WARUNKI PROGRAMU ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Niniejsza „Umowa Komercyjnego Uczestnictwa” („Umowa”) w programie „Value Incentive Plan” („VIP” lub „Program”) określa warunki uczestnictwa Klienta („Uczestnika”) w Programie. Umowa wchodzi w życie w dniu rejestracji w trybie online. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Adobe i klientem wskazanym w rejestracji on-line jako Uczestnik. „Adobe” oznacza ADOBE INC., spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, o ile organizacja Uczestnika ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, spółkę zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia, występującą jako autoryzowany agent Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), jeśli organizacja Uczestnika ma siedzibę w Australii; a w przeciwnym razie oznacza ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, spółkę zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie programy, usługi i oferty dostępne w ramach Programu (zwane łącznie „Produktem”) w celu instalacji i użytkowania na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym terytorium Stanów Zjednoczonych i baz wojskowych, niezależnie od ich lokalizacji), Kanady lub Meksyku od Adobe U.S. Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie Produkty w celu instalacji i użytkowania na terenie Australii od Adobe Ireland jako autoryzowanego agenta spółki Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie Produkty w celu instalacji i użytkowania we wszystkich pozostałych krajach i terytoriach od Adobe Ireland.


1. Opis Programu


1.1 Warunki ogólne i warunki programuProgram VIP umożliwia kwalifikującym się do niego klientom elastyczne licencjonowanie produktów, zarządzanie licencjami i wdrażanie oprogramowania kupionego w ramach programu. Program VIP jest programem opartym na uczestnictwie, z Okresami Subskrypcji licencji zdefiniowanymi w paragrafie 3.4 niniejszej Umowy. Gdy organizacja zarejestruje się za pośrednictwem administracyjnego interfejsu użytkownika VIP i zostanie przyjęta przez Adobe do Programu, organizacja taka będzie uczestnikiem Programu („Uczestnik”) do chwili (a) zakończenia Programu przez Adobe, (b) rozwiązania niniejszej Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uczestnictwo podlega też warunkom określonym w przewodniku dotyczącym Programu, który może być okresowo aktualizowany i jest dostępny pod adresem www.adobe.com/go/vip_program_guide_pl („przewodnik dotyczący programów”). Treść przewodnika dotyczącego programu zostaje niniejszym włączona do umowy przez odniesienie. Firma Adobe może zmienić warunki programu według własnego uznania. Jeżeli warunki Programu ulegną zmianie, Uczestnik może być zobowiązany do ich ponownego zaakceptowania z poziomu Konsoli.


1.2 Rozwiązanie UmowyNiezależnie od powyższego każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z podaniem przyczyny lub bez w formie pisemnej z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni. Wypowiedzenie tej umowy nie wpływa na zobowiązania Uczestnika związane z wszelkimi produktami zamówionymi przed datą wypowiedzenia, w tym — bez ograniczeń — na okresy członkostwa lub zobowiązania do uiszczenia płatności. Ponadto firma Adobe może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem z tytułu poważnego naruszenia warunków (w tym w szczególności z tytułu wszelkich przypadków sprzeniewierzenia lub naruszenia praw własności intelektualnej firmy Adobe. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy organizacja Uczestnika jest zobowiązana niezwłocznie zaprzestać użytkowania Produktów, usunąć Produkty ze wszystkich systemów komputerowych i urządzeń IT, na których się znajdują, i zwrócić Menedżerowi konta Uczestnika wszelkie nośniki zawierające Produkty oraz wszelkie materiały z nimi związane. Menedżer konta oznacza albo (i) Partnera handlowego, jeżeli transakcja jest realizowana za pośrednictwem partnera handlowego, albo (ii) przedstawiciela Adobe, jeśli transakcja jest realizowana z Adobe.

 

1.3 Warunki eksploatacjiDostęp do Produktów i ich użytkowanie opisano w warunkach korzystania z produktów firmy Adobe („Warunki”) dostępnych pod adresem https://www.adobe.com/pl/legal/terms.html. Odpowiednie warunki korzystania z produktu zostają niniejszym włączone do tej umowy przez odniesienie. Dotyczy to również — bez ograniczeń — warunków związanych z jurysdykcją i miejscem rozpatrywania sporów. W przypadku niezgodności między warunkami tej umowy a danymi warunkami korzystania z produktu nadrzędne są warunki tej umowy.


1.4 Produkty objęte Programem Aby uzyskać pełną listę Produktów dostępnych za pośrednictwem Programu, Uczestnik powinien skontaktować się ze swoim Menedżerem konta lub wejść na stronę internetową Programu na Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Wszystkie produkty kupione za pośrednictwem Programu są przeznaczone wyłącznie do użytku przez organizację Uczestnika. Odsprzedaż, licencjonowanie pośrednie i inne rozpowszechnianie jest zabronione, chyba że mają zastosowanie warunki określone w sekcji 4.1 lub przewodniku dotyczącym Programu. Licencje na niektóre oferty mogą być dostępne w ramach zakupu materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z opisem przedstawionym w Przewodniku po Programie.

 

1.5 Podmioty stowarzyszoneFirma Adobe zgadza się, aby podmioty stowarzyszone klienta składały zamówienia w ramach tej umowy na objęte nią produkty. Do klienta należy ostateczna odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania takich podmiotów stowarzyszonych. Przez Podmiot stowarzyszony Uczestnika rozumie się każdy inny podmiot, który sprawuje kontrolę nad Uczestnikiem, jest pod kontrolą Uczestnika lub pozostaje pod kontrolą tego samego podmiotu, co Uczestnik. Na potrzeby niniejszego artykułu 1.5 termin „kontrola” oznacza bezpośrednie lub pośrednie prawo do kierowania sprawami drugiego podmiotu wynikające z posiadania co najmniej 50% udziałów, głosów, akcji lub innych środków gospodarczego zaangażowania w tym podmiocie.


2. Udział


2.1 Identyfikatory Adobe ID i VIP IDDo rejestracji w programie jest wymagane konto Adobe ID. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany identyfikator programu VIP (VIP ID), który należy podawać we wszystkich zamówieniach. Uczestnik jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania wszystkich osób, które uzyskują dostęp do Produktów i używają ich za pośrednictwem Uczestnika.


