BETINGELSER FOR ADOBES
VALUE INCENTIVE PLAN
Denne Value Incentive Plan-avtalen («VIP» eller «Program») om kommersielt medlemskap («Avtalen») definerer vilkårene for din deltagelse som et Medlem i Programmet. Avtalen trer i kraft ved tidspunkt for online påmelding. Avtalen inngås av og mellom Adobe og kunden, som identifisert ved sin online påmelding for å bli Medlem. «Adobe» skal bety enten Adobe Inc., et Delaware-selskap, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, dersom Avtalen inngås med et Medlem som befinner seg i USA, Canada eller Mexico. Ellers betyr det ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et selskap registrert I Irland med forretningsadresse 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, som autorisert representant for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), dersom Avtalen inngås med et Medlem som befinner seg i Australia. Ellers betyr det ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, et selskap registrert I Irland med forretningsadresse 4 6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Medlemmet skal lisensiere all programvare, tjenester og tilbud tilgjengelig under Programmet (samlet kalt «Produkt») som skal installeres og brukes i USA (inkludert USAs territorier og militære baser uansett beliggenhet), Canada eller Mexico, fra Adobe i USA. Medlemmet skal lisensiere alle Produkter som skal installeres og brukes i Australia, fra Adobe Ireland, som autorisert representant for Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Medlemmet skal lisensiere alle Produkter som skal installeres og brukes i alle andre land og territorier, fra Adobe Irland.
1. Programbeskrivelse.
1.1 Generelle og programmessige betingelser. VIP-programmet er et fleksibelt lisensieringsprogram utformet for å tillate kvalifiserte og berettigede kunder å administrere og distribuere Produktlisenser kjøpt gjennom Programmet. VIP-programmet er et medlemskapsprogram basert på en årlig produktfornyelsesperiode som videre definert i avsnitt 3.4 i denne Avtalen. Når organisasjonen registrerer et medlemskap gjennom brukergrensesnittet for VIP-administrasjon og innlemmes i Programmet av Adobe, blir organisasjonen medlem av Programmet («Medlem») frem til enten (a) Adobe avslutter Programmet, eller (b) denne Avtalen opphører, avhengig av hva som inntrer først. Medlemmets deltagelse er videre underlagt vilkårene beskrevet i programveiledningen for Programmet, som kan oppdateres fra tid til annen og er tilgjengelig på www.adobe.com/go/vip_program_guide_no («Programhåndboken»). Programhåndboken er herved innlemmet i Avtalen med referanse. Adobe kan endre vilkårene for Programmet etter eget skjønn. Dersom Programvilkårene endres, vil Medlemmet på nytt måtte akseptere Programvilkårene i Konsollen.
1.2 Oppsigelse. Uavhengig av det foregående kan begge parter si opp Avtalen med tretti (30) dagers skriftlig varsel. Oppsigelse av denne Avtalen skal ikke påvirke Medlemmets forpliktelser med hensyn til Produkter bestilt før avslutning, inkludert uten begrensning eventuelle abonnementsvilkår eller betalingsforpliktelser. I tillegg kan Adobe, med skriftlig varsel, umiddelbart avslutte denne Avtalen ved vesentlig mislighold (herunder underslag eller krenkelse av Adobes åndsverksrettigheter). Hvis Avtalen opphører, skal Medlemmets organisasjon umiddelbart avslutte bruk av Produktene, slette Produktene fra alle datamaskinsystemer og IT-utstyr som de ligger på, og sende alle medier som inneholder Produktene sammen med relatert materiell, tilbake til Medlemmets Kontoadministrator. Kontoadministratoren betyr enten (i) Forhandleren, dersom transaksjonen finner sted via en forhandler, eller (ii) Adobe-representanten, dersom transaksjonen er med Adobe.
