ADOBEN VALUE INCENTIVE PLANIN KÄYTTÖEHDOT


Tässä Value Incentive Planin (”VIP” tai ”Ohjelma”) kaupallisessa Jäsenyyssopimuksessa (”Sopimus”) määritetään ehdot, joilla Jäsen voi osallistua Ohjelmaan. Tämä Sopimus tulee voimaan online-rekisteröinnin päivämäärästä alkaen. Tämän Sopimuksen osapuolet ovat Adobe ja asiakas, joka on online-rekisteröinnin yhteydessä rekisteröity Jäseneksi. ”Adobe” tarkoittaa joko ADOBE INC. -nimistä delawarelaista osakeyhtiötä, jonka osoite on 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, jos Sopimus on solmittu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa sijaitsevan jäsenen organisaation kanssa; tai Adobe Systems Pty Ltd:n (ABN 72 054 247 835) valtuutettuna edustajana toimivaa, Irlannissa rekisteröityä yhtiötä ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, jonka toimipaikka on osoitteessa 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti, jos Sopimus on solmittu Australiassa sijaitsevan jäsenen organisaation kanssa; tai muissa tapauksissa Irlannissa rekisteröityä yhtiötä ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, jonka toimipaikka on 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe U.S.:lta Ohjelman puitteissa saatavissa olevat ohjelmistot, palvelut ja tarjoukset (yhdessä ”Tuote”) asennettaviksi ja käytettäviksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien Yhdysvaltojen alueet ja sotilastukikohdat missä tahansa), Kanadassa tai Meksikossa. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe Systems Pty Ltd:n (ABN 72 054 247 835) valtuutettuna edustajana toimivan Adobe Irelandin Tuotteet asennettaviksi ja käytettäviksi Australiassa. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe Irelandin Tuotteet asennettaviksi ja käytettäviksi kaikissa muissa maissa ja kaikilla muilla alueilla.


1. Ohjelman kuvaus.


1.1 Yleiset ehdot ja Ohjelman ehdot. VIP-ohjelma on joustava lisenssiohjelma, jonka avulla ohjelmaan kelpuutetut asiakkaat voivat hallita ja hyödyntää Ohjelman kautta ostettuja Tuotelisenssejä. VIP-ohjelma on jäsenyysohjelma, jolla on lisenssitilausjaksot, kuten tämän Sopimuksen kohdassa 3.4 on määritelty. Kun organisaatio rekisteröi jäsenyyden VIP-hallintaliittymän kautta ja Adobe hyväksyy sen Ohjelmaan, organisaatiosta tulee Ohjelman jäsen (”Jäsen”). Jäsenyys jatkuu, kunnes (a) Adobe lopettaa Ohjelman tai (b) tämä Sopimus päättyy. Näistä jäsenyyden päättymisperusteista sovelletaan sitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Jäsenen osallistumiseen sovelletaan lisäksi Ohjelman oppaassa lueteltuja ehtoja, joita voidaan päivittää aika ajoin ja jotka ovat luettavissa osoitteessa www.adobe.com/go/vip_program_guide_fi (”Ohjelman opas”). Ohjelman opas on täten sisällytetty Sopimukseen viittauksena. Adobe voi muuttaa Ohjelman ehtoja oman harkintansa mukaan. Jos Ohjelman ehdot muuttuvat, Jäsentä voidaan pyytää hyväksymään Ohjelman ehdot uudelleen Hallintakonsolissa.


1.2 Irtisanominen. Edellä mainitusta huolimatta kumpikin osapuoli voi päättää Sopimuksen syystä tai ilman syytä vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta aiemmin tehtävällä ennakkoilmoituksella. Tämän Sopimuksen päättyminen ei vaikuta Jäsenen velvollisuuksiin koskien ennen päättymispäivää tilattuja Tuotteita, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tilausehdot ja maksuvelvollisuudet. Lisäksi Adobe voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella olennaisten rikkomusten tapauksessa (mukaan lukien, näihin rajoittumatta, Adoben immateriaalioikeuksien väärinkäyttö tai loukkaaminen). Jos tämä Sopimus irtisanotaan, Jäsenen organisaation on lopetettava Tuotteiden käyttö välittömästi, poistettava Tuotteet kaikista tietokonejärjestelmistä ja tietoteknisistä laitteista, joissa niitä käytetään, ja palautettava Jäsenen Tilinhaltijalle kaikki Tuotteet sisältävät mediat sekä niihin liittyvät materiaalit. Tilinhaltija tarkoittaa joko (i) Jälleenmyyjää, jos tapahtuman on hoitanut jälleenmyyjä, tai (ii) Adoben edustajaa, jos tapahtuma on käsitelty Adoben kanssa.

