PODMÍNKY LICENČNÍHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI
ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN
Tato dohoda o komerčním členství („Dohoda“) v programu Value Incentive Plan (dále jako „VIP“ nebo „Program“) stanoví podmínky vaší účasti jako Člena programu. Dohoda vstupuje v platnost k datu přihlášení online. Tuto dohodu uzavírá společnost Adobe se zákazníkem uvedeným v online registraci jako Člen. Pokud se Dohoda uzavírá s organizací Člena se sídlem ve Spojených státech, Kanadě nebo v Mexiku, „Adobe“ znamená Adobe Inc., společnost zapsanou ve státě Delaware, se sídlem na adrese 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110-2704. Pokud se Dohoda uzavírá s organizací Člena se sídlem v Austrálii, „Adobe“ znamená ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, společnost zapsanou v Irsku, se sídlem na adrese 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, která je oprávněným zástupcem společnosti Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). V ostatních případech „Adobe“ znamená ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, společnost zaregistrovanou v Irsku, se sídlem na adrese 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. Člen bude poskytovat licenci k veškerému softwaru, službám a nabídkám dostupným v rámci programu (souhrnně jako „Produkt“) k instalaci a používání v USA (včetně území a vojenských základen USA, ať jsou umístěny kdekoli), v Kanadě nebo Mexiku, od společnosti Adobe U.S. Člen bude poskytovat licenci ke všem Produktům k instalaci a používání v Austrálii od společnosti Adobe Ireland, která je oprávněným zástupcem společnosti Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Členové by měli licencovat všechny produkty k instalaci a používání ve všech ostatních zemí a území ze společnosti Adobe Ireland.
1. Popis programu.
1.1 Všeobecné informace a trvání programu. Program VIP je flexibilní licenční program, jenž má umožnit kvalifikovaným a oprávněným zákazníkům spravovat a nasazovat licence k Produktům zakoupeným prostřednictvím Programu. Program VIP funguje na bázi členství, zařazení jednotlivých Produktů se obnovuje jednou za rok. Podrobnosti uvádí dále odstavec 3.4 této Dohody. Jakmile organizace zaregistruje své členství prostřednictvím uživatelského rozhraní správy VIP členství a je společností Adobe přijata do Programu, organizace bude členem Programu (dále jen „Člen“) do doby, kdy (a) společnost Adobe Program ukončí nebo (b) skončí platnost této Dohody (podle toho, co nastane dříve). Účast Člena dále podléhá podmínkám uvedeným v průvodci Programem, který může být průběžně aktualizován a je k dispozici na adrese www.adobe.com/go/vip_program_guide_cz (dále „Průvodce programem“). Průvodce programem se tímto začleňuje do této Dohody formou odkazu. Společnost Adobe může na základě výhradně vlastního rozhodnutí podmínky Programu měnit. Pokud se změní podmínky Programu, může být Člen vyzván k novému schválení podmínek Programu pomocí Konzole.
1.2 Ukončení. Bez ohledu na výše uvedené může kterákoli ze stran Dohodu vypovědět bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu a na základě upozornění třicet (30) dní předem. Ukončení této Dohody nemá vliv na povinnosti Člena s ohledem na jakékoli produkty objednané před datem dokončení, včetně, ale bez omezení na jakékoli podmínky předplatného nebo platební povinnosti. Společnost Adobe může navíc tuto Dohodu s okamžitou platností vypovědět na základě písemného upozornění za jakékoli materiálové poškození (včetně, ale bez omezení na jakoukoli zpronevěru či zásah do práv duševního vlastnictví společnosti Adobe). V případě ukončení této Dohody musí organizace Člena okamžitě přestat používat Produkty, vymazat Produkty ze všech počítačových systémů a počítačového vybavení, na kterém jsou uloženy, a vrátit Správci účtu Člena jakákoli média obsahující Produkty, stejně jako jakékoli související materiály. Správce účtu označuje (i) prodejce, pokud se transakce uskutečnila prostřednictvím prodejce nebo (ii) zástupce společnosti Adobe, pokud je transakce uskutečněná se společností Adobe.
