Tato Dohoda o komerčním členství v programu Value Incentive Plan (dále „VIP“ či „Program“) určuje podmínky vaší účasti v Programu coby člena (jak je definován níže). Dohoda nabývá účinnosti k datu schválení programu, což je buď datum registrace on-line, nebo datum nejpozdějšího podpisu uvedeného níže. Tuto Dohodu uzavírá společnost Adobe (jak je definována níže) a zákazník identifikovaný buď v (a) Příloze A k této Dohodě, nebo (b) v členské registraci on-line, jak je dále definována v části 1.1 níže. Společností „Adobe” se rozumí buď ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, společnost založená v Delaware, se sídlem na adrese 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, pokud je Dohoda uzavírána s členskou organizací sídlící ve Spojených státech, v Kanadě či v Mexiku, nebo případně ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, společnost založená v Irsku, se sídlem na adrese 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. Člen bude pořizovat licence na veškerý software a služby zařazené do Programu (souhrnně dále „Produkt“), které jsou určené k instalaci a používání ve Spojených státech (včetně teritorií a vojenských základen Spojených států bez ohledu na jejich umístění), v Kanadě či v Mexiku, od společnosti Adobe U. S. Člen bude pořizovat licence na všechny Produkty, které jsou určené k instalaci a používání ve všech ostatních zemích a teritoriích, od společnosti Adobe Ireland.

 

1. Popis programu.

1.1 Všeobecné informace a trvání programu.Program VIP je flexibilní licenční program, jenž má umožnit kvalifikovaným a oprávněným zákazníkům spravovat a nasazovat licence k Produktům zakoupeným prostřednictvím Programu. Program VIP funguje na bázi členství, zařazení jednotlivých Produktů se obnovuje jednou za rok. Podrobnosti uvádí dále odstavec 3.4 této Dohody. Když se zákazník pomocí konzoly pro správu programu VIP (dále „Konzola pro správu“) zaregistruje jako Člen a je společností Adobe do programu přijat, stane se Členem Programu (dále „Člen“) a bude jím až do doby, kdy (a) Adobe Program ukončí, (b) Člen ukončí svoji účast v Programu nebo (c) se Člen dopustí porušení podmínek Programu, a to podle toho, která z těchto událostí nastane jako první. Účast Člena dále podléhá podmínkám uvedeným v průvodci Programem, který může být průběžně aktualizován a lze jej nalézt na adrese www.adobe.com/go/vip_program_guide_cz („Průvodce programem“). Průvodce programem se tímto začleňuje do této Dohody formou odkazu. Společnost Adobe může na základě výhradně vlastního rozhodnutí podmínky Programu měnit. Pokud se změní podmínky Programu, bude Člen vyzván k novému schválení podmínek Programu pomocí Konzoly pro správu.
 
1.2 Ukončení.Bez ohledu na výše uvedené může kterákoli strana ukončit platnost této Dohody, ať již na základě důvodu, či bezdůvodně, formou písemné výpovědi s výpovědní lhůtou o délce třicet (30) dní. Ukončení této Dohody nebude mít žádný vliv na závazky Člena, pokud jde o Produkty objednané před datem ukončení, včetně mj. podmínek předplatného či platebních závazků. Bez ohledu na výše uvedené může Adobe formou písemné výpovědi s okamžitou platností ukončit tuto Dohodu, pokud by došlo k významnému porušení podmínek (například ke zneužití či porušení práv duševního vlastnictví společnosti Adobe). V případě ukončení této Dohody musí organizace Člena (jak je definována v Průvodci programem) okamžitě přestat používat Produkty, vymazat Produkty ze všech počítačových systémů a počítačového vybavení, na kterém jsou uloženy, a vrátit společnosti Adobe nebo Prodejci jakákoli média obsahující Produkty, stejně jako jakékoli související materiály.
 
1.3 Podmínky TOUPřístup k Produktům a jejich využívání se řídí platnými Podmínkami užívání Adobe („TOU“). Podmínky TOU se tímto formou odkazu začleňují do této Dohody (včetně mimo jiného podmínek týkajících se rozhodujícího práva a jurisdikce). V případě rozporů mezi podmínkami této Dohody a podmínkami TOU převládnou podmínky této Dohody.
 