 

1.3 Käyttöehdot. Tuotteiden saatavuuteen ja käyttöön sovelletaan Adoben soveltuvia käyttöehtoja (”Käyttöehdot”), jotka ovat saatavilla osoitteesta https://www.adobe.com/fi/legal/terms.html. Sovellettavien Käyttöehtojen ehdot on täten sisällytetty tähän viittauksina (mukaan lukien rajoituksetta sovellettavaan lakiin ja tuomioistuimen toimipaikkaan liittyvät ehdot). Jos tämän Sopimuksen ehtojen ja Käyttöehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan tämän Sopimuksen ehtoja.


1.4 Ohjelmistotuotteet. Jäsen voi hankkia Ohjelman puitteissa saatavilla olevien Tuotteiden täydellisen luettelon joko ottamalla yhteyttä Tilinhaltijaansa tai Ohjelman verkkosivuilta osoitteessa Adobe.com http://www.adobe.com/fi/howtobuy/buying-programs/vip.html. Kaikki Ohjelman kautta ostetut Tuotteet on tarkoitettu ainoastaan Jäsenen oman organisaation käyttöön, ja kaikki jälleenmyynti, alilisensointi ja muu jakelu on kielletty lukuun ottamatta soveltuvin osin kohdassa 4.1 ja/tai Ohjelman oppaassa esitettyä. Tietyt tarjoukset voivat olla saatavilla lisensoitaviksi ostamalla Käyttökrediittejä, kuten on kuvattu Ohjelman oppaassa.

1.5 Tytäryritykset. Adobe hyväksyy, että asiakkaan Tytäryritykset voivat tilata Sopimuksen puitteissa tässä määritettyjä Tuotteita ja käyttää tällaisia Tuotteita. Asiakas on viime kädessä vastuussa kyseisen Tytäryrityksen toimista tai laiminlyönneistä. Jäsenen osalta Osakkuusyritys tarkoittaa tahoa, joka käyttää määräysvaltaa Jäseneen tai johon Jäsen käyttää määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa. Tässä kohdassa 1.5 ”määräysvalta” tarkoittaa suoraa tai epäsuoraa valtaa ohjata toisen tahon asioita vähintään 50 prosentin omistusosuuden, äänioikeuksien, osallistumisen tai taloudellisen intressin perusteella.


2. Osallistuminen.


2.1 Adobe ID- ja VIP ID -tunnus. Ohjelmaan rekisteröitymistä varten tarvitaan Adobe ID -tunnus. Jokaiselle Jäsenelle annetaan VIP-tunnus, joka on mainittava jokaisen tilauksen yhteydessä. Jäsen on vastuussa kenen tahansa henkilön, joka pääsee Tuotteisiin Jäsenen kautta ja käyttää niitä, toimista ja laiminlyönneistä.


2.2 Konsoli. Ohjelman hallintaliittymä on ”Admin Console”. Kun tämän sopimuksen ehdot on hyväksytty, ehdot organisaation puolesta hyväksyvä henkilö nimitetään Sopimuksen omistajaksi. Sopimuksen omistaja voi lisätä järjestelmänvalvojan tai järjestelmänvalvojia (”Valvoja”). Sopimuksen omistaja ja mahdolliset Valvojat saavat pääsyn Admin Consoleen, jossa heillä on mahdollisuus käyttää Tuotetta, hallita tilauksia ja katsoa tilitietoja. Valvoja voi kutsua Admin Consolen kautta muita käyttäjiä organisaationsa sisältä käyttämään Admin Consolea. Jäsen valtuuttaa mahdollisen Valvojan tai Sopimuksen omistajan toimimaan Jäsenen puolesta.

2.3 Luottamuksellisuus. Jäsenen tulee pitää VIP ID -tunnus luottamuksellisena, eikä hän saa jakaa tai paljastaa sitä Jäsenen Tilinhaltijaa lukuun ottamatta muille.