1.3 Podmínky TOU. Přístup k Produktům a jejich využívání se řídí platnými Podmínkami užívání společnosti Adobe („TOU“), jež jsou k dispozici na adrese https://www.adobe.com/cz/legal/terms.html. Podmínky TOU se tímto formou odkazu začleňují do této Dohody (včetně mimo jiného podmínek týkajících se rozhodujícího práva a jurisdikce). V případě rozporů mezi podmínkami této Dohody a podmínkami TOU převládnou podmínky této Dohody.
1.4 Programové produkty. Úplný seznam produktů, které jsou dostupné prostřednictvím členského programu, vám poskytne Správce účtu. K dispozici jsou také na webových stránkách Programu na webu Adobe.com http://www.adobe.com/cz/howtobuy/buying-programs/vip.html. Všechny Produkty zakoupené prostřednictvím Programu jsou určeny výhradně pro použití v rámci organizace Člena a jakýkoli opětovný prodej, poskytování dílčích licencí a jiné typy distribuce jsou zakázány s výjimkou ustanovení uvedených v části 4.1 a v Průvodci programem, pokud se používá. K dispozici mohou být určité nabídky licencování prostřednictvím nákupu Spotřebních položek, jak je popsáno v Průvodci programem.
1.5 Přidružené společnosti. Společnost Adobe souhlasí, že Přidružené společnosti zákazníka mohou v rámci této Dohody zadávat objednávky na Produkty stanovené níže. Zákazníkovi náleží konečná odpovědnost za jakékoli skutky či opomenutí takové Přidružené společnosti. Přidruženou společností se v případě Člena rozumí jakýkoli subjekt, který Člena řídí, je Členem řízen nebo řídí společně se Členem. Pro účely tohoto článku 1.5 se výrazem „řízení“ rozumí přímá nebo nepřímá pravomoc řídit záležitosti jiného subjektu prostřednictvím minimálně 50 % akcií, hlasovacích práv, účasti či hospodářského podílu v daném subjektu.
2. Účast.
2.1 Adobe ID a VIP ID. Registrace v Programu vyžaduje Adobe ID. Po dokončení procesu registrace v programu VIP bude Členovi přiděleno VIP ID, které musí být uváděno na všech objednávkách v rámci programu VIP. Člen zodpovídá za jednání nebo opomenutí kohokoli, kdo získá přístup k Produktům prostřednictvím Člena nebo je jeho prostřednictvím využívá.
2.2 Konzola pro správu programu VIP. Uživatelské rozhraní pro správu Programu se označuje jako „Konzola“. Po přijetí podmínek této Dohody se osoba, která jménem organizace schválení potvrzuje, stane Vlastníkem dohody. Vlastník dohody může přidávat správce systému (dále každý jako „Správce“). Vlastníkovi dohody a jakémukoli Správci bude udělen přístup ke Konzoli, kde bude mít možnost přístupu k Produktům, ke správě svého předplatného a k prohlížení informací o účtu. Konzole umožní Správci přizvat další uživatele v rámci své organizace, aby měli rovněž přístup ke Konzoli. Členové zmocňují jakéhokoli Správce či Vlastníka dohody k jednání jejich jménem.
2.3 Důvěrnost údajů. Člen uchovává VIP ID v utajení a tuto informaci nikomu nesděluje ani nezveřejňuje.
2.4 Členství. Pro Členy z řad vzdělávacích institucí a vládních nebo neziskových organizací platí podmínky uvedené v Příloze B. V Čínské lidové republice musí Člen používat samostatnou smlouvu VIP pro jakékoli Produkty zpřístupněné a objednané k používání.
