ADOBEN VALUE INCENTIVE PLANIN KÄYTTÖEHDOT


Tässä Value Incentive Planin (”VIP” tai ”Ohjelma”) kaupallisessa Jäsenyyssopimuksessa (”Sopimus”) määritetään ehdot, joilla Jäsen voi osallistua Ohjelmaan. Tämä Sopimus tulee voimaan online-rekisteröinnin päivämäärästä alkaen. Tämän Sopimuksen osapuolet ovat Adobe ja asiakas, joka on online-rekisteröinnin yhteydessä rekisteröity Jäseneksi. ”Adobe” tarkoittaa joko ADOBE INC. -nimistä delawarelaista osakeyhtiötä, jonka osoite on 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, jos Sopimus on solmittu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa sijaitsevan jäsenen organisaation kanssa; tai Adobe Systems Pty Ltd:n (ABN 72 054 247 835) valtuutettuna edustajana toimivaa, Irlannissa rekisteröityä yhtiötä ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, jonka toimipaikka on osoitteessa 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti, jos Sopimus on solmittu Australiassa sijaitsevan jäsenen organisaation kanssa; tai muissa tapauksissa Irlannissa rekisteröityä yhtiötä ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, jonka toimipaikka on 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe U.S.:lta Ohjelman puitteissa saatavissa olevat ohjelmistot, palvelut ja tarjoukset (yhdessä ”Tuote”) asennettaviksi ja käytettäviksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien Yhdysvaltojen alueet ja sotilastukikohdat missä tahansa), Kanadassa tai Meksikossa. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe Systems Pty Ltd:n (ABN 72 054 247 835) valtuutettuna edustajana toimivan Adobe Irelandin Tuotteet asennettaviksi ja käytettäviksi Australiassa. Jäsenen tulee lisensoida kaikki Adobe Irelandin Tuotteet asennettaviksi ja käytettäviksi kaikissa muissa maissa ja kaikilla muilla alueilla.


1. Ohjelman kuvaus.


1.1 Yleiset ehdot ja Ohjelman ehdot. VIP-ohjelma on joustava lisenssiohjelma, jonka avulla ohjelmaan kelpuutetut asiakkaat voivat hallita ja hyödyntää Ohjelman kautta ostettuja Tuotelisenssejä. VIP-ohjelma on jäsenyysohjelma, jolla on lisenssitilausjaksot, kuten tämän Sopimuksen kohdassa 3.4 on määritelty. Kun organisaatio rekisteröi jäsenyyden VIP-hallintaliittymän kautta ja Adobe hyväksyy sen Ohjelmaan, organisaatiosta tulee Ohjelman jäsen (”Jäsen”). Jäsenyys jatkuu, kunnes (a) Adobe lopettaa Ohjelman tai (b) tämä Sopimus päättyy. Näistä jäsenyyden päättymisperusteista sovelletaan sitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Jäsenen osallistumiseen sovelletaan lisäksi Ohjelman oppaassa lueteltuja ehtoja, joita voidaan päivittää aika ajoin ja jotka ovat luettavissa osoitteessa www.adobe.com/go/vip_program_guide_fi (”Ohjelman opas”). Ohjelman opas on täten sisällytetty Sopimukseen viittauksena. Adobe voi muuttaa Ohjelman ehtoja oman harkintansa mukaan. Jos Ohjelman ehdot muuttuvat, Jäsentä voidaan pyytää hyväksymään Ohjelman ehdot uudelleen Hallintakonsolissa.


1.2 Irtisanominen. Edellä mainitusta huolimatta kumpikin osapuoli voi päättää Sopimuksen syystä tai ilman syytä vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta aiemmin tehtävällä ennakkoilmoituksella. Tämän Sopimuksen päättyminen ei vaikuta Jäsenen velvollisuuksiin koskien ennen päättymispäivää tilattuja Tuotteita, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tilausehdot ja maksuvelvollisuudet. Lisäksi Adobe voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella olennaisten rikkomusten tapauksessa (mukaan lukien, näihin rajoittumatta, Adoben immateriaalioikeuksien väärinkäyttö tai loukkaaminen). Jos tämä Sopimus irtisanotaan, Jäsenen organisaation on lopetettava Tuotteiden käyttö välittömästi, poistettava Tuotteet kaikista tietokonejärjestelmistä ja tietoteknisistä laitteista, joissa niitä käytetään, ja palautettava Jäsenen Tilinhaltijalle kaikki Tuotteet sisältävät mediat sekä niihin liittyvät materiaalit. Tilinhaltija tarkoittaa joko (i) Jälleenmyyjää, jos tapahtuman on hoitanut jälleenmyyjä, tai (ii) Adoben edustajaa, jos tapahtuma on käsitelty Adoben kanssa.

 

1.3 Käyttöehdot. Tuotteiden saatavuuteen ja käyttöön sovelletaan Adoben soveltuvia käyttöehtoja (”Käyttöehdot”), jotka ovat saatavilla osoitteesta https://www.adobe.com/fi/legal/terms.html. Sovellettavien Käyttöehtojen ehdot on täten sisällytetty tähän viittauksina (mukaan lukien rajoituksetta sovellettavaan lakiin ja tuomioistuimen toimipaikkaan liittyvät ehdot). Jos tämän Sopimuksen ehtojen ja Käyttöehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan tämän Sopimuksen ehtoja.


1.4 Ohjelmistotuotteet. Jäsen voi hankkia Ohjelman puitteissa saatavilla olevien Tuotteiden täydellisen luettelon joko ottamalla yhteyttä Tilinhaltijaansa tai Ohjelman verkkosivuilta osoitteessa Adobe.com http://www.adobe.com/fi/howtobuy/buying-programs/vip.html. Kaikki Ohjelman kautta ostetut Tuotteet on tarkoitettu ainoastaan Jäsenen oman organisaation käyttöön, ja kaikki jälleenmyynti, alilisensointi ja muu jakelu on kielletty lukuun ottamatta soveltuvin osin kohdassa 4.1 ja/tai Ohjelman oppaassa esitettyä. Tietyt tarjoukset voivat olla saatavilla lisensoitaviksi ostamalla Käyttökrediittejä, kuten on kuvattu Ohjelman oppaassa.

