SMLUVNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Tato dohoda o komerčním členství („dohoda“) v programu Value Incentive Plan (dále jako „VIP“ nebo „program“) stanoví podmínky vaší účasti jako člena programu. Dohoda vstupuje v platnost k datu přihlášení online. Tuto dohodu uzavírá společnost Adobe se zákazníkem uvedeným v online registraci jako člen. Společností „Adobe” se rozumí buď ADOBE INC., společnost založená v Delaware, se sídlem na adrese 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, pokud je dohoda uzavírána s členskou organizací sídlící ve Spojených státech, v Kanadě či v Mexiku, nebo ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, společnost registrovaná v Irsku, se sídlem na adrese 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, což je autorizovaný zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), pokud je dohoda uzavírána s členskou organizací sídlící v Austrálii, nebo případně ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, společnost registrovaná Irsku, se sídlem na adrese 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. Členové by měli licencovat veškerý software, služby a nabídky dostupné v rámci programu (souhrnně jako „produkt“) k instalaci a používání v USA (včetně území a vojenských základen USA, ať jsou umístěny kdekoli na území USA), Kanadě nebo Mexiku, ze společnosti Adobe U.S. Členové by měli licencovat všechny produkty k instalaci a používání v Austrálii ze společnosti Adobe Ireland, autorizovaného zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Členové by měli licencovat všechny produkty k instalaci a používání ve všech ostatních zemích a územích ze společnosti Adobe Ireland.


1. Popis programu


1.1 Všeobecné informace a trvání programu. Program VIP je flexibilní licenční program, jenž má umožnit kvalifikovaným a oprávněným zákazníkům spravovat a nasazovat licence k produktům zakoupeným prostřednictvím programu. VIP Program je členský program s obdobími odběru na základě licence, která jsou dále definována v bodě 3.4 této Smlouvy. Jakmile organizace zaregistruje své členství prostřednictvím uživatelského rozhraní správy VIP členství a je společností Adobe přijata do programu, organizace bude členem programu (dále jen „člen“) do doby, kdy (a) společnost Adobe program ukončí nebo (b) skončí platnost této dohody (podle toho, co nastane dříve). Účast člena dále podléhá podmínkám uvedeným v průvodci programem, který může být průběžně aktualizován a je k dispozici na adrese www.adobe.com/go/vip_program_guide_cz (dále „Průvodce programem“). Průvodce programem se tímto začleňuje do této dohody formou odkazu. Společnost Adobe může na základě výhradně vlastního rozhodnutí podmínky programu měnit. Pokud se změní podmínky programu, může být člen vyzván k novému schválení podmínek programu prostřednictvím konzoly.


1.2 Ukončení. Bez ohledu na výše uvedené může kterákoli strana dohodu vypovědět bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, a to formou písemné výpovědi třicet (30) dní předem. Ukončení této dohody nebude mít žádný vliv na závazky člena, pokud jde o produkty objednané před datem ukončení, včetně mj. podmínek předplatného či platebních závazků. Společnost Adobe dále může formou písemné výpovědi ukončit tuto dohodu s okamžitou platností, pokud by došlo k významnému porušení podmínek (například ke zneužití či porušení práv duševního vlastnictví společnosti Adobe). V případě ukončení této dohody musí organizace člena okamžitě přestat používat produkty, odstranit produkty ze všech počítačových systémů a počítačového vybavení, na kterém jsou uloženy, a vrátit správci účtu člena jakákoli média obsahující produkty, stejně jako jakékoli související materiály. Správce účtu znamená buď (i) prodejce, pokud se transakce uskutečňuje přes prodejce, nebo (ii) zástupce společnosti Adobe, pokud jde o transakci se společností Adobe.

 

1.3 Podmínky použití. Přístup k produktům a jejich používání se řídí platnými podmínkami použití společnosti Adobe, které jsou k dispozici na adrese https://www.adobe.com/cz/legal/terms.html. Podmínky použití se tímto začleňují do této dohody formou odkazu (včetně mimo jiného podmínek týkajících se rozhodného práva a jurisdikce). V případě rozporů mezi podmínkami této dohody a podmínkami použití mají přednost podmínky této dohody.


