VILKÅR FOR ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Denne medlemskapsavtalen for bedrifter ("Avtalen") for Value Incentive Plan ("VIP" eller "Programmet") fastsetter betingelsene for din deltakelse som et Medlem av Programmet. Avtalen gjelder fra datoen for registreringen på nettet. Denne Avtalen inngås av og mellom Adobe og kunden angitt i den nettbaserte registreringen for å bli et Medlem. "Adobe" betyr enten ADOBE INC., et Delaware-selskap med forretningssted på adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA hvis Avtalen inngås med Medlemmets organisasjon i USA, Canada eller Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et selskap stiftet i Irland, og som har forretningssted på adressen 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland som autorisert agent for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835) hvis Avtalen inngås med Medlemmets organisasjon i Australia, og ellers med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et selskap registrert i Irland, og som har forretningssted på adressen 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmet skal lisensiere alle programvarer, tjenester og tilbud som er tilgjengelig via Programmet (samlet omtalt som "Produkt"), og som skal installeres og brukes i USA (herunder USAs territorier og militærbaser uansett hvor disse befinner seg), Canada eller Mexico, fra Adobe U.S. Medlemmet skal lisensiere alle Produkter som skal installeres og brukes i Australia, fra Adobe Ireland som autorisert agent på vegne av Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmet skal lisensiere alle Produkter som skal installeres og brukes i alle andre land og områder, fra Adobe Ireland.


1. Programbeskrivelse.


1.1 Generelle og programrelaterte vilkår. VIP-programmet er et fleksibelt lisensieringsprogram som er utviklet for å gi kvalifiserte og berettigede kunder muligheten til å administrere og utrullere Produktlisenser som er kjøpt gjennom Programmet. VIP-programmet er et medlemskapsprogram med Abonnementsperioder for lisensiering slik det videre er definert i avsnitt 3.4. i denne Avtalen. Når organisasjonen registrerer seg for et medlemskap via brukergrensesnittet for VIP-administrering og godkjennes for Programmet av Adobe, blir organisasjonen medlem av Programmet ("Medlem") frem til enten (a) Adobe avslutter Programmet, eller (b) denne Avtalen opphører, avhengig av hva som inntrer først. Medlemmets deltakelse er videre underlagt bestemmelsene beskrevet i programhåndboken for Programmet, som kan oppdateres fra tid til annen og er tilgjengelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_en ("Programhåndbok"). Programhåndboken er med dette innlemmet i Avtalen via referanse. Adobe kan endre vilkårene for Programmet etter eget skjønn. Hvis programvilkårene endres, kan Medlemmet være pålagt å godta Programvilkårene på nytt i Konsollen.


1.2 Opphør. Uavhengig av det foregående kan hver part avslutte Avtalen, med eller uten begrunnelse, med tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel. Opphør av denne Avtalen skal ikke påvirke Medlemmets ansvar ovenfor noen Produkter som er bestilt før opphørsdatoen, inkludert, men ikke begrenset til, alle abonnementsbetingelser og betalingsforpliktelser. I tillegg kan Adobe umiddelbart avslutte denne Avtalen med skriftlig varsel ved alvorlig brudd (inkludert, men ikke begrenset til, eventuell misbruk eller krenkelse av Adobes immaterielle eiendomsrettigheter). Hvis denne Avtalen opphører, skal Medlemmets organisasjon umiddelbart avslutte bruk av Produktene, slette Produktene fra alle datamaskinsystemer og IT-utstyr som de ligger på, og sende alle medier som inneholder Produktene, samt relatert materiell, tilbake til Medlemmets kontoansvarlig. Kontoansvarlig betyr enten (i) en forhandler hvis transaksjonen foregår via en forhandler, eller (ii) en Adobe-representant hvis transaksjonen gjøres med Adobe.

 

1.3 Brukervilkår (TOU). Tilgangen til og bruken av Produktene er underlagt Adobes gjeldende brukervilkår ("TOU" – Terms of Use). Disse er tilgjengelig på https://www.adobe.com/legal/terms.html. Bestemmelsene i de gjeldende TOU-ene er med dette innlemmet gjennom henvisning (inkludert, men ikke begrenset til, betingelser relatert til gjeldende lovverk og verneting). Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom betingelsene i denne Avtalen og TOU-ene skal betingelsene i denne Avtalen være overordnet.


