Adobe üldised kasutustingimused

 

Avaldatud 16. märtsil 2020. Kehtiv alates 16. aprillist 2020. Need tingimused asendavad kõik varasemad versioonid ja on nende suhtes ülimuslikud.

 

ALLPOOL JAOTISES 14 („VAIDLUSTE LAHENDAMINE”) TOODUD KOHUSTUSLIKU VAHEKOHTU SÄTE JA ÜHISHAGI KEELAMINE REGULEERIVAD VAIDLUSTE LAHENDAMIST. LUGEGE NEID HOOLIKALT. KUI TE EI NÕUSTU KOHUSTUSLIKU VAHEKOHTU SÄTTE JA ÜHISHAGI KEELAMISEGA, SIIS ÄRGE TEENUSEID EGA TARKVARA KASUTAGE.

 

Need üldised kasutustingimused (edaspidi „üldtingimused”) koos mis tahes kohaldatavate lisatingimustega (vaadake allpool jaotist 1.2 („Lisatingimused”), edaspidi ühiselt „tingimused”) reguleerivad meie veebisaidi, klienditoe, arutelufoorumite või muude interaktiivsete valdkondade või teenuste ja teenuste, nagu Creative Cloud, (edaspidi ühiselt „teenused”) ja tarkvara, mis on kaasas teenuste osana, samuti mis tahes rakenduste, sealhulgas mobiilirakendused, näidisfailide ja sisufailide (määratletud allpool), skriptide, juhiste komplektide ja seonduva dokumentatsiooni (edaspidi ühiselt „tarkvara”) teiepoolset kasutamist ja juurdepääsu nendele. Kui olete nõustunud liitumis- ja tühistamistingimustega, siis loetakse tingimuste osaks ka need tingimused. Kui kasutate tarkvara ja teenuseid ning pääsete neile juurde Adobe Value Incentive Plani kaudu (edaspidi „VIP”), siis liitumis- ja tühistamistingimused teie kohta ei kehti, kuid nende tingimuste ülejäänud osa reguleerib teenuste ja tarkvara teiepoolset kasutamist ja nendele juurdepääsu. Kui olete konkreetsete teenuste või tarkvara kohta sõlminud meiega mõne muu lepingu, kohaldatakse vastuolude korral selle lepingu tingimusi. 

 

Individuaalse Adobe ID saamiseks peate olema vähemalt 13-aastane. Koolid, mis osalevad alg- ja keskharidusasutuste nimeliste kasutajate pakkumises, võivad väljastada alla 13-aastasele lapsele ettevõttetasandi Adobe ID kooskõlas alg- ja keskharidusasutuste lisatingimustega.

 

1. Teie leping Adobega

 

1.1. Seaduse ja hankeüksuse valik. Kui elate Põhja-Ameerikas (kaasa arvatud USA, Kanada, Mehhiko, Ameerika Ühendriikide territooriumid ja valdused ning ükskõik kus asuvad Ameerika Ühendriikide sõjaväebaasid), on teil suhe Ameerika Ühendriikide ettevõttega Adobe Inc. ja tingimusi reguleerib USA California osariigi õigus, välja arvatud juhul, kui USA föderaalseadus selle tühistab, ilma kollisiooninorme arvestamata. Kui elate väljaspool Põhja-Ameerikat, siis on teil suhe ettevõttega Adobe Systems Software Ireland Limited ja tingimusi reguleerib Iirimaa õigus. Austraalia klientide jaoks on Adobe Systems Pty Ltd. volitatud esindaja Adobe Systems Software Ireland Limited, kes sõlmib selle lepingu ja tegutseb Adobe Systems Pty Ltd. esindajana. Teil võib olla muid kohalikest seadustest tulenevaid õigusi. Me ei piira neid õigusi, kui seadusega on keelatud seda teha.

 

1.2. Lisatingimused. Meie teenused ja tarkvara on teile litsentsitud ja mitte müüdud ning nende kohta võivad samuti kehtida üks või mitu allpool toodud täiendavat tingimust (edaspidi „lisatingimused”). Kui tingimuste ja lisatingimuste vahel ilmneb vastuolu, kohaldatakse sellele teenusele või tarkvarale lisatingimusi. Lisatingimusi võidakse muuta vastavalt allpool jaotises 1.6 („Tingimuste uuendused”) kirjeldatule.

1.3. Ärikasutajad. Kui te saite „õiguse” (mis on määratletud kui tarkvara ja teenuste kasutamise, nendele juurdepääsu ja nende tarbimise õigus) organisatsioonilt või grupilt, sealhulgas äri- või muu kommertsettevõte, valitsusasutus, mittetulundusühing või haridusasutus (igaüks neist edaspidi „ettevõte”) mõne Adobe ettevõttepaketi alusel (nagu Creative Cloud meeskondadele, Creative Cloud ettevõtetele või Document Cloud), siis A) olete selle ettevõtte „ärikasutaja”; B) teie sellise õigusega seotud Adobe profiil on „äriprofiil” ja C) nendes tingimustes kasutatava sõnaga „teie” peetakse silmas niisugust ettevõtet. Kui olete ärikasutaja, nõustute, et kuna olete saanud õigused selliselt ettevõttelt, siis 1) võib Adobe anda sellisele ettevõttele võimaluse pääseda juurde, kasutada, eemaldada, säilitada ja kontrollida teie äriprofiili ja kogu selles olevat sisu, mis on üleslaaditud või imporditud kas enne või pärast nende tingimuste viimase uuendamise kuupäeva; 2) reguleerib teenuste ja tarkvara teiepoolset kasutamist selle ettevõtte leping Adobega ja 3) Adobe võib sellele ettevõttele edastada teie isikuandmeid. Kui olete ärikasutaja, kes on saanud õigused mitmelt ettevõttelt, siis võib teil olla iga ettevõtte jaoks eraldi äriprofiil. Ärikasutajana võivad teil olla ettevõtetega erinevad lepingud või kohustused, mis võivad mõjutada teie äriprofiili või sisu. Adobe ei vastuta selliste lepingute või kohustuste teiepoolse rikkumise eest. Kui te ei saanud õigusi ettevõttelt (nt ostsite paketi Creative Cloud eraisikutele ja saite õigused selle paketi kaudu), siis a) olete „isiklik kasutaja”; b) teie Adobe profiil on isiklik profiil; c) vaid teil on juurdepääs ja kontroll kogu isiklikul kontol oleva sisu või isikliku profiili üle (välja arvatud juhul, kui privaatsuspoliitikas on märgitud teisiti) ja d) nendes üldtingimustes kasutatava sõnaga „teie” peetakse silmas teid kui eraisikut. Kui saite õigused isikliku paketi ja ettevõtte kaudu, siis olete te nii isiklik kui ka ärikasutaja. Kui kasutate oma isikliku paketi kaudu saadud õigusi, olete isiklik kasutaja, ja kui kasutate ettevõttelt saadud õigusi, siis olete ärikasutaja.