1.5 Tytäryritykset. Adobe hyväksyy, että asiakkaan Tytäryritykset voivat tilata Sopimuksen puitteissa tässä määritettyjä Tuotteita ja käyttää tällaisia Tuotteita. Asiakas on viime kädessä vastuussa kyseisen Tytäryrityksen toimista tai laiminlyönneistä. Jäsenen osalta Osakkuusyritys tarkoittaa tahoa, joka käyttää määräysvaltaa Jäseneen tai johon Jäsen käyttää määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa. Tässä kohdassa 1.5 ”määräysvalta” tarkoittaa suoraa tai epäsuoraa valtaa ohjata toisen tahon asioita vähintään 50 prosentin omistusosuuden, äänioikeuksien, osallistumisen tai taloudellisen intressin perusteella.


2. Osallistuminen.


2.1 Adobe ID- ja VIP ID -tunnus. Ohjelmaan rekisteröitymistä varten tarvitaan Adobe ID -tunnus. Jokaiselle Jäsenelle annetaan VIP-tunnus, joka on mainittava jokaisen tilauksen yhteydessä. Jäsen on vastuussa kenen tahansa henkilön, joka pääsee Tuotteisiin Jäsenen kautta ja käyttää niitä, toimista ja laiminlyönneistä.


2.2 Konsoli. Ohjelman hallintaliittymä on ”Admin Console”. Kun tämän sopimuksen ehdot on hyväksytty, ehdot organisaation puolesta hyväksyvä henkilö nimitetään Sopimuksen omistajaksi. Sopimuksen omistaja voi lisätä järjestelmänvalvojan tai järjestelmänvalvojia (”Valvoja”). Sopimuksen omistaja ja mahdolliset Valvojat saavat pääsyn Admin Consoleen, jossa heillä on mahdollisuus käyttää Tuotetta, hallita tilauksia ja katsoa tilitietoja. Valvoja voi kutsua Admin Consolen kautta muita käyttäjiä organisaationsa sisältä käyttämään Admin Consolea. Jäsen valtuuttaa mahdollisen Valvojan tai Sopimuksen omistajan toimimaan Jäsenen puolesta.

2.3 Luottamuksellisuus. Jäsenen tulee pitää VIP ID -tunnus luottamuksellisena, eikä hän saa jakaa tai paljastaa sitä Jäsenen Tilinhaltijaa lukuun ottamatta muille.

2.4 Jäsenyydet. Oppilaitos-, Hallitus- ja Voittoa tavoittelemattomiin jäsenyyksiin sovelletaan Liitteen B ehtoja. Jäsenen on käytettävä erillistä VIP-sopimusta Tuotteille, jotka ovat saatavilla ja jotka on tilattu käyttöön Kiinan kansantasavallassa.


3. Tilaaminen, hinnoittelu ja suorittaminen.


3.1 Tilaaminen ja hinnoittelu. Jäsen toimittaa tuotetilaukset Tilinhaltijalleen. Kaikki maksut määrittää Jäsenen Tilinhaltija. Ehdot, kuten hinta- toimitus- ja maksuehdot, on sovittava Jäsenen ja Jäsenen Tilinhaltijan kanssa. Adobe ei voi taata mitään tiettyä alennusta, ellei Adobe ole Jäsenen Tilinhaltija.


3.2 Pääsy, Admin Consolen käyttöönotto ja suorittaminen. Organisaation tultua Jäseneksi sen Valvoja saa pääsyn saatavilla oleviin Tuotteisiin Admin Consolen kautta. Jäsen voi lisätä monia Tuotteita Admin Console -tietokannasta ja saada välittömän pääsyn kyseisiin Tuotteisiin. Adoben on saatava kaikkien tällaisten Tuotteiden tilaukset hyvityskauden kuluessa. 


3.3 Tuotteiden hyvityskausi lisätty Admin Consoleen. Hyvityskausi kestää 14 vuorokautta tällaisten Tuotteiden lisäämisen jälkeen. Jos Adobe ei saa tilausta tällaisista Tuotteista hyvityskauden kuluessa, Jäsen ei enää saa lisätä uusia Tuotteita, ennen kuin kaikki lisätyt Tuotteet on maksettu. Jäsen voi hallita käytettyjen Tuotteiden lukumäärää Konsolissa.


3.4 Sopimuksen vuosipäivä, Tilausjakso ja uusinnat.

 

3.4.1 Vuosipäivä. Ellei Adobe ilmoita toisin, Jäsenen vuosipäivä on tasan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun Adobe on hyväksynyt Jäsenen alkuperäisen tilauksen (”Vuosipäivä”).

 

3.4.2 Tilausjakso. Tilausjakso tarkoittaa aikajaksoa, jolloin Jäsen voi käyttää Tuotteita, ja se sisältää alustavan Tilausjakson ja mahdolliset uusitut Tilausjaksot. Alustava Tilausjakso tarkoittaa aikajaksoa, joka alkaa Jäsenen ensimmäisen tilauksen päivämäärästä ja päättyy Vuosipäivää edeltävänä päivänä. Tuotteen tilauksen uusinnan myötä uusi Tilausjakso alkaa Vuosipäivänä ja jatkuu seuraavaa Vuosipäivää edeltävään päivään. Tilattujen Tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen käyttö päättyvät yhdessä Tilausjakson viimeisenä päivänä. Useimmat Käyttökrediitit on kulutettava yhden Tilausjakson aikana, ja käyttämättömät Käyttökrediitit umpeutuvat Tilausjakson viimeisenä päivänä. Lisätietoja on Ohjelman oppaassa.

 

3.4.3 Tilauksen uusinnat. Adobe tai Tilinhaltija pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan Jäsenelle ennen Tilausjakson päättymispäivää. Tilaukset tulee uusia ennen Vuosipäivää Tuotteen keskeytymättömän käytön varmistamiseksi. 


3.5 Päivityssuojaus. Tilatun (tilattujen) Tuotteen (Tuotteiden) ostamiseen sisältyy päivitysoikeus, eli Jäsenellä on oikeus saada uusin, yleisesti saatavilla oleva versio ohjelman kautta ostetusta Tuotteesta edellyttäen, että Tuotteen tilaus on maksettu ja se on aktiivinen hetkellä, jolloin Adobe tuo Tuotteen uuden version markkinoille.