1.3 Brukervilkår. Tilgangen og bruken av Produktene er underlagt Adobes gjeldende brukervilkår («Brukervilkår») som er tilgjengelig på https://www.adobe.com/no/legal/terms.html. De gjeldende Brukervilkårene er herved innlemmet med referanse (herunder vilkår relatert til gjeldende lov og rettssted). Ved uoverensstemmelser mellom vilkårene i denne Avtalen og Brukervilkårene skal vilkårene i denne Avtalen være overordnet.
1.4 Programprodukter. For en fullstendig liste over Produkter som er tilgjengelige gjennom Programmet, kan Medlemmet kontakte sin Kontoadministrator eller gå til Programmets nettsider på Adobe.com https://www.adobe.com/no/howtobuy/buying-programs/vip-terms.html. Alle Produkter som kjøpes gjennom Programmet, er utelukkende for bruk i Medlemmets egen organisasjon, og alt videresalg, viderelisensiering og annen distribusjon er forbudt, unntatt som angitt i avsnitt 4.1 og/eller Programhåndboken, hvis aktuelt. Visse tilbud kan være tilgjengelige for lisensiering ved å kjøpe Forbruksvarer som beskrevet i Programhåndboken.
1.5 Tilknyttede selskaper. Adobe godtar at kundens Tilknyttede selskaper kan legge inn bestillinger under denne Avtalen for Produktene som leveres herunder. Kunden beholder fullstendig ansvar for eventuelle handlinger eller unnlatelser fra slike Tilknyttede selskaper. Tilknyttet selskap betyr, for Medlemmer, enhver annen enhet som kontrollerer, kontrolleres av, eller er under felles kontroll med Medlemmet. For formålet til avsnitt 1.5, betyr begrepet «kontroll» den direkte eller indirekte evnen til å lede forretningene til den andre enheten, gjennom minst 50 % av andelene, stemmerettigheter, deltakelse eller økonomisk interesse i denne enheten.
2. Deltagelse.
2.1 Adobe ID og VIP ID. En Adobe ID kreves for påmelding til Programmet. Etter gjennomført VIP-påmelding får Medlemmet tilordnet en VIP-ID som må refereres på alle VIP-ordrer. Medlemmet er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra alle som får tilgang til og kan bruke Produkter gjennom Medlemmet.
2.2 VIP-konsoll. «Konsollen» er brukergrensesnittet for administrasjon av Programmet. Når vilkårene i denne avtalen er godkjent, vil personen som godkjenner på vegne av organisasjonen, bli tilordnet som Kontraktens eier. Kontraktens eier kan legge til systemadministrator(er) (hver enkelt av dem er en «Administrator»). Kontraktens eier og enhver Administrator vil bli gitt tilgang til Konsollen hvor de vil ha muligheten til å få tilgang til Produktet, administrere sine abonnementer og se sin kontoinformasjon. Konsollen tillater Administratoren å invitere flere brukere innenfor sin organisasjon til å få tilgang til Konsollen. Medlemmet autoriserer enhver Administrator eller Kontraktens eier til å handle på Medlemmets vegne.
2.3 Konfidensialitet. Medlemmet skal behandle VIP-ID konfidensielt og ikke dele eller avsløre slik informasjon.
2.4 Medlemskap. Vilkårene i vedlegg B gjelder medlemskap for skoler, offentlige instanser og ideelle organisasjoner. Medlemmet må bruke en separat VIP-avtale for Produkter tilgjengeliggjort og bestilt for bruk i Folkerepublikken Kina.
3. Bestilling, priser og oppfyllelse.
3.1 Bestilling og priser. Medlemmet skal foreta Produktbestillinger via sin Kontoadministrator innen tretti (30) dager etter Dato for kjøpsautorisasjon. Betalingen blir beregnet fra Dato for kjøpsautorisasjon. Dato for kjøpsautorisasjon betyr datoen da Kjøpsautorisasjonen ble opprettet, eller dersom ingen Kjøpsautorisasjon ble opprettet, datoen for bestillingen. Alle avgifter bestemmes av Medlemmets kontoadministrator. Betingelser som pris, levering og betaling må avtales mellom Medlemmet og Medlemmets kontoadministrator. Adobe kan ikke garantere noen bestemt rabatt, med mindre Adobe er Medlemmets kontoadministrator.
