WARUNKI PROGRAMU ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN


Niniejsza „Umowa Komercyjnego Uczestnictwa” („Umowa”) w programie „Value Incentive Plan” („VIP” lub „Program”) określa warunki uczestnictwa Klienta („Uczestnika”) w Programie. Umowa wchodzi w życie w dniu rejestracji w trybie online. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Adobe i klientem wskazanym w rejestracji on-line jako Uczestnik. „Adobe” oznacza ADOBE INC., spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA, o ile organizacja Uczestnika ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, spółkę zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia, występującą jako autoryzowany agent Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835), jeśli organizacja Uczestnika ma siedzibę w Australii; a w przeciwnym razie oznacza ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED, spółkę zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie programy, usługi i oferty dostępne w ramach Programu (zwane łącznie „Produktem”) w celu instalacji i użytkowania na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym terytorium Stanów Zjednoczonych i baz wojskowych, niezależnie od ich lokalizacji), Kanady lub Meksyku od Adobe U.S. Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie Produkty w celu instalacji i użytkowania na terenie Australii od Adobe Ireland jako autoryzowanego agenta spółki Adobe Systems Pty Ltd (ABN 72 054 247 835). Uczestnik uzyskuje licencję na wszystkie Produkty w celu instalacji i użytkowania we wszystkich pozostałych krajach i terytoriach od Adobe Ireland.


1. Opis Programu


1.1 Warunki ogólne i warunki programuProgram VIP umożliwia kwalifikującym się do niego klientom elastyczne licencjonowanie produktów, zarządzanie licencjami i wdrażanie oprogramowania kupionego w ramach programu. Program VIP jest programem opartym na uczestnictwie, z Okresami Subskrypcji licencji zdefiniowanymi w paragrafie 3.4 niniejszej Umowy. Gdy organizacja zarejestruje się za pośrednictwem administracyjnego interfejsu użytkownika VIP i zostanie przyjęta przez Adobe do Programu, organizacja taka będzie uczestnikiem Programu („Uczestnik”) do chwili (a) zakończenia Programu przez Adobe, (b) rozwiązania niniejszej Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Uczestnictwo podlega też warunkom określonym w przewodniku dotyczącym Programu, który może być okresowo aktualizowany i jest dostępny pod adresem www.adobe.com/go/vip_program_guide_pl („przewodnik dotyczący programów”). Treść przewodnika dotyczącego programu zostaje niniejszym włączona do umowy przez odniesienie. Firma Adobe może zmienić warunki programu według własnego uznania. Jeżeli warunki Programu ulegną zmianie, Uczestnik może być zobowiązany do ich ponownego zaakceptowania z poziomu Konsoli.


1.2 Rozwiązanie UmowyNiezależnie od powyższego każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z podaniem przyczyny lub bez w formie pisemnej z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni. Wypowiedzenie tej umowy nie wpływa na zobowiązania Uczestnika związane z wszelkimi produktami zamówionymi przed datą wypowiedzenia, w tym — bez ograniczeń — na okresy członkostwa lub zobowiązania do uiszczenia płatności. Ponadto firma Adobe może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem z tytułu poważnego naruszenia warunków (w tym w szczególności z tytułu wszelkich przypadków sprzeniewierzenia lub naruszenia praw własności intelektualnej firmy Adobe. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy organizacja Uczestnika jest zobowiązana niezwłocznie zaprzestać użytkowania Produktów, usunąć Produkty ze wszystkich systemów komputerowych i urządzeń IT, na których się znajdują, i zwrócić Menedżerowi konta Uczestnika wszelkie nośniki zawierające Produkty oraz wszelkie materiały z nimi związane. Menedżer konta oznacza albo (i) Partnera handlowego, jeżeli transakcja jest realizowana za pośrednictwem partnera handlowego, albo (ii) przedstawiciela Adobe, jeśli transakcja jest realizowana z Adobe.