1.4 Programprodukter. For å se en fullstendig liste over Produkter som er tilgjengelig via Programmet, må Medlemmet kontakte Kontoadministratoren sin eller gå til programnettsidene som ligger på Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alle produkter som er kjøpt via Programmet, er kun til bruk i Medlemmets egen organisasjon, og alt videresalg, all underlisensiering og annen distribusjon er forbudt med unntak av det som er bestemt i del 4.1 og/eller i Programhåndboken, hvis aktuelt. Enkelte tilbud kan være tilgjengelig for lisensiering ved kjøp av forbruksvarer, som beskrevet i Programhåndboken.

1.5 Tilknyttede selskaper. Adobe samtykker til at kundens Tilknyttede selskaper kan legge inn bestillinger på Produktene og bruke disse Produktene som nevnes herunder, underlagt denne Avtalen. Kunden beholder fullstendig ansvar for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra slike tilknyttede selskaper. Tilknyttet selskap betyr, for Medlemmet, enhver annen enhet som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med Medlemmet. I forbindelse med del 1.5 betyr begrepet "kontroll" den direkte eller indirekte makten til å lede forretningene til den andre enheten gjennom minst 50 % av aksjene, stemmeretten, deltakelsen eller de økonomiske interessene i denne enheten.


2. Deltakelse.


2.1 Adobe ID og VIP ID. En Adobe ID er påkrevd for å registrere seg for Programmet. Hvert Medlem får tildelt en VIP-ID som det skal refereres til i alle bestillinger. Medlemmet er ansvarlig for handlingene eller unnlatelsene til alle som får tilgang til og bruker Produktene via Medlemmet.


2.2 Konsoll. Brukergrensesnittet for administrering av Programmet er "Admin Console". Når betingelsene i denne Avtalen er godtatt, blir individet som foretar godkjennelsen på vegne av organisasjonen, tildelt rollen som Kontrakteier. Kontrakteieren kan legge til systemadministrator(er) (hver enkelt kalles en "Administrator"). Kontrakteieren og eventuelle Administratorer får tilgang til Admin Console der de har muligheten til å få tilgang til Produktet, administrere abonnementene og vise kontoinformasjon. Admin Console tillater Administratoren å invitere flere brukere innenfor organisasjonen slik at disse kan få tilgang til Admin Console. Medlemmet gir hvilken som helst Administrator eller Kontrakteier autorisasjon til å opptre på Medlemmets vegne.

2.3 Konfidensialitet. Medlemmet skal behandle VIP-ID-en som konfidensiell og skal ikke dele eller avdekke denne typen informasjon, bortsett fra med Kontoadministratoren til Medlemmet.

2.4 Medlemskap. Betingelsene i vedlegg B gjelder medlemskap for utdanningssektoren, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Medlemmer må bruke en egen VIP-avtale for alle produkter som er tilgjengelig og bestilles for bruk i Kina.


3. Bestilling, prissetting og oppfyllelse.


3.1 Bestilling og priser. Medlemmet skal legge inn Produktbestillinger gjennom Kontoadministratoren sin. Alle avgifter fastsettes av Medlemmets Kontoadministrator. Saker som pris-, leverings- og betalingsvilkår må avtales mellom Medlemmet og Medlemmets kontoansvarlig. Adobe kan ikke gi garantier om bestemte rabatter med mindre Adobe er Medlemmets kontoansvarlig.


3.2 Tilgang, utrullering av Admin Console og oppfyllelse. Som Medlem får Medlemmets Administrator tilgang til de tilgjengelige Produktene via Admin Console. Medlemmet kan legge til flere Produkter fra Admin Console og får umiddelbart tilgang til disse Produktene. Adobe må motta en bestilling på slike Produkter før Nådeperioden utløper. 