1.4 Programové produkty. Úplný seznam produktů, které jsou dostupné prostřednictvím členského programu, vám poskytne správce účtu. K dispozici jsou také na webových stránkách programu na webu Adobe.com http://www.adobe.com/cz/howtobuy/buying-programs/vip.html. Všechny produkty zakoupené prostřednictvím programu jsou určeny výhradně pro použití v organizaci člena. Jakýkoli další prodej, poskytování podlicencí a další distribuce se zakazují, s výjimkou případů uvedených v odstavci 4.1 a/nebo v Průvodci programem, pokud lze takové případy použít. K dispozici mohou být určité nabídky licencování při zakoupení spotřebního zboží, jak je popsáno v Průvodci programem.

 

1.5 Přidružené společnosti. Společnost Adobe souhlasí, že přidružené společnosti zákazníka mohou v rámci této dohody zadávat objednávky na produkty stanovené níže. Zákazníkovi náleží konečná odpovědnost za jakékoli skutky či opomenutí takové přidružené společnosti. Přidruženou společností se pro člena rozumí jakýkoli jiný subjekt, který řídí nebo je řízen členem nebo je pod společnou kontrolou s členem. Pro účely odstavce 1.5 se výrazem „řídí“ rozumí přímá nebo nepřímá pravomoc řídit záležitosti jiné entity prostřednictvím alespoň 50 % akcií, hlasovacích práv, účasti nebo ekonomického podílu v této entitě.


2. Účast


2.1 Adobe ID a VIP ID. Přihlášení do programu vyžaduje Adobe ID. Každému Členu bude přidělen identifikátor VIP ID, který je nutné uvádět ve všech objednávkách. Člen zodpovídá za jednání nebo opomenutí kohokoli, kdo získá přístup k Produktům prostřednictvím Člena nebo je jeho prostřednictvím využívá.


2.2 Konzola. Uživatelským rozhraním pro správu Programu je „Admin Console“. Po přijetí podmínek této dohody se osoba, která jménem organizace schválení potvrzuje, stane vlastníkem dohody. Vlastník dohody může přidat správce systému (dále jen „správce“). Vlastníkovi Smlouvy a každému Správci bude poskytnut přístup k Admin Console, jejímž prostřednictvím bude mít přístup k Produktu, správě svých odběrů a zobrazování informací o svém účtu. Admin Console bude Správci umožňovat, aby poskytoval dalším uživatelům v rámci své organizace přístup k Admin Console. Člen autorizuje jakéhokoli správce nebo vlastníka dohody, aby jednal jménem člena.


2.3 Mlčenlivost. Člen bude nakládat s VIP ID jako s důvěrnou informaci, kterou nesděluje ani nesdílí.


2.4 Členství. Pro členy z řad vzdělávacích a státních institucí a neziskových organizací platí podmínky uvedené v Příloze B. V Čínské lidové republice musí člen používat samostatnou dohodu VIP pro jakékoli produkty zpřístupněné a objednané k používání.


3. Objednávání, ceny a realizace objednávek


3.1 Objednávání a ceny. Člen předkládá objednávky Produktu prostřednictvím svého account manažera. Všechny poplatky určuje správce účtu člena. Cenové, dodací a platební podmínky mezi sebou sjednávají člen a správce účtu člena. Společnost Adobe nemůže zaručit žádnou konkrétní slevu, pokud Adobe není správcem účtu člena.


3.2 Přístup, nasazení Admin Console a dodávky. Při vzniku členství bude Správci Člena poskytnut přístup k dostupným Produktům prostřednictvím Admin Console. Člen může prostřednictvím Admin Console přidat mnoho Produktů a získat k těmto Produktům okamžitý přístup. Společnost Adobe musí obdržet objednávku těchto Produktů během doby odkladu. 