2.4 Jäsenyydet. Oppilaitos-, Hallitus- ja Voittoa tavoittelemattomiin jäsenyyksiin sovelletaan Liitteen B ehtoja. Jäsenen on käytettävä erillistä VIP-sopimusta Tuotteille, jotka ovat saatavilla ja jotka on tilattu käyttöön Kiinan kansantasavallassa.


3. Tilaaminen, hinnoittelu ja suorittaminen.


3.1 Tilaaminen ja hinnoittelu. Jäsen toimittaa tuotetilaukset Tilinhaltijalleen. Kaikki maksut määrittää Jäsenen Tilinhaltija. Ehdot, kuten hinta- toimitus- ja maksuehdot, on sovittava Jäsenen ja Jäsenen Tilinhaltijan kanssa. Adobe ei voi taata mitään tiettyä alennusta, ellei Adobe ole Jäsenen Tilinhaltija.


3.2 Pääsy, Admin Consolen käyttöönotto ja suorittaminen. Organisaation tultua Jäseneksi sen Valvoja saa pääsyn saatavilla oleviin Tuotteisiin Admin Consolen kautta. Jäsen voi lisätä monia Tuotteita Admin Console -tietokannasta ja saada välittömän pääsyn kyseisiin Tuotteisiin. Adoben on saatava kaikkien tällaisten Tuotteiden tilaukset hyvityskauden kuluessa. 


3.3 Tuotteiden hyvityskausi lisätty Admin Consoleen. Hyvityskausi kestää 14 vuorokautta tällaisten Tuotteiden lisäämisen jälkeen. Jos Adobe ei saa tilausta tällaisista Tuotteista hyvityskauden kuluessa, Jäsen ei enää saa lisätä uusia Tuotteita, ennen kuin kaikki lisätyt Tuotteet on maksettu. Jäsen voi hallita käytettyjen Tuotteiden lukumäärää Konsolissa.


3.4 Sopimuksen vuosipäivä, Tilausjakso ja uusinnat.

 

3.4.1 Vuosipäivä. Ellei Adobe ilmoita toisin, Jäsenen vuosipäivä on tasan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun Adobe on hyväksynyt Jäsenen alkuperäisen tilauksen (”Vuosipäivä”).

 

3.4.2 Tilausjakso. Tilausjakso tarkoittaa aikajaksoa, jolloin Jäsen voi käyttää Tuotteita, ja se sisältää alustavan Tilausjakson ja mahdolliset uusitut Tilausjaksot. Alustava Tilausjakso tarkoittaa aikajaksoa, joka alkaa Jäsenen ensimmäisen tilauksen päivämäärästä ja päättyy Vuosipäivää edeltävänä päivänä. Tuotteen tilauksen uusinnan myötä uusi Tilausjakso alkaa Vuosipäivänä ja jatkuu seuraavaa Vuosipäivää edeltävään päivään. Tilattujen Tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen käyttö päättyvät yhdessä Tilausjakson viimeisenä päivänä. Useimmat Käyttökrediitit on kulutettava yhden Tilausjakson aikana, ja käyttämättömät Käyttökrediitit umpeutuvat Tilausjakson viimeisenä päivänä. Lisätietoja on Ohjelman oppaassa.

 

3.4.3 Tilauksen uusinnat. Adobe tai Tilinhaltija pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan Jäsenelle ennen Tilausjakson päättymispäivää. Tilaukset tulee uusia ennen Vuosipäivää Tuotteen keskeytymättömän käytön varmistamiseksi. 


3.5 Päivityssuojaus. Tilatun (tilattujen) Tuotteen (Tuotteiden) ostamiseen sisältyy päivitysoikeus, eli Jäsenellä on oikeus saada uusin, yleisesti saatavilla oleva versio ohjelman kautta ostetusta Tuotteesta edellyttäen, että Tuotteen tilaus on maksettu ja se on aktiivinen hetkellä, jolloin Adobe tuo Tuotteen uuden version markkinoille.