3.3 Nådeperiode for Produkter lagt til i Admin Console. Nådeperioden varer i 14 dager etter at denne typen Produkter er lagt til. Hvis Adobe ikke mottar en bestilling på denne typen Produkter før Nådeperioden utløper, mister Medlemmet tillatelsen til å legge til flere Produkter før betaling er mottatt for alle Produktene som er lagt til. Medlemmet kan administrere antallet utrullerte Produkter i Konsollen.


3.4 Avtalens årsdato, abonnementsperiode og fornyelser.

 

3.4.1 Årsdato. Med mindre annet er kommunisert av Adobe, er Årsdatoen til Medlemmet på dagen tolv måneder etter at Adobe godtar Medlemmets første bestilling ("Årsdato").

 

3.4.2 Abonnementsperiode. Abonnementsperioden betyr den perioden et Medlem kan bruke Produkter, og omfatter den innledende Abonnementsperioden og alle etterfølgende Abonnementsperioder. Den innledende Abonnementsperioden betyr perioden som begynner på bestillingsdatoen for Medlemmets første kjøp, og utløper dagen før Årsdatoen. Ved fornyelse av abonnementet på et Produkt begynner en ny Abonnementsperiode på Årsdatoen og fortsetter til dagen før den neste Årsdatoen. Bruk av abonnementsprodukter og alle andre tilknyttede tjenester utløper på den siste dagen i Abonnementsperioden. De fleste Forbruksvarer må brukes innen én enkelt Abonnementsperiode, og alle ubrukte Forbruksvarer utløper på den siste dagen i Abonnementsperioden. Mer informasjon er tilgjengelig i Programhåndboken.

 

3.4.3 Abonnementsfornyelser. Adobe eller Kontoadministratoren vil, med rimelig innsats, varsle Medlemmet før Sluttdatoen for enhver Abonnementsperiode. Abonnementer må fornyes før Årsdatoen for å sikre uavbrutt bruk av Produktet. 


3.5 Oppgraderingsbeskyttelse. Kjøp av Abonnementsprodukt(er) inkluderer rett til oppgradering, noe som betyr at Medlemmet har rett til å motta den siste allment tilgjengelige versjonen av et Abonnementsprodukt kjøpt gjennom Programmet så lenge Produktabonnementet er betalt og aktivt på det tidspunktet Adobe gjør den nye versjonen av Produktet kommersielt tilgjengelig.


3.6 Retur. Uten at det påvirker andre rettigheter et Medlem måtte ha i henhold til forbrukerlovgivningen i den jurisdiksjonen Medlemmet befinner seg i, kan Medlemmet ikke returnere et Produkt etter at det er installert eller oppnådd tilgang til. Hvis et Medlem ber om retur før installeringen er gjennomført, må Medlemmet returnere hele bestillingen. Medlemmet må be om retur av Produkter kjøpt i henhold til Avtalen, via Medlemmets kontoansvarlig. Underlagt eventuelle gjeldende garantirettigheter må returforespørsler legges frem for Medlemmets Kontoansvarlig innen fjorten (14) dager etter Medlemmets opprinnelige bestillingsdato for Produktet. Adobe må godkjenne alle returforespørsler før noen av returene kan anses som gyldige, som videre beskrevet i Programhåndboken.


3.7 Bestillinger direkte fra Adobe. Dette avsnittet gjelder hvis Medlemmet bestiller direkte fra Adobe. Medlemmer kan når som helst legge til Produkter via Admin Console eller via en Adobe-representant, men bestillinger på alle Produkter må legges inn hos en Adobe-representant. Prisene på Produktene er de som ble angitt ved bestillingstidspunktet, og de justeres basert på antallet gjenværende dager i Abonnementsperioden. Uavhengig av ordlyden i 3.2., 3.3. og 4.2., hvis du legger til Produkter via Amin Console, kan Adobe fakturere deg direkte for disse produktene til gjeldende priser. Bestillingen kan bli gjenstand for kredittvurdering. Medlemmet belastes produktprisen pluss gjeldende avgifter. For alle bestilte Produkter må Medlemmet betale hele summen innen 30 dager etter faktureringsdatoen i henhold til fakturaen. Eventuelle beløp som ikke er betalt ved forfall, forrentes til en rente som er den laveste av enten 1,0 % per måned eller maksimumsrenten tillatt etter gjeldende lovgivning for eventuelle forfalte avgifter, fra forfallsdatoen og frem til den datoen hele beløpet pluss renter er betalt.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Avsnitt 4 "VIP Marketplace" gjelder kun for Produkter som er lisensiert via VIP Marketplace. Til tross for ordlyden i avsnitt 3.4.3. ovenfor, ved slutten av abonnementsperioden på VIP Marketplace blir det årlige abonnementet ditt fornyet automatisk basert på Adobes partnerpris: 1 – som trer i kraft på årsdatoen og 2 – etter det kvalifiserte rabattnivået ditt, med mindre du velger å endre eller avbryte minst 3 dager før årsdatoen eller Adobe gir deg beskjed om noe annet. For klarhets skyld er det Kontoadministratoren din som avgjør produktavgiftene dine. Se programhåndboken for VIP Marketplace for mer informasjon. Medlemmer kan samarbeide med Kontoadministratoren sin for å tilpasse Produktabonnementer.

