VILKÅR FOR ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Denne medlemskapsavtalen for bedrifter ("Avtalen") for Value Incentive Plan ("VIP" eller "Programmet") fastsetter betingelsene for din deltakelse som et Medlem av Programmet. Avtalen gjelder fra datoen for registreringen på nettet. Denne Avtalen inngås av og mellom Adobe og kunden angitt i den nettbaserte registreringen for å bli et Medlem. "Adobe" betyr enten ADOBE INC., et Delaware-selskap med forretningssted på adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA hvis Avtalen inngås med Medlemmets organisasjon i USA, Canada eller Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et selskap stiftet i Irland, og som har forretningssted på adressen 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland som autorisert agent for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835) hvis Avtalen inngås med Medlemmets organisasjon i Australia, og ellers med ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et selskap registrert i Irland, og som har forretningssted på adressen 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmet skal lisensiere alle programvarer, tjenester og tilbud som er tilgjengelig via Programmet (samlet omtalt som "Produkt"), og som skal installeres og brukes i USA (herunder USAs territorier og militærbaser uansett hvor disse befinner seg), Canada eller Mexico, fra Adobe U.S. Medlemmet skal lisensiere alle Produkter som skal installeres og brukes i Australia, fra Adobe Ireland som autorisert agent på vegne av Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmet skal lisensiere alle Produkter som skal installeres og brukes i alle andre land og områder, fra Adobe Ireland.


1. Programbeskrivelse.


1.1 Generelle og programrelaterte vilkår. VIP-programmet er et fleksibelt lisensieringsprogram som er utviklet for å gi kvalifiserte og berettigede kunder muligheten til å administrere og utrullere Produktlisenser som er kjøpt gjennom Programmet. VIP-programmet er et medlemskapsprogram med Abonnementsperioder for lisensiering slik det videre er definert i avsnitt 3.4. i denne Avtalen. Når organisasjonen registrerer seg for et medlemskap via brukergrensesnittet for VIP-administrering og godkjennes for Programmet av Adobe, blir organisasjonen medlem av Programmet ("Medlem") frem til enten (a) Adobe avslutter Programmet, eller (b) denne Avtalen opphører, avhengig av hva som inntrer først. Medlemmets deltakelse er videre underlagt bestemmelsene beskrevet i programhåndboken for Programmet, som kan oppdateres fra tid til annen og er tilgjengelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_en ("Programhåndbok"). Programhåndboken er med dette innlemmet i Avtalen via referanse. Adobe kan endre vilkårene for Programmet etter eget skjønn. Hvis programvilkårene endres, kan Medlemmet være pålagt å godta Programvilkårene på nytt i Konsollen.


1.2 Opphør. Uavhengig av det foregående kan hver part avslutte Avtalen, med eller uten begrunnelse, med tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel. Opphør av denne Avtalen skal ikke påvirke Medlemmets ansvar ovenfor noen Produkter som er bestilt før opphørsdatoen, inkludert, men ikke begrenset til, alle abonnementsbetingelser og betalingsforpliktelser. I tillegg kan Adobe umiddelbart avslutte denne Avtalen med skriftlig varsel ved alvorlig brudd (inkludert, men ikke begrenset til, eventuell misbruk eller krenkelse av Adobes immaterielle eiendomsrettigheter). Hvis denne Avtalen opphører, skal Medlemmets organisasjon umiddelbart avslutte bruk av Produktene, slette Produktene fra alle datamaskinsystemer og IT-utstyr som de ligger på, og sende alle medier som inneholder Produktene, samt relatert materiell, tilbake til Medlemmets kontoansvarlig. Kontoansvarlig betyr enten (i) en forhandler hvis transaksjonen foregår via en forhandler, eller (ii) en Adobe-representant hvis transaksjonen gjøres med Adobe.

 

1.3 Brukervilkår (TOU). Tilgangen til og bruken av Produktene er underlagt Adobes gjeldende brukervilkår ("TOU" – Terms of Use). Disse er tilgjengelig på https://www.adobe.com/legal/terms.html. Bestemmelsene i de gjeldende TOU-ene er med dette innlemmet gjennom henvisning (inkludert, men ikke begrenset til, betingelser relatert til gjeldende lovverk og verneting). Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom betingelsene i denne Avtalen og TOU-ene skal betingelsene i denne Avtalen være overordnet.


1.4 Programprodukter. For å se en fullstendig liste over Produkter som er tilgjengelig via Programmet, må Medlemmet kontakte Kontoadministratoren sin eller gå til programnettsidene som ligger på Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Alle produkter som er kjøpt via Programmet, er kun til bruk i Medlemmets egen organisasjon, og alt videresalg, all underlisensiering og annen distribusjon er forbudt med unntak av det som er bestemt i del 4.1 og/eller i Programhåndboken, hvis aktuelt. Enkelte tilbud kan være tilgjengelig for lisensiering ved kjøp av forbruksvarer, som beskrevet i Programhåndboken.

1.5 Tilknyttede selskaper. Adobe samtykker til at kundens Tilknyttede selskaper kan legge inn bestillinger på Produktene og bruke disse Produktene som nevnes herunder, underlagt denne Avtalen. Kunden beholder fullstendig ansvar for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra slike tilknyttede selskaper. Tilknyttet selskap betyr, for Medlemmet, enhver annen enhet som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med Medlemmet. I forbindelse med del 1.5 betyr begrepet "kontroll" den direkte eller indirekte makten til å lede forretningene til den andre enheten gjennom minst 50 % av aksjene, stemmeretten, deltakelsen eller de økonomiske interessene i denne enheten.


