Všeobecné podmínky používání společnosti Adobe

 

Publikováno 16. března 2020. S účinností od 16. dubna 2020. Tyto podmínky nahrazují a ruší platnost všech předchozích verzí.

 

USTANOVENÍ O POVINNÉ ARBITRÁŽI A ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÝCH ŽALOB V ODDÍLU 14 (ŘEŠENÍ SPORŮ) NÍŽE UPRAVUJÍ ŘEŠENÍ SPORŮ. POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE. POKUD NESOUHLASÍTE S USTANOVENÍM O POVINNÉ ARBITRÁŽI A ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÝCH ŽALOB V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, NEPOUŽÍVEJTE SLUŽBY NEBO SOFTWARE.

 

Tyto Všeobecné podmínky použití („Všeobecné podmínky”) společně se všemi platnými Dodatečnými podmínkami (viz oddíl 1.2 (Dodatečné podmínky) níže) (souhrnně označované jako „Podmínky”) určují váš přístup a používání našich webových stránek, zákaznické podpory, diskusních fór nebo jiných interaktivních oblastí nebo služeb, a služeb, jako je například Creative Cloud (souhrnně označovaných jako „Služby“) a softwaru, který vkládáme do těchto Služeb, a všech aplikací včetně mobilních aplikací, Ukázkových souborů a Souborů obsahu (definice viz níže), skriptů, sad instrukcí a související dokumentace (souhrnně označované jako „Software”). Pokud jste odsouhlasili Podmínky pořízení a zrušení předplatného, pak se tyto podmínky považují také za součást Podmínek. Pokud používáte Služby a Software a přistupujete k nim prostřednictvím programu Value Incentive Plan („VIP”) společnosti Adobe, Podmínky pořízení a zrušení předplatného se na vás nevztahují, ale zbytek těchto Podmínek bude upravovat vaše používání a přístup ke Službám a Softwaru. Pokud jste s námi uzavřeli jinou smlouvu týkající se konkrétních Služeb nebo Softwaru, v případě rozporu s těmito Podmínkami platí podmínky této smlouvy. 

 

Chcete-li si registrovat vlastní Adobe ID, musíte dosáhnout minimálního věku 13 let. Školy, které se podílejí na nabídce pro konkrétní studenty základních a středních škol, mohou vydat dítěti mladšímu 13 let Adobe ID na úrovni podniku v souladu s Dodatečnými smluvními podmínkami pro základní a střední školy.

 

1. Vaše smlouva se společností Adobe.

 

1.1 Volba práva a smluvního subjektu. Máte-li místo působení v Severní Americe (včetně Spojených států amerických, Kanady, Mexika, území a majetku Spojených států amerických a vojenských základen Spojených států, bez ohledu na jejich umístění), uzavíráte smluvní vztah se společností Adobe Inc., společností registrovanou v USA, a Podmínky se řídí zákony státu Kalifornie (USA), pokud to nevylučuje federální právo USA, bez ohledu na kolizní normy. Máte-li místo působení mimo území Severní Ameriky, uzavíráte smluvní vztah se společností Adobe Systems Software Ireland Limited a Podmínky se řídí zákony Irské republiky. V případě zákazníků v Austrálii vystupuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited jako oprávněný zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzavírá tuto smlouvu z titulu zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další práva. Tato práva neomezujeme v případech, kdy je to zakázáno zákonem.

 

1.2 Dodatečné podmínky. Naše Služby a Software jsou vám poskytovány prostřednictví poskytnutí licence, nikoli prodávány a mohou se na ně vztahovat některé dodatečné podmínky uvedené níže („Dodatečné podmínky“). V případě jakéhokoli rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a Dodatečnými podmínkami platí tyto Dodatečné podmínky vztahující se ke Službě nebo Softwaru. Dodatečné podmínky mohou být změněny, jak je popsáno v oddílu 1.6 (Aktualizace podmínek) níže.

1.3 Firemní uživatelé. Pokud jste získali „Oprávnění“ (které je definováno jako právo k přístupu a „využívání” Softwaru a Služeb) od organizace nebo skupiny, včetně mimo jiné Podniku nebo jakéhokoli jiného komerčního subjektu, státního subjektu, neziskové organizace nebo vzdělávací instituce (jež jsou všechny označovány jako „Podnik”) v rámci jednoho z business tarifů společnosti Adobe (například Creative Cloud pro týmy, Creative Cloud pro podniky nebo Document Cloud), potom jste (A) „Firemní uživatel” takového Podniku; (B) váš profil Adobe spojený s takovýmto Oprávněním je „Firemní profil” a (C) všechny odkazy na „vás” v těchto Podmínkách budou znamenat tento Podnik. Jste-li Firemní uživatel, souhlasíte s tím, že vzhledem k vašemu získání Oprávnění od takového Podniku (1) může společnost Adobe poskytnout tomuto Podniku možnost přístupu, užívání, odebrání, uchování a kontroly vašeho Firemního profilu a veškerého jeho Obsahu, bez ohledu na to, zda je do profilu nahrán nebo importován před datem nebo po datu poslední aktualizace těchto Podmínek; (2) vaše užívání Služeb a Softwaru se řídí takovouto obchodní smlouvou se společností Adobe; a (3) společnost Adobe může takovému Podniku poskytnout vaše osobní údaje. Pokud jste Firemní uživatel s Oprávněními od více Podniků, můžete mít s každým Podnikem spojený samostatný Firemní profil. Jako Firemní uživatel můžete mít uzavřeny různé smlouvy zahrnující nebo nezahrnující povinnosti vůči Podniku, které mohou ovlivnit váš Firemní profil nebo Obsah. Společnost Adobe nenese odpovědnost za jakékoli porušení těchto smluv nebo povinností z vaší strany. Pokud jste nezískali Oprávnění od Podniku (například jste zakoupili tarif Creative Cloud pro jednotlivce a získali Oprávnění prostřednictvím tohoto tarifu), potom (a) jste „Osobní uživatel”; (b) váš profil Adobe je osobní profil; (c) udržujete výhradní přístup a kontrolu nad veškerým Obsahem ve vašem osobním účtu nebo osobním profilu (není-li v Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak) a (d) všechny odkazy na „vás” v těchto Všeobecných podmínkách budou znamenat vás jako jednotlivce. Pokud jste získali Oprávnění prostřednictvím osobního tarifu a od Podniku, pak jste osobní a zároveň firemní uživatel. Jste Osobním uživatelem, když využíváte Oprávnění, která jste získali prostřednictvím svého osobního tarifu, a Firemním uživatelem, když využíváte Oprávnění poskytovaná Podnikem.