1.4 Programové produkty.Úplný seznam Produktů dostupných prostřednictvím Programu může Člen získat od autorizovaného prodejce programu VIP společnosti Adobe (dále jako „Prodejce“ nebo prostřednictvím webových stránek Programu na webu Adobe.com www.adobe.com/cz/howtobuy/buying-programs/vip.html. Všechny Produkty zakoupené prostřednictvím Programu jsou určeny výhradně pro použití v organizaci Člena, jakýkoli další prodej, poskytování podlicencí a další distribuce se zakazují, s výjimkou případů uvedených v odstavci 4.1 a/nebo v Průvodci programem, pokud lze takové případy použít.
 
1.5 Přidružené společnosti.Společnost Adobe souhlasí, že Přidružené společnosti zákazníka mohou v rámci této Dohody zadávat objednávky na Produkty stanovené níže. Zákazníkovi náleží konečná odpovědnost za jakékoli skutky či opomenutí takové Přidružené společnosti. Přidruženou společností se rozumí jakýkoli subjekt, u něhož zákazník vlastní nebo ovládá, ať už přímo, či nepřímo, většinu vydaných akcií, cenných papírů či podílů, případně jakákoli mateřská společnost, která vlastní nebo ovládá většinu vydaných akcií, cenných papírů nebo podílů zákazníka.

 

2. Účast.

2.1 Adobe ID a VIP ID.Přihlášení do Programu vyžaduje Adobe ID. Po dokončení procesu přihlašování do programu VIP bude Členovi přiděleno VIP ID, které musí být uvedeno na všech objednávkách v rámci programu VIP. Člen nese zodpovědnost za jednání a opomenutí každého, kdo získá přístup k Produktům prostřednictvím Člena a může je tímto způsobem používat.
 
2.2 Konzola pro správu programu VIP.Po schválení podmínek této dohody se osoba, která jménem organizace schválení potvrzuje, stane se správcem Konzoly pro správu programu (dále „Správce“) a taková organizace se stane Členem. Správce získá přístup ke Konzole pro správu, kde bude mít možnost přístupu k Produktům, ke správě předplatného a k prohlížení informací o účtu a k zobrazení dat účinnosti Produktů, sériových čísel a podrobných údajů objednávek. Konzola pro správu bude Správci umožňovat, aby poskytoval dalším uživatelům v rámci své organizace přístup ke Konzole pro správu. Jakákoli osoba, kterou Člen jmenuje Správcem, má oprávnění jednat jménem takového Člena.
 
2.3 Sériová čísla.Některým Produktům mohou být přiřazena sériová čísla. U jiných produktů může Správce generovat sériová čísla v Konzole pro správu, kde je lze generovat pro použití ve stanoveném počtu nebo pro celou organizaci (lze-li použít) na základě typu Produktu, nasazeného a zakoupeného množství, jak je podrobněji uvedeno v Průvodci programem.
 
2.4 Mlčenlivost.ČČlen bude nakládat s identifikátorem VIP ID a se sériovými čísly jako s důvěrnými údaji a nebude je s nikým sdílet ani je neprozradí.
 
2.5 Členství pro školské, státní a neziskové organizace.Podmínky Přílohy B platí pro členy z řad školských, státních a neziskových organizací, jak jsou definovány níže.

 

3. Objednávání, ceny a realizace objednávek.

3.1 Objednávání a ceny.Člen bude vystavovat objednávky na Produkty svému Prodejci ve lhůtě třiceti (30) dnů od data Autorizace nákupu, platba se bude počítat na základě data Autorizace nákupu. Pokud není vytvořena Autorizace nákupu, bude se platba počítat podle data objednávky. Veškeré poplatky určuje Prodejce. Adobe neurčuje cenu, která bude Členovi účtována, a nemůže zaručit žádnou konkrétní slevu. Záležitosti jako cena, dodací a platební podmínky se upravují v rámci vztahu Člena a Prodejce.
 
