VILKÅR OG BETINGELSER FOR
ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN    
Denne kommercielle medlemskabsaftale ("aftale") for værdiincitamentplanen (value incentive plan) ("VIP" eller "program") beskriver vilkårene for din deltagelse som medlem i programmet. Aftalen gælder fra datoen for online-tilmeldingen. Denne aftale indgås af og mellem Adobe og kunden, der er angivet ved online-medlemskabstilmelding. "Adobe" skal forstås som enten Adobe Inc., et selskab, som er registreret i staten Delaware, med virksomhedsadresse på 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, hvis aftalen indgås med en medlemsorganisation i USA, Canada eller Mexico, eller med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et firma registreret i Irland med virksomhedsadresse på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, som autoriseret agent for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), hvis aftalen er indgået med en medlemsorganisation i Australien eller på anden vis med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et firma registreret i Irland med virksomhedsadresse på 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmet modtager licens fra Adobe U.S. til, at al software, alle tjenester og alle tilbud tilgængelige under programmet (samlet benævnt "produkt") må installeres og anvendes i USA (herunder USA's territorier og militærbaser, uanset hvor de befinder sig), Canada eller Mexico. Medlemmet vil modtage licens fra Adobe Irland som autoriseret agent for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835) til, at alle produkter kan installeres og anvendes i Australien. Medlemmet vil modtage licens fra Adobe Irland til, at alle produkter kan installeres og anvendes i alle andre lande og territorier.     
1. Programbeskrivelse.     
1.1 Generelle og programspecifikke betingelser. VIP-programmet er et fleksibelt licensprogram, beregnet til at give kvalificerede og berettigede kunder mulighed for at administrere og implementere produktlicenser, der er købt gennem programmet. VIP-programmet er et medlemskabsprogram baseret på en årlig produktfornyelsesperiode som yderligere defineret i afsnit 3.4 i denne aftale. Når kunden har ansøgt om medlemskab gennem VIP-administrationsgrænsefladen og er blevet godkendt til programmet af Adobe, vil organisationen være medlem af programmet ("medlem") indtil den tidligste af hændelserne (a) Adobe lukker programmet eller (b) denne aftale udløber. Medlemmets deltagelse er yderligere underlagt vilkårene angivet i programoversigten for programmet, som kan blive opdateret fra tid til anden og er tilgængelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_dk ("Programoversigt"). Programoversigten er hermed indarbejdet i aftalen ved henvisning. Adobe kan ændre programmets vilkår efter eget skøn. Hvis programmets vilkår ændres, er medlemmet muligvis forpligtet til igen at acceptere programmets betingelser i administrationspanelet.    
1.2 Opsigelse. Uanset ovenstående kan begge parter opsige aftalen med eller uden begrundelse med tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel. Opsigelse af denne aftale vil ikke berøre medlemmets forpligtelser med hensyn til produkter bestilt forud for opsigelsesdatoen, herunder uden begrænsning eventuelle abonnementsvilkår eller betalingsforpligtelser. Desuden kan Adobe øjeblikkeligt opsige denne aftale ved skriftlig meddelelse i tilfælde af væsentligt brud på aftalen (herunder, men ikke begrænset til, eventuel misbrug eller krænkelse af Adobes immaterielle ejendomsrettigheder). Hvis denne aftale ophører, skal medlemmets organisation øjeblikkeligt standse brugen af produkterne, slette produkterne fra alle computersystemer og alt it-udstyr, som disse er installeret på, samt returnere alle medier, der indeholder produkterne, foruden relateret materiale til medlemmets kontoadministrator. Kontoadministrator betyder enten (i) forhandler, hvis en transaktion foregår via en forhandler, eller (ii) Adobe-repræsentant, hvis en transaktion foregår direkte med Adobe.    