3.2 Tilgang og oppfyllelse. Ved å bli et Medlem vil Medlemmets Administrator bli gitt tilgang til de tilgjengelige Produktene via Konsollen. Medlemmet vil ha tretti (30) dager på seg fra Dato for kjøpsautorisasjon til å plassere en tilsvarende bestilling. En Kjøpsautorisasjon opprettes når Medlemmet legger til Produkter gjennom Konsollen.
3.3 Overdistribusjon. Hvis antallet bestilte Produkter er lavere enn det faktiske antallet Produkter som er distribuert etter tretti-dagers perioden nevnt i avsnitt 3.2, vil ikke Medlemmet kunne distribuere flere Produkter før alle utestående distribusjoner er betalt. Medlemmet kan administrere antallet Produkter distribuert i Konsollen.
3.4 Avtalens jubileumsdato, abonnementsperiode og -fornyelser.
3.4.1 Jubileumsdato. Med mindre annet er kommunisert av Adobe, er medlemmenes jubileumsdato tolv måneder etter at enten Adobe godkjenner medlemmets initielle bestilling eller, hvis tidligere, medlemmets initielle kjøpsautorisasjonsdato ('jubileumsdato').
3.4.2 Abonnementsperiode. Abonnementsperioden betyr perioden et Medlem kan bruke Produktene og eventuelle tilhørende tjenester, og inkluderer første Abonnementsperiode og eventuelle forlengelser av Abonnementsperioden. Første Abonnementsperiode betyr perioden som begynner på Datoen for første kjøpsautorisasjon, og slutter dagen før Årsdatoen. Dersom Medlemmet forlenger Avtalen, vil en forlenget Abonnementsperiode starte på Årsdatoen og vil fortsette til dagen før neste Årsdato. Bruk av Abonnementsprodukter og eventuelle relaterte tjenester avsluttes samlet på den siste dagen i Abonnementsperioden. Forbruksvarer må brukes innen en enkelt Abonnementsperiode, og alle ubrukte Forbruksvarer utløper på den siste dagen i Abonnementsperioden. Mer informasjon finnes i Programhåndboken.
3.4.3 Abonnementsfornyelser. Adobe vil iverksette rimelige tiltak for å varsle Medlemmet før abonnementet utløper. Medlemmet må fornye abonnementet før Årsdatoen for å sikre uavbrutt bruk av Produktet. Bestilling av fornyelse kan foretas før Årsdatoen, men tidlig fornyelse vil ikke endre Årsdatoen.
3.5 Oppgraderingsbeskyttelse. Kjøp av abonnementsprodukter inkluderer rett til oppgradering, som betyr at Medlemmet
vil ha rett til å motta den siste generelt tilgjengelige
 versjonen av et Produkt kjøpt under programmet, så lenge Produktabonnementet er betalt og aktivt på tidspunktet Adobe gjør den nye versjonen av Produktet kommersielt tilgjengelig.
3.6 Retur. Med forbehold om rettigheter som et Medlem måtte ha under forbrukerkjøpsloven i landet der Medlemmet befinner seg, kan ikke Medlemmet returnere et Produkt dersom det er installert eller åpnet. Hvis et Medlem foretar en retur før installasjon er gjennomført, må Medlemmet returnere hele bestillingen. Medlemmet må be om retur av Produkter som er kjøpt under Avtalen, gjennom Medlemmets Kontoadministrator. Underlagt gjeldende garantirettigheter, må returforespørsler rettes til Medlemmets Kontoadministrator innen fjorten (14) dager etter Medlemmets opprinnelige Produktbestillingsdato. Adobe må godkjenne alle returforespørsler før returen er gyldig, som beskrevet nærmere i Programhåndboken.