 

1.4 Domény obchodních e-mailů. Jako Osobní uživatel nebo Firemní uživatel můžete vytvořit účet Adobe pomocí e-mailové adresy poskytnuté nebo přidělené Podnikem (například vaší pracovní e-mailové adresy). Pokud s námi Podnik naváže přímý vztah, možná bude chtít přidat váš účet k tomuto vztahu. Pokud k tomu dojde, může Podnik po předchozím oznámení spojit váš účet s firemním účtem. To znamená, že Podnik může (A) získat přístup k účtu; (B) převzít kontrolu nad účtem a jakýmkoli Obsahem, ať už je v něm uložen, nahrán nebo importován, a to před nebo po datu poslední aktualizace těchto Podmínek; a (C) doporučit, aby byl jakýkoli Obsah nepocházející od tohoto Podniku spojený s tímto účtem přesunut na nový účet, který používá e-mailovou adresu, která není spojena s takovým Podnikem. Vy jako jednotlivec nebo jako Firemní uživatel rovněž berete na vědomí, že společnost Adobe může takovému Podniku poskytnout vaše osobní údaje, například vaše jméno nebo e-mailovou adresu. Pokud nechcete, aby Podnik přistupoval, používal, odebíral, uchovával nebo kontroloval účet nebo profil, nepoužívejte u tohoto účtu firemní e-mailovou adresu. Informace, jak můžete změnit e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem, naleznete zde

 

1.5 Vlastnictví. Vy (jako Podnik nebo jednotlivec, podle toho, co je relevantní) si ponecháváte všechna práva a vlastnictví svého Obsahu. Nenárokujeme si žádná vlastnická práva na váš Obsah.

 

1.6 Aktualizace podmínek. Společnost Adobe může kdykoli změnit Podmínky a pokud tak učiní, upozorní vás na to změnou data v horní části Podmínek a v některých případech vám může poskytnout další upozornění. Podmínky byste si měli pravidelně procházet. Není-li uvedeno jinak, pozměněné Podmínky nabudou účinnosti okamžitě a vaše další používání našich Služeb a Softwaru potvrdí váš souhlas s těmito změnami. Pokud s pozměněnými Podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat používat naše Služby a Software. 

 

2. Ochrana osobních údajů.

 

2.1 Ochrana osobních údajů. Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme nebo jinak zpracováváme informace o vás a vašem používání našich aplikací a webových stránek, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Máte možnost spravovat předvolby informací zde.

 

2.2 Náš přístup k vašemu Obsahu. Pokud to zákon dovoluje, omezíme přístup, zobrazování nebo odposlouchávání vašeho Obsahu (definovaný v oddílu 4.1 (Obsah) níže) na stanovené způsoby. Abychom mohli poskytovat Služby, můžeme například potřebovat přístup k vašemu Obsahu, zobrazit nebo odposlouchávat si váš Obsah (A) za účelem odpovědi na názory nebo požadavky podpory, (B) za účelem zjištění, prevence nebo jiného řešení podvodů, zabezpečení, právních nebo technických problémů a (C) za účelem vynucení těchto Podmínek. Naše automatizované systémy mohou analyzovat váš Obsah pomocí metod, jako je strojové učení, s cílem zlepšit naše Služby a Software a zkušenosti uživatelů. Získejte další informace o strojovém učení, které používáme.

 

2.3 Smlouva o zpracování dat. V případě, kdy informace o zákazníkovi obsahují osobní údaje a jste-li považováni za „Správce osobních údajů” a společnost Adobe je „Zpracovatelem osobních údajů” dle definice uvedené v Obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR”), budou se podmínky Smlouvy o zpracování dat společnosti Adobe („DPA”) (k dispozici zde), včetně standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, v relevantních případech vztahovat na zpracování takových osobních údajů a jsou zahrnuty do Podmínek ve formě odkazu.

 

2.4 Citlivé osobní údaje. Souhlasíte, že nebudete pomocí Služeb nebo Softwaru shromažďovat, zpracovávat ani ukládat žádné citlivé osobní údaje. Souhlasíte, že nebudete přenášet, zveřejňovat ani zpřístupňovat citlivé osobní údaje společnosti Adobe nebo jejím poskytovatelům z řad třetích stran. „Citlivými osobními údaji” se rozumí finanční údaje, sexuální preference, lékařské údaje nebo údaje o zdravotním stavu chráněné podle jakýchkoli zákonů o ochraně zdravotních údajů, biometrické údaje (pro účely jednoznačné identifikace jednotlivce), osobní údaje dětí chráněné podle jakýchkoli zákonů o ochraně osobních údajů dětí (například osobní údaje definované podle Zákona o ochraně soukromí dětí na internetu („COPPA”)) a jakékoli další typy informací obsažené v tomto termínu nebo v jakémkoli podobném termínu (například „citlivé osobní údaje” nebo „zvláštní kategorie osobních údajů”), tak jak jsou použity v příslušných zákonech o ochraně údajů nebo soukromí.

 

2.5 Přenos osobních údajů. Údaje zpracováváme a ukládáme v USA a dalších zemích. Používáním našich aplikací a webových stránek vyjadřujete svůj souhlas, že zplnomocňujete společnost Adobe, aby přenášela vaše osobní údaje přes státní hranice a do jiných zemí, ve kterých společnost Adobe a její partneři působí. Například osobní údaje shromažďované od uživatelů v Číně budou exportovány mimo Čínu.

 

3. Užívání Služeb a Softwaru.

 

3.1 Licence. V případě dodržování těchto Podmínek a příslušných zákonů můžete přistupovat ke Službám a Softwaru, které společnost Adobe zpřístupňuje a ke kterým od společnosti získáte licenci, a tyto Služby a Software používat. Platnost vaší licence (licencí) vyprší na konci období uvedeného ve vašem dokumentu objednávky. Verze Služeb a Softwaru dostupná (dostupné) k datu prodloužení licence se mohou lišit od verze (verzí) dostupné při prvním zakoupení licence (licencí) od společnosti Adobe. Verze Služeb a Softwaru, které společnost Adobe podporuje, lze nalézt zde. Souhlasíte s tím, že vaše rozhodnutí o použití nebo nákupu Softwaru nebo Služeb není podmíněno poskytnutím jakékoli budoucí funkcionality nebo funkcí, ani závislé na jakýchkoli ústních nebo písemných veřejných připomínkách, které učiníme v souvislosti s budoucími funkcionalitami nebo funkcemi.

 

3.2 Duševní vlastnictví společnosti Adobe.My (a naši poskytovatelé licencí) zůstáváme výhradním vlastníkem všech práv, nároků a zájmů týkajících se Služeb a Softwaru. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, neposkytujeme vám žádná práva k patentům, autorským právům, obchodním tajemstvím a ochranným známkám ani jiná práva ve vztahu k položkám obsaženým ve Službách nebo Softwaru. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou udělena na základě těchto Podmínek.  