2. Deltakelse.


2.1 Adobe ID og VIP ID. En Adobe ID er påkrevd for å registrere seg for Programmet. Hvert Medlem får tildelt en VIP-ID som det skal refereres til i alle bestillinger. Medlemmet er ansvarlig for handlingene eller unnlatelsene til alle som får tilgang til og bruker Produktene via Medlemmet.


2.2 Konsoll. Brukergrensesnittet for administrering av Programmet er "Admin Console". Når betingelsene i denne Avtalen er godtatt, blir individet som foretar godkjennelsen på vegne av organisasjonen, tildelt rollen som Kontrakteier. Kontrakteieren kan legge til systemadministrator(er) (hver enkelt kalles en "Administrator"). Kontrakteieren og eventuelle Administratorer får tilgang til Admin Console der de har muligheten til å få tilgang til Produktet, administrere abonnementene og vise kontoinformasjon. Admin Console tillater Administratoren å invitere flere brukere innenfor organisasjonen slik at disse kan få tilgang til Admin Console. Medlemmet gir hvilken som helst Administrator eller Kontrakteier autorisasjon til å opptre på Medlemmets vegne.

2.3 Konfidensialitet. Medlemmet skal behandle VIP-ID-en som konfidensiell og skal ikke dele eller avdekke denne typen informasjon, bortsett fra med Kontoadministratoren til Medlemmet.

2.4 Medlemskap. Betingelsene i vedlegg B gjelder medlemskap for utdanningssektoren, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Medlemmer må bruke en egen VIP-avtale for alle produkter som er tilgjengelig og bestilles for bruk i Kina.


3. Bestilling, prissetting og oppfyllelse.


3.1 Bestilling og priser. Medlemmet skal legge inn Produktbestillinger gjennom Kontoadministratoren sin. Alle avgifter fastsettes av Medlemmets Kontoadministrator. Saker som pris-, leverings- og betalingsvilkår må avtales mellom Medlemmet og Medlemmets kontoansvarlig. Adobe kan ikke gi garantier om bestemte rabatter med mindre Adobe er Medlemmets kontoansvarlig.


3.2 Tilgang, utrullering av Admin Console og oppfyllelse. Som Medlem får Medlemmets Administrator tilgang til de tilgjengelige Produktene via Admin Console. Medlemmet kan legge til flere Produkter fra Admin Console og får umiddelbart tilgang til disse Produktene. Adobe må motta en bestilling på slike Produkter før Nådeperioden utløper. 


3.3 Nådeperiode for Produkter lagt til i Admin Console. Nådeperioden varer i 14 dager etter at denne typen Produkter er lagt til. Hvis Adobe ikke mottar en bestilling på denne typen Produkter før Nådeperioden utløper, mister Medlemmet tillatelsen til å legge til flere Produkter før betaling er mottatt for alle Produktene som er lagt til. Medlemmet kan administrere antallet utrullerte Produkter i Konsollen.


3.4 Avtalens årsdato, abonnementsperiode og fornyelser.

 

3.4.1 Årsdato. Med mindre annet er kommunisert av Adobe, er Årsdatoen til Medlemmet på dagen tolv måneder etter at Adobe godtar Medlemmets første bestilling ("Årsdato").

 

3.4.2 Abonnementsperiode. Abonnementsperioden betyr den perioden et Medlem kan bruke Produkter, og omfatter den innledende Abonnementsperioden og alle etterfølgende Abonnementsperioder. Den innledende Abonnementsperioden betyr perioden som begynner på bestillingsdatoen for Medlemmets første kjøp, og utløper dagen før Årsdatoen. Ved fornyelse av abonnementet på et Produkt begynner en ny Abonnementsperiode på Årsdatoen og fortsetter til dagen før den neste Årsdatoen. Bruk av abonnementsprodukter og alle andre tilknyttede tjenester utløper på den siste dagen i Abonnementsperioden. De fleste Forbruksvarer må brukes innen én enkelt Abonnementsperiode, og alle ubrukte Forbruksvarer utløper på den siste dagen i Abonnementsperioden. Mer informasjon er tilgjengelig i Programhåndboken.

 

3.4.3 Abonnementsfornyelser. Adobe eller Kontoadministratoren vil, med rimelig innsats, varsle Medlemmet før Sluttdatoen for enhver Abonnementsperiode. Abonnementer må fornyes før Årsdatoen for å sikre uavbrutt bruk av Produktet. 


3.5 Oppgraderingsbeskyttelse. Kjøp av Abonnementsprodukt(er) inkluderer rett til oppgradering, noe som betyr at Medlemmet har rett til å motta den siste allment tilgjengelige versjonen av et Abonnementsprodukt kjøpt gjennom Programmet så lenge Produktabonnementet er betalt og aktivt på det tidspunktet Adobe gjør den nye versjonen av Produktet kommersielt tilgjengelig.


3.6 Retur. Uten at det påvirker andre rettigheter et Medlem måtte ha i henhold til forbrukerlovgivningen i den jurisdiksjonen Medlemmet befinner seg i, kan Medlemmet ikke returnere et Produkt etter at det er installert eller oppnådd tilgang til. Hvis et Medlem ber om retur før installeringen er gjennomført, må Medlemmet returnere hele bestillingen. Medlemmet må be om retur av Produkter kjøpt i henhold til Avtalen, via Medlemmets kontoansvarlig. Underlagt eventuelle gjeldende garantirettigheter må returforespørsler legges frem for Medlemmets Kontoansvarlig innen fjorten (14) dager etter Medlemmets opprinnelige bestillingsdato for Produktet. Adobe må godkjenne alle returforespørsler før noen av returene kan anses som gyldige, som videre beskrevet i Programhåndboken.