 

1.4. Ettevõtte e-posti domeenid. Isikliku kasutajana või ärikasutajana võite luua Adobe konto, kasutades e-posti aadressi, mille ettevõte on teile andnud või määranud (nt teie töö e-posti aadress). Kui ettevõte loob meiega otsesuhte, võivad nad soovida lisada sellesse suhtesse teie konto. Kui see juhtub, võib ettevõte viia teie konto ettevõtte konto alla, teatades sellest ette. See tähendab, et ettevõte võib A) pääseda kontole juurde; B) võtta endale kontrolli konto ja selle sisu üle, ükskõik kas see on salvestatud, üleslaaditud või imporditud enne või pärast nende tingimuste viimase uuendamise kuupäeva, ja C) soovitada sellise kontoga seotud mis tahes mitteärilise sisu viimist uuele kontole, mis kasutab e-posti aadressi, mis pole selle ettevõttega seotud. Üksikisiku või ärikasutajana võtate teadmiseks ka selle, et Adobe võib edastada sellisele ettevõttele teie isikuandmeid, nagu teie nimi või e-posti aadress. Kui te ei soovi, et ettevõte pääseks kontole või profiilile juurde, saaks seda kasutada, eemaldada või kontrollida, siis ärge kasutage selle kontoga ettevõtte e-posti aadressi. Teavet oma kontoga seotud e-posti aadressi muutmise kohta leiate siit.

 

1.5. Omandiõigus. Te säilitate (vastavalt kas ettevõtte või eraisikuna) oma sisule kõik õigused ja omandiõiguse. Meil ei ole teie sisule mis tahes omandiõigusi.

 

1.6. Tingimuste uuendused. Võime tingimusi aeg-ajalt muuta ja kui me seda teeme, teavitame teid sellest tingimuste ülaosas oleva kuupäeva muutmise teel ning mõnel juhul võime teile lisaks edastada ka teatise. Te peate tingimusi regulaarselt läbi vaatama. Kui pole märgitud teisiti, jõustuvad muudetud tingimused kohe ning meie teenuste ja tarkvara teiepoolne jätkuv kasutamine kinnitab teie nõustumist muudatustega. Kui te muudetud tingimustega ei nõustu, peate lõpetama meie teenuste ja tarkvara kasutamise.

 

2. Privaatsus

 

2.1. Privaatsus. Teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid ja andmeid rakenduste ja veebisaitide teiepoolse kasutamise kohta kogume, kasutame, jagame või muul viisil töötleme, vaadake meie privaatsuspoliitikast. Teil on võimalik andmete eelistusi hallata siin.

 

2.2. Meie juurdepääs teie sisule. Kui see on seadusega lubatud, siis pääseme teie sisule (määratletud allpool jaotises 4.1 („Sisu”)) ligi, vaatame või kuulame seda üksnes piiratud viisidel. Näiteks võib teenuste osutamiseks olla vajalik pääseda juurde teie sisule, seda vaadata või kuulata, et A) vastata tagasisidele või abitaotlustele; B) tuvastada ja ennetada pettusi, turvalisusega seotud, juriidilisi või tehnilisi probleeme või nendega muul viisil tegeleda ning C) jõustada neid tingimusi. Meie automatiseeritud süsteemid võivad analüüsida teie sisu, kasutades selliseid tehnikaid nagu masinõpe, et parandada meie teenuseid ja tarkvara ning kasutuskogemust. Vaadake lisateavet meie tehtava masinõppe kohta.

 

2.3. Andmetöötlusleping. Kui klienditeave sisaldab isikuandmeid ja kui teie olete „isikuandmete vastutav töötleja” ning Adobe on „andmetöötleja”, nagu määratletud ELi isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (edaspidi „GDPR”), siis kohaldatakse sellisele isikuandmete töötlemisele Adobe andmetöötluslepingu tingimusi (edaspidi „andmetöötlusleping”, saadaval siin), sealhulgas vajaduse korral Euroopa Komisjoni kinnitatud standardsed tüüptingimused, ja need on tingimustele viitena lisatud.

 

2.4. Delikaatsed isikuandmed. Te nõustute teenuseid või tarkvara kasutades mitte koguma, töötlema ega säilitama delikaatseid isikuandmeid. Te nõustute delikaatseid isikuandmeid mitte edastama, avaldama ega kättesaadavaks tegema Adobele või Adobe kolmandast isikust teenusepakkujatele. „Delikaatsed isikuandmed” on üksikisiku finantsteave, seksuaalsed eelistused, meditsiinilised või terviseandmed, mida kaitsevad mis tahes terviseandmete kaitse seadused, biomeetrilised andmed (isiku unikaalse tuvastamise eesmärgil), laste isikuandmed, mida kaitseb mis tahes laste andmete kaitse seadus (nt isikuandmed, mis on määratletud USA laste võrguturvalisuse kaitse seaduses (edaspidi „COPPA”)) ja selle mõiste või sarnase mõiste (nagu „tundlikud isikuandmed” või „isikuandmete liigid”) alla kuuluvad muud liiki andmed, mida kasutatakse kohaldatavates andmekaitse- või eraelu puutumatuse seadustes.

 

2.5. Isikuandmete edastamine. Me töötleme ja säilitame andmeid USA-s ja teistes riikides. Meie rakendusi ja veebisaite kasutades nõustute andma Adobele loa edastada oma isikuandmeid väljapoole riigipiire ja riikidesse, kus Adobe ja tema partnerid tegutsevad. Näiteks isikuandmed, mis kogutakse kasutajatelt Hiinas, eksporditakse Hiinast väljapoole.

 

3. Teenuste ja tarkvara kasutamine

 

3.1. Litsents. Vastavalt käesolevatele tingimustele ja kohaldatavale õigusele võib teil olla juurdepääs ja kasutusõigus teenustele ja tarkvarale, mille me teeme kättesaadavaks ja mille te meilt litsentsite. Teie litsentsid aeguvad teie tellimisdokumendis määratud tähtpäeval. Teie pikendamise kuupäeval saadaolev teenuste ja tarkvara versioon võib erineda versioonidest, mis on saadaval teie esmakordsel litsentsi ostmisel Adobelt. Teenuste ja tarkvara versioonid, mida Adobe toetab, leiate siit.Te nõustute, et teie otsus tarkvara või teenuseid kasutada või osta ei olene tulevikus pakutavatest funktsioonidest või omadustest ega sõltu meie suulistest või kirjalikest avalikest kommentaaridest seoses tulevaste funktsioonide või omadustega.

 

3.2. Adobe intellektuaalomand. Meie (ja meie litsentsiandjad) oleme teenuste ja tarkvara kõigi õiguste, valdusõiguste ja omandiõiguste ainuomanikud. Välja arvatud käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel, ei anna me teile ühtegi õigust patentidele, autoriõigustele, ärisaladustele, kaubamärkidele ega ühtegi muud teenuste või toodetega seotud õigust. Jätame endale kõik õigused, mida käesolevate tingimustega ei anta.  