3.6 Palautukset. Lukuun ottamatta oikeuksia, joita Jäsenellä saattaa olla Jäsenen sijaintipaikan kuluttajansuojalakien mukaan, kun Tuote on asennettu tai sitä on käytetty, Jäsen ei voi enää palauttaa sitä. Jos Jäsen pyytää palautusta ennen asennusta, Jäsenen tulee palauttaa koko tilaus. Jäsenen on pyydettävä Sopimuksen puitteissa ostetun Tuotteen palautusta Jäsenen Tilinhaltijan kautta. Palautuspyyntöihin sovelletaan soveltuvia takuuoikeuksia, ja ne on tehtävä Jäsenen Tilinhaltijalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Jäsenen alkuperäisen Tuotteen tilauspäivämäärästä. Adoben on hyväksyttävä kaikki palautuspyynnöt ennen kuin palautus on hyväksytty, kuten Ohjelman oppaassa on kuvattu.


3.7 Tilaukset suoraan Adobelta. Tätä kohtaa sovelletaan, jos Jäsen tilaa suoraan Adobelta. Jäsenet voivat lisätä Tuotteita milloin tahansa Admin Consolen kautta tai Adoben edustajan kautta, mutta kaikki Tuotteet on tilattava Adoben edustajan kautta. Tuotteet hinnoitellaan tilausajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan ja Tilausjakson jäljellä olevien päivien perusteella. Huolimatta kohtien 3.2, 3.3 ja 4.2 sanamuodoista, jos lisäät Tuotteita Admin Consolen kautta, Adobe voi laskuttaa sinua suoraan tällaisista tuotteista kyseisenä ajankohtana voimassa olevaan hintaan. Tilaus voi edellyttää luottopäätöstä. Jäseneltä veloitetaan Tuotteen hinta ja sovellettavat verot. Jäsenen on maksettava tilatut Tuotteet täysimääräisesti 30 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä laskun mukaisesti. Laskun eräännyttyä mahdollisesti maksamatta oleville määrille kertyy korkoa joko 1,0 % kuukaudessa tai viivästyneisiin maksuihin sovellettavan lain salliman enimmäiskoron verran sen mukaan, kumpi on suurempi, eräpäivästä siihen päivään, kun koko summa korkoineen on maksettu.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Kohtaa 4 ”VIP Marketplace” sovelletaan vain sellaisiin Tuotteisiin, jotka on lisensoitu VIP Marketplacen kautta. Yllä olevan kohdan 3.4.3 sanamuotoihin katsomatta vuositilauksesi uudistetaan VIP Marketplacen tilausjakson lopussa automaattisesti Adoben kumppanihinnalla: 1) tilaus astuu voimaan vuosipäivänäsi, ja 2) se hinnoitellaan tilaustasosi mukaisesti, paitsi jos päätät muuttaa tilausta tai peruuttaa sen vähintään 3 päivää ennen vuosipäivää tai jos Adobe ilmoittaa toisin. Selvyyden vuoksi Tuotteiden hinnat määrittää Tilinhaltijasi. Katso lisätietoja VIP Marketplacen ohjelmaoppaasta. Jäsen voi työskennellä Tilinhaltijansa kanssa Tuotteen tilauksien säätämiseksi.

 

4.2 VIP Marketplacen hyvityskausi.  Huolimatta kohtien 3.2 ja 3.3 sisällöstä VIP Marketplacen Tuotteiden hyvityskausi käsittää seitsemän tuotteiden lisäämisen jälkeistä vuorokautta eikä 14:ää vuorokautta.  Jos Adobe ei saa tilausta Tuotteista, jotka on lisätty VIP Marketplacen kautta hyvityskauden aikana, tällaiset Tuotteet poistetaan.  

 

5. Muut asiat.

 

5.1 Lisenssin siirtäminen. Tuotteen Käyttöehtoihin ei sovelleta tämän Sopimuksen puitteissa tai sen yhteydessä lisensoitujen Tuotteiden siirtämistä koskevia rajoituksia. Rajoitetuissa olosuhteissa Adobe voi sallia tämän Sopimuksen alaisten Tuotelisenssien siirtämisen oman yksinomaisen päätöksensä mukaan. Tällaiset pyynnöt tulee osoittaa Adoben asiakaspalvelulle, ja mukaan tulee liittää selvitys ehdotetun siirron syistä ja siirron vastaanottajan yhteystiedot. Lisätietoja on Ohjelman oppaassa. Selvyyden vuoksi kaikki tarjoukset lisensoidaan, eikä niitä myydä.


5.2 Lisenssin noudattaminen. Jäsenen on ylläpidettävä riittäviä järjestelmiä ja/tai menetelmiä, joilla voidaan taata asennettujen ja/tai käytettyjen Tuotteiden kopioiden tarkan lukumäärän kirjaus. Tuotteen asennusta ja/tai käyttöä koskevat tiedot on säilytettävä kaksi (2) vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen. Adobe ja/tai sen edustajat voivat suorittaa Jäsenen Tuotteiden asennusta/käyttöä koskevan tarkastuksen korkeintaan kerran vuodessa vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta aiemmin annettavalla kirjallisella ennakkoilmoituksella. Kyseistä tarkastusta varten Jäsenen on toimitettava muokkaamaton ja tarkka raportti kaikista Jäsenen asennetuista/käytetyistä Tuotteista ja kaikki asianmukaiset ostotodisteet kaikille Tuotteille kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa pyynnöstä. Jos tarkastuksessa ilmenee puutteita Tuotelisenssien osalta, Jäsenen on ostettava tarvittavat lisenssit kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vastaavan ilmoituksen saatuaan. Edellä mainitusta huolimatta Adobe pidättää oikeuden suorittaa asiakkaan luona Jäsenen lisenssin asennuksen ja käytön tarkastuksen kymmenen (10) työpäivän kuluessa kirjallisesta ilmoituksesta normaalina työaikana. Tämä kohta 5.2 on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen kahden (2) vuoden ajan.


5.3 Tietojen käyttö Adobe voi käyttää Jäsenen tai Kumppanin tietoja, kuten nimeä ja yhteystietoja, Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen. Katso lisätietoa Adoben Yksityisyyskeskuksesta (adobe.com/fi/privacy).


5.4 Asema. Osapuolet sopivat, että Yhdistyneiden kansakuntien CISG-yleissopimusta ei sovelleta tähän Sopimukseen. Jos Jäsen on Yhdysvaltojen liittovaltion Hallitusjäsen, Jäsen hyväksyy, että Adobella on asema ja oikeus vaatia oikeutta tästä Sopimuksesta johtuvista sopimusrikkomuksista vuoden 1978 Contracts Disputes Act -lain (”Disputes Act”) nojalla.


