SMLUVNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Tato dohoda o komerčním členství („dohoda“) v programu Value Incentive Plan (dále jako „VIP“ nebo „program“) stanoví podmínky vaší účasti jako člena programu. Dohoda vstupuje v platnost k datu přihlášení online. Tuto dohodu uzavírá společnost Adobe se zákazníkem uvedeným v online registraci jako člen. Společností „Adobe” se rozumí buď ADOBE INC., společnost založená v Delaware, se sídlem na adrese 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, pokud je dohoda uzavírána s členskou organizací sídlící ve Spojených státech, v Kanadě či v Mexiku, nebo ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, společnost registrovaná v Irsku, se sídlem na adrese 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, což je autorizovaný zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), pokud je dohoda uzavírána s členskou organizací sídlící v Austrálii, nebo případně ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, společnost registrovaná Irsku, se sídlem na adrese 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. Členové by měli licencovat veškerý software, služby a nabídky dostupné v rámci programu (souhrnně jako „produkt“) k instalaci a používání v USA (včetně území a vojenských základen USA, ať jsou umístěny kdekoli na území USA), Kanadě nebo Mexiku, ze společnosti Adobe U.S. Členové by měli licencovat všechny produkty k instalaci a používání v Austrálii ze společnosti Adobe Ireland, autorizovaného zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Členové by měli licencovat všechny produkty k instalaci a používání ve všech ostatních zemích a územích ze společnosti Adobe Ireland.


1. Popis programu


1.1 Všeobecné informace a trvání programu. Program VIP je flexibilní licenční program, jenž má umožnit kvalifikovaným a oprávněným zákazníkům spravovat a nasazovat licence k produktům zakoupeným prostřednictvím programu. VIP Program je členský program s obdobími odběru na základě licence, která jsou dále definována v bodě 3.4 této Smlouvy. Jakmile organizace zaregistruje své členství prostřednictvím uživatelského rozhraní správy VIP členství a je společností Adobe přijata do programu, organizace bude členem programu (dále jen „člen“) do doby, kdy (a) společnost Adobe program ukončí nebo (b) skončí platnost této dohody (podle toho, co nastane dříve). Účast člena dále podléhá podmínkám uvedeným v průvodci programem, který může být průběžně aktualizován a je k dispozici na adrese www.adobe.com/go/vip_program_guide_cz (dále „Průvodce programem“). Průvodce programem se tímto začleňuje do této dohody formou odkazu. Společnost Adobe může na základě výhradně vlastního rozhodnutí podmínky programu měnit. Pokud se změní podmínky programu, může být člen vyzván k novému schválení podmínek programu prostřednictvím konzoly.


1.2 Ukončení. Bez ohledu na výše uvedené může kterákoli strana dohodu vypovědět bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, a to formou písemné výpovědi třicet (30) dní předem. Ukončení této dohody nebude mít žádný vliv na závazky člena, pokud jde o produkty objednané před datem ukončení, včetně mj. podmínek předplatného či platebních závazků. Společnost Adobe dále může formou písemné výpovědi ukončit tuto dohodu s okamžitou platností, pokud by došlo k významnému porušení podmínek (například ke zneužití či porušení práv duševního vlastnictví společnosti Adobe). V případě ukončení této dohody musí organizace člena okamžitě přestat používat produkty, odstranit produkty ze všech počítačových systémů a počítačového vybavení, na kterém jsou uloženy, a vrátit správci účtu člena jakákoli média obsahující produkty, stejně jako jakékoli související materiály. Správce účtu znamená buď (i) prodejce, pokud se transakce uskutečňuje přes prodejce, nebo (ii) zástupce společnosti Adobe, pokud jde o transakci se společností Adobe.

 

1.3 Podmínky použití. Přístup k produktům a jejich používání se řídí platnými podmínkami použití společnosti Adobe, které jsou k dispozici na adrese https://www.adobe.com/cz/legal/terms.html. Podmínky použití se tímto začleňují do této dohody formou odkazu (včetně mimo jiného podmínek týkajících se rozhodného práva a jurisdikce). V případě rozporů mezi podmínkami této dohody a podmínkami použití mají přednost podmínky této dohody.


1.4 Programové produkty. Úplný seznam produktů, které jsou dostupné prostřednictvím členského programu, vám poskytne správce účtu. K dispozici jsou také na webových stránkách programu na webu Adobe.com http://www.adobe.com/cz/howtobuy/buying-programs/vip.html. Všechny produkty zakoupené prostřednictvím programu jsou určeny výhradně pro použití v organizaci člena. Jakýkoli další prodej, poskytování podlicencí a další distribuce se zakazují, s výjimkou případů uvedených v odstavci 4.1 a/nebo v Průvodci programem, pokud lze takové případy použít. K dispozici mohou být určité nabídky licencování při zakoupení spotřebního zboží, jak je popsáno v Průvodci programem.

 

1.5 Přidružené společnosti. Společnost Adobe souhlasí, že přidružené společnosti zákazníka mohou v rámci této dohody zadávat objednávky na produkty stanovené níže. Zákazníkovi náleží konečná odpovědnost za jakékoli skutky či opomenutí takové přidružené společnosti. Přidruženou společností se pro člena rozumí jakýkoli jiný subjekt, který řídí nebo je řízen členem nebo je pod společnou kontrolou s členem. Pro účely odstavce 1.5 se výrazem „řídí“ rozumí přímá nebo nepřímá pravomoc řídit záležitosti jiné entity prostřednictvím alespoň 50 % akcií, hlasovacích práv, účasti nebo ekonomického podílu v této entitě.