1.3 Betingelser for brug. Adgang til og brug af produkterne reguleres af Adobes gældende betingelser for brug, der er tilgængelige på https://www.adobe.com/dk/legal/terms.html. Vilkårene i de gældende betingelser for brug er herved indarbejdet ved henvisning (herunder uden begrænsninger vilkår i forbindelse med lovvalg og værneting). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og vilkårene i betingelserne for brug, gælder vilkårene i denne aftale.    
1.4 Programprodukter. For en komplet liste over produkter,
der er tilgængelige gennem programmet, skal medlemmet kontakte sin kontoadministrator eller gå til programmets websider på Adobe.com http://www.adobe.com/dk/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alle produkter købt gennem programmet er udelukkende til brug inden for medlemmets egen organisation, og alt videresalg, viderelicensering og anden distribution er forbudt, bortset fra som angivet i afsnit 4.1 og/eller programoversigten, hvis relevant. Visse tilbud kan være mulige at licensere ved køb af medfølgende produkter som beskrevet i programoversigten.    
1.5 Associerede enheder. Adobe accepterer, at kundens associerede enheder må afgive bestillinger i henhold til denne aftale på de produkter, der leveres i henhold til denne aftale. Kunden har fortsat det endelige erstatningsansvar for sådanne associerede enheders handlinger eller undladelser. Medlemmers associerede enheder betyder alle andre enheder, der kontrollerer, er kontrolleret af eller er under samme kontrol som medlemmet. For så vidt angår afsnit 1.5 betyder "kontrol" den direkte eller indirekte magt til at styre andre enheders forhold på baggrund af mindst 50 % af aktierne, stemmeretten, deltagelsen eller de økonomiske interesser i enheden.    
2. Deltagelse.    
2.1 Adobe ID og VIP ID. Et Adobe ID er påkrævet for at tilmelde sig programmet. Ved afslutningen af VIP-tilmeldingsprocessen bliver medlemmet tildelt et VIP ID, som skal være opført på alle VIP-ordrer. Medlemmet har ansvaret for handlinger eller undladelser foretaget af personer, som får adgang til og anvender produkterne gennem medlemmet.     
2.2 VIP-administrationspanel. Programmets administrations-grænseflade er "administrationspanelet". Når vilkårene i denne aftale accepteres, vil den person, der accepterer den på vegne af organisationen, blive udpeget som kontraktindehaver. Kontraktindehaveren kan tilføje systemadministrator(er) (hver af dem vil være "administrator"). Kontraktindehaveren og eventuelle administratorer får adgang til administrations-panelet, hvor der er mulighed for at få adgang til produktet, administrere abonnementer og se kontooplysninger. Via administrationspanelet kan administratoren give flere brugere inden for organisationen adgang til administrationspanelet. Medlemmet giver alle administratorer og kontraktindehavere bemyndigelse til at handle på vegne af medlemmet.    
2.3 Fortrolighed. Medlemmet skal behandle VIP-ID som fortroligt og må ikke dele eller videregive sådanne oplysninger.    
2.4 Medlemskaber. Vilkårene i Bilag B gælder for uddannelses-, stats-, og nonprofit-medlemskaber. Medlemmet skal anvende en separat VIP-aftale for alle produkter, der gøres tilgængelige og bestilles til brug i Folkerepublikken Kina.    
3. Bestilling, priser og overholdelse.    
3.1 Bestilling og priser. Medlemmet skal afgive produktordrer hos sin kontoadministrator inden for tredive (30) dage efter købsautorisationens dato, og betalingen beregnes fra købsautorisationens dato. Købsautorisationens dato betyder den dato, hvor købsautorisationen oprettes, eller ordredatoen, hvis der ikke oprettes en købsautorisation. Alle gebyrer fastsættes af medlemmets kontoadministrator. Anliggender som pris, levering og betalingsbetingelser skal aftales mellem medlemmet og medlemmets kontoadministrator. Adobe kan ikke garantere nogen bestemt rabat, medmindre Adobe er medlemmets kontoadministrator.    