3.2 Přístup k Produktům a realizace objednávky.Při vzniku členství bude Správci Člena poskytnut přístup k dostupným Produktům prostřednictvím Konzoly pro správu. Na vystavení příslušné objednávky bude mít Člen třicet (30) dnů od data Autorizace nákupu. Autorizace nákupu se vytvoří, když Člen prostřednictvím Konzoly pro správu přidá křesla.
 
3.3 Instalace většího počtu Produktů. Pokud je po uplynutí třicetidenního období uvedeného v odstavci 3.2 počet objednaných Produktů nižší než skutečný počet Produktů dle Autorizace nákupu, Člen nebude moci další Produkty instalovat, dokud za veškeré takové nezakoupené instalace nezaplatí. Člen může spravovat počet instalovaných Produktů pomocí Konzoly pro správu.
 
3.4 Výročí Dohody, období předplatného, prodloužení, upgrady a vracení.
3.4.1 Datum výročí Dohody.Není-li sděleno jinak nebo pokud si Člen aktivně nevybere jiné datum během registrace online, bude mít každé členství v programu VIP předvolené Datum výročí, tedy den následující třináct měsíců po datu, kdy Adobe přijme registraci online („Datum výročí“).
3.4.2 Období předplatného.Počátečním obdobím předplatného se rozumí období, které začíná buď v okamžiku Autorizace nákupu, pokud se tato vytváří, nebo v okamžiku zadání objednávky, jestliže se Autorizace nákupu nevytváří, a končí dnem před Datem výročí. Pokud Člen provede obnovení předplatného, bude obnovené Období předplatného začínat Datem výročí. Užívání předplacených Produktů a souvisejících služeb („předplatné“) je přípustné během počátečního a jakýchkoli obnovených Období předplatného. Veškeré předplatné, včetně jakýchkoli souvisejících služeb, lze-li je použít, také končí v den předcházející Datu výročí. Další informace uvádí Průvodce programem.
3.4.3 Prodloužení předplatného.Společnost Adobe bude vyvíjet přiměřené úsilí, aby Člena informovala před ukončením předplatného. Pokud chce Člen zajistit nepřerušené používání Produktu, musí si předplatné prodloužit před Datem výročí. Objednávky prodloužení předplatného je možné zadávat před Datem výročí, avšak předčasným prodloužením se nemění prvotní Datum výročí.
 
3.5 Nárok na zdokonalené verze.Součástí nákupu Produktu či Produktů na předplatné je nárok na zdokonalené verze, čímž se rozumí nárok na obdržení nejnovější všeobecně dostupné verze Produktu zakoupeného v rámci programu, a to za podmínky, že je v okamžiku, kdy Adobe novou verzi Produktu komerčně zpřístupní, zaplaceno a aktivní příslušné předplatné.
 
3.6 Vrácení produktu.Aniž by byla dotčena jakákoli práva, která Členovi mohou udělovat zákony na ochranu spotřebitele platné v místě, kde Člen sídlí, platí, že jakmile Člen Produkt instaloval a měl k němu přístup, nemůže jej vrátit. Pokud Člen požádá o vrácení před instalací, musí vrátit celou objednávku. Člen musí žádat o vrácení Produktů zakoupených v rámci této Dohody stejného Prodejce, který původní objednávku zadal u společnosti Adobe. . S výhradou jakýchkoli příslušných záručních práv je třeba vrácení Prodejci uskutečnit do čtrnácti (14) dnů od data objednání původního Produktu Členem a jakékoli vrácení bude platné pouze tehdy, bude-li požadavek na vrácení schválen společností Adobe v souladu s Průvodcem programem. Další informace o oprávnění k vracení produktů naleznete v Průvodci programem.
 

4. Různá ustanovení.

4.1 Převod licence. Podmínky TOU k Produktům neupravují omezení týkající se převodů Produktů licencovaných v rámci této Dohody nebo ve spojitosti s ní.Za omezených okolností může Adobe na základě výhradně vlastního rozhodnutí povolit převod licencí k Produktům poskytnutým v rámci této Dohody. Takové žádosti je třeba směřovat na zákaznický servis společnosti Adobe. Žádost musí obsahovat zdůvodnění navrhovaného převodu, výčet licencí, které se mají převádět, a kontaktní údaje navrhovaného nabyvatele. Další informace uvádí Průvodce programem. Pro vyloučení pochybností: veškeré nabídky představují nabídky poskytnutí licence, nikoli prodeje.
 