3.6 Palautukset. Lukuun ottamatta oikeuksia, joita Jäsenellä saattaa olla Jäsenen sijaintipaikan kuluttajansuojalakien mukaan, kun Tuote on asennettu tai sitä on käytetty, Jäsen ei voi enää palauttaa sitä. Jos Jäsen pyytää palautusta ennen asennusta, Jäsenen tulee palauttaa koko tilaus. Jäsenen on pyydettävä Sopimuksen puitteissa ostetun Tuotteen palautusta Jäsenen Tilinhaltijan kautta. Palautuspyyntöihin sovelletaan soveltuvia takuuoikeuksia, ja ne on tehtävä Jäsenen Tilinhaltijalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Jäsenen alkuperäisen Tuotteen tilauspäivämäärästä. Adoben on hyväksyttävä kaikki palautuspyynnöt ennen kuin palautus on hyväksytty, kuten Ohjelman oppaassa on kuvattu.


3.7 Tilaukset suoraan Adobelta. Tätä kohtaa sovelletaan, jos Jäsen tilaa suoraan Adobelta. Jäsenet voivat lisätä Tuotteita milloin tahansa Admin Consolen kautta tai Adoben edustajan kautta, mutta kaikki Tuotteet on tilattava Adoben edustajan kautta. Tuotteet hinnoitellaan tilausajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan ja Tilausjakson jäljellä olevien päivien perusteella. Huolimatta kohtien 3.2, 3.3 ja 4.2 sanamuodoista, jos lisäät Tuotteita Admin Consolen kautta, Adobe voi laskuttaa sinua suoraan tällaisista tuotteista kyseisenä ajankohtana voimassa olevaan hintaan. Tilaus voi edellyttää luottopäätöstä. Jäseneltä veloitetaan Tuotteen hinta ja sovellettavat verot. Jäsenen on maksettava tilatut Tuotteet täysimääräisesti 30 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä laskun mukaisesti. Laskun eräännyttyä mahdollisesti maksamatta oleville määrille kertyy korkoa joko 1,0 % kuukaudessa tai viivästyneisiin maksuihin sovellettavan lain salliman enimmäiskoron verran sen mukaan, kumpi on suurempi, eräpäivästä siihen päivään, kun koko summa korkoineen on maksettu.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Kohtaa 4 ”VIP Marketplace” sovelletaan vain sellaisiin Tuotteisiin, jotka on lisensoitu VIP Marketplacen kautta. Yllä olevan kohdan 3.4.3 sanamuotoihin katsomatta vuositilauksesi uudistetaan VIP Marketplacen tilausjakson lopussa automaattisesti Adoben kumppanihinnalla: 1) tilaus astuu voimaan vuosipäivänäsi, ja 2) se hinnoitellaan tilaustasosi mukaisesti, paitsi jos päätät muuttaa tilausta tai peruuttaa sen vähintään 3 päivää ennen vuosipäivää tai jos Adobe ilmoittaa toisin. Selvyyden vuoksi Tuotteiden hinnat määrittää Tilinhaltijasi. Katso lisätietoja VIP Marketplacen ohjelmaoppaasta. Jäsen voi työskennellä Tilinhaltijansa kanssa Tuotteen tilauksien säätämiseksi.

 

4.2 VIP Marketplacen hyvityskausi.  Huolimatta kohtien 3.2 ja 3.3 sisällöstä VIP Marketplacen Tuotteiden hyvityskausi käsittää seitsemän tuotteiden lisäämisen jälkeistä vuorokautta eikä 14:ää vuorokautta.  Jos Adobe ei saa tilausta Tuotteista, jotka on lisätty VIP Marketplacen kautta hyvityskauden aikana, tällaiset Tuotteet poistetaan.  

 

5. Muut asiat.

 

5.1 Lisenssin siirtäminen. Tuotteen Käyttöehtoihin ei sovelleta tämän Sopimuksen puitteissa tai sen yhteydessä lisensoitujen Tuotteiden siirtämistä koskevia rajoituksia. Rajoitetuissa olosuhteissa Adobe voi sallia tämän Sopimuksen alaisten Tuotelisenssien siirtämisen oman yksinomaisen päätöksensä mukaan. Tällaiset pyynnöt tulee osoittaa Adoben asiakaspalvelulle, ja mukaan tulee liittää selvitys ehdotetun siirron syistä ja siirron vastaanottajan yhteystiedot. Lisätietoja on Ohjelman oppaassa. Selvyyden vuoksi kaikki tarjoukset lisensoidaan, eikä niitä myydä.