 

4.2 Nådeperiode for VIP Marketplace.  Uavhengig av avsnitt 3.2. og 3.3. er Nådeperioden for VIP Marketplace-produkter syv (7) dager etter at Produktet er lagt til, ikke 14 dager. Hvis Adobe ikke mottar en bestilling på Produkter lagt til via VIP Marketplace før Nådeperioden utløper, blir disse Produktene fjernet.  

 

5. Diverse.

 

5.1 Overføring av lisens. Produktets brukervilkår (TOU) regulerer ikke begrensninger vedrørende overføringen av Produkter lisensiert under eller i forbindelse med denne Avtalen. Under særskilte omstendigheter kan Adobe tillate overføring av Produktlisenser under denne Avtalen etter eget skjønn. Slike forespørsler skal rettes til Adobes kundeservice og skal inneholde begrunnelse for den foreslåtte overføringen samt overføringsmottakerens kontaktinformasjon. Mer informasjon er tilgjengelig i Programhåndboken. For tydelighets skyld nevner vi at alle tilbud lisensieres, de selges ikke.


5.2 Lisensoverholdelse. Medlemmet må ha systemer og/eller prosedyrer som er tilstrekkelige for å sikre en nøyaktig registrering av antallet produktkopier som er installert og/eller utrullert, og oppbevare opptegnelser om produktinstallering og/eller -utrullering i to (2) år etter at Avtalen opphører. Adobe og/eller Adobes representanter kan gjennomføre en kontroll av Medlemmets produktinstallering/-utrullering inntil én gang per år med tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel. . Slik kontroll krever at Medlemmet leverer en uredigert, nøyaktig rapport om alle Produkter som Medlemmet har installert/utrullert og fått tilgang til, samt all gyldig kjøpsdokumentasjon for alle Produkter, innen tretti (30) dager etter forespørselen. Hvis kontrollfunnene viser manglende overholdelse av produktlisensene, må Medlemmet kjøpe de nødvendige lisensene innen tretti (30) dager etter å ha blitt informert om dette. Uavhengig av det foregående forbeholder Adobe seg retten til å gjennomføre kontroll av Medlemmets lisensinstallering og -utrullering på stedet og i den vanlige arbeidstiden med ti (10) virkedagers skriftlig forhåndsvarsel. Dette avsnittet 5.2. skal fortsette å gjelde i en periode på to (2) år etter opphør av Avtalen.


5.3 Bruk av informasjon. Adobe kan bruke informasjon om Medlemmer eller Tilknyttede selskaper, inkludert navn og kontaktinformasjon, til å gjennomføre forpliktelser under Avtalen. Mer informasjon er tilgjengelig på Adobes personvernsenter (adobe.com/privacy).


5.4 Rettigheter. Partene er enige om at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er spesielt unntatt fra å gjelde for denne Avtalen. Hvis Medlemmet er en enhet i USAs føderale myndigheter, samtykker Medlemmet i at Adobe skal ha alle rettigheter til å kunne fremme krav i henhold til et hvilket som helst brudd på denne Avtalen i henhold til Contracts Disputes Act (tvisteloven vedrørende kontrakter) fra 1978 ("Tvisteloven").