2. Účast


2.1 Adobe ID a VIP ID. Přihlášení do programu vyžaduje Adobe ID. Každému Členu bude přidělen identifikátor VIP ID, který je nutné uvádět ve všech objednávkách. Člen zodpovídá za jednání nebo opomenutí kohokoli, kdo získá přístup k Produktům prostřednictvím Člena nebo je jeho prostřednictvím využívá.


2.2 Konzola. Uživatelským rozhraním pro správu Programu je „Admin Console“. Po přijetí podmínek této dohody se osoba, která jménem organizace schválení potvrzuje, stane vlastníkem dohody. Vlastník dohody může přidat správce systému (dále jen „správce“). Vlastníkovi Smlouvy a každému Správci bude poskytnut přístup k Admin Console, jejímž prostřednictvím bude mít přístup k Produktu, správě svých odběrů a zobrazování informací o svém účtu. Admin Console bude Správci umožňovat, aby poskytoval dalším uživatelům v rámci své organizace přístup k Admin Console. Člen autorizuje jakéhokoli správce nebo vlastníka dohody, aby jednal jménem člena.


2.3 Mlčenlivost. Člen bude nakládat s VIP ID jako s důvěrnou informaci, kterou nesděluje ani nesdílí.


2.4 Členství. Pro členy z řad vzdělávacích a státních institucí a neziskových organizací platí podmínky uvedené v Příloze B. V Čínské lidové republice musí člen používat samostatnou dohodu VIP pro jakékoli produkty zpřístupněné a objednané k používání.


3. Objednávání, ceny a realizace objednávek


3.1 Objednávání a ceny. Člen předkládá objednávky Produktu prostřednictvím svého account manažera. Všechny poplatky určuje správce účtu člena. Cenové, dodací a platební podmínky mezi sebou sjednávají člen a správce účtu člena. Společnost Adobe nemůže zaručit žádnou konkrétní slevu, pokud Adobe není správcem účtu člena.


3.2 Přístup, nasazení Admin Console a dodávky. Při vzniku členství bude Správci Člena poskytnut přístup k dostupným Produktům prostřednictvím Admin Console. Člen může prostřednictvím Admin Console přidat mnoho Produktů a získat k těmto Produktům okamžitý přístup. Společnost Adobe musí obdržet objednávku těchto Produktů během doby odkladu. 


3.3 Doba odkladu u Produktů přidaných v Admin Console. Doba odkladu je 14 dnů po přidání těchto Produktů. Pokud společnost Adobe neobdrží objednávku těchto Produktů během doby odkladu, nebude moci dále přidávat Produkty, dokud nebudou všechny přidané Produkty uhrazeny. Člen může spravovat počet nasazených produktů v konzole.


3.4 Výroční datum dohody, období předplatného a prodloužení

 

3.4.1 Výroční datum. Není-li společností Adobe sděleno jinak, datum výročí Člena je den, kdy uplyne dvanáct měsíců od okamžiku přijetí úvodní objednávky Člena společností Adobe („Datum výročí“).

 

3.4.2 Období předplatného. Období odběru je doba, po kterou může Člen užívat Produkty a která zahrnuje úvodní období odběru a jakoukoli dobu prodloužení odběru. Počáteční období odběru je období, které začíná datem úvodní objednávky Člena a končí v den před Datem výročí. S prodloužením odběru Produktu začíná k Datu výročí běžet období prodloužení odběru, které pokračuje až do dne před následujícím Datem výročí. Používání předplacených Produktů a jakýchkoli souvisejících služeb končí k poslednímu dni Období odběru. Většinu spotřebního zboží je nutné využít v rámci jednoho období odběru a platnost jakéhokoli nevyužitého spotřebního zboží končí k poslednímu dni období odběru. Další informace uvádí Průvodce programem.

 

3.4.3 Prodloužení předplatného. Společnost Adobe nebo account manažer vyvine přiměřené úsilí, aby informoval Člena před konečným datem období odběru. Odběry musí být prodlouženy před Datem výročí, aby bylo možné zajistit nepřetržité používání Produktu. 


3.5 Ochrana upgradovaných verzí. Součástí nákupu předplacených produktů je nárok na upgradované verze, čímž se rozumí nárok na obdržení nejnovější všeobecně dostupné verze předplaceného produktu zakoupeného v rámci programu, a to za podmínky, že je v okamžiku, kdy společnost Adobe novou verzi produktu komerčně zpřístupní, zaplaceno a aktivní příslušné předplatné.


3.6 Vrácené produkty. Aniž by byla dotčena jakákoli práva, která členovi mohou udělovat zákony na ochranu spotřebitele platné v místě, kde člen sídlí, platí, že jakmile člen produkt nainstaloval nebo k němu přistoupil, nemůže jej vrátit. Pokud člen požádá o vrácení před instalací, musí vrátit celou objednávku. Člen si musí zažádat o vrácení produktů zakoupených v rámci dohody u správce účtu člena. V souladu s jakýmikoli příslušnými záručními právy je nutné zadat žádosti o vrácení správci účtu člena do čtrnácti (14) dní od původního data objednání produktu členem. Společnost Adobe musí schválit veškeré žádosti o vrácení předtím, než se uskuteční jakékoli vrácení, jak je dále popsáno v Průvodci programem.