3.7 Bestillinger direkte fra Adobe. Hvis Medlemmet bestiller direkte fra Adobe, vil dette avsnittet være gjeldende. Medlemmer kan når som helst legge til Produkter via Konsollen eller via en representant for Adobe, men du må legge inn en bestilling for alle Produkter hos en representant for Adobe. Produkter er priset til den aktuelle satsen ved tidspunktet for bestillingen, og proporsjonalt basert på dagene som er igjen i Abonnementsperioden. Bestillingen din kan være underlagt kredittgodkjenning. Medlemmet vil bli belastet Produktets pris, i tillegg til gjeldende skatter og avgifter. For ethvert bestilt Produkt må Medlemmet betale fakturaen i sin helhet innen 30 dager etter fakturadatoen. Ethvert beløp som ikke er betalt ved forfallsdato, vil være rentebærende med en sats som er det minste av 1,0 % per måned eller den maksimale satsen som er tillatt etter gjeldende lov på forfalte gebyrer, fra forfallsdatoen, til det hele beløpet pluss renter er betalt i sin helhet.
4. Diverse.
4.1 Overføring av lisens. Produktenes Bruksvilkår styrer
ikke begrensninger vedrørende overføringen av Produkter lisensiert under eller i forbindelse med denne Avtalen. Under særskilte omstendigheter kan Adobe tillate overføringen
av Produktlisenser under denne Avtalen etter eget forgodtbefinnende. Slike forespørsler bør rettes til Adobes kundeservice, inkludert en beskrivelse av begrunnelsen for den foreslåtte overføringen, samt kontaktinformasjonen til den det skal overføres til. Mer informasjon finnes i Programhåndboken. For å gjøre det klart: alle tilbud gis på lisens, de selges ikke.
4.2 Lisensetterlevelse. Medlemmet må opprettholde systemer og/eller prosedyrer som er tilstrekkelige for å sikre en nøyaktig oversikt over antall kopier av Produkter som har blitt installert og/eller distribuert, og beholde informasjon om Produktinstallasjon og/eller -distribusjon i to (2) år etter opphør av Avtalen. Adobe og/eller Adobes representant kan utføre en revisjon av Medlemmets Produkt-installasjon/-distribusjon ikke mer enn én gang per år med tretti (30) dager skriftlig varsel. Slike revisjoner krever at en uredigert, nøyaktig rapport fra Medlemmet over alle Produkter som er installert/distribuert, og all gyldig kjøpsdokumentasjon for alle Produkter fremlegges innen tretti (30) dager etter forespørsel. Hvis revisjonsresultatene viser manglende samsvar med Produktlisensene, skal Medlemmet kjøpe nødvendige lisenser innen tretti (30) dager etter varsling. Uavhengig av det foregående forbeholder Adobe seg retten til å utføre en revisjon på stedet av Medlemmets lisensinstallasjon og -distribusjon ti (10) virkedager etter forutgående skriftlig varsel, innen normal kontortid. Avsnitt 4.2 skal gjelde i en periode på to (2) år etter oppsigelse av Avtalen.
4.3 Bruk av informasjon. Adobe kan bruke informasjon om Medlemmet eller Datterselskapet, inkludert navn og kontaktinformasjon, for å oppfylle forpliktelsene i henhold til avtalen. For mer informasjon, kan du se Adobe personvernsenter (adobe.com/no/privacy).
4.4 Rettigheter. Partene er enige om at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er spesielt unntatt fra å gjelde for denne avtalen. Dersom Medlemmet er en enhet i offentlig administrasjon i USA, samtykker Medlemmet i at Adobe skal ha alle rettigheter til juridisk å kunne fremme krav i henhold til et hvilket som helst kontraktsbrudd med utspring i denne Avtalen under den amerikanske tvisteloven Contracts Disputes Act of 1978 («Disputes Act»).