3.3 Doba odkladu u Produktů přidaných v Admin Console. Doba odkladu je 14 dnů po přidání těchto Produktů. Pokud společnost Adobe neobdrží objednávku těchto Produktů během doby odkladu, nebude moci dále přidávat Produkty, dokud nebudou všechny přidané Produkty uhrazeny. Člen může spravovat počet nasazených produktů v konzole.


3.4 Výroční datum dohody, období předplatného a prodloužení

 

3.4.1 Výroční datum. Není-li společností Adobe sděleno jinak, datum výročí Člena je den, kdy uplyne dvanáct měsíců od okamžiku přijetí úvodní objednávky Člena společností Adobe („Datum výročí“).

 

3.4.2 Období předplatného. Období odběru je doba, po kterou může Člen užívat Produkty a která zahrnuje úvodní období odběru a jakoukoli dobu prodloužení odběru. Počáteční období odběru je období, které začíná datem úvodní objednávky Člena a končí v den před Datem výročí. S prodloužením odběru Produktu začíná k Datu výročí běžet období prodloužení odběru, které pokračuje až do dne před následujícím Datem výročí. Používání předplacených Produktů a jakýchkoli souvisejících služeb končí k poslednímu dni Období odběru. Většinu spotřebního zboží je nutné využít v rámci jednoho období odběru a platnost jakéhokoli nevyužitého spotřebního zboží končí k poslednímu dni období odběru. Další informace uvádí Průvodce programem.

 

3.4.3 Prodloužení předplatného. Společnost Adobe nebo account manažer vyvine přiměřené úsilí, aby informoval Člena před konečným datem období odběru. Odběry musí být prodlouženy před Datem výročí, aby bylo možné zajistit nepřetržité používání Produktu. 


3.5 Ochrana upgradovaných verzí. Součástí nákupu předplacených produktů je nárok na upgradované verze, čímž se rozumí nárok na obdržení nejnovější všeobecně dostupné verze předplaceného produktu zakoupeného v rámci programu, a to za podmínky, že je v okamžiku, kdy společnost Adobe novou verzi produktu komerčně zpřístupní, zaplaceno a aktivní příslušné předplatné.


3.6 Vrácené produkty. Aniž by byla dotčena jakákoli práva, která členovi mohou udělovat zákony na ochranu spotřebitele platné v místě, kde člen sídlí, platí, že jakmile člen produkt nainstaloval nebo k němu přistoupil, nemůže jej vrátit. Pokud člen požádá o vrácení před instalací, musí vrátit celou objednávku. Člen si musí zažádat o vrácení produktů zakoupených v rámci dohody u správce účtu člena. V souladu s jakýmikoli příslušnými záručními právy je nutné zadat žádosti o vrácení správci účtu člena do čtrnácti (14) dní od původního data objednání produktu členem. Společnost Adobe musí schválit veškeré žádosti o vrácení předtím, než se uskuteční jakékoli vrácení, jak je dále popsáno v Průvodci programem.


3.7 Objednávky přímo u společnosti Adobe. Pokud člen provede objednávku přímo u společnosti Adobe, platí tento odstavec. Členové mohou kdykoli přidávat produkty prostřednictvím Admin Console nebo prostřednictvím zástupce společnosti Adobe, avšak vy musíte předložit objednávku na všechny Produkty zástupci společnosti Adobe. Produkty se řídí cenami platnými v okamžiku objednání a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám zbývá z období odběru. Bez ohledu na text uvedený v bodech 3.2, 3.3 a 4.2 platí, že přidáte-li Produkty prostřednictvím Admin Console, společnost Adobe vám může tyto Produkty fakturovat přímo a za aktuálně platnou cenu. Vaše objednávka může záviset na schválení úvěru. Členovi bude účtována cena produktu plus příslušné daně. Člen musí pro všechny objednané produkty uhradit platbu v plné výši v souladu s fakturou do 30 dnů od data faktury. Veškeré částky, které nejsou zaplaceny v okamžiku splatnosti, budou úročeny sazbou 1 % měsíčně nebo maximální částkou povolenou platnými zákony pro jakékoli poplatky po splatnosti (platí nižší částka), a to od data splatnosti do data, kdy je zcela zaplacena plná částka plus úroky.

