WARUNKI PROGRAMU ADOBE
VALUE INCENTIVE PLAN
Niniejsza „Umowa Komercyjnego Uczestnictwa” („Umowa”) w programie „Value Incentive Plan” („VIP” lub „Program”) określa warunki uczestnictwa Klienta („Uczestnika”) w Programie. Umowa wchodzi w życie w dniu rejestracji w trybie online. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Adobe i klientem wskazanym w rejestracji online jako Uczestnik. „Adobe” oznacza Adobe Inc., spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, o ile organizacja Uczestnika ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, spółkę zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia, występującą jako autoryzowany agent Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), jeśli organizacja Uczestnika ma siedzibę w Australii; a w przeciwnym razie oznacza ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, spółkę zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie programy, usługi i oferty dostępne w ramach Programu (zwane łącznie „Produktem”) w celu instalacji i użytkowania na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym terytorium Stanów Zjednoczonych i baz wojskowych, niezależnie od ich lokalizacji), Kanady lub Meksyku od Adobe U.S. Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie Produkty w celu instalacji i użytkowania na terenie Australii od Adobe Ireland jako autoryzowanego agenta spółki Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie Produkty w celu instalacji i użytkowania we wszystkich pozostałych krajach i terytoriach od Adobe Ireland.
1. Opis Programu
1.1 Warunki ogólne i warunki programu. Program VIP to elastyczny program licencji opracowany w celu umożliwienia zakwalifikowanym i uprawnionym klientom instalowania licencji produktów zakupionych w ramach tego Programu i zarządzania nimi. Uczestnictwo w Programie VIP opiera się na jednorocznych okresach aktualizacyjnych zdefiniowanych w artykule 3.4 niniejszej Umowy. Gdy organizacja zarejestruje się za pośrednictwem administracyjnego interfejsu użytkownika VIP i zostanie przyjęta przez Adobe do Programu, organizacja taka będzie uczestnikiem Programu („Uczestnik”) do chwili (a) zakończenia Programu przez Adobe, (b) rozwiązania niniejszej Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uczestnictwo w Programie jest oparte na zasadach określonych w podręczniku do Programu, który może być co pewien czas aktualizowany i jest dostępny na stronie www.adobe.com/go/vip_program_guide_pl („Przewodnik po Programie”). Przewodnik po Programie zostaje włączony do niniejszej Umowy przez przywołanie. Adobe może zmieniać warunki Programu według własnego, wyłącznego uznania. Jeżeli warunki Programu ulegną zmianie, Uczestnik może być zobowiązany do ich ponownego zaakceptowania z poziomu Konsoli.
1.2 Rozwiązanie Umowy. Niezależnie od powyższego, każda ze stron może rozwiązać Umowę niezależnie od przyczyny z trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na zobowiązania Uczestnika dotyczące Produktów zamówionych przed datą rozwiązania, w tym w szczególności na żadne zobowiązania dotyczące płatności czy też warunków subskrypcji. Ponadto Adobe może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem z tytułu poważnego naruszenia warunków (w tym w szczególności z tytułu wszelkich przypadków sprzeniewierzenia lub naruszenia praw własności intelektualnej firmy Adobe. w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy organizacja Uczestnika jest zobowiązana niezwłocznie zaprzestać użytkowania Produktów, usunąć Produkty ze wszystkich systemów komputerowych i urządzeń IT, na których się znajdują, i zwrócić Menedżerowi konta Uczestnika wszelkie nośniki zawierające Produkty oraz wszelkie materiały z nimi związane. Menedżer konta oznacza albo (i) Partnera handlowego, jeżeli transakcja jest realizowana za pośrednictwem partnera handlowego, albo (ii) przedstawiciela Adobe, jeśli transakcja jest realizowana z udziałem Adobe.
1.3 Warunki użytkowania. Użytkowanie i dostęp do Produktów określają odpowiednie warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) dostępne na stronie https://www.adobe.com/pl/legal/terms.html. Postanowienia odpowiednich warunków użytkowania (w tym w szczególności postanowienia dotyczące prawa właściwego i właściwości sądów) zostają niniejszym włączone do Umowy przez przywołanie. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a warunkami użytkowania znaczenie rozstrzygające mają postanowienia zawarte w niniejszej Umowie.