4.5 Generelt. Partene er uavhengige kontraktører, og denne Avtalen skal ikke tolkes som at den ene eller andre parten er agent eller representant for den andre. Medlemmet kan ikke overdra denne Avtalen (ved juridisk kjennelse eller på annen måte) uten forutgående skriftlig samtykke fra Adobe, og eventuelle ikke godkjente overdragelser vil kjennes ugyldige. Adobe kan etter eget skjønn overdra denne Avtalen uten Medlemmets forutgående skriftlig samtykke. Denne Avtalen vil være bindende og vil være til fordel for alle godkjente etterfølgere/overtagere. Ingen endring vil være gyldig eller bindende med mindre den er i skriftlig form. Denne Avtalen (inkludert Programhåndboken, relevante Bruksvilkår og all dokumentasjon eller online påmeldingsinformasjon, om aktuelt) utgjør hele avtalen mellom partene om saken denne Avtalen omhandler. Om noen del i denne Avtalen finnes å ikke være rettsgyldig, skal resten av Avtalen fortsatt gjelde med full kraft og effekt.
Denne Avtalen er utarbeidet og oppfylles kun ut fra den engelske versjonen. Den engelske versjonen er avgjørende på alle måter, og enhver versjon av denne Avtalen på noe annet språk er ikke bindende og har ingen gyldighet. Videre samtykker begge parter i at en signatur fra Medlemmet eller Adobe på enhver annen versjon som ikke er på engelsk, selv om det ikke er noen signaturer på den engelske versjonen, vil betraktes som en aksept av den engelske versjonen og være bindende for partene. Uten noen begrensning av det ovennevnte, dersom der finnes konflikter eller inkonsekvenser mellom den engelske versjonen av denne Avtalen og andre oversatte versjoner av denne Avtalen, vil den engelske versjonen og tolkningen av den være den gjeldende. All kommunikasjon eller varsler som gis i henhold til denne Avtalen og eventuelle konflikter som måtte oppstå under denne Avtalen, vil bli gjennomført eller løst på engelsk.
4.6 Tjenester. Produktet kan være koblet til ulike tjenester, levert enten av Adobe eller av tredjeparter, som kan inneholde brukergenerert innhold som kan være (a) upassende for mindreårige, (b) ulovlig i noen land; eller (c) upassende for visning på arbeidsplassen. En fullstendig liste over integrerte tjenester er tilgjengelig her: www.adobe.com/go/integratedservices_no. Om Medlemmet ønsker å forhindre visning av eller tilgang til brukergenerert innhold i tjenestene, kan du (i) deaktivere tjenestetilgang i Creative Cloud Packager, der funksjonaliteten er gjort tilgjengelig, eller (ii) blokkere tilgang til tjenestene via brannmuren på eget nettverk. Tjenester er ikke under noen som helst omstendigheter tilgjengelig for brukere under tretten (13) år. Adobe fraskriver seg ansvar for alt brukergenerert innhold tilgjengelig via tjenestene. Medlemmet er ansvarlig for å avgjøre om bruk av tjenestene samsvarer med relevante lover i landet der Medlemmet oppholder seg. Medlemmet har ikke rett til refusjon, og Adobe er ikke ansvarlig, (i) dersom tilgang til tjenestene er bremset eller blokkert som et resultat av handling utført av offentlig myndighet eller tjenestetilbyder, eller (ii) dersom Adobe blokkerer tilgang til noen eller alle tjenester dersom de anser det nødvendig.
VEDLEGG B
MEDLEMSKAP FOR SKOLER, OFFENTLIGE INSTANSER OG IDEELLE ORGANISASJONER
A. SKOLEMEDLEMMER
For Medlemmer som er Utdanningsinstitusjoner (definert under), gjelder følgende tilleggsvilkår. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte Skolemedlemskap hvis Medlemmet ikke er en Utdanningsinstitusjon.
