Tässä Value Incentive Planin ("VIP" tai "Ohjelma") kaupallisessa jäsenyyssopimuksessa ("Sopimus") esitetään Ohjelman jäsenyyden ehdot (määritelty alla). Sopimus tulee voimaan Ohjelman hyväksymispäivänä, joka on joko online-rekisteröitymispäivä tai alla oleva allekirjoituspäivämäärä. Tämän Sopimuksen osapuolet ovat Adobe (määritelty alla) ja asiakas, joka määritellään joko (a) tämän Sopimuksen liitteessä A tai (b) "Jäsenen" online-rekisteröitymisen yhteydessä, kuten alla olevassa kohdassa 1.1 tarkemmin määritellään. Jos Sopimus solmitaan Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa sijaitsevan Jäsenen organisaation kanssa, "Adobe" tarkoittaa joko ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDia, delawarelaista osakeyhtiötä, jonka toimipaikka on osoitteessa 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110‑2704 USA. Muutoin "Adobe" tarkoittaa ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITEDiä, Irlannissa rekisteröityä yritystä, jonka toimipaikka on osoitteessa 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti. Ohjelmaan sisältyvät ohjelmistot ja palvelut (yhdessä "Tuote"), jotka asennetaan ja joita käytetään Yhdysvalloissa (mukaan lukien Yhdysvaltojen territoriot ja sotilastukikohdat maailmalla), Kanadassa tai Meksikossa, on hankittava Yhdysvaltojen Adobelta. Tuotteet jotka asennetaan tai käytetään muissa maissa tai muilla territorioilla, on hankittava Irlannin Adobelta.

 

1. Ohjelmakuvaus

1.1 Yleiset ehdot ja Ohjelman ehdot.VIP-ohjelma on joustava lisenssiohjelma, jonka avulla ohjelmaan kelpuutetut asiakkaat voivat hallita ja hyödyntää Ohjelman kautta ostettuja Tuotelisenssejä. VIP-ohjelma on jäsenyysohjelma, joka perustuu vuosittaiseen tuotteen uusimiseen, kuten tämän Sopimuksen kohdassa 3.4 on tarkemmin kuvattu. Kun asiakas liittyy jäseneksi VIP-hallintakonsolin (”Hallintakonsoli”) rekisteröintiprosessin kautta ja Adobe hyväksyy hänet Ohjelmaan, asiakkaasta tulee Ohjelman jäsen (”Jäsen”) siihen asti, kunnes (a) Adobe päättää Ohjelman, (b) Jäsen päättää osallistumisensa Ohjelmaan tai (c) Jäsen rikkoo Ohjelman ehtoja. Jäsenen osallistumiseen sovelletaan lisäksi Ohjelman oppaassa lueteltuja ehtoja, joita voidaan päivittää aika ajoin ja jotka ovat luettavissa osoitteessa www.adobe.com/go/vip_program_guide_fi("Ohjelman opas"). Ohjelman opas on täten sisällytetty Sopimukseen viittauksena. Adobe voi muuttaa Ohjelman ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Jos Ohjelman ehdot muuttuvat, Jäsenen on hyväksyttävä Ohjelman ehdot uudelleen Hallintakonsolissa.
 
1.2 Päättyminen.Edellisestä riippumatta kumpikin osapuoli voi päättää sopimuksen syystä tai ilman syytä kolmenkymmenen (30) päivän ennakkoilmoituksella. Tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta Jäsenen velvollisuuksiin koskien ennen päättymispäivää tilattuja Tuotteita, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tilausehdot ja maksuvelvollisuudet. Edellä mainitusta riippumatta Adobe voi välittömästi päättää tämän sopimuksen kirjallisella ennakkoilmoituksella, jos sen ehtoja on olennaisesti rikottu (mukaan lukien, mutta ei tähän rajoittuen, Adoben immateriaalioikeuksien rikkomukset tai väärinkäyttö). Jos tämä Sopimus päättyy, Jäsenen organisaatio (Ohjelman oppaan määritelmän mukaan) lopettaa välittömästi Tuotteiden käytön, poistaa Tuotteet kaikista tuotteita sisältävistä tietokonejärjestelmistä ja IT-laitteistoista ja palauttaa Adobelle tai sen Jälleenmyyjälle kaikki tietovälineet, jotka sisältävät Tuotteita tai niihin liittyviä materiaaleja.
 