 

3.3 Úložiště. Pokud Služby poskytují úložiště a tato funkce je aktivována příslušnými Službami, doporučujeme váš Obsah a zákaznické písmo služby Creative Cloud pravidelně zálohovat na jiném místě. Můžeme uplatnit přiměřená technická omezení, například omezení velikosti souboru, prostoru úložiště, kapacity zpracování a jiná technická omezení. Pokud překročíte limit spojený s vaším účtem, můžeme Službu pozastavit, dokud situaci nenapravíte. Na konci vašeho licenčního období vyvineme komerčně přiměřené úsilí, abychom umožnili přechod vašeho Obsahu ze Služeb. Přechod musí být dokončen do 30 dnů od data ukončení nebo uplynutí vašeho licenčního období. Na konci tohoto 30denního období pro přechod si vyhrazujeme právo váš Obsah smazat. Před koncem platnosti licence si musíte stáhnout všechen Obsah, který jste uložili do Služeb.

 

3.4 Obsah vytvořený uživatelem. Můžeme hostovat obsah, který vytvářejí naši uživatelé. Pokud máte přístup k našim Službám, můžete se setkat s obsahem generovaným uživateli, který považujete za urážlivý nebo znepokojující. Jediným řešením v takovém případě je přestat obsah zobrazovat. Pokud je k dispozici tlačítko „Nahlásit“, můžete na něj kliknout a daný uživatelem generovaný urážlivý obsah nám nahlásit.

 

3.5 Ukázkové soubory.Ukázkové soubory” jsou zvukové, vizuální soubory, video soubory nebo soubory s jiným obsahem poskytované společností Adobe, určené k použití ve výukových programech, ukázkách a k jiným zkušebním účelům, které mohou být označeny jako ukázkové soubory. Ukázkové soubory nelze použít k žádným jiným účelům, než pro které jsou poskytovány. Ukázkové soubory nesmíte distribuovat žádným způsobem, který umožňuje třetí straně používat, stahovat, extrahovat nebo přistupovat k Ukázkovým souborům jako samostatným souborům, a nemůžete si k těmto Ukázkovým souborům nárokovat žádná práva.

 

3.6 Soubory obsahu.Soubory obsahu” označují datové zdroje společnosti Adobe poskytované jako součást Služeb a Softwaru. Není-li v dokumentaci nebo specifických licencích (včetně mimo jiné Dodatečných podmínek) uvedeno jinak, udělujeme vám osobní, nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřevoditelnou licenci k vašemu koncovému užívání Souborů obsahu (tj. v rámci vámi vytvořené odvozené aplikace nebo produktu) nebo jejich odvozenin („Koncové užívání”). Soubory obsahu můžete před jejich vložením do služeb nebo produktů v rámci koncového užívání upravit. Soubory obsahu můžete reprodukovat a distribuovat pouze v souvislosti s jejich koncovým použitím, avšak za žádných okolností nemůžete tyto soubory distribuovat samostatně, mimo jejich koncové použití.

 

3.7 Bezplatná členství, nabídky a zkušební verze. Společnost Adobe může na základě vlastního uvážení nabízet bezplatné členství, nabídky a zkušební členství. Je-li vám poskytnut přístup ke Službám nebo Softwaru bezplatně nebo k vyzkoušení, takový přístup je upraven v těchto Podmínkách. Společnost Adobe může kdykoli před bezplatným nebo zkušebním obdobím nebo v jeho průběhu dle vlastního uvážení ukončit bezplatný nebo zkušební přístup, bez předchozího upozornění a bez toho, aby jí tím vznikla jakákoli povinnost vůči vám, a to v rozsahu povoleném příslušnými zákony a z jakéhokoli důvodu, včetně zabránění zneužití bezplatného nebo zkušebního přístupu. Po uplynutí období bezplatného nebo zkušebního přístupu můžete pokračovat v používání Služeb nebo Softwaru pouze zaregistrováním placeného předplatného, pokud je k dispozici, nebo jiným způsobem povoleným společností Adobe. Během bezplatného nebo zkušebního období se na Služby a Software nevztahují žádné výslovné ani předpokládané záruky, všechny Služby a Software jsou poskytovány „tak jak jsou“, se všemi vadami, a není k nim poskytována žádná technická ani jiná podpora.

 

3.8 Verze NFR. Společnost Adobe může Služby nebo Software také označit jako „zkušební”, „verze pro hodnocení” nebo „není určeno k prodeji” nebo jiným podobným označením („Verze NFR”). Verzi NFR můžete instalovat a používat pouze během období a pro účely uvedené při poskytnutí verze NFR. Žádný materiál vytvořený pomocí verze NFR nesmíte používat pro žádné komerční účely. 

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Nesmíte inzerovat pracovní nabídky, které odkazují na konkrétní pracovní soutěže či na jiné příležitosti, jež od pracovníků v tvůrčím průmyslu žádají zakázkovou nebo neplacenou tvůrčí práci. Tyto inzertní nabídky mohou být bez náhrady odstraněny.

(B) Náborářům i právnickým osobám, kteří za účelem pracovní nabídky hledají pracovníky v tvůrčím průmyslu, nabízíme placenou „Službu vyhledávání talentů” (Talent Search). Načtením veřejného profilu nebo veřejného projektu do Služeb souhlasíte s tím, že se tyto veřejné informace mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání talentů. 

 

3.10 Zákaznická písma služby Creative Cloud.

(A) Pro jakékoli písmo nebo soubor písma, které nahrajete nebo odešlete do Služeb a Softwaru („Zákaznická písma služby Creative Cloud") prohlašujete a zaručujete, že vlastníte všechna nezbytná práva, která nám umožňují používat, reprodukovat, zobrazovat, hostovat a distribuovat Zákaznická písma služby Creative Cloud prostřednictvím Služeb a Softwaru pro vaše použití. Zákaznická písma služby Creative Cloud nejsou považována za Obsah dle definice uvedené v Podmínkách. Společnost Adobe neprohlašuje ani nezaručuje, že kterékoli z těchto zákaznických písem služby Creative Cloud bude kompatibilní se Službami nebo Softwarem nebo bude vhodné pro použití se Službami a Softwarem. 

(B) Jsme-li informováni třetí stranou nebo zjistíme, že nevlastníte práva, k jejichž vlastnictví se zaručujete v oddílu 3.10(A) (Zákaznická písma služby Creative Cloud) nebo že vaše Zákaznická písma služby Creative Cloud porušují práva duševního vlastnictví třetí strany, můžeme tato Zákaznická písma služby Creative Cloud odebrat z vašeho účtu, ze Služeb nebo z Obsahu, který tato Zákaznická písma služby Creative Cloud používá. Odebereme-li vaše Zákaznická písma služby Creative Cloud z vašeho účtu, Služeb nebo Obsahu, který tato Zákaznická písma služby Creative Cloud využívá, zobrazení vašeho Obsahu se může změnit. Získejte další informace o tom, jak se váš Obsah může změnit.