1.4 Produkty objęte Programem. Aby uzyskać pełną listę Produktów dostępnych za pośrednictwem Programu, Uczestnik powinien skontaktować się ze swoim Menedżerem konta lub wejść na stronę internetową Programu na Adobe.com https://www.adobe.com/pl/howtobuy/buying-programs/vip-terms.html. Wszystkie Produkty zakupione za pośrednictwem Programu są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego
organizacji Uczestnika, a wszelkie transakcje odsprzedaży, sublicencjonowania i innego rodzaju dystrybucji są zabronione z zastrzeżeniem postanowień zawartych w artykule 4.1 i/lub w Przewodniku po Programie, stosownie do sytuacji. Licencje na niektóre oferty mogą być dostępne w ramach zakupu materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z opisem przedstawionym w Przewodniku po Programie.
1.5 Podmioty stowarzyszone. Adobe wyraża zgodę na składanie zamówień na Produkty udostępniane na mocy niniejszej Umowy przez Podmioty stowarzyszone klienta. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniedbania swoich Podmiotów stowarzyszonych. Przez Podmiot stowarzyszony Uczestnika rozumie się każdy inny podmiot, który sprawuje kontrolę nad Uczestnikiem, jest pod kontrolą Uczestnika lub pozostaje pod kontrolą tego samego podmiotu, co Uczestnik. Na potrzeby niniejszego artykułu 1.5 termin „kontrola” oznacza bezpośrednie lub pośrednie prawo do kierowania sprawami drugiego podmiotu wynikające z posiadania co najmniej 50% udziałów, głosów, akcji lub innych środków gospodarczego zaangażowania w tym podmiocie.
2. Zasady uczestnictwa
2.1 Identyfikatory Adobe ID i VIP ID. Identyfikator Adobe ID będzie wymagany w celu zarejestrowania się w Programie. Po zakończeniu procesu rejestracji w programie VIP Uczestnikowi zostanie przypisany identyfikator VIP ID, który musi znajdować się na wszystkich zamówieniach w ramach tego programu. Uczestnik jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania wszystkich osób, które uzyskują dostęp do Produktów i używają ich za pośrednictwem Uczestnika.
2.2 Konsola VIP. Interfejs użytkownika służący do zarządzania Programem to „Konsola”. Po zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy użytkownik działający w imieniu danej organizacji stanie się Osobą odpowiedzialną za Umowę. Osoba odpowiedzialna za Umowę może dodawać administratorów systemu (każdy z nich nazywany jest „Administratorem”). Osoba odpowiedzialna za Umowę i każdy z Administratorów otrzymają dostęp do Konsoli, co umożliwi im dostęp do Produktu, zarządzanie subskrypcjami oraz wyświetlanie informacji o kontach. Konsola umożliwia Administratorowi wysyłanie zaproszeń dla dodatkowych użytkowników z tej samej organizacji w celu umożliwienia im dostępu do Konsoli. Uczestnik upoważnia każdego z Administratorów i Osobę odpowiedzialną za Umowę do działania w jego imieniu.
2.3 Zachowanie poufności. Uczestnik ma obowiązek traktować identyfikator VIP ID jako dane poufne i nie udostępniać ani ujawniać tych informacji.
2.4 Plany subskrypcyjne. Uczestnictwo organizacji edukacyjnych, jednostek administracji państwowej oraz organizacji non-profit podlega zasadom i warunkom przedstawionym w Załączniku B. w odniesieniu do dowolnych Produktów udostępnianych i zamawianych w celu użytkowania na terenie Republiki Ludowej Chin Uczestnik musi używać oddzielnej Umowy VIP.
