Ogólne warunki używania Adobe

 

Opublikowano 16 marca 2020 r. Data wejścia w życie: 16 kwietnia 2020 r. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze wersje.

 

KWESTIE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW PODLEGAJĄ POSTANOWIENIOM O OBOWIĄZKU ARBITRAŻU I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIACH ZBIOROWYCH OKREŚLONYM W PUNKCIE 14 (ROZSTRZYGANIE SPORÓW) NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI POSTANOWIENIAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH POSTANOWIEŃ O OBOWIĄZKU ARBITRAŻU I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIACH ZBIOROWYCH, NIE MOŻE UŻYWAĆ USŁUG ANI OPROGRAMOWANIA.

 

Niniejsze Ogólne warunki używania („Warunki Ogólne”) razem ze wszelkimi mającymi zastosowanie Warunkami Dodatkowymi (zob. punkt 1.2 poniżej) (Warunki Dodatkowe) (łącznie „Warunki”) regulują używanie przez Użytkownika i uzyskiwanie przez niego dostępu do oferowanych przez Adobe usług, w tym usług wsparcia, forów dyskusyjnych lub innych interaktywnych obszarów i usług, i witryny internetowej (łącznie „Usługi”); oprogramowania udostępnianego przez Adobe w ramach Usług oraz wszelkich aplikacji, w tym w szczególności aplikacji na urządzenia przenośne, Plików Przykładowych i Plików z Zawartością (zob. definicje poniżej), skryptów, kodu źródłowego, zestawów instrukcji i powiązanej dokumentacji (łącznie „Oprogramowanie”). Jeśli Użytkownik zaakceptował Warunki subskrypcji i anulowania, stają się one integralną częścią Warunków. Warunki subskrypcji i anulowania nie mają zastosowania do Użytkowników, którzy używają i uzyskują dostęp do Usług i Oprogramowania za pośrednictwem programu Adobe Value Incentive Plan („VIP”); do tego używania i uzyskiwania dostępu stosuje się natomiast pozostałe postanowienia Warunków. Jeśli Użytkownik zawarł z Adobe inną umowę dotyczącą konkretnych Usług lub konkretnego Oprogramowania, wówczas warunki takiej umowy mają znaczenie rozstrzygające w przypadku sprzeczności z Warunkami. 

 

Aby założyć indywidualne konto Adobe ID, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat. Instytucje korzystające z oferty licencji imiennych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą wystawiać dzieciom poniżej 13 roku życia identyfikatory Adobe ID na poziomie korporacyjnym, zgodnie z postanowieniami Warunków dodatkowych dotyczących szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

1. Umowa Użytkownika z Adobe.

 

1.1 Prawo właściwe i podmiot zawierający umowę. Jeśli Użytkownik jest rezydentem lub ma siedzibę w krajach Ameryki Północnej, w tym w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych wraz z wszelkimi należącymi do nich terytoriami i posiadłościami oraz bazami wojskowymi (niezależnie od lokalizacji), zawiera umowę ze spółką Adobe Inc. zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, a Warunki podlegają przepisom prawa stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone), chyba że przepisy prawa federalnego Stanów Zjednoczonych stanowią inaczej, bez względu na przyjęte normy prawa kolizyjnego. Jeśli Użytkownik jest rezydentem lub ma siedzibę na terenie kraju poza Ameryką Północną, zawiera umowę ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, a Warunki podlegają przepisom prawa irlandzkiego. W przypadku klientów z Australii spółka Adobe Systems Software Ireland Limited występuje jako upoważniony przedstawiciel spółki Adobe Systems Pty Ltd. i zawiera niniejszą umowę, występując jako przedstawiciel spółki Adobe Systems Pty Ltd. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia na mocy przepisów prawa lokalnego. Zamiarem Adobe nie jest ograniczanie tych uprawnień w sposób sprzeczny z prawem.

 

1.2 Warunki Dodatkowe.Usługi i Oprogramowanie Adobe są Użytkownikowi udostępniane na licencji, a nie sprzedawane. Ponadto Usługi i Oprogramowanie Adobe mogą podlegać co najmniej jednemu z poniższych warunków dodatkowych („Warunki Dodatkowe”). W razie sprzeczności między Warunkami Ogólnymi a Warunkami Dodatkowymi znaczenie rozstrzygające w przedmiocie Usług lub Oprogramowania mają Warunki Dodatkowe. Warunki Dodatkowe mogą ulegać zmianie zgodnie z punktem 1.6 (Zmiany Warunków).

1.3 Użytkownicy biznesowi. Jeśli Użytkownik uzyskał „Uprawnienie” (definiowane jako prawo do używania i uzyskiwania dostępu do Oprogramowania i Usług) od organizacji lub grupy, w tym w szczególności od przedsiębiorstwa lub dowolnego innego podmiotu handlowego, organu administracji, organizacji non-profit lub instytucji edukacyjnej (określanych z osobna terminem „Przedsiębiorstwo”) na podstawie jednego z planów Adobe dla przedsiębiorstw (na przykład planu Creative Cloud dla zespołów, Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Document Cloud), wówczas (A) Użytkownik jest „Użytkownikiem z Przedsiębiorstwa” z danego Przedsiębiorstwa; (B) profil Adobