ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN
KOŞULLARI VE ŞARTLARI
İşbu Value Incentive Plan (“VIP” ya da “Program”) Ticari Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Programa Üye olarak katılımınıza ilişkin koşulları belirler. Sözleşme, çevrimiçi kayıt tarihi itibariyle yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme, Adobe ve Üye olmak için çevrimiçi kayıtta tanımlanan müşteri arasında ve bunlar tarafından akdedilmiştir. “Adobe” ile kastedilen, Sözleşmenin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ya da Meksika'da bulunan bir Üye kuruluşu ile akdedilmesi halinde ticari merkezi 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 adresinde bulunan bir Delaware şirketi Adobe Inc., Sözleşmenin Avustralya'da bulunan bir Üye kuruluşu ile akdedilmesi halinde Adobe Systems Pty Ltd'nin (ABN 72 054 247 835) yetkili temsilcisi olarak ticari merkezi 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde bulunan ve İrlanda'da tüzel kişilik kazanmış ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED ya da aksi takdirde İrlanda'da tüzel kişilik kazanmış ve ticari merkezi 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde bulunan ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED'tir. Üye; Birleşik Devletler (Birleşik Devletlere ait tüm toprak parçaları ve askeri üsler dahil), Kanada ya da Meksika'da yüklenecek ve kullanılacak, Program kapsamına giren tüm yazılım, hizmet ve tekliflerin (topluca, “Ürün”) lisansını Adobe ABD'den edinmelidir. Üye, Avustralya'da yüklenecek ve kullanılacak tüm Ürünlerin lisansını Adobe Systems Pty Ltd'nin (ABN 72 054 247 835) yetkili temsilcisi olan Adobe Ireland'dan edinmelidir. Üye, tüm diğer ülke ve bölgelerde yüklenecek ve kullanılacak tüm Ürünlerin lisansını Adobe Ireland’dan edinmelidir.
0B1. Program Tanımı.
1.1 Genel ve Program Süresi. VIP Programı, uygun nitelikleri taşıyan müşterilerin Program vasıtasıyla satın alınan Ürün lisanslarını yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış esnek bir lisanslama programıdır. VIP Programı, bu Sözleşmede Bölüm 3.4’te ayrıntılıolarak açıklandığı üzere, yıllık ürün yenileme dönemine bağlı bir üyelik programıdır. VIP yönetim kullanıcı arabirimi aracılığıyla üyeliğe kaydolduğunda ve Adobe tarafından Programa kabul edildiğinde kuruluş; (a) Adobe, Programı sonlandırana kadar ya da (b) işbu Sözleşme sona erenekadar Programın üyesi (“Üye”) olacaktır. Üyenin katılımı, ayrıca Programın www.adobe.com/go/vip_program_guide_tr adresinde bulunan ve muhtelif zamanlarda güncellenebilecek program rehberinde (“Program Rehberi”) belirtilen koşullara tabidir. Program Rehberi atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Adobe, tamamen kendi takdirine göre Programın koşullarını değiştirebilir. Program koşulları değişirse Üyenin, Konsolda Program koşullarını yeniden kabul etmesi gerekebilir.
1.2 Sonlandırma. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, taraflardan her biri otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz olarak Sözleşmeyi sonlandırabilir. İşbu Sözleşmenin sona ermesi, Üyenin sona erme tarihinden önce sipariş edilen Ürünlere ilişkin yükümlülüklerini (abonelik koşulları ya da ödeme yükümlülükleri dahil) etkilemez. Ek olarak Adobe, esaslı ihlal halinde (Adobe’nin fikri mülkiyet haklarının suistimal ya da ihlal edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işbu Sözleşmeyi yazılı bildirim ile derhal sona erdirebilir. İşbu Sözleşme sona ererse Üyenin kuruluşu, Ürünleri kullanmayı derhal bırakmalı, Ürünleri bulunduğu tüm bilgisayar sistemlerinden ve BT ekipmanından silmeli ve Ürünleri içeren tüm ortamlar ile ilgili materyalleri Üyenin Hesap Yöneticisine iade etmelidir. Hesap Yöneticisi ile kastedilen, (i) işlemin satıcı aracılığı ile yapılması halinde Satıcı ya da (ii) işlemin Adobe ile yapılması halinde Adobe temsilcisidir.