 

4. Tržiště VIP Marketplace.

 

4.1.  Bod 4 „Tržiště VIP Marketplace“ se bude týkat Produktů licencovaných prostřednictvím tržišť VIP Marketplace.  Není-li společností Adobe sděleno jinak, odběry nabízené prostřednictvím tržišť VIP Marketplace se automaticky prodlužují v den výročí Člena bez ohledu na text uvedený v bodě 3.4.3 výše.  Člen může upravovat odběry Produktů ve spolupráci se svým account manažerem.

 

4.2 Doba odkladu tržiště VIP Marketplace.  Bez ohledu na bod 3.2 a 3.3 činí doba odkladu tržiště VIP Marketplace sedm dnů od přidání Produktů, nikoli 14 dnů.  Pokud společnost Adobe neobdrží objednávku Produktů přidaných prostřednictvím tržiště VIP Marketplace během doby odkladu, tyto Produkty budou odebrány.  

 

5. Různé.

 

5.1 Převod licence. Podmínky použití k produktům neupravují omezení týkající se převodů produktů licencovaných v rámci této dohody nebo ve spojitosti s ní. Za omezených okolností může společnost Adobe na základě výhradně vlastního rozhodnutí povolit převod licencí k produktům poskytnutým v rámci této dohody. Takové žádosti je třeba směřovat na zákaznický servis společnosti Adobe. Žádost musí obsahovat zdůvodnění navrhovaného převodu a kontaktní údaje navrhovaného nabyvatele. Další informace uvádí Průvodce programem. Pro vyloučení pochybností: veškeré nabídky představují nabídky poskytnutí licence, nikoli prodeje.


5.2 Soulad licence. Člen musí uchovávat systémy a dodržovat postupy, které jsou dostatečné k zajištění přesného záznamu o počtu kopií produktů, které byly nainstalovány nebo nasazeny, a uchovávat záznamy o instalaci produktu nebo nasazení po dobu dvou (2) let od ukončení dohody. Společnost Adobe nebo její zástupci mohou provést audit instalace/nasazení produktu člena ne více než jednou ročně na základě písemného oznámení zaslaného třicet (30) dní předem. Takový audit od člena vyžaduje poskytnutí neupravené přesné zprávy o všech nainstalovaných/nasazených produktech, které člen použil, a veškerou platnou nákupní dokumentaci ke všem produktům do třiceti (30) dní od vyžádání. Pokud zjištění z auditu prokážou nesoulad s licencemi na produkty, je člen povinen zakoupit nezbytné licence do třiceti (30) dní od takového upozornění. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Adobe vyhrazuje právo provést místní audit instalace a nasazení licence u člena po deseti (10) pracovních dnech od předchozího písemného upozornění během běžné pracovní doby. Tento bod 4.2 přetrvává po ukončení dohody po dobu dvou (2) let.


5.3 Používání informací. Společnost Adobe může využívat informace o členovi či přidružené společnosti, včetně jména a kontaktních údajů, pro účely plnění závazků dle této dohody. Další informace vám poskytne Centrum pro zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe (adobe.com/privacy).


5.4 Postavení. Smluvní strany souhlasí, že uplatňování Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží na tuto dohodu se výslovně vylučuje. Pokud je člen subjektem spadajícím pod federální vládu Spojených států, souhlasí člen, že společnost Adobe bude mít postavení a právo činit si nároky v případě porušení smlouvy plynoucí z této dohody, jak to upravuje zákon Contracts Disputes Act (zákon o sporech na základě smluv) z roku 1978 („Zákon o sporech“).