5.5 Yleistä. Osapuolet ovat itsenäisiä toimeksisaajia, eikä tätä Sopimusta voida tulkita niin, että jompikumpi osapuoli on toisen edustaja tai sen alainen yritys. Jäsen ei saa siirtää tätä Sopimusta (lakitoimenpiteellä tai muutoin) ilman Adoben ennalta antamaa kirjallista lupaa, ja kaikki kielletty siirtäminen on mitätöntä. Adobe voi oman harkintansa mukaan siirtää tai korvata tämän Sopimuksen ilman Jäsenen kirjallista ennakkolupaa. Tämä Sopimus on sitova, ja se tulee voimaan sallittujen jatkajien tai valtuutettujen eduksi. Muutokset eivät ole hyväksyttyjä eivätkä sitovia, ellei niitä ole esitetty kirjallisesti. Tämä Sopimus (mukaan lukien Ohjelman opas, soveltuvat Käyttöehdot, kaikki liitteet ja mahdolliset online-rekisteröintitiedot) on koko osapuolten välinen sopimus tämän Sopimuksen aiheesta. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi, Sopimuksen muut osat pysyvät edelleen voimassa. Jos Jäsenen Tilinhaltija ei enää ole Adoben valtuutettu tilinhaltija, Adobe saattaa asiasta Jäsenelle ilmoitettuaan siirtää Jäsenen tilin senhetkisen Adoben valtuutetun tilinhaltijan alle.


Tämä Sopimus on laadittu ja otettu käyttöön ainoastaan englannin kielellä. Englanninkielinen versio on määräävä kaikissa asioissa, eikä Sopimuksen mikään muunkielinen versio ole sitova eikä sillä ole vaikutusta. Lisäksi kumpikin osapuoli hyväksyy, että Jäsenen tai Adoben allekirjoitus ei-englanninkielisessä versiossa katsotaan sitovaksi englanninkielisen version mukaiseksi sopimukseksi, vaikkei englanninkielisessä versiossa olisi allekirjoitusta. Edellä mainittua rajoittamatta, jos englanninkielisen ja toiselle kielelle käännetyn Sopimuksen välillä on ristiriitoja tai epäyhdenmukaisuuksia, englanninkielinen versio ja tulkinta on vallitseva. Kaikki tätä Sopimusta koskevat tai siitä johtuvat viestinnät tai ilmoitukset ja mikä tahansa tästä Sopimuksesta johtuva kiista käsitellään tai ratkaistaan englannin kielellä.


5.6 Palvelut. Tuote voidaan integroida useisiin Adoben tai kolmansien osapuolien ylläpitämiin palveluihin, jotka voivat sisältää käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka voi olla (a) lapsille sopimatonta, (b) laitonta joissakin maissa tai (c) sopimatonta työssä katsottavaksi. Integroitujen palvelujen täydellinen luettelo on saatavilla osoitteessa: www.adobe.com/go/integratedservices_fi. Jos Jäsen haluaa estää käyttäjien tuottaman sisällön katselun tai käytön, hän voi (i) poistaa palvelun käytettävyyden Creative Cloud Packagerista, josta kyseinen toiminto valitaan, tai (ii) estää pääsyn palveluihin palomuurinsa avulla. Palvelut eivät ole missään tapauksessa alle kolmetoistavuotiaiden (13) käyttäjien käytettävissä. Adobe ei ole vastuussa mistään palveluiden kautta tarjotusta käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Jäsen on itse vastuussa sen selvittämisestä, onko palveluiden käyttö Jäsenen oikeudenkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaista. Jäsenellä ei ole oikeutta hyvitykseen eikä Adobe ole korvausvelvollinen, (i) jos palveluiden käyttö hidastuu tai estyy hallituksen tai palveluntarjoajan toiminnan vuoksi tai (ii) jos Adobe kohtuudella katsoo välttämättömäksi estää pääsyn joihinkin tai kaikkiin palveluihin.

 

LIITE B
OPETUSSEKTORIN, JULKISEN SEKTORIN JA VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT JÄSENYYDET

 

A. OPPILAITOSJÄSENET


Jäseneen, joka on Oppilaitos (määritetty alla), sovelletaan alla määritettyjä lisäehtoja. Adobe pidättää oikeuden irtisanoa Oppilaitosjäsenyyden, jos Jäsen ei ole Oppilaitos.


1. Oppilaitosjäseniin sovellettavat määritelmät.

1.1 Oppilaitos. Seuraavassa luettelossa, joka ei ole kaikenkattava, on lueteltu kelpuutettavat oppilaitokset: (a) akkreditoitu (virallisen akkreditointielimen suorittama akkreditointi) julkinen tai yksityinen kokoaikaista opetusta tarjoava peruskoulu tai toisen asteen oppilaitos, (b) akkreditoitu julkinen tai yksityinen yliopisto tai lukio (mukaan lukien yleinen, alempi koulu tai ammattikoulu), joka myöntää todistuksia, jotka edellyttävät vähintään kahden vuoden täyspäiväistä opiskelua, (c) Adoben hyväksymä nimetty oppilaitos vain, jos Adobe on hyväksynyt sen erikseen, (d) sairaalat, jotka muutoin pätevöity oppilaitos omistaa tai joita se johtaa kokonaan, missä ”kokonaan omistettu tai johdettu” tarkoittaa, että oppilaitos omistaa sairaalan yksin ja on ainut päivittäistä toimintaa johtava taho, ja (e) toisen oppiasteen tutkimuslaboratoriot, jotka ovat i) julkisia laitoksia ja kansallisen tai alueellisen koulutusviranomaisen hyväksymiä, ii) opettavat oppilaita ja iii) pystyvät toimittamaan kopion säännöistä, joista käy ilmi suhde hallinnasta vastaavaan yliopistoon.