1.3 TOU. Ürünlere erişim ve Ürünlerin kullanılması, https://www.adobe.com/tr/legal/terms.html adresindeki geçerli Adobe kullanım koşullarına (“TOU”) tabidir. Geçerli TOU’ların (amir hukuk ve yetkili mahkeme ile ilgili koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm koşulları, atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Bu Sözleşme koşulları ile TOU koşulları arasında herhangi bir çelişki olması halinde bu Sözleşmenin koşulları geçerli olacaktır.
1.4 Program Ürünleri. Program aracılığıyla kullanıma sunulan Ürünlerin tam listesi için Üye, Hesap Yöneticisi ile irtibata geçmeli ya da Adobe.com adresinde bulunan Program web sayfalarına gitmelidir http://www.adobe.com/tr/howtobuy/buying-programs/vip.html. Program aracılığıyla satın alınan tüm Ürünler sadece Üyenin kendi kuruluşu dahilinde kullanım içindir ve bunların yeniden satışı, alt lisanslarının verilmesi ve diğer dağıtımları Bölüm 4.1 ve/veya Program Rehberinde (varsa) öngörülenler hariç yasaktır. Program Rehberinde açıklandığı şekilde, lisans için Kredi satın alma yolu ile belirli teklifler sunulabilir.
1.5 İştirakler. Adobe, müşteri İştiraklerinin işbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ürünler için sipariş verebileceğini kabul eder. Söz konusu İştirakin tüm eylem ve kusurları nihai olarak Müşterinin sorumluluğundadır. İştirak, Üye için Üyeyi kontrol eden, Üye tarafından kontrol edilen veya Üye ile ortak kontrol altında olan başka bir kuruluş anlamına gelir. Bu Bölüm 1.5'in amaçları doğrultusunda “kontrol” terimi, diğer kuruluştaki hisselerin, oy haklarının, katılım hakkının veya ekonomik çıkarın en az %50'sine sahip olma sonucunda diğer kuruluşun işlerini yönetmeyi mümkün kılan doğrudan veya dolaylı yetki anlamına gelir.
2B2. Katılım.
2.1 Adobe ID ve VIP ID. Programa kaydolmak için bir Adobe ID gerekir. VIP kayıt sürecinin tamamlanması ile birlikte Üyeye tüm VIP siparişlerinde atıfta bulunulması gereken bir VIP ID atanacaktır. Üye, Üye aracılığıyla Ürünleri kullanan ve Ürünlere erişim edinen kişilerin eylem ya da kusurlarından sorumludur.
2.2 VIP Konsolu. Program yönetim kullanıcı arabirimi, “Konsoldur.” İşbu sözleşme koşulları kabul edildiğinde kuruluş adına kabul eden şahıs Sözleşme Sahibi olarak atanacaktır. Sözleşme Sahibi, sistem yöneticileri (her biri "Yönetici"dir) ekleyebilir. Sözleşme Sahibine ve Yöneticiye, Ürüne erişebilecekleri, aboneliklerini yönetebilecekleri ve hesap bilgilerini görüntüleyebilecekleri Konsol için erişim izni verilecektir. Konsol, Yöneticinin kuruluş dahilindeki ek kullanıcıları Konsola erişmeleri için davet etmesine olanak tanıyacaktır. Üye, Yöneticiye veya Sözleşme Sahibine Üye adına hareket etme yetkisi verir.
2.3 Gizlilik. Üye, VIP ID’sini gizli bilgi olarak kabul etmeli ve söz konusu bilgileri paylaşmamalı ya da ifşa etmemelidir.
2.4 Üyelikler. Eğitim, Kamu ve Kâr Amaçlı Olmayan Üyeliklere Ek B’deki koşullar uygulanır. Üye, Çin Halk Cumhuriyeti’nde kullanıma sunulan ve burada kullanılmak üzere sipariş edilen tüm Ürünler için ayrı bir VIP Sözleşmesi kullanmalıdır.
4B3. Sipariş Verme, Ücretlendirme ve Yerine Getirme.
3.1 Sipariş Verme ve Ücretlendirme. Üye, ödemenin Satın Alma Onay Tarihinden itibaren hesaplanması koşuluyla Satın Alma Onay Tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Hesap Yöneticisine Ürün siparişi verebilir. Satın Alma Onay Tarihi ile kastedilen, Satın Alma Onayının oluşturulduğu tarihtir; Satın Alma Onayı oluşturulmadıysa sipariş tarihidir. Tüm ücretler, Üyenin Hesap Yöneticisi tarafından belirlenir. Ücret, teslimat ve ödeme koşulları gibi konular, Üye ile Üyenin Hesap Yöneticisi arasında kararlaştırılmalıdır. Adobe, Üyenin Hesap Yöneticisi değilse belirli bir indirimi garanti edemez.
3.2 Erişim ve Yerine Getirme. Üye olunması ile birlikte Üyenin Yöneticisine, Konsol vasıtasıyla mevcut Ürünlere erişim sağlanacaktır. Üye, ilgili siparişi Satın Alma Onayı Tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde verebilir. Üye, Konsol vasıtasıyla Ürünleri eklerken bir Satın Alma Onayı oluşturulabilir.
3.3 Aşırı Dağıtım. Sipariş edilen Ürün sayısı, Bölüm 3.2’de atıfta bulunulan otuz günlük süreden sonra dağıtılan fiili Ürün sayısından azsa o zaman Üye, bekleyen tüm dağıtımlar için ödeme yapılana kadar ek Ürün dağıtamayabilir. Üye, dağıtılan Ürünlerin sayısını Konsolda yönetebilir.
3.4 Sözleşme Yıldönümü Tarihi, Abonelik Dönemi ve Abonelik Yenilemeleri.
3.4.1 Sözleşme Yıldönümü Tarihi. Adobe tarafından aksi bildirilmediği sürece, Üyenin Yıldönümü Tarihi, Üyenin ilk siparişinin Adobe tarafından kabul edildiği günden on iki ay sonrası veya daha önceyse Üyenin ilk Satın Alma Onay Tarihidir (“Yıldönümü Tarihi”).
3.4.2 Abonelik Dönemi. Abonelik Dönemi ile kastedilen, bir Üyenin Ürünleri ve ilgili hizmetleri kullanabileceği süredir ve başlangıç Abonelik Dönemi ile tüm yenileme Abonelik Dönemlerini içerir. Başlangıç Abonelik Dönemi ile kastedilen, Üyenin ilk Satın Alma Onay Tarihinde başlayan ve Yıldönümü Tarihinden önceki gün sona eren dönemdir. Üye aboneliğini yenilerse Abonelik Dönemi, Yıldönümü Tarihinde yenilenecektir ve bir sonraki Yıldönümü Tarihinden bir önceki güne kadar devam edecektir. Abonelik Ürünlerinin ve ilgili hizmetlerin kullanımı, Abonelik Döneminin son günü sona erer. Krediler, tek bir Abonelik Dönemi içerisinde kullanılmalıdır ve kullanılmamış Krediler, Abonelik Döneminin son gününde sona erer. Program Rehberinden ek bilgi edinilebilir.
3.4.3 Abonelik Yenilemeleri. Adobe, aboneliğin sona ermesinden önce Üyeye bildirimde bulunmak için makul çaba gösterecektir. Üye, Ürünün kesintisiz kullanımını sağlamak için abonelikleri Yıldönümünden önce yenilemelidir. Yenileme siparişleri Yıldönümü Tarihinden önce verilebilir; ancak erken yenileme, Yıldönümü Tarihini değiştirmez.
3.5 Yükseltme Koruması. Abonelik Ürünlerinin satın alınması yükseltme hakkını da kapsar; bu çerçevede Adobe, Ürünün yeni bir sürümünü piyasaya sunduğunda Ürün aboneliğinin ücreti ödendiği ve abonelik etkin olduğu sürece Üye, program kapsamında satın alınan abonelik Ürününün kullanıma sunulan son sürümünü alma hakkına sahip olacaktır.
3.6 İadeler. Üyenin, bulunduğu yargı bölgesindeki tüketici hakları uyarınca sahip olabileceği haklara halel gelmeksizin Ürün bir kere yüklendiğinde ya da Ürüne bir kere erişildiğinde Üye bu Ürünü iade edemez. Üye kurulumdan önce iade talep ederse siparişin tamamını iade etmelidir. Üye, Sözleşme uyarınca satın aldığı Ürünlerin iadesini Üyenin Hesap Yöneticisi aracılığıyla talep etmelidir. Geçerli garanti haklarına tabi olmak üzere iade talepleri, Üyenin orijinal Ürün sipariş tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde Üyenin Hesap Yöneticisine ibraz edilmelidir. Program Kılavuzunda ayrıntılı olarak tanımlandığı gibi iadelerin geçerli olması için Adobe’nin tüm iade taleplerini onaylaması gerekir.