1.3 Käyttöehdot.Tuotteiden saatavuuteen ja käyttöön sovelletaan Adoben soveltuvia käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Sovellettavien Käyttöehtojen ehdot on täten sisällytetty tähän viittauksina (mukaan lukien rajoituksetta sovellettavaan lakiin ja tuomioistuimen toimipaikkaan liittyvät ehdot). Jos tämän Sopimuksen ehtojen ja Käyttöehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan tämän Sopimuksen ehtoja.
 
1.4 Ohjelman Tuotteet.Saadakseen täydellisen luettelon Ohjelman kautta tarjolla olevista Tuotteista tulee Jäsenen ottaa yhteyttä Adoben valtuuttamaan VIP-jälleenmyyjään ("Jälleenmyyjä") tai käydä Ohjelman verkkosivuilla osoitteessa www.adobe.com/fi/volume-licensing/business/adobe-value-incentive-plan.html. Kaikki Ohjelman kautta ostetut Tuotteet on tarkoitettu ainoastaan Jäsenen oman organisaation käyttöön, ja kaikki jälleenmyynti, edelleenlisensointi ja muut jakelutavat ovat kiellettyjä, paitsi kuten kohdassa 4.1 ja/tai Ohjelman oppaassa mahdollisesti soveltuvin osin on esitetty.
 
1.5 Tytäryhtiöt.Adobe hyväksyy sen, että tämän Sopimuksen nojalla asiakkaan Tytäryhtiöt voivat tilata tämän sopimuksen mukaisia Tuotteita. Asiakkaalla on lopullinen vastuu näiden Tytäryhtiöiden kaikista toimista tai laiminlyönneistä. Tytäryhtiö tarkoittaa mitä tahansa yhteisöä, jonka merkittäväksi laskettujen osakkeiden, arvopapereiden tai osuuksien valtaosan asiakas omistaa tai joita asiakas hallitsee suoraan tai välillisesti, ja mitä tahansa emoyhtiötä, joka omistaa valtaosan asiakkaan merkittäväksi lasketuista osakkeista, arvopapereista tai osuuksista tai hallitsee niitä.

 

2. Osallistuminen

2.1 Adobe ID ja VIP-tunnus.Ohjelman rekisteröitymiseen tarvitaan Adobe ID. VIP-rekisteröintiprosessin jälkeen Jäsenelle annetaan VIP-tunnus, joka pitää esittää kaikkien VIP-tilausten yhteydessä. Jäsen on vastuussa Jäsenen kautta Tuotteita saavien ja käyttävien kaikista toimista ja laiminlyönneistä.
 
2.2 VIP-hallintakonsoli.Kun tämän sopimuksen ehdot on hyväksytty, henkilö, joka hyväksyy ne organisaation puolesta, nimitetään Hallintakonsolin Ohjelmanvalvojaksi (”Valvoja”) ja kyseisestä organisaatiosta tulee Jäsen. Valvoja saa pääsyn Hallintakonsoliin, jossa hänellä on mahdollisuus käyttää Tuotetta, hallita tilauksia ja katsoa tilitietojaan, Tuotteen voimaantulopäiviä, sarjanumeroita ja yksityiskohtaisia tilaustietoja. Valvoja voi kutsua Hallintakonsolin kautta muita käyttäjiä organisaationsa sisältä käyttämään Hallintakonsolia. Kaikilla henkilöillä, jotka Jäsen nimeää Valvojiksi, on valtuutus toimia Jäsenen puolesta.
 
2.3 Sarjanumerot.Sarjanumeroita voidaan määrätä tietyille Tuotteille. Valvoja voi luoda Hallintakonsolin kautta sarjanumeroita toisille Tuotteille joko tietyn määrän tai koko organisaatiolle (soveltuvin osin) perustuen Tuotteen tyyppiin, käyttöönotto- ja ostomäärään, ja kuten Ohjelman oppaassa on kuvattu.
 