3.7 Objednávky přímo u společnosti Adobe. Pokud člen provede objednávku přímo u společnosti Adobe, platí tento odstavec. Členové mohou kdykoli přidávat produkty prostřednictvím Admin Console nebo prostřednictvím zástupce společnosti Adobe, avšak vy musíte předložit objednávku na všechny Produkty zástupci společnosti Adobe. Produkty se řídí cenami platnými v okamžiku objednání a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám zbývá z období odběru. Bez ohledu na text uvedený v bodech 3.2, 3.3 a 4.2 platí, že přidáte-li Produkty prostřednictvím Admin Console, společnost Adobe vám může tyto Produkty fakturovat přímo a za aktuálně platnou cenu. Vaše objednávka může záviset na schválení úvěru. Členovi bude účtována cena produktu plus příslušné daně. Člen musí pro všechny objednané produkty uhradit platbu v plné výši v souladu s fakturou do 30 dnů od data faktury. Veškeré částky, které nejsou zaplaceny v okamžiku splatnosti, budou úročeny sazbou 1 % měsíčně nebo maximální částkou povolenou platnými zákony pro jakékoli poplatky po splatnosti (platí nižší částka), a to od data splatnosti do data, kdy je zcela zaplacena plná částka plus úroky.

 

4. Tržiště VIP Marketplace.

 

4.1.  Bod 4 „Tržiště VIP Marketplace“ se bude týkat Produktů licencovaných prostřednictvím tržišť VIP Marketplace.  Není-li společností Adobe sděleno jinak, odběry nabízené prostřednictvím tržišť VIP Marketplace se automaticky prodlužují v den výročí Člena bez ohledu na text uvedený v bodě 3.4.3 výše.  Člen může upravovat odběry Produktů ve spolupráci se svým account manažerem.

 

4.2 Doba odkladu tržiště VIP Marketplace.  Bez ohledu na bod 3.2 a 3.3 činí doba odkladu tržiště VIP Marketplace sedm dnů od přidání Produktů, nikoli 14 dnů.  Pokud společnost Adobe neobdrží objednávku Produktů přidaných prostřednictvím tržiště VIP Marketplace během doby odkladu, tyto Produkty budou odebrány.  

 

5. Různé.

 

5.1 Převod licence. Podmínky použití k produktům neupravují omezení týkající se převodů produktů licencovaných v rámci této dohody nebo ve spojitosti s ní. Za omezených okolností může společnost Adobe na základě výhradně vlastního rozhodnutí povolit převod licencí k produktům poskytnutým v rámci této dohody. Takové žádosti je třeba směřovat na zákaznický servis společnosti Adobe. Žádost musí obsahovat zdůvodnění navrhovaného převodu a kontaktní údaje navrhovaného nabyvatele. Další informace uvádí Průvodce programem. Pro vyloučení pochybností: veškeré nabídky představují nabídky poskytnutí licence, nikoli prodeje.


5.2 Soulad licence. Člen musí uchovávat systémy a dodržovat postupy, které jsou dostatečné k zajištění přesného záznamu o počtu kopií produktů, které byly nainstalovány nebo nasazeny, a uchovávat záznamy o instalaci produktu nebo nasazení po dobu dvou (2) let od ukončení dohody. Společnost Adobe nebo její zástupci mohou provést audit instalace/nasazení produktu člena ne více než jednou ročně na základě písemného oznámení zaslaného třicet (30) dní předem. Takový audit od člena vyžaduje poskytnutí neupravené přesné zprávy o všech nainstalovaných/nasazených produktech, které člen použil, a veškerou platnou nákupní dokumentaci ke všem produktům do třiceti (30) dní od vyžádání. Pokud zjištění z auditu prokážou nesoulad s licencemi na produkty, je člen povinen zakoupit nezbytné licence do třiceti (30) dní od takového upozornění. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Adobe vyhrazuje právo provést místní audit instalace a nasazení licence u člena po deseti (10) pracovních dnech od předchozího písemného upozornění během běžné pracovní doby. Tento bod 4.2 přetrvává po ukončení dohody po dobu dvou (2) let.


5.3 Používání informací. Společnost Adobe může využívat informace o členovi či přidružené společnosti, včetně jména a kontaktních údajů, pro účely plnění závazků dle této dohody. Další informace vám poskytne Centrum pro zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe (adobe.com/privacy).


5.4 Postavení. Smluvní strany souhlasí, že uplatňování Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na tuto dohodu se výslovně vylučuje. Pokud je člen subjektem spadajícím pod federální vládu Spojených států, souhlasí člen, že společnost Adobe bude mít postavení a právo činit si nároky v případě porušení smlouvy plynoucí z této dohody, jak to upravuje zákon Contracts Disputes Act (zákon o sporech na základě smluv) z roku 1978 („Zákon o sporech“).


5.5 Obecné. Smluvní strany jsou nezávislí smluvní partneři. Tuto dohodu nelze interpretovat tak, že je kterákoli smluvní strana zástupcem či společníkem strany druhé. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adobe nesmí člen tuto dohodu postoupit (působením zákona ani jinak) jinému subjektu. Jakékoli zakázané postoupení je od počátku neplatné. Společnost Adobe může na základě výhradně vlastního rozhodnutí tuto dohodu postoupit či obnovit, aniž by k tomu potřebovala souhlas člena. Tato dohoda bude závazná pro všechny povolené nástupce a postupníky a bude působit v jejich prospěch. Změny této dohody budou platné a závazné, pouze pokud budou provedeny písemně. Tato dohoda (včetně Průvodce programem, příslušných podmínek použití a příloh či informací o registraci on-line, lze-li je použít) představuje kompletní dohodu smluvních stran ve vztahu k předmětu této dohody. Pokud bude jakékoli ustanovení této dohody uznáno za nevymahatelné, zbývající část této dohody zůstane plně platná a účinná.