3.7 Bestillinger direkte fra Adobe. Dette avsnittet gjelder hvis Medlemmet bestiller direkte fra Adobe. Medlemmer kan når som helst legge til Produkter via Admin Console eller via en Adobe-representant, men bestillinger på alle Produkter må legges inn hos en Adobe-representant. Prisene på Produktene er de som ble angitt ved bestillingstidspunktet, og de justeres basert på antallet gjenværende dager i Abonnementsperioden. Uavhengig av ordlyden i 3.2., 3.3. og 4.2., hvis du legger til Produkter via Amin Console, kan Adobe fakturere deg direkte for disse produktene til gjeldende priser. Bestillingen kan bli gjenstand for kredittvurdering. Medlemmet belastes produktprisen pluss gjeldende avgifter. For alle bestilte Produkter må Medlemmet betale hele summen innen 30 dager etter faktureringsdatoen i henhold til fakturaen. Eventuelle beløp som ikke er betalt ved forfall, forrentes til en rente som er den laveste av enten 1,0 % per måned eller maksimumsrenten tillatt etter gjeldende lovgivning for eventuelle forfalte avgifter, fra forfallsdatoen og frem til den datoen hele beløpet pluss renter er betalt.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Avsnitt 4 "VIP Marketplace" gjelder kun for Produkter som er lisensiert via VIP Marketplace. Til tross for ordlyden i avsnitt 3.4.3. ovenfor, ved slutten av abonnementsperioden på VIP Marketplace blir det årlige abonnementet ditt fornyet automatisk basert på Adobes partnerpris: 1 – som trer i kraft på årsdatoen og 2 – etter det kvalifiserte rabattnivået ditt, med mindre du velger å endre eller avbryte minst 3 dager før årsdatoen eller Adobe gir deg beskjed om noe annet. For klarhets skyld er det Kontoadministratoren din som avgjør produktavgiftene dine. Se programhåndboken for VIP Marketplace for mer informasjon. Medlemmer kan samarbeide med Kontoadministratoren sin for å tilpasse Produktabonnementer.

 

4.2 Nådeperiode for VIP Marketplace.  Uavhengig av avsnitt 3.2. og 3.3. er Nådeperioden for VIP Marketplace-produkter syv (7) dager etter at Produktet er lagt til, ikke 14 dager. Hvis Adobe ikke mottar en bestilling på Produkter lagt til via VIP Marketplace før Nådeperioden utløper, blir disse Produktene fjernet.  

 

5. Diverse.

 

5.1 Overføring av lisens. Produktets brukervilkår (TOU) regulerer ikke begrensninger vedrørende overføringen av Produkter lisensiert under eller i forbindelse med denne Avtalen. Under særskilte omstendigheter kan Adobe tillate overføring av Produktlisenser under denne Avtalen etter eget skjønn. Slike forespørsler skal rettes til Adobes kundeservice og skal inneholde begrunnelse for den foreslåtte overføringen samt overføringsmottakerens kontaktinformasjon. Mer informasjon er tilgjengelig i Programhåndboken. For tydelighets skyld nevner vi at alle tilbud lisensieres, de selges ikke.


5.2 Lisensoverholdelse. Medlemmet må ha systemer og/eller prosedyrer som er tilstrekkelige for å sikre en nøyaktig registrering av antallet produktkopier som er installert og/eller utrullert, og oppbevare opptegnelser om produktinstallering og/eller -utrullering i to (2) år etter at Avtalen opphører. Adobe og/eller Adobes representanter kan gjennomføre en kontroll av Medlemmets produktinstallering/-utrullering inntil én gang per år med tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel. . Slik kontroll krever at Medlemmet leverer en uredigert, nøyaktig rapport om alle Produkter som Medlemmet har installert/utrullert og fått tilgang til, samt all gyldig kjøpsdokumentasjon for alle Produkter, innen tretti (30) dager etter forespørselen. Hvis kontrollfunnene viser manglende overholdelse av produktlisensene, må Medlemmet kjøpe de nødvendige lisensene innen tretti (30) dager etter å ha blitt informert om dette. Uavhengig av det foregående forbeholder Adobe seg retten til å gjennomføre kontroll av Medlemmets lisensinstallering og -utrullering på stedet og i den vanlige arbeidstiden med ti (10) virkedagers skriftlig forhåndsvarsel. Dette avsnittet 5.2. skal fortsette å gjelde i en periode på to (2) år etter opphør av Avtalen.


5.3 Bruk av informasjon. Adobe kan bruke informasjon om Medlemmer eller Tilknyttede selskaper, inkludert navn og kontaktinformasjon, til å gjennomføre forpliktelser under Avtalen. Mer informasjon er tilgjengelig på Adobes personvernsenter (adobe.com/privacy).


5.4 Rettigheter. Partene er enige om at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er spesielt unntatt fra å gjelde for denne Avtalen. Hvis Medlemmet er en enhet i USAs føderale myndigheter, samtykker Medlemmet i at Adobe skal ha alle rettigheter til å kunne fremme krav i henhold til et hvilket som helst brudd på denne Avtalen i henhold til Contracts Disputes Act (tvisteloven vedrørende kontrakter) fra 1978 ("Tvisteloven").


5.5 Generelt. Partene er uavhengige avtaleparter, og denne Avtalen skal ikke oppfattes slik at noen av partene er den andre partens representant eller forretningspartner. Medlemmet kan ikke tilordne denne Avtalen (ved lovpålegg eller på annen måte) uten forutgående skriftlig samtykke fra Adobe, og alle tilordninger som ikke er tillatt, vil bli opphevet og være ugyldige. Adobe kan etter eget skjønn overdra eller erstatte denne Avtalen uten forutgående skriftlig samtykke fra Medlemmet. Denne Avtalen vil være bindende, med alle fordeler og forpliktelser, for enhver godkjent etterfølger eller tilordnet part. Ingen endring vil være gyldig eller bindende med mindre den er i skriftlig form. Denne Avtalen (inkludert Programhåndboken, gjeldende TOU-er og eventuelle bevis eller nettbaserte påmeldingsopplysninger) utgjør hele avtalen mellom partene om innholdet i denne Avtalen. Hvis noen av delene i denne Avtalen ikke er gjennomførbare, skal resten av Avtalen fortsatt gjelde i sin fulle kraft og virkning. Hvis Kontoadministratoren til Medlemmet ikke lenger er en Autorisert Adobe-kontoadministrator, kan Adobe, etter varsel til medlemmet, flytte kontoen til Medlemmet til en gjeldende, autorisert Adobe-kontoadministrator.