2.4 Luottamuksellisuus.Jäsenen tulee pitää VIP-tunnusta ja sarjanumeroita luottamuksellisina, eikä hän saa jakaa eikä paljastaa näitä tietoja muille.
 
2.5 Opetus-, Hallitus- ja Voittoa tavoittelematon jäsenyys.Liitteen B ehdot soveltuvat Opetus-, Hallitus- ja Voittoa tavoittelemattomaan jäsenyyteen, kuten alla määritellään.
 

3. Tilaaminen, hinnoittelu ja suorittaminen

3.1 Tilaaminen ja hinnoittelu.Jäsenen tulee tilata Tuotteet Jälleenmyyjältään kolmenkymmenen (30) päivän sisällä Ostoluvan päiväyksestä, josta lasketaan maksu. Jos Ostolupaa ei ole luotu, maksu lasketaan tilauspäivästä. Kaikista maksuista päättää Jälleenmyyjä. Adobe ei aseta Jäseneltä veloitettavia hintoja, eikä Adobe voi taata mitään tiettyä alennusta. Hintaa, toimitusta ja maksuehtoja koskevista asioista sovitaan Jäsenen ja Jälleenmyyjien kesken.
 
3.2 Käyttö ja suorittaminen.Organisaation tultua Jäseneksi sen Valvoja saa pääsyn saatavana oleviin Tuotteisiin Hallintakonsolin kautta. Jäsenellä on kolmekymmentä (30) päivää aikaa Ostoluvan saannista tehdä vastaava tilaus. Ostolupa luodaan, kun Jäsen lisää paikkoja Hallintakonsolin kautta.
 
3.3 Ylikäyttö.Jos Tuotteita on tilattu vähemmän kuin mitä Ostoluvassa on ilmoitettu kohdassa 3.2 määritellyn kolmenkymmenen päivän jakson kuluttua, Jäsen ei voi enää käyttää ylimääräisiä Tuotteita, ennen kuin kaikki jäljellä olevat käyttöoikeudet on maksettu. Jäsen voi hallita käytettävien Tuotteiden lukumäärää Hallintakonsolista.
 
3.4 Sopimuksen vuosipäivä, tilausjakso, uusimiset, päivitykset ja palautukset.
 
3.4.1 Sopimuksen vuosipäivä.Ellei muuta ilmoiteta tai ellei Jäsen aktiivisesti valitse muuta päivämäärää online-ilmoittautumisen yhteydessä, kullakin VIP-jäsenellä on oletusvuosipäivä, joka on kolmetoista kuukautta sen päivämäärän jälkeen, kun Adobe hyväksyy online-ilmoittautumisen (”Vuosipäivä”).
 
3.4.2 Tilausjakso.Alkuperäinen tilausjakso tarkoittaa jaksoa, joka alkaa joko mahdollisen Ostoluvan luontihetkellä tai tilaushetkellä, jos Ostolupaa ei luoda, ja se päättyy Vuosipäivää edeltävänä päivänä. Jos Jäsen uusii tilauksen, uusintatilausjakso alkaa Vuosipäivänä. Tilauksen Tuotteiden ja muiden niihin liittyvien palveluiden (”Tilaus”) käyttö on sallittua alkuperäisen tilausjakson ja mahdollisten uusintatilausjaksojen aikana. Kaikki tilaukset, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät mahdolliset palvelut, päättyvät samaan aikaan Vuosipäivää edeltävänä päivänä. Lisätietoja löytyy Ohjelman oppaasta.
 
3.4.3 Tilauksen uusiminen.Adobe pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan Jäsenelle etukäteen tilauksen päättymisestä. Jäsenen tulee uusia tilaukset ennen Vuosipäivää varmistaakseen Tuotteen keskeytymättömän käytön. Tilaus voidaan uusia ennen Vuosipäivää, mutta se ei kuitenkaan muuta alkuperäistä Vuosipäivää.
 