Tato dohoda je vyhotovena a podepisuje se pouze v angličtině. Verze v angličtině je ve všech ohledech určující a jakákoli jiná jazyková verze této dohody nebude závazná ani nijak účinná. Kromě toho smluvní strany souhlasí, že podpis člena či společnosti Adobe na jakékoli jiné verzi než v angličtině, a to i v případě, kdy anglická verze nebyla podepsána, bude považován za podpis verze v angličtině, jež tak bude pro smluvní strany závazná. Aniž by bylo omezováno výše uvedené, platí, že pokud nastane jakýkoli rozpor či nekonzistence mezi verzí této dohody v angličtině a jakoukoli jinou přeloženou verzí této dohody, bude určující verze v angličtině a její výklad. Jakákoli sdělení či oznámení, jež mají být prováděna či předávána na základě této dohody, stejně jako jakékoli spory vzniklé v rámci této dohody, se budou provádět či řešit v angličtině.


5.6 Služby. Tento produkt může být integrován s různými službami, jejichž provozovatelem může být společnost Adobe nebo třetí strany a které mohou obsahovat uživatelsky vytvářený obsah, který může být (a) nevhodný pro mladistvé, (b) v některých zemích nezákonný nebo (c) nevhodný pro zobrazování v zaměstnání. Úplný seznam integrovaných služeb je k dispozici zde: www.adobe.com/go/integratedservices_cz. Pokud si člen přeje zabránit zobrazování služeb s uživatelsky generovaným obsahem, může (i) deaktivovat přístup ke službě v aplikaci Creative Cloud Packager, kde je taková funkce k dispozici, nebo (ii) zablokovat přístup ke službám prostřednictvím brány firewall své sítě. Služby nejsou za žádných okolností k dispozici uživatelům mladším třinácti (13) let. Společnost Adobe se zříká odpovědnosti za jakýkoli uživatelsky generovaný obsah dostupný prostřednictvím služeb. Za určení, zda jsou služby používány v souladu s místními zákony v jurisdikci člena, nese odpovědnost člen. Člen nemá nárok na vrácení poplatků a společnost Adobe nenese odpovědnost v případech, (i) kdy je přístup ke službám zpomalen nebo blokován v důsledku opatření státních úřadů či poskytovatele služby nebo (ii) kdy společnost Adobe z odůvodněných příčin považuje za nutné zablokovat přístup k některým či všem službám.

 

PŘÍLOHA B
ČLENSTVÍ PRO VZDĚLÁVACÍ A STÁTNÍ INSTITUCE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

 

A. ČLENOVÉ Z ŘAD VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ


Pro členy, kteří jsou vzdělávacími subjekty (viz definici níže), platí podmínky uvedené dále. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit členství pro vzdělávací instituci, pokud člen není vzdělávacím subjektem.


1. Definice platné pro členy ze vzdělávacích institucí


1.1 Vzdělávací subjekt. Následující seznam, který nemusí být úplný, uvádí kvalifikované vzdělávací instituce: (a) akreditovaná (podle oficiální akreditace subjektů) veřejná nebo soukromá základní nebo střední škola zajišťující celodenní vzdělávání; (b) akreditovaná veřejná nebo soukromá univerzita nebo vysoká škola (včetně fakult a institucí pro mladistvé), která uděluje tituly vyžadující ne méně než dva roky řádného studia; (c) vzdělávací instituce jmenovitě schválené společností Adobe, pouze v případě, že jsou tyto subjekty schváleny společností Adobe v písemné formě; (d) nemocnice, které jsou plně vlastněny a provozovány jinak kvalifikovanou vzdělávací institucí, kde „plně vlastněny a provozovány“ znamená, že vzdělávací instituce je jediným vlastníkem nemocnice a jedinou entitou vykonávající kontrolu nad každodenním provozem; a (e) vysokoškolské výzkumné laboratoře, které jsou veřejnými institucemi uznanými národním nebo státním vzdělávací orgánem.


Následující seznam, který nemusí být úplný, uvádí entity, které nejsou kvalifikovanými vzdělávacími institucemi: (a) neakreditované školy; (b) muzea a knihovny; (c) nemocnice, které nejsou plně vlastněny a provozovány jinak kvalifikovanou vzdělávací institucí; (d) církve nebo náboženské organizace, které nejsou akreditovanými školami; (e) střediska odborného vzdělávání nebo školy udělující certifikáty za kurzy v oblasti softwaru nebo pracovní školení, které nejsou akreditovanými školami nebo udělují tituly vyžadující méně než ekvivalent dvou let řádného studia; (f) vojenské školy, které neudělují akademické tituly; a (g) výzkumné laboratoře neuznané národním nebo státním ministerstvem dohlížejícím na vzdělávání. Například instituce uznávané jinými státními orgány nejsou kvalifikovány k účasti.


Výše uvedené seznamy neplatí pro země uvedené v Oddílu 1.2 (Definice specifické pro jednotlivé oblasti) níže.


1.2 Definice vzdělávacích entit specifické pro jednotlivé oblasti

(a) Země Asie a Tichomoří, s výjimkou zemí jihovýchodní Asie, jak jsou definovány v bodě (b) níže. Pokud Člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Austrálii, na Novém Zélandu, v Indii, na Srí Lance, v pevninské Číně, Hongkongské lidové republice, na Tchaj-wanu, v Korejské republice, v Bangladéši, Federální demokratické republice Nepál, v Myanmaru, Pákistánu či Mongolsku nebo kterékoli jiné zemi, kterou společnost Adobe může určit, znamená označení „Vzdělávací subjekt“ takové subjekty, které splňují význam definice „Kvalifikovaní členové z řad vzdělávacích institucí“ (s výjimkou oddílů označených jako „Zaměstnanci univerzit na plný nebo částečný úvazek“ a „Studenti“) uvedené společností Adobe na adrese http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.