5.5 Generelt. Partene er uavhengige avtaleparter, og denne Avtalen skal ikke oppfattes slik at noen av partene er den andre partens representant eller forretningspartner. Medlemmet kan ikke tilordne denne Avtalen (ved lovpålegg eller på annen måte) uten forutgående skriftlig samtykke fra Adobe, og alle tilordninger som ikke er tillatt, vil bli opphevet og være ugyldige. Adobe kan etter eget skjønn overdra eller erstatte denne Avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra Medlemmet. Denne Avtalen vil være bindende, med alle fordeler og forpliktelser, for enhver godkjent etterfølger eller tilordnet part. Ingen endring vil være gyldig eller bindende med mindre den er i skriftlig form. Denne Avtalen (inkludert Programhåndboken, gjeldende TOU-er og eventuelle bevis eller nettbaserte påmeldingsopplysninger) utgjør hele avtalen mellom partene om innholdet i denne Avtalen. Hvis noen av delene i denne Avtalen ikke er gjennomførbare, skal resten av Avtalen fortsatt gjelde i sin fulle kraft og virkning. Hvis Kontoadministratoren til Medlemmet ikke lenger er en Autorisert Adobe-kontoadministrator, kan Adobe, etter varsel til medlemmet, flytte kontoen til Medlemmet til en gjeldende, autorisert Adobe-kontoadministrator.


Denne Avtalen er kun opprettet og ment for effektuering på engelsk. Den engelskspråklige versjonen skal ha prioritet i alle henseender, og en eventuell versjon av denne Avtalen på et annet språk skal ikke være bindende og skal ikke ha noen virkning. Videre samtykker begge parter i at signaturen til Medlemmet eller Adobe på en eventuell annen språkversjon enn engelsk, selv om det ikke er noen signatur(er) på den engelske språkversjonen, skal anses som effektuering av den engelske språkversjonen og være bindende for partene. Uten noen begrensning av det foregående skal den engelske språkversjonen og fortolkningen ha forrang hvis det er motstrid eller inkonsekvens mellom den engelske språkversjonen av denne Avtalen og eventuelle andre versjoner av Avtalen. All kommunikasjon og alle meldinger som skal foretas eller gis i henhold til denne Avtalen, og eventuelle tvister som oppstår ut fra denne Avtalen, skal foretas eller løses på engelsk.


5.6 Tjenester. Produktet kan integreres med en rekke tjenester, enten fra Adobe eller tredjeparter, som kan inneholde brukergenerert innhold som kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovlig i enkelte land eller (c) upassende for visning på jobb. En fullstendig liste over integrerte tjenester er tilgjengelig her: www.adobe.com/go/integratedservices. Hvis Medlemmet ønsker å hindre visning av eller tilgang til tjenester med brukergenerert innhold, kan vedkommende (a) deaktivere tjenestetilgangen i Creative Cloud Packager, hvor denne funksjonen er gjort tilgjengelig, eller (b) blokkere tilgangen til tjenestene via nettverksbrannmuren. Tjenester er ikke under noen omstendigheter tilgjengelig for brukere under tretten (13) år. Adobe fraskriver seg ansvaret for alt brukergenerert innhold som er tilgjengelig via tjenestene. Medlemmet er ansvarlig for å avgjøre om bruk av tjenestene samsvarer med relevant lovgivning i Medlemmets jurisdiksjon. Medlemmet er ikke berettiget til tilbakebetaling og Adobe er ikke ansvarlig (i) hvis tilgangen til tjenestene hindres eller blokkeres som et resultat av tiltak iverksatt av offentlige myndigheter eller tjenestetilbyder, eller (ii) hvis Adobe etter eget skjønn vurderer at det er nødvendig å blokkere tilgangen til noen av eller alle tjenestene.

 

VEDLEGG B
MEDLEMSKAP FOR UTDANNING, OFFENTLIG SEKTOR OG IDEELLE ORGANISASJONER

 

A. UTDANNINGSMEDLEMMER


For Medlemmer som er en Utdanningsenhet (definert nedenfor), gjelder de følgende tilleggsvilkårene. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap for Utdanningsenheter hvis et Medlem ikke er en Utdanningsenhet.