(C) Můžete kdykoli zrušit náš přístup ke svým Zákaznickým písmům služby Creative Cloud a ukončit platnost našich práv odstraněním svých Zákaznických písem služby Creative Cloud ze Služby. 

(D) Po jakémkoli ukončení nebo uzavření vašeho účtu si vyhrazujeme právo odstranit vaše Zákaznická písma služby Creative Cloud. Některé kopie vašich Zákaznických písem služby Creative Cloud mohou být uchovány jako součást našich rutinních záloh.

(E) Můžeme shromažďovat informace související s vaším používáním Zákaznických písem služby Creative Cloud, jako jsou názvy Zákaznických písem služby Creative Cloud, která nahrajete, a způsob, jakým tato Zákaznická písma služby Creative Cloud používáte.

 

3.11 Další typy licencí.

(A) Předběžná verze nebo beta verze. Služby či Software nebo funkci Služeb či Softwaru můžeme označit jako předběžnou verzi nebo beta verzi („Beta verze”). Beta verze nepředstavuje konečný produkt a může obsahovat chyby, které mohou vést k selhání systému nebo jinému selhání a následné ztrátě dat. Společnost Adobe se může rozhodnout pro nevydání komerční verze beta verze. Pokud vás o to společnost Adobe požádá, musíte okamžitě přestat používat beta verzi a zničit všechny její kopie. Výměnou za vaše použití Beta verze souhlasíte s tím, že společnost Adobe může shromažďovat data týkající se vašeho používání Beta verze za účelem vylepšení našich produktů a přizpůsobení vaší zkušenosti, bez ohledu na to, zda jste se odhlásili od shromažďování dat u jiných verzí než beta verzí, či nikoli. Pokud si nepřejete, aby bylo vaše používání sledováno, musíte ukončit používání Beta verze jejím odinstalováním nebo použitím Služeb či Softwaru v jiné verzi než beta verzi. Tato ustanovení nahrazuje jakákoli samostatná smlouva, kterou uzavřeme a kterou se Beta verze bude řídit.

(B) Verze pro vzdělávací účely. Pokud jsou Služby nebo Software určeny k používání ve vzdělávacích institucích („Verze pro vzdělávací účely“), můžete tuto verzi používat pouze v případě, že splňujete kvalifikační požadavky uvedené zde. Verzi pro vzdělávací účely můžete instalovat a používat pouze v zemi, ve které jste kvalifikováni jako uživatel z oblasti vzdělávání. Pokud sídlíte v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru, pojem „země“ v předchozí větě označuje Evropský hospodářský prostor.

 

3.12 Služby a Software třetích stran. Služby a Software mohou zahrnovat služby a software třetích stran a nesete odpovědnost za dodržování všech platných podmínek stanovených třetími stranami. Jsou k dispozici některé podmínky třetích stran, které se mohou vztahovat na vaše používání Služeb a Softwaru. Přístup ke službám a softwaru třetích stran je poskytován pouze z praktických důvodů a společnost Adobe nenese za tyto služby a software třetích stran žádnou odpovědnost. 

 

4. Váš obsah.

 

4.1 Obsah.Obsah” označuje jakýkoli text, informace nebo materiál, například zvukové soubory, video soubory, elektronické dokumenty nebo obrázky, které nahrajete a importujete do Služeb nebo Softwaru v souvislosti s používáním Služeb nebo jejich prostřednictvím, případně které pomocí Služeb nebo Softwaru či prostřednictvím Služeb vytvoříte. Nesmíte nahrávat žádný Obsah, který je zakázán platnými zákony. Společnost Adobe si vyhrazuje právo odebrat Obsah nebo omezit přístup k Obsahu, Službám a Softwaru, pokud se zjistí, že některá část vašeho Obsahu porušuje tyto Podmínky. Obsah odeslaný do Služeb nebo Softwaru nekontrolujeme, ale můžeme využívat dostupné technologie, poskytovatele nebo procesy na vyhledávání určitých typů nelegálního obsahu (například dětské pornografie) nebo jiného urážlivého obsahu či chování (například vzorce aktivity, které označují spam nebo phishing, případně klíčová slova označující, že byl obsah pro dospělé publikován mimo stěnu oddělující obsah pro dospělé).

 

4.2 Licence k vašemu Obsahu pro účely provozování Služeb a Softwaru. Výhradně pro účely provozování nebo vylepšování Služeb a Softwaru nám při nahrávání Obsahu do Služeb nebo Softwaru udělujete nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci s možností dílčího licencování a převodu, která se vztahuje na používání, reprodukování, veřejné předvádění, distribuci, úpravy (například pro lepší vystavení vašeho Obsahu), veřejné provádění a překlad Obsahu. 

 

4.3 Sdílení vašeho Obsahu.

(A) Sdílení. Některé Služby a Software mohou poskytovat funkce, které vám umožní sdílet Obsah s ostatními uživateli nebo jej nastavit jako veřejný. „Sdílení” označuje odeslání elektronickou poštou, publikování, přenesení, streamování, nahrání na server nebo jiný způsob zpřístupnění (nám nebo ostatním uživatelům) Obsahu v rámci používání Služeb a Softwaru. Váš Obsah mohou ostatní uživatelé mnoha způsoby používat, kopírovat, upravovat nebo opětovně sdílet. Sdílení nebo zveřejnění Obsahu důkladně zvažte, protože za něj odpovídáte.

(B) Úroveň přístupu. Nesledujeme ani nekontrolujeme, co s vaším Obsahem provádějí ostatní uživatelé. Vy sami odpovídáte za nastavení omezení pro váš Obsah i za nastavení příslušné úrovně přístupu k tomuto Obsahu. Pokud nezvolíte úroveň přístupu, která platí pro váš Obsah, systém může automaticky přejít na své nejliberálnější nastavení. Je vaší odpovědností informovat ostatní uživatele, jakým způsobem lze váš Obsah sdílet, a upravit nastavení související s přístupem nebo sdílením vašeho Obsahu.

(C) Komentáře. Komentáře, které odešlete prostřednictvím Služeb a Softwaru, nejsou anonymní a mohou být zobrazeny ostatními uživateli. Komentáře můžete smazat vy sami, ostatní uživatelé nebo my.

 

4.4 Ukončení licence. Tuto licenci můžete kdykoli odvolat a ukončit naše práva tím, že svůj Obsah ze Služby odeberete. Některé kopie vašeho Obsahu však mohou být zachovány v rámci námi prováděného pravidelného zálohování. 