2.2 Admin Console jako Konsola.„Admin Console” to interfejs użytkownika służący do zarządzania Programem. Po zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy użytkownik działający w imieniu danej organizacji stanie się Osobą odpowiedzialną za Umowę. Osoba odpowiedzialna za Umowę może dodawać administratorów systemu (każdy z nich nazywany jest „Administratorem”). Osoba odpowiedzialna za Umowę i każdy z Administratorów otrzymają dostęp do serwisu Admin Console, co umożliwi im dostęp do Produktu, zarządzanie subskrypcjami oraz wyświetlanie danych kont. Admin Console umożliwia również wysyłanie zaproszeń do kolejnych użytkowników wewnątrz organizacji w celu umożliwienia im dostępu do tej Konsoli. Uczestnik upoważnia każdego z Administratorów i Osobę odpowiedzialną za Umowę do działania w jego imieniu.


2.3 Poufność Uczestnik ma obowiązek traktować identyfikator VIP ID jako dane poufne i nie udostępniać ani ujawniać tych informacji.


2.4 Członkostwa Uczestnictwo organizacji edukacyjnych, jednostek administracji państwowej oraz organizacji niedochodowej podlega warunkom przedstawionym w Załączniku B. W odniesieniu do dowolnych Produktów udostępnianych i zamawianych w celu użytkowania na terenie Republiki Ludowej Chin Uczestnik musi używać oddzielnej Umowy VIP.


3. Zamawianie, cenniki i realizacja


3.1 Składanie zamówień i kalkulacja cen Uczestnik składa zamówienia na Produkty u obsługującego go Opiekuna Konta. Wszystkie opłaty są ustalane przez Menedżera konta Uczestnika. Kwestie takie jak cena, sposób dostawy i warunki płatności muszą być uzgodnione między Uczestnikiem a obsługującym go Menedżerem konta. Firma Adobe nie gwarantuje żadnego konkretnego upustu, chyba że firma Adobe jest Menedżerem konta Uczestnika.


3.2 Dostęp, wdrożenie serwisu Admin Console oraz realizacja zamówienia. Po aktywacji Uczestnictwa Administrator ze strony Uczestnika uzyska dostęp do odpowiednich Produktów w serwisie Admin Console. Uczestnik może dodawać wiele Produktów za pomocą serwisu Admin Console, aby uzyskać do nich natychmiastowy dostęp. Adobe musi otrzymać zamówienie na takie Produkty przed upływem Okresu Karencji.


3.3 Okres Karencji na Produkty dodane w serwisie Admin Console. Okres Karencji wynosi 14 dni od daty dodania Produktu. Jeśli Adobe nie otrzyma zamówienia w Okresie Karencji, to Uczestnik nie będzie już mógł dodawać kolejnych Produktów, dopóki nie uiści opłaty za wszystkie uprzednio dodane Produkty. Uczestnik może zarządzać liczbą zainstalowanych Produktów w Konsoli.


3.4 Data rocznicy Umowy, Okres członkostwa i Odnawianie

 

3.4.1 Data Rocznicy O ile Adobe nie wskaże inaczej, Datą Rocznicy jest data przypadająca dwanaście miesięcy po przyjęciu początkowego zamówienia Uczestnika przez Adobe („Data Rocznicy”).

 

3.4.2 Okres członkostwa Okres Subskrypcji oznacza okres, w którym Uczestnik może używać Produktów, obejmujący początkowy Okres Subskrypcji oraz każdy przedłużony Okres Subskrypcji. „Początkowy Okres Subskrypcji” oznacza okres, który rozpoczyna się wraz z datą pierwszego zamówienia Uczestnika, a kończy się dzień przed Datą Rocznicy. W przypadku odnowienia subskrypcji na Produkt kolejny Okres Subskrypcji rozpoczyna się wraz z Datą Rocznicy i trwa do dnia poprzedzającego następną Datę Rocznicy. Możliwość korzystania z Produktów objętych subskrypcją i wszelkich związanych z nimi usług zostanie zakończona w ostatnim dniu Okresu Subskrypcji. Większość Materiałów Eksploatacyjnych trzeba wykorzystać w ciągu jednego Okresu Subskrypcji; wszelkie niewykorzystane Materiały eksploatacyjne tracą ważność ostatniego dnia Okresu Subskrypcji. W przewodniku dotyczącym programu można uzyskać dodatkowe informacje.

 

3.4.3 Przedłużenie członkostwa Adobe lub Opiekun Konta dołożą uzasadnionych starań, aby przekazać Uczestnikowi stosowne powiadomienie przed upływem Okresu Subskrypcji. Aby zachować nieprzerwany dostęp do Produktu, Subskrypcję należy odnowić przed Datą Rocznicy.


3.5 Ochrona aktualizacjiZakup Produktu lub Produktów objętych członkostwem zapewnia również dostęp do aktualizacji. Oznacza to, że Uczestnik będzie otrzymywał najnowsze dostępne wersje Produktu objętego członkostwem i zakupionego poprzez Program, o ile członkostwo będzie aktywne i opłacone w momencie udostępnienia przez firmę Adobe najnowszej wersji Produktu.


3.6 ZwrotyZ wyjątkiem sytuacji, w których naruszałoby to jakiekolwiek prawa Uczestnika wynikające z przepisów o ochronie konsumenta w kraju objętym członkostwem, po zainstalowaniu lub użyciu Produkt nie może zostać zwrócony. Jeśli Uczestnik żąda zwrotu przed instalacją, musi zwrócić całe zamówienie. Uczestnik musi zgłosić chęć zwrotu Produktów zakupionych na mocy Umowy za pośrednictwem Menedżera konta Uczestnika. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących praw w zakresie gwarancji zgłoszenie chęci zwrotu należy przekazywać do Menedżera konta Uczestnika w ciągu czternastu (14) dni od pierwotnej daty zamówienia Produktu przez Uczestnika. Firma Adobe musi zatwierdzić wszystkie zgłoszenia chęci zwrotu zanim uprawnione będzie dokonanie jakiegokolwiek zwrotu, zgodnie z opisem przedstawionym w Przewodniku po Programie.