3. Objednávání, ceny a realizace.
3.1 Objednávání a ceny. Členové zadávají objednávky Produktů u Správce účtu do třiceti (30) dní od data autorizace nákupu, přičemž platba se vypočítává z data autorizace nákupu. Datem autorizace nákupu se rozumí datum vytvoření autorizace nákupu, nebo pokud taková autorizace vytvořena není, pak je to datum objednávky. Všechny poplatky určuje Správce účtu Člena. Člen a Správce účtu člena jsou povinni sjednat cenové, dodací a platební podmínky. Pokud není Správcem účtu člena společnost Adobe, nemůže Adobe zaručit žádnou konkrétní slevu.
3.2 Přístup a realizace objednávky. Při vzniku členství bude Správci Člena poskytnut přístup k dostupným Produktům prostřednictvím Konzoly. Na vystavení příslušné objednávky bude mít Člen třicet (30) dnů od data Autorizace nákupu. Autorizace nákupu se vytvoří, když Člen prostřednictvím Konzoly pro správu přidá Produkty.
3.3 Nasazení na vyšší počet zařízení. Pokud bude po uplynutí 30denního období odkazovaného v části 3.2 počet objednaných produktů nižší než skutečný počet nasazených produktů, nebude mít Člen možnost nasadit další produkty, dokud nebude uhrazena platba za zbývající Produkty. Člen může spravovat počet nasazených Produktů v konzole.
3.4 Datum výročí Dohody, Období předplatného a Obnovení.
3.4.1 Datum výročí. Pokud společnost Adobe nesdělí jinak, rozumí se Datem výročí Člena den, který nastane dvanáct měsíců poté, co společnost Adobe přijala počáteční objednávku Člena, nebo od Data první autorizace nákupu Člena, pokud je toto datum dřívější („Datum výročí“).
3.4.2 Období předplatného. Období předplatného označuje období, kdy může Člen používat Produkty a související služby, a zahrnuje počáteční období předplatného a jakékoli období obnovení předplatného. Počáteční období předplatného označuje období, které začíná dnem první autorizace nákupu Člena a končí den před Datem výročí. Pokud Člen provede obnovení předplatného, bude obnovené Období předplatného začínat Datem výročí a pokračovat až do dne před dalším Datem výročí. Používání předplacených Produktů a jakýchkoli souvisejících služeb končí k poslednímu dni Období předplatného. Spotřební položky je nutné využít v rámci jednoho Období předplatného a platnost jakýchkoli nevyužitých Spotřebních položek končí k poslednímu dni Období předplatného. Další informace uvádí Průvodce programem.
3.4.3 Obnovení předplatného. Společnost Adobe vyvine přiměřené úsilí informovat Člena před ukončením předplatného. Člen musí obnovit předplatné před Datem výročí, aby se zajistilo nepřetržité využívání Produktu. Objednávky obnovení je možné zadat před Datem výročí, včasné obnovení však Datem výročí nemění.
3.5 Ochrana upgradovaných verzí. Součástí nákupu Produktu či Produktů na předplatné je nárok na upgradované verze, čímž se rozumí nárok na obdržení nejnovější všeobecně dostupné verze Produktu zakoupeného v rámci programu, a to za podmínky, že je v okamžiku, kdy společnost Adobe novou verzi Produktu komerčně zpřístupní, zaplaceno a aktivní příslušné předplatné.
3.6 Vrácené produkty. Bez ohledu na jakákoli práva, které může Člen vlastnit v rámci jakýchkoli spotřebitelských zákonů v jurisdikci, kde se Člen nachází, nemůže Člen Produkt po instalaci nebo použití vrátit. Pokud Člen požádá o vrácení před instalací, musí vrátit celou objednávku. Člen si musí zažádat o vrácení Produktů zakoupených v rámci Dohody u Správce účtu Člena. V souladu s jakýmikoli příslušnými záručními právy je nutné zadat žádosti o vrácení Správci účtu Člena do čtrnácti (14) dní od původního data objednání Produktu Členem. Společnost Adobe musí schválit veškeré žádosti o vrácení předtím, než se uskuteční jakékoli vrácení, jak je dále popsáno v Průvodci programem.