 

1.3 Warunki eksploatacjiDostęp do Produktów i ich użytkowanie opisano w warunkach korzystania z produktów firmy Adobe („Warunki”) dostępnych pod adresem https://www.adobe.com/pl/legal/terms.html. Odpowiednie warunki korzystania z produktu zostają niniejszym włączone do tej umowy przez odniesienie. Dotyczy to również — bez ograniczeń — warunków związanych z jurysdykcją i miejscem rozpatrywania sporów. W przypadku niezgodności między warunkami tej umowy a danymi warunkami korzystania z produktu nadrzędne są warunki tej umowy.


1.4 Produkty objęte Programem Aby uzyskać pełną listę Produktów dostępnych za pośrednictwem Programu, Uczestnik powinien skontaktować się ze swoim Menedżerem konta lub wejść na stronę internetową Programu na Adobe.com http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs/vip.html. Wszystkie produkty kupione za pośrednictwem Programu są przeznaczone wyłącznie do użytku przez organizację Uczestnika. Odsprzedaż, licencjonowanie pośrednie i inne rozpowszechnianie jest zabronione, chyba że mają zastosowanie warunki określone w sekcji 4.1 lub przewodniku dotyczącym Programu. Licencje na niektóre oferty mogą być dostępne w ramach zakupu materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z opisem przedstawionym w Przewodniku po Programie.

 

1.5 Podmioty stowarzyszoneFirma Adobe zgadza się, aby podmioty stowarzyszone klienta składały zamówienia w ramach tej umowy na objęte nią produkty. Do klienta należy ostateczna odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania takich podmiotów stowarzyszonych. Przez Podmiot stowarzyszony Uczestnika rozumie się każdy inny podmiot, który sprawuje kontrolę nad Uczestnikiem, jest pod kontrolą Uczestnika lub pozostaje pod kontrolą tego samego podmiotu, co Uczestnik. Na potrzeby niniejszego artykułu 1.5 termin „kontrola” oznacza bezpośrednie lub pośrednie prawo do kierowania sprawami drugiego podmiotu wynikające z posiadania co najmniej 50% udziałów, głosów, akcji lub innych środków gospodarczego zaangażowania w tym podmiocie.


2. Udział


2.1 Identyfikatory Adobe ID i VIP IDDo rejestracji w programie jest wymagane konto Adobe ID. Każdemu Uczestnikowi zostanie przypisany identyfikator programu VIP (VIP ID), który należy podawać we wszystkich zamówieniach. Uczestnik jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania wszystkich osób, które uzyskują dostęp do Produktów i używają ich za pośrednictwem Uczestnika.


2.2 Admin Console jako Konsola.„Admin Console” to interfejs użytkownika służący do zarządzania Programem. Po zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy użytkownik działający w imieniu danej organizacji stanie się Osobą odpowiedzialną za Umowę. Osoba odpowiedzialna za Umowę może dodawać administratorów systemu (każdy z nich nazywany jest „Administratorem”). Osoba odpowiedzialna za Umowę i każdy z Administratorów otrzymają dostęp do serwisu Admin Console, co umożliwi im dostęp do Produktu, zarządzanie subskrypcjami oraz wyświetlanie danych kont. Admin Console umożliwia również wysyłanie zaproszeń do kolejnych użytkowników wewnątrz organizacji w celu umożliwienia im dostępu do tej Konsoli. Uczestnik upoważnia każdego z Administratorów i Osobę odpowiedzialną za Umowę do działania w jego imieniu.


2.3 Poufność Uczestnik ma obowiązek traktować identyfikator VIP ID jako dane poufne i nie udostępniać ani ujawniać tych informacji.


2.4 Członkostwa Uczestnictwo organizacji edukacyjnych, jednostek administracji państwowej oraz organizacji niedochodowej podlega warunkom przedstawionym w Załączniku B. W odniesieniu do dowolnych Produktów udostępnianych i zamawianych w celu użytkowania na terenie Republiki Ludowej Chin Uczestnik musi używać oddzielnej Umowy VIP.


3. Zamawianie, cenniki i realizacja


3.1 Składanie zamówień i kalkulacja cen Uczestnik składa zamówienia na Produkty u obsługującego go Opiekuna Konta. Wszystkie opłaty są ustalane przez Menedżera konta Uczestnika. Kwestie takie jak cena, sposób dostawy i warunki płatności muszą być uzgodnione między Uczestnikiem a obsługującym go Menedżerem konta. Firma Adobe nie gwarantuje żadnego konkretnego upustu, chyba że firma Adobe jest Menedżerem konta Uczestnika.