3.2 Adgang og overholdelse. Ved at blive medlem får medlemmets administrator adgang til de tilgængelige produkter gennem administrationspanelet. Medlemmet vil have tredive (30) dage fra købsautorisationens dato til at afgive en tilsvarende ordre. En købsautorisation kan oprettes, når medlemmet tilføjer produkter gennem administrationspanelet.     
3.3 Overimplementering. Hvis antallet af bestilte produkter er mindre end det faktiske antal implementerede produkter efter den 30-dages periode, der nævnes i afsnit 3.2, vil medlemmet ikke længere kunne implementere yderligere produkter, før der er betalt for alle udestående implementeringer. Medlemmet kan administrere antallet af implementerede produkter i administrationspanelet.     
3.4 Jubilæumsdato for aftalen, abonnementsperiode og fornyelser.    
3.4.1 Jubilæumsdato. Medmindre andet er meddelt af Adobe, er medlemmets jubilæumsdato dagen tolv måneder efter, at Adobe enten har accepteret medlemmets første ordre, eller, hvis tidligere, medlemmets oprindelige godkendelsesdato for køb ("Jubilæumsdato").     
3.4.2 Abonnementsperiode. Abonnementsperioden betyder den periode, hvor et medlem kan anvende produkter og
tilhørende tjenester, og den omfatter den oprindelige Abonnementsperiode samt enhver fornyelse af Abonnementsperioden. Den oprindelige Abonnementsperiode betyder den periode, der starter på medlemmets første dato for købsautorisation og slutter på dagen før årsdagen. Hvis medlemmet fornyer, vil en fornyelsesAbonnementsperiode begynde på årsdagen og fortsætte indtil dagen før den næste årsdag. Anvendelse af abonnementsprodukter og relaterede tjenester ophører samtidigt på Abonnementsperiodens sidste dag. Medfølgende produkter skal anvendes inden for en enkelt abonnementsperiode, og eventuelle ubrugte medfølgende produkter udløber på abonnementsperiodens sidste dag. Yderligere oplysninger fås i programoversigten.    
3.4.3 Abonnementsfornyelser. Adobe vil gøre en rimelig indsats for at underrette medlemmet, før abonnementet udløber. Medlemmet skal forny abonnementerne forud for årsdagen for at være sikker på at kunne bruge produktet uafbrudt. Fornyelsesordrer kan afgives før årsdagen, men tidlig fornyelse ændrer ikke på årsdagen.     
3.5 Opgraderingsbeskyttelse. Køb af abonnementsproduktet/-produkterne omfatter opgraderingsret, hvilket betyder, at medlemmet vil være berettiget til at modtage den nyeste generelt tilgængelige version af et abonnementsprodukt købt under programmet, så længe produktabonnementet er betalt og aktivt på det tidspunkt, Adobe gør den nye version af produktet kommercielt tilgængeligt.     
3.6 Returnering. Uden præjudice for eventuelle rettigheder, som et medlem måtte have under en vilkårlig forbrugerlovgivning i den jurisdiktion, som medlemmet befinder sig i, kan medlemmet ikke returnere produktet, når først det er blevet installeret eller anvendt. Hvis medlemmet forud for installation anmoder om at returnere, skal medlemmet returnere hele ordren. Medlemmet skal anmode om returnering af produkter, der er købt i henhold til aftalen, via medlemmets kontoadministrator. I henhold til gældende garantirettigheder skal returanmodninger rettes til medlemmets kontoadministrator inden for fjorten (14) dage efter medlemmets oprindelige produktordredato. Adobe skal godkende alle returanmodninger, før en returnering er gyldig, som nærmere beskrevet i programoversigten.    