3. Zamówienia, ceny i realizacja
3.1 Składanie zamówień i kalkulacja cen. Uczestnik składa zamówienia na Produkt za pośrednictwem Menedżera konta w ciągu trzydziestu (30) dni od Daty autoryzacji zakupu, a płatność jest naliczana od Daty autoryzacji zakupu. Data autoryzacji zakupu oznacza datę utworzenia Autoryzacji zakupu lub – w przypadku braku utworzenia Autoryzacji zakupu – datę zamówienia. Wszystkie opłaty są ustalane przez Menedżera konta Uczestnika. Kwestie takie jak cena, sposób dostawy i warunki płatności muszą być uzgodnione między Uczestnikiem a obsługującym go Menedżerem konta. Adobe nie gwarantuje jakiegokolwiek konkretnego upustu, chyba że Adobe jest Menedżerem konta Uczestnika.
3.2 Dostęp i realizacja. Po rozpoczęciu uczestnictwa Administrator Uczestnika uzyska dostęp do odpowiednich Produktów z poziomu Konsoli. Uczestnik ma trzydzieści (30) dni, licząc od Daty autoryzacji zakupu, na złożenie odpowiedniego zamówienia. Autoryzacja zakupu może zostać utworzona w momencie, gdy Uczestnik doda Produkty poprzez Konsolę.
3.3 Instalacja zbyt dużej liczby Produktów. Jeśli liczba Produktów zamówionych jest mniejsza niż rzeczywista liczba Produktów wdrożonych po okresie trzydziestu dni wskazanych w artykule 3.2, Uczestnik nie będzie mógł wdrożyć dodatkowych Produktów do czasu dokonania płatności za wszystkie nieopłacone instalacje. Uczestnik może zarządzać liczbą zainstalowanych Produktów w Konsoli.
3.4 Data rocznicy Umowy, okres subskrypcji i odnowienie.
3.4.1 Data rocznicy Umowy. O ile Adobe nie poinformuje inaczej, Datą rocznicy Uczestnika jest dzień przypadający dwanaście miesięcy po przyjęciu przez Adobe pierwszego zamówienia Uczestnika lub, jeżeli nastąpiło to wcześniej, Data autoryzacji pierwszego Zakupu Uczestnika („Data rocznicy”).
3.4.2 Okres subskrypcji. Okres subskrypcji oznacza okres, w jakim Uczestnik może używać Produktów oraz wszelkich usług powiązanych i obejmuje początkowy Okres subskrypcji oraz każdy przedłużony Okres subskrypcji. Początkowy Okres subskrypcji oznacza okres, który rozpoczyna się wraz z pierwszą Datą autoryzacji zakupu przez Uczestnika i kończy się dzień przed Datą rocznicy. w przypadku odnowienia planu kolejny Okres subskrypcji rozpoczyna się wraz z Datą rocznicy umowy i trwa do dnia poprzedzającego następną Datę rocznicy. Korzystanie z subskrypcji Produktów i wszelkich związanych z nimi usług również zostanie zakończone ostatniego dnia Okresu subskrypcji. Materiały eksploatacyjne muszą zostać wykorzystane w ciągu jednego Okresu subskrypcji; wszelkie niewykorzystane Materiały eksploatacyjne tracą ważność ostatniego dnia Okresu subskrypcji. Dodatkowe informacje można znaleźć w Przewodniku po Programie.
3.4.3 Odnowienie subskrypcji. Adobe dołoży zasadnych starań, aby powiadomić Uczestnika przed zakończeniem subskrypcji. Uczestnik musi odnowić subskrypcję przed Datą rocznicy, aby zapewnić sobie możliwość nieprzerwanego użytkowania Produktu. Zlecenie odnowienia można złożyć przed Datą rocznicy; jednakże wcześniejsze odnowienie nie zmienia Daty rocznicy.
3.5 Ochrona aktualizacji. Zakup Produktu lub Produktów objętych subskrypcją zapewnia również dostęp do aktualizacji. Oznacza to, że Uczestnik będzie otrzymywał najnowsze dostępne wersje Produktu objętego subskrypcją i zakupionego poprzez Program, o ile subskrypcja będzie aktywna i opłacona w momencie udostępnienia przez Adobe najnowszej wersji Produktu.