4.2 Dodržování licenčních podmínek.Člen musí mít zavedené systémy a/nebo postupy dostatečné pro zajištění přesných záznamů o počtu kopií Produktů, které byly instalovány a/nebo nasazeny, a tyto záznamy o instalaci a/nebo nasazení Produktů musí uchovávat po dobu dvou (2) let od data ukončení či vypršení této Dohody. V zájmu kontroly, že instalace/nasazení Produktů ze strany Člena odpovídá jeho licencím, mohou společnost Adobe a/nebo její zástupci provést kontrolu instalací/nasazení Produktů u Člena, a to maximálně jednou za rok a na základě písemného oznámení poskytnutého s předstihem třiceti (30) dnů. Taková kontrola bude vyžadovat, aby Člen poskytl neupravenou a přesnou zprávu o všech Produktech, které Člen instaloval/nasadil a měl k nim přístup, stejně jako všechny platné nákupní doklady pro všechny Produkty, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů od podání žádosti. Pokud kontrola zjistí neshodu s licencemi Produktů, musí Člen dokoupit potřebné licence ve lhůtě třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy je k tomu vyzván. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Adobe vyhrazuje právo na provedení kontroly instalovaných/nasazených licencí přímo na pracovišti Člena, a to na základě písemného oznámení poskytnutého s předstihem deseti (10) pracovních dnů. Taková kontrola se musí konat během běžné pracovní doby. Platnost odstavce 4.2 přetrvá ukončení či vypršení platnosti Dohody o dobu dvou (2) let.
 
4.3 Použití informací, marketing.Adobe může využívat informace o Členovi či Přidružené společnosti, včetně jména a kontaktních údajů, pro účely: (a) plnění závazků dle této Smlouvy a (b) kontaktování Člena či Přidružené společnosti e-mailem, telefonem nebo poštou, a to ve vztahu k Programu a dalším produktům a službám Adobe. Příjem marketingových sdělení společnosti Adobe můžete kdykoli odhlásit. Další informace naleznete v centrále ochrany osobních údajů společnosti Adobe (adobe.com/privacy).
 
4.4 Rozhodné právo a jurisdikce.Tato Dohoda se řídí a interpretuje v souladu s podmínkami TOU. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud je Člen rezidentem Německa, tato Dohoda se ve všech ohledech řídí a interpretuje podle zákonů Německa, bez ohledu na principy kolize právních norem, tak, jak se takové zákony aplikují na dohody uzavřené a prováděné plně v Německu mezi německými rezidenty, a všechny spory plynoucí z této Dohody budou řešeny před soudy ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Pokud je Člen rezidentem Francie, tato Dohoda se ve všech ohledech řídí a interpretuje podle zákonů Francie, bez ohledu na principy kolize právních norem, tak, jak se takové zákony aplikují na dohody uzavřené a prováděné plně ve Francii mezi francouzskými rezidenty, a všechny spory plynoucí z této Dohody budou řešeny před soudem v Paříži ve Francii. Smluvní strany souhlasí, že uplatňování Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na tuto Dohodu se výslovně vylučuje. Pokud je Člen subjektem spadajícím pod federální vládu Spojených států, souhlasí Člen, že společnost Adobe bude mít postavení a právo činit si nároky v případě porušení smlouvy plynoucí z této dohody, jak to upravuje zákon Contracts Disputes Act (zákon o sporech na základě smluv) z roku 1978 („Zákon o sporech“).
 