3.2 Dostęp, wdrożenie serwisu Admin Console oraz realizacja zamówienia. Po aktywacji Uczestnictwa Administrator ze strony Uczestnika uzyska dostęp do odpowiednich Produktów w serwisie Admin Console. Uczestnik może dodawać wiele Produktów za pomocą serwisu Admin Console, aby uzyskać do nich natychmiastowy dostęp. Adobe musi otrzymać zamówienie na takie Produkty przed upływem Okresu Karencji.


3.3 Okres Karencji na Produkty dodane w serwisie Admin Console. Okres Karencji wynosi 14 dni od daty dodania Produktu. Jeśli Adobe nie otrzyma zamówienia w Okresie Karencji, to Uczestnik nie będzie już mógł dodawać kolejnych Produktów, dopóki nie uiści opłaty za wszystkie uprzednio dodane Produkty. Uczestnik może zarządzać liczbą zainstalowanych Produktów w Konsoli.


3.4 Data rocznicy Umowy, Okres członkostwa i Odnawianie

 

3.4.1 Data Rocznicy O ile Adobe nie wskaże inaczej, Datą Rocznicy jest data przypadająca dwanaście miesięcy po przyjęciu początkowego zamówienia Uczestnika przez Adobe („Data Rocznicy”).

 

3.4.2 Okres członkostwa Okres Subskrypcji oznacza okres, w którym Uczestnik może używać Produktów, obejmujący początkowy Okres Subskrypcji oraz każdy przedłużony Okres Subskrypcji. „Początkowy Okres Subskrypcji” oznacza okres, który rozpoczyna się wraz z datą pierwszego zamówienia Uczestnika, a kończy się dzień przed Datą Rocznicy. W przypadku odnowienia subskrypcji na Produkt kolejny Okres Subskrypcji rozpoczyna się wraz z Datą Rocznicy i trwa do dnia poprzedzającego następną Datę Rocznicy. Możliwość korzystania z Produktów objętych subskrypcją i wszelkich związanych z nimi usług zostanie zakończona w ostatnim dniu Okresu Subskrypcji. Większość Materiałów Eksploatacyjnych trzeba wykorzystać w ciągu jednego Okresu Subskrypcji; wszelkie niewykorzystane Materiały eksploatacyjne tracą ważność ostatniego dnia Okresu Subskrypcji. W przewodniku dotyczącym programu można uzyskać dodatkowe informacje.

 

3.4.3 Przedłużenie członkostwa Adobe lub Opiekun Konta dołożą uzasadnionych starań, aby przekazać Uczestnikowi stosowne powiadomienie przed upływem Okresu Subskrypcji. Aby zachować nieprzerwany dostęp do Produktu, Subskrypcję należy odnowić przed Datą Rocznicy.


3.5 Ochrona aktualizacjiZakup Produktu lub Produktów objętych członkostwem zapewnia również dostęp do aktualizacji. Oznacza to, że Uczestnik będzie otrzymywał najnowsze dostępne wersje Produktu objętego członkostwem i zakupionego poprzez Program, o ile członkostwo będzie aktywne i opłacone w momencie udostępnienia przez firmę Adobe najnowszej wersji Produktu.


3.6 ZwrotyZ wyjątkiem sytuacji, w których naruszałoby to jakiekolwiek prawa Uczestnika wynikające z przepisów o ochronie konsumenta w kraju objętym członkostwem, po zainstalowaniu lub użyciu Produkt nie może zostać zwrócony. Jeśli Uczestnik żąda zwrotu przed instalacją, musi zwrócić całe zamówienie. Uczestnik musi zgłosić chęć zwrotu Produktów zakupionych na mocy Umowy za pośrednictwem Menedżera konta Uczestnika. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących praw w zakresie gwarancji zgłoszenie chęci zwrotu należy przekazywać do Menedżera konta Uczestnika w ciągu czternastu (14) dni od pierwotnej daty zamówienia Produktu przez Uczestnika. Firma Adobe musi zatwierdzić wszystkie zgłoszenia chęci zwrotu zanim uprawnione będzie dokonanie jakiegokolwiek zwrotu, zgodnie z opisem przedstawionym w Przewodniku po Programie.