3.6 Zwroty. z zastrzeżeniem innych praw, jakie mogą przysługiwać Uczestnikowi na mocy przepisów o ochronie konsumenta na obszarze jurysdykcji obejmującym siedzibę Uczestnika, po instalacji lub uzyskaniu dostępu do Produktu nie może on zostać zwrócony przez Uczestnika. Jeśli Uczestnik zgłosi chęć zwrotu przed dokonaniem instalacji, to musi zwrócić całość zamówienia. Uczestnik musi zgłosić chęć zwrotu Produktów zakupionych na mocy Umowy za pośrednictwem Menedżera konta Uczestnika. z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących praw w zakresie gwarancji zgłoszenie chęci zwrotu należy przekazywać do Menedżera konta Uczestnika w ciągu czternastu (14) dni od pierwotnej daty zamówienia Produktu przez Uczestnika. Firma Adobe musi zatwierdzić wszystkie zgłoszenia chęci zwrotu zanim uprawnione będzie dokonanie jakiegokolwiek zwrotu, zgodnie z opisem przedstawionym w Przewodniku po Programie.
3.7 Zamówienia składane bezpośrednio w Adobe. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie w sytuacji, gdy Uczestnik składa zamówienie bezpośrednio w Adobe. Uczestnicy mogą w dowolnej chwili dodawać Produkty za pośrednictwem Konsoli albo z pomocą przedstawiciela Adobe, jednak zamówienia na wszelkie Produkty muszą być składane u przedstawiciela Adobe. Obowiązują ceny Produktów z chwili zamówienia, skorygowane proporcjonalnie do pozostałej liczby dni Okresu subskrypcji Uczestnika. Warunkiem przyjęcia zamówienia może być pozytywny wynik oceny wiarygodności kredytowej Uczestnika. Uczestnik zostanie obciążony ceną Produktu powiększoną o kwoty obowiązujących podatków. Uczestnik jest zobowiązany zapłacić całą należność za wszelkie zamówione Produkty w ciągu 30 dni od daty faktury, zgodnie z treścią tej faktury. z tytułu wszelkich kwot niezapłaconych w terminie naliczane będą odsetki w wysokości 1,0% miesięcznie albo w maksymalnej wysokości dozwolonej przez obowiązujące prawo, zależnie od tego, która z tych wartości będzie większa. Odsetki te naliczane będą od zaległych kwot za okres od dnia wymagalności płatności do dnia zapłacenia całej należnej kwoty głównej wraz z odsetkami.
4. Postanowienia różne
4.1 Transfer licencji. Warunki użytkowania Produktu nie regulują ograniczeń odnośnie transferu licencjonowanych Produktów w oparciu o niniejszą Umowę lub w związku z nią. w niektórych przypadkach firma Adobe może zezwolić na transfer licencji Produktu zgodnie z niniejszą Umową. Zależy to tylko i wyłącznie od postanowień firmy odnośnie konkretnego przypadku. Prośby tego typu należy kierować do Działu Obsługi Adobe, dołączając opis przyczyn proponowanego transferu oraz informacje kontaktowe osoby przejmującej licencję. Dodatkowe informacje można znaleźć w Przewodniku po Programie. w celu uniknięcia wątpliwości: wszystkie produkty są licencjonowane, a nie sprzedawane.