 

4.5 Zpětná vazba. Nemáte povinnost poskytovat nám nápady, náměty, návrhy nebo hlášení chyb či selhání (dále jako „Zpětná vazba“). Pokud nám však Zpětnou vazbu zašlete, udělujete nám tím nevýhradní, neodvolatelnou, časově neomezenou, celosvětovou a bezplatnou licenci s možností sublicencování a převodu, která se vztahuje na provedení, používání, prodej, vytvoření, nabídku prodávat, import, export, reprodukci, veřejné vystavení, distribuci, změnu a veřejné uplatňování Zpětné vazby.

 

5. Váš účet.

 

5.1 Informace o účtu. Jste zodpovědní za veškerou činnost, která je prováděna prostřednictvím vašeho účtu, i když tato činnost není prováděna vámi nebo bez vašeho vědomí nebo souhlasu. Pokud se dozvíte o jakémkoli neautorizovaném přístupu k vašemu účtu, neprodleně upozorněte oddělení podpory zákazníků. Není dovoleno (A) sdílet informace o vašem účtu (s výjimkou oprávněného správce účtu), ať již záměrně, nebo neúmyslně, nebo (B) používat účet jiného uživatele. Správce vašeho účtu může informace o vašem účtu využívat ke správě při využívání Služeb a Softwaru a přístupu k nim. V případě frameworku PhoneGap si vyhrazujeme právo sledovat a vynucovat limity a omezení tarifů odběrů, včetně mimo jiné práva na účtování překročení limitů.

 

5.2 Nečinnost bezplatného účtu. Nesete odpovědnost za udržování účtu v aktivním stavu, což znamená, že se musíte pravidelně přihlašovat, abyste se vyhnuli jakémukoli narušení nebo ztrátě přístupu ke Službám a Softwaru nebo ukončení vašeho účtu. Pokud se ke svému účtu nebudete pravidelně přihlašovat, vyhrazujeme si právo předpokládat, že je váš účet neaktivní, a souhlasíte s tím, že jej můžeme v takovém případě uzavřít. Jste srozuměn(a) s tím, že po uzavření účtu ztratíte přístup k veškerému Obsahu, který je na vašem účtu uložen. Před zrušením vašeho účtu z důvodu nečinnosti se vás pokusíme upozornit. Pro vyloučení pochybností se tento oddíl 5.2 (Nečinnost účtu) nevztahuje na placené účty v dobrém stavu. 

 

6. Chování uživatelů.

 

6.1 Odpovědné používání.Komunity společnost Adobe se často skládají z uživatelů, kteří očekávají určitou míru slušnosti a profesionality. Služby a Software je nutno používat odpovědným způsobem.

 

6.2 Zneužití. Služby ani Software nesmíte zneužít. Není například dovoleno:

(A) používat Služby nebo Software bez písemné licence nebo smlouvy se společností Adobe nebo v rozporu s ní;

(B) kopírovat, měnit, hostovat, streamovat, sublicencovat nebo dále prodávat Služby nebo Software;

(C) umožnit nebo dovolit ostatním, aby používali Služby či Software na základě informací o vašem účtu;

(D) nabízet, používat nebo povolit použití Služeb nebo Softwaru v oboru počítačových služeb, v rámci outsourcingových služeb třetích stran, na základě členství nebo na základě předplatného, na základě kanceláře poskytující služby, na základě sdílení času, jako součást hostované služby nebo jménem jakékoli třetí strany;

(E) používat Software k vytvoření libovolné databáze nebo souboru dat;

(F) přistupovat nebo se pokoušet o přístup ke Službám nebo Softwaru jakýmikoli jinými prostředky než přes rozhraní, které poskytneme nebo schválíme;

(G) obcházet jakákoli omezení přístupu nebo použití, která se uplatňují v rámci prevence určitého použití Služeb nebo Softwaru;

(H) sdílet Obsah nebo Zákaznická písma služby Creative Cloud nebo se jinak zapojovat do jednání, které porušuje práva k duševnímu vlastnictví jakéhokoli subjektu. „Práva duševního vlastnictví” zahrnují autorská práva, osobnostní práva, ochranné známky, vizuální styl značky, patenty, obchodní tajemství, nekalou soutěž, právo na soukromí, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a jakákoli další vlastnická práva;

(I) sdílet jakýkoli Obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, obscénní, násilný, hanlivý, pomlouvačný, vulgární, lascivní, sprostý, útočí na ochranu osobních údajů ostatních uživatelů, je nenávistný nebo jiným způsobem nepřijatelný;

(J) sdílet jakýkoli Obsah, který sexualizuje nezletilé nebo napomáhá nevhodným interakcím s nezletilými, jinými uživateli produktů společnosti Adobe nebo veřejností; 

(K) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt či nepravdivě předstírat nebo jinak zkreslovat vaše spojení s určitou osobou nebo subjektem;

(L) pokoušet se deaktivovat, narušit nebo zničit Služby nebo Software;

(M) nahrávat, přenášet, ukládat nebo zpřístupňovat libovolný Obsah, Zákaznická písma služby Creative Cloud nebo kód, který obsahuje jakýkoli virus, škodlivý kód, škodlivý software nebo jakékoli součásti určené k poškození nebo omezení funkčnosti Služeb nebo Softwaru; 

(N) rušit, zasahovat či bránit jinému uživateli v používání Služeb nebo Softwaru (například pronásledováním, zastrašováním, obtěžováním nebo podněcováním či podporou násilí nebo sebepoškozování);

(O) zapojovat se do řetězových dopisů, nevyžádaných e-mailů, pyramidových schémat, phishingu, spamů, podvodných aktivit nebo jiných nevyžádaných zpráv;

(P) umísťovat do Služeb reklamu na jakékoli produkty nebo služby, aniž byste k tomu předem získali náš písemný souhlas;

(Q) používat jakékoli metody vytěžování dat nebo podobné metody sběru a extrakce dat v souvislosti se Službami nebo Softwarem, včetně získávání dat z výstupu aplikací pro strojové učení nebo pro jiné účely;

(R) uměle manipulovat se Službami nebo Softwarem nebo je narušovat (například manipulací s hodnoceními ve službě Behance nebo směrováním uživatelů na weby třetích stran);

(S) vytvářet účty Adobe za účelem porušení těchto podmínek nebo za účelem obcházení ukončení účtu nebo jiných typů akcí podniknutých společností Adobe; 

(T) manipulovat se Službami nebo Softwarem nebo je jinak zobrazovat pomocí framingu nebo podobné navigační technologie; nebo

(U) porušovat platné zákony.

 

7. Poplatky a platby.

 

7.1 Daně a poplatky třetím stranám. Vaší povinností je uhradit veškeré platné daně a jakékoli poplatky třetím stranám (včetně například telefonních poplatků, poplatků mobilním operátorům, poplatků poskytovatelům internetových služeb, datových tarifů, poplatků za platební karty, poplatků za směnu měn nebo poplatků za zahraniční transakce). Za tyto poplatky neodpovídáme. S dotazy na poplatky se obraťte na příslušnou finanční instituci. V případě poplatků, které dlužíte nám, můžeme podniknout kroky k jejich výběru. Nesete odpovědnost za veškeré náklady a výdaje související s výběrem poplatků. Pokud pobýváte v jiné zemi než příslušný subjekt Adobe, s nímž vstupujete do transakce (tj. Adobe Inc. pro zákazníky ze Severní Ameriky a Adobe Systems Software Ireland Limited pro zákazníky ze všech ostatních zemích), budou vaše platby poukázány zahraničnímu subjektu.