3.5 Päivityssuojaus.Tilaustuotteiden ostamiseen sisältyy päivitysoikeus, eli Jäsenellä on oikeus saada uusin, yleisesti saatavana oleva versio ohjelman kautta ostetusta Tuotteesta edellyttäen, että Tuotteen tilaus on maksettu ja se on aktiivinen hetkellä, jolloin Adobe tuo Tuotteen uuden version markkinoille.
 
3.6 Palautukset.Loukkaamatta oikeuksia, joita Jäsenellä saattaa sijaintimaansa kuluttajalainsäädännön mukaan olla, Jäsenellä ei ole oikeutta palauttaa Tuotetta, jonka hän on asentanut tai jota hän on käyttänyt. Jos Jäsen pyytää palautusta ennen asennusta, Jäsenen tulee palauttaa koko tilaus. Jäsenen tulee pyytää Sopimuksen alaisten Tuotteiden palauttamista saman Jälleenmyyjän kautta, joka teki alkuperäisen tilauksen Adobelle. Sovellettavien takuuoikeuksien mukaisesti palautuspyynnöt tulee tehdä Jälleenmyyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa Jäsenen alkuperäisestä Tuotteen tilauspäivästä, ja Adoben on hyväksyttävä kaikki palautuspyynnöt Ohjelman oppaassa sallitulla tavalla, ennen kuin palautus on mahdollinen. Lisätietoja kelvollisista palautuksista on Ohjelman oppaassa.
 

4. Muuta.

4.1 Lisenssin siirtäminen.Tuotteen Käyttöehtoihin ei sovelleta tämän Sopimuksen puitteissa tai sen yhteydessä lisensoitujen Tuotteiden siirtämistä koskevia rajoituksia.Rajoitetuissa olosuhteissa Adobe voi sallia tämän Sopimuksen alaisten Tuotelisenssien siirtämisen oman yksinomaisen päätöksensä mukaan. Tällaiset pyynnöt tulee osoittaa Adoben asiakaspalvelulle, ja mukaan tulee liittää selvitys ehdotetun siirron syistä, tarkat tiedot lisensseistä, jotka halutaan siirtää, ja siirron vastaanottavan henkilön yhteystiedot. Lisätietoja löytyy Ohjelman oppaasta. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaikki tarjoukset lisensoidaan; niitä ei myydä.
 
4.2 Lisenssin noudattaminen.Jäsenen tulee pitää yllä riittäviä järjestelmiä ja/tai menetelmiä varmistaakseen tarkat tiedot asennettujen ja/tai käytössä olevien Tuotekopioiden lukumäärästä ja pitämään hallussaan tiedot Tuotteiden asennuksesta ja/tai käytöstä kahden (2) vuoden ajan Sopimuksen päättymisestä tai raukeamisesta. Varmistaakseen, että Jäsenen asennus/käyttö on lisenssin sallimien ehtojen mukaista, Adobe ja/tai sen edustajat voivat suorittaa tarkastuksen Jäsenen Tuotteen asennuksesta/käytöstä korkeintaan kerran vuodessa kolmenkymmenen (30) päivän ennakkoilmoituksella. Tällaisessa tarkastuksessa Jäsentä pyydetään antamaan muokkaamaton, paikkansa pitävä raportti kaikista Jäsenen asentamista/käyttämistä Tuotteista, sekä kaikki asianmukaiset asiakirjat kaikista Tuotteista kolmenkymmenen (30) päivän sisällä pyynnöstä. Jos tarkastuksessa löydetään vastaamattomuuksia Tuotelisenssien kanssa, Jäsenen on hankittava puuttuvat lisenssit kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ilmoituksesta. Edellä mainitusta huolimatta Adobe pidättää oikeuden tarkastaa paikan päällä Jäsenen lisenssien asennuksen/käytön kymmenen (10) päivää ilmoituksen antamisen jälkeen normaalin työajan puitteissa. Kohta 4.2 on voimassa Sopimuksen ajan ja kahden (2) vuoden ajan sen päättymisen tai raukeamisen jälkeen.
 