1. Definisjoner som gjelder Utdanningsmedlemmer.

1.1 Utdanningsenhet. Følgende er en ufullstendig liste over kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) Godkjent (av offisielle godkjenningsinstanser) offentlig eller privat barneskole, ungdomsskole eller videregående skole som tilbyr fulltidsundervisning; (b) godkjent offentlig eller privat universitet eller høyskole (inkludert fagskoler) som gir grader som krever minst tilsvarende to års fulltidsstudier; (c) navngitte utdanningsinstitusjoner som er skriftlige og individuelt godkjent av Adobe; (d) sykehus som eies og drives fullt ut av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon, der "eies og drives fullt ut" betyr at utdanningsinstitusjonen er den eneste eieren av sykehuset og den eneste enheten som har kontroll over den daglige driften; og (e) forskningslaboratorier for høyere utdanning som er: i – offentlige institusjoner og godkjent av en nasjonal eller regional utdanningsmyndighet; ii – gir opplæring til elever; og iii – kan fremvise en kopi av vedtektene som fastslår forholdet med det overordnede universitetet.

Følgende er en ufullstendig liste over enheter som ikke er kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) Ikke-godkjente skoler, (b) museer eller biblioteker, (c) sykehus som ikke eies og drives fullt ut av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon, (d) kirker eller religiøse organisasjoner som ikke er godkjente skoler, (e) yrkesopplæringssentre eller yrkesskoler som gir sertifikater for kurs som programvareopplæring eller jobbopplæring som ikke er godkjente skoler eller som gir grader som minst tilsvarer to års fulltidsstudier, (f) militærskoler som ikke gir akademiske grader, og (g) forskningslaboratorier som ikke er godkjent av et nasjonalt eller statlig utdanningsdepartement. For eksempel vil institusjoner som er godkjent av andre offentlige organer, ikke være berettiget.


Listen ovenfor gjelder ikke i land som er listet opp i Avsnitt 1.2 (Regionspesifikk definisjon) nedenfor.


1.2 Regionspesifikk definisjon av Utdanningsenhet.

(a) Stillehavsområdet i Asia med unntak av sørøstasiatiske land som definert i underavsnitt (b) nedenfor. Hvis Utdanningsmedlemmet er bosatt i Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, fastlands-Kina, folkerepublikken Kinas spesielle administrasjonsområde Hongkong, Taiwan-regionen, Sør-Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan, Mongolia eller andre land utpekt av Adobe fra tid til annen, skal "Utdanningsenhet" vise til enheter som oppfyller kriteriene for "Kvalifiserte utdanningsbrukere" (bortsett fra de delene som heter "Faglig og administrativt ansatte i full- og deltid" og "Studenter") som utpekes av Adobe på https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (eller etterfølgende nettsider), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.


(b) Sørøstasiatiske land. Hvis Utdanningsmedlemmet er bosatt i Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand eller Vietnam, skal "Utdanningsenhet" eller "Utdanningsinstitusjon" ha de respektive betydningene som Adobe har tildelt på https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_no (eller etterfølgerens nettside dertil), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.


(c) Japan. Utdanningsmedlemmet er bosatt i Japan, skal "Utdanningsenhet" eller "Utdanningsinstitusjon" ha de respektive betydningene som Adobe har tildelt på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller etterfølgerens nettside dertil), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.

 

1.3 Grunnskoler og videregående skoler. Grunnskoler og videregående skoler er definert i Programhåndboken. Adobe kan ha spesielle tilbud for Medlemmer som oppfyller kravet som grunnskoler og videregående skoler. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte lisenser og medlemskap for barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler dersom medlemmet ikke er en barneskole, ungdomsskole eller videregående skole slik disse defineres i Programhåndboken. Se Programhåndboken for VIP for utdanning hvis du vil ha mer informasjon, og http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. MEDLEMMER I OFFENTLIG SEKTOR


For Medlemmer som er en Enhet i offentlig sektor (definert nedenfor), gjelder de følgende tilleggsvilkårene. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap for Enheter i offentlig sektor hvis et Medlem ikke er en Enhet i offentlig sektor.