4.5 Všeobecné informace.Smluvní strany jsou nezávislí smluvní partneři. Tuto Dohodu nelze interpretovat tak, že je kterákoli smluvní strana zástupcem či společníkem strany druhé. Bez předchozího souhlasu společnosti Adobe nesmí Člen tuto Dohodu postoupit (působením zákona ani jinak) jinému subjektu. Jakékoli zakázané postoupení bude od počátku neplatné. Společnost Adobe může na základě výhradně vlastního rozhodnutí tuto Dohodu postoupit či obnovit, aniž by k tomu potřebovala souhlas Člena. Tato Dohoda bude závazná pro všechny povolené nástupce a postupníky a bude působit v jejich prospěch. Změny této Dohody budou platné a závazné, pouze pokud budou provedeny písemně. Tato Dohoda (včetně Průvodce programem, příslušných podmínek TOU a příloh či informací o registraci on-line, lze-li je použít) představuje kompletní dohodu smluvních stran ve vztahu k předmětu této Dohody. Pokud bude jakékoli ustanovení této Dohody uznáno za nevymahatelné, zbývající část této Dohody zůstane plně platná a účinná. Tato Dohoda se vyhotovuje a podepisuje pouze v angličtině. Verze v angličtině je ve všech ohledech určující a jakákoli jiná jazyková verze této Dohody nebude závazná ani nijak účinná. Kromě toho smluvní strany souhlasí, že podpis Člena či společnosti Adobe na jakékoli jiné verzi než v angličtině, a to i v případě, kdy anglická verze nebyla podepsána, bude považován za podpis verze v angličtině, jež tak bude pro smluvní strany závazná. Aniž by bylo omezováno výše uvedené, platí, že pokud nastane jakýkoli rozpor či nekonzistence mezi verzí této Dohody v angličtině a jakoukoli jinou přeloženou verzí této Dohody, bude určující verze v angličtině a její výklad. Jakákoli sdělení či oznámení, jež mají být prováděna či předávána na základě této Dohody, stejně jako jakékoli spory vzniklé v rámci této Dohody, se budou provádět či řešit v angličtině.
 
4.6 Hostované služby.Tento produkt může být integrován s různými Hostovanými službami, jejichž provozovatelem může být společnost Adobe nebo třetí strany a které mohou obsahovat uživatelsky vytvářený obsah, který může být (a) nevhodný pro mladistvé, (b) v některých zemích nezákonný nebo (c) nevhodný pro zobrazování v zaměstnání. Kompletní seznam integrovaných služeb je k dispozici zde: www.adobe.com/go/integratedservices. Pokud si Člen přeje zabránit zobrazování služeb s uživatelsky generovaným obsahem, může (i) deaktivovat přístup ke službě v aplikaci Creative Cloud Packager, kde je taková funkce k dispozici, nebo (ii) zablokovat přístup k Hostovaným službám prostřednictvím systému firewall své sítě. Hostované služby nejsou za žádných okolností k dispozici uživatelům mladším třinácti (13) let. Společnost Adobe se zříká odpovědnosti za jakýkoli uživatelsky generovaný obsah dostupný prostřednictvím Hostovaných služeb. Bez ohledu na cokoli protichůdného platí, že jakýkoli spor týkající se Hostovaných služeb či obsahu, který je jejich prostřednictvím zpřístupňován, se bude řídit takovým právem a bude se řešit v takovém místě, jak je stanoveno v podmínkách použití Hostovaných služeb, bez ohledu na klauzule o rozhodném právu či místní příslušnosti sporů dle této smlouvy. Za určení, zda jsou Hostované služby v souladu s místními zákony v jurisdikci Člena, nese odpovědnost Člen. Člen nemá nárok na refundaci a společnost Adobe nenese odpovědnost v případech, kdy je přístup k Hostovaným službám zpomalen nebo blokován v důsledku opatření vlády či poskytovatele služby nebo kdy společnost Adobe zablokuje přístup k některým či všem hostovaným službám, pokud se bude na základě výhradně vlastního rozhodnutí domnívat, že je takové blokování nezbytné v zájmu vyhovění místním zákonům.

 

PŘÍLOHA B

ČLENSTVÍ PRO ŠKOLSKÉ, STÁTNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
 
A. ČLENOVÉ ZE ŠKOLSTVÍ
Pro Členy, kteří jsou Školskými subjekty (definice je uvedena níže), platí podmínky uvedené dále. Adobe si vyhrazuje právo ukončit členství školského typu, pokud příslušný Člen není Školským subjektem.
 