(b) Země jihovýchodní Asie. Pokud Člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Indonésii, Malajsii, na Filipínách, v Singapuru, Thajsku nebo Vietnamu, má výraz „vzdělávací subjekt“ nebo „vzdělávací instituce“ příslušný význam určený společností Adobe na stránkách https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_cz (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.


(c) Japonsko. Pokud člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Japonsku, má výraz „vzdělávací subjekt“ nebo „vzdělávací instituce“ příslušný význam určený společností Adobe na stránkách https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.

 

1.3 Základní a střední školy. Základní školy a střední školy jsou definovány v Průvodci programem. Společnost Adobe může vytvořit nabídky, které budou dostupné členům vyhovujícím podmínkám pro základní a střední školy. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit licence a členství pro základní a střední školy, pokud člen nebude základní nebo střední školou, jak jsou definovány v Průvodci programem. Další podrobnosti uvádí Průvodce programem VIP pro vzdělávací instituce.


B. ČLENOVÉ Z ŘAD STÁTNÍ SPRÁVY


Pro členy, kteří jsou státními subjekty (viz definici níže), platí podmínky uvedené dále. Pokud člen není státním subjektem, vyhrazuje si společnost Adobe právo ukončit tento typ členství.


1. Definice platné pro členy státní správy

Státní subjekt. Účast je podmíněna tím, že člen (a každá přidružená společnost) je „státním subjektem“ ve smyslu: (a) federální, centrální nebo národní agentura, ministerstvo, komise, rada, úřad, výbor nebo orgán (výkonný, legislativní nebo soudní); (b) městská část, speciální okrsek, město, hrabstvím nebo státem vlastněná vládní agentura, ministerstvo, komise, rada, úřad, výbor, entita nebo správní orgán, případně jakákoli jiná agentura působící v rámci výkonné, zákonodárné či soudní moci státu či místní samosprávy, která vznikla na základě nařízení nebo rozhodnutí daného státu, včetně okresních, krajských a státních správních úřadů nebo (c) veřejná agentura založená a financovaná federální, státní nebo místní vládou a oprávněná podnikat nebo řídit či podporovat občany, firmy nebo jiné státní subjekty. Aby nedošlo k pochybnostem, následující subjekty nejsou státními subjekty: soukromé firmy, neziskové organizace, obchodní nebo průmyslové asociace, instituce vyššího vzdělávání a zaměstnanecké odbory, a to ani pokud vykonávají práci jménem státních institucí nebo pro tyto instituce, pokud takový subjekt nemá zvláštní zmocnění od vládního subjektu USA podle nařízení FAR část 51. Člen pro společnost Adobe prohlašuje, že je spolu se svými přidruženými subjekty státním subjektem. Seznam kvalifikovaných „státních subjektů“ pro Japonsko je uveden zde: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Francie: Státní subjekt je agentura, ministr, komise, rada či úřad (národní, regionální či místní); město, region či jakýkoli jiný subjekt podléhající francouzskému zákonu o veřejných orgánech, který je spravován státním subjektem.


2. Podmínky platné pro členy z řad státní správy


2.1 Další omezení. Pokud jde o členy ze skupiny institucí federální vlády Spojených států, rozumí se, že jakékoli objednávky se řídí nařízením FAR 52.232-18 (dostupnost financí) a FAR 52.232-19 (dostupnost financí na další fiskální rok), a proto členové ze skupiny institucí federální vlády USA nemohou využívat žádný produkt, pokud nemají k dispozici prostředky na jeho zaplacení. V míře, do jaké subjekty státní správy či místní samosprávy podléhají podobným požadavkům, nesmí takové subjekty instalovat produkty, pokud nemají na zaplacení takových objednávek k dispozici prostředky.


2.2 Ukončení. Tuto dohodu může člen, který je zákazník ze skupiny institucí federální vlády Spojených států, ukončit podle nařízení FAR 52.249-1 (o ukončení smlouvy z důvodu vhodnosti pro vládu). Společnost Adobe může na základě svého rozhodnutí podmínky kdykoli změnit.


2.3 Členové ze skupiny institucí federální vlády. Oznámení pro koncové uživatele ze skupiny institucí federální vlády USA (komerční položky): Produkty poskytované na základě této dohody představují „komerční položky“ ve smyslu definice v 48 C.F.R. § 2.101, zahrnující „komerční software k počítači“ a „dokumentaci ke komerčnímu softwaru k počítači“ a služby s nimi spojené ve smyslu použití těchto pojmů v 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202. V souladu s předpisem 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až § 227.7202-4 byly tento komerční software k počítači a dokumentace ke komerčnímu softwaru k počítači licencovány k používání koncovými uživateli ze skupiny institucí federální vlády USA (a) pouze jako komerční položka a (b) pouze v rozsahu práv, která jsou podle podmínek uvedených v této dohodě a v podmínkách používání udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Práva, která nejsou uvedena, si podle zákonů Spojených států vyhrazuje společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. ČLENOVÉ Z ŘAD NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ


Pro členy z řad neziskových organizací mohou platit další podmínky, které jsou uvedeny v Průvodci programem. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit členství, pokud člen není způsobilou neziskovou organizací odpovídající specifikaci v dokumentu https://helpx.adobe.com/cz/buying-programs/non-profit.html.

ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN TERMS AND CONDITIONS


This Value Incentive Plan (“VIP” or “Program”) Commercial Membership Agreement (“Agreement”) sets forth the terms of your participation as a Member in the Program. The Agreement is effective as of the date of online enrollment. This Agreement is entered into by and between Adobe and the customer identified in on-line enrollment to become a Member. “Adobe” shall mean either ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in the United States, Canada, or Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in Australia, or otherwise with ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Member shall license all software, services, and offerings available under the Program (collectively “Product”) to be installed and used within the United States (including United States territories and military bases wherever located), Canada, or Mexico from Adobe U.S. Member shall license all Products to be installed and used in Australia from Adobe Ireland, as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Member shall license all Products to be installed and used in all other countries and territories from Adobe Ireland.


1. Program Description.


1.1 General and Program Term. The VIP Program is a flexible licensing program designed to allow qualified and eligible customers to manage and deploy Product licenses purchased through the Program. The VIP Program is a membership program with license Subscription Periods as further defined in Section 3.4 of this Agreement. Once the organization enrolls in a membership through the VIP administration user interface and is accepted by Adobe into the Program, the organization will be a member of the Program (“Member”) until the earliest of when (a) Adobe terminates the Program, (b) this Agreement terminates. Member’s participation is further subject to the terms stated in the program guide for the Program, which may be updated from time to time and is available at www.adobe.com/go/vip_program_guide_en (“Program Guide”). The Program Guide is hereby incorporated into the Agreement by reference. Adobe may change the terms of the Program at its sole discretion. If Program terms change Member may be required to reaccept the Program terms in the Console.


1.2 Termination. Notwithstanding the foregoing, either party may terminate the Agreement with or without cause on thirty (30) days prior written notice. Termination of this Agreement shall not affect Member’s obligations with regard to any Products ordered prior to the termination date, including without limitation any subscription terms or payment obligations. In addition, Adobe may immediately terminate this Agreement, upon written notice, for a material breach (including but not limited to any misappropriation or infringement of Adobe’s intellectual property rights). If this Agreement terminates, then Member’s organization shall immediately cease use of the Products, delete the Products from all computer systems and IT equipment on which it resides, and return to Member’s Account Manager any media containing the Products as well as any related materials. Account Manager means either (i) Reseller, if a transaction is through a reseller, or (ii) Adobe representative, if a transaction is with Adobe.

 

1.3 TOU. The access and use of the Products is governed by the applicable Adobe terms of use (“TOU”) available at https://www.adobe.com/legal/terms.html. The terms of the applicable TOUs are hereby incorporated by reference (including without limitations terms related to governing law and venue). In the event of inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of the TOU, the terms of this Agreement shall control.


1.4 Program Products. For a complete list of Products available through the Program, Member shall contact its Account Manager or go to the Program web pages located on Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. All Products purchased through the Program are solely for use within Member’s own organization and all re-sale, sublicensing, and other distribution is prohibited except as set forth in Section 4.1 and/or the Program Guide, if applicable. Certain offerings may be available for license by purchasing Consumables, as described in the Program Guide.

 

1.5 Affiliates. Adobe agrees that customer's Affiliates may place orders under this Agreement for the Products and use such Products provided hereunder. Customer retains ultimate liability for any acts or omissions of such Affiliate. Affiliate means, for Member, any other entity that controls, is controlled by, or under common control with, Member. For the purposes of this Section 1.5, the term “control” means the direct or indirect power to direct the affairs of the other entity through at least 50% of the shares, voting rights, participation, or economic interest in this entity.


2. Participation.


2.1 Adobe ID and VIP ID. An Adobe ID will be required in order to enroll in the Program. Each Member will be assigned a VIP ID which must be referenced on all orders. Member is responsible for acts or omissions of anyone who obtains access to and use of the Products through Member.


2.2 Console. The Program administration user interface is the “Admin Console.” Once the terms of this agreement are accepted, the individual accepting on behalf of the organization will be assigned as the Contract Owner. The Contract Owner can add system administrator(s) (each an “Administrator”). The Contract Owner and any Administrator will be provided access to the Admin Console where they will have the ability to access the Product, manage their subscriptions, and view their account information. The Admin Console will allow the Administrator to invite additional users within their organization to gain access to the Admin Console. Member authorizes any Administrator or Contract Owner to act on Member’s behalf.

 

2.3 Confidentiality. Member shall treat VIP ID as confidential and not share or disclose such information except with Member’s Account Manager.

 

2.4 Memberships. The terms of Exhibit B apply to Education, Government, and Non-Profit Memberships. Member must use a separate VIP Agreement for any Products made available and ordered for use in the People’s Republic of China.


3. Ordering, Pricing, and Fulfillment.


3.1 Ordering and Pricing. Member shall place Product orders with their Account Manager. All fees are determined by Member’s Account Manager. Matters such as price, delivery, and payment terms must be agreed between Member and Member’s Account Manager. Adobe cannot guarantee any particular discount, unless Adobe is Member’s Account Manager.


3.2 Access, Admin Console Deployment, and Fulfillment. Upon becoming a Member, Member’s Administrator will be provided access to the available Products, through the Admin Console. Member may add many Products from the Admin Console and obtain immediate access to such Products. Adobe must receive an order for any such Products within the Grace Period. 


3.3 Grace Period for Products Added in Admin Console. The Grace Period is 14 days after adding such Products. If Adobe does not receive an order for such Products within the Grace Period, then Member will no longer be allowed to add additional Products until payment is made for all added Products. Member may manage the number of Products deployed in the Console.


3.4 Agreement Anniversary Date, Subscription Period, and Renewals.

 

3.4.1 Anniversary Date. Unless otherwise communicated by Adobe, Member’s Anniversary Date is the day twelve months after Adobe accepts Member’s initial order (“Anniversary Date”).