3.7 Ordrer afgivet direkte til Adobe. Hvis medlemmer afgiver ordrer direkte til Adobe, gælder dette afsnit. Medlemmer kan til enhver tid tilføje produkter via administrationspanelet eller via en Adobe-repræsentant, men du skal afgive en ordre på alle produkter til en Adobe-repræsentant. Produkter prissættes efter de aktuelle priser på tidspunktet for afgivelsen af ordren og beregnes forholdsmæssigt efter antallet af dage, der er tilbage af din abonnementsperiode. Din ordre kan være underlagt kreditbevilling. Medlemmet opkræves produktprisen samt gældende skatter og afgifter. Medlemmet skal betale det fulde beløb for de bestilte produkter inden for 30 dage efter den faktureringsdato, der er angivet på fakturaen. Beløb, der ikke betales inden for fristens udløb, tillægges renter, der svarer til det mindste beløb af enten 1,0 % pr. måned eller det maksimalt tilladte beløb for afgifter i restance inden for den gældende lov, fra udløbsdatoen indtil den dato, det fulde beløb samt renterne er fuldt ud betalt.    
4. Diverse.    
4.1 Licensoverdragelse. Produktets betingelser for brug regulerer ikke begrænsningerne vedrørende overførsel af produkter, der er givet i licens under eller i forbindelse med denne aftale. Under visse omstændigheder kan Adobe tillade overdragelse af produktlicenser i henhold til denne aftale efter eget skøn. Sådanne anmodninger skal rettes til Adobes kundeservice og indeholde en beskrivelse af årsagen til den foreslåede overdragelse samt erhververens kontaktoplysninger. Yderligere oplysninger fås i programoversigten. Det skal slås fast, at alle produkter gives i licens, de sælges ikke.    
4.2 Overholdelse af licens. Medlemmet skal opretholde systemer og/eller procedurer, der er tilstrækkelige til at sikre en nøjagtig registrering af antallet af kopier af de produkter, der er installeret og/eller implementeret, og opbevare optegnelser over installation og/eller implementering i to (2) år efter aftalens ophør. Adobe og/eller dets repræsentanter
kan højst foretage en revision af medlemmets installation/implementering af produkterne én gang om året med tredive (30) dages skriftligt varsel. En sådan revision kræver, at medlemmet tilvejebringer en uredigeret, nøjagtig rapport over alle de produkter, som medlemmet har installeret/implementeret og tilgået, samt al gyldig købsdokumentation for alle produkterne inden for tredive (30) dage efter anmodningen. Hvis revisionsresultaterne viser manglende overensstemmelse med produktlicenserne, skal medlemmet købe de nødvendige licenser inden for tredive (30) dage efter at være blevet underrettet herom. Uanset ovenstående forbeholder Adobe sig retten til at foretage en revision hos medlemmet af dennes licensinstallation og implementering efter ti (10) arbejdsdages forudgående skriftligt varsel inden for normal arbejdstid. Dette afsnit 4.2 vil forblive gyldigt efter opsigelse af aftalen i en periode på to (2) år.    
4.3 Anvendelse af oplysninger. Adobe kan anvende oplysninger om et medlem eller en associeret enhed, herunder navn og kontaktoplysninger, for at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Se Adobe Privacy Center (adobe.com/dk/privacy) for yderligere oplysninger.     
4.4 Status. Parterne er enige om, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb udtrykkeligt er undtaget fra anvendelse i denne aftale. Hvis medlemmet er en enhed i den amerikanske statsforvaltning, er medlemmet enig i, at Adobe skal have status og ret til at indkræve enhver misligholdelse af kontraktens krav, der udspringer af denne aftale i henhold til Contracts Disputes Act af 1978 ("Disputes Act").    