1. Definisjoner som gjelder Skolemedlemmer.
1.1 Utdanningsinstitusjon. Følgende er en ufullstendig liste over kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) akkrediterte (av offisielle godkjenningsinstanser) offentlige eller private grunnskoler eller videregående skoler som gir fulltids undervisning; (b) akkrediterte offentlige eller private universiteter eller høgskoler (inkludert yrkesskoler eller tilsvarende) som gir grader som krever ikke mindre enn tilsvarende to år fulltids studium; (c) navngitte utdanningsinstitusjoner godkjent av Adobe, bare hvis den individuelle institusjonen er navngitt og skriftlig godkjent av Adobe; (d) sykehus som helt eies og drives av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon, der «helt eies og drives» betyr at utdanningsinstitusjonen er eneeier av sykehuset og den eneste institusjonen som utøver kontroll over daglig drift; og (e) høyere utdannings forskningslaboratorier som er offentlige institusjoner og anerkjent av nasjonale pedagogiske myndigheter.
Følgende er en ufullstendig liste over enheter som ikke er kvalifiserte utdanningsinstitusjoner: (a) ikke-akkrediterte skoler; (b) museer eller biblioteker; (c) sykehus som ikke helt eies og drives av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon; (d) kirker eller religiøse organisasjoner som ikke er godkjente skoler; (e) yrkesopplæringssentre eller skoler som gir sertifikater for kurs som programvareopplæring eller jobbtrening som ikke er kvalifiserte skoler, eller som gir grader som krever mindre enn tilsvarende to års fulltids studium; (f) militære skoler som ikke gir akademiske grader; og (g) forskningslaboratorier som ikke er godkjent av nasjonale utdanningsmyndigheter. For eksempel er institusjoner anerkjent av andre offentlige myndigheter ikke berettiget.
Listene over gjelder ikke for landene som er oppført i avsnitt 1.2 (regional-spesifikk definisjon) under.
1.2 Regional-spesifikk definisjon av utdanningsinstitusjon.
(a) Land i Asia Pacific unntatt i Sørøst-Asia som definert i underavsnitt (b) under. Hvis skolemedlemmet befinner
seg i Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Kina, Hongkong SAR, Taiwan, Sør-Korea, Bangladesh, Nepal, Myanmar,
Pakistan eller Mongolia eller land utpekt av Adobe fra tid
til annen, skal «Utdanningsinstitusjon» bety at institusjonene tilfredsstiller betydningen av «Kvalifiserte utdanningsbrukere» (bortsett fra avsnittene med tittelen «Hel- og deltidsansatte
og stab» og «Studenter») som angitt av Adobe på http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller nettsted som erstatter dette), som oppdateres av Adobe fra tid til annen.
(b) Land i Sørøst-Asia. Hvis skolemedlemmet befinner seg i Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam, skal «Utdanningsinstitusjon» ha den aktuelle betydningen som definert av Adobe på www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (eller nettsted som erstatter dette), som oppdateres av Adobe fra tid til annen.
(c) Japan. Hvis skolemedlemmet befinner seg i Japan, skal «Utdanningsinstitusjon» ha den aktuelle betydningen som definert av Adobe på betydning utpekt av Adobe på https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (eller nettsted som erstatter dette), som oppdateres av Adobe fra tid til annen.
1.3 Grunnskoler og videregående skoler. Grunnskoler og videregående skoler er definert i Programhåndboken. Adobe kan ha spesielle tilbud for medlemmer som oppfyller kravet som grunnskole eller videregående skole. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte lisenser og medlemskap for grunnskoler og videregående skoler dersom Medlemmet ikke er en grunnskole eller videregående skole slik disse defineres i Programhåndboken. Mer informasjon finnes i Programhåndboken «VIP Education Program Guide».
B. OFFENTLIGE INSTANSER
For Medlem som er en Offentlig instans (definert under), gjelder følgende tilleggsvilkår. Adobe forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap for Offentlige instanser dersom Medlemmet ikke er en Offentlig instans.