4.2 Przestrzeganie warunków licencji. Uczestnik musi utrzymywać systemy i/lub procedury zapewniające dokładne rejestrowanie liczby egzemplarzy Produktów, które zostały zainstalowane i/lub wdrożone, oraz musi przechowywać dokumentację wdrożenia i/lub instalacji Produktów przez dwa (2) lata od daty rozwiązania Umowy. Firma Adobe i/lub jej przedstawiciele mogą prowadzić audyt instalacji/wdrożenia Produktu przez Uczestnika nie częściej niż raz w roku po wysłaniu pisemnego zawiadomienia z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Taki audyt będzie wymagać, by Uczestnik przedstawił niezredagowany, dokładny raport na temat wszystkich Produktów zainstalowanych/wdrożonych i użytkowanych przez Uczestnika wraz z pełną ważną dokumentacją zakupu dla wszystkich Produktów w ciągu trzydziestu (30) dni od daty takiego żądania. Jeśli wyniki audytu wykażą niezgodność z warunkami licencji Produktu, Uczestnik zakupi wymagane licencje w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Niezależnie od powyższego Adobe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu w miejscu instalacji i wdrożenia licencji Uczestnika w zwykłych godzinach pracy po przekazaniu pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni roboczych. Postanowienia niniejszego artykułu 4.2 zachowują moc po rozwiązaniu Umowy i obowiązują przez okres dwóch (2) lat.
4.3 Korzystanie z informacji. Firma Adobe może wykorzystywać informacje na temat Uczestnika lub Podmiotu stowarzyszonego, takie jak nazwa, imię i nazwisko i dane kontaktowe, w celu wypełniania zobowiązań zgodnie z Umową. Więcej informacji można uzyskać w centrum ochrony prywatności firmy Adobe (adobe.com/pl/privacy).
4.4 Prawo do zgłaszania roszczeń. Strony zgadzają się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. Jeśli Uczestnik jest jednostką rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, to potwierdza, że Adobe spełnia warunki i ma prawo do wnoszenia wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia postanowień umownych wynikających z niniejszej Umowy, zgodnie z amerykańską Ustawą o Rozstrzyganiu Sporów Umownych (Contracts Disputes Act) z roku 1978 („Ustawa o Rozstrzyganiu Sporów”).
4.5Postanowienia ogólne. Strony są niezależnymi podmiotami zawierającymi umowę, a niniejsza Umowa nie tworzy relacji agencyjnej ani inwestycyjnej pomiędzy stronami. Uczestnik nie może scedować niniejszej Umowy (na mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody Adobe, a wszelkie niedozwolone cesje są nieważne i prawnie nieskuteczne. Adobe może, wedle własnego wyłącznego uznania, scedować niniejszą Umowę na inny podmiot lub spowodować wstąpienie innego podmiotu w prawa i obowiązki Adobe wynikające z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Uczestnika. Niniejsza Umowa będzie wiążąca dla wszelkich prawnie dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy stron, a uprawnienia z niej wynikające będą przysługiwać takim następcom i cesjonariuszom. Zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Niniejsza Umowa (w tym Przewodnik po Programie, odpowiednie warunki użytkowania i wszelkie Załączniki lub informacje wprowadzone w procesie rejestracji online, jeśli mają zastosowanie) stanowi całość porozumienia między stronami w przedmiocie Umowy. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.
Niniejsza Umowa została sporządzona i jest zawierana wyłącznie w języku angielskim. Wersja w języku angielskim jest rozstrzygająca we wszystkich aspektach, a wszelkie wersje niniejszej Umowy w innych językach nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych. Ponadto obie strony zgadzają się, że podpis Uczestnika lub Adobe na jakiejkolwiek wersji w języku innym niż angielski, nawet przy braku podpisu(-ów) na wersji angielskiej, uznaje się za zawarcie umowy w języku angielskim jako wiążącej dla stron. z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, w razie wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub różnic między wersją Umowy w języku angielskim a jej wersją przetłumaczoną na jakikolwiek inny język, rozstrzygająca będzie treść i interpretacja wersji w języku angielskim. Wszelka wymiana korespondencji i oświadczeń w sprawie niniejszej Umowy, a także wszelkie spory powstałe w związku z Umową będą prowadzone, składane i rozstrzygane w języku angielskim.