Seuraavassa on esimerkinomainen luettelo ei-hyväksytyistä oppilaitoksista: (a) Ei-hyväksytyt koulut; (b) museot tai kirjastot; (c) sairaalat, jotka eivät ole hyväksytyn oppilaitoksen täysin omistamia; (d) kirkot tai uskonnolliset organisaatiot, jotka eivät ole hyväksyttyjä oppilaitoksia; (e) ammattikoulutuskeskukset tai -koulut, jotka antavat todistuksia kursseista, kuten tietokoneohjelmistokoulutus tai työhön liittyvä koulutus, ja jotka eivät ole hyväksyttyjä oppilaitoksia tai joiden tutkinnon suoritukseen tarvitaan vähemmän kuin kahden vuoden kokoaikainen opiskelu; (f) armeijan koulut, jotka eivät myönnä akateemisia tutkintoja; ja (g) tutkimuslaboratoriot, jotka eivät ole opetusministeriön hyväksymiä. Esimerkiksi hallituksen muiden osastojen hyväksymät laitokset eivät ole kelvollisia.


Yllä olevat luettelot eivät koske maita, jotka on lueteltu kohdassa 1.2 (aluekohtainen määritelmä) alla.


1.2 Oppilaitoksen aluekohtainen määritelmä.

(a) Aasian Tyynenmeren valtiot lukuun ottamatta Kaakkois-Aasian maita, jotka on lueteltu kohdassa (b) alla. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on jossakin seuraavista maista: Australia, Uusi-Seelanti, Intia, Sri Lanka, Manner-Kiina, Kiinan Hongkongin erityishallintoalue, Taiwanin alue, Korean tasavalta, Bangladeshin kansantasavalta, Nepalin demokraattinen liittovaltio, Myanmarin liittotasavalta, Pakistan tai Mongolia tai Adoben aika ajoin määrittämä maa, ”Oppilaitos” tarkoittaa ”Päteviä oppilaitoskäyttäjiä” (lukuun ottamatta kohtia ”Koko- ja osa-aikainen opetushenkilökunta ja henkilökunta” ja ”Opiskelijat”), jotka Adobe on määrittänyt osoitteessa https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (tai sitä seuraava verkkosivusto), jota Adobe päivittää aika ajoin.


(b) Kaakkois-Aasian maat. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on Indonesiassa, Malesiassa, Filippiineillä, Singaporessa, Thaimaassa tai Vietnamissa, määritelmillä ”Oppilaitos” tai ”Koulutuslaitos” on Adoben osoitteessa https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (tai sitä seuraavalla verkkosivustolla) määrittämä merkitys, jota Adobe päivittää aika ajoin.


(c) Japani. Jos Oppilaitosjäsenen kotipaikka on Japanissa, määritelmillä ”Oppilaitos” tai ”Koulutuslaitos” on Adoben osoitteessa https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (tai sitä seuraavalla verkkosivustolla) määrittämä merkitys, jota Adobe päivittää aika ajoin

 

1.3 Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset. Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset on määritelty Ohjelman oppaassa. Adobella voi olla tarjouksia jäsenille, jotka täyttävät Peruskoulun ja Toisen asteen oppilaitoksen määritelmän. Adobe pidättää oikeuden lakkauttaa Peruskoulujen ja Toisen asteen oppilaitosten lisenssit ja jäsenyydet, jos Jäsen ei ole Ohjelman oppaan määritelmän mukainen Peruskoulu tai Toisen asteen oppilaitos. Katso lisätietoja oppilaitoksille tarkoitetun VIP-ohjelman oppaasta ja osoitteesta http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_fi.


B. JULKISHALLINNON JÄSENET


Jäseneen, joka on Hallintoelin (määritelmä alla), sovelletaan seuraavia lisäehtoja. Adobe pidättää oikeuden Hallitusjäsenyyden lopettamiseen , jos Jäsen ei ole Hallintoelin.


1. Hallitusjäseniin sovellettavat määritelmät.

Hallintoelin. Osallistuminen riippuu Jäsenestä (ja kustakin Tytäryrityksestä), joka on ”hallintoelin”, mikä tarkoittaa: (a) liittovaltion keskushallinnon tai kansallista virastoa, osastoa, komissiota, johtokuntaa, toimistoa, neuvostoa tai viranomaista (toimeenpano, lainsäädäntö tai oikeus), (b) kunnan, erityisalueen, kaupungin, maakunnan tai valtion hallintovirastoa, osastoa, komissiota, johtokuntaa, toimistoa, neuvostoa, yhteisöä tai viranomaista tai mitä tahansa muuta valtion tai paikallishallinnon toimenpanevaa, lakiasäätävää tai oikeudellista virastoa, joka on perustettu hallinnoivan valtion perustuslain tai säädännön mukaan, mukaan lukien alueelliset, paikalliset ja valtionhallinnon toimistot, tai (c) julkista virastoa tai organisaatiota, jonka liittovaltio, valtio tai paikallishallinto on luonut ja/tai perustanut ja valtuuttanut hallinnoimaan tai tukemaan kansalaisia, yrityksiä tai muita hallintoelimiä. Epäilyn välttämiseksi seuraavat tahot eivät ole julkishallinnon yksiköitä: yksityiset ”voittoa tuottavat” yritykset, hyväntekeväisyysjärjestöt, kauppa- tai teollisuusyhdistykset, korkeamman asteen oppilaitokset ja ammattiliitot, vaikka ne suorittaisivat töitä julkisen hallinnon yksiköiden puolesta tai niiden kanssa, ellei kyseisellä yksiköllä ole nimenomaista hyväksyntää Yhdysvaltain julkishallinnon yksiköltä liittovaltion hankintasääntöjen (FAR) kappaleen 51 mukaisesti. Jäsen esittää Adobelle, että se ja sen Tytäryritykset ovat hallintoelimiä. Japanin kelpuutettujen ”hallintoelinten” luettelo on saatavilla osoitteessa: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Ranskassa: Julkishallinnon taho on joko virasto, ministeri, komissio, lautakunta, toimisto tai valtuusto (kansallinen, alueellinen tai paikallinen), kaupunki, seutu tai mikä tahansa taho, joka on Ranskan julkisen lain ja julkishallinnon tahon hallinnon alainen.


2. Hallitusjäseniin sovellettavat ehdot.


2.1 Lisärajoitukset. Yhdysvaltain liittovaltion julkishallinnon jäsenien osalta ymmärretään, että kaikki tilaukset ovat alisteisia FAR 52.232-18:lle (varojen riittävyys) ja FAR 52.232-19:lle (varojen riittävyys seuraavalle verovuodelle), eivätkä Yhdysvaltain liittovaltion julkishallinnon jäsenet näin ollen saa hyödyntää mitään tuotteita, ellei kyseisiin tilauksiin ole varoja. Siinä laajuudessa kuin valtioon tai paikallishallinnon tahoon sovelletaan vastaavia vaatimuksia, kyseiset tahot eivät saa käyttää mitään Tuotetta, ellei varoja ole saatavilla kyseisten tilausten maksamista varten.


