlängningar.

 

3.4.1 Förlängningsdatum. Såvida Adobe inte meddelar annat infaller Medlemmens Förlängningsdatum exakt tolv månader efter det att Adobe accepterar Medlemmens ursprungliga beställning (”Förlängningsdatum”).

 

3.4.2 Prenumerationsperiod. Prenumerationsperioden är den period som en Medlem får använda Produkterna och omfattar den ursprungliga Prenumerationsperioden samt eventuell förlängd Prenumerationsperiod. Den ursprungliga Prenumerationsperioden är den period som inleds den dag Medlemmen lade sin ursprungliga beställning och som avslutas dagen före Förlängningsdatumet. Om prenumerationen på Produkterna förlängs inleds en ny Prenumerationsperiod på Förlängningsdatumet och gäller till och med dagen före nästa Förlängningsdatum. Användning av prenumerationsprodukter och relaterade tjänster avslutas gemensamt på Prenumerationsdagens sista dag. De flesta Tillgodohavanden måste användas inom en enskild Prenumerationsperiod och oanvända Tillgodohavanden går ut på Prenumerationsperiodens sista dag. Mer information finns i Programguiden.

 

3.4.3 Prenumerationsförlängningar. Adobe eller den Kontoansvariga gör rimliga ansträngningar för att meddela Medlemmen innan en Prenumerationsperiod avslutas. Prenumerationen måste förlängas före Förlängningsdatumet för att säkerställa oavbrutet bruk av Produkten. 


3.5 Uppgraderingsskydd. Inköp av prenumerationsprodukter inkluderar uppgraderingar, vilket betyder att Medlemmen har rätt att få den senaste allmänt tillgängliga versionen av en Produkt som köpts in under programmet, förutsatt att produktprenumerationen är betald och aktiv vid den tidpunkt då Adobe gör den nya versionen av Produkten tillgänglig.


3.6 Returer. Oaktat de rättigheter som en Medlem har inom ramen för gällande konsumentlagstiftning i den jurisdiktion där Medlemmen är bosatt, får Medlemmen inte returnera en Produkt när den installerats eller öppnats. Om Medlemmen begär retur innan något har installerats, måste Medlemmen återlämna hela beställningen. Medlemmen måste begära retur av inköpta Produkter under Avtalet genom Medlemmens Kontoansvariga. Med hänsyn till tillämpliga garantirättigheter, måste returförfrågningar göras till Medlemmens Kontoansvariga inom fjorton (14) dagar efter Medlemmens ursprungliga produktorderdatum. Adobe måste godkänna alla returförfrågningar innan en retur giltigförklaras. Se vidare i Programguiden.


3.7 Beställningar direkt från Adobe. Detta avsnitt gäller om Medlemmen beställer direkt från Adobe. Medlemmar kan när som helst lägga till Produkter via Admin Console eller en Adobe-representant, men en order för alla Produkter måste läggas hos en Adobe-representant. Produkterna har det pris som står på den rådande prislistan vid beställningen, och kostnaden fördelas proportionellt utifrån antalet dagar som återstår av prenumerationsperioden. Oaktat bestämmelserna i 3.2, 3.3 och 4.2 kan Adobe – om du lägger till Produkter via Admin Console – fakturera dig direkt för dessa Produkter till det då rådande priset. Beställningen kan bli föremål för kreditgodkännande. Medlemmen debiteras produktpriset plus moms. Medlemmen måste för alla beställda Produkter erlägga hela beloppet inom 30 dagar efter fakturadatumet. För eventuella belopp som inte betalats på förfallodagen utgår en ränta till det lägre av 1,0 % per månad eller det högsta belopp lagen tillåter för belopp som inte betalats på förfallodagen ända till den dag då hela beloppet inklusive ränta har betalats

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Avsnitt 4 VIP Marketplace gäller bara Produkter som licensieras via VIP Marketplace. Oaktat ordvalet i avsnitt 3.4.3 ovan förlängs årsprenumerationen vid slutet av prenumerationsperioden i VIP Marketplace automatiskt enligt Adobes partnerpris 1 – som gäller på Årsdagen och 2 – för din kvalificerade rabattnivå, såvida du inte väljer att ändra eller säga upp prenumerationen minst tre dagar före Årsdagen eller om Adobe meddelar något annat. För tydlighets skull avgör din Kontoansvariga dina Produktavgifter. Se Programguiden för VIP Marketplace om du vill veta mer. Medlemmen kan samarbeta med sin Kontoansvariga för att justera prenumerationer på Produkter.

 

4.2 Respitperiod för VIP Marketplace.  Oaktat avsnitt 3.2 och 3.3 är respitperioden för VIP Marketplace-produkter sju dagar efter att Produkterna har lagts till, inte 14 dagar.  Om Adobe inte får en beställning på Produkter som har lagts till via VIP Marketplace inom Respitperioden kommer sådana Produkter att tas bort.  