3.7 Zamówienia składane bezpośrednio u firmy Adobe Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie w sytuacji, gdy Uczestnik składa zamówienie bezpośrednio w firmie Adobe. Uczestnicy mogą w dowolnej chwili dodawać Produkty — zarówno za pomocą serwisu Admin Console, jak i za pośrednictwem przedstawiciela Adobe — konieczne jest jednak złożenie zamówienia na takie Produkty u przedstawiciela Adobe. Obowiązują ceny Produktów z chwili zamówienia, skorygowane proporcjonalnie do pozostałej liczby dni Okresu Subskrypcji Uczestnika. Bez względu na zapisy paragrafów 3.2, 3.3 oraz 4.2, jeśli Uczestnik doda Produkty za pomocą serwisu Admin Console, Adobe może wystawić za nie faktury według obowiązujących w danym momencie cen takich Produktów. Warunkiem przyjęcia zamówienia może być pozytywny wynik oceny wiarygodności kredytowej Uczestnika. Uczestnik zostanie obciążony ceną Produktu powiększoną o kwoty obowiązujących podatków. Uczestnik jest zobowiązany zapłacić całą należność za wszelkie zamówione Produkty w ciągu 30 dni od daty faktury, zgodnie z treścią tej faktury. Z tytułu wszelkich kwot niezapłaconych w terminie naliczane będą odsetki w wysokości 1,0% miesięcznie albo w maksymalnej wysokości dozwolonej przez obowiązujące prawo, zależnie od tego, która z tych wartości będzie większa. Odsetki te naliczane będą od zaległych kwot za okres od dnia wymagalności płatności do dnia zapłacenia całej należnej kwoty głównej wraz z odsetkami.

 

4. VIP Marketplace

 

4.1. Paragraf 4, „VIP Marketplace”, ma zastosowanie do Produktów, których licencje są nabywane za pośrednictwem serwisów VIP Marketplace. O ile Adobe nie wskaże inaczej, Subskrypcje oferowane w ramach serwisów VIP Marketplace ulegają automatycznemu odnowieniu z Datą Rocznicy Uczestnika bez względu na postanowienia paragrafu 3.4.3. Uczestnik może w porozumieniu z Opiekunem Konta dostosować parametry subskrypcji Produktu.

 

4.2 Okres Karencji w przypadku produktów VIP Marketplace. Bez względu na postanowienia paragrafu 3.2 i 3.3, Okres Karencji w przypadku Produktów VIP Marketplace wynosi siedem dni od daty jego dodania — a nie 14 dni. Jeśli Adobe nie otrzyma zamówienia na Produkty dodane za pośrednictwem rynku VIP Marketplace przed upływem Okresu Karencji, Produkty te zostaną usunięte.

 

5. Postanowienia różne

 

5.1 Przekazywanie licencji. Warunki użytkowania produktów nie zawierają ograniczeń w zakresie przenoszenia Produktów licencjonowanych w ramach tej Umowy lub w powiązaniu z nią. W ograniczonych przypadkach firma Adobe może — wedle własnego uznania — zezwolić na przeniesienie licencji w ramach tej Umowy. Prośby tego typu należy kierować do Działu obsługi klienta firmy Adobe, dołączając opis przyczyn proponowanego transferu oraz informacje kontaktowe osoby przejmującej licencję. W przewodniku dotyczącym programu można uzyskać dodatkowe informacje. Dla uniknięcia wątpliwości: Wszystkie produkty są licencjonowane, a nie sprzedawane.