Denne Avtalen er kun opprettet og ment for effektuering på engelsk. Den engelskspråklige versjonen skal ha prioritet i alle henseender, og en eventuell versjon av denne Avtalen på et annet språk skal ikke være bindende og skal ikke ha noen virkning. Videre samtykker begge parter i at signaturen til Medlemmet eller Adobe på en eventuell annen språkversjon enn engelsk, selv om det ikke er noen signatur(er) på den engelske språkversjonen, skal anses som effektuering av den engelske språkversjonen og være bindende for partene. Uten noen begrensning av det foregående skal den engelske språkversjonen og fortolkningen ha forrang hvis det er motstrid eller inkonsekvens mellom den engelske språkversjonen av denne Avtalen og eventuelle andre versjoner av Avtalen. All kommunikasjon og alle meldinger som skal foretas eller gis i henhold til denne Avtalen, og eventuelle tvister som oppstår ut fra denne Avtalen, skal foretas eller løses på engelsk.


5.6 Tjenester. Produktet kan integreres med en rekke tjenester, enten fra Adobe eller tredjeparter, som kan inneholde brukergenerert innhold som kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovlig i enkelte land eller (c) upassende for visning på jobb. En fullstendig liste over integrerte tjenester er tilgjengelig her: www.adobe.com/go/integratedservices. Hvis Medlemmet ønsker å hindre visning av eller tilgang til tjenester med brukergenerert innhold, kan vedkommende (a) deaktivere tjenestetilgangen i Creative Cloud Packager, hvor denne funksjonen er gjort tilgjengelig, eller (b) blokkere tilgangen til tjenestene via nettverksbrannmuren. Tjenester er ikke under noen omstendigheter tilgjengelig for brukere under tretten (13) år. Adobe fraskriver seg ansvaret for alt brukergenerert innhold som er tilgjengelig via tjenestene. Medlemmet er ansvarlig for å avgjøre om bruk av tjenestene samsvarer med relevant lovgivning i Medlemmets jurisdiksjon. Medlemmet er ikke berettiget til tilbakebetaling og Adobe er ikke ansvarlig (i) hvis tilgangen til tjenestene hindres eller blokkeres som et resultat av tiltak iverksatt av offentlige myndigheter eller tjenestetilbyder, eller (ii) hvis Adobe etter eget skjønn vurderer at det er nødvendig å blokkere tilgangen til noen av eller alle tjenestene.

 

VEDLEGG B
MEDLEMSKAP FOR UTDANNING, OFFENTLIG SEKTOR OG IDEELLE ORGANISASJONER

 

A. UTDANNINGSMEDLEMMER


For Medlemmer som er en Utdanningsenhet (definert nedenfor), gjelder de følgende tilleggsvilkårene. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap for Utdanningsenheter hvis et Medlem ikke er en Utdanningsenhet.


1. Definisjoner som gjelder Utdanningsmedlemmer.

1.1 Utdanningsenhet. Følgende er en ufullstendig liste over kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) Godkjent (av offisielle godkjenningsinstanser) offentlig eller privat barneskole, ungdomsskole eller videregående skole som tilbyr fulltidsundervisning; (b) godkjent offentlig eller privat universitet eller høyskole (inkludert fagskoler) som gir grader som krever minst tilsvarende to års fulltidsstudier; (c) navngitte utdanningsinstitusjoner som er skriftlige og individuelt godkjent av Adobe; (d) sykehus som eies og drives fullt ut av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon, der "eies og drives fullt ut" betyr at utdanningsinstitusjonen er den eneste eieren av sykehuset og den eneste enheten som har kontroll over den daglige driften; og (e) forskningslaboratorier for høyere utdanning som er: i – offentlige institusjoner og godkjent av en nasjonal eller regional utdanningsmyndighet; ii – gir opplæring til elever; og iii – kan fremvise en kopi av vedtektene som fastslår forholdet med det overordnede universitetet.

Følgende er en ufullstendig liste over enheter som ikke er kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) Ikke-godkjente skoler, (b) museer eller biblioteker, (c) sykehus som ikke eies og drives fullt ut av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon, (d) kirker eller religiøse organisasjoner som ikke er godkjente skoler, (e) yrkesopplæringssentre eller yrkesskoler som gir sertifikater for kurs som programvareopplæring eller jobbopplæring som ikke er godkjente skoler eller som gir grader som minst tilsvarer to års fulltidsstudier, (f) militærskoler som ikke gir akademiske grader, og (g) forskningslaboratorier som ikke er godkjent av et nasjonalt eller statlig utdanningsdepartement. For eksempel vil institusjoner som er godkjent av andre offentlige organer, ikke være berettiget.


Listen ovenfor gjelder ikke i land som er listet opp i Avsnitt 1.2 (Regionspesifikk definisjon) nedenfor.