1. Definisjoner som gjelder Medlemmer i offentlig sektor.

Enhet i offentlig sektor. Deltakelse forutsetter at Medlemmet (og hvert Tilknyttede selskap) er en "Enhet i offentlig sektor", som betyr: (a) statlige eller nasjonale organer, avdelinger, kommisjoner, styrer, kontor, råd eller autoriteter (utøvende, lovgivende eller rettslig); (b) offentlige organer, avdelinger, kommisjoner, styrer, kontorer, råd, enheter eller myndighetsorganer på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, eller et hvilket som helst annet organ innenfor en utøvende, lovgivende eller rettslig del av et kommunalt eller fylkeskommunalt offentlig organ som er opprettet i samsvar med landets lovgivning, inkludert administrative kommunale og fylkeskommunale kontorer, eller; (c) offentlige organer eller organisasjoner som er opprettet og/eller støttet økonomisk av føderale, statlige eller lokale myndigheter og har tillatelse til å utføre virksomhet for styring av eller støtte til innbyggere, bedrifter eller andre myndighetsenheter. For å unngå tvil er følgende enheter ikke Enheter i offentlig sektor: private, kommersielle selskaper, ideelle organisasjoner, handels- eller bransjeorganisasjoner, institusjoner for høyere utdanning og fagforeninger, også de som utfører arbeid på vegne av eller sammen med offentlige organer, med mindre de aktuelle enhetene har et spesifikt autorisasjonsbrev fra et amerikansk offentlig organ i henhold til FAR del 51. Medlemmet fremstiller til Adobe at det og dets Tilknyttede selskaper er Enheter i offentlig sektor. En liste over kvalifiserte "Enheter i offentlig sektor" i Japan er tilgjengelig på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For Frankrike: En Enhet i offentlig sektor er enten et offentlig organ, en minister, en kommisjon, styre, kontor eller råd (nasjonalt, regionalt eller lokalt), en by, en region eller en enhet underlagt fransk statsforvaltningsrett og under administrasjon av en enhet i offentlig sektor.


2. Vilkår som gjelder Medlemmer i offentlig sektor.


2.1 Ytterligere begrensninger. For Medlemmer i føderal offentlig sektor i USA skal enhver bestilling være underlagt FAR 52.232-18 (Availability of Funds) og FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year), og Medlemmer i føderal offentlig sektor i USA skal derfor ikke utrullere noen Produkter med mindre kapital er tilgjengelig til å betale for slike bestillinger. I den grad en statlig eller lokal enhet i offentlig sektor er underlagt lignende krav, skal slike enheter ikke utrullere noen Produkter med mindre kapital er tilgjengelig til å betale for slike bestillinger.


2.2 Opphør. Denne Avtalen kan avsluttes av et Medlem som er en kunde i føderal offentlig sektor i USA i overensstemmelse med FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan endre vilkårene etter eget skjønn.


2.3 Medlemmer i føderal offentlig sektor. Meddelelse til sluttbrukere i den føderale regjeringen i USA (kommersielle artikler): Produktene under denne Avtalen er "Commercial Items" (kommersielle artikler eller varer), som definert i 48 C.F.R. §2.101, og består av "Commercial Computer Software" (kommersiell programvare) og "Commercial Computer Software Documentation" (dokumentasjon for kommersiell programvare), slik begrepene er benyttet i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, der de får anvendelse. I samsvar med 48 C.F.R. punkt 12.212 eller 48 C.F.R. punkt §227.7202-1 til §227.7202-4, der de får anvendelse, er "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" lisensiert til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (a) bare som "Commercial Items", og (b) bare med de rettigheter som gjelder i forhold til hvilke som helst andre sluttbrukere i overensstemmelse med herværende betingelser og vilkår. Rettigheter til upublisert materiale forbeholdes i samsvar med lover om opphavsrett i USA. Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. MEDLEMMER I IDEELLE ORGANISASJONER


Tilleggsvilkår som gjelder Medlemmer i ideelle organisasjoner, er tilgjengelig i Programhåndboken. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap hvis et Medlem ikke er en kvalifisert ideell organisasjon, som beskrevet på https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.