 

3.4.2 Subscription Period. The Subscription Period means the period that a Member may use Products and includes the initial Subscription Period and any renewal Subscription Period. The initial Subscription Period means the period that begins on Member’s initial order date and ends the day prior to the Anniversary Date. With Product subscription renewal, a renewal Subscription Period will begin on the Anniversary Date and continue until the day prior to the next Anniversary Date. Use of subscription Products and any related services co-terminates on the last day of the Subscription Period. Most Consumables must be used within a single Subscription Period, and any unused Consumables will expire on the last day of the Subscription Period. Additional information may be found in the Program Guide.

 

3.4.3 Subscription Renewals. Adobe or Account Manager will use reasonable efforts to notify Member prior to any Subscription Period end date. Subscriptions must be renewed prior to the Anniversary Date in order to ensure uninterrupted use of Product. 


3.5 Upgrade Protection. Purchase of the subscription Product(s) includes upgrade entitlement, meaning Member will be entitled to receive the latest generally available version of a subscription Product purchased under the program as long as the Product subscription is paid and active at the time Adobe makes the new version of the Product commercially available.


3.6 Returns. Without prejudice to any rights that a Member may have under any consumer laws in the jurisdiction that Member is located, once a Product is installed or accessed, Member cannot return it. If Member requests a return prior to installation, Member must return the entire order. Member must request the return of Products purchased under the Agreement through Member’s Account Manager. Subject to any applicable warranty rights, return requests must be made to Member’s Account Manager within fourteen (14) days after Member’s original Product order date. Adobe must approve all return requests before any return is valid, as further described in the Program Guide.


3.7 Orders Direct From Adobe. If Member orders direct from Adobe, then this section will apply. Members can add Products at any time via the Admin Console or via an Adobe representative, but you must place an order for all Products with an Adobe representative. Products are priced at the rates current at the time ordered and prorated based on the days remaining in your Subscription Period. Notwithstanding the language in 3.2, 3.3, and 4.2, if you add Products via the Admin Console, then Adobe my invoice you directly for those products at the then current price. Your order may be subject to credit approval. Member will be charged the Product price, plus applicable taxes. For any ordered Products, Member must pay in full within 30 days of the invoice date in accordance with the invoice. Any amounts not paid when due will bear interest at a rate which is the lesser of 1.0% per month or the maximum rate permitted by applicable law on any overdue fees, from the date due until the date the full amount plus interest is paid in-full.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Section 4 “VIP Marketplace” will only apply to Products licensed through VIP Marketplace. Despite language in Section 3.4.3 above, at the end of your subscription term in VIP Marketplace, your annual subscription will automatically renew based on Adobe’s partner price: 1- in effect on your Anniversary Date and 2-for your qualifying discount level, unless you elect to change or cancel at least 3 days before your Anniversary Date or Adobe communicates otherwise. For clarity, your Account Manager will determine your Product fees. See VIP Marketplace Program Guide for details. Member may work with their Account Manager to adjust Product subscriptions.

 

4.2 VIP Marketplace Grace Period.  Notwithstanding Section 3.2 and 3.3, the Grace Period for VIP Marketplace Products is seven days after adding Products, not 14 days.  If Adobe does not receive an order for Products added through VIP Marketplace within the Grace Period, then such Products will be removed.  

 

5. Miscellaneous.

 

5.1 Transfer of License. Product TOUs do not govern restrictions regarding the transfer of Products licensed under or in connection with this Agreement. In limited circumstances, Adobe may permit the transfer of Product licenses under this Agreement in its sole and exclusive discretion. Such requests should be directed to Adobe Customer Service including a description of the reason for the proposed transfer and the contact information of the transferee. Additional information may be found in the Program Guide. For clarity, all offerings are licensed, not sold.


5.2 License Compliance. Member must maintain systems and/or procedures sufficient to ensure an accurate record of the number of copies of the Products that have been installed and/or deployed and retain records of Product installation and/or deployment for two (2) years after the termination of the Agreement. Adobe and/or its representatives may conduct an audit of Member’s Product installation/deployment not more than once per year on thirty (30) days written notice. Such audit will require Member to provide an unedited, accurate report of all Products installed/deployed and accessed by Member and all valid purchase documentation for all Products within thirty (30) days after request. If the audit findings demonstrate non-conformity with the Product licenses, Member shall purchase the necessary licenses within thirty (30) days after being so notified. Notwithstanding the foregoing, Adobe reserves the right to conduct an onsite audit of Member license installation and deployment after ten (10) business days’ prior written notice during regular business hours. This Section 5.2 shall survive termination of the Agreement for a period of two (2) years.


5.3 Use of Information. Adobe may use information about Member or Affiliate, including name and contact information, for fulfilling obligations under the Agreement. For more information, please see the Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).


5.4 Standing. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. If Member is an entity of the United States Federal Government, Member agrees that Adobe shall have standing and the right to assert any breach of contract claim arising out of this Agreement under the Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).


5.5 General. The parties are independent contractors, and this Agreement will not be construed to imply that either party is the agent or venturer of the other. Member may not assign this Agreement (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Adobe and any prohibited assignment is null and void. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, without the prior written consent of Member. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of any permitted successors or assignees. No modification will be valid or binding unless in writing. This Agreement (including the Program Guide, applicable TOUs, and any Exhibits or on-line enrollment information, if applicable) represents the entire agreement between the parties on the subject matter of this Agreement. If any provision of this Agreement is held unenforceable, the remainder of the Agreement will continue in full force and effect. If Member’s Account Manager is no longer an Authorized Adobe Account Manager, then after notice to Member, Adobe may move Member’s account under a then-current Authorized Adobe Account Manager.