3.7 Zamówienia składane bezpośrednio u firmy Adobe Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie w sytuacji, gdy Uczestnik składa zamówienie bezpośrednio w firmie Adobe. Uczestnicy mogą w dowolnej chwili dodawać Produkty — zarówno za pomocą serwisu Admin Console, jak i za pośrednictwem przedstawiciela Adobe — konieczne jest jednak złożenie zamówienia na takie Produkty u przedstawiciela Adobe. Obowiązują ceny Produktów z chwili zamówienia, skorygowane proporcjonalnie do pozostałej liczby dni Okresu Subskrypcji Uczestnika. Bez względu na zapisy paragrafów 3.2, 3.3 oraz 4.2, jeśli Uczestnik doda Produkty za pomocą serwisu Admin Console, Adobe może wystawić za nie faktury według obowiązujących w danym momencie cen takich Produktów. Warunkiem przyjęcia zamówienia może być pozytywny wynik oceny wiarygodności kredytowej Uczestnika. Uczestnik zostanie obciążony ceną Produktu powiększoną o kwoty obowiązujących podatków. Uczestnik jest zobowiązany zapłacić całą należność za wszelkie zamówione Produkty w ciągu 30 dni od daty faktury, zgodnie z treścią tej faktury. Z tytułu wszelkich kwot niezapłaconych w terminie naliczane będą odsetki w wysokości 1,0% miesięcznie albo w maksymalnej wysokości dozwolonej przez obowiązujące prawo, zależnie od tego, która z tych wartości będzie większa. Odsetki te naliczane będą od zaległych kwot za okres od dnia wymagalności płatności do dnia zapłacenia całej należnej kwoty głównej wraz z odsetkami.

 

4. VIP Marketplace

 

4.1. Paragraf 4, „VIP Marketplace”, ma zastosowanie do Produktów, których licencje są nabywane za pośrednictwem serwisów VIP Marketplace. O ile Adobe nie wskaże inaczej, Subskrypcje oferowane w ramach serwisów VIP Marketplace ulegają automatycznemu odnowieniu z Datą Rocznicy Uczestnika bez względu na postanowienia paragrafu 3.4.3. Uczestnik może w porozumieniu z Opiekunem Konta dostosować parametry subskrypcji Produktu.

 

4.2 Okres Karencji w przypadku produktów VIP Marketplace. Bez względu na postanowienia paragrafu 3.2 i 3.3, Okres Karencji w przypadku Produktów VIP Marketplace wynosi siedem dni od daty jego dodania — a nie 14 dni. Jeśli Adobe nie otrzyma zamówienia na Produkty dodane za pośrednictwem rynku VIP Marketplace przed upływem Okresu Karencji, Produkty te zostaną usunięte.

 

5. Postanowienia różne

 

5.1 Przekazywanie licencji. Warunki użytkowania produktów nie zawierają ograniczeń w zakresie przenoszenia Produktów licencjonowanych w ramach tej Umowy lub w powiązaniu z nią. W ograniczonych przypadkach firma Adobe może — wedle własnego uznania — zezwolić na przeniesienie licencji w ramach tej Umowy. Prośby tego typu należy kierować do Działu obsługi klienta firmy Adobe, dołączając opis przyczyn proponowanego transferu oraz informacje kontaktowe osoby przejmującej licencję. W przewodniku dotyczącym programu można uzyskać dodatkowe informacje. Dla uniknięcia wątpliwości: Wszystkie produkty są licencjonowane, a nie sprzedawane.


5.2 Przestrzeganie warunków licencjiUczestnik musi utrzymywać systemy i/lub procedury zapewniające dokładne rejestrowanie liczby egzemplarzy Produktów, które zostały zainstalowane i/lub wdrożone, oraz musi przechowywać dokumentację wdrożenia i/lub instalacji Produktów przez dwa (2) lata od daty rozwiązania Umowy. Firma Adobe i/lub jej przedstawiciele mogą prowadzić audyt instalacji/wdrożenia Produktu przez Uczestnika nie częściej niż raz w roku po wysłaniu pisemnego zawiadomienia z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Taki audyt będzie wymagać, by Uczestnik przedstawił niezredagowany, dokładny raport na temat wszystkich Produktów zainstalowanych/wdrożonych i użytkowanych przez Uczestnika wraz z pełną ważną dokumentacją zakupu dla wszystkich Produktów w ciągu trzydziestu (30) dni od daty takiego żądania. Jeśli wyniki audytu wykażą niezgodność z warunkami licencji Produktu, Uczestnik zakupi wymagane licencje w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Niezależnie od powyższego firma Adobe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu w miejscu instalacji i wdrożenia licencji Uczestnika w zwykłych godzinach pracy po przekazaniu pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni roboczych. Postanowienia niniejszego artykułu 4.2 zachowują moc po rozwiązaniu Umowy i obowiązują przez okres dwóch (2) lat.


5.3 Korzystanie z informacjiFirma Adobe może stosować informacje o Uczestniku lub podmiocie stowarzyszonym, w tym imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe w celu wypełniania zobowiązań wynikających z Umowy. Więcej informacji można uzyskać w Centrum ochrony prywatności firmy Adobe (adobe.com/pl/privacy).


5.4 Prawo do zgłaszania roszczeńWszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową zostaną rozstrzygnięte przez trybunał w Paryżu we Francji. Strony zgadzają się, że Konwencja ONZ w sprawie Kontraktów z zakresu Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie dotyczy niniejszej umowy. Jeśli Uczestnik jest jednostką rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, to potwierdza, że firma Adobe spełnia warunki i ma prawo do wnoszenia wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia postanowień umownych wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z amerykańską Ustawą o Rozstrzyganiu Sporów Umownych (Contracts Disputes Act) z roku 1978 („Ustawa o Rozstrzyganiu Sporów”).


5.5 Postanowienia ogólne Strony są niezależnymi podmiotami zawierającymi umowę, a niniejsza Umowa nie tworzy relacji agencyjnej ani inwestycyjnej pomiędzy stronami. Uczestnik nie może scedować niniejszej Umowy (na mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Adobe, a wszelkie niedozwolone cesje są nieważne i prawnie nieskuteczne. Firma Adobe może, wedle własnego wyłącznego uznania, scedować niniejszą umowę na inny podmiot lub spowodować wstąpienie innego podmiotu w prawa i obowiązki firmy Adobe wynikające z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody członka. Niniejsza umowa jest wiążąca dla wszelkich prawnie dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy stron, a uprawnienia z niej wynikające przysługują takim następcom i cesjonariuszom. Jakiekolwiek zmiany umowy, aby były ważne i wiążące, muszą być wprowadzane w formie pisemnej. Niniejsza umowa (w tym przewodnik dotyczący programu, odpowiednie warunki korzystania i wszelkie załączniki lub informacje wprowadzone w procesie rejestracji online, jeśli mają zastosowanie) stanowi całość porozumienia między stronami w przedmiocie umowy. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.