3.7 Doğrudan Adobe'ye Verilen Siparişler. Üye doğrudan Adobe'ye sipariş verirse bu bölüm geçerli olacaktır. Üyeler, Konsol veya bir Adobe temsilcisi aracılığıyla istedikleri zaman Ürünler ekleyebilir, ancak bir Adobe temsilcisiyle tüm Ürünler için sipariş vermeniz gerekir. Ürünler, sipariş edildikleri zaman geçerli olan ücretlere göre fiyatlandırılır ve Abonelik Döneminizde kalan günlerle orantılı olarak dağıtılır. Siparişiniz kredi onayına tabi olabilir. Üyeden Ürün ücreti ve geçerli vergiler alınacaktır. Üye, sipariş edilen Ürünler için fatura tutarını fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde ödemelidir. Vadesi geldiği halde ödenmeyen tutarlara, vade sonundan tüm tutarın faiziyle birlikte tam olarak ödendiği tarihe kadar ayda %1,0 veya ödenmemiş ücretler için yürürlükteki yasalar tarafından izin verilen maksimum orandan hangisi azsa bu orana göre faiz uygulanacaktır.
6B4. Diğer Hususlar.
4.1 Lisansın Devri. İşbu Sözleşme kapsamında ya da bu Sözleşme ile bağlantılı olarak lisansı alınan Ürünlerin devrine ilişkin kısıtlamalar Ürün TOU’larına tabi değildir. Sınırlı durumlarda Adobe, yalnızca kendi takdirine göre bu Sözleşme kapsamındaki Ürün lisanslarının devrine izin verebilir. Söz konusu talepler; önerilen devrin sebebine ilişkin açıklama ile devralanın irtibat bilgileriyle birlikte Adobe Müşteri Hizmetlerine iletilmelidir. Program Rehberinden ek bilgi edinilebilir. Tüm tekliflerin lisanslı olduğunu ve satılmadığını unutmayın.
4.2 Lisansa Uygunluk. Üye, yüklenen ve/veya dağıtılan Ürünlerin tam kopya sayısının kaydını sağlamak üzere gerekli sistemleri ve/veya prosedürleri uygulamalı ve Sözleşmenin sona ermesinden sonra iki (2) sene boyunca Ürün yükleme ve/veya dağıtım kayıtlarını saklamalıdır. Adobe ve/veya temsilcileri otuz (30) gün önceden bildirim göndermek suretiyle ve yılda bir kereden fazla olmamak kaydıyla Üyenin Ürün yükleme/
dağıtımına ilişkin bir denetim yürütebilir. Söz konusu denetim gereği Üye, talep edildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde yüklediği/dağıttığı ve eriştiği tüm Ürünlere ilişkin üzerinde düzenleme yapılmamış, eksiksiz ve doğru bir rapor ile tüm geçerli satın alma belgelerini sağlamalıdır. Denetim bulgularına göre Ürün lisanslarına uyulmadığı görülüyorsa Üye bu konuda bildirim aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde gerekli lisansları satın almalıdır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Adobe, on (10) iş günü önceden yazılı bildirim suretiyle ve olağan iş saatleri esnasında, Üye lisans yükleme ve dağıtımına ilişkin yerinde denetim yürütme hakkını saklı tutar. İşbu Bölüm 4.2 Sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki (2) sene boyunca geçerliliğini korur.
4.3 Bilgilerin Kullanımı. Adobe, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ad ve iletişim bilgileri gibi, Üye ya da İştirak hakkındaki bilgileri kullanabilir. Daha fazla bilgi için Adobe Gizlilik Merkezine bakın (adobe.com/tr/privacy).
4.4 Statü. Taraflar, Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler hakkındaki Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın bu Sözleşmenin uygulanmasında dikkate alınmamasını kabul etmektedir. Üye, ABD Federal Hükümeti'nin bir kuruluşu ise Adobe’nin, 1978 tarihli Sözleşme İhtilafları Yasası (“İhtilaflar Yasası”) uyarınca bu Sözleşmeden kaynaklanan sözleşme ihlali iddiasında bulunma statüsüne ve hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.