4.6 Usługi. Produkt może współdziałać z wieloma różnymi usługami, których operatorem jest Adobe lub podmioty trzecie. Usługi takie mogą zawierać treści wygenerowane przez użytkowników, które mogą być: (a) nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, (b) sprzeczne z prawem niektórych
krajów, (c) nieodpowiednie do przeglądania w miejscu pracy. Pełna lista usług zintegrowanych jest dostępna tutaj: www.adobe.com/go/integratedservices_pl. Jeśli Uczestnik chce zapobiec przeglądaniu treści generowanych przez użytkowników w usługach lub uniemożliwić dostęp do takich usług, może: (i) wyłączyć dostęp do usług w narzędziu Creative Cloud Packager, w którym udostępniane są odpowiednie funkcje lub (ii) zablokować dostęp do usług za pośrednictwem własnej zapory sieciowej. Usługi w żadnym wypadku nie są dostępne dla użytkowników, którzy nie ukończyli trzynastu (13) lat. Adobe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści generowane przez użytkowników i udostępniane za pośrednictwem usług. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie, czy korzystanie z usług jest zgodne z prawem obowiązującym w danym rejonie. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu opłat, a Adobe nie ponosi odpowiedzialności w następujących sytuacjach: (i) żeli dostęp do usług jest spowolniony lub zablokowany w wyniku działań władz państwowych lub usługodawcy, (ii) w przypadku, gdy Adobe uzna za konieczne zablokowanie dostępu do niektórych lub wszystkich usług.
ZAŁĄCZNIK B
UCZESTNICTWO ORGANIZACJI EDUKACYJNYCH,
JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
ORAZ ORGANIZACJI NON-PROFIT
A. UCZESTNICZĄCE ORGANIZACJE EDUKACYJNE
Uczestnik będący Organizacją edukacyjną (zgodnie z definicją poniżej) podlega następującym dodatkowym warunkom. Adobe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Organizacji edukacyjnych, jeśli dany Uczestnik nie jest Organizacją edukacyjną.
1. Definicje obowiązujące Uczestniczące Organizacje edukacyjne
1.1 Organizacja edukacyjna. Oto niepełna lista uprawnionych i zakwalifikowanych instytucji edukacyjnych: (a) akredytowane (przez oficjalne jednostki akredytujące) publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe nauczające w pełnym wymiarze godzin; (b) akredytowane publiczne lub prywatne uczelnie lub szkoły wyższe (w tym wyższe szkoły zawodowe, ośrodki kształcenia ustawicznego itp.), które przyznają stopnie na poziomie nie niższym niż stopień odpowiadający ukończeniu dwóch lat nauki w pełnym wymiarze; (c) wskazane z nazwy instytucje edukacyjne zatwierdzone przez Adobe (wyłącznie w formie pisemnej); (d) szpitale, które w całości należą do zakwalifikowanej instytucji edukacyjnej i są przez nią prowadzone, przy czym określenie, że są one w całości jej własnością i są przez nią prowadzone oznacza, iż instytucja edukacyjna jest jedynym i wyłącznym właścicielem szpitala oraz jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad jego codzienną działalnością; oraz (e) laboratoria badawcze na poziomie szkolnictwa wyższego, które są instytucjami publicznymi uznawanymi przez krajowe lub regionalne władze ds. szkolnictwa.
Oto niepełna lista podmiotów, które nie są uprawnionymi i zakwalifikowanymi instytucjami edukacyjnymi: (a) nieakredytowane szkoły; (b) muzea i biblioteki; (c) szpitale, które nie są wyłączną własnością uprawnionej instytucji edukacyjnej i nie są przez nią prowadzone; (d) kościoły lub organizacje religijne, które nie są szkołami akredytowanymi; (e) ośrodki kształcenia zawodowego lub szkoły zawodowe przyznające certyfikaty ukończenia kursów takich jak szkolenie w zakresie oprogramowania komputerowego lub szkolenie zawodowe, które nie są akredytowanymi szkołami lub przyznają stopnie po krótszym niż dwuletni okresie nauki w pełnym wymiarze; (f) szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni naukowych i (g) laboratoria badawcze nieuznawane przez krajowe lub regionalne urzędy nadzorujące szkolnictwo. Na przykład organizacje uznawane przez inne urzędy i jednostki administracji państwowej sprawujące nadzór nad innymi obszarami nie są uprawnione.