 

3.3. Hoidmine. Kui teenused pakuvad salvestusruumi ja see funktsioon on kohaldatavate teenustega lubatud, soovitame teil oma sisu ja Creative Cloudi kliendi fondid regulaarselt mujale varundada. Me võime kehtestada mõistlikke tehnilisi piiranguid faili suurusele, salvestusruumile ja töötlusmahule ning muid tehnilisi piiranguid. Me võime teenused peatada teie kontoga seotud salvestusruumi piiridest väljumise ajaks. Teie litsentsi kehtivusaja lõpus teeme me äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et võimaldada teil oma sisu teenustest mujale üle viia. Üleviimine peab olema lõpetatud 30 päeva jooksul alates teie litsentsi kehtivusaja lõppemise või aegumise kuupäevast. Selle 30-päevase üleminekuperioodi lõppedes jätame endale õiguse teie sisu kustutada. Enne litsentsi lõppemist peaksite alla laadima kogu sisu, mis te olete teenustesse salvestanud.

 

3.4. Kasutaja loodud sisu. Me võime majutada oma kasutajate loodud sisu. Kui pääsete juurde meie teenustele, võite puutuda kokku kasutaja loodud sisuga, mida te peate solvavaks või ärritavaks. Teie ainsaks lahenduseks on lõpetada sellise sisu vaatamine. Samuti võite nupu „Teata” olemasolul sellel klõpsata ja meile kasutaja loodud solvavast sisust teada anda.

 

3.5. Näidisfailid.Näidisfailid” on Adobe pakutud audio-, visuaal-, video- või muud sisufailid kasutamiseks juhistes, demonstratsioonides ja muudel näitlikustamise eesmärkidel ning mida võib määratleda näidisfailidena. Näidisfaile ei saa kasutada muul kui ettenähtud otstarbel. Te ei saa näidisfaile levitada viisil, mis võimaldab kolmandal isikul näidisfaile eraldiseisva failina kasutada, alla laadida, eraldada või neile juurde pääseda, ning te ei saa nõuda mis tahes õigusi näidisfailidega seoses.

 

3.6. Sisufailid.Sisufailid” on Adobe varad, mida pakutakse teenuste ja tarkvara osana. Välja arvatud juhul, kui dokumentatsioon või erilitsentsid (sealhulgas lisatingimused) sätestavad teisiti, anname teile isikliku mitte all-litsentsitava ja mitteüleantava lihtlitsentsi sisufailide kasutamiseks, et saaksite luua oma lõppkasutuse (st teie poolt loodud tuletisrakendus või toode), millesse manustatakse sisufailid või selle tuletistööd, mida te kasutate (edaspidi „lõppkasutus”). Võite muuta sisufaile enne nende lõppkasutusse manustamist. Võite sisufaile reprodutseerida ja levitada ainult seoses teie lõppkasutusega; mitte ühelgi juhul ei tohi te sisufaile levitada eraldi ja väljaspool lõppkasutust.

 

3.7. Tasuta liikmesus, pakkumised ja prooviversioonid. Adobe võib pakkuda omal äranägemisel tasuta liikmesust, pakkumisi ja prooviversioone. Kui juurdepääsu teenustele või tarkvarale pakutakse teile tasuta või prooviversioonina, reguleerivad sellist juurdepääsu need tingimused. Adobe võib igal ajal enne tasuta või prooviversiooni kasutamist või selle ajal omal äranägemisel tasuta juurdepääsu või prooviversiooni kasutamise lõpetada, ilma eelneva teavituseta ja ilma teie ees vastutust kandmata, kohaldatava seadusega lubatud ulatuses mis tahes põhjusel, sealhulgas tasuta või prooviversioonile juurdepääsu kuritarvitamise vältimiseks. Pärast tasuta juurdepääsu või prooviversiooni kasutamise perioodi aegumist võite teenuste või tarkvara kasutamist jätkata ainult tasulise liitumisega, kui see on saadaval, või muul viisil, kui Adobe on seda lubanud. Tasuta või prooviversiooni ajal ei kehti teenustele ja tarkvarale otseseid ega kaudseid garantiisid, kõiki teenuseid ja tarkvara pakutakse nagu-on-põhimõttel koos kõigi puudustega ning tehnilist või muud tuge ei pakuta.

 

3.8. Mittemüügiversioon. Adobe võib samuti liigitada teenused või tarkvara „prooviversiooniks”, tähistada märkega „hindamiseks”, „mitte edasimüügiks” vms (edaspidi „mittemüügiversioon”). Võite mittemüügiversiooni alla laadida ja seda kasutada üksnes perioodi jooksul ja otstarbel, mille me oleme mittemüügiversiooni andmisel sätestanud. Te ei tohi mittemüügiversiooniga loodud materjale kasutada mis tahes ärilisel eesmärgil. 

 

3.9. Adobe Talent

(A) Te ei tohi postitada töökuulutusi, mis osutavad konkreetsetele töökonkurssidele või muudele võimalustele, mis nõuavad loovtöötajatelt kohandatud ja tasustamata loometööd. Sellised postitused võidakse eemaldada ilma raha tagasi maksmata.

(B) Pakume tasulist „talendiotsingu” funktsiooni värbajatele ja ettevõtetele, kes soovivad leida ja palgata loometalente. Avaliku profiili või avaliku projekti teenusesse üleslaadimisel nõustute, et avalik teave võib sisalduda talendiotsingu tulemustes.

 

3.10. Creative Cloudi kliendi Fondid

(A) Iga fondi ja fondifaili puhul, mis te teenustesse ja tarkvarasse üles laadite või esitate (edaspidi „Creative Cloudi kliendi fondid”), te kinnitate ja tagate, et teil on kõik vajalikud õigused, mis lubavad meil kasutada, reprodutseerida, kuvada, hostida ja levitada Creative Cloudi kliendi fonte läbi teenuste ja tarkvara, et te saaksite neid kasutada. Creative Cloudi kliendi fonte ei loeta tingimuste mõistes sisuks. Adobe ei kinnita ega taga, et sellised Creative Cloudi kliendi fondid ühilduvad teenuste ja tarkvaraga või on nendega kasutamiseks sobivad. 

(B) Juhul kui mõni kolmas isik teavitab meid või kui me saame teada, et teil ei ole õigusi, mille olemasolu te kinnitate jaotise 3.10 punktis A („Creative Cloudi kliendi fondid”) või kui teie Creative Cloudi kliendi fondid rikuvad kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, siis võime eemaldada Creative Cloudi kliendi fondid teie kontolt, teenustest või sisust, mis neid Creative Cloudi kliendi fonte kasutavad. Kui eemaldame teie Creative Cloudi kliendi fondid teie kontolt, teenustest või sisust, mis Creative Cloudi kliendi fonte kasutavad, võib teie sisu kuva muutuda. Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas teie sisu võib muutuda.