4.2 Irtisanominen. Jäsen, joka on Yhdysvaltojen liittovaltion hallituksen asiakas FAR-klausuulin 52.249-1 (”Päättäminen hallituksen taholta”) mukaisesti, voi irtisanoa tämän Sopimuksen. Adobe voi muuttaa Ehtoja ilman erillistä ilmoitusta.


2.3 Liittovaltion Hallitusjäsenet. Huomautus Yhdysvaltojen liittohallituksen palveluksessa oleville loppukäyttäjille (Kauppatavarat): Tämän Sopimuksen alaiset tuotteet ovat ”Kauppatavaroita” (”Commercial Items”) sellaisina kuin tämä termi on määritelty kappaleessa 48 C.F.R. § 2.101, ja ne koostuvat ”Kaupallisista tietokoneohjelmistoista” (”Commercial Computer Software”) ja ”Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta” (”Commercial Computer Software Documentation”) sekä niihin liittyvistä palveluista sellaisina kuin nämä termit on määritelty soveltuvassa kappaleessa 48 C.F.R. § 12.212 tai 48 C.F.R. § 227.7202. Kohtien 48 C.F.R. 12.212 tai 48 C.F.R. 227.7202-1–4 mukaisesti Kaupalliseen tietokoneohjelmistoon ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatioon myönnetään käyttöoikeus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille (a) vain Kauppatavaroina ja (b) vain niillä oikeuksilla, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille tässä Sopimuksessa ja Käyttöehdoissa mainittujen ehtojen mukaisesti. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain lakien mukaisesti – Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT JÄSENET


Voittoa tavoittelemattomia jäseniä koskevat lisäehdot on ilmoitettu Ohjelman oppaassa. Adobe pidättää oikeuden lopettaa jäsenyydet, jos Jäsen ei ole voittoa tavoittelematon organisaatio, kuten se on määritelty osoitteessa https://helpx.adobe.com/fi/buying-programs/non-profit.html.

ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN TERMS AND CONDITIONS


This Value Incentive Plan (“VIP” or “Program”) Commercial Membership Agreement (“Agreement”) sets forth the terms of your participation as a Member in the Program. The Agreement is effective as of the date of online enrollment. This Agreement is entered into by and between Adobe and the customer identified in on-line enrollment to become a Member. “Adobe” shall mean either ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in the United States, Canada, or Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in Australia, or otherwise with ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Member shall license all software, services, and offerings available under the Program (collectively “Product”) to be installed and used within the United States (including United States territories and military bases wherever located), Canada, or Mexico from Adobe U.S. Member shall license all Products to be installed and used in Australia from Adobe Ireland, as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Member shall license all Products to be installed and used in all other countries and territories from Adobe Ireland.


1. Program Description.


1.1 General and Program Term. The VIP Program is a flexible licensing program designed to allow qualified and eligible customers to manage and deploy Product licenses purchased through the Program. The VIP Program is a membership program with license Subscription Periods as further defined in Section 3.4 of this Agreement. Once the organization enrolls in a membership through the VIP administration user interface and is accepted by Adobe into the Program, the organization will be a member of the Program (“Member”) until the earliest of when (a) Adobe terminates the Program, (b) this Agreement terminates. Member’s participation is further subject to the terms stated in the program guide for the Program, which may be updated from time to time and is available at www.adobe.com/go/vip_program_guide_en (“Program Guide”). The Program Guide is hereby incorporated into the Agreement by reference. Adobe may change the terms of the Program at its sole discretion. If Program terms change Member may be required to reaccept the Program terms in the Console.


1.2 Termination. Notwithstanding the foregoing, either party may terminate the Agreement with or without cause on thirty (30) days prior written notice. Termination of this Agreement shall not affect Member’s obligations with regard to any Products ordered prior to the termination date, including without limitation any subscription terms or payment obligations. In addition, Adobe may immediately terminate this Agreement, upon written notice, for a material breach (including but not limited to any misappropriation or infringement of Adobe’s intellectual property rights). If this Agreement terminates, then Member’s organization shall immediately cease use of the Products, delete the Products from all computer systems and IT equipment on which it resides, and return to Member’s Account Manager any media containing the Products as well as any related materials. Account Manager means either (i) Reseller, if a transaction is through a reseller, or (ii) Adobe representative, if a transaction is with Adobe.

 

1.3 TOU. The access and use of the Products is governed by the applicable Adobe terms of use (“TOU”) available at https://www.adobe.com/legal/terms.html. The terms of the applicable TOUs are hereby incorporated by reference (including without limitations terms related to governing law and venue). In the event of inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of the TOU, the terms of this Agreement shall control.


1.4 Program Products. For a complete list of Products available through the Program, Member shall contact its Account Manager or go to the Program web pages located on Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. All Products purchased through the Program are solely for use within Member’s own organization and all re-sale, sublicensing, and other distribution is prohibited except as set forth in Section 4.1 and/or the Program Guide, if applicable. Certain offerings may be available for license by purchasing Consumables, as described in the Program Guide.

 

1.5 Affiliates. Adobe agrees that customer's Affiliates may place orders under this Agreement for the Products and use such Products provided hereunder. Customer retains ultimate liability for any acts or omissions of such Affiliate. Affiliate means, for Member, any other entity that controls, is controlled by, or under common control with, Member. For the purposes of this Section 1.5, the term “control” means the direct or indirect power to direct the affairs of the other entity through at least 50% of the shares, voting rights, participation, or economic interest in this entity.


2. Participation.


2.1 Adobe ID and VIP ID. An Adobe ID will be required in order to enroll in the Program. Each Member will be assigned a VIP ID which must be referenced on all orders. Member is responsible for acts or omissions of anyone who obtains access to and use of the Products through Member.


2.2 Console. The Program administration user interface is the “Admin Console.” Once the terms of this agreement are accepted, the individual accepting on behalf of the organization will be assigned as the Contract Owner. The Contract Owner can add system administrator(s) (each an “Administrator”). The Contract Owner and any Administrator will be provided access to the Admin Console where they will have the ability to access the Product, manage their subscriptions, and view their account information. The Admin Console will allow the Administrator to invite additional users within their organization to gain access to the Admin Console. Member authorizes any Administrator or Contract Owner to act on Member’s behalf.