4.5 Generelt. Parterne er uafhængige kontrahenter, og denne aftale skal ikke fortolkes således, at den antyder, at en af parterne er agent eller venturedeltager for den anden. Medlemmet kan ikke overdrage denne aftale (som følge af loven eller andet) uden forudgående skriftligt samtykke fra Adobe, og enhver forbudt overdragelse vil være ugyldig. Adobe må, efter eget skøn, tildele eller forny denne aftale uden medlemmets forudgående skriftlige samtykke. Denne aftale er bindende og vil være gyldig for en tilladt arving eller tilknyttede personer/enheder. Ændringer vil kun være gyldige eller bindende, hvis de er skriftlige. Denne aftale (inklusive den programoversigt, der gælder for betingelserne for brug og eventuelle bilag eller online tilmeldingsinformation, hvis relevant) repræsenterer hele aftalen mellem parterne vedrørende emnet for denne aftale. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale erklæres uden retskraft, vil resten af aftalen fortsat være i fuld kraft og gyldig.    
Denne aftale forberedes og effektueres kun på engelsk. Den engelske sprogversion vil være gældende i alle henseender, og enhver version af denne aftale på noget andet sprog vil ikke være bindende og vil ikke have nogen virkning. Desuden accepterer hver part, at en underskrift af medlemmet eller Adobe på en ikke-engelsk sprogversion anses for at gælde som underskrift på den engelske version og at være bindende for alle parter, selvom der ikke er underskrift(er) på den engelske sprogversion. Uden begrænsning af foranstående gælder det, at hvis der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem den engelske sprogversion af denne aftale og en anden oversat version af denne aftale, er den engelske sprogversion og fortolkning gældende. Al kommunikation og alle meddelelser, der sker eller gives i henhold til denne aftale, og alle uenigheder, der opstår i forbindelse med denne aftale, vil blive foretaget eller løst på engelsk.    
4.6 Tjenester. Produktet kan integreres med en række tjenester, der drives enten af Adobe eller af tredjeparter, som kan indeholde brugergenereret indhold, der kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovligt i nogle lande eller (c) upassende til visning på arbejdspladsen. En komplet liste af integrerede tjenester fås på: www.adobe.com/go/integratedservices_dk. Hvis medlemmet ønsker at forhindre visning af eller adgang til brugergenereret indhold, kan vedkommende (i) deaktivere adgang til tjenesten i Creative Cloud Packager, hvor denne funktionalitet er stillet til rådighed eller (ii) blokere adgangen til tjenesterne via netværks-firewallen. Tjenester er ikke under nogen omstændigheder tilgængelige for brugere, der er yngre end tretten (13) år. Adobe fraskriver sig ansvaret for alt brugergenereret indhold, der er tilgængeligt via tjenesterne. Medlemmet er ansvarligt for at afgøre, om brugen af tjenesterne overholder gældende lovgivning i medlemmets jurisdiktion. Medlemmet har ikke ret til en refusion, og Adobe er ikke ansvarlig, hvis (i) adgangen til tjenesterne bliver bremset eller blokeret som følge af en regerings- eller tjenesteudbyderhandling, eller (ii) hvis Adobe efter rimeligt skøn anser, at det er nødvendigt at blokere adgang til nogle eller alle tjenester.    
BILAG B
UDDANNELSES-, STATS- OG
NONPROFITMEDLEMSKABER    
A. UDDANNELSESMEDLEMMER    
For det medlem, der er en uddannelsesenhed (defineret nedenfor), gælder følgende yderligere vilkår. Adobe forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesmedlemskaber, hvis medlemmet ikke er en uddannelsesenhed.    
1. Definitioner vedrørende uddannelsesmedlemmer.    
1.1 Uddannelsesenhed. Følgende er en ikke-udtømmende liste over kvalificerede uddannelsesenheder: (a) akkrediteret (af officielle akkrediteringsorganer) offentlig(t) eller privat grundskole eller gymnasium, som giver fuldtidsundervisning; (b) akkrediteret eller privat universitet eller videregående uddannelsesinstitution (herunder community, junior eller vocational college), der giver uddannelsesbeviser, der kræver mindst, hvad der svarer til to års fuldtidsstudier; (c) navngivne uddannelsesinstitutioner godkendt af Adobe, kun hvis de enkelte navngivne enheder er skriftligt godkendt af Adobe; (d) hospitaler, der er fuldt ud ejet og drevet af en ellers kvalificeret uddannelsesinstitution, hvor "fuldt ud ejet og drevet" betyder, at uddannelsesinstitutionen er eneejer af hospitalet og den eneste enhed, der udøver kontrol med den daglige drift, samt (e) forskningslaboratorier på højere læreanstalter, der er offentlige institutioner og er anerkendt af en national eller statslig uddannelsesmyndighed.    