(C) Võite tühistada meie juurdepääsu oma Creative Cloudi kliendi fontidele ja lõpetada meie õigused igal ajal, kustutades oma Creative Cloudi kliendi fondid teenusest.

(D) Teie konto lõpetamisel või sulgemisel jätame endale õiguse kustutada teie Creative Cloudi kliendi fondid. Mõned teie Creative Cloudi kliendi fontide koopiad võidakse siiski säilitada meie rutiinsete varundamiste osana.

(E) Võime koguda teie Creative Cloudi kliendi fontide kasutamisega seotud teavet, näiteks teie üleslaaditavate Creative Cloudi kliendi fontide nimed ja viis, kuidas te Creative Cloudi kliendi fonte kasutate.

 

3.11. Muud litsentsitüübid

(A) Väljalaskmiseelne või beetaversioon. Võime liigitada teenused või tarkvara või teenuste või tarkvara osa väljalaskmiseelseks versiooniks ehk beetaversiooniks (edaspidi „beetaversioon”). Beetaversioon ei ole lõpptoode ja see võib sisaldada programmivigu, mis võivad põhjustada süsteemi- või muid tõrkeid ja andmete kaotsiminekut. Võime otsustada beetaversiooni kommertsversiooni mitte välja lasta. Peate kohe lõpetama beetaversiooni kasutamise ja hävitama kõik beetaversiooni koopiad, kui me seda teilt palume. Vastutasuks beetaversiooni kasutamise eest nõustute, et Adobe võib koguda andmeid beetaversiooni teiepoolse kasutamise kohta meie toodete parandamiseks ja teie kogemuste isikupärastamiseks, sõltumata sellest, kas olete mitte-beetaversioonide korral andmete kogumisest keeldunud või mitte. Kui te ei soovi, et teie kasutamist jälgitakse, peate lõpetama beetaversiooni kasutamise, desinstallides beetaversiooni või kasutades teenuste või tarkvara mitte-beetaversiooni. Mis tahes eraldi leping, mille me teiega beetaversiooni kohta sõlmime, on nende sätete osas ülimuslik.

(B) Õppuriversioon. Kui liigitame teenused või tarkvara õppe-eesmärgil kasutajate versiooniks (edaspidi „õppuriversioon”), võite seda versiooni kasutada üksnes juhul, kui vastate tingimustele, mis on toodud siin. Te võite installida õppuriversiooni ja seda kasutada üksnes riigis, kus te olete kvalifitseeritud õppe-eesmärgil kasutajana. Kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab eelnevas lauses esinenud sõna „riik” Euroopa Majanduspiirkonda.

 

3.12. Kolmanda isiku teenused ja tarkvara. Teenused ja tarkvara võivad sisaldada kolmanda isiku teenuseid ja tarkvara ning teie vastutate kõigi kohaldatavate kolmanda isiku tingimuste järgimise eest. Mõned kolmanda isiku tingimused, mida võidakse kohaldada teenuste ja tarkvara teiepoolsele kasutamisele, on saadaval. Juurdepääsu kolmanda isiku teenustele ja tarkvarale pakutakse ainult mugavuse huvides ning Adobe ei vastuta selliste kolmanda isiku teenuste ja tarkvara eest. 

 

4. Teie sisu

 

4.1. Sisu.Sisu” tähendab mis tahes teksti, teavet, materjali, näiteks helifaile, videofaile, elektroonilisi dokumente või pilte, mis te seoses teenuste kasutamisega või läbi teenuste kasutamise laadite üles ja impordite teenustesse või tarkvarasse või loote teenuste või tarkvaraga. Te ei tohi üles laadida sisu, mis on kohaldatavate seadustega keelatud. Jätame endale õiguse eemaldada sisu või piirata juurdepääsu sisule, teenustele ja tarkvarale, kui leitakse, et mõni teie sisu rikub neid tingimusi. Me ei vaata läbi kogu teenustesse või tarkvarasse üleslaaditavat sisu, aga me võime kasutada saadaolevaid tehnoloogiaid, tarnijaid või protsesse teatud liiki ebaseadusliku sisu (näiteks lapspornograafia) või muu kuritarvitusliku sisu või käitumise skriinimiseks (näiteks tegevusmustrid, mis osutavad spämmimisele või andmepüügile, või märksõnad, mis näitavad, et täiskasvanutele mõeldud sisu on postitatud väljapoole täiskasvanutele mõeldud seina).

 

4.2. Teenuse ja tarkvara käitamiseks vajalikud litsentsid teie sisule. Kui te laadite teenustesse või tarkvarasse üles sisu, siis annate meile ainult teenuste ja tarkvara käigushoidmise ja parandamise otstarbel tasuta ülemaailmse all-litsentsitava ja edastatava lihtlitsentsi sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, jagamiseks, muutmiseks (et teie sisu paremini esitleda), avalikult esitamiseks ja tõlkimiseks.

 

4.3. Teie sisu jagamine

(A) Jagamine. Mõnede teenuste või tarkvaraga võidakse pakkuda funktsioone, mis võimaldavad teil oma sisu teiste kasutajatega jagada või seda avalikustada. „Jagamine” tähendab e-posti või tavaposti teel saatmist, edastamist, voogedastamist, üleslaadimist või meie teenuste või tarkvara kaudu muul viisil kättesaadavaks tegemist (meile või kellelegi teisele). Teised kasutajad võivad teie sisu mitmel viisil kasutada, kopeerida, muuta või edasi jagada. Mõelge hoolikalt, mida te otsustate jagada või avalikustada, kuna te vastutate täielikult sisu eest, mida jagate.

(B) Juurdepääsu tase. Me ei jälgi ega kontrolli, mida teised teie sisuga teevad. Teie ise kehtestate oma sisule piirangud ning vastutate oma sisule sobiva juurdepääsutaseme rakendamise eest. Kui te ei vali oma sisule rakendatavat juurdepääsutaset, võib süsteem vaikesättena kehtestada kõige lubavama seadistuse. Teie peate tegema teistele kasutajatele teatavaks, kuidas teie sisu võib jagada, ja kohandama oma sisule juurdepääsemise või selle jagamise seadistusi.

(C) Kommentaarid. Teenuste ja tarkvara kaudu esitatud kommentaarid pole anonüümsed ja teised kasutajad saavad neid vaadata. Teie kommentaare võivad peale teie enda kustutada ka teised kasutajad või meie.

 

4.4. Litsentsi lõpetamine. Te võite igal ajal oma sisule antud litsentsi tühistada ja meie õigused lõpetada, eemaldades oma sisu teenusest. Mõned teie sisu koopiad võidakse siiski säilitada meie rutiinsete varundamiste osana. 