4.3 Tietojen käyttö, markkinointi.Adobe voi käyttää Jäsenen tai Tytäryhtiön tietoja, mukaan lukien nimeä ja yhteystietoja, seuraaviin tarkoituksiin: (a) Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen ja (b) yhteyden ottamiseen Jäseneen tai Tytäryhtiöön sähköpostitse, puhelimitse tai postitse Ohjelmaan ja muihin Adoben tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Adoben markkinointiviestien tilaus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Lisätietoja löytyy Adoben tietosuojakeskuksesta (adobe.com/privacy).
 
4.4 Sovellettava laki ja tuomioistuimen toimipaikka.Tätä Sopimusta sovelletaan ja tulkitaan soveltuvien Käyttöehtojen mukaan. Edellä mainitusta riippumatta, jos Jäsen asuu Saksassa, tätä Sopimusta sovelletaan ja tulkitaan kaikissa asioissa Saksan lakien mukaan lainvalintaperiaatteita huomioimatta, sillä näitä lakeja sovelletaan Saksassa solmittuihin sopimuksiin, jotka koskevat vain Saksassa asuvia henkilöitä, ja kaikki tästä Sopimuksesta syntyvät kiistat käsitellään Frankfurt/Mainin tuomioistuimessa Saksassa. Jos Jäsen asuu Ranskassa, tätä Sopimusta sovelletaan ja tulkitaan kaikissa asioissa Ranskan lakien mukaan lainvalintaperiaatteita huomioimatta, sillä näitä lakeja sovelletaan Ranskassa solmittuihin sopimuksiin, jotka koskevat vain Ranskassa asuvia henkilöitä, ja kaikki tästä Sopimuksesta syntyvät kiistat käsitellään Pariisin tuomioistuimessa Ranskassa. Osapuolet sopivat, että Yhdistyneiden kansakuntien CISG-yleissopimusta ei sovelleta tähän Sopimukseen. Jos Jäsen on Yhdysvaltojen liittohallituksen taho, Jäsen hyväksyy, että Adobella on asema ja oikeus vaatia oikeutta tästä Sopimuksesta johtuvista sopimusrikkomuksista vuoden 1978 Contracts Disputes Act -lain (”Disputes Act”) nojalla.
 
4.5 Yleistä.Osapuolet ovat itsenäisiä toimeksisaajia, eikä tätä Sopimusta voida tulkita niin, että jompikumpi osapuoli on toisen edustaja tai sen alainen yritys. Jäsen ei saa siirtää tätä Sopimusta (lakitoimenpiteellä tai muuten) ilman Adoben kirjallista ennakkolupaa, ja kaikki kielletty siirtäminen on mitätöntä. Adobe voi oman harkintansa mukaan siirtää tai korvata tämän Sopimuksen ilman Jäsenen kirjallista ennakkolupaa. Tämä Sopimus on sitova, ja se tulee voimaan sallittujen jatkajien tai valtuutettujen eduksi. Muutokset eivät ole hyväksyttyjä tai sitovia, ellei niitä ole esitetty kirjallisesti. Tämä Sopimus (mukaan lukien Ohjelman opas, soveltuvat Käyttöehdot, kaikki liitteet ja mahdolliset online-rekisteröintitiedot) on koko osapuolten välinen sopimus tämän Sopimuksen aiheesta. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi, Sopimuksen muut osat pysyvät edelleen voimassa. Tämä sopimus on laadittu ja toteutetaan vain englanninkielisenä. Englannin kieli on hallitseva kieli kaikissa suhteissa koskien tätä sopimusta, ja minkään muun kielinen versio ei ole sitova, eikä sillä ole laillista valtaa. Lisäksi kukin osapuoli hyväksyy, että jäsenen tai Adoben allekirjoitusta muussa kuin englanninkielisessä versiossa, silloinkin kun englanninkielisessä versiossa ei ole allekirjoituksia, pidetään englanninkielisen version hyväksyntänä, ja se sitoo osapuolia. Rajoittamatta edellä mainittua, jos tämän sopimuksen englanninkielisen version ja sopimuksen käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio ja sen tulkinta ovat voimassa. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät kommunikaatiot ja huomautukset sekä kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riitatilanteet suoritetaan tai ratkaistaan englannin kielellä.
 