1.2 Regionspesifikk definisjon av Utdanningsenhet.

(a) Stillehavsområdet i Asia med unntak av sørøstasiatiske land som definert i underavsnitt (b) nedenfor. Hvis Utdanningsmedlemmet er bosatt i Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, fastlands-Kina, folkerepublikken Kinas spesielle administrasjonsområde Hongkong, Taiwan-regionen, Sør-Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan, Mongolia eller andre land utpekt av Adobe fra tid til annen, skal "Utdanningsenhet" vise til enheter som oppfyller kriteriene for "Kvalifiserte utdanningsbrukere" (bortsett fra de delene som heter "Faglig og administrativt ansatte i full- og deltid" og "Studenter") som utpekes av Adobe på https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (eller etterfølgende nettsider), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.


(b) Sørøstasiatiske land. Hvis Utdanningsmedlemmet er bosatt i Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand eller Vietnam, skal "Utdanningsenhet" eller "Utdanningsinstitusjon" ha de respektive betydningene som Adobe har tildelt på https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_no (eller etterfølgerens nettside dertil), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.


(c) Japan. Utdanningsmedlemmet er bosatt i Japan, skal "Utdanningsenhet" eller "Utdanningsinstitusjon" ha de respektive betydningene som Adobe har tildelt på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller etterfølgerens nettside dertil), som Adobe oppdaterer fra tid til annen.

 

1.3 Grunnskoler og videregående skoler. Grunnskoler og videregående skoler er definert i Programhåndboken. Adobe kan ha spesielle tilbud for Medlemmer som oppfyller kravet som grunnskoler og videregående skoler. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte lisenser og medlemskap for barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler dersom medlemmet ikke er en barneskole, ungdomsskole eller videregående skole slik disse defineres i Programhåndboken. Se Programhåndboken for VIP for utdanning hvis du vil ha mer informasjon, og http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. MEDLEMMER I OFFENTLIG SEKTOR


For Medlemmer som er en Enhet i offentlig sektor (definert nedenfor), gjelder de følgende tilleggsvilkårene. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap for Enheter i offentlig sektor hvis et Medlem ikke er en Enhet i offentlig sektor.


1. Definisjoner som gjelder Medlemmer i offentlig sektor.

Enhet i offentlig sektor. Deltakelse forutsetter at Medlemmet (og hvert Tilknyttede selskap) er en "Enhet i offentlig sektor", som betyr: (a) statlige eller nasjonale organer, avdelinger, kommisjoner, styrer, kontor, råd eller autoriteter (utøvende, lovgivende eller rettslig); (b) offentlige organer, avdelinger, kommisjoner, styrer, kontorer, råd, enheter eller myndighetsorganer på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, eller et hvilket som helst annet organ innenfor en utøvende, lovgivende eller rettslig del av et kommunalt eller fylkeskommunalt offentlig organ som er opprettet i samsvar med landets lovgivning, inkludert administrative kommunale og fylkeskommunale kontorer, eller; (c) offentlige organer eller organisasjoner som er opprettet og/eller støttet økonomisk av føderale, statlige eller lokale myndigheter og har tillatelse til å utføre virksomhet for styring av eller støtte til innbyggere, bedrifter eller andre myndighetsenheter. For å unngå tvil er følgende enheter ikke Enheter i offentlig sektor: private, kommersielle selskaper, ideelle organisasjoner, handels- eller bransjeorganisasjoner, institusjoner for høyere utdanning og fagforeninger, også de som utfører arbeid på vegne av eller sammen med offentlige organer, med mindre de aktuelle enhetene har et spesifikt autorisasjonsbrev fra et amerikansk offentlig organ i henhold til FAR del 51. Medlemmet fremstiller til Adobe at det og dets Tilknyttede selskaper er Enheter i offentlig sektor. En liste over kvalifiserte "Enheter i offentlig sektor" i Japan er tilgjengelig på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For Frankrike: En Enhet i offentlig sektor er enten et offentlig organ, en minister, en kommisjon, styre, kontor eller råd (nasjonalt, regionalt eller lokalt), en by, en region eller en enhet underlagt fransk statsforvaltningsrett og under administrasjon av en enhet i offentlig sektor.


2. Vilkår som gjelder Medlemmer i offentlig sektor.


2.1 Ytterligere begrensninger. For Medlemmer i føderal offentlig sektor i USA skal enhver bestilling være underlagt FAR 52.232-18 (Availability of Funds) og FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year), og Medlemmer i føderal offentlig sektor i USA skal derfor ikke utrullere noen Produkter med mindre kapital er tilgjengelig til å betale for slike bestillinger. I den grad en statlig eller lokal enhet i offentlig sektor er underlagt lignende krav, skal slike enheter ikke utrullere noen Produkter med mindre kapital er tilgjengelig til å betale for slike bestillinger.


2.2 Opphør. Denne Avtalen kan avsluttes av et Medlem som er en kunde i føderal offentlig sektor i USA i overensstemmelse med FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan endre vilkårene etter eget skjønn.


2.3 Medlemmer i føderal offentlig sektor. Meddelelse til sluttbrukere i den føderale regjeringen i USA (kommersielle artikler): Produktene under denne Avtalen er "Commercial Items" (kommersielle artikler eller varer), som definert i 48 C.F.R. §2.101, og består av "Commercial Computer Software" (kommersiell programvare) og "Commercial Computer Software Documentation" (dokumentasjon for kommersiell programvare), slik begrepene er benyttet i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, der de får anvendelse. I samsvar med 48 C.F.R. punkt 12.212 eller 48 C.F.R. punkt §227.7202-1 til §227.7202-4, der de får anvendelse, er "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" lisensiert til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (a) bare som "Commercial Items", og (b) bare med de rettigheter som gjelder i forhold til hvilke som helst andre sluttbrukere i overensstemmelse med herværende betingelser og vilkår. Rettigheter til upublisert materiale forbeholdes i samsvar med lover om opphavsrett i USA. Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. MEDLEMMER I IDEELLE ORGANISASJONER


Tilleggsvilkår som gjelder Medlemmer i ideelle organisasjoner, er tilgjengelig i Programhåndboken. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap hvis et Medlem ikke er en kvalifisert ideell organisasjon, som beskrevet på https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.

ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN TERMS AND CONDITIONS


This Value Incentive Plan (“VIP” or “Program”) Commercial Membership Agreement (“Agreement”) sets forth the terms of your participation as a Member in the Program. The Agreement is effective as of the date of online enrollment. This Agreement is entered into by and between Adobe and the customer identified in on-line enrollment to become a Member. “Adobe” shall mean either ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in the United States, Canada, or Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in Australia, or otherwise with ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Member shall license all software, services, and offerings available under the Program (collectively “Product”) to be installed and used within the United States (including United States territories and military bases wherever located), Canada, or Mexico from Adobe U.S. Member shall license all Products to be installed and used in Australia from Adobe Ireland, as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Member shall license all Products to be installed and used in all other countries and territories from Adobe Ireland.


1. Program Description.


1.1 General and Program Term. The VIP Program is a flexible licensing program designed to allow qualified and eligible customers to manage and deploy Product licenses purchased through the Program. The VIP Program is a membership program with license Subscription Periods as further defined in Section 3.4 of this Agreement. Once the organization enrolls in a membership through the VIP administration user interface and is accepted by Adobe into the Program, the organization will be a member of the Program (“Member”) until the earliest of when (a) Adobe terminates the Program, (b) this Agreement terminates. Member’s participation is further subject to the terms stated in the program guide for the Program, which may be updated from time to time and is available at www.adobe.com/go/vip_program_guide_en (“Program Guide”). The Program Guide is hereby incorporated into the Agreement by reference. Adobe may change the terms of the Program at its sole discretion. If Program terms change Member may be required to reaccept the Program terms in the Console.


1.2 Termination. Notwithstanding the foregoing, either party may terminate the Agreement with or without cause on thirty (30) days prior written notice. Termination of this Agreement shall not affect Member’s obligations with regard to any Products ordered prior to the termination date, including without limitation any subscription terms or payment obligations. In addition, Adobe may immediately terminate this Agreement, upon written notice, for a material breach (including but not limited to any misappropriation or infringement of Adobe’s intellectual property rights). If this Agreement terminates, then Member’s organization shall immediately cease use of the Products, delete the Products from all computer systems and IT equipment on which it resides, and return to Member’s Account Manager any media containing the Products as well as any related materials. Account Manager means either (i) Reseller, if a transaction is through a reseller, or (ii) Adobe representative, if a transaction is with Adobe.

 

1.3 TOU. The access and use of the Products is governed by the applicable Adobe terms of use (“TOU”) available at https://www.adobe.com/legal/terms.html. The terms of the applicable TOUs are hereby incorporated by reference (including without limitations terms related to governing law and venue). In the event of inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of the TOU, the terms of this Agreement shall control.


1.4 Program Products. For a complete list of Products available through the Program, Member shall contact its Account Manager or go to the Program web pages located on Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. All Products purchased through the Program are solely for use within Member’s own organization and all re-sale, sublicensing, and other distribution is prohibited except as set forth in Section 4.1 and/or the Program Guide, if applicable. Certain offerings may be available for license by purchasing Consumables, as described in the Program Guide.

 

1.5 Affiliates. Adobe agrees that customer's Affiliates may place orders under this Agreement for the Products and use such Products provided hereunder. Customer retains ultimate liability for any acts or omissions of such Affiliate. Affiliate means, for Member, any other entity that controls, is controlled by, or under common control with, Member. For the purposes of this Section 1.5, the term “control” means the direct or indirect power to direct the affairs of the other entity through at least 50% of the shares, voting rights, participation, or economic interest in this entity.


2. Participation.


2.1 Adobe ID and VIP ID. An Adobe ID will be required in order to enroll in the Program. Each Member will be assigned a VIP ID which must be referenced on all orders. Member is responsible for acts or omissions of anyone who obtains access to and use of the Products through Member.


2.2 Console. The Program administration user interface is the “Admin Console.” Once the terms of this agreement are accepted, the individual accepting on behalf of the organization will be assigned as the Contract Owner. The Contract Owner can add system administrator(s) (each an “Administrator”). The Contract Owner and any Administrator will be provided access to the Admin Console where they will have the ability to access the Product, manage their subscriptions, and view their account information. The Admin Console will allow the Administrator to invite additional users within their organization to gain access to the Admin Console. Member authorizes any Administrator or Contract Owner to act on Member’s behalf.

 

2.3 Confidentiality. Member shall treat VIP ID as confidential and not share or disclose such information except with Member’s Account Manager.

 

2.4 Memberships. The terms of Exhibit B apply to Education, Government, and Non-Profit Memberships. Member must use a separate VIP Agreement for any Products made available and ordered for use in the People’s Republic of China.


3. Ordering, Pricing, and Fulfillment.


3.1 Ordering and Pricing. Member shall place Product orders with their Account Manager. All fees are determined by Member’s Account Manager. Matters such as price, delivery, and payment terms must be agreed between Member and Member’s Account Manager. Adobe cannot guarantee any particular discount, unless Adobe is Member’s Account Manager.


3.2 Access, Admin Console Deployment, and Fulfillment. Upon becoming a Member, Member’s Administrator will be provided access to the available Products, through the Admin Console. Member may add many Products from the Admin Console and obtain immediate access to such Products. Adobe must receive an order for any such Products within the Grace Period. 


3.3 Grace Period for Products Added in Admin Console. The Grace Period is 14 days after adding such Products. If Adobe does not receive an order for such Products within the Grace Period, then Member will no longer be allowed to add additional Products until payment is made for all added Products. Member may manage the number of Products deployed in the Console.