5.2 Lisenssin noudattaminen. Jäsenen on ylläpidettävä riittäviä järjestelmiä ja/tai menetelmiä, joilla voidaan taata asennettujen ja/tai käytettyjen Tuotteiden kopioiden tarkan lukumäärän kirjaus. Tuotteen asennusta ja/tai käyttöä koskevat tiedot on säilytettävä kaksi (2) vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen. Adobe ja/tai sen edustajat voivat suorittaa Jäsenen Tuotteiden asennusta/käyttöä koskevan tarkastuksen korkeintaan kerran vuodessa vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta aiemmin annettavalla kirjallisella ennakkoilmoituksella. Kyseistä tarkastusta varten Jäsenen on toimitettava muokkaamaton ja tarkka raportti kaikista Jäsenen asennetuista/käytetyistä Tuotteista ja kaikki asianmukaiset ostotodisteet kaikille Tuotteille kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnöstä. Jos tarkastuksessa ilmenee puutteita Tuotelisenssien osalta, Jäsenen on ostettava tarvittavat lisenssit kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vastaavan ilmoituksen saatuaan. Edellä mainitusta huolimatta Adobe pidättää oikeuden suorittaa asiakkaan luona Jäsenen lisenssin asennuksen ja käytön tarkastuksen kymmenen (10) työpäivän kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta normaalina työaikana. Tämä kohta 5.2 on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen kahden (2) vuoden ajan.


5.3 Tietojen käyttö Adobe voi käyttää Jäsenen tai Kumppanin tietoja, kuten nimeä ja yhteystietoja, Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen. Katso lisätietoa Adoben Yksityisyyskeskuksesta (adobe.com/fi/privacy).


5.4 Asema. Osapuolet sopivat, että Yhdistyneiden kansakuntien CISG-yleissopimusta ei sovelleta tähän Sopimukseen. Jos Jäsen on Yhdysvaltojen liittovaltion Hallitusjäsen, Jäsen hyväksyy, että Adobella on asema ja oikeus vaatia oikeutta tästä Sopimuksesta johtuvista sopimusrikkomuksista vuoden 1978 Contracts Disputes Act -lain (”Disputes Act”) nojalla.


5.5 Yleistä. Osapuolet ovat itsenäisiä toimeksisaajia, eikä tätä Sopimusta voida tulkita niin, että jompikumpi osapuoli on toisen edustaja tai sen alainen yritys. Jäsen ei saa siirtää tätä Sopimusta (lakitoimenpiteellä tai muutoin) ilman Adoben ennalta antamaa kirjallista lupaa, ja kaikki kielletty siirtäminen on mitätöntä. Adobe voi oman harkintansa mukaan siirtää tai korvata tämän Sopimuksen ilman Jäsenen kirjallista ennakkolupaa. Tämä Sopimus on sitova, ja se tulee voimaan sallittujen jatkajien tai valtuutettujen eduksi. Muutokset eivät ole hyväksyttyjä eivätkä sitovia, ellei niitä ole esitetty kirjallisesti. Tämä Sopimus (mukaan lukien Ohjelman opas, soveltuvat Käyttöehdot, kaikki liitteet ja mahdolliset online-rekisteröintitiedot) on koko osapuolten välinen sopimus tämän Sopimuksen aiheesta. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi, Sopimuksen muut osat pysyvät edelleen voimassa. Jos Jäsenen Tilinhaltija ei enää ole Adoben valtuutettu tilinhaltija, Adobe saattaa asiasta Jäsenelle ilmoitettuaan siirtää Jäsenen tilin senhetkisen Adoben valtuutetun tilinhaltijan alle.


Tämä Sopimus on laadittu ja otettu käyttöön ainoastaan englannin kielellä. Englanninkielinen versio on määräävä kaikissa asioissa, eikä Sopimuksen mikään muunkielinen versio ole sitova eikä sillä ole vaikutusta. Lisäksi kumpikin osapuoli hyväksyy, että Jäsenen tai Adoben allekirjoitus ei-englanninkielisessä versiossa katsotaan sitovaksi englanninkielisen version mukaiseksi sopimukseksi, vaikkei englanninkielisessä versiossa olisi allekirjoitusta. Edellä mainittua rajoittamatta, jos englanninkielisen ja toiselle kielelle käännetyn Sopimuksen välillä on ristiriitoja tai epäyhdenmukaisuuksia, englanninkielinen versio ja tulkinta on vallitseva. Kaikki tätä Sopimusta koskevat tai siitä johtuvat viestinnät tai ilmoitukset ja mikä tahansa tästä Sopimuksesta johtuva kiista käsitellään tai ratkaistaan englannin kielellä.