4.6 Isännöidyt palvelut.Tuote voidaan integroida useisiin Adoben tai kolmansien osapuolien ylläpitämiin isännöityihin palveluihin, jotka voivat sisältää käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka voi olla (a) lapsille sopimatonta, (b) laitonta joissakin maissa tai (c) sopimatonta työssä katsottavaksi. Täydellinen luettelo integroiduista palveluista on saatavana täältä: www.adobe.com/go/integratedservices. Jos Jäsen haluaa estää käyttäjien tuottaman sisällön katselun tai käytön, hän voi (i) poistaa palvelun käytettävyyden Creative Cloud Packagerista, josta kyseinen toiminto valitaan, tai (ii) estää pääsyn isännöityihin palveluihin palomuurinsa avulla. Isännöidyt palvelut eivät ole milloinkaan alle kolmetoistavuotiaiden (13) käyttäjien käytettävissä. Adobe ei ole vastuussa mistään isännöityjen palveluiden kautta tarjotusta käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Edellä mainitusta riippumatta, kaikki isännöityjä palveluita tai niiden kautta tarjottua sisältöä koskevat kiistat ratkaistaan ylläpidetyn palvelun käyttöehtojen nimeämässä oikeuspaikassa tämän lakeja soveltaen, eikä sen mukaisesti, mitä tämän Sopimuksen lauseke esittää sovellettavasta laista ja tuomioistuimen toimipaikasta. Jäsen on itse vastuussa sen selvittämisestä, onko isännöityjen palveluiden käyttö Jäsenen oikeudenkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaista. Jäsenellä ei ole oikeutta takaisinmaksuun eikä Adobe ole korvausvelvollinen, jos isännöityjen palveluiden käyttö hidastuu tai estyy hallituksen tai palveluntarjoajan toiminnan takia tai jos Adobe estää pääsyn joihinkin tai kaikkiin isännöityihin palveluihin katsoessaan oman harkintansa mukaan, että kyseinen esto on välttämätön paikallisten lakien noudattamiseksi.
 

LIITE B

KOULUJÄSENET, JULKISHALLINNON JÄSENET JA VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT JÄSENYYDET
 
A. KOULUJÄSENET
Jäsenille, jotka ovat Koulutustahoja (määritelty alla), on voimassa seuraavat lisäehdot. Adobe pidättää oikeuden päättää Koulujäsenyyden, jos Jäsen ei ole Koulutustaho. 1. Koulujäseniin sovellettavat määritelmät.
 
1.1 Koulutustaho.Hyväksyttävät koulutuslaitokset on lueteltu seuraavassa (ei täydellinen lista): (a) akkreditoidut (virallisten akkreditointitahojen hyväksymät) julkiset tai yksityiset ala- ja yläkoulut, jotka antavat täysipäiväistä opetusta, (b) akkreditoidut julkiset tai yksityiset yliopistot tai ammattikoulut (sekä kansanopistot, lukiot ja opistot), joissa tutkinnon suorittaminen kestää vähintään kaksi vuotta täysipäiväisesti (c) Adoben erikseen hyväksymät oppilaitokset, jos Adobe on hyväksynyt kirjallisesti yksittäiset nimetyt tahot, (d) sairaalat, jotka ovat täysin muutoin hyväksytyn oppilaitoksen omistamia ja ylläpitämiä, mikä tarkoittaa, että oppilaitos on sairaalan yksinomainen omistaja ja päivittäistä toimintaa ohjaava taho, sekä (e) korkeamman koulutuksen tutkimuslaboratoriot, jotka ovat julkisia laitoksia ja tunnustettuja kansallisia tai osavaltion opetusviranomaisia. Koulutuslaitoksiksi hyväksymättömät tahot (ei täydellinen lista): (a) akkreditoimattomat koulut, (b) museot ja kirjastot, (c) sairaalat, jotka eivät ole täysin hyväksyttävän opetuslaitoksen omistamia ja ylläpitämiä, (d) kirkot ja uskonnolliset järjestöt, jotka eivät ole akkreditoituja kouluja, (e) ammattikoulutuskeskukset ja koulut, jotka antavat opetusta esimerkiksi tietokoneohjelmistojen käytössä tai työpaikkakoulutuksessa ja jotka eivät ole akkreditoituja kouluja tai jotka myöntävät todistuksia, jotka edellyttävät alle kaksi vuotta täysipäiväistä opetusta, (f) sotilaskoulut, jotka eivät myönnä akateemisia tutkintoja, sekä (g) tutkimuslaboratoriot, joiden koulutustoimintaa kansallinen tai osavaltion hallituksen koulutusta valvova ministeriö ei tunnusta. Hyväksymättömiä koulutustahoja ovat esimerkiksi muiden julkishallinnon haarojen hyväksymät oppilaitokset. Yllä oleva lista ei koske maita, jotka on lueteltu alla kohdassa 1.2 (Alueelliset määritelmät).
 