3.7 Objednávání přímo od společnosti Adobe. Tento článek se použije, pokud Člen objednává přímo od společnosti Adobe. Členové mohou prostřednictvím Konzole nebo zástupce společnosti Adobe kdykoli přidávat Produkty, objednávky veškerých Produktů je však nutné zadávat prostřednictvím zástupce společnosti Adobe. Ceny Produktů vycházejí z cen platných v okamžiku objednání a Produkty jsou rozloženy poměrně na základě zbývajících počtů dní vašeho Období předplatného. Vaše objednávka může podléhat schválení úvěrování. Členům se účtuje cena Produktu plus příslušné daně. Jakékoli objednané Produkty musí Člen uhradit v plné výši do 30 dnů od data vystavení faktury podle údajů na faktuře. Jakékoli částky, které nebudou v době splatnosti uhrazeny, budou zatíženy úrokem ve výši 1,0 % měsíčně nebo v maximální výši přípustné pro úroky z prodlení dle platných zákonů, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, a to od data splatnosti do data, kdy je celá částka, včetně úroku z prodlení, v plné výši uhrazena.
4. Různé.
4.1 Převod licence. Podmínky TOU k Produktům neupravují omezení týkající se převodů Produktů licencovaných v rámci této Dohody nebo ve spojitosti s ní. Za omezených okolností může společnost Adobe na základě výhradně vlastního rozhodnutí povolit převod licencí k Produktům poskytnutým v rámci této Dohody. Takové žádosti je třeba směřovat na zákaznický servis společnosti Adobe. Žádost musí obsahovat zdůvodnění navrhovaného převodu a kontaktní údaje navrhovaného nabyvatele. Další informace uvádí Průvodce programem. Pro vyloučení pochybností: veškeré nabídky představují nabídky poskytnutí licence, nikoli prodeje.
4.2 Soulad licence. Člen musí uchovávat systémy a dodržovat postupy, které jsou dostatečné k zajištění přesného záznamu o počtu kopií produktů, které byly nainstalovány nebo nasazeny, a uchovávat záznamy o instalaci produktu nebo nasazení po dobu dvou (2) let od ukončení Dohody. Společnost Adobe nebo její zástupci mohou provést audit instalace/nasazení Produktu Člena ne více než jednou ročně na základě písemného oznámení zaslaného třicet (30) dní předem. Takový audit od Člena vyžaduje poskytnutí neupravené přesné zprávy o všech nainstalovaných/nasazených produktech, které Člen použil, a veškerou platnou nákupní dokumentaci ke všem Produktům do třiceti (30) dní od vyžádání. Pokud zjištění z auditu prokážou nesoulad s licencemi na Produkty, je Člen povinen zakoupit nezbytné licence do třiceti (30) dní od takového upozornění. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Adobe vyhrazuje právo provést místní audit instalace a nasazení licence u Člena po deseti (10) pracovních dnech od předchozího písemného upozornění během běžné pracovní doby. Tento bod 4.2 přetrvává po ukončení Dohody po dobu dvou (2) let.
4.3 Používání informací. Společnost Adobe může využívat informace o Členovi nebo Pobočce, včetně jména a kontaktních informací, k plnění závazků plynoucích z Dohody. Další informace vám poskytne Centrum pro zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe (adobe.com/cz/privacy).
4.4 Postavení. Smluvní strany se dohodly, že uplatňování Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na tuto Dohodu se výslovně vylučuje. Pokud je Člen subjektem spadajícím pod federální vládu Spojených států, souhlasí s tím, že společnost Adobe bude mít postavení a právo uplatnit jakýkoli nárok v případě porušení smlouvy plynoucí z této Dohody, a to na základě zákona Contracts Disputes Act (zákon o sporech na základě smluv) z roku 1978 („Zákon o sporech“).