5.6 Palvelut. Tuote voidaan integroida useisiin Adoben tai kolmansien osapuolien ylläpitämiin palveluihin, jotka voivat sisältää käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka voi olla (a) lapsille sopimatonta, (b) laitonta joissakin maissa tai (c) sopimatonta työssä katsottavaksi. Integroitujen palvelujen täydellinen luettelo on saatavilla osoitteessa: www.adobe.com/go/integratedservices_fi. Jos Jäsen haluaa estää käyttäjien tuottaman sisällön katselun tai käytön, hän voi (i) poistaa palvelun käytettävyyden Creative Cloud Packagerista, josta kyseinen toiminto valitaan, tai (ii) estää pääsyn palveluihin palomuurinsa avulla. Palvelut eivät ole missään tapauksessa alle kolmetoistavuotiaiden (13) käyttäjien käytettävissä. Adobe ei ole vastuussa mistään palveluiden kautta tarjotusta käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Jäsen on itse vastuussa sen selvittämisestä, onko palveluiden käyttö Jäsenen oikeudenkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaista. Jäsenellä ei ole oikeutta hyvitykseen eikä Adobe ole korvausvelvollinen, (i) jos palveluiden käyttö hidastuu tai estyy hallituksen tai palveluntarjoajan toiminnan vuoksi tai (ii) jos Adobe kohtuudella katsoo välttämättömäksi estää pääsyn joihinkin tai kaikkiin palveluihin.

 

LIITE B
OPETUSSEKTORIN, JULKISEN SEKTORIN JA VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT JÄSENYYDET

 

A. OPPILAITOSJÄSENET


Jäseneen, joka on Oppilaitos (määritetty alla), sovelletaan alla määritettyjä lisäehtoja. Adobe pidättää oikeuden irtisanoa Oppilaitosjäsenyyden, jos Jäsen ei ole Oppilaitos.


1. Oppilaitosjäseniin sovellettavat määritelmät.

1.1 Oppilaitos. Seuraavassa luettelossa, joka ei ole kaikenkattava, on lueteltu kelpuutettavat oppilaitokset: (a) akkreditoitu (virallisen akkreditointielimen suorittama akkreditointi) julkinen tai yksityinen kokoaikaista opetusta tarjoava peruskoulu tai toisen asteen oppilaitos, (b) akkreditoitu julkinen tai yksityinen yliopisto tai lukio (mukaan lukien yleinen, alempi koulu tai ammattikoulu), joka myöntää todistuksia, jotka edellyttävät vähintään kahden vuoden täyspäiväistä opiskelua, (c) Adoben hyväksymä nimetty oppilaitos vain, jos Adobe on hyväksynyt sen erikseen, (d) sairaalat, jotka muutoin pätevöity oppilaitos omistaa tai joita se johtaa kokonaan, missä ”kokonaan omistettu tai johdettu” tarkoittaa, että oppilaitos omistaa sairaalan yksin ja on ainut päivittäistä toimintaa johtava taho, ja (e) toisen oppiasteen tutkimuslaboratoriot, jotka ovat i) julkisia laitoksia ja kansallisen tai alueellisen koulutusviranomaisen hyväksymiä, ii) opettavat oppilaita ja iii) pystyvät toimittamaan kopion säännöistä, joista käy ilmi suhde hallinnasta vastaavaan yliopistoon.