3.4 Agreement Anniversary Date, Subscription Period, and Renewals.

 

3.4.1 Anniversary Date. Unless otherwise communicated by Adobe, Member’s Anniversary Date is the day twelve months after Adobe accepts Member’s initial order (“Anniversary Date”).

 

3.4.2 Subscription Period. The Subscription Period means the period that a Member may use Products and includes the initial Subscription Period and any renewal Subscription Period. The initial Subscription Period means the period that begins on Member’s initial order date and ends the day prior to the Anniversary Date. With Product subscription renewal, a renewal Subscription Period will begin on the Anniversary Date and continue until the day prior to the next Anniversary Date. Use of subscription Products and any related services co-terminates on the last day of the Subscription Period. Most Consumables must be used within a single Subscription Period, and any unused Consumables will expire on the last day of the Subscription Period. Additional information may be found in the Program Guide.

 

3.4.3 Subscription Renewals. Adobe or Account Manager will use reasonable efforts to notify Member prior to any Subscription Period end date. Subscriptions must be renewed prior to the Anniversary Date in order to ensure uninterrupted use of Product. 


3.5 Upgrade Protection. Purchase of the subscription Product(s) includes upgrade entitlement, meaning Member will be entitled to receive the latest generally available version of a subscription Product purchased under the program as long as the Product subscription is paid and active at the time Adobe makes the new version of the Product commercially available.


3.6 Returns. Without prejudice to any rights that a Member may have under any consumer laws in the jurisdiction that Member is located, once a Product is installed or accessed, Member cannot return it. If Member requests a return prior to installation, Member must return the entire order. Member must request the return of Products purchased under the Agreement through Member’s Account Manager. Subject to any applicable warranty rights, return requests must be made to Member’s Account Manager within fourteen (14) days after Member’s original Product order date. Adobe must approve all return requests before any return is valid, as further described in the Program Guide.


3.7 Orders Direct From Adobe. If Member orders direct from Adobe, then this section will apply. Members can add Products at any time via the Admin Console or via an Adobe representative, but you must place an order for all Products with an Adobe representative. Products are priced at the rates current at the time ordered and prorated based on the days remaining in your Subscription Period. Notwithstanding the language in 3.2, 3.3, and 4.2, if you add Products via the Admin Console, then Adobe my invoice you directly for those products at the then current price. Your order may be subject to credit approval. Member will be charged the Product price, plus applicable taxes. For any ordered Products, Member must pay in full within 30 days of the invoice date in accordance with the invoice. Any amounts not paid when due will bear interest at a rate which is the lesser of 1.0% per month or the maximum rate permitted by applicable law on any overdue fees, from the date due until the date the full amount plus interest is paid in-full.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Section 4 “VIP Marketplace” will only apply to Products licensed through VIP Marketplace. Despite language in Section 3.4.3 above, at the end of your subscription term in VIP Marketplace, your annual subscription will automatically renew based on Adobe’s partner price: 1- in effect on your Anniversary Date and 2-for your qualifying discount level, unless you elect to change or cancel at least 3 days before your Anniversary Date or Adobe communicates otherwise. For clarity, your Account Manager will determine your Product fees. See VIP Marketplace Program Guide for details. Member may work with their Account Manager to adjust Product subscriptions.

 

4.2 VIP Marketplace Grace Period.  Notwithstanding Section 3.2 and 3.3, the Grace Period for VIP Marketplace Products is seven days after adding Products, not 14 days.  If Adobe does not receive an order for Products added through VIP Marketplace within the Grace Period, then such Products will be removed.  

 

5. Miscellaneous.

 

5.1 Transfer of License. Product TOUs do not govern restrictions regarding the transfer of Products licensed under or in connection with this Agreement. In limited circumstances, Adobe may permit the transfer of Product licenses under this Agreement in its sole and exclusive discretion. Such requests should be directed to Adobe Customer Service including a description of the reason for the proposed transfer and the contact information of the transferee. Additional information may be found in the Program Guide. For clarity, all offerings are licensed, not sold.


5.2 License Compliance. Member must maintain systems and/or procedures sufficient to ensure an accurate record of the number of copies of the Products that have been installed and/or deployed and retain records of Product installation and/or deployment for two (2) years after the termination of the Agreement. Adobe and/or its representatives may conduct an audit of Member’s Product installation/deployment not more than once per year on thirty (30) days written notice. Such audit will require Member to provide an unedited, accurate report of all Products installed/deployed and accessed by Member and all valid purchase documentation for all Products within thirty (30) days after request. If the audit findings demonstrate non-conformity with the Product licenses, Member shall purchase the necessary licenses within thirty (30) days after being so notified. Notwithstanding the foregoing, Adobe reserves the right to conduct an onsite audit of Member license installation and deployment after ten (10) business days’ prior written notice during regular business hours. This Section 5.2 shall survive termination of the Agreement for a period of two (2) years.


5.3 Use of Information. Adobe may use information about Member or Affiliate, including name and contact information, for fulfilling obligations under the Agreement. For more information, please see the Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).


5.4 Standing. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. If Member is an entity of the United States Federal Government, Member agrees that Adobe shall have standing and the right to assert any breach of contract claim arising out of this Agreement under the Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).


5.5 General. The parties are independent contractors, and this Agreement will not be construed to imply that either party is the agent or venturer of the other. Member may not assign this Agreement (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Adobe and any prohibited assignment is null and void. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, without the prior written consent of Member. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of any permitted successors or assignees. No modification will be valid or binding unless in writing. This Agreement (including the Program Guide, applicable TOUs, and any Exhibits or on-line enrollment information, if applicable) represents the entire agreement between the parties on the subject matter of this Agreement. If any provision of this Agreement is held unenforceable, the remainder of the Agreement will continue in full force and effect. If Member’s Account Manager is no longer an Authorized Adobe Account Manager, then after notice to Member, Adobe may move Member’s account under a then-current Authorized Adobe Account Manager.