Niniejsza Umowa została sporządzona i jest zawierana wyłącznie w języku angielskim. Wersja w języku angielskim jest nadrzędna we wszystkich aspektach, a wszelkie wersje niniejszej umowy w innych językach nie są wiążące i nie mają mocy prawnej. Ponadto strony potwierdzają, że wykonalną i wiążącą jest umowa w języku angielskim — nawet w przypadku podpisania przez członka lub Adobe wersji nieanglojęzycznej i braku podpisu na umowie w wersji angielskiej. Z zachowaniem powyższego zastrzeżenia w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy wersją umowy w języku angielskim a jej tłumaczeniem w innym języku wersją obowiązującą umowy jest wersja w języku angielskim. Wszelką komunikację i korespondencję związaną z niniejszą Umową, a także wszelkie spory wynikające z wykonania Umowy, należy prowadzić w języku angielskim.


5.6 UsługiProdukt może współdziałać z wieloma różnymi usługami, których operatorem jest firma Adobe lub są inne firmy. Usługi takie mogą zawierać treści wygenerowane przez użytkowników, które mogą być: (a) nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, (b) sprzeczne z prawem niektórych krajów, (c) nieodpowiednie do przeglądania w miejscu pracy. Pełna lista usług zintegrowanych jest dostępna na stronie www.adobe.com/go/integratedservices_pl. Jeśli Uczestnik chce zapobiec przeglądaniu treści generowanych przez użytkowników w usługach lub uniemożliwić dostęp do takich usług, może: (i) wyłączyć dostęp do usług w narzędziu Creative Cloud Packager, w którym udostępniane są odpowiednie funkcje lub (ii) zablokować dostęp do Usług za pośrednictwem własnej zapory sieciowej. Usługi w żadnym wypadku nie są dostępne dla użytkowników, którzy nie ukończyli trzynastu (13) lat. Firma Adobe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści generowane przez użytkowników i udostępniane za pośrednictwem usług. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie, czy korzystanie z usług jest zgodne z prawem obowiązującym w danym rejonie. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu opłat, a firma Adobe nie ponosi odpowiedzialności w następujących sytuacjach: (i) dostęp do usług jest spowolniony lub zablokowany w wyniku działań władz państwowych lub usługodawcy, (ii) firma Adobe uzna za konieczne zablokowanie dostępu do niektórych lub wszystkich usług.

 

ZAŁĄCZNIK B
CZŁONKOSTWA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH, RZĄDOWYCH I NIEDOCHODOWYCH

 

A. CZŁONKOSTWA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH


W odniesieniu do Uczestników będących Organizacjami edukacyjnymi (zgodnie z poniższą definicją) obowiązują następujące dodatkowe warunki. Firma Adobe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Organizacji edukacyjnych, jeśli dany Uczestnik nie jest Organizacją edukacyjną.


1. Definicje obowiązujące Organizacje edukacyjne będące Uczestnikami.


1.1 Organizacja edukacyjnaOto niepełna lista uprawnionych i zakwalifikowanych instytucji edukacyjnych: (a) akredytowane (przez oficjalne jednostki akredytujące) publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe nauczające w pełnym wymiarze godzin; (b) akredytowane publiczne lub prywatne uczelnie lub szkoły wyższe (w tym wyższe szkoły zawodowe, ośrodki kształcenia ustawicznego itp.), które przyznają stopnie na poziomie nie niższym niż stopień odpowiadający ukończeniu dwóch lat nauki w pełnym wymiarze; (c) wskazane z nazwy instytucje edukacyjne zatwierdzone przez firmę Adobe (wyłącznie w formie pisemnej); (d) szpitale, które w całości należą do zakwalifikowanej instytucji edukacyjnej i są przez nią prowadzone, przy czym określenie, że są one w całości jej własnością i są przez nią prowadzone oznacza, iż instytucja edukacyjna jest jedynym i wyłącznym właścicielem szpitala oraz jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad jego codzienną działalnością; oraz (e) laboratoria badawcze na poziomie szkolnictwa wyższego, które są instytucjami publicznymi uznawanymi przez krajowe lub regionalne władze ds. szkolnictwa.


Oto niepełna lista podmiotów, które nie są uprawnionymi i zakwalifikowanymi instytucjami edukacyjnymi: (a) nieakredytowane szkoły; (b) muzea i biblioteki; (c) szpitale, które nie są wyłączną własnością uprawnionej instytucji edukacyjnej i nie są przez nią prowadzone; (d) kościoły lub organizacje religijne, które nie są szkołami akredytowanymi; (e) ośrodki kształcenia zawodowego lub szkoły zawodowe przyznające certyfikaty ukończenia kursów takich jak szkolenie w zakresie oprogramowania komputerowego lub szkolenie zawodowe, które nie są akredytowanymi szkołami lub przyznają stopnie po krótszym niż dwuletni okresie nauki w pełnym wymiarze; (f) szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni naukowych i (g) laboratoria badawcze nieuznawane przez krajowe lub regionalne urzędy nadzorujące szkolnictwo. Nie są na przykład uprawnione organizacje uznawane przez inne ministerstwa.


Powyższa lista nie ma zastosowania do krajów wymienionych w sekcji 1.2 (Definicja obowiązująca w konkretnych regionach).


1.2 Definicja Organizacji edukacyjnej obowiązująca w konkretnych regionach

(a) Kraje Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Krajów Azji Południowo-Wschodniej zgodnie z definicją w poniższym podpunkcie (b). Jeśli Uczestnik będący instytucją edukacyjną ma siedzibę w Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Sri Lance, Chinach kontynentalnych, Hongkongu (Specjalnym Regionie Administracyjnym Chin), Tajwanie, Korei, Ludowej Republice Bangladeszu, Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu, Republice Związku Mjanmy, Pakistanie, Mongolii lub innym kraju wskazanym w dowolnym czasie przez firmę Adobe, termin „instytucja edukacyjna” oznacza podmiot spełniający kryteria właściwe dla „kwalifikujących się użytkowników z sektora edukacji”, z wyjątkiem paragrafów dotyczących zatrudnionej w pełnym i niepełnym wymiarze godzin kadry naukowo-dydaktycznej i personelu oraz uczniów i studentów, zgodnie z definicją określoną przez Adobe na stronie http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (lub stronie, która ją zastąpi) wraz z wszelkimi późniejszymi modyfikacjami tej definicji wprowadzonymi przez Adobe.