4.5 Obecné. Smluvní strany jsou nezávislí smluvní partneři. Tuto Dohodu nelze interpretovat tak, že je kterákoli smluvní strana zástupcem či společníkem strany druhé. Bez předchozího souhlasu společnosti Adobe nesmí Člen tuto Dohodu postoupit (působením zákona ani jinak) jinému subjektu. Jakékoli zakázané postoupení bude od počátku neplatné. Společnost Adobe může na základě výhradně vlastního rozhodnutí tuto Dohodu postoupit či obnovit, aniž by k tomu potřebovala souhlas Člena. Tato Dohoda bude závazná pro všechny povolené nástupce a postupníky a bude působit v jejich prospěch. Změny této Dohody budou platné a závazné, pouze pokud budou provedeny písemně. Tato Dohoda (včetně Průvodce programem, příslušných podmínek TOU a příloh či informací o registraci on-line, lze-li je použít) představuje kompletní dohodu smluvních stran ve vztahu k předmětu této Dohody. Pokud bude jakékoli ustanovení této Dohody uznáno za nevymahatelné, zbývající část této Dohody zůstane plně platná a účinná.
Tato Dohoda je vyhotovena a podepisuje se pouze v angličtině. Anglická verze je ve všech aspektech rozhodující a jakákoli verze této Dohody v jiném jazyce není závazná a nemá žádnou účinnost. Dále platí, že obě smluvní strany souhlasí, že podpis Člena nebo společnosti Adobe na jakékoli neanglické jazykové verzi, byť by nebyla podepsána anglická jazyková verze, bude znamenat podepsání anglické jazykové verze, jež tím nabude závaznosti pro smluvní strany. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, pokud nastane jakýkoli rozpor či nekonzistence mezi anglickou jazykovou verzí této Dohody a jakoukoli jinou přeloženou verzí této Dohody, anglická jazyková verze a výklad budou mít přednost. Veškerá komunikace a všechna oznámení činěná či předávaná v rámci uplatňování této Dohody, stejně jako jakékoli spory vzniklé na základě této Dohody, se provádí či řeší v angličtině.
4.6 Služby. Tento Produkt může být integrován s různými službami, jejichž provozovatelem může být společnost Adobe nebo třetí strany a které mohou obsahovat uživatelsky vytvářený obsah, který může být (a) nevhodný pro mladistvé, (b) v některých zemích nezákonný nebo (c) nevhodný pro zobrazování v zaměstnání. Úplný seznam integrovaných služeb je k dispozici zde: www.adobe.com/go/integratedservices_cz. Pokud si Člen přeje zabránit zobrazování služeb s uživatelsky generovaným obsahem, může (i) deaktivovat přístup ke službě v aplikaci Creative Cloud Packager, kde je taková funkce k dispozici, nebo (ii) zablokovat přístup ke službám prostřednictvím brány firewall své sítě. Služby nejsou za žádných okolností k dispozici uživatelům mladším třinácti (13) let. Společnost Adobe se zříká odpovědnosti za jakýkoli uživatelsky generovaný obsah dostupný prostřednictvím služeb. Za určení, zda jsou služby používány v souladu s místními zákony v jurisdikci Člena, nese odpovědnost Člen. Člen nemá nárok na vrácení poplatků a společnost Adobe nenese odpovědnost v případech, (i) kdy je přístup ke službám zpomalen nebo blokován v důsledku opatření vlády či poskytovatele služby nebo (ii) kdy společnost Adobe z odůvodněných příčin považuje za nutné zablokovat přístup k některým či všem službám.
PŘÍLOHA B
ČLENSTVÍ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A VLÁDNÍCH NEBO NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
A. ČLENOVÉ Z ŘAD VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ
Pro členy ze vzdělávacích institucí (viz definice níže) platí následující dodatečné podmínky. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit členství pro vzdělávací instituci, pokud člen není vzdělávacím subjektem.