5.5 Obecné. Smluvní strany jsou nezávislí smluvní partneři. Tuto dohodu nelze interpretovat tak, že je kterákoli smluvní strana zástupcem či společníkem strany druhé. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adobe nesmí člen tuto dohodu postoupit (působením zákona ani jinak) jinému subjektu. Jakékoli zakázané postoupení je od počátku neplatné. Společnost Adobe může na základě výhradně vlastního rozhodnutí tuto dohodu postoupit či obnovit, aniž by k tomu potřebovala souhlas člena. Tato dohoda bude závazná pro všechny povolené nástupce a postupníky a bude působit v jejich prospěch. Změny této dohody budou platné a závazné, pouze pokud budou provedeny písemně. Tato dohoda (včetně Průvodce programem, příslušných podmínek použití a příloh či informací o registraci on-line, lze-li je použít) představuje kompletní dohodu smluvních stran ve vztahu k předmětu této dohody. Pokud bude jakékoli ustanovení této dohody uznáno za nevymahatelné, zbývající část této dohody zůstane plně platná a účinná.


Tato dohoda je vyhotovena a podepisuje se pouze v angličtině. Verze v angličtině je ve všech ohledech určující a jakákoli jiná jazyková verze této dohody nebude závazná ani nijak účinná. Kromě toho smluvní strany souhlasí, že podpis člena či společnosti Adobe na jakékoli jiné verzi než v angličtině, a to i v případě, kdy anglická verze nebyla podepsána, bude považován za podpis verze v angličtině, jež tak bude pro smluvní strany závazná. Aniž by bylo omezováno výše uvedené, platí, že pokud nastane jakýkoli rozpor či nekonzistence mezi verzí této dohody v angličtině a jakoukoli jinou přeloženou verzí této dohody, bude určující verze v angličtině a její výklad. Jakákoli sdělení či oznámení, jež mají být prováděna či předávána na základě této dohody, stejně jako jakékoli spory vzniklé v rámci této dohody, se budou provádět či řešit v angličtině.


5.6 Služby. Tento produkt může být integrován s různými službami, jejichž provozovatelem může být společnost Adobe nebo třetí strany a které mohou obsahovat uživatelsky vytvářený obsah, který může být (a) nevhodný pro mladistvé, (b) v některých zemích nezákonný nebo (c) nevhodný pro zobrazování v zaměstnání. Úplný seznam integrovaných služeb je k dispozici zde: www.adobe.com/go/integratedservices_cz. Pokud si člen přeje zabránit zobrazování služeb s uživatelsky generovaným obsahem, může (i) deaktivovat přístup ke službě v aplikaci Creative Cloud Packager, kde je taková funkce k dispozici, nebo (ii) zablokovat přístup ke službám prostřednictvím brány firewall své sítě. Služby nejsou za žádných okolností k dispozici uživatelům mladším třinácti (13) let. Společnost Adobe se zříká odpovědnosti za jakýkoli uživatelsky generovaný obsah dostupný prostřednictvím služeb. Za určení, zda jsou služby používány v souladu s místními zákony v jurisdikci člena, nese odpovědnost člen. Člen nemá nárok na vrácení poplatků a společnost Adobe nenese odpovědnost v případech, (i) kdy je přístup ke službám zpomalen nebo blokován v důsledku opatření státních úřadů či poskytovatele služby nebo (ii) kdy společnost Adobe z odůvodněných příčin považuje za nutné zablokovat přístup k některým či všem službám.

 

PŘÍLOHA B
ČLENSTVÍ PRO VZDĚLÁVACÍ A STÁTNÍ INSTITUCE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

 

A. ČLENOVÉ Z ŘAD VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ


Pro členy, kteří jsou vzdělávacími subjekty (viz definici níže), platí podmínky uvedené dále. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit členství pro vzdělávací instituci, pokud člen není vzdělávacím subjektem.