This Agreement is prepared and is executed in the English language only. The English language version shall be controlling in all respects, and any version of this Agreement in any other language, shall not be binding and shall have no effect. Further, each party agrees that signature by Member or Adobe on any non-English language version, even if there is no signature(s) on the English language version shall be deemed execution of the English language version and binding on the parties. Without limiting the foregoing, if there is any conflict or inconsistency between the English language version of this Agreement and any other translated version of this Agreement, the English language version and interpretation shall prevail. All communications or notices to be made or given pursuant to this Agreement and any disputes arising under this Agreement shall be conducted or resolved in the English language.


5.6 Services. The Product may integrate with a variety of services, operated either by Adobe or by third parties, which may contain user-generated content that may be (a) inappropriate for minors, (b) illegal in some countries; or (c) inappropriate for viewing at work. A complete list of integrated services is available here: www.adobe.com/go/integratedservices. If Member wants to prevent viewing of or access to user-generated content services it may (i) disable service access in the Creative Cloud Packager, where that functionality is made available, or (ii) block access to the services via its network firewall. Services are not, under any circumstances, available to users under the age of thirteen (13). Adobe disclaims liability for all user-generated content available via the services. Member is responsible for determining whether use of the services complies with applicable laws in Member’s jurisdiction. Member is not entitled to a refund and Adobe is not liable (i) if access to the services is slowed or blocked as a result of government or service provider action, or (ii) if Adobe reasonably deems it necessary to block access to some or all of the services.

 

EXHIBIT B
EDUCATION, GOVERNMENT, AND NON-PROFIT MEMBERSHIPS

 

A. EDUCATION MEMBERS


For the Member who is an Education Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Education memberships if Member is not an Educational Entity.


1. Definitions Applicable to Education Members.

 

1.1 Education Entity. The following is a non-exhaustive list of qualified educational institutions: (a) Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction; (b) Accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (c) Named educational institutions, if individually approved in writing by Adobe; (d) Hospitals that are wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution, where “wholly owned and operated” means the educational institution is sole owner of the hospital and the only entity exercising control over day to day operations; and (e) Higher education research laboratories that are i - a public institution and recognized by a national or regional educational authority, ii – teach students, and iii – can provide a copy of the bylaws that state the relationship with the controlling university.

 

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified educational institutions: (a) Non-accredited schools; (b) Museums or libraries; (c) Hospitals not wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution; (d) Churches or religious organizations that are not accredited schools; (e) Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or which grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study; (f) Military schools that do not grant academic degrees; and (g) Research laboratories not recognized by a national or state ministry overseeing education. For example, institutions recognized by other government branches are not eligible.


The above lists do not apply to the countries as listed in Section 1.2 (Regional-Specific Definition) below.


1.2 Regional-Specific Definition of Education Entity.

 

(a) Asia Pacific Countries excluding Southeast Asia Countries as defined in sub-paragraph (b) below. If Education Member is resident in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, China mainland, Hong Kong SAR of China., Taiwan region, the Republic of Korea, the People’s Republic of Bangladesh, the Federal Democratic of Nepal, the Republic of the Union of Myanmar, Pakistan or Mongolia or any country designated by Adobe from time to time, “Education Entity” shall mean the entities that satisfy the meaning of “Qualified Educational Users” (except for the sections entitled “Full and Part Time Faculty and Staff” and “Students”) designated by Adobe on https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(b) Southeast Asia Countries. If Education Member is resident in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(c) Japan. If Education Member is resident in Japan, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.

 

1.3 Primary and Secondary Schools. Primary and Secondary Schools are defined in the Program Guide. Adobe may have offers available to members that qualify as Primary and Secondary Schools. Adobe reserves the right to terminate Primary and Secondary School licenses and memberships if Member is not a Primary and Secondary School as defined in the Program Guide. See VIP Education Program Guide for additional details and http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. GOVERNMENT MEMBERS


For the Member who is a Government Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Government memberships if Member is not a Government Entity.


1. Definitions Applicable to Government Members.

Government Entity. Participation is contingent upon Member (and each Affiliate) being a “government entity”, which means: (a) a federal, central, or national agency, department, commission, board, office, council, or authority (executive, legislative, or judicial); (b) a municipality, special district, city, county, or state governmental agency, department, commission, board, office, council, entity, or authority, or any other agency in the executive, legislative, or judicial branch of state or local government that is created by the constitution or a statute of the governing state, including the district, regional, and state administrative offices; or (c) a public agency or organization created and/or funded by federal, state, or local governments and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Member represents to Adobe that it and its Affiliates are government entities. A list of qualified “Government Entities” for Japan is available at: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For France: a Government Entity is either an agency; a minister; a commission, board, office, or council (national, regional, or local); a city; a region; or any entity subject to the French Public Law and under the administration of a government entity.


2. Terms Applicable to Government Members.


2.1 Additional Restrictions. For United States Federal Government Members, it is understood that any orders are subject to FAR 52.232-18 (Availability of Funds) and FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) and therefore United States Federal Government Members shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders. To the extent any state or local government entity is subject to similar requirements, such entities shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders.


2.2 Termination. This Agreement may be terminated by a Member who is a United States federal government customer pursuant to FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe may change the Terms at its sole discretion.


2.3 Federal Government Members. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. NON-PROFIT MEMBERS


Additional terms applicable to Non-Profit Members are contained in the Program Guide. Adobe reserves the right to terminate memberships, if Member is not an eligible non-profit organization, as described on https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.