5.2 Przestrzeganie warunków licencjiUczestnik musi utrzymywać systemy i/lub procedury zapewniające dokładne rejestrowanie liczby egzemplarzy Produktów, które zostały zainstalowane i/lub wdrożone, oraz musi przechowywać dokumentację wdrożenia i/lub instalacji Produktów przez dwa (2) lata od daty rozwiązania Umowy. Firma Adobe i/lub jej przedstawiciele mogą prowadzić audyt instalacji/wdrożenia Produktu przez Uczestnika nie częściej niż raz w roku po wysłaniu pisemnego zawiadomienia z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Taki audyt będzie wymagać, by Uczestnik przedstawił niezredagowany, dokładny raport na temat wszystkich Produktów zainstalowanych/wdrożonych i użytkowanych przez Uczestnika wraz z pełną ważną dokumentacją zakupu dla wszystkich Produktów w ciągu trzydziestu (30) dni od daty takiego żądania. Jeśli wyniki audytu wykażą niezgodność z warunkami licencji Produktu, Uczestnik zakupi wymagane licencje w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o tym fakcie. Niezależnie od powyższego firma Adobe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu w miejscu instalacji i wdrożenia licencji Uczestnika w zwykłych godzinach pracy po przekazaniu pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni roboczych. Postanowienia niniejszego artykułu 4.2 zachowują moc po rozwiązaniu Umowy i obowiązują przez okres dwóch (2) lat.


5.3 Korzystanie z informacjiFirma Adobe może stosować informacje o Uczestniku lub podmiocie stowarzyszonym, w tym imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe w celu wypełniania zobowiązań wynikających z Umowy. Więcej informacji można uzyskać w Centrum ochrony prywatności firmy Adobe (adobe.com/pl/privacy).


5.4 Prawo do zgłaszania roszczeńWszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową zostaną rozstrzygnięte przez trybunał w Paryżu we Francji. Strony zgadzają się, że Konwencja ONZ w sprawie Kontraktów z zakresu Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie dotyczy niniejszej umowy. Jeśli Uczestnik jest jednostką rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, to potwierdza, że firma Adobe spełnia warunki i ma prawo do wnoszenia wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia postanowień umownych wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z amerykańską Ustawą o Rozstrzyganiu Sporów Umownych (Contracts Disputes Act) z roku 1978 („Ustawa o Rozstrzyganiu Sporów”).


5.5 Postanowienia ogólne Strony są niezależnymi podmiotami zawierającymi umowę, a niniejsza Umowa nie tworzy relacji agencyjnej ani inwestycyjnej pomiędzy stronami. Uczestnik nie może scedować niniejszej Umowy (na mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Adobe, a wszelkie niedozwolone cesje są nieważne i prawnie nieskuteczne. Firma Adobe może, wedle własnego wyłącznego uznania, scedować niniejszą umowę na inny podmiot lub spowodować wstąpienie innego podmiotu w prawa i obowiązki firmy Adobe wynikające z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody członka. Niniejsza umowa jest wiążąca dla wszelkich prawnie dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy stron, a uprawnienia z niej wynikające przysługują takim następcom i cesjonariuszom. Jakiekolwiek zmiany umowy, aby były ważne i wiążące, muszą być wprowadzane w formie pisemnej. Niniejsza umowa (w tym przewodnik dotyczący programu, odpowiednie warunki korzystania i wszelkie załączniki lub informacje wprowadzone w procesie rejestracji online, jeśli mają zastosowanie) stanowi całość porozumienia między stronami w przedmiocie umowy. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.


Niniejsza Umowa została sporządzona i jest zawierana wyłącznie w języku angielskim. Wersja w języku angielskim jest nadrzędna we wszystkich aspektach, a wszelkie wersje niniejszej umowy w innych językach nie są wiążące i nie mają mocy prawnej. Ponadto strony potwierdzają, że wykonalną i wiążącą jest umowa w języku angielskim — nawet w przypadku podpisania przez członka lub Adobe wersji nieanglojęzycznej i braku podpisu na umowie w wersji angielskiej. Z zachowaniem powyższego zastrzeżenia w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy wersją umowy w języku angielskim a jej tłumaczeniem w innym języku wersją obowiązującą umowy jest wersja w języku angielskim. Wszelką komunikację i korespondencję związaną z niniejszą Umową, a także wszelkie spory wynikające z wykonania Umowy, należy prowadzić w języku angielskim.