1.2 Koulutustahon alueellinen määritelmä.
(a) Tyynenmeren Aasian maat, pois lukien Kaakkois-Aasian maat, kuten on määritelty alla alakohdassa (b). Jos Koulutustaho toimii vakinaisesti Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Intiassa, Sri Lankassa, Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Taiwanissa, Korean tasavallassa, Bangladeshissa, Nepalissa, Myanmarissa, Pakistanissa tai Mongoliassa tai jossakun muussa Adoben ajoittain määrittämässä maassa, “Koulutustaho” tarkoittaa niitä tahoja, jotka kattavat nimikkeen “Hyväksytty opiskelijakäyttäjä” (paitsi osin, jotka on nimetty “Täys- ja osa-aikaiseksi henkilöstöksi” ja “Opiskelijoiksi”), kuten Adobe on määritellyt osoitteessa http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html(tai sen korvaavalla verkkosivulla) ja jota Adobe aika ajoin päivittää. (b) Kaakkois-Aasian maat. Jos Koulutustaho toimii vakinaisesti Indonesiassa, Malesiassa, Filippiineillä, Singaporessa, Thaimaassa ja Vietnamissa, “Koulutustaho” ja “Oppilaitos” tarkoittavat Adoben osoitteessa www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (tai sen korvaavalla verkkosivulla) nimeämiä tahoja, joita Adobe aika ajoin päivittää. (c) Japani. (b) Jos Koulutustaho toimii vakinaisesti Japanissa, “Koulutustaho” ja “Oppilaitos” merkitsevät Adoben osoitteessa http://aad.i-office.ne.jp/academic/index.html(tai sen korvaavalla web-sivulla) nimeämiä tahoja, joita Adobe aika ajoin päivittää.
 
1.3 Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset.Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset on määritelty Ohjelman oppaassa. Adobella voi olla tarjouksia jäsenille, jotka täyttävät Peruskoulun ja Toisen asteen oppilaitoksen määritelmän. Adobe pidättää oikeuden lakkauttaa Peruskoulujen ja Toisen asteen oppilaitosten lisenssit ja jäsenyydet, jos Jäsen ei ole Ohjelman oppaan määritelmän mukainen Peruskoulu tai Toisen asteen oppilaitos. Katso lisätietoja oppilaitoksille tarkoitetun VIP-Ohjelman oppaasta.
 
B. JULKISHALLINNON JÄSENET
Jäsenille, jotka ovat Julkishallinnon tahoja (määritelty alla), on voimassa seuraavat lisäehdot. Adobe pidättää oikeuden päättää Julkishallinnon jäsenyyden, jos Jäsen ei ole Julkishallinnon taho.
 