(b) Kraje Azji Południowo-Wschodniej Jeśli Uczestnik będący instytucją edukacyjną ma siedzibę w Indonezji, Malezji, na Filipinach, w Singapurze, Tajlandii lub Wietnamie, wówczas termin „organizacja edukacyjna” lub też „instytucja edukacyjna” ma znaczenie podane przez Adobe na stronie https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_pl (lub stronie ją zastępującej), z uwzględnieniem okresowych aktualizacji i zmian wprowadzanych przez Adobe.


(c) Japonia Jeśli Organizacja edukacyjna będąca Uczestnikiem ma siedzibę w Japonii, terminy „podmiot edukacyjny” i „instytucja edukacyjna” przyjmują znaczenia określone przez firmę Adobe na stronie https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (lub na stronie, która ją zastąpi) i mogą być modyfikowane przez firmę Adobe.

 

1.3  Szkoły Podstawowe i PonadpodstawoweDefinicję szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na potrzeby tego dokumentu zawiera przewodnik dotyczący programu. Niektóre oferty firmy Adobe mogą być skierowane specjalnie do członków będących szkołami podstawowymi lub ponadpodstawowymi. Firma Adobe zastrzega sobie prawo do anulowania licencji i członkostwa szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, jeśli członek nie spełnia kryteriów kwalifikujących go jako taką szkołę zgodnie z definicją zawartą w przewodniku dotyczącym programu. Bardziej szczegółowe informacje zawiera przewodnik dotyczący programu VIP dla instytucji edukacyjnych.


B. CZŁONKOSTWO INSTYTUCJI RZĄDOWYCH


W odniesieniu do członków będących Instytucjami rządowymi (zgodnie z poniższą definicją) obowiązują następujące dodatkowe warunki. Adobe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Instytucji rządowych, jeśli Uczestnik nie jest taką instytucją.


1. Definicje obowiązujące Uczestniczące Instytucje rządowe.

Instytucja rządowaUczestnictwo jest uzależnione od tego, czy Uczestnik (i każdy Podmiot stowarzyszony) jest „podmiotem administracji publicznej”, co oznacza: (a) agencje federalne, centralne lub krajowe, departamenty, komisje, rady, urzędy, organy zarządcze lub władze (wykonawcze, ustawodawcze lub sądownicze); (b) agencje, departamenty, komisje, rady, urzędy, organy zarządcze lub organy na poziomie gminy, powiatu, miasta, województwa lub dowolne inne władze wykonawcze, ustawodawcze lub sądownicze samorządu lokalnego albo jednostki, które są powoływane na mocy statutu lub ustawy regionu sprawującego nad nimi kontrolę, w tym urzędy administracyjne na poziomie powiatu, regionu i województwa lub (c) publiczne agencje lub organizacje utworzone i/lub finansowane przez władze krajowe, wojewódzkie lub samorządy lokalne, które są uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania lub wspierania mieszkańców, spółek lub innych podmiotów administracji publicznej. Następujące jednostki nie są Instytucjami rządowymi: prywatne firmy komercyjne, organizacje niedochodowe, stowarzyszenia handlowe i branżowe, uczelnie wyższe, związki zawodowe. Dotyczy to również sytuacji, w których te jednostki pracują w imieniu lub dla Instytucji rządowych, chyba że dana jednostka posiada pisemną autoryzację Instytucji rządowej w USA zgodnie z częścią 51 ustawy FAR. Uczestnik oświadcza firmie Adobe, że on i jego podmioty stowarzyszone są Instytucjami rządowymi. Lista uprawnionych „Podmiotów administracji publicznej” dla Japonii jest dostępna na stronie: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 We Francji Instytucjami rządowymi są: agencje, ministrowie, komisje, rady, urzędy, biura i zarządy (krajowe, regionalne lub lokalne), miasta, regiony, wszelkie inne podmioty podlegające powszechnemu prawu francuskiemu i administrowane przez instytucje rządowe.


2. Warunki dotyczące Uczestniczących Jednostek administracji publicznej


2.1 Dodatkowe ograniczeniaW przypadku Uczestniczących Jednostek administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że wszelkie zamówienia podlegają zapisom FAR 52.232-18 (Dostępność środków) oraz FAR 52.232-19 (Dostępność środków na następny rok podatkowy) i dlatego Uczestniczące Jednostki administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych są zobowiązane nie wdrażać żadnych Produktów do czasu uzyskania dostępu do środków na opłacenie takich zamówień. W zakresie, w jakim inne Instytucje rządowe administracji wojewódzkiej lub lokalnej podlegają podobnym wymaganiom, nie będą one instalować żadnych produktów, dopóki nie będą dostępne środki na płatność za zamówione produkty.


2.2 WypowiedzenieCzłonek będący Instytucją rządową na poziomie federalnym Stanów Zjednoczonych w rozumieniu przepisów FAR 52.249-1 (w sprawie rozwiązywania umów ze względu na interes administracji publicznej) może rozwiązać niniejszą umowę. Firma Adobe może zmieniać warunki według własnego wyłącznego uznania.


2.3 Uczestnicy będący podmiotami administracji federalnej USAProdukty udostępniane na mocy niniejszej umowy spełniają kryteria „produktów komercyjnych” zgodnie z definicją tego terminu podaną w przepisie 48 C.F.R. §2.101. Składają się na nie „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” i powiązane z nimi usługi, zgodnie ze znaczeniem, w jakim te terminy występują w przepisach 48 C.F.R. §12.212 i 48 C.F.R. §227.7202, stosownie do przypadku. Zgodnie z przepisami 48 C.F.R. § 12.212 lub 48 C.F.R. § 227.7202-1 do § 227.7202-4, stosownie do przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego zostały objęte licencją udzieloną użytkownikom końcowym podlegającym rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych: (a) wyłącznie w charakterze Produktów komercyjnych i (b) tylko z takimi prawami, jakie zostały udzielone wszystkim innym użytkownikom końcowym na mocy niniejszej Umowy i warunków użytkowania. Prawa do dzieł niepublikowanych zastrzeżone na mocy prawa Stanów Zjednoczonych przez Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. UCZESTNICY BĘDĄCY ORGANIZACJAMI NIEDOCHODOWYMI


Dodatkowe warunki mające zastosowanie do członków będących organizacjami niedochodowymi zawarte są w przewodniku dotyczącym programu. Adobe zastrzega sobie prawo do anulowania członkostwa, jeśli Uczestnik nie jest uprawnioną organizacją niedochodową zgodnie z opisem zawartym na stronie https://helpx.adobe.com/pl/buying-programs/non-profit.html.

ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN TERMS AND CONDITIONS


This Value Incentive Plan (“VIP” or “Program”) Commercial Membership Agreement (“Agreement”) sets forth the terms of your participation as a Member in the Program. The Agreement is effective as of the date of online enrollment. This Agreement is entered into by and between Adobe and the customer identified in on-line enrollment to become a Member. “Adobe” shall mean either ADOBE INC., a Delaware corporation having a place of business at 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in the United States, Canada, or Mexico, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), if the Agreement is entered into with a Member’s organization that is located in Australia, or otherwise with ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, a company incorporated in Ireland and having a place of business at 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. Member shall license all software, services, and offerings available under the Program (collectively “Product”) to be installed and used within the United States (including United States territories and military bases wherever located), Canada, or Mexico from Adobe U.S. Member shall license all Products to be installed and used in Australia from Adobe Ireland, as authorized agent of Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Member shall license all Products to be installed and used in all other countries and territories from Adobe Ireland.


1. Program Description.


1.1 General and Program Term. The VIP Program is a flexible licensing program designed to allow qualified and eligible customers to manage and deploy Product licenses purchased through the Program. The VIP Program is a membership program with license Subscription Periods as further defined in Section 3.4 of this Agreement. Once the organization enrolls in a membership through the VIP administration user interface and is accepted by Adobe into the Program, the organization will be a member of the Program (“Member”) until the earliest of when (a) Adobe terminates the Program, (b) this Agreement terminates. Member’s participation is further subject to the terms stated in the program guide for the Program, which may be updated from time to time and is available at www.adobe.com/go/vip_program_guide_en (“Program Guide”). The Program Guide is hereby incorporated into the Agreement by reference. Adobe may change the terms of the Program at its sole discretion. If Program terms change Member may be required to reaccept the Program terms in the Console.


1.2 Termination. Notwithstanding the foregoing, either party may terminate the Agreement with or without cause on thirty (30) days prior written notice. Termination of this Agreement shall not affect Member’s obligations with regard to any Products ordered prior to the termination date, including without limitation any subscription terms or payment obligations. In addition, Adobe may immediately terminate this Agreement, upon written notice, for a material breach (including but not limited to any misappropriation or infringement of Adobe’s intellectual property rights). If this Agreement terminates, then Member’s organization shall immediately cease use of the Products, delete the Products from all computer systems and IT equipment on which it resides, and return to Member’s Account Manager any media containing the Products as well as any related materials. Account Manager means either (i) Reseller, if a transaction is through a reseller, or (ii) Adobe representative, if a transaction is with Adobe.

 

1.3 TOU. The access and use of the Products is governed by the applicable Adobe terms of use (“TOU”) available at https://www.adobe.com/legal/terms.html. The terms of the applicable TOUs are hereby incorporated by reference (including without limitations terms related to governing law and venue). In the event of inconsistency between the terms of this Agreement and the terms of the TOU, the terms of this Agreement shall control.


1.4 Program Products. For a complete list of Products available through the Program, Member shall contact its Account Manager or go to the Program web pages located on Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. All Products purchased through the Program are solely for use within Member’s own organization and all re-sale, sublicensing, and other distribution is prohibited except as set forth in Section 4.1 and/or the Program Guide, if applicable. Certain offerings may be available for license by purchasing Consumables, as described in the Program Guide.

 

1.5 Affiliates. Adobe agrees that customer's Affiliates may place orders under this Agreement for the Products and use such Products provided hereunder. Customer retains ultimate liability for any acts or omissions of such Affiliate. Affiliate means, for Member, any other entity that controls, is controlled by, or under common control with, Member. For the purposes of this Section 1.5, the term “control” means the direct or indirect power to direct the affairs of the other entity through at least 50% of the shares, voting rights, participation, or economic interest in this entity.


2. Participation.


2.1 Adobe ID and VIP ID. An Adobe ID will be required in order to enroll in the Program. Each Member will be assigned a VIP ID which must be referenced on all orders. Member is responsible for acts or omissions of anyone who obtains access to and use of the Products through Member.


2.2 Console. The Program administration user interface is the “Admin Console.” Once the terms of this agreement are accepted, the individual accepting on behalf of the organization will be assigned as the Contract Owner. The Contract Owner can add system administrator(s) (each an “Administrator”). The Contract Owner and any Administrator will be provided access to the Admin Console where they will have the ability to access the Product, manage their subscriptions, and view their account information. The Admin Console will allow the Administrator to invite additional users within their organization to gain access to the Admin Console. Member authorizes any Administrator or Contract Owner to act on Member’s behalf.

 

2.3 Confidentiality. Member shall treat VIP ID as confidential and not share or disclose such information except with Member’s Account Manager.

 

2.4 Memberships. The terms of Exhibit B apply to Education, Government, and Non-Profit Memberships. Member must use a separate VIP Agreement for any Products made available and ordered for use in the People’s Republic of China.


3. Ordering, Pricing, and Fulfillment.


3.1 Ordering and Pricing. Member shall place Product orders with their Account Manager. All fees are determined by Member’s Account Manager. Matters such as price, delivery, and payment terms must be agreed between Member and Member’s Account Manager. Adobe cannot guarantee any particular discount, unless Adobe is Member’s Account Manager.


3.2 Access, Admin Console Deployment, and Fulfillment. Upon becoming a Member, Member’s Administrator will be provided access to the available Products, through the Admin Console. Member may add many Products from the Admin Console and obtain immediate access to such Products. Adobe must receive an order for any such Products within the Grace Period. 


3.3 Grace Period for Products Added in Admin Console. The Grace Period is 14 days after adding such Products. If Adobe does not receive an order for such Products within the Grace Period, then Member will no longer be allowed to add additional Products until payment is made for all added Products. Member may manage the number of Products deployed in the Console.


3.4 Agreement Anniversary Date, Subscription Period, and Renewals.

 

3.4.1 Anniversary Date. Unless otherwise communicated by Adobe, Member’s Anniversary Date is the day twelve months after Adobe accepts Member’s initial order (“Anniversary Date”).