5.6 UsługiProdukt może współdziałać z wieloma różnymi usługami, których operatorem jest firma Adobe lub są inne firmy. Usługi takie mogą zawierać treści wygenerowane przez użytkowników, które mogą być: (a) nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, (b) sprzeczne z prawem niektórych krajów, (c) nieodpowiednie do przeglądania w miejscu pracy. Pełna lista usług zintegrowanych jest dostępna na stronie www.adobe.com/go/integratedservices_pl. Jeśli Uczestnik chce zapobiec przeglądaniu treści generowanych przez użytkowników w usługach lub uniemożliwić dostęp do takich usług, może: (i) wyłączyć dostęp do usług w narzędziu Creative Cloud Packager, w którym udostępniane są odpowiednie funkcje lub (ii) zablokować dostęp do Usług za pośrednictwem własnej zapory sieciowej. Usługi w żadnym wypadku nie są dostępne dla użytkowników, którzy nie ukończyli trzynastu (13) lat. Firma Adobe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści generowane przez użytkowników i udostępniane za pośrednictwem usług. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie, czy korzystanie z usług jest zgodne z prawem obowiązującym w danym rejonie. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu opłat, a firma Adobe nie ponosi odpowiedzialności w następujących sytuacjach: (i) dostęp do usług jest spowolniony lub zablokowany w wyniku działań władz państwowych lub usługodawcy, (ii) firma Adobe uzna za konieczne zablokowanie dostępu do niektórych lub wszystkich usług.

 

ZAŁĄCZNIK B
CZŁONKOSTWA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH, RZĄDOWYCH I NIEDOCHODOWYCH

 

A. CZŁONKOSTWA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH


W odniesieniu do Uczestników będących Organizacjami edukacyjnymi (zgodnie z poniższą definicją) obowiązują następujące dodatkowe warunki. Firma Adobe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Organizacji edukacyjnych, jeśli dany Uczestnik nie jest Organizacją edukacyjną.


1. Definicje obowiązujące Organizacje edukacyjne będące Uczestnikami.


1.1 Organizacja edukacyjnaOto niepełna lista uprawnionych i zakwalifikowanych instytucji edukacyjnych: (a) akredytowane (przez oficjalne jednostki akredytujące) publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe nauczające w pełnym wymiarze godzin; (b) akredytowane publiczne lub prywatne uczelnie lub szkoły wyższe (w tym wyższe szkoły zawodowe, ośrodki kształcenia ustawicznego itp.), które przyznają stopnie na poziomie nie niższym niż stopień odpowiadający ukończeniu dwóch lat nauki w pełnym wymiarze; (c) wskazane z nazwy instytucje edukacyjne zatwierdzone przez firmę Adobe (wyłącznie w formie pisemnej); (d) szpitale, które w całości należą do zakwalifikowanej instytucji edukacyjnej i są przez nią prowadzone, przy czym określenie, że są one w całości jej własnością i są przez nią prowadzone oznacza, iż instytucja edukacyjna jest jedynym i wyłącznym właścicielem szpitala oraz jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad jego codzienną działalnością; oraz (e) laboratoria badawcze na poziomie szkolnictwa wyższego, które są instytucjami publicznymi uznawanymi przez krajowe lub regionalne władze ds. szkolnictwa.


Oto niepełna lista podmiotów, które nie są uprawnionymi i zakwalifikowanymi instytucjami edukacyjnymi: (a) nieakredytowane szkoły; (b) muzea i biblioteki; (c) szpitale, które nie są wyłączną własnością uprawnionej instytucji edukacyjnej i nie są przez nią prowadzone; (d) kościoły lub organizacje religijne, które nie są szkołami akredytowanymi; (e) ośrodki kształcenia zawodowego lub szkoły zawodowe przyznające certyfikaty ukończenia kursów takich jak szkolenie w zakresie oprogramowania komputerowego lub szkolenie zawodowe, które nie są akredytowanymi szkołami lub przyznają stopnie po krótszym niż dwuletni okresie nauki w pełnym wymiarze; (f) szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni naukowych i (g) laboratoria badawcze nieuznawane przez krajowe lub regionalne urzędy nadzorujące szkolnictwo. Nie są na przykład uprawnione organizacje uznawane przez inne ministerstwa.