 

2.3 Confidentiality. Member shall treat VIP ID as confidential and not share or disclose such information except with Member’s Account Manager.

 

2.4 Memberships. The terms of Exhibit B apply to Education, Government, and Non-Profit Memberships. Member must use a separate VIP Agreement for any Products made available and ordered for use in the People’s Republic of China.


3. Ordering, Pricing, and Fulfillment.


3.1 Ordering and Pricing. Member shall place Product orders with their Account Manager. All fees are determined by Member’s Account Manager. Matters such as price, delivery, and payment terms must be agreed between Member and Member’s Account Manager. Adobe cannot guarantee any particular discount, unless Adobe is Member’s Account Manager.


3.2 Access, Admin Console Deployment, and Fulfillment. Upon becoming a Member, Member’s Administrator will be provided access to the available Products, through the Admin Console. Member may add many Products from the Admin Console and obtain immediate access to such Products. Adobe must receive an order for any such Products within the Grace Period. 


3.3 Grace Period for Products Added in Admin Console. The Grace Period is 14 days after adding such Products. If Adobe does not receive an order for such Products within the Grace Period, then Member will no longer be allowed to add additional Products until payment is made for all added Products. Member may manage the number of Products deployed in the Console.


3.4 Agreement Anniversary Date, Subscription Period, and Renewals.

 

3.4.1 Anniversary Date. Unless otherwise communicated by Adobe, Member’s Anniversary Date is the day twelve months after Adobe accepts Member’s initial order (“Anniversary Date”).

 

3.4.2 Subscription Period. The Subscription Period means the period that a Member may use Products and includes the initial Subscription Period and any renewal Subscription Period. The initial Subscription Period means the period that begins on Member’s initial order date and ends the day prior to the Anniversary Date. With Product subscription renewal, a renewal Subscription Period will begin on the Anniversary Date and continue until the day prior to the next Anniversary Date. Use of subscription Products and any related services co-terminates on the last day of the Subscription Period. Most Consumables must be used within a single Subscription Period, and any unused Consumables will expire on the last day of the Subscription Period. Additional information may be found in the Program Guide.

 

3.4.3 Subscription Renewals. Adobe or Account Manager will use reasonable efforts to notify Member prior to any Subscription Period end date. Subscriptions must be renewed prior to the Anniversary Date in order to ensure uninterrupted use of Product. 


3.5 Upgrade Protection. Purchase of the subscription Product(s) includes upgrade entitlement, meaning Member will be entitled to receive the latest generally available version of a subscription Product purchased under the program as long as the Product subscription is paid and active at the time Adobe makes the new version of the Product commercially available.


3.6 Returns. Without prejudice to any rights that a Member may have under any consumer laws in the jurisdiction that Member is located, once a Product is installed or accessed, Member cannot return it. If Member requests a return prior to installation, Member must return the entire order. Member must request the return of Products purchased under the Agreement through Member’s Account Manager. Subject to any applicable warranty rights, return requests must be made to Member’s Account Manager within fourteen (14) days after Member’s original Product order date. Adobe must approve all return requests before any return is valid, as further described in the Program Guide.


3.7 Orders Direct From Adobe. If Member orders direct from Adobe, then this section will apply. Members can add Products at any time via the Admin Console or via an Adobe representative, but you must place an order for all Products with an Adobe representative. Products are priced at the rates current at the time ordered and prorated based on the days remaining in your Subscription Period. Notwithstanding the language in 3.2, 3.3, and 4.2, if you add Products via the Admin Console, then Adobe my invoice you directly for those products at the then current price. Your order may be subject to credit approval. Member will be charged the Product price, plus applicable taxes. For any ordered Products, Member must pay in full within 30 days of the invoice date in accordance with the invoice. Any amounts not paid when due will bear interest at a rate which is the lesser of 1.0% per month or the maximum rate permitted by applicable law on any overdue fees, from the date due until the date the full amount plus interest is paid in-full.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Section 4 “VIP Marketplace” will only apply to Products licensed through VIP Marketplace. Despite language in Section 3.4.3 above, at the end of your subscription term in VIP Marketplace, your annual subscription will automatically renew based on Adobe’s partner price: 1- in effect on your Anniversary Date and 2-for your qualifying discount level, unless you elect to change or cancel at least 3 days before your Anniversary Date or Adobe communicates otherwise. For clarity, your Account Manager will determine your Product fees. See VIP Marketplace Program Guide for details. Member may work with their Account Manager to adjust Product subscriptions.

 

4.2 VIP Marketplace Grace Period.  Notwithstanding Section 3.2 and 3.3, the Grace Period for VIP Marketplace Products is seven days after adding Products, not 14 days.  If Adobe does not receive an order for Products added through VIP Marketplace within the Grace Period, then such Products will be removed.  

 

5. Miscellaneous.

 

5.1 Transfer of License. Product TOUs do not govern restrictions regarding the transfer of Products licensed under or in connection with this Agreement. In limited circumstances, Adobe may permit the transfer of Product licenses under this Agreement in its sole and exclusive discretion. Such requests should be directed to Adobe Customer Service including a description of the reason for the proposed transfer and the contact information of the transferee. Additional information may be found in the Program Guide. For clarity, all offerings are licensed, not sold.


5.2 License Compliance. Member must maintain systems and/or procedures sufficient to ensure an accurate record of the number of copies of the Products that have been installed and/or deployed and retain records of Product installation and/or deployment for two (2) years after the termination of the Agreement. Adobe and/or its representatives may conduct an audit of Member’s Product installation/deployment not more than once per year on thirty (30) days written notice. Such audit will require Member to provide an unedited, accurate report of all Products installed/deployed and accessed by Member and all valid purchase documentation for all Products within thirty (30) days after request. If the audit findings demonstrate non-conformity with the Product licenses, Member shall purchase the necessary licenses within thirty (30) days after being so notified. Notwithstanding the foregoing, Adobe reserves the right to conduct an onsite audit of Member license installation and deployment after ten (10) business days’ prior written notice during regular business hours. This Section 5.2 shall survive termination of the Agreement for a period of two (2) years.


5.3 Use of Information. Adobe may use information about Member or Affiliate, including name and contact information, for fulfilling obligations under the Agreement. For more information, please see the Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).