1. Definice platné pro členy ze vzdělávacích institucí.
1.1 Vzdělávací subjekt. Následuje nevyčerpávající seznam kvalifikovaných vzdělávacích institucí: (a) akreditovaná (podle oficiální akreditace subjektů) veřejná nebo soukromá základní nebo střední škola zajišťující celodenní vzdělávání; (b) akreditovaná veřejná nebo soukromá univerzita nebo vysoká škola (včetně fakult a institucí pro mladistvé), která uděluje tituly vyžadující ne méně než dva roky řádného studia; (c) konkrétní vzdělávací instituce schválené společností Adobe, pouze v případě, že jsou tyto subjekty schváleny společností Adobe v písemné formě; (d) nemocnice, které jsou plně vlastněny a provozovány jinak kvalifikovanou vzdělávací institucí, kde „plně vlastněny a provozovány“ znamená, že vzdělávací instituce je jediným vlastníkem nemocnice a jedinou entitou vykonávající kontrolu nad každodenním provozem; a (e) vysokoškolské výzkumné laboratoře, které jsou veřejnými institucemi uznanými vnitrostátním nebo státním vzdělávací orgánem.
Následuje nevyčerpávající seznam entit, které nejsou kvalifikovanými vzdělávacími institucemi: (a) neakreditované školy; (b) muzea a knihovny; (c) nemocnice, které nejsou plně vlastněny a provozovány jinak kvalifikovanou vzdělávací institucí; (d) církve nebo náboženské organizace, které nejsou akreditovanými školami; (e) střediska odborného vzdělávání nebo školy udělující certifikáty za kurzy v oblasti softwaru nebo pracovní školení, které nejsou akreditovanými školami či školami které udělují tituly, vyžadující méně než ekvivalent dvou let řádného studia; (f) vojenské školy, které neudělují akademické tituly; a (g) výzkumné laboratoře neuznané národním nebo státním ministerstvem dohlížejícím na vzdělávání. Oprávněné nejsou například instituce uznané jinými vládními pobočkami.
Výše uvedené seznamy neplatí pro země uvedené v Oddílu 1.2 (Definice specifické pro jednotlivé oblasti) níže.
1.2 Definice vzdělávacích entit specifické pro jednotlivé regiony.
(a) Asijské tichomořské státy kromě zemí jihovýchodní Asie, jak je definováno v bodě (b  níže. Pokud člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Austrálii, na Novém Zélandu, v Indii, na Srí Lance, v pevninské Číně, Hongkongské lidové republice, Korejské republice, na Tchaj-wanu, v Čínské lidové republice, Bangladéši, Federální demokratická republice Nepál, v Myanmaru, Pákistánu či Mongolsku nebo kterékoli jiné zemi, kterou společnost Adobe může určit, znamená označení „Vzdělávací subjekt“ takové entity, které splňují význam definice „Kvalifikovaní členové z řad vzdělávacích institucí“ (s výjimkou oddílů označených jako „Zaměstnanci univerzit na plný nebo částečný úvazek“
a „Studenti“, uvedené společností Adobe na stránkách http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.
(b) Země jihovýchodní Asie. Pokud člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Indonésii, Malajsii, na Filipínách, v Singapuru, Thajsku nebo Vietnamu, má výraz „Vzdělávací subjekt“ nebo „Vzdělávací instituce“ příslušný význam určený společností Adobe na stránkách www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.
(c) Japonsko. Pokud člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Japonsku, má výraz „Vzdělávací subjekt“ nebo „Vzdělávací instituce“ příslušný význam určený společností Adobe na stránkách https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.
1.3 Základní a střední školy. Základní a střední školy jsou definovány v Průvodci programem. Společnost Adobe může vytvořit nabídky, které budou dostupné členům vyhovujícím podmínkám pro základní a střední školy. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit licence a členství pro základní a střední školy, pokud Člen nebude základní nebo střední školou, jak jsou definovány v Průvodci programem. Další podrobnosti uvádí Průvodce programem VIP pro školství.
B. ČLENOVÉ VLÁDY
Pro Člena, který je státním subjektem (dle níže uvedené definice), platí následující dodatečné podmínky. Pokud Člen není státním subjektem, vyhrazuje si společnost Adobe právo ukončit tento typ členství.