 

7.2 Informace o platební kartě. Poskytujete nám oprávnění k ukládání platebních metod a jejich použití ve spojení s vaším používáním Služeb a Softwaru, jak je popsáno ve vašich Podmínkách pořízení a zrušení předplatného. Abychom se vyhnuli přerušení vaší služby, můžeme se účastnit programů podporovaných vaším poskytovatelem platební karty a pokusit se aktualizovat vaše platební údaje. Poskytujete nám oprávnění, abychom pokračovali v účtování na váš účet s použitím aktualizovaných informací, které získáme.

 

8. Vaše povinnosti v rámci záruky a odškodnění.

 

8.1 Záruka. Nahráním vašeho Obsahu do Služeb nebo Softwaru vyjadřujete svůj souhlas, že vlastníte: (A) všechny nezbytné licence a oprávnění k používání a sdílení vašeho Obsahu a (B) práva nezbytná k udělení licencí na základě těchto Podmínek.

 

8.2 Odškodnění. Odškodníte nás a naše pobočky, dceřiné společnosti, referenty, zástupce, zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí v případě jakéhokoli nároku, požadavku, ztráty nebo poškození, včetně příslušných poplatků právním zástupcům, plynoucích nebo souvisejících s používáním vašeho Obsahu, Zákaznických písem služby Creative Cloud, vaším používáním Služeb nebo Softwaru (podle toho, co je relevantní), popř. při vašem porušení těchto Podmínek. Máme právo řídit obhajobu v případě jakéhokoli nároku, žaloby nebo záležitosti, které jsou předmětem odškodnění vámi, s právním poradcem dle našeho vlastního výběru. Při obhajobě v případě jakéhokoli takového nároku, žaloby nebo záležitosti s námi budete plně spolupracovat.

 

9. Zřeknutí se záruk.

 

9.1 Pokud v Dodatečných podmínkách není uvedeno jinak, Služba a Software jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“. Do maximální míry povolené zákonem se zříkáme veškerých záruk, výslovných nebo mlčky předpokládaných, včetně předpokládaných záruk neporušenosti, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Nebereme na sebe žádné závazky týkající se obsahu v rámci Služeb. Dále odmítáme poskytovat jakoukoli záruku, že (A) Služby nebo Software budou odpovídat vašim požadavkům nebo že budou stále k dispozici, bez přerušení, včas nebo bez chyb; že (B) výsledky, které vyplývají z používání Služeb nebo Softwaru, budou efektivní, přesné nebo spolehlivé; že (C) kvalita Služeb nebo Softwaru bude vyhovovat vašim očekáváním nebo že (D) jakékoli chyby nebo závady Služeb nebo Softwaru budou opraveny.

 

9.2 Konkrétně se zříkáme veškeré odpovědnosti za jakékoli žaloby plynoucí z vašeho používání jakýchkoli Služeb nebo Softwaru. Služby a Software můžete používat a přistupovat k nim podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat plynoucí z používání jakýchkoli Služeb či Softwaru a přístupu k nim.

 

9.3 Pokud zveřejníte svůj Obsah na našich serverech za účelem veřejného sdílení prostřednictvím služeb, neneseme odpovědnost za: (A) jakoukoli ztrátu nebo poškození vašeho Obsahu, (B) smazání obsahu kýmkoli jiným než společností Adobe, nebo (C) začlenění vašeho Obsahu třetími stranami do jiných webových stránek nebo jiných médií.

 

10. Omezení odpovědnosti.

 

10.1 Pokud není v Dodatečných podmínkách uvedeno jinak, neneseme vůči vám ani komukoli jinému odpovědnost za žádné zvláštní, náhodně, nepřímé, následné, morální, exemplární nebo trestně právní škody, bez ohledu na příčinu, včetně ztrát a škod (A) plynoucích ze ztráty použití, dat, dobrého jména, obratu nebo zisku, (B) na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně porušení smlouvy nebo záruky, zanedbání nebo jiného protiprávního jednání nebo (C) vyplývajícího nebo souvisejícího s vaším používáním Služeb nebo Softwaru nebo přístupem k nim. Žádná část těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za hrubé zanedbání, záměrné pochybení společnosti Adobe nebo jejích zaměstnanců, úmrtí či zranění osob.

 

10.2 Naše celková odpovědnost v jakékoli záležitosti plynoucí z těchto Podmínek nebo s nimi související je omezena (A) na částku 100 USD nebo (B) celkovou částku, kterou jste zaplatili za přístup ke Službám a Softwaru během tříměsíčního období předcházejícího události, na základě které závazek vznikl, podle toho, která z těchto částek je vyšší. 

 

10.3 Tato omezení a vyloučení uvedená v tomto oddílu 10 (Omezení odpovědnosti) se vztahují na maximální rozsah povolený zákonem, i když (A) vám opravný prostředek plně nenahrazuje jakékoli ztráty nebo se minul svým základním účelem; nebo (B) jsme o možnosti vzniku škod věděli nebo měli vědět.

 

10.4 Tyto Podmínky stanovují veškerou odpovědnost společnosti Adobe a jejích přidružených společností, jakož i vaše výlučné opravné prostředky v souvislosti s přístupem a používáním Služeb a Softwaru.

 

11. Ukončení.

 

11.1 Ukončení z vaší strany. Používání Služeb a Softwaru můžete kdykoli ukončit. Zrušením účtu se nezbavujete závazku uhradit jakékoli zbývající poplatky.