 

4.5. Tagasiside. Teil puudub kohustus esitada meile ideid, soovitusi, ettepanekuid või vea või krahhi aruandeid (edaspidi „tagasiside”). Kui te aga esitate meile tagasisidet, siis annate meile tagasivõetamatu tasuta eluaegse ülemaailmse all-litsentsitava ja edastatava lihtlitsentsi tagasiside tegemiseks, kasutamiseks, müümiseks, andmiseks, müügiks pakkumiseks, importimiseks, eksportimiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, levitamiseks, muutmiseks ja avalikuks esitamiseks.

 

5. Teie konto

 

5.1. Kontoteave. Teie vastutate kogu tegevuse eest, mis toimub teie konto kaudu, isegi kui seda ei tee teie ise või see toimub teie teadmata või nõusolekuta. Kui te saate teada teie konto volitamata kasutamisest, teavitage sellest viivitamata kliendituge. Te ei või A) jagada oma kontoteavet (välja arvatud volitatud kontohalduriga) ei tahtlikult või tahtmatult ega B) kasutada teise isiku kontot. Teie kontohaldur võib kasutada teie kontoteavet teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise ja neile juurdepääsemise haldamiseks. PhoneGapi puhul jätame endale õiguse jälgida ja jõustada liitumispaketi limiite ja piiranguid, sealhulgas õiguse nõuda tasu ülekasutuse eest.

 

5.2. Tasuta konto passiivsus. Teie vastutate oma konto aktiivsena hoidmise eest, mis tähendab, et peate sellele regulaarselt sisse logima, et vältida teenustele ja tarkvarale juurdepääsu häirimist või kaotamist või oma konto lõpetamist. Kui te ei logi oma kontole regulaarselt sisse, jätame endale õiguse eeldada, et teie konto on passiivne, ning te nõustute, et võime selle teie eest sulgeda. Mõistate, et sulgemise korral kaotate juurdepääsu oma kontole salvestatud sisule. Enne teie konto sulgemist passiivsuse tõttu proovime teid sellest teavitada. Selguse huvides olgu öeldud, et seda jaotist 5.2 („Konto passiivsus”) ei kohaldata heas korras tasuliste kontode puhul. 

 

6. Kasutajaeetika

 

6.1. Vastutustundlik kasutamine. Adobe kogukondadesse kuulub sageli kasutajaid, kes ootavad teatud määral viisakust ja professionaalsust. Te peate teenuseid ja tarkvara kasutama vastutustundlikult.

 

6.2. Väärkasutamine. Te ei tohi teenuseid ega tarkvara väärkasutada. Näiteks ei tohi te:

(A) kasutada teenuseid või tarkvara ilma Adobe kirjaliku loa või lepinguta või seda luba või lepingut rikkudes;

(B) teenuseid ega tarkvara kopeerida, muuta, majutada, voogedastada, all-litsentsida ega edasi müüa;

(C) võimaldada või lubada teistel teenuseid ja tarkvara teie kontoteabe abil kasutada;

(D) teenuseid või tarkvara pakkuda, kasutada või lubada nende kasutust arvutiteenuste äris, kolmanda isiku allhanketeenuses, liikmesuse või liitumise alusel, teenindusbüroo põhiselt, osaajalise kasutuse põhimõttel, hostitud teenuse osana või kolmanda isiku nimel;

(E) kasutada tarkvara mis tahes andmebaasi või andmekomplekti koostamiseks;

(F) teenustele või tarkvarale juurde pääseda või juurdepääsu üritada muul viisil kui meie pakutud või volitatud liidese kaudu;

(G) hoida kõrvale mis tahes juurdepääsu- või kasutuspiirangutest, mis on kehtestatud teenuste või tarkvara teatud kasutuste takistamiseks;

(H) jagada sisu või Creative Cloudi kliendi fonte või käituda viisil, mis rikub kellegi intellektuaalomandi õigusi. „Intellektuaalomandi õigused” tähendavad autoriõigust, moraalset õigust, kaubamärki, kujundust, patenti, ärisaladust, ebaausat konkurentsi, õigust eraelu puutumatusele, õigust jälgida ja keelata oma nime või kujutise kasutamist kommertseesmärgil ja muid omandiõigusi;

(I) jagada sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, sündsusetu, vägivaldne, teotav, ülekohtune, laimav, halvustav, vulgaarne, ebasünnis, kõlvatu, pühadust teotav, teise inimese eraellu sekkuv, vihkamisele õhutav või muul viisil taunitav;

(J) jagada sisu, mis seksualiseerib alaealisi või mille eesmärgiks on hõlbustada kohatut suhtlust alaealiste, teiste Adobe kasutajate või avalikkusega;

(K) kehastada teist füüsilist või juriidilist isikut või valelikult väljendada või muul viisil moonutada oma suhet teise füüsilise või juriidilise isikuga;

(L) üritada blokeerida, rikkuda või hävitada teenuseid või tarkvara;

(M) laadida üles, edastada, salvestada või teha kättesaadavaks mis tahes sisu, Creative Cloudi kliendi fonte või koodi, mis sisaldab viirust, pahatahtlikku koodi, pahavara või komponente, mis on loodud teenuste või tarkvara funktsionaalsuse kahjustamiseks või piiramiseks;

(N) häirida, segada või takistada teistel kasutajatel teenuste ja tarkvara kasutamist (nagu teiste jälitamine, hirmutamine või ahistamine, vägivallale või enesevigastamisele õhutamine või selle propageerimine);

(O) tegeleda kettkirjade, rämpsposti, püramiidskeemide, andmepüügi, spämmimise, pettuste või muude soovimatute sõnumitega;

(P) reklaamida teenustes mis tahes tooteid või teenuseid, välja arvatud meie eelneval kirjalikul heakskiidul;

(Q) kasutada seoses teenuste või tarkvaraga andmete kaevandamist või sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise meetodeid, sealhulgas andmete koorimine masinõppeks või muudel eesmärkidel;

(R) kunstlikult manipuleerida või häirida teenuseid või tarkvara (nt hinnangute manipuleerimine Behance′is või kasutajate suunamine kolmanda isiku saitidele);

(S) luua Adobe kontosid nende tingimuste rikkumise eesmärgil või konto lõpetamisest või muudest Adobe võetavatest meetmetest kõrvalehoidumiseks;

(T) manipuleerida või muul viisil kuvada teenuseid või tarkvara raamistamise või sarnase navigatsioonitehnoloogia abil või

(U) rikkuda kohaldatavat õigust.

 

7. Tasud ja maksmine

 

7.1. Maksud ja kolmandate isikute tasud. Olete kohustatud maksma kõik kohaldatavad maksud ja kolmandate isikute tasud (näiteks telefonitasud, mobiilsideoperaatori tasud, internetiteenuse pakkuja tasud, andmesidetasud, krediitkaarditasud, valuuta konverteerimise tasud ja välisülekande tasud). Meie ei vastuta nende tasude eest. Tasusid puudutavates küsimustes pöörduge oma finantsasutuse poole. Me võime võtta meetmeid nende tasude sissenõudmiseks, mida te meile võlgnete. Sissenõudmisega seonduvad kulud kannate teie. Kui teie partneriks oleva Adobe üksuse (Põhja-Ameerika klientide puhul Adobe Inc. ja kõigi teiste riikide klientide puhul Adobe Systems Software Ireland Limited) ja teie asukohariik on erinev, tehakse teie maksed välismaisele üksusele.