This Agreement is prepared and is executed in the English language only. The English language version shall be controlling in all respects, and any version of this Agreement in any other language, shall not be binding and shall have no effect. Further, each party agrees that signature by Member or Adobe on any non-English language version, even if there is no signature(s) on the English language version shall be deemed execution of the English language version and binding on the parties. Without limiting the foregoing, if there is any conflict or inconsistency between the English language version of this Agreement and any other translated version of this Agreement, the English language version and interpretation shall prevail. All communications or notices to be made or given pursuant to this Agreement and any disputes arising under this Agreement shall be conducted or resolved in the English language.


5.6 Services. The Product may integrate with a variety of services, operated either by Adobe or by third parties, which may contain user-generated content that may be (a) inappropriate for minors, (b) illegal in some countries; or (c) inappropriate for viewing at work. A complete list of integrated services is available here: www.adobe.com/go/integratedservices. If Member wants to prevent viewing of or access to user-generated content services it may (i) disable service access in the Creative Cloud Packager, where that functionality is made available, or (ii) block access to the services via its network firewall. Services are not, under any circumstances, available to users under the age of thirteen (13). Adobe disclaims liability for all user-generated content available via the services. Member is responsible for determining whether use of the services complies with applicable laws in Member’s jurisdiction. Member is not entitled to a refund and Adobe is not liable (i) if access to the services is slowed or blocked as a result of government or service provider action, or (ii) if Adobe reasonably deems it necessary to block access to some or all of the services.

 

EXHIBIT B
EDUCATION, GOVERNMENT, AND NON-PROFIT MEMBERSHIPS

 

A. EDUCATION MEMBERS


For the Member who is an Education Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Education memberships if Member is not an Educational Entity.


1. Definitions Applicable to Education Members.

 

1.1 Education Entity. The following is a non-exhaustive list of qualified educational institutions: (a) Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction; (b) Accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (c) Named educational institutions, if individually approved in writing by Adobe; (d) Hospitals that are wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution, where “wholly owned and operated” means the educational institution is sole owner of the hospital and the only entity exercising control over day to day operations; and (e) Higher education research laboratories that are i - a public institution and recognized by a national or regional educational authority, ii – teach students, and iii – can provide a copy of the bylaws that state the relationship with the controlling university.

 

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified educational institutions: (a) Non-accredited schools; (b) Museums or libraries; (c) Hospitals not wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution; (d) Churches or religious organizations that are not accredited schools; (e) Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or which grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study; (f) Military schools that do not grant academic degrees; and (g) Research laboratories not recognized by a national or state ministry overseeing education. For example, institutions recognized by other government branches are not eligible.


The above lists do not apply to the countries as listed in Section 1.2 (Regional-Specific Definition) below.


1.2 Regional-Specific Definition of Education Entity.

 

(a) Asia Pacific Countries excluding Southeast Asia Countries as defined in sub-paragraph (b) below. If Education Member is resident in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, China mainland, Hong Kong SAR of China., Taiwan region, the Republic of Korea, the People’s Republic of Bangladesh, the Federal Democratic of Nepal, the Republic of the Union of Myanmar, Pakistan or Mongolia or any country designated by Adobe from time to time, “Education Entity” shall mean the entities that satisfy the meaning of “Qualified Educational Users” (except for the sections entitled “Full and Part Time Faculty and Staff” and “Students”) designated by Adobe on https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(b) Southeast Asia Countries. If Education Member is resident in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(c) Japan. If Education Member is resident in Japan, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.

 

1.3 Primary and Secondary Schools. Primary and Secondary Schools are defined in the Program Guide. Adobe may have offers available to members that qualify as Primary and Secondary Schools. Adobe reserves the right to terminate Primary and Secondary School licenses and memberships if Member is not a Primary and Secondary School as defined in the Program Guide. See VIP Education Program Guide for additional details and http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. GOVERNMENT MEMBERS


For the Member who is a Government Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Government memberships if Member is not a Government Entity.


1. Definitions Applicable to Government Members.

Government Entity. Participation is contingent upon Member (and each Affiliate) being a “government entity”, which means: (a) a federal, central, or national agency, department, commission, board, office, council, or authority (executive, legislative, or judicial); (b) a municipality, special district, city, county, or state governmental agency, department, commission, board, office, council, entity, or authority, or any other agency in the executive, legislative, or judicial branch of state or local government that is created by the constitution or a statute of the governing state, including the district, regional, and state administrative offices; or (c) a public agency or organization created and/or funded by federal, state, or local governments and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Member represents to Adobe that it and its Affiliates are government entities. A list of qualified “Government Entities” for Japan is available at: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For France: a Government Entity is either an agency; a minister; a commission, board, office, or council (national, regional, or local); a city; a region; or any entity subject to the French Public Law and under the administration of a government entity.


2. Terms Applicable to Government Members.


2.1 Additional Restrictions. For United States Federal Government Members, it is understood that any orders are subject to FAR 52.232-18 (Availability of Funds) and FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) and therefore United States Federal Government Members shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders. To the extent any state or local government entity is subject to similar requirements, such entities shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders.


2.2 Termination. This Agreement may be terminated by a Member who is a United States federal government customer pursuant to FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe may change the Terms at its sole discretion.


2.3 Federal Government Members. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. NON-PROFIT MEMBERS


Additional terms applicable to Non-Profit Members are contained in the Program Guide. Adobe reserves the right to terminate memberships, if Member is not an eligible non-profit organization, as described on https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.