1. Definice platné pro členy ze vzdělávacích institucí


1.1 Vzdělávací subjekt. Následující seznam, který nemusí být úplný, uvádí kvalifikované vzdělávací instituce: (a) akreditovaná (podle oficiální akreditace subjektů) veřejná nebo soukromá základní nebo střední škola zajišťující celodenní vzdělávání; (b) akreditovaná veřejná nebo soukromá univerzita nebo vysoká škola (včetně fakult a institucí pro mladistvé), která uděluje tituly vyžadující ne méně než dva roky řádného studia; (c) vzdělávací instituce jmenovitě schválené společností Adobe, pouze v případě, že jsou tyto subjekty schváleny společností Adobe v písemné formě; (d) nemocnice, které jsou plně vlastněny a provozovány jinak kvalifikovanou vzdělávací institucí, kde „plně vlastněny a provozovány“ znamená, že vzdělávací instituce je jediným vlastníkem nemocnice a jedinou entitou vykonávající kontrolu nad každodenním provozem; a (e) vysokoškolské výzkumné laboratoře, které jsou veřejnými institucemi uznanými národním nebo státním vzdělávací orgánem.


Následující seznam, který nemusí být úplný, uvádí entity, které nejsou kvalifikovanými vzdělávacími institucemi: (a) neakreditované školy; (b) muzea a knihovny; (c) nemocnice, které nejsou plně vlastněny a provozovány jinak kvalifikovanou vzdělávací institucí; (d) církve nebo náboženské organizace, které nejsou akreditovanými školami; (e) střediska odborného vzdělávání nebo školy udělující certifikáty za kurzy v oblasti softwaru nebo pracovní školení, které nejsou akreditovanými školami nebo udělují tituly vyžadující méně než ekvivalent dvou let řádného studia; (f) vojenské školy, které neudělují akademické tituly; a (g) výzkumné laboratoře neuznané národním nebo státním ministerstvem dohlížejícím na vzdělávání. Například instituce uznávané jinými státními orgány nejsou kvalifikovány k účasti.


Výše uvedené seznamy neplatí pro země uvedené v Oddílu 1.2 (Definice specifické pro jednotlivé oblasti) níže.


1.2 Definice vzdělávacích entit specifické pro jednotlivé oblasti

(a) Země Asie a Tichomoří, s výjimkou zemí jihovýchodní Asie, jak jsou definovány v bodě (b) níže. Pokud Člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Austrálii, na Novém Zélandu, v Indii, na Srí Lance, v pevninské Číně, Hongkongské lidové republice, na Tchaj-wanu, v Korejské republice, v Bangladéši, Federální demokratické republice Nepál, v Myanmaru, Pákistánu či Mongolsku nebo kterékoli jiné zemi, kterou společnost Adobe může určit, znamená označení „Vzdělávací subjekt“ takové subjekty, které splňují význam definice „Kvalifikovaní členové z řad vzdělávacích institucí“ (s výjimkou oddílů označených jako „Zaměstnanci univerzit na plný nebo částečný úvazek“ a „Studenti“) uvedené společností Adobe na adrese http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.


(b) Země jihovýchodní Asie. Pokud Člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Indonésii, Malajsii, na Filipínách, v Singapuru, Thajsku nebo Vietnamu, má výraz „vzdělávací subjekt“ nebo „vzdělávací instituce“ příslušný význam určený společností Adobe na stránkách https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_cz (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.


(c) Japonsko. Pokud člen z řad vzdělávacích institucí sídlí v Japonsku, má výraz „vzdělávací subjekt“ nebo „vzdělávací instituce“ příslušný význam určený společností Adobe na stránkách https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (nebo na následnických webech), které společnost Adobe průběžně aktualizuje.

 

1.3 Základní a střední školy. Základní školy a střední školy jsou definovány v Průvodci programem. Společnost Adobe může vytvořit nabídky, které budou dostupné členům vyhovujícím podmínkám pro základní a střední školy. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit licence a členství pro základní a střední školy, pokud člen nebude základní nebo střední školou, jak jsou definovány v Průvodci programem. Další podrobnosti uvádí Průvodce programem VIP pro vzdělávací instituce.


B. ČLENOVÉ Z ŘAD STÁTNÍ SPRÁVY


Pro členy, kteří jsou státními subjekty (viz definici níže), platí podmínky uvedené dále. Pokud člen není státním subjektem, vyhrazuje si společnost Adobe právo ukončit tento typ členství.