 

7.2. Krediitkaarditeave. Annate meile loa teie makseviisi salvestamiseks ja kasutamiseks seoses teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamisega, nagu kirjeldatud teie liitumis- ja tühistamistingimustes. Teie teenuse katkestamise vältimiseks võime osaleda programmides, mida toetab teie krediitkaardipakkuja, et proovida teie makseteavet värskendada. Te annate meile loa jätkuvalt arveldada teie kontoga meie saadud uuendatud teabe abil.

 

8. Teie garantii ja hüvitamiskohustus

 

8.1. Garantii. Oma sisu üleslaadimisel teenustesse või tarkvarasse kinnitate, et teil on A) oma sisu kasutamiseks ja jagamiseks kõik vajalikud litsentsid ja load ning B) õigused, mis on vajalikud siinsete tingimuste alusel litsentsi andmiseks.

 

8.2. Hüvitamine. Te hüvitate meile ja meie sidus- ja tütarettevõtetele, ametiisikutele, agentidele, töötajatele, partneritele ning litsentsiandjatele kaebused, nõuded, kahjumi või kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad või on seotud teie sisu, Creative Cloudi kliendi fontide, teenuste või tarkvara teiepoolse kasutamise või käesolevate tingimuste teiepoolse rikkumisega. Meil on õigus enda valitud kaitsjaga kontrollida mis tahes nõude, tegevuse või küsimuse kaitset, mis puudutab teiepoolset hüvitamist. Te teete sellise nõude, tegevuse või küsimuse kaitsel meiega täies ulatuses koostööd.

 

9. Garantiidest loobumine

 

9.1. Kui lisatingimustes ei sätestata teisiti, tarnitakse teenused ja tarkvara nagu-on-põhimõttel. Seadusega lubatud suurimas ulatuses loobume kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas õiguste mitterikkumise, kaubanduslikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivusega seotud kaudsetest garantiidest. Me ei võta endale ühtegi kohustust seoses teenustes oleva sisuga. Peale selle ei anna me garantiid, et A) teenused ja tarkvara vastavad teie nõudmistele või on pidevalt saadaval, katkestusteta, õigeaegsed, turvalised või veavabad; B) teenuste või tarkvara kasutamisel saadavad tulemused toimivad, on täpsed või usaldusväärsed; C) teenuste või tarkvara kvaliteet vastab teie ootustele või et D) teenustes või tarkvaras esinevad vead või puudused parandatakse.

 

9.2. Lisaks loobume igasugusest vastutusest kohtuasjades, mis tulenevad teenuste või tarkvara teiepoolsest kasutamisest. Te võite teenuseid ja tarkvara kasutada ja neile juurde pääseda omal äranägemisel ja riisikol ning te vastutate ainuisikuliselt oma arvutisüsteemi kahjustuste või andmete kadumise eest, mis tulenevad teenuse või tarkvara kasutamisest või sellele juurdepääsemisest.

 

9.3. Kui postitate meie serveritesse oma sisu, et seda teenuste kaudu avalikult jagada, ei vastuta me A) teie sisu kadumise, rikkumise ega sisule tekkiva kahju eest; B) sisu kustutamise eest kellegi teise kui Adobe poolt ega C) selle eest, kui kolmandad isikud kasutavad teie sisu muudel veebisaitidel või muudes meediumides.

 

10. Vastutuse piiramine

 

10.1. Kui lisatingimustes ei sätestata teisiti, ei vastuta me teie ega kellegi teise ees mis tahes põhjusel tekkinud konkreetse, kaasneva, kaudse, ahel-, moraalse, või karistusliku kahju eest, sealhulgas kadude ja kahjude eest, mis A) tulenevad kasutuse, andmete, maine, tulude või kasumi kaotamisest B) põhinevad mis tahes vastutusteoorial, sealhulgas lepingu või garantii rikkumisel, hooletusel või muul ülekohtusel tegevusel, või C) tulenevad teenuste või tarkvara teiepoolsest kasutamisest või neile juurdepääsust. Miski nendes tingimustes ei piira ega välista meie vastutust raske hooletuse, Adobe või tema töötajate tahtliku väärkäitumise, surmajuhtumi või kehavigastuse korral.

 

10.2. Meie koguvastutus kõigis küsimustes, mis tulenevad või on seotud nende tingimustega, piirdub kas A) 100 USA dollariga või B) kogusummaga, mille olete teenustele või tarkvarale juurdepääsu eest maksnud vastutuse kaasa toonud sündmusele eelneva kolme kuu jooksul, sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem.

 

10.3. Neid siinses jaotises 10 („Vastutuse piiramine”) toodud piiranguid ja välistamisi kohaldatakse seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ka juhul, kui A) abinõu ei hüvita teile täielikult kahjusid või ei täida oma põhieesmärki või kui B) me teadsime või oleksime pidanud teadma kahjude võimalikkusest.

 

10.4. Nende tingimustega on sätestatud Adobe ja tema sidusettevõtete vastutus ning kõik teie kasutatavad õiguskaitsevahendid seoses teenustele ja tarkvarale juurdepääsu ja kasutamisega.

 

11. Lõpetamine

 

11.1. Teiepoolne lõpetamine. Võite lõpetada teenuste ja tarkvara kasutamise igal ajal. Konto kustutamine ei vabasta teid kohustusest maksta tasumisele kuuluvad teenustasud.

 

11.2. Meiepoolne lõpetamine. Kui me lõpetame need tingimused või teenus(t)e või tarkvara teiepoolse kasutamise mittemõjuval põhjusel, teeme me mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid lõpetamisest vähemalt 30 päeva ette, saates e-kirja aadressile, mille olete meile andnud, koos juhistega selle kohta, kuidas te oma sisu kätte saate. Pange tähele, et pärast lõpetamist võite kaotada juurdepääsu oma sisule, nagu on kirjeldatud jaotises 4.4 („Litsentsi lõpetamine”). Kui lisatingimustes ei sätestata teisiti, võime teenustele või tarkvarale juurdepääsu ja nende kasutamise õiguse igal ajal lõpetada või peatada, kui:

(A) te olete rikkunud mõnda tingimuste sätet (või käitunud viisil, mis selgelt näitab teie tahtmatust või suutmatust tingimusi järgida);

(B) te ei maksa õigel ajal teenuste või tarkvara eest tasusid, kui neid peaks olema;

(C) te füüsiliselt, verbaalselt või muul viisil kuritarvitate, ähvardate, kiusate või ahistate meid või meie töötajaid (sellisel juhul võime me kas peatada või piirata teie juurdepääsu teenustele või tarkvarale);

(D) olete korduvalt esitanud kaebusi halvas usus või ilma mõistliku põhjuseta ning jätkate pärast seda, kui oleme palunud teil selle lõpetada (sellisel juhul võime me kas peatada või piirata teie juurdepääsu teenustele või tarkvarale);

(E) meilt nõutakse seda kehtiva seadusega (näiteks kui teenuste või tarkvara pakkumine teile on ebaseaduslik või muutub ebaseaduslikuks);

(F) me otsustame lõpetada teenuste või toote pakkumise kas tervikuna või osaliselt (näiteks kui seadusemuudatuse tõttu on meil teenuste pakkumise jätkamine teie piirkonnas ebaotstarbekas) või kui

(G) teie tasuta konto on olnud pikemat aega passiivne. 