Seuraavassa on esimerkinomainen luettelo ei-hyväksytyistä oppilaitoksista: (a) Ei-hyväksytyt koulut; (b) museot tai kirjastot; (c) sairaalat, jotka eivät ole hyväksytyn oppilaitoksen täysin omistamia; (d) kirkot tai uskonnolliset organisaatiot, jotka eivät ole hyväksyttyjä oppilaitoksia; (e) ammattikoulutuskeskukset tai -koulut, jotka antavat todistuksia kursseista, kuten tietokoneohjelmistokoulutus tai työhön liittyvä koulutus, ja jotka eivät ole hyväksyttyjä oppilaitoksia tai joiden tutkinnon suoritukseen tarvitaan vähemmän kuin kahden vuoden kokoaikainen opiskelu; (f) armeijan koulut, jotka eivät myönnä akateemisia tutkintoja; ja (g) tutkimuslaboratoriot, jotka eivät ole opetusministeriön hyväksymiä. Esimerkiksi hallituksen muiden osastojen hyväksymät laitokset eivät ole kelvollisia.


Yllä olevat luettelot eivät koske maita, jotka on lueteltu kohdassa 1.2 (aluekohtainen määritelmä) alla.


1.2 Oppilaitoksen aluekohtainen määritelmä.

(a) Aasian Tyynenmeren valtiot lukuun ottamatta Kaakkois-Aasian maita, jotka on lueteltu kohdassa (b) alla. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on jossakin seuraavista maista: Australia, Uusi-Seelanti, Intia, Sri Lanka, Manner-Kiina, Kiinan Hongkongin erityishallintoalue, Taiwanin alue, Korean tasavalta, Bangladeshin kansantasavalta, Nepalin demokraattinen liittovaltio, Myanmarin liittotasavalta, Pakistan tai Mongolia tai Adoben aika ajoin määrittämä maa, ”Oppilaitos” tarkoittaa ”Päteviä oppilaitoskäyttäjiä” (lukuun ottamatta kohtia ”Koko- ja osa-aikainen opetushenkilökunta ja henkilökunta” ja ”Opiskelijat”), jotka Adobe on määrittänyt osoitteessa https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (tai sitä seuraava verkkosivusto), jota Adobe päivittää aika ajoin.


(b) Kaakkois-Aasian maat. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on Indonesiassa, Malesiassa, Filippiineillä, Singaporessa, Thaimaassa tai Vietnamissa, määritelmillä ”Oppilaitos” tai ”Koulutuslaitos” on Adoben osoitteessa https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (tai sitä seuraavalla verkkosivustolla) määrittämä merkitys, jota Adobe päivittää aika ajoin.


(c) Japani. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on Japanissa, määritelmillä ”Oppilaitos” tai ”Koulutuslaitos” on Adoben osoitteessa https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (tai sitä seuraavalla verkkosivustolla) määrittämä merkitys, jota Adobe päivittää aika ajoin

 

1.3 Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset. Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset on määritelty Ohjelman oppaassa. Adobella voi olla tarjouksia jäsenille, jotka täyttävät Peruskoulun ja Toisen asteen oppilaitoksen määritelmän. Adobe pidättää oikeuden lakkauttaa Peruskoulujen ja Toisen asteen oppilaitosten lisenssit ja jäsenyydet, jos Jäsen ei ole Ohjelman oppaan määritelmän mukainen Peruskoulu tai Toisen asteen oppilaitos. Katso lisätietoja oppilaitoksille tarkoitetun VIP-ohjelman oppaasta ja osoitteesta http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_fi.


B. JULKISHALLINNON JÄSENET


Jäseneen, joka on Hallintoelin (määritelmä alla), sovelletaan seuraavia lisäehtoja. Adobe pidättää oikeuden Hallitusjäsenyyden lopettamiseen , jos Jäsen ei ole Hallintoelin.