4.5 Genel. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve bu Sözleşme taraflardan birinin diğer tarafın aracısı ya da ortak girişimcisi olduğu şeklinde yorumlanamaz. Üye, Adobe’nin ön yazılı izni olmaksızın bu Sözleşmeyi (kanun marifetiyle veya başka bir şekilde) devredemez; yasaklanmış devirler hükümsüz ve geçersiz sayılır. Adobe, Üyenin ön yazılı izni olmaksızın tamamen kendi takdirine göre bu Sözleşmeyi devredebilir veya yenileyebilir. Bu Sözleşme, izin verilen halefler ya da devralanlar üzerinde bağlayıcı olacak ve lehlerine hüküm ifade edecektir. Yazılı olmadıkça hiçbir değişiklik, geçerli ya da bağlayıcı olmayacaktır. Bu Sözleşme (Program Rehberi, geçerli TOU’lar ve varsa Ekler veya çevrimiçi kayıt bilgileri dahil), bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğuna karar verilirse Sözleşmenin geri kalan kısmı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.
İşbu Sözleşme sadece İngilizce olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. İngilizce dilindeki nüsha, tüm açılardan amir nüshadır ve işbu Sözleşmenin diğer dillerdeki nüshaları bağlayıcı olmadığı gibi geçerli de değildir. Ayrıca, tarafların her biri İngilizce dilindeki nüsha imzalanmamış olsa dahi Üyenin veya Adobe’nin İngilizce dilinde olmayan bir nüsha üzerindeki imzasının, İngilizce dilindeki nüsha üzerindeki imzası olarak değerlendirileceğini ve taraflar üzerinde bağlayıcı olacağını kabul eder. Yukarıda anılanlara halel gelmeksizin, işbu Sözleşmenin İngilizce dilindeki nüshası ile tercüme edilmiş başka bir nüshası arasında herhangi bir uyuşmazlık veya tutarsızlık olursa, İngilizce dilindeki nüsha ve yorum geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm iletişimler veya bildirimler İngilizce dilinde olacak ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflar İngilizce dilinde çözümlenecektir.
4.6 Hizmetler. Ürün, Adobe ya da üçüncü taraflarca işletilen ve (a) çocuklar için uygun olmayan, (b) bazı ülkelerde yasal olmayan ya da (c) iş yerinde görüntülemek için uygun olmayan, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik ihtiva edebilecek çeşitli hizmetler ile birlikte sunulabilir. Birlikte sunulan hizmetlerin tam listesine bu adresten ulaşabilirsiniz: www.adobe.com/go/integratedservices_tr. Üye, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik hizmetlerinin görüntülenmesini veya erişimini engellemek isterse (a) bu özelliğin sunulduğu Creative Cloud Packager’da hizmet erişimini devre dışı bırakabilir ya da (b) ağ güvenlik duvarı yoluyla hizmetlere erişimi engelleyebilir. Hizmetler, hiçbir durumda, on üç (13) yaşın altındaki kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Adobe, kullanıcının hizmetler aracılığıyla oluşturduğu içerikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Hizmetlerin kullanımının Üyenin bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olup olmadığını belirleme sorumluluğu Üyeye aittir. Devletin veya hizmet sağlayıcısının bir eylemi sonucunda (i) hizmetlere erişim yavaşlarsa veya engellenirse ya da (ii) Adobe bazı veya tüm hizmetlere erişimi, makul bir sebeple engellerse Üyenin geri ödeme talebinde bulunma hakkı ve Adobe’nin herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.
EK B
EĞİTİM, KAMU VE KÂR AMAÇLI
OLMAYAN ÜYELİKLER
8BA. EĞİTİM ÜYELİKLERİ
Bir Eğitim Kurumu (aşağıda tanımlandığı üzere) olan Üyeler için aşağıdaki ek koşullar uygulanır. Üyenin bir Eğitim Kurumu olmaması halinde Adobe, Eğitim üyeliklerini sonlandırma hakkını saklı tutar.
10B1. Eğitim Üyelerine Uygulanacak Tanımlar.