Powyższa lista nie ma zastosowania do krajów wymienionych w sekcji 1.2 (Definicja obowiązująca w konkretnych regionach).


1.2 Definicja Organizacji edukacyjnej obowiązująca w konkretnych regionach

(a) Kraje Azji i Pacyfiku z wyłączeniem Krajów Azji Południowo-Wschodniej zgodnie z definicją w poniższym podpunkcie (b). Jeśli Uczestnik będący instytucją edukacyjną ma siedzibę w Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Sri Lance, Chinach kontynentalnych, Hongkongu (Specjalnym Regionie Administracyjnym Chin), Tajwanie, Korei, Ludowej Republice Bangladeszu, Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu, Republice Związku Mjanmy, Pakistanie, Mongolii lub innym kraju wskazanym w dowolnym czasie przez firmę Adobe, termin „instytucja edukacyjna” oznacza podmiot spełniający kryteria właściwe dla „kwalifikujących się użytkowników z sektora edukacji”, z wyjątkiem paragrafów dotyczących zatrudnionej w pełnym i niepełnym wymiarze godzin kadry naukowo-dydaktycznej i personelu oraz uczniów i studentów, zgodnie z definicją określoną przez Adobe na stronie http://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (lub stronie, która ją zastąpi) wraz z wszelkimi późniejszymi modyfikacjami tej definicji wprowadzonymi przez Adobe.


(b) Kraje Azji Południowo-Wschodniej Jeśli Uczestnik będący instytucją edukacyjną ma siedzibę w Indonezji, Malezji, na Filipinach, w Singapurze, Tajlandii lub Wietnamie, wówczas termin „organizacja edukacyjna” lub też „instytucja edukacyjna” ma znaczenie podane przez Adobe na stronie https://www.adobe.com/go/edu_entity_sea_pl (lub stronie ją zastępującej), z uwzględnieniem okresowych aktualizacji i zmian wprowadzanych przez Adobe.


(c) Japonia Jeśli Organizacja edukacyjna będąca Uczestnikiem ma siedzibę w Japonii, terminy „podmiot edukacyjny” i „instytucja edukacyjna” przyjmują znaczenia określone przez firmę Adobe na stronie https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html (lub na stronie, która ją zastąpi) i mogą być modyfikowane przez firmę Adobe.

 

1.3  Szkoły Podstawowe i PonadpodstawoweDefinicję szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na potrzeby tego dokumentu zawiera przewodnik dotyczący programu. Niektóre oferty firmy Adobe mogą być skierowane specjalnie do członków będących szkołami podstawowymi lub ponadpodstawowymi. Firma Adobe zastrzega sobie prawo do anulowania licencji i członkostwa szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, jeśli członek nie spełnia kryteriów kwalifikujących go jako taką szkołę zgodnie z definicją zawartą w przewodniku dotyczącym programu. Bardziej szczegółowe informacje zawiera przewodnik dotyczący programu VIP dla instytucji edukacyjnych.


B. CZŁONKOSTWO INSTYTUCJI RZĄDOWYCH


W odniesieniu do członków będących Instytucjami rządowymi (zgodnie z poniższą definicją) obowiązują następujące dodatkowe warunki. Adobe zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Instytucji rządowych, jeśli Uczestnik nie jest taką instytucją.