Powyższe listy nie mają zastosowania do krajów wymienionych w artykule 1.2 (Definicja organizacji edukacyjnej na poziomie regionalnym) poniżej.
1.2 Definicja organizacji edukacyjnej na poziomie regionalnym.
(a) Kraje regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem krajów Południowo-Wschodniej Azji zgodnie z definicją w podpunkcie (b) poniżej. Jeśli Uczestnicząca Organizacja edukacyjna ma siedzibę w Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Sri Lance, Chinach kontynentalnych, Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, Tajwanie, Republice Korei, Ludowej Republice Bangladeszu, Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu, Republice Związku Mjanma, Pakistanie lub Mongolii lub jakimkolwiek kraju wskazanym przez Adobe okresowo, „Organizacja edukacyjna” oznacza podmioty, które spełniają warunki definicji „Uprawnionych użytkowników edukacyjnych” (z wyłączeniem sekcji zatytułowanych „Wydział i kadra w pełnym i częściowym wymiarze czasu nauki” oraz „Studenci”) podanej przez Adobe na stronie http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (lub następnej wersji tego serwisu), z uwzględnieniem okresowych aktualizacji i zmian wprowadzanych przez Adobe.
(b) Kraje Azji Południowo-Wschodniej. Jeśli Uczestnicząca Organizacja edukacyjna ma siedzibę w Indonezji, Malezji, na Filipinach, w Singapurze, Tajlandii i Wietnamie, wówczas termin „Organizacja edukacyjna” lub też „Instytucja edukacyjna” ma odpowiednie znaczenie podane przez Adobe na stronie www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (lub następnej wersji tego serwisu), z uwzględnieniem okresowych aktualizacji i zmian wprowadzanych przez Adobe.
(c) Japonia. Jeśli Uczestnicząca Organizacja edukacyjna ma siedzibę w Japonii, wówczas termin „Organizacja edukacyjna” lub też „Instytucja edukacyjna” ma odpowiednie znaczenie podane przez Adobe na stronie https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (lub następnej wersji tego serwisu), z uwzględnieniem okresowych aktualizacji i zmian wprowadzanych przez Adobe.
1.3 Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe. Definicję Szkoły Podstawowej i Ponadpodstawowej na potrzeby tego dokumentu zawiera Przewodnik po Programie. Niektóre oferty Adobe mogą być skierowane specjalnie do uczestników będących Szkołami Podstawowymi i Ponadpodstawowymi. Adobe zastrzega sobie prawo do anulowania licencji i uczestnictwa Szkoły Podstawowej lub Ponadpodstawowej, jeśli Uczestnik nie spełnia kryteriów kwalifikujących go jako taką szkołę zgodnie z definicją zawartą w Przewodniku po Programie. Bardziej szczegółowe informacje zawiera Przewodnik po Programie VIP dla instytucji edukacyjnych.
B. UCZESTNICZĄCE JEDNOSTKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Dla Uczestnika, który jest podmiotem administracji publicznej (zgodnie z poniższą definicją) stosuje się następujące dodatkowe warunki. Adobe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Jednostek administracji publicznej, jeśli Uczestnik nie jest Podmiotem administracji publicznej.
1. Definicje obowiązujące Uczestniczące Jednostki administracji publicznej
Podmiot administracji publicznej. Uczestnictwo jest uzależnione od tego, czy Uczestnik (i każdy Podmiot stowarzyszony)
jest „podmiotem administracji publicznej”, co oznacza: (a) agencje federalne, centralne lub krajowe, departamenty, komisje, rady, urzędy, organy zarządcze lub władze (wykonawcze, ustawodawcze lub sądownicze); (b) agencje, departamenty, komisje, zarządy, rady, urzędy, podmioty lub inne organy organy zarządcze lub organy na poziomie gminy, powiatu, miasta, województwa lub dowolne inne władze wykonawcze, ustawodawcze lub sądownicze samorządu lokalnego, które są powoływane na mocy statutu lub ustawy regionu sprawującego nad nimi kontrolę, w tym urzędy administracyjne na poziomie powiatu, regionu i województwa; lub (c) publiczne agencje lub organizacje utworzone i/lub finansowane przez władze krajowe, wojewódzkie lub samorządy lokalne, które są uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania lub wspierania mieszkańców, spółek lub innych podmiotów administracji publicznej. W celu uniknięcia wątpliwości prywatne spółki komercyjne, organizacje non-profit, stowarzyszenia zawodowe lub branżowe oraz związki zawodowe nie są uwzględnione w tej definicji. Są z niej również wyłączone prywatne organizacje, które prowadzą prace w imieniu agencji rządowych lub we współpracy z nimi. Uczestnik oświadcza firmie Adobe, że jego organizacja oraz organizacje jego Podmiotów stowarzyszonych to podmioty administracji publicznej. Lista uprawnionych „Podmiotów administracji publicznej” dla Japonii jest dostępna na stronie: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.