 

3.4.2 Subscription Period. The Subscription Period means the period that a Member may use Products and includes the initial Subscription Period and any renewal Subscription Period. The initial Subscription Period means the period that begins on Member’s initial order date and ends the day prior to the Anniversary Date. With Product subscription renewal, a renewal Subscription Period will begin on the Anniversary Date and continue until the day prior to the next Anniversary Date. Use of subscription Products and any related services co-terminates on the last day of the Subscription Period. Most Consumables must be used within a single Subscription Period, and any unused Consumables will expire on the last day of the Subscription Period. Additional information may be found in the Program Guide.

 

3.4.3 Subscription Renewals. Adobe or Account Manager will use reasonable efforts to notify Member prior to any Subscription Period end date. Subscriptions must be renewed prior to the Anniversary Date in order to ensure uninterrupted use of Product. 


3.5 Upgrade Protection. Purchase of the subscription Product(s) includes upgrade entitlement, meaning Member will be entitled to receive the latest generally available version of a subscription Product purchased under the program as long as the Product subscription is paid and active at the time Adobe makes the new version of the Product commercially available.


3.6 Returns. Without prejudice to any rights that a Member may have under any consumer laws in the jurisdiction that Member is located, once a Product is installed or accessed, Member cannot return it. If Member requests a return prior to installation, Member must return the entire order. Member must request the return of Products purchased under the Agreement through Member’s Account Manager. Subject to any applicable warranty rights, return requests must be made to Member’s Account Manager within fourteen (14) days after Member’s original Product order date. Adobe must approve all return requests before any return is valid, as further described in the Program Guide.


3.7 Orders Direct From Adobe. If Member orders direct from Adobe, then this section will apply. Members can add Products at any time via the Admin Console or via an Adobe representative, but you must place an order for all Products with an Adobe representative. Products are priced at the rates current at the time ordered and prorated based on the days remaining in your Subscription Period. Notwithstanding the language in 3.2, 3.3, and 4.2, if you add Products via the Admin Console, then Adobe my invoice you directly for those products at the then current price. Your order may be subject to credit approval. Member will be charged the Product price, plus applicable taxes. For any ordered Products, Member must pay in full within 30 days of the invoice date in accordance with the invoice. Any amounts not paid when due will bear interest at a rate which is the lesser of 1.0% per month or the maximum rate permitted by applicable law on any overdue fees, from the date due until the date the full amount plus interest is paid in-full.

 

4. VIP Marketplace.

 

4.1. Section 4 “VIP Marketplace” will only apply to Products licensed through VIP Marketplace. Despite language in Section 3.4.3 above, at the end of your subscription term in VIP Marketplace, your annual subscription will automatically renew based on Adobe’s partner price: 1- in effect on your Anniversary Date and 2-for your qualifying discount level, unless you elect to change or cancel at least 3 days before your Anniversary Date or Adobe communicates otherwise. For clarity, your Account Manager will determine your Product fees. See VIP Marketplace Program Guide for details. Member may work with their Account Manager to adjust Product subscriptions.

 

4.2 VIP Marketplace Grace Period.  Notwithstanding Section 3.2 and 3.3, the Grace Period for VIP Marketplace Products is seven days after adding Products, not 14 days.  If Adobe does not receive an order for Products added through VIP Marketplace within the Grace Period, then such Products will be removed.  

 

5. Miscellaneous.

 

5.1 Transfer of License. Product TOUs do not govern restrictions regarding the transfer of Products licensed under or in connection with this Agreement. In limited circumstances, Adobe may permit the transfer of Product licenses under this Agreement in its sole and exclusive discretion. Such requests should be directed to Adobe Customer Service including a description of the reason for the proposed transfer and the contact information of the transferee. Additional information may be found in the Program Guide. For clarity, all offerings are licensed, not sold.


5.2 License Compliance. Member must maintain systems and/or procedures sufficient to ensure an accurate record of the number of copies of the Products that have been installed and/or deployed and retain records of Product installation and/or deployment for two (2) years after the termination of the Agreement. Adobe and/or its representatives may conduct an audit of Member’s Product installation/deployment not more than once per year on thirty (30) days written notice. Such audit will require Member to provide an unedited, accurate report of all Products installed/deployed and accessed by Member and all valid purchase documentation for all Products within thirty (30) days after request. If the audit findings demonstrate non-conformity with the Product licenses, Member shall purchase the necessary licenses within thirty (30) days after being so notified. Notwithstanding the foregoing, Adobe reserves the right to conduct an onsite audit of Member license installation and deployment after ten (10) business days’ prior written notice during regular business hours. This Section 5.2 shall survive termination of the Agreement for a period of two (2) years.


5.3 Use of Information. Adobe may use information about Member or Affiliate, including name and contact information, for fulfilling obligations under the Agreement. For more information, please see the Adobe Privacy Center (adobe.com/privacy).


5.4 Standing. The parties agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically excluded from application to this Agreement. If Member is an entity of the United States Federal Government, Member agrees that Adobe shall have standing and the right to assert any breach of contract claim arising out of this Agreement under the Contracts Disputes Act of 1978 (“Disputes Act”).


5.5 General. The parties are independent contractors, and this Agreement will not be construed to imply that either party is the agent or venturer of the other. Member may not assign this Agreement (by operation of law or otherwise) without the prior written consent of Adobe and any prohibited assignment is null and void. Adobe may, at its sole discretion, assign or novate this Agreement, without the prior written consent of Member. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of any permitted successors or assignees. No modification will be valid or binding unless in writing. This Agreement (including the Program Guide, applicable TOUs, and any Exhibits or on-line enrollment information, if applicable) represents the entire agreement between the parties on the subject matter of this Agreement. If any provision of this Agreement is held unenforceable, the remainder of the Agreement will continue in full force and effect. If Member’s Account Manager is no longer an Authorized Adobe Account Manager, then after notice to Member, Adobe may move Member’s account under a then-current Authorized Adobe Account Manager.


This Agreement is prepared and is executed in the English language only. The English language version shall be controlling in all respects, and any version of this Agreement in any other language, shall not be binding and shall have no effect. Further, each party agrees that signature by Member or Adobe on any non-English language version, even if there is no signature(s) on the English language version shall be deemed execution of the English language version and binding on the parties. Without limiting the foregoing, if there is any conflict or inconsistency between the English language version of this Agreement and any other translated version of this Agreement, the English language version and interpretation shall prevail. All communications or notices to be made or given pursuant to this Agreement and any disputes arising under this Agreement shall be conducted or resolved in the English language.