 

11.2 Ukončení z naší strany. Pokud tyto Podmínky nebo vaše používání Služby (Služeb) nebo Softwaru ukončíme z jiných než příčinných důvodů, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás upozornili nejméně 30 dní před ukončením prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli. Uvedeme rovněž pokyny k získání vašeho Obsahu. Upozorňujeme, že po ukončení můžete ztratit přístup k vašemu Obsahu, jak je popsáno v oddílu 4.4 (Ukončení licence). Pokud není v žádných Dodatečných podmínkách uvedeno jinak, můžeme vaše právo k užívání a přístupu ke Službám nebo Softwaru kdykoli ukončit nebo pozastavit, a to v následujících případech:

(A) porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek (nebo jednáte-li způsobem, který nese jasné známky toho, že nemáte v úmyslu tyto Podmínky dodržovat nebo toho nejste schopni);

(B) nezaplatíte včas poplatky za Služby nebo Software, pokud nějaké vznikly;

(C) fyzicky, verbálně nebo jiným způsobem zneužíváte, ohrožujete, zastrašujete nebo obtěžujete nás nebo naše zaměstnance (za těchto okolností můžeme případně pozastavit nebo omezit váš přístup ke Službám nebo Softwaru);

(D) opakovaně jste podali stížnosti ve špatné víře nebo bez rozumného základu a pokračujete v tom dále i poté, co jsme vás požádali o ukončení tohoto jednání (za takových okolností můžeme případně pozastavit nebo omezit váš přístup ke Službám nebo Softwaru); 

(E) vyžaduje to od nás zákon (například je-li poskytování Služeb nebo Softwaru vaší straně nezákonné nebo se takovým stane);

(F) rozhodneme se ukončit provozování Služby nebo Softwaru jako celku nebo jeho části (například pokud se poskytování Služeb ve vaší oblasti stane kvůli změně zákona nepraktické); nebo

(G) váš bezplatný účet je po delší dobu neaktivní. 

 

11.3 Zachování platnosti. Po uplynutí či ukončení těchto Podmínek mohou veškeré Služby a Software nebo jejich část bez dalšího předchozího oznámení přestat fungovat. Vaše povinnost odškodnění, naše odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti a ustanovení pro případ řešení sporů uvedená v Podmínkách zůstanou v platnosti. 12. Vyšetřování.

 

12. Dodržování obchodních sankcí a exportních omezení. Služby a Software a vaše používání těchto Služeb a Softwaru se řídí zákony, omezeními a nařízeními platnými ve Spojených státech amerických a dalších jurisdikcích, které (A) upravují import, export a používání Služeb a Softwaru, a (B) mohou nám bez upozornění zakazovat poskytování Služeb a Softwaru vaší osobě/subjektu. Používáním Služeb a Softwaru vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete dodržovat všechny tyto zákony, omezení a předpisy, a zaručujete, že vám není zakázáno přijímat Služby a Software podle zákonů kterékoli jurisdikce. 

 

13. Australské spotřebitelské právo. Žádné ustanovení v těchto Podmínkách nemá za cíl vyloučit, omezit nebo změnit jakákoli práva spotřebitele vyplývající ze zákona Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) (zákon o hospodářské soutěži a spotřebiteli z roku 2010) nebo jiné právní předpisy, které nelze vyloučit, omezit nebo změnit dohodou. Pokud ze zákona CCA nebo jakéhokoli jiného právního předpisu vyplývá v kontextu těchto Podmínek podmínka či záruka nebo jsou v kontextu těchto Podmínek poskytovány zákonné záruky s ohledem na dodávané zboží nebo služby (pokud existují), naše odpovědnost za porušení takové podmínky nebo záruky je uplatňována (dle našeho rozhodnutí) v rozsahu našich možností a omezuje se na následující: (A) v případě dodávky zboží na jeden či více následujících postupů: (1) výměnu zboží nebo dodání ekvivalentního zboží; (2) opravu zboží; (3) uhrazení nákladů na výměnu zboží nebo pořízení ekvivalentního zboží; a (4) úhradu nákladů na opravu zboží; nebo (B) v případě dodávky služeb na některý z následujících postupů, případně oba postupy: (1) opětné dodání služeb; a (2) úhradu nákladů na opětné dodání služeb.

 

14. Řešení sporů.

 

14.1 Postup. V případě jakýchkoli sporů nebo pochybností souhlasíte, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně a obrátíte se na nás. V případě, že nedojde k vyřešení sporu do 30 dní od okamžiku, kdy jej obdržíme, jakékoli právní kroky z něj vyplývající musí být vyřešeny prostřednictvím konečné a závazné arbitráže, včetně všech, zda je arbitráž nezbytná, s výjimkou případů, kdy můžete vznést nároky u soudu k vyřešení drobných sporů, pokud je váš nárok oprávněný. Nároky vztahující se k Podmínkám, Službám nebo Softwaru jsou trvale promlčeny, pokud nebyly podány do jednoho roku od události vedoucí ke vznesení nároku.  

 

14.2 Pravidla. Pokud sídlíte v některém z amerických států, bude arbitráž spravovat asociace JAMS v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie v souladu s komplexními pravidly a postupy arbitráže. Pokud sídlíte v Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, kontinentální Číně, čínské správní oblasti Hongkong, čínské správní oblasti Macau, na Tchaj-wanu, v Korejské republice, Indii, na Srí Lance, v Bangladéši, Nepálu nebo v některém členském státě Asociace jihovýchodních asijských národů (ASEAN), bude arbitráž řídit mezinárodní singapurské arbitrážní centrum (Singapore International Arbitration Centre – SIAC) v Singapuru v rámci svých pravidel arbitráže, která jsou odkazována v této části. V ostatních případech bude arbitráž řídit Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (London Court of International Arbitration – LCIA) v Londýně v souladu s pravidly arbitráže LCIA. Společnost Adobe společně s vámi vybere jednoho rozhodčího soudce. Jazykem arbitráže bude angličtina, ale jakýkoli svědek, který nemluví anglicky, může vypovídat ve svém rodném jazyce a jeho výpověď bude simultánně tlumočena do angličtiny (na náklady strany, která svědka nechala předvolat). Vynesený rozsudek může vstoupit v platnost a bude vymahatelný u jakéhokoli soudu oprávněné jurisdikce, která má jurisdikci nad vámi a námi.

 

14.3 Žádné žaloby v rámci skupiny. Spory s námi můžete řešit pouze na individuální bázi a nesmíte vznést nárok jako žalující strana nebo člen skupiny ve skupinové žalobě, společné žalobě nebo v žalobě v zastoupení.

 

14.4 Nápravné soudní nařízení. Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte, že v případě neoprávněného přístupu ke Službám nebo Softwaru v rozporu s těmito Podmínkami budeme mít nárok žádat opravné prostředky (nebo ekvivalentní typ naléhavé právní nápravy) v jakékoli jurisdikci.

 

15. Práva na kontrolu. Pokud jste Podnik, můžeme ne častěji než jednou za 12 měsíců po předchozím upozornění zaslaném sedm dní předem pověřit některého našeho pracovníka nebo nezávislého auditora, který má povinnost zachovat mlčenlivost, prověřením vašich záznamů, systémů a zařízení (včetně ruční kontroly, elektronických metod nebo obojího) s cílem ověřit, že vaše instalace a používání veškerých Služeb a Softwaru je v souladu s platnými licencemi, které jsme vám poskytli. Dále nám poskytnete všechny záznamy a informace, o které vás požádáme, za účelem ověření, že instalace a používání veškerých Služeb a Softwaru odpovídá platným licencím, které vám poskytneme, a to do 30 dnů od podání požadavku. Pokud bude ověřením zjištěn nedostatečný počet licencí na Služby nebo Software, obstaráte si okamžitě veškeré potřebné licence, předplatné a případnou údržbu a podporu. Pokud nedostatečné poplatky překročí 5 % hodnoty splatných licenčních poplatků, uhradíte také naše přiměřené náklady na ověření této skutečnosti.