1. Definice platné pro členy státní správy

Státní subjekt. Účast je podmíněna tím, že člen (a každá přidružená společnost) je „státním subjektem“ ve smyslu: (a) federální, centrální nebo národní agentura, ministerstvo, komise, rada, úřad, výbor nebo orgán (výkonný, legislativní nebo soudní); (b) městská část, speciální okrsek, město, hrabstvím nebo státem vlastněná vládní agentura, ministerstvo, komise, rada, úřad, výbor, entita nebo správní orgán, případně jakákoli jiná agentura působící v rámci výkonné, zákonodárné či soudní moci státu či místní samosprávy, která vznikla na základě nařízení nebo rozhodnutí daného státu, včetně okresních, krajských a státních správních úřadů nebo (c) veřejná agentura založená a financovaná federální, státní nebo místní vládou a oprávněná podnikat nebo řídit či podporovat občany, firmy nebo jiné státní subjekty. Aby nedošlo k pochybnostem, následující subjekty nejsou státními subjekty: soukromé firmy, neziskové organizace, obchodní nebo průmyslové asociace, instituce vyššího vzdělávání a zaměstnanecké odbory, a to ani pokud vykonávají práci jménem státních institucí nebo pro tyto instituce, pokud takový subjekt nemá zvláštní zmocnění od vládního subjektu USA podle nařízení FAR část 51. Člen pro společnost Adobe prohlašuje, že je spolu se svými přidruženými subjekty státním subjektem. Seznam kvalifikovaných „státních subjektů“ pro Japonsko je uveden zde: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 Francie: Státní subjekt je agentura, ministr, komise, rada či úřad (národní, regionální či místní); město, region či jakýkoli jiný subjekt podléhající francouzskému zákonu o veřejných orgánech, který je spravován státním subjektem.


2. Podmínky platné pro členy z řad státní správy


2.1 Další omezení. Pokud jde o členy ze skupiny institucí federální vlády Spojených států, rozumí se, že jakékoli objednávky se řídí nařízením FAR 52.232-18 (dostupnost financí) a FAR 52.232-19 (dostupnost financí na další fiskální rok), a proto členové ze skupiny institucí federální vlády USA nemohou využívat žádný produkt, pokud nemají k dispozici prostředky na jeho zaplacení. V míře, do jaké subjekty státní správy či místní samosprávy podléhají podobným požadavkům, nesmí takové subjekty instalovat produkty, pokud nemají na zaplacení takových objednávek k dispozici prostředky.


2.2 Ukončení. Tuto dohodu může člen, který je zákazník ze skupiny institucí federální vlády Spojených států, ukončit podle nařízení FAR 52.249-1 (o ukončení smlouvy z důvodu vhodnosti pro vládu). Společnost Adobe může na základě svého rozhodnutí podmínky kdykoli změnit.


2.3 Členové ze skupiny institucí federální vlády. Oznámení pro koncové uživatele ze skupiny institucí federální vlády USA (komerční položky): Produkty poskytované na základě této dohody představují „komerční položky“ ve smyslu definice v 48 C.F.R. § 2.101, zahrnující „komerční software k počítači“ a „dokumentaci ke komerčnímu softwaru k počítači“ a služby s nimi spojené ve smyslu použití těchto pojmů v 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202. V souladu s předpisem 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až § 227.7202-4 byly tento komerční software k počítači a dokumentace ke komerčnímu softwaru k počítači licencovány k používání koncovými uživateli ze skupiny institucí federální vlády USA (a) pouze jako komerční položka a (b) pouze v rozsahu práv, která jsou podle podmínek uvedených v této dohodě a v podmínkách používání udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Práva, která nejsou uvedena, si podle zákonů Spojených států vyhrazuje společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. ČLENOVÉ Z ŘAD NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ


Pro členy z řad neziskových organizací mohou platit další podmínky, které jsou uvedeny v Průvodci programem. Společnost Adobe si vyhrazuje právo ukončit členství, pokud člen není způsobilou neziskovou organizací odpovídající specifikaci v dokumentu https://helpx.adobe.com/cz/buying-programs/non-profit.html.