1.1 Školský subjekt.Následující seznam, který nemusí být úplný, uvádí kvalifikované školské instituce: (a) akreditovaná (oficiálním akreditačním subjektem) veřejná či soukromá základní nebo střední škola zajišťující denní výuku; (b) akreditovaná veřejná či soukromá univerzita nebo vysoká škola (včetně vyšších či odborných škol), která vydává tituly vyžadující přinejmenším studium odpovídající dvěma letům denního studia; (c) školské instituce jmenovitě schválené společností Adobe, pouze pokud má takové jmenovité individuální schválení společností Adobe písemnou podobu; (d) nemocnice, které plně vlastní či provozuje jinak kvalifikovaná školská instituce, přičemž „plně vlastní či provozuje“ znamená, že školská instituce je jediným vlastníkem nemocnice a jediným subjektem, který řídí každodenní provoz nemocnice; a (e) výzkumné laboratoře pro vyšší vzdělávání, které jsou veřejnou institucí a jsou uznávány národním či státním školským orgánem. Následující seznam, který nemusí být úplný, uvádí nekvalifikované školské instituce: (a) Neakreditované školy; (b) muzea či knihovny; (c) nemocnice, které nejsou plně vlastněny a provozovány jinak kvalifikovanou školskou institucí; (d) církve či náboženské organizace, které nejsou akreditovanými školami; (e) střediska odborného výcviku či školy vydávající certifikáty pro kurzy jako počítačový výcvik či odborný výcvik, pokud nepředstavují akreditované školy, školy vydávající tituly vyžadující méně než dva roky denního studia; (f) vojenské školy, které nevydávají akademické tituly; a (g) výzkumné laboratoře, které nejsou uznávány národním či státním ministerstvem, které má na starost školství. Například instituce uznávané jinými orgány ve státní správě způsobilé nejsou. Výše uvedené seznamy se nevztahují na země uvedené v odstavci 1.2 níže (definice pro specifické regiony).
 
1.2 Definice Školského subjektu pro specifické regiony.
(a) Země Asie a Tichomoří, s výjimkou zemí jihovýchodní Asie, jak jsou definovány v pododstavci (b) níže. Pokud je Člen ze školství rezidentem Austrálie, Nového Zélandu, Indie, Srí Lanky, kontinentální Číny, zvláštní administrativní oblasti Hongkong, Tchaj-wanu, Korejské republiky, Bangladéšské lidové republiky, Nepálské federativní demokratické republiky, Republiky Myanmarský svaz, Pákistánu či Mongolska nebo jakékoli jiné země čas od času společností Adobe sem zařazené, znamená „Školský subjekt“ takový subjekt, který vyhovuje definici „Kvalifikovaných školských uživatelů“ (s výjimkou částí označených „Profesorský sbor a pracovníci na plný či částečný úvazek“ a „Studenti“), jak je určena společností Adobe na webu http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (nebo na webu, jímž byl tento nahrazen), který může být společností Adobe průběžně aktualizován. (b) (b) Země jihovýchodní Asie. Pokud je Člen ze školství rezidentem Indonésie, Malajsie, Filipín, Singapuru, Thajska a Vietnamu, má výraz „Školský subjekt“ či „Školská instituce“ příslušný význam, jak je definován společností Adobe na webu www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (nebo na webu, jímž byl tento nahrazen), který může být společností Adobe průběžně aktualizován. (c) Japonsko. Pokud je Člen ze školství rezidentem Japonska, má výraz „Školský subjekt“ či „Školská instituce“ příslušný význam, jak je definován společností Adobe na webu https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (nebo na webu, jímž byl tento nahrazen), který může být společností Adobe průběžně aktualizován.
 
1.3 Základní školy a střední školy.Základní školy a střední školy jsou definovány v Průvodci programem. Společnost Adobe může vytvořit nabídky, které budou dostupné členům vyhovujícím podmínkám pro základní a střední školy. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit licence a členství pro základní a střední školy, pokud Člen nebude základní nebo střední školou, jak jsou definovány v Průvodci programem. Další podrobnosti uvádí Průvodce programem VIP pro školství.
 