 

16. Aktualizace Služeb a Softwaru a dostupnost.

 

16.1 Aktualizace Služeb a Softwaru. Služby nebo Software (včetně kterýchkoli jejich části nebo funkcí) můžeme kdykoli změnit, aktualizovat nebo ukončit, aniž by nám vznikla jakákoli povinnost vůči vám nebo komukoli jinému. Avšak v případě změn placených služeb vyvineme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jejich změnách, aktualizacích nebo ukončení. Ukončíme-li kompletní Služby nebo Software, vyvineme odpovídající komerční úsilí, abychom vám umožnili převedení vašeho Obsahu, a můžeme vám poskytnout náhradu poměrné části nevyužitých poplatků uhrazených za tyto Služby nebo Software, které jste si předplatili.

 

16.2 Dostupnost. Webové stránky popisující Služby jsou přístupné celosvětově, ale neznamená to, že všechny Služby nebo funkce služeb jsou ve vaší zemi dostupné ani že je obsah generovaný uživatelem a zpřístupněný prostřednictvím těchto Služeb ve vaší zemi v souladu se zákonem nebo dostupný. Přístup k určitým Službám (nebo určitým funkcím Služeb, Ukázkovým souborům nebo Souborům obsahu) může být v určitých zemích blokován, ať již námi, nebo vládami příslušných zemí. Odpovídáte za to, že vámi používané Služby jsou v místě jejich používání v souladu se zákonem a dostupné. Služby nejsou dostupné ve všech jazycích.

 

17. Zákaz úprav či zpětné analýzy. Není-li to v těchto Podmínkách výslovně povoleno, nesmíte (A) měnit, přenášet, přizpůsobovat ani překládat žádnou část Služeb ani Softwaru; ani (B) provádět zpětnou analýzu (včetně mimo jiné monitorování a sledování vstupů a výstupů proudícím skrze systém nebo aplikaci za účelem znovuvytvoření tohoto systému), dekompilaci, rozklad nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód, reprezentaci dat nebo základní algoritmy, procesy, metody jakékoli Služby nebo Softwaru nebo kterékoli jejich části. Pokud vám zákony ve vaší jurisdikci udělují právo na dekompilaci Služeb nebo Softwaru pro získání informací nezbytných k funkčnímu propojení licencovaných částí Služeb nebo Softwaru s jiným softwarem, musíte si tyto informace nejprve vyžádat od nás. Jsme oprávněni dle našeho vlastního uvážení vám buďto poskytnout tyto informace, nebo stanovit příslušné podmínky, včetně přiměřených poplatků, pro dekompilaci těchto Služeb nebo Softwaru za účelem zajištění ochrany našich vlastnických práv a vlastnických práv našich dodavatelů v rámci Služeb a Softwaru.

 

18. Různé.

 

18.1 Znění v anglickém jazyce. Při interpretaci nebo výkladu těchto Podmínek bude použita jejich anglická verze.

 

18.2 Oznámení pro společnost Adobe. Oznámení nám můžete zasílat na adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA, k rukám: vedoucí právního oddělení.

 

18.3 Oznámení pro vás. Můžeme vás informovat prostřednictvím e-mailu, standardní pošty, zpráv v rámci Služeb nebo jinými způsoby, které jsou v souladu se zákonem. Zodpovídáte za to, aby informace o vašem účtu byly aktuální, tak abyste mohli přijímat oznámení. 

 

18.4 Nemožnost postoupení. Tyto Podmínky nebo vaše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nesmíte žádným způsobem postoupit ani převádět, ať vcelku, nebo po částech, bez našeho písemného svolení a jakýkoli takový pokus bude neplatný. Jsme oprávněni převádět naše práva vyplývající z těchto Podmínek na třetí stranu.

 

18.5 Vládní podmínky. Jste-li subjektem spadajícím pod vládu Spojených států amerických nebo pokud se na Podmínky vztahují federální nařízení o akvizicích (FAR), pak Služby a Software poskytované na základě těchto Podmínek představují „komerční položky“ ve smyslu definice v 48 C.F.R. § 2.101, zahrnující „komerční software k počítači“ a „dokumentaci ke komerčnímu softwaru k počítači“ a služby s nimi spojené ve smyslu použití těchto pojmů v 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202. V souladu s předpisem 48 C.F.R. § 12.212 nebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až § 227.7202-4 byly tento komerční software k počítači a dokumentace ke komerčnímu softwaru k počítači licencovány k používání koncovými uživateli ze skupiny institucí federální vlády USA (A) pouze jako komerční položka a (B) pouze v rozsahu práv, která jsou podle podmínek uvedených v těchto Podmínkách udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Práva, která nejsou uvedena, si podle zákonů Spojených států vyhrazuje společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 Nadpisy. Nadpisy používané v těchto Podmínkách jsou poskytovány pouze jako doplněk a nebudou používány při výkladu významu nebo záměru.

 

18.7 Oddělitelnost. Je-li kterékoli ujednání těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevynutitelné, zůstává zbytek Podmínek v plné platnosti a účinnosti.

 

18.8 Nemožnost zřeknutí se odpovědnosti. Nevymahatelnost nebo nemožnost uplatnění kteréhokoli z ustanovení těchto Podmínek z naší strany neznamená zřeknutí se tohoto ustanovení.

 

18.9 Vyšší moc. Žádná ze stran neponese vůči druhé straně odpovědnost za jakékoli zpoždění jakékoli povinnosti (kromě platebních závazků vůči společnosti Adobe) nebo její nesplnění, podle Podmínek, pokud je zpoždění nebo nesplnění způsobeno nepředvídanými událostmi, ke kterým dojde po účinnosti Podmínek a které jsou mimo přiměřenou kontrolu jednotlivých stran, jako jsou stávky, blokáda, válka, terorismus, nepokoje, přírodní katastrofy, odmítnutí licence ze strany vlády nebo jiných vládních orgánů, pokud taková událost brání nebo způsobuje zpoždění při plnění povinnosti příslušnou stranou a taková strana není schopna zabránit nebo odstranit vyšší moc při vynaložení přiměřených nákladů.

 

19. Zákon DMCA. Respektujeme práva na duševní vlastnictví jiných subjektů a totéž očekáváme od svých uživatelů. Na jasná oznámení porušení autorských práv budeme reagovat v souladu se zákonem DMCA („Digital Millennium Copyright Act“). Další informace o zásadách a postupech odstranění duševního vlastnictví společnosti Adobe si můžete přečíst zde: .

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-cs_CZ-20200416