1. Hallitusjäseniin sovellettavat määritelmät.

Hallintoelin. Osallistuminen riippuu Jäsenestä (ja kustakin Tytäryrityksestä), joka on ”hallintoelin”, mikä tarkoittaa: (a) liittovaltion keskushallinnon tai kansallista virastoa, osastoa, komissiota, johtokuntaa, toimistoa, neuvostoa tai viranomaista (toimeenpano, lainsäädäntö tai oikeus), (b) kunnan, erityisalueen, kaupungin, maakunnan tai valtion hallintovirastoa, osastoa, komissiota, johtokuntaa, toimistoa, neuvostoa, yhteisöä tai viranomaista tai mitä tahansa muuta valtion tai paikallishallinnon toimenpanevaa, lakiasäätävää tai oikeudellista virastoa, joka on perustettu hallinnoivan valtion perustuslain tai säädännön mukaan, mukaan lukien alueelliset, paikalliset ja valtionhallinnon toimistot, tai (c) julkista virastoa tai organisaatiota, jonka liittovaltio, valtio tai paikallishallinto on luonut ja/tai perustanut ja valtuuttanut hallinnoimaan tai tukemaan kansalaisia, yrityksiä tai muita hallintoelimiä. Epäilyn välttämiseksi seuraavat tahot eivät ole julkishallinnon yksiköitä: yksityiset ”voittoa tuottavat” yritykset, hyväntekeväisyysjärjestöt, kauppa- tai teollisuusyhdistykset, korkeamman asteen oppilaitokset ja ammattiliitot, vaikka ne suorittaisivat töitä julkisen hallinnon yksiköiden puolesta tai niiden kanssa, ellei kyseisellä yksiköllä ole nimenomaista hyväksyntää Yhdysvaltain julkishallinnon yksiköltä liittovaltion hankintasääntöjen (FAR) kappaleen 51 mukaisesti. Jäsen esittää Adobelle, että se ja sen Tytäryritykset ovat hallintoelimiä. Japanin kelpuutettujen ”hallintoelinten” luettelo on saatavilla osoitteessa: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Ranskassa: Julkishallinnon taho on joko virasto, ministeri, komissio, lautakunta, toimisto tai valtuusto (kansallinen, alueellinen tai paikallinen), kaupunki, seutu tai mikä tahansa taho, joka on Ranskan julkisen lain ja julkishallinnon tahon hallinnon alainen.


2. Hallitusjäseniin sovellettavat ehdot.


2.1 Lisärajoitukset. Yhdysvaltain liittovaltion julkishallinnon jäsenien osalta ymmärretään, että kaikki tilaukset ovat alisteisia FAR 52.232-18:lle (varojen riittävyys) ja FAR 52.232-19:lle (varojen riittävyys seuraavalle verovuodelle), eivätkä Yhdysvaltain liittovaltion julkishallinnon jäsenet näin ollen saa hyödyntää mitään tuotteita, ellei kyseisiin tilauksiin ole varoja. Siinä laajuudessa kuin valtioon tai paikallishallinnon tahoon sovelletaan vastaavia vaatimuksia, kyseiset tahot eivät saa käyttää mitään Tuotetta, ellei varoja ole saatavilla kyseisten tilausten maksamista varten.


4.2 Irtisanominen. Jäsen, joka on Yhdysvaltojen liittovaltion hallituksen asiakas FAR-klausuulin 52.249-1 (”Päättäminen hallituksen taholta”) mukaisesti, voi irtisanoa tämän Sopimuksen. Adobe voi muuttaa Ehtoja ilman erillistä ilmoitusta.


2.3 Liittovaltion Hallitusjäsenet. Huomautus Yhdysvaltojen liittohallituksen palveluksessa oleville loppukäyttäjille (Kauppatavarat): Tämän Sopimuksen alaiset tuotteet ovat ”Kauppatavaroita” (”Commercial Items”) sellaisina kuin tämä termi on määritelty kappaleessa 48 C.F.R. § 2.101, ja ne koostuvat ”Kaupallisista tietokoneohjelmistoista” (”Commercial Computer Software”) ja ”Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” (”Commercial Computer Software Documentation”) sekä niihin liittyvistä palveluista sellaisina kuin nämä termit on määritelty soveltuvassa kappaleessa 48 C.F.R. § 12.212 tai 48 C.F.R. § 227.7202. Kohtien 48 C.F.R. 12.212 tai 48 C.F.R. 227.7202-1–4 mukaisesti Kaupalliseen tietokoneohjelmistoon ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatioon myönnetään käyttöoikeus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille (a) vain Kauppatavaroina ja (b) vain niillä oikeuksilla, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille tässä Sopimuksessa ja Käyttöehdoissa mainittujen ehtojen mukaisesti. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain lakien mukaisesti – Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT JÄSENET


Voittoa tavoittelemattomia jäseniä koskevat lisäehdot on ilmoitettu Ohjelman oppaassa. Adobe pidättää oikeuden lopettaa jäsenyydet, jos Jäsen ei ole voittoa tavoittelematon organisaatio, kuten se on määritelty osoitteessa https://helpx.adobe.com/fi/buying-programs/non-profit.html.