B. ČLENOVÉ ZE STÁTNÍ SPRÁVY.
ro Členy, kteří jsou Státními subjekty (definice je uvedena níže), platí podmínky uvedené dále. Adobe si vyhrazuje právo ukončit členství typu státních organizací, pokud příslušný Člen není Státním subjektem.
 
1. Definice platné pro Členy ze státní správy.
Státní subjekt.Účast je podmíněna tím, že je Člen (i jakýkoli jeho přidružený subjekt) „státním subjektem“, což znamená: (a) federální, centrální či národní agentura, ministerstvo, komise, rada, úřad či orgán (výkonný, zákonodárný či soudní); (b) agentura, ministerstvo, komise, rada, úřad či orgán obce, zvláštního okrsku, města, okresu či státu nebo jakákoli jiná agentura působící v rámci výkonné, zákonodárné či soudní moci státu či místní samosprávy, jež je vytvořena na základě ústavy či zákona daného státu, včetně okresních, krajských a státních správních úřadů; nebo (c) veřejná agentura či organizace vytvořená a/nebo financovaná federální, státní či místní vládou a autorizovaná k činnosti řízení či podpory občanů, podniků či jiných státních subjektů. Aby nedošlo k pochybnostem, tato definice nezahrnuje obchodní společnosti, neziskové organizace, obchodní či oborové asociace ani odborové organizace. Vyloučeny jsou též soukromé organizace pracující za vládní agentury nebo s nimi spolupracující. Člen společnosti Adobe prohlašuje, že je spolu se svými přidruženými subjekty státním subjektem. Seznam kvalifikovaných „Státních subjektů“ pro Japonsko je k dispozici na webu: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf
 
1.1 Francie:: Státní subjekt je agentura, ministr, komise, rada či úřad (národní, regionální či místní); město, region či jakýkoli subjekt podléhající francouzskému zákonu o veřejných orgánech, který je spravován státním subjektem.
 
2. Podmínky platné pro členy ze státní správy.
2.1 Další omezení.Pokud jde o Členy ze skupiny institucí federální vlády Spojených států, rozumí se, že všechny objednávky podléhají zákonům FAR 52.232-18 (o dostupnosti prostředků) a FAR 52.232­19 (o dostupnosti prostředků pro následující fiskální rok), a proto nesmí Členové ze skupiny institucí federální vlády USA instalovat žádné Produkty, pokud nemají pro zaplacení takových objednávek k dispozici prostředky. V míře, do jaké subjekty státní správy či místní samosprávy podléhají podobným požadavkům, nesmí takové subjekty instalovat Produkty, pokud nemají na zaplacení takových objednávek k dispozici prostředky.
 
2.2 Ukončení.Tuto Dohodu může Člen, který je zákazník ze skupiny institucí federální vlády Spojených států, ukončit podle zákona FAR 52.249-1 (o ukončení smlouvy z důvodu vhodnosti pro vládu). Společnost Adobe může na základě svého rozhodnutí Podmínky kdykoli změnit.
 
2.3 Členové ze skupiny institucí federální vlády.Poznámka pro koncové uživatele ze skupiny institucí federální vlády USA (komerční položky):Produkty poskytované na základě této Dohody představují „Komerční položky“ ve smyslu definice v 48 C.F.R. § 2.101, zahrnující „Komerční software k počítači“ a „Dokumentaci ke komerčnímu softwaru k počítači“ a služby s nimi spojené ve smyslu použití těchto pojmů v 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202. V souladu s 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až § 227.7202-4 byly tento Komerční software k počítači a Dokumentace ke komerčnímu softwaru k počítači licencovány k používání koncovými uživateli ze skupiny institucí federální vlády USA (a) pouze jako Komerční položka a (b) pouze v rozsahu práv, která jsou podle podmínek uvedených v této Dohodě a v podmínkách TOU udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Práva, která nejsou uvedena, si podle zákonů Spojených států vyhrazuje společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
 
C. ČLENOVÉ Z ŘAD NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Pro členy z řad neziskových organizací mohou platit další podmínky, které jsou uvedeny v Průvodci programem.