 

11.3. Kehtimajäämine. Tingimuste aegumisel või lõpetamisel võib osa teenustest või tarkvarast või kõik teenused või tarkvara lõpetada töötamise ilma ette teatamata. Teie hüvitamiskohustused, meie garantiist loobumised ja vastutuste piiramised ning vaidluste lahendamise sätted, mis on sätestatud käesolevates tingimustes, jäävad kehtima.

 

12. Kaubandussanktsioonid ja ekspordikontrolli nõuetele vastamine. Teenustele või tarkvarale ja nende teiepoolsele kasutamisele kohaldatakse USA ja teiste jurisdiktsioonide seadusi, piiranguid ja regulatsioone, mis A) reguleerivad teenuste ja tarkvara importi, eksporti ja kasutamist ning B) võivad meil keelata pakkuda teile teenuseid ja tarkvara ilma ette teatamata. Teenuseid ja tarkvara kasutades nõustute järgima kõiki neid seadusi, piiranguid ja regulatsioone ning tagate, et mis tahes jurisdiktsiooni seadused ei keela teil teenuseid ja tarkvara saada. 

 

13. Austraalia tarbijaseadus. Miski nendes tingimustes ei püüa välistada, piirata või muuta tarbijaõigusi, mis on sätestatud 2010. aasta konkurentsi- ja tarbijakaitseseadusega Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) või muude õigusaktidega, mida ei saa nõusoleku alusel välistada, piirata ega muuta. Kui CCA-st või mis tahes muust õigusaktist tulenevat tingimust, garantiid või tähtaega kohaldatakse käesolevatele tingimustele või kui nendega antakse seoses käesolevate tingimustega seaduslik tagatis pakutud kaupadele või osutatud teenustele (kui neid peaks olema), siis meie vastutus sellise tingimuse, garantii, tähtaja või tagatise rikkumise eest piirdub järgnevaga (meie äranägemisel), kuivõrd selliselt toimimine on võimalik. A) Kaupade pakkumise korral toimime kas ühel või mitmel järgneva viisil: 1) asendame kauba või pakume vastu samaväärse kauba, 2) parandame kauba, 3) tasume kaupade asendamise või samaväärsete kaupade omandamise kulud, 4) tasume kaupade parandamise kulud. B) Teenuste osutamise korral toimime kas ühel või mõlemal järgneva viisil: 1) osutame teenuse uuesti, 2) tasume teenuse uuesti osutamise kulud.

 

14. Vaidluste lahendamine

 

14.1. Protsess. Probleemide või vaidluste korral nõustute kõigepealt püüdma lahendada vaidlust mitteametlikult, võttes meiega ühendust. Kui vaidlust ei lahendata 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil me selle saime, tuleb mis tahes sellest tulenevad kohtuhagid, sealhulgas vahekohtu vajalikkuse küsimus, lahendada lõpliku ja siduva vahekohtu kaudu, välja arvatud juhul, kui teie nõuded kvalifitseeruvad väiksemaks kohtuvaidluseks ja te saate need esitada väiksemate kohtuvaidluste kohtule. Tingimuste, teenuste või tarkvaraga seotud nõuded aeguvad lõplikult, kui neid ei esitata ühe aasta jooksul alates nõude põhjustanud sündmusest. 

 

14.2. Eeskirjad. Kui elate Põhja- või Lõuna-Ameerikas, haldab vahekohut JAMS (Santa Clara maakond, California) vastavalt oma üksikasjalikele vahekohtumenetluse-eeskirjadele. Kui elate Austraalias, Uus-Meremaal, Jaapanis, Mandri-Hiinas, Hongkongi erihalduspiirkonnas, Macau erihalduspiirkonnas, Taiwani provintsis, Lõuna-Koreas, Indias, Sri Lankas, Bangladeshis, Nepalis või Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriigis, haldab vahekohut Singapuris asuv Singapore International Arbitration Centre (SIAC) vastavalt oma vahekohtumenetluse-eeskirjadele, mis loetakse käesolevas jaotises olevate viidete kaudu kasutustingimuste osaks. Muul juhul haldab vahekohut Londonis asuv London Court of International Arbitration (LCIA) vastavalt LCIA vahekohtu eeskirjadele. On ainult üks vahekohus, kelle teie ja Adobe ühiselt valite. Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles, aga kõik tunnistajad, kelle emakeel ei ole inglise keel, saavad tunnistuse anda oma emakeeles ning see tõlgitakse sünkroontõlkena inglise keelde (tunnistaja kutsunud poole kulul). Vahekohtuniku tehtud otsust võib kasutada ja täitmisele pöörata igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus, kelle jurisdiktsiooni pädevusse teie ja meie kuulume.

 

14.3. Ühishagide keelamine. Te võite lahendada vaidlusi meiega üksnes individuaalselt ja te ei või hagi esitada hagejana või kollektiivi liikmena ühis-, konsolideeritud või esindushagina.

 

14.4. Kohtulik keeld. Ilma et see piiraks eespool sätestatu kohaldamist, nõustute, et juhul, kui teie või teised volitamata isikud saavad juurdepääsu teenustele või tarkvarale või rikuvad nende kasutamisel käesolevaid tingimusi, on meil õigus taotleda kohtulikku keeldu (või sellega võrdväärset kiiret õiguskaitsevahendit) ükskõik millises jurisdiktsioonis.

 

15. Auditi õigused. Kui olete ettevõte, siis me võime mitte sagedamini kui kord 12 kuu jooksul, teatades teile 7 päeva ette, määrata meie töötaja või sõltumatu kolmandast isikust audiitori, kes on kohustatud konfidentsiaalsust säilitades kontrollima (sealhulgas manuaalne kontrollimine, elektrooniline meetod või mõlemad) teie andmeid, süsteeme ja seadmeid, tõendamaks, et teenuste või tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Lisaks annate meile 30 päeva jooksul alates meie nõudmise esitamisest kõik meie nõutavad andmed ja teabe, et saaksime tõendada, kas teenuste ja tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Kui tõendamisel selgub, et teenuste või tarkvara kasutamine ei vasta litsentsidele, ostate viivitamata kõik vajalikud litsentsid, liitumised ning mis tahes kohaldatava hoolduse ja toe. Kui vähemmakstud tasud ületavad 5% maksmisele kuuluvatest litsentsitasudest, tasute meile ka meiepoolse tõendamise mõistlikud kulud.