 

5. Övrigt.

 

5.1 Licensöverlåtelse. Produkternas användningsvillkor gäller inte begränsningar som rör överlåtelse av Produkter som har licensierats enligt eller i samband med detta Avtal. Under vissa begränsade förhållanden kan Adobe enligt eget gottfinnande godkänna överlåtelse av produktlicenser enligt detta Avtal. En sådan begäran ska inlämnas till Adobes kundtjänst och inkludera anledningen till överlåtelsen och mottagarens kontaktinformation. Mer information finns i Programguiden. För tydlighets skull: alla Produkter licensieras. De säljs inte.


5.2 Efterlevnad av licens. Medlemmen måste ha nöjaktiga system och/eller rutiner för att upprätthålla korrekta uppgifter om antalet exemplar av Produkterna som installerats och/eller används och ha kvar uppgifter om Produktinstallation och/eller användning i två (2) år efter Avtalets upphörande. Adobe och/eller dess representanter kan utföra en granskning av Medlemmens Produktinstallation/användning högst en gång per år och med trettio (30) dagars skriftligt varsel. En sådan granskning kräver att Medlemmen tillhandahåller en oredigerad, korrekt rapport över alla Produkter som har installerats/driftsatts och använts av Medlemmen samt all giltig inköpsdokumentation om alla Produkter inom trettio (30) dagar efter förfrågan. Om granskningen uppvisar bristande efterlevnad med Produktlicenserna, ska Medlemmen köpa de nödvändiga licenserna inom trettio (30) dagar efter att ha meddelats om detta. Oaktat ovanstående förbehåller Adobe sig rätten att utföra en granskning av Medlemmens licensinstallation och användning efter tio (10) arbetsdagars skriftligt varsel under normal arbetstid. Detta avsnitt 5.2 gäller under en period på två (2) år efter det att avtalet upphört.


5.3 Användning av information. Adobe har rätt att använda information om Medlemmen eller den Anknutna organisationen, inklusive namn och kontaktinformation, för att kunna fullgöra skyldigheter enligt Avtalet. Mer information finns på Adobe Privacy Center (adobe.com/se/privacy).


5.4 Talerätt. Parterna accepterar att FN:s konvention angående Avtal om internationella köp av varor inte är tillämplig på detta Avtal. Om Medlemmen är en organisation inom amerikansk förvaltning accepterar Medlemmen att Adobe äger rätt att hävda alla anspråk på kontraktsbrott som uppkommer i samband med detta Avtal under Contracts Disputes Act från 1978 (”Disputes Act”).


5.5 Allmänt. Parterna är oberoende Avtalspartner, och detta Avtal kan ej tolkas som att det innebär att någon part agerar som agent för den andra. Medlemmen får inte överlåta detta Avtal (genom tillämpning av lagen eller på annat sätt) utan skriftligt medgivande från Adobe. Ingen förbjuden överlåtelse kommer att äga laga kraft. Adobe kan efter eget gottfinnande överlåta eller ersätta detta Avtal utan skriftligt medgivande från Medlemmen. Detta Avtal är bindande för alla godkända mottagare av en överlåtelse, och verkar till förmån för dessa. Inga ändringar är giltiga eller bindande om de inte är skriftliga. Detta Avtal (inklusive Programguiden, tillämpliga användningsvillkor samt eventuella Bilagor eller, i tillämpliga fall, information om onlineregistrering) utgör det fullständiga Avtalet mellan parterna rörande innehållet i detta Avtal. Om några bestämmelser i detta Avtal inte är verkställbara ska resten av Avtalet fortsätta att gälla fullt ut. Om Medlemmens Kontoansvariga inte längre är en Auktoriserad Adobe-kontoansvarig kan Adobe, efter att ha meddelat Medlemmen, flytta Medlemskontot till en då Auktoriserad Adobe-kontoansvarig.


Detta Avtal har avfattats på och verkställs endast på engelska. Den engelskspråkiga versionen har företräde i alla avseenden, och eventuella versioner av detta Avtal på andra språk är inte bindande och äger inte laga kraft. Vidare samtycker båda parter till att en underskrift av Medlemmen eller Adobe på en version som inte är på engelska – även om den engelskspråkiga versionen inte är undertecknad – anses göra den engelskspråkiga versionen juridiskt bindande för båda parter. Utan att det innebär några begränsningar av det föregående ska den engelskspråkiga versionen och dess tolkning ha företräde i händelse av konflikt eller om den engelskspråkiga versionen och eventuella andra översatta versioner av detta tillägg är motstridiga. All kommunikation som genomförs och alla meddelanden som ges i enlighet med detta Avtal ska vara på engelska, och eventuella tvister som uppstår i samband med detta Avtal ska lösas på engelska.