1. Definicje obowiązujące Uczestniczące Instytucje rządowe.

Instytucja rządowaUczestnictwo jest uzależnione od tego, czy Uczestnik (i każdy Podmiot stowarzyszony) jest „podmiotem administracji publicznej”, co oznacza: (a) agencje federalne, centralne lub krajowe, departamenty, komisje, rady, urzędy, organy zarządcze lub władze (wykonawcze, ustawodawcze lub sądownicze); (b) agencje, departamenty, komisje, rady, urzędy, organy zarządcze lub organy na poziomie gminy, powiatu, miasta, województwa lub dowolne inne władze wykonawcze, ustawodawcze lub sądownicze samorządu lokalnego albo jednostki, które są powoływane na mocy statutu lub ustawy regionu sprawującego nad nimi kontrolę, w tym urzędy administracyjne na poziomie powiatu, regionu i województwa lub (c) publiczne agencje lub organizacje utworzone i/lub finansowane przez władze krajowe, wojewódzkie lub samorządy lokalne, które są uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania lub wspierania mieszkańców, spółek lub innych podmiotów administracji publicznej. Następujące jednostki nie są Instytucjami rządowymi: prywatne firmy komercyjne, organizacje niedochodowe, stowarzyszenia handlowe i branżowe, uczelnie wyższe, związki zawodowe. Dotyczy to również sytuacji, w których te jednostki pracują w imieniu lub dla Instytucji rządowych, chyba że dana jednostka posiada pisemną autoryzację Instytucji rządowej w USA zgodnie z częścią 51 ustawy FAR. Uczestnik oświadcza firmie Adobe, że on i jego podmioty stowarzyszone są Instytucjami rządowymi. Lista uprawnionych „Podmiotów administracji publicznej” dla Japonii jest dostępna na stronie: http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdf.


1.1 We Francji Instytucjami rządowymi są: agencje, ministrowie, komisje, rady, urzędy, biura i zarządy (krajowe, regionalne lub lokalne), miasta, regiony, wszelkie inne podmioty podlegające powszechnemu prawu francuskiemu i administrowane przez instytucje rządowe.


2. Warunki dotyczące Uczestniczących Jednostek administracji publicznej


2.1 Dodatkowe ograniczeniaW przypadku Uczestniczących Jednostek administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że wszelkie zamówienia podlegają zapisom FAR 52.232-18 (Dostępność środków) oraz FAR 52.232-19 (Dostępność środków na następny rok podatkowy) i dlatego Uczestniczące Jednostki administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych są zobowiązane nie wdrażać żadnych Produktów do czasu uzyskania dostępu do środków na opłacenie takich zamówień. W zakresie, w jakim inne Instytucje rządowe administracji wojewódzkiej lub lokalnej podlegają podobnym wymaganiom, nie będą one instalować żadnych produktów, dopóki nie będą dostępne środki na płatność za zamówione produkty.


2.2 WypowiedzenieCzłonek będący Instytucją rządową na poziomie federalnym Stanów Zjednoczonych w rozumieniu przepisów FAR 52.249-1 (w sprawie rozwiązywania umów ze względu na interes administracji publicznej) może rozwiązać niniejszą umowę. Firma Adobe może zmieniać warunki według własnego wyłącznego uznania.


2.3 Uczestnicy będący podmiotami administracji federalnej USAProdukty udostępniane na mocy niniejszej umowy spełniają kryteria „produktów komercyjnych” zgodnie z definicją tego terminu podaną w przepisie 48 C.F.R. §2.101. Składają się na nie „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” i powiązane z nimi usługi, zgodnie ze znaczeniem, w jakim te terminy występują w przepisach 48 C.F.R. §12.212 i 48 C.F.R. §227.7202, stosownie do przypadku. Zgodnie z przepisami 48 C.F.R. § 12.212 lub 48 C.F.R. § 227.7202-1 do § 227.7202-4, stosownie do przypadku, Komercyjne oprogramowanie komputerowe i Dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego zostały objęte licencją udzieloną użytkownikom końcowym podlegającym rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych: (a) wyłącznie w charakterze Produktów komercyjnych i (b) tylko z takimi prawami, jakie zostały udzielone wszystkim innym użytkownikom końcowym na mocy niniejszej Umowy i warunków użytkowania. Prawa do dzieł niepublikowanych zastrzeżone na mocy prawa Stanów Zjednoczonych przez Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.


C. UCZESTNICY BĘDĄCY ORGANIZACJAMI NIEDOCHODOWYMI


Dodatkowe warunki mające zastosowanie do członków będących organizacjami niedochodowymi zawarte są w przewodniku dotyczącym programu. Adobe zastrzega sobie prawo do anulowania członkostwa, jeśli Uczestnik nie jest uprawnioną organizacją niedochodową zgodnie z opisem zawartym na stronie https://helpx.adobe.com/pl/buying-programs/non-profit.html.