1.1 Eğitim Kurumu. Aşağıdaki liste, nitelikli eğitim kurumlarının kısmi bir listesidir: (a) akredite edilmiş (resmi akreditasyon kurumları tarafından) ve tam zamanlı eğitim veren, devlete ait ya da özel ilkokul ya da ortaokullar; (b) en az iki senelik tam zamanlı eğitim denkliği veren, akredite edilmiş, devlete ait ya da özel üniversite ya da yüksekokul (devlete ait iki senelik üniversiteler ya da meslek yüksekokulları dahil); (c) bireysel olarak adlandırılan kuruluşların Adobe tarafından yazılı olarak onaylanmış olması şartıyla adlandırılmış eğitim kurumları; (d) diğer nitelikli eğitim kurumlarının tamamen sahip olduğu ve işlettiği hastaneler (burada “tamamen sahip olduğu ve işlettiği” ile kastedilen, eğitim kurumunun hastanenin tek sahibi ve günlük eylemlerde denetimi elinde tutan tek kurum olmasıdır ve (e) resmi bir kurum olan ve ulusal ya da bir eyalet eğitim kurumu tarafından tanınan, yüksek öğrenim araştırma laboratuvarları.
Aşağıdaki liste, nitelikli olmayan eğitim kurumlarının kısmi bir listesidir: (a) akredite edilmemiş okullar; (b) müzeler ya da kütüphaneler; (c) diğer nitelikli eğitim kurumlarının tamamen sahip olmadığı ve işletmediği hastaneler; (d) akredite edilmiş okul olmayan kiliseler ya da dini kuruluşlar; (e) akredite edilmiş okullar olmayan ya da en az iki senelik tam zamanlı eğitim denkliği vermeyen, mesleki eğitim merkezleri ya da bilgisayar yazılım eğitimi ya da iş eğitimi gibi kurs sertifikaları veren okullar; (f) akademik derece vermeyen askeri okullar ve (g) eğitim ile ilgili ulusal ya da eyalet bakanlığı tarafından tanınmamış araştırma laboratuvarları. Örneğin başka kamu daireleri tarafından tanınan kurumlar elverişli değildir.
Yukarıdaki listeler, aşağıda yer alan Bölüm 1.2’de (Bölgelere Özgü Tanım) listelenen ülkelere uygulanmaz.
1.2 Eğitim Kurumunun Bölgelere Özgü Tanımı.
(a) Aşağıda yer alan alt paragraf (b)’de tanımlandığı üzere Güneybatı Asya Pasifik Ülkeleri hariç Asya Pasifik Ülkeleri. Eğitim Üyesi Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Sri Lanka, Anakara Çin, Hong Kong Özerk Yönetimi, Tayvan R.O.C., Kore Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti, Myanmar Birliği Cumhuriyeti, Pakistan ya da Moğolistan ya da Adobe tarafından muhtelif zamanlarda atanacak olan ülkelerdeyse “Eğitim Kurumu” ile kastedilen, http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html adresinde (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen “Nitelikli Eğitim Kullanıcıları” (“Tam ve Yarı Zamanlı Fakülte ve Personel” ve “Öğrenciler” bölümleri hariç) ile aynı anlama gelen kurumlardır.
(b) Güneybatı Asya Ülkeleri. Eğitim Üyesi; Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Taylan ve Vietnam’daysa “Eğitim Kurumu” ya da “Eğitim Kuruluşu”, www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden adresinde (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen ilgili anlama gelir.
(c) Japonya. Eğitim Üyesi Japonya’daysa “Eğitim Kurumu” ya da “Eğitim Kuruluşu”, https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html adresinde (ya da bu web sitesinin halef web sitelerinde) Adobe tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği üzere belirlenen ilgili anlama gelir.
1.3 İlkokullar ve Ortaokullar. İlkokullar ve Ortaokullar, Program Rehberinde tanımlanmıştır. Adobe'nin İlkokul ve Ortaokul niteliğindeki üyeler için teklifleri bulunabilir. Üyenin, Program Rehberinde tanımlandığı şekliyle İlkokul ve Ortaokul olmaması durumunda Adobe, İlkokul ve Ortaokul lisans ve üyeliklerini sona erdirme hakkını saklı tutar. Daha fazla ayrıntı için VIP Eğitim Program Rehberine bakın.
12BB. KAMU ÜYELİKLERİ
Bir Kamu Kurumu (aşağıda tanımlandığı üzere) olan Üyeler için aşağıdaki ek koşullar uygulanır. Üyenin bir Kamu Kurumu olmaması halinde Adobe, Kamu üyeliklerini sonlandırma hakkını saklı tutar.
14B1. Kamu Üyelerine Uygulanacak Tanımlar.