5.4 Standing. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. If Member is an entity of the United States Federal Government, Member agrees that Adobe shall have standing and the right to assert any breach of contract claim arising out of this Agreement under the Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).


5.5 General. The parties are independent contractors, and this Agreement will not be construed to imply that either party is the agent or venturer of the other. Member may not assign this Agreement (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Adobe and any prohibited assignment is null and void. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, without the prior written consent of Member. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of any permitted successors or assignees. No modification will be valid or binding unless in writing. This Agreement (including the Program Guide, applicable TOUs, and any Exhibits or on-line enrollment information, if applicable) represents the entire agreement between the parties on the subject matter of this Agreement. If any provision of this Agreement is held unenforceable, the remainder of the Agreement will continue in full force and effect. If Member’s Account Manager is no longer an Authorized Adobe Account Manager, then after notice to Member, Adobe may move Member’s account under a then-current Authorized Adobe Account Manager.


This Agreement is prepared and is executed in the English language only. The English language version shall be controlling in all respects, and any version of this Agreement in any other language, shall not be binding and shall have no effect. Further, each party agrees that signature by Member or Adobe on any non-English language version, even if there is no signature(s) on the English language version shall be deemed execution of the English language version and binding on the parties. Without limiting the foregoing, if there is any conflict or inconsistency between the English language version of this Agreement and any other translated version of this Agreement, the English language version and interpretation shall prevail. All communications or notices to be made or given pursuant to this Agreement and any disputes arising under this Agreement shall be conducted or resolved in the English language.


5.6 Services. The Product may integrate with a variety of services, operated either by Adobe or by third parties, which may contain user-generated content that may be (a) inappropriate for minors, (b) illegal in some countries; or (c) inappropriate for viewing at work. A complete list of integrated services is available here: www.adobe.com/go/integratedservices. If Member wants to prevent viewing of or access to user-generated content services it may (i) disable service access in the Creative Cloud Packager, where that functionality is made available, or (ii) block access to the services via its network firewall. Services are not, under any circumstances, available to users under the age of thirteen (13). Adobe disclaims liability for all user-generated content available via the services. Member is responsible for determining whether use of the services complies with applicable laws in Member’s jurisdiction. Member is not entitled to a refund and Adobe is not liable (i) if access to the services is slowed or blocked as a result of government or service provider action, or (ii) if Adobe reasonably deems it necessary to block access to some or all of the services.

 

EXHIBIT B
EDUCATION, GOVERNMENT, AND NON-PROFIT MEMBERSHIPS

 

A. EDUCATION MEMBERS


For the Member who is an Education Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Education memberships if Member is not an Educational Entity.


1. Definitions Applicable to Education Members.

 

1.1 Education Entity. The following is a non-exhaustive list of qualified educational institutions: (a) Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction; (b) Accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (c) Named educational institutions, if individually approved in writing by Adobe; (d) Hospitals that are wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution, where “wholly owned and operated” means the educational institution is sole owner of the hospital and the only entity exercising control over day to day operations; and (e) Higher education research laboratories that are i - a public institution and recognized by a national or regional educational authority, ii – teach students, and iii – can provide a copy of the bylaws that state the relationship with the controlling university.

 

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified educational institutions: (a) Non-accredited schools; (b) Museums or libraries; (c) Hospitals not wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution; (d) Churches or religious organizations that are not accredited schools; (e) Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or which grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study; (f) Military schools that do not grant academic degrees; and (g) Research laboratories not recognized by a national or state ministry overseeing education. For example, institutions recognized by other government branches are not eligible.


The above lists do not apply to the countries as listed in Section 1.2 (Regional-Specific Definition) below.


1.2 Regional-Specific Definition of Education Entity.

 

(a) Asia Pacific Countries excluding Southeast Asia Countries as defined in sub-paragraph (b) below. If Education Member is resident in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, China mainland, Hong Kong SAR of China., Taiwan region, the Republic of Korea, the People’s Republic of Bangladesh, the Federal Democratic of Nepal, the Republic of the Union of Myanmar, Pakistan or Mongolia or any country designated by Adobe from time to time, “Education Entity” shall mean the entities that satisfy the meaning of “Qualified Educational Users” (except for the sections entitled “Full and Part Time Faculty and Staff” and “Students”) designated by Adobe on https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(b) Southeast Asia Countries. If Education Member is resident in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(c) Japan. If Education Member is resident in Japan, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.

 

1.3 Primary and Secondary Schools. Primary and Secondary Schools are defined in the Program Guide. Adobe may have offers available to members that qualify as Primary and Secondary Schools. Adobe reserves the right to terminate Primary and Secondary School licenses and memberships if Member is not a Primary and Secondary School as defined in the Program Guide. See VIP Education Program Guide for additional details and http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. GOVERNMENT MEMBERS


For the Member who is a Government Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Government memberships if Member is not a Government Entity.


1. Definitions Applicable to Government Members.

Government Entity. Participation is contingent upon Member (and each Affiliate) being a “government entity”, which means: (a) a federal, central, or national agency, department, commission, board, office, council, or authority (executive, legislative, or judicial); (b) a municipality, special district, city, county, or state governmental agency, department, commission, board, office, council, entity, or authority, or any other agency in the executive, legislative, or judicial branch of state or local government that is created by the constitution or a statute of the governing state, including the district, regional, and state administrative offices; or (c) a public agency or organization created and/or funded by federal, state, or local governments and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Member represents to Adobe that it and its Affiliates are government entities. A list of qualified “Government Entities” for Japan is available at: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For France: a Government Entity is either an agency; a minister; a commission, board, office, or council (national, regional, or local); a city; a region; or any entity subject to the French Public Law and under the administration of a government entity.


2. Terms Applicable to Government Members.


2.1 Additional Restrictions. For United States Federal Government Members, it is understood that any orders are subject to FAR 52.232-18 (Availability of Funds) and FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) and therefore United States Federal Government Members shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders. To the extent any state or local government entity is subject to similar requirements, such entities shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders.


2.2 Termination. This Agreement may be terminated by a Member who is a United States federal government customer pursuant to FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe may change the Terms at its sole discretion.


2.3 Federal Government Members. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. NON-PROFIT MEMBERS


Additional terms applicable to Non-Profit Members are contained in the Program Guide. Adobe reserves the right to terminate memberships, if Member is not an eligible non-profit organization, as described on https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.