Følgende er en ikke-udtømmende liste over enheder, der ikke er kvalificerede uddannelsesenheder: (a) ikke-akkrediterede skoler, (b) museer eller biblioteker, (c) hospitaler, der ikke er fuldt ud ejet og drevet af en ellers kvalificeret uddannelsesinstitution, (d) kirker eller religiøse organisationer, som ikke er akkrediterede skoler, (e) erhvervsfaglige uddannelsescentre eller skoler, der udsteder certifikater til kurser såsom softwareuddannelse eller videreuddannelse, som ikke er akkrediterede skoler, eller som giver uddannelsesbeviser, der kræver mindre end hvad der svarer til to års fuldtidsstudier, (f) militære skoler, som ikke giver akademiske uddannelsesbeviser, og (g) forskningslaboratorier, der ikke er anerkendt af en national eller statslig myndighed med ansvar for uddannelse. For eksempel er institutioner anerkendt af andre statslige afdelinger ikke kvalificerede.    
De ovennævnte lister gælder ikke for de lande, som er anført i afsnit 1.2 (regionsspecifik definition) nedenfor.    
1.2 Regionsspecifik definition af uddannelsesenhed.    
(a) Asien og Stillehavsområdet bortset fra sydøstasiatiske lande som defineret i underafsnit (b) nedenfor. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Australien, New Zealand, Indien, Sri Lanka, Fastlandskina, Hong Kong S.A.R., Taiwan R.O.C., Sydkorea, Malaysia, Folkerepublikken Bangladesh, Den Demokratiske Forbundsrepublik Nepal, Republikken Myanmarunionen, Pakistan eller Mongoliet eller et land, som udpeges af Adobe fra tid til anden, skal "uddannelsesenheder" forstås som enheder, der opfylder definitionen af "kvalificerede uddannelsesmæssige brugere" (undtagen for afsnittene "Fuld- og deltidsansatte undervisere og medarbejdere" og "studerende") udpeget af Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller dette websteds efterfølger), som opdateres af Adobe fra tid til anden.    
(b) Sydøstasiatiske lande. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Thailand eller Vietnam, vil "uddannelsesenhed" eller "uddannelsesinstitution" have de respektive betydninger, som er udpeget af Adobe på www.adobe.com/go/education_
entity_seasia_eden (eller dette websteds efterfølger), som opdateres af Adobe fra tid til anden.    
(c) Japan. Hvis uddannelsesmedlemmet er bosiddende i Japan, vil "uddannelsesenhed" eller "uddannelsesinstitution" have de respektive betydninger, som er udpeget af Adobe på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller dette websteds efterfølger), som opdateres Adobe fra tid til anden.    
1.3 Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau. Grundskoler og skoler på gymnasialt niveau er defineret i programoversigten. Adobe kan have tilgængelige tilbud for medlemmer, der defineres som grundskolder og skoler på gymnasialt niveau. Adobe forbeholder sig retten til at bringe grundskolelicenser og licenser til skoler på gymnasialt niveau til ophør, hvis medlemmet ikke er en grundskole eller skole på gymnasialt niveau som defineret i programoversigten. Se vejledningen til VIP-uddannelsesprogrammet for yderligere oplysninger.    
B. STATSLIGE MEDLEMMER    
For et medlem, der er en statslig enhed (defineret nedenfor), gælder følgende yderligere vilkår. Adobe forbeholder sig retten til at afbryde statsmedlemskaber, hvis medlemmet ikke er en statslig enhed.    