Kamu Kurumu. Katılım, bir “kamu kurumu” olan Üyeye bağlıdır ve bununla kastedilen: (a) federal, merkezi ya da ulusal bir kurum, bölüm, kurul, heyet, makam ya da otorite
(idari, yürütme ya da adli); (b) belediye, özel bölge, şehir,
ilçe ya da eyalet resmi kurumu, dairesi, kurulu, heyeti, konseyi, tüzel kişiliği ya da otoritesi veya ilçe, bölge ya da eyalet
idari makamları dahil anayasa ya da ilgili eyaletin yasaları tarafından oluşturulmuş, eyalet hükümetinin ya da
yerel hükümetin düzenleyici, adli ya da idari sair kurumu ya da (c) federal, yerel hükümetler ya da eyalet hükümetleri tarafından kurulan ve/veya ödenekleri karşılanan ve vatandaşları, işletmeleri veya diğer kamu kurumlarınıidare ve destek işini yürütmeye yetkili olan kamu kurumveya kuruluşu. Şüpheye mahal vermemek açısından, özel “kâr amaçlı olmayan” şirketler, kâr amaçlı olmayan kuruluşlar, ticaret ya da sanayi birlikleri ve işçi sendikaları dahil değildir. Kamu kurumları adına ya da kamu kurumları ile birlikte iş yapan özel kuruluşlar da dahil değildir. Üye; kendisi ve İştiraklerinin kamu kurumu olduğunu Adobe’ye beyan eder. Japonya için nitelikli “Kamu Kurumları” listesi aşağıdaki adreste mevcuttur:
http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.
1.1 Fransa için: Bir Kamu Kurumu, Fransız Kamu Hukukuna tabi ve bir kamu kurumunun idaresinde olan bir daire, bakanlık, komisyon, heyet, makam ya da kurul (ulusal, bölgesel ya da yerel), şehir, bölge ya da kurumdur.
16B2. Kamu Üyelerine Uygulanacak Koşullar.
2.1 Ek Kısıtlamalar. Birleşik Devletler Federal Hükümeti Üyeleri için siparişlerin FAR 52.232-18 (Fonların Elverişliliği) ile FAR 52.232-19’a (Fonların Bir Sonraki Mali Yıl için Elverişliliği) tabi olduğu ve bu nedenle, söz konusu siparişler için ödenecek fonlar olmadığı sürece Birleşik Devletler Federal Hükümeti Üyelerinin Ürün dağıtamayacağı kabul edilir. Eyalet ya da yerel kamu kuruluşlarının benzer gereksinimlere tabi olduğu ölçüde, söz konusu siparişler için ödenecek fonlar olmadığı sürece söz konusu kurumlar Ürün dağıtamaz.
2.2 Sonlandırma. İşbu Sözleşme FAR 52.249-1 uyarınca bir Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti müşterisi olan bir Üye tarafından sonlandırılabilir (Kamu Kurumunun Lehine Sonlandırma). Adobe, Şartları istediği zaman değiştirebilir.
2.3 Federal Hükümet Üyeleri. ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcılarına yapılacak bildirimler (Ticari Öğeler):
İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan Ürünler, duruma göre 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202’de kullanılan şekliyle, “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri” ile bunlara ilişkin hizmetlerden oluşan, 48 C.F.R. §2.101’de tanımlanan şekliyle, “Ticari Ürünler”dir. Duruma göre, 48 C.F.R. §12.212 ya da 48 C.F.R. §227.7202-1 - §227.7202-4’te öngörüldüğü şekilde, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri, ABD Federal Hükümeti Son Kullanıcılarına (a) yalnızca Ticari Ürünler olarak ve (b) yalnızca bu Sözleşme ile TOU’ların koşul ve şartları uyarınca tüm diğer son kullanıcılara tanınan haklarla lisanslanmaktadır. Yayımlanmamış haklar, ABD yasaları uyarınca saklı tutulmaktadır: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD.
18BC. KÂR AMAÇLI OLMAYAN ÜYELİKLER
Kâr Amaçlı Olmayan Üyeliklere uygulanacak ek koşullara Program Kılavuzunda yer verilmiştir. Üye https://helpx.adobe.com/tr/buying-programs/non-profit.html adresinde tanımlandığı gibi elverişli bir kâr amaçlı olmayan kuruluş değilse Adobe, üyelikleri sonlandırma hakkını saklı tutar.