 

16. Teenuste ja tarkvara uuendused ja saadavus

 

16.1. Teenuste ja tarkvara uuendused. Me võime teenuseid või tarkvara (sealhulgas nende mis tahes osi või funktsioone) muuta, uuendada või need lõpetada igal ajal, ilma et meil tekiks sellega seoses teie või muude isikute ees kohustusi. Ent kui muutused puudutavad makstud pakkumisi, teeme me mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid muudatusest, uuendusest või lõpetamisest. Kui me lõpetame teenused või tarkvara tervikuna, teeme me mõistlikke ärilisi jõupingutusi, et võimaldada teil oma sisu üle viia, ja võime teile pakkuda ettemakstud teenuse või tarkvara kasutamata perioodi eest proportsionaalset tagasimaksmist.

 

16.2. Saadavus. Teenuseid kirjeldavad veebilehed on juurdepääsetavad üle kogu maailma, aga see ei tähenda, et kõik teenused või teenusefunktsioonid oleksid saadaval teie riigis või et kasutaja loodud ja teenuse kaudu saadaval olev sisu oleks teie riigis seaduslik või kättesaadav. Meie või välisriikide valitsused võime teatud riikides blokeerida juurdepääsu teatud teenustele (või teenusefunktsioonidele, näidisfailidele või sisufailidele). Teie kohustus on tagada, et teenuste teiepoolne kasutamine on nende teiepoolse kasutamise kohas seaduslik ja kättesaadav. Teenused ei ole saadaval kõigis keeltes.

 

17. Muutmiste ja pöördprojekteerimiste keeld. Välja arvatud juhul, kui see on nendes tingimustes selgesõnaliselt lubatud, ei tohi te A) ühegi teenuse või tarkvara mis tahes osa muuta, portida, kohandada ega tõlkida või B) pöördprojekteerida (sealhulgas läbi süsteemi või rakenduse liikuvate sisend- või väljundvoogude seire või jälgimine selle süsteemi järgitegemise eesmärgil), dekompileerida, lahti võtta või muul viisil proovida teada saada mis tahes teenuses või tarkvaras lähtekoodi, andmete esitamist või alusalgoritme, protsesse ja meetodeid ja muid niisuguse teenuse või tarkvara osasid. Kui teie jurisdiktsiooni seadused annavad teile õiguse teenuseid ja tarkvara dekompileerida, et saada teavet, mis on vajalik teenuste või tarkvara litsentsitud osade koostalitlusvõimeliseks muutmiseks teise tarkvaraga, peate te niisugust teavet kõigepealt meilt küsima. Me võime omal äranägemisel anda teile selle teabe või kehtestada niisugusele lähtekoodi kasutamisele mõistlikud tingimused, sealhulgas mõistliku tasu teenuste ja tarkvara teiepoolsele dekompileerimisele, et tagada meie ja meie tarnijate teenuste ja tarkvara omandiõiguste kaitse.

 

18. Muu

 

18.1. Ingliskeelne versioon. Tingimuste selgitamisel või tõlgendamisel kasutatakse tingimuste ingliskeelset versiooni.

 

18.2. Teated Adobele. Teated Adobele võib saata aadressile Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3. Teated teile. Me võime teid teavitada e-posti teel, tavaposti teel, teenustesse postitamisega või muul seadustega lubatud viisil. Teie ülesandeks on hoida oma konto andmed ajakohastena, et saaksite teateid saada. 

 

18.4. Mitteloovutamise kohustus. Te ei või tingimusi ega teiepoolseid tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma meie kirjaliku nõusolekuta loovutada ega muul viisil üle anda, ei tervikuna ega osaliselt, ja mis tahes selline katse on kehtetu. Meie võime omapoolsed tingimustest tulenevad õigused anda üle kolmandale isikule.

 

18.5. Valitsuse tingimused. Kui olete USA valitsusüksus või kui tingimuste kohta kehtivad föderaalsed hangete määrused (FAR), siis on nende tingimuste alusel pakutavad teenused ja tarkvara on „kommertskaubad” (nagu see mõiste on määratletud C.F.R.-i jaotise 48 paragrahvis 2.101), mis koosneb „kommerts-arvutitarkvarast” ja „kommerts-arvutitarkvara dokumentatsioonist” ja sellega seotud teenustest, nagu need mõisted on määratletud vastavalt C.F.R.-i jaotise 48 paragrahvides 12.212 või 227.7202. Kooskõlas vastavalt C.F.R.-i jaotise 48 paragrahviga 12.212 või paragrahvi 227.7202 punktidega 1 kuni 4, litsentsitakse kommerts-arvutitarkvara ja kommerts-arvutitarkvara dokumentatsioon USA föderaalvalitsuse lõppkasutajatele A) üksnes kommertskaubana ja B) üksnes nende õigustega, mis antakse nende tingimuste ja sätete kohaselt kõigile teistele lõppkasutajatele. Avaldamata õigused on reserveeritud Ameerika Ühendriikide seaduste alusel – Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6. Pealkirjad. Nendes tingimustes kasutatavad pealkirjad on toodud ainult mugavuse huvides ja neid ei kasutata tähenduse või kavatsuse tõlgendamiseks.

 

18.7. Eraldatavus. Kui mõni nende tingimuste säte on mingil põhjusel kehtetu või jõustamatu, jäävad tingimuste muud sätted täiel määral jõusse.

 

18.8. Õigustest mitteloobumine. Kui me ei suuda jõustada või täita tingimuste mis tahes sätet, ei kujuta see endast antud sätte tühistamist.

 

18.9. Vääramatu jõud. Kumbki pool ei vastuta teineteise ees tingimustest tuleneva kohustuse (välja arvatud teie maksekohustus Adobe ees) täitmisel esineva viivituse või kohustuse täitmatajätmise eest, kui viivitus või täitmatajätmine on tingitud ettenägematutest sündmustest, mis toimuvad pärast tingimuste jõustumist ja mis on väljaspool poolte mõistlikku kontrolli, näiteks streigid, blokaadid, sõda, terrorism, mässud, loodusõnnetused, litsentside andmisest keeldumine valitsuse või valitsusasutuste poolt, kuivõrd selline sündmus takistab mõjutatud poolel oma kohustusi täitmast või lükkab seda edasi ja kui selline osapool ei suuda mõistliku hinnaga vääramatut jõudu takistada ega kõrvaldada.

 

19. DMCA. Me austame teiste intellektuaalomandiõigusi ning eeldame seda ka oma kasutajatelt. Me reageerime konkreetsetele teadaannetele autoriõiguste rikkumise kohta kooskõlas autorikaitseseadusega Digital Millennium Copyright Act (edaspidi „DMCA“). Adobe IP-aadresside kõrvaldamise poliitika ja tavade kohta saate lisateavet siit.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4–6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-et_EE-20200416