1. Definitioner vedrørende statslige medlemmer.    
Statslig enhed. Deltagelsen er betinget af, at medlemmet (og enhver associeret enhed) er en "statslig enhed", hvilket betyder: (a) en/et føderal(t), central(t) eller national(t) organ, afdeling, udvalg, nævn, kontor, råd eller myndighed (udøvende, lovgivende eller dømmende), (b) et/en kommune, region, by, stat, afdeling, udvalg, nævn, kontor, råd, væsen eller myndighed eller et andet organ inden for den udøvende, lovgivende eller dømmende magt i den stat eller de lokale myndigheder, der er oprettet ved forfatningen eller en statut for den regerende stat, herunder distrikts-, regions- og statsadministrationskontorer eller (c) et offentligt organ eller en offentlig organisation oprettet og/eller finansieret af føderale, statslige eller lokale regeringer, som har tilladelse til at drive virksomhed til regulering eller understøttelse af borgere, virksomheder eller andre statslige enheder. For at undgå tvivl er private "profitvirksomheder", nonprofitorganisationer, brancheforeninger og fagforeninger ikke inkluderet. Desuden er private organisationer, der arbejder på vegne af eller sammen med statslige myndigheder, udelukket. Medlemmet erklærer over for Adobe, at det og dets associerede enheder er statslige enheder. En liste over kvalificerede "statslige enheder" for Japan kan findes på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.
1.1 For Frankrig: En statslig enhed er et organ, en minister, et udvalg, et nævn, et kontor eller et råd (nationalt, regionalt eller lokalt), en by, en region eller en enhed, der er omfattet af den franske offentlige lovgivning og under administration af en offentlig enhed.    
2. Vilkår gældende for statslige medlemmer.    
2.1 Yderligere restriktioner. For medlemmer i den amerikanske føderale forvaltning er det underforstået, at alle ordrer er underlagt FAR 52.232-18 (Availability of Funds, tilgængelighed af midler) og FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year, tilgængelighed af midler til næste regnskabsår), og derfor må medlemmer i den amerikanske føderale forvaltning ikke anvende noget produkt, medmindre der er tilgængelige midler til at betale for sådanne ordrer. I det omfang en statslig eller lokal myndighed er underlagt tilsvarende krav, må sådanne enheder ikke anvende noget produkt, medmindre der er tilgængelige midler til at betale for sådanne ordrer.    
2.2  Opsigelse. Denne aftale kan opsiges af et medlem, der er en kunde fra den amerikanske føderale forvaltning i henhold til FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government, opsigelse til statens fordel). Adobe kan til enhver tid ændre vilkårene.    
2.3 Medlemmer i den amerikanske føderale forvaltning. Meddelelse til slutbrugere i den amerikanske føderale forvaltning (Commercial Items): Produkterne, der leveres inden for rammerne af denne aftale, er "Commercial Item(s)", som dette begreb er defineret i 48 C.F.R. §2.101, og består af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" og tjenester, der er relateret hertil, således som disse begreber er anvendt i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, i det omfang disse bestemmelser måtte finde anvendelse. I henhold til 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til §227.7202-4, i det omfang disse bestemmelser måtte finde anvendelse, gives Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation i licens til slutbrugere i den amerikanske føderale forvaltning (a) kun som Commercial Items og (b) alene med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i medfør af denne aftales vilkår og betingelser samt betingelserne for brug. Ikke offentliggjorte rettigheder forbeholdes i henhold til amerikansk lovgivning—Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.    
C. NONPROFITMEDLEMMER    
Yderligere betingelser, der gælder for nonprofitmedlemmer, er indeholdt i programoversigten. Adobe forbeholder sig retten til at opsige medlemsskaber, hvis medlemmet ikke er en berettiget nonprofitorganisation som beskrevet på https://helpx.adobe.com/dk/buying-programs/non-profit.html.