1. Definice platné pro členy vlády.
Státní subjekt. Účast je podmíněna tím, že Člen (a každá přidružená společnost) je „státním subjektem“ ve smyslu: (a) federální, centrální nebo národní agentura, ministerstvo, komise, rada, kancelář, výbor nebo úřad (výkonný, legislativní nebo soudní); (b) městská část, speciální okrsek, město, hrabství, nebo státem vlastněná vládní agentura, ministerstvo, komise, rada, kancelář, výbor, subjekt, úřad nebo správní orgán, případně jakákoli jiná agentura ve výkonném, legislativním nebo soudním pověření státní nebo místní vlády, která vznikla na základě nařízení nebo rozhodnutí státní vlády včetně okresních, regionálních a státních správních kanceláří nebo (c) veřejná agentura založená a financovaná federální, státní nebo místní vládou a oprávněná podnikat nebo řídit či podporovat občany, firmy nebo jiné státní subjekty. Pro vyloučení pochybností – do této definice nespadají „ziskové“ společnosti, neziskové společnosti, obchodní nebo průmyslové asociace a odbory. Vyloučeny jsou rovněž soukromé organizace, které provádějí práce jménem vládních agentur. Člen společnosti Adobe zaručuje, že je i s veškerými svými pobočkami státním subjektem. Seznam kvalifikovaných „státních subjektů“ pro Japonsko je uveden zde: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.
1.1 Francie: Státní subjekt je agentura, ministr, výbor, rada, kancelář nebo výbor (národní, regionální či místní), město, oblast nebo jakákoli entita, která se řídí francouzskými zákony a je spravována vládou.
2. Podmínky platné pro členy z řad vlády.
2.1 Další omezení. Členové federální vlády USA rozumí, že jakékoli objednávky se řídí doložkou FAR 52.232-18 (dostupnost financí) a FAR 52.232-19 (dostupnost financí na další fiskální rok) a členové federální vlády USA tak nemohou využívat žádný produkt, pokud nejsou k dispozici prostředky na jeho zaplacení. Do míry, do které jakýkoli stát nebo místní vládní entita podléhá podobným požadavkům, nemohou takovéto entity nasadit žádný z Produktů, dokud nejsou
k dispozici prostředky na jeho úhradu.
2.2 Ukončení. Tuto Dohodu může vypovědět Člen, který je zákazníkem federální vlády Spojených států, podle doložky FAR 52.249-1 (ukončení ve prospěch vlády). Společnost Adobe může na základě svého rozhodnutí Podmínky kdykoli změnit.
2.3 Členové ze skupiny institucí federální vlády. Oznámení pro koncové uživatele z řad federální vlády USA (Komerční položky): produkty poskytované na základě této Dohody představují „Komerční položky“ ve smyslu definice v předpisu 48 C.F.R. § 2.101, zahrnující „Komerční software k počítači“ a „Dokumentaci ke komerčnímu softwaru k počítači“ a služby s nimi spojené ve smyslu použití těchto pojmů v předpisu 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202. V souladu s předpisem 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až § 227.7202-4 byly tento Komerční software k počítači a Dokumentace ke komerčnímu softwaru k počítači licencovány k používání koncovými uživateli ze skupiny institucí federální vlády USA (a) pouze jako Komerční položka a (b) pouze v rozsahu práv, která jsou podle podmínek uvedených v této Dohodě a v podmínkách TOU udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Práva, která nejsou uvedena, si podle zákonů Spojených států vyhrazuje společnost Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
C. ČLENOVÉ Z ŘAD NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Podmínky platné pro Členy z řad neziskových organizací
jsou uvedeny v Průvodci programem. Společnost Adobe
si vyhrazuje právo ukončit členství, pokud Člen není způsobilou neziskovou organizací odpovídající specifikaci v dokumentu https://helpx.adobe.com/cz/buying-programs/non-profit.html.