1. Definisjoner som gjelder Offentlige instanser.
Offentlig instans. Deltakelse gjelder Medlem (og tilknyttet selskap) som er en «Offentlig instans» som betyr: (a) statlige, sentrale eller nasjonale byråer, departementer, kommisjoner, styrer, eller annen tilsvarende institusjon (utøvende, lovgivende eller dømmende); (b) en kommune, et bestemt distrikt, by, fylke eller statlig myndighet, avdeling, kommisjon, styre, kontor, råd, enhet eller myndighet eller ethvert annet organ i utøvende, lovgivende eller rettslig gren av staten eller lokal regjering som er opprettet av grunnloven eller en forordning for regjeringen, inkludert distrikts-, regionale og statlige administrasjonskontorer; eller (c) en offentlig etat eller organisasjon opprettet og/eller finansiert av statlige eller lokale myndigheter og autorisert til å utføre styring av eller gi støtte til innbyggere, bedrifter eller andre offentlige virksomheter. For å unngå tvil: private kommersielle bedrifter, ideelle organisasjoner, handels- eller bransjeorganisasjoner og fagforeninger er ikke inkludert. Likeledes utelukket er private organisasjoner som utfører arbeid på vegne av eller sammen med offentlige myndigheter. Medlemmet skal dokumentere ovenfor Adobe at Medlemmet og Tilknyttede selskap er offentlige instanser. En liste over kvalifiserte «Offentlige instanser» for Japan er tilgjengelig på: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.
1.1 I Frankrike: er en Offentlig instans enten et byrå; ministerium; en kommisjon, et styre, kontor eller råd (nasjonalt, regionalt eller lokalt); en by; en region; eller noen enhet i henhold til fransk lov og underlagt styring av et offentlig organ.
2.  Vilkår som gjelder for Offentlige instanser.
2.1 Ytterlige restriksjoner. For Medlemmer som er Offentlige instanser i USA, er det enighet om at bestillinger er underlagt FAR 52.232-18 (Availability of Funds) og FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year), og at Offentlige instanser i USA ikke skal distribuere Produkter med mindre det finnes penger til å betale for dem. I den grad andre statlige eller lokale myndigheter er underlagt lignende krav, skal slike enheter ikke distribuere Produkter med mindre det finnes penger til å betale for dem.
2.2 Oppsigelse. Denne Avtalen kan avsluttes av et Medlem som er en føderal regjeringskunde i henhold til i FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe kan endre vilkårene etter eget forgodtbefinnende.
2.3 Medlemmer fra føderal myndighet. Merknad for kunder i føderale myndigheter i USA (kommersielle varer): Produktene som dekkes av denne Avtalen «Commercial Items» (kommersielle artikler eller varer), som definert i 48 C.F.R. §2.101, består av «Commercial Computer Software» (kommersiell programvare) og «Commercial Computer Software Documentation» (dokumentasjon for kommersiell programvare), slik begrepene er benyttet i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, der de får anvendelse. I samsvar med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §§227.7202-1 til 227.7202-4, der de får anvendelse, er «Commercial Computer Software» og «Commercial Computer Software Documentation» lisensiert til amerikanske myndigheter som sluttbrukere (a) bare som kommersielle artikler, og (b) bare med de rettigheter som gjelder for alle andre sluttbrukere i overensstemmelse med betingelser og vilkår i denne Avtalen og Bruksvilkårene. Upubliserte rettigheter reservert under amerikansk opphavsrett og copyright forbeholdes Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
C. IDEELLE ORGANISASJONER
Tilleggsvilkår som gjelder for ideelle organisasjoner,
finnes i Programhåndboken. Adobe forbeholder seg retten
til å avslutte medlemskap dersom Medlemmet ikke er
en kvalifisert ideell organisasjon, slik dette beskrives i https://helpx.adobe.com/no/buying-programs/non-profit.html.