5.6 Services. The Product may integrate with a variety of services, operated either by Adobe or by third parties, which may contain user-generated content that may be (a) inappropriate for minors, (b) illegal in some countries; or (c) inappropriate for viewing at work. A complete list of integrated services is available here: www.adobe.com/go/integratedservices. If Member wants to prevent viewing of or access to user-generated content services it may (i) disable service access in the Creative Cloud Packager, where that functionality is made available, or (ii) block access to the services via its network firewall. Services are not, under any circumstances, available to users under the age of thirteen (13). Adobe disclaims liability for all user-generated content available via the services. Member is responsible for determining whether use of the services complies with applicable laws in Member’s jurisdiction. Member is not entitled to a refund and Adobe is not liable (i) if access to the services is slowed or blocked as a result of government or service provider action, or (ii) if Adobe reasonably deems it necessary to block access to some or all of the services.

 

EXHIBIT B
EDUCATION, GOVERNMENT, AND NON-PROFIT MEMBERSHIPS

 

A. EDUCATION MEMBERS


For the Member who is an Education Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Education memberships if Member is not an Educational Entity.


1. Definitions Applicable to Education Members.

 

1.1 Education Entity. The following is a non-exhaustive list of qualified educational institutions: (a) Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction; (b) Accredited public or private university or college (including community, junior, or vocational college) that grants degrees requiring not less than the equivalent of two years of full-time study; (c) Named educational institutions, if individually approved in writing by Adobe; (d) Hospitals that are wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution, where “wholly owned and operated” means the educational institution is sole owner of the hospital and the only entity exercising control over day to day operations; and (e) Higher education research laboratories that are i - a public institution and recognized by a national or regional educational authority, ii – teach students, and iii – can provide a copy of the bylaws that state the relationship with the controlling university.

 

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified educational institutions: (a) Non-accredited schools; (b) Museums or libraries; (c) Hospitals not wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution; (d) Churches or religious organizations that are not accredited schools; (e) Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or which grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study; (f) Military schools that do not grant academic degrees; and (g) Research laboratories not recognized by a national or state ministry overseeing education. For example, institutions recognized by other government branches are not eligible.


The above lists do not apply to the countries as listed in Section 1.2 (Regional-Specific Definition) below.


1.2 Regional-Specific Definition of Education Entity.

 

(a) Asia Pacific Countries excluding Southeast Asia Countries as defined in sub-paragraph (b) below. If Education Member is resident in Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, China mainland, Hong Kong SAR of China., Taiwan region, the Republic of Korea, the People’s Republic of Bangladesh, the Federal Democratic of Nepal, the Republic of the Union of Myanmar, Pakistan or Mongolia or any country designated by Adobe from time to time, “Education Entity” shall mean the entities that satisfy the meaning of “Qualified Educational Users” (except for the sections entitled “Full and Part Time Faculty and Staff” and “Students”) designated by Adobe on https://www.adobe.com/special/avl/education/ap/index2.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(b) Southeast Asia Countries. If Education Member is resident in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.


(c) Japan. If Education Member is resident in Japan, “Education Entity” or “Education Institution” shall have the respective meanings designated by Adobe on https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (or its successor web site thereto), as updated by Adobe from time to time.

 

1.3 Primary and Secondary Schools. Primary and Secondary Schools are defined in the Program Guide. Adobe may have offers available to members that qualify as Primary and Secondary Schools. Adobe reserves the right to terminate Primary and Secondary School licenses and memberships if Member is not a Primary and Secondary School as defined in the Program Guide. See VIP Education Program Guide for additional details and http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines.


B. GOVERNMENT MEMBERS


For the Member who is a Government Entity (defined below), the following additional terms apply. Adobe reserves the right to terminate Government memberships if Member is not a Government Entity.


1. Definitions Applicable to Government Members.

Government Entity. Participation is contingent upon Member (and each Affiliate) being a “government entity”, which means: (a) a federal, central, or national agency, department, commission, board, office, council, or authority (executive, legislative, or judicial); (b) a municipality, special district, city, county, or state governmental agency, department, commission, board, office, council, entity, or authority, or any other agency in the executive, legislative, or judicial branch of state or local government that is created by the constitution or a statute of the governing state, including the district, regional, and state administrative offices; or (c) a public agency or organization created and/or funded by federal, state, or local governments and authorized to conduct the business of governing or supporting citizens, businesses, or other governmental entities. For the avoidance of doubt, the following entities are not Government Entities: private “for profit” companies, non-profit organizations, trade or industry associations, higher education institutions, and labor unions, even those conducting work on behalf of or with government agencies, unless such entity has a specific letter of authorization from a U.S Government Entity pursuant to FAR Part 51. Member represents to Adobe that it and its Affiliates are government entities. A list of qualified “Government Entities” for Japan is available at: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 For France: a Government Entity is either an agency; a minister; a commission, board, office, or council (national, regional, or local); a city; a region; or any entity subject to the French Public Law and under the administration of a government entity.


2. Terms Applicable to Government Members.


2.1 Additional Restrictions. For United States Federal Government Members, it is understood that any orders are subject to FAR 52.232-18 (Availability of Funds) and FAR 52.232-19 (Availability of Funds for the Next Fiscal Year) and therefore United States Federal Government Members shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders. To the extent any state or local government entity is subject to similar requirements, such entities shall not deploy any Product unless funds are available to pay for such orders.


2.2 Termination. This Agreement may be terminated by a Member who is a United States federal government customer pursuant to FAR 52.249-1 (Termination for Convenience of the Government). Adobe may change the Terms at its sole discretion.


2.3 Federal Government Members. Notice to U.S. Federal Government End Users (Commercial Items): The Products, provided under this Agreement are “Commercial Item(s),” as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer Software Documentation,” and services related thereto, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through §227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Federal Government End Users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of this Agreement and the TOUs. Unpublished rights are reserved under the laws of the United States- Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. NON-PROFIT MEMBERS


Additional terms applicable to Non-Profit Members are contained in the Program Guide. Adobe reserves the right to terminate memberships, if Member is not an eligible non-profit organization, as described on https://helpx.adobe.com/buying-programs/non-profit.html.