5.6 Tjänster. Produkten kan integreras i en mängd tjänster som drivs av Adobe eller tredje man. Värdtjänsterna kan innehålla användargenererat innehåll som kan vara (a) olämpligt för minderåriga, (b) olagligt i vissa länder eller (c) olämpligt att visa på arbetet. En fullständig lista över integrerade tjänster finns här: www.adobe.com/go/integratedservices_se. Om Medlemmen vill förhindra visning av eller tillgång till användargenererade innehållstjänster kan hen (i) inaktivera tillgången till tjänster i Creative Cloud Packager, där funktionen görs tillgänglig, eller (ii) blockera tillgången till tjänsterna via sin brandvägg. Tjänsterna är under inga omständigheter tillgängliga för användare under tretton (13) år. Adobe friskriver sig från ansvar för allt användargenererat innehåll som finns tillgängligt via tjänsterna. Medlemmen ansvarar för att avgöra om användningen av tjänsterna följer gällande lagstiftning i Medlemmens jurisdiktion. Medlemmen har inte rätt till återbetalning och Adobe är inte ansvarigt (i) om åtkomsten till tjänsterna är långsam eller blockeras på grund av myndighets- eller tjänsteleverantörsåtgärder, eller (ii) om Adobe skäligen bedömer att blockering av några eller samtliga av dess tjänster är nödvändig.

 

BILAGA B
MEDLEMSKAP I UTBILDNINGS- OCH MYNDIGHETSORGANISATIONER SAMT IDEELLA ORGANISATIONER

 

A. UTBILDNINGSMEDLEMMAR


För en Medlem som är Utbildningsorganisation (definieras nedan) gäller följande ytterligare bestämmelser. Adobe förbehåller sig rätten att avsluta Utbildningsmedlemskap om Medlemmen inte är en Utbildningsorganisation.


1. Definitioner som tillämpas för utbildningsmedlemmar.

1.1 Utbildningsenhet. Nedan följer en ofullständig lista över kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Auktoriserade (av officiella auktoriseringsorgan) offentliga eller privata grund- eller gymnasieskolor med heltidsstudier, (b) Auktoriserade offentliga eller privata universitet eller högskolor (inklusive community college, junior college eller yrkeshögskola) som beviljar examen som kräver studier motsvarande minst två års heltidsstudier, (c) Namngivna utbildningsinstitutioner som har godkänts individuellt skriftligen av Adobe, (d) Sjukhus som helt ägs och drivs av en annars kvalificerad utbildningsinstitution, där ”helt ägs och drivs” betyder att utbildningsinstitutionen är ensam ägare till sjukhuset och den enda enhet som utövar kontroll över den dagliga verksamheten, samt (e) Högre forskningslaboratorier som är i – en offentlig inrättning som har erkänts av en nationell eller regional utbildningsmyndighet, ii – undervisar studenter och iii – kan lämna ut en kopia av reglementet där relationen till det överordnade universitetet framgår.

Nedan följer en ej komplett lista över institutioner som inte är kvalificerade utbildningsinstitutioner: (a) Ej godkända skolor, (b) Museer eller bibliotek, (c) Sjukhus som inte i sin helhet ägs och drivs av en annars kvalificerad utbildningsinstitution, (d) Kyrkor eller religiösa organisationer som inte är godkända skolor, (e) Yrkesutbildningscenter eller skolor som beviljar certifikat för kurser, t.ex. kurser i programvara eller fortbildning, som inte är auktoriserade skolor eller som beviljar betyg som kräver mindre än motsvarande två års heltidsstudier, (f) Militärskolor som inte beviljar akademiska examina samt (g) Forskningslaboratorier som inte är erkända av en nationell eller statlig utbildningsmyndighet. Institutioner som erkänts av andra myndighetsgrenar är exempelvis inte godkända.


Ovanstående listor tillämpas inte för länder som anges i avsnitt 1.2 (Regionalspecifik definition) nedan.


1.2 Regionalspecifik definition av utbildningsinstitution.

(a) Länder i Asien och Stillahavsområdet exklusive länder i Sydostasien enligt definition i stycke (b) nedan. Om Utbildningsmedlemmen är bosatt i Australien, Nya Zeeland, Indien, Sri Lanka, Fastlandskina, Hongkong SAR, Taiwanprovinsen, Sydkorea, Bangladesh, Nepal, Burma, Pakistan eller Mongoliet, eller något annat land som då och då utses av Adobe, betyder ”Utbildningsinstitution” de institutioner som uppfyller innebörden av ”Kvalificerade utbildningsanvändare” (med undantag av avsnitten ”Hel- och deltidsfakultet och personal” och ”Studenter”) som definieras av Adobe i https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (eller dess efterföljande webbplats), som uppdateras av Adobe då och då.