1. Julkishallinnon jäseniin sovellettavat määritelmät.
Julkishallinnon jäsen.Ohjelman jäsenen (ja jokaisen kumppanin) on oltava osa julkista hallintoa. Tämä voi olla (a) valtionhallinnon (toimeenpaneva, lakiasäätävä tai oikeudellinen) organisaatio, osasto, viranomainen, ministeriö, laitos tai hallitus; tai (b) kunnallishallinnon, aluehallinnon, kaupungin tai läänin hallinnollinen yksikkö tai viranomainen tai mikä tahansa toimeenpaneva, lakiasäätävä tai oikeudellinen paikallishallinnon yksikkö tai (c) virasto tai organisaatio, jonka valtion- tai paikallishallinto on perustanut ja/tai jota se rahoittaa ja joka on valtuutettu hallitsemaan tai tukemaan kansalaisia, yrityksiä tai julkisen hallinnon muita yksiköitä. Jotta näistä organisaatioista ei syntyisi epäselvyyttä, yksityisiä 'tuloshakuisia' yrityksiä, yleishyödyllisiä organisaatioita, kauppa- ja teollisuusyhdistyksiä sekä työmarkkinajärjestöjä ei sisällytetä. Myöskään yksityisiä organisaatioita, jotka tekevät työtä julkiselle hallinnolle tai sen puolesta, ei sisällytetä. Jäsen takaa Adobelle, että se ja sen Tytäryhtiöt ovat julkishallinnon tahoja. Luettelo oikeutetuista "Julkishallinnon tahoista" Japanissa on saatavana osoitteessa: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf
 
1.1 Ranskassa:Julkishallinnon taho on joko virasto, ministeri, komissio, lautakunta, toimisto tai valtuusto (kansallinen, alueellinen tai paikallinen), kaupunki, seutu tai mikä tahansa taho, joka on Ranskan julkisen lain ja julkishallinnon tahon hallinnon alainen.
 
2. Julkishallinnon jäseniin sovellettavat ehdot.
2.1 Lisärajoitukset.Yhdysvaltojen liittovaltion Julkishallinnon jäseniä koskien ymmärretään, että kaikki tilaukset ovat alisteisia FAR 52.232-18:lle (Varojen riittävyys) ja FAR 52.232-19:lle (Varojen riittävyys seuraavalle verovuodelle), ja näin ollen Yhdysvaltojen liittovaltion Julkishallinnon jäsenet eivät saa hyödyntää mitään Tuotteita, ellei kyseisiin tilauksiin ole varoja. Siinä määrin kuin vastaavia vaatimuksia sovelletaan mihin tahansa valtiolliseen tai paikalliseen julkishallinnon tahoon, kyseiset tahot eivät saa käyttää Tuotteita, ellei vastaaviin tilauksiin ole varoja.
 
2.2 Päättyminen.Jäsen, joka on Yhdysvaltojen liittovaltioasiakas, voi päättää tämän Sopimuksen FAR 52.249-1:n mukaan (Päättäminen julkishallinnon eduksi). Adobe voi muuttaa Ehtoja oman harkintansa mukaisesti.
 
2.3 Liittovaltion julkishallinnon jäsenet.Huomautus Yhdysvaltojen liittohallituksen palveluksessa oleville loppukäyttäjille (Kauppatavarat): Tämän sopimuksen alaiset Tuotteet ovat ”Kauppatavaroita” (”Commercial Items”) sellaisina kuin tämä termi on määritelty kappaleessa 48 C.F.R. § 2.101, ja ne koostuvat ”Kaupallisista tietokoneohjelmistoista” (”Commercial Computer Software”) ja ”Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” (”Commercial Computer Software Documentation”) sekä niihin liittyvistä palveluista sellaisina kuin nämä termit on määritelty soveltuvassa kappaleessa 48 C.F.R. § 12.212 tai 48 C.F.R. § 227.7202. Kohtien 48 C.F.R. § 12.212 tai 48 C.F.R. § 227.7202-1 – § 227.7202-4 mukaisesti Kaupalliseen tietokoneohjelmistoon ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatioon myönnetään käyttöoikeus Yhdysvaltojen liittohallituksen palveluksessa oleville loppukäyttäjille (a) vain Kauppatavaroina (”Commercial Items”) ja (b) vain niillä oikeuksilla, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille tässä Sopimuksessa ja Käyttöehdoissa mainittujen ehtojen mukaisesti. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen lakien mukaisesti – Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
 
C. VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT JÄSENET
Voittoa tavoittelemattomiin jäseniin sovellettavat erityisehdot on sisällytetty Ohjelman oppaaseen.