1.1 Dla Francji: Podmiotem administracji publicznej jest agencja, minister, komisja, rada, urząd lub organ zarządczy (krajowy, regionalny lub lokalny); władze miasta, regionu lub dowolny podmiot podlegający francuskiej Ustawie o Administracji publicznej i zarządzany przez podmiot administracji publicznej.
2. Warunki dotyczące Uczestniczących Jednostek administracji publicznej
2.1 Dodatkowe ograniczenia. w przypadku Uczestniczących Jednostek administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że wszelkie zamówienia podlegają zapisom FAR 52.232-18 (Dostępność środków) oraz FAR 52.232-19 (Dostępność środków na następny rok podatkowy) i dlatego Uczestniczące Jednostki administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych są zobowiązane nie wdrażać żadnych Produktów do czasu uzyskania dostępu do środków na opłacenie takich zamówień. w takim zakresie, w jakim dowolna jednostka administracji publicznej na szczeblu państwowym lub lokalnym podlega podobnym wymogom, podmioty te są zobowiązane nie wdrażać żadnych Produktów do czasu uzyskania dostępu do środków na opłacenie takich zamówień.
2.2 Rozwiązanie Umowy. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Uczestnika, który jest jednostką federalnej administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, zgodnie z zapisami FAR 52.249-1 (Rozwiązanie bez uzasadnienia przez jednostkę administracji publicznej). Adobe może zmieniać Warunki według własnego wyłącznego uznania.
2.3 Uczestnicy będący instytucjami rządu federalnego
USA. Informacja dla użytkowników końcowych będących podmiotami administracji federalnej USA (Produkty
komercyjne): Produkty udostępniane na mocy niniejszej
Umowy spełniają kryteria „Produktów komercyjnych” zgodnie z definicją tego terminu podaną w przepisie 48 C.F.R. § 2.101. Składają się na nie „Komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „Dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” i powiązane z nimi usługi, zgodnie ze znaczeniem, w jakim te terminy występują w przepisach 48 C.F.R. § 12.212 i 48 C.F.R. § 227.7202, stosownie do przypadku. Zgodnie z przepisami 48 C.F.R. § 12.212 lub 48 C.F.R. § 227.7202-1 do § 227.7202-4, stosownie do przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego zostały objęte licencją udzieloną użytkownikom końcowym podlegającym rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych: (a) wyłącznie w charakterze Produktów komercyjnych i (b) tylko z takimi prawami, jakie zostały udzielone wszystkim innym użytkownikom końcowym na mocy niniejszej Umowy i warunków użytkowania. Prawa do dzieł niepublikowanych zastrzeżone na mocy prawa Stanów Zjednoczonych przez Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
C. UCZESTNICZĄCE ORGANIZACJE NON-PROFIT
Dodatkowe warunki mające zastosowanie do Uczestniczących Organizacji non-profit są zawarte w Przewodniku po
Programie. Adobe zastrzega sobie prawo do anulowania uczestnictwa, jeśli Uczestnik nie jest uprawnioną
organizacją non-profit, zgodnie z opisem zawartym na stronie https://helpx.adobe.com/pl/buying-programs/non-profit.html.