(b) Länder i Sydostasien. Om Utbildningsmedlemmen huserar i Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand eller Vietnam, har ”Utbildningsinstitution” de betydelser som definieras av Adobe i https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (eller dess efterföljande webbplats). Detta uppdateras ibland av Adobe.


(c) Japan. Om Utbildningsmedlemmen huserar i Japan har ”Utbildningsinstitution” följande betydelser som definierats av Adobe https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller dess efterföljande webbplats). Detta uppdateras ibland av Adobe.

 

1.3 Grundskolor. En definition av grundskolor finns i Programguiden. Adobe kan ha tillgängliga erbjudanden för Medlemmar som kvalificeras som grundskolor. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp grundskolors licenser och medlemskap om Medlemmen inte är en grundskola enligt definitionen i Programguiden. Mer information finns i VIP-utbildningsprogramguiden och http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_se.


B. MEDLEMSKAP FÖR OFFENTLIG SEKTOR


För en Medlem som är en Myndighetsorganisation (definieras nedan) gäller följande ytterligare bestämmelser. Adobe förbehåller sig rätten att avsluta myndighetsspecifika Avtal om Medlemmen inte är en Myndighetsorganisation.


1. Definitioner som gäller Myndighetsmedlemmar.

Myndighetsorganisation. Deltagande är beroende av att Medlemmen (och varje Anknuten organisation) är en ”Myndighetsorganisation”, vilket betyder (a) en federal, central eller nationell myndighet, avdelning, kommission, styrelse, råd eller myndighet (verkställande, lagstiftande eller rättslig), (b) en kommunstyrelse, ett specialdistrikt, en orts-, läns- eller delstatlig myndighet, avdelning, kommission, styrelse, kontor, råd, organ eller myndighet eller ett annat organ inom länets eller kommunens verkställande, lagstiftande eller rättsliga del som skapats genom inrättningen eller en stadga av den styrande staten, inklusive administrativa myndigheter i distriktet, regionen eller staten, eller (c) en offentlig myndighet eller organisation som skapats och/eller finansierats av federala, statliga, eller lokala myndigheter och som auktoriserats för att styra eller hjälpa medborgare, företag eller andra Myndighetsorganisationer. För att undanröja alla tvivel är följande institutioner inte Myndighetsorganisationer: privata företag som drivs i vinstintresse, ideella organisationer, företagarföreningar eller branschföreningar, institutioner för högre utbildning och fackförbund, såvida institutionen inte har en specifik fullmakt från en amerikansk myndighet enligt del 51 av FAR. Medlemmen garanterar för Adobe att denne samt dess Anknutna organisationer är Myndighetsorganisationer. En lista över kvalificerade ”Myndighetsorganisationer” för Japan är tillgängliga på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Frankrike: en Myndighetsorganisation avser antingen myndighet, en minister, en kommission, styrelse, ett kontor eller råd (nationellt, regionalt eller lokalt), en stad, region eller organisation som omfattas av fransk lagstiftning och som administreras av en myndighetsorganisation.


2. Bestämmelser som gäller Myndighetsmedlemmar.


2.1 Ytterligare restriktioner. För Myndighetsmedlemmar som är en federal myndighet i USA ska alla beställningar följa FAR 52.232-18 (Availability of Funds) och FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year), och myndighetsmedlemmar som är en federal myndighet i USA ska därför inte använda några Produkter såvitt det inte finns medel att betala för dessa order. I den mån en statlig eller lokal Myndighetsorganisation är föremål för sådana krav, ska dessa myndigheter inte använda en Produkt om det inte finns finansiering som täcker sådana beställningar.


2.2 Uppsägning. Det här Avtalet kan sägas upp av en Medlem som är en amerikansk federal myndighet enligt FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan komma att ändra villkoren efter eget gottfinnande.


2.3 Amerikanska federala myndigheter. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning (Commercial Items): Produkterna som tillhandahålls enligt detta avtal utgör ”Commercial Item(s)”, såsom detta uttryck definieras i 48 C.F.R. §2.101, bestående av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” samt tillhörande tjänster såsom dessa termer definieras i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, allt efter vad som är tillämpligt. Enligt 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till 227.7202-4 licensieras ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” till slutanvändare inom den amerikanska förvaltningen (a) enbart som ”Commercial Items” och (b) endast med de rättigheter som beviljats alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta Avtal samt Användarvillkoren. Opublicerade rättigheter under amerikansk lagstiftning förbehålles Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. IDEELLA MEDLEMMAR


Ytterligare villkor som tillämpas för Ideella medlemmar finns i Programguiden. Adobe förbehåller sig rätten att säga upp medlemskap om Medlemmen inte är en behörig ideell organisation enligt beskrivningen på https://helpx.adobe.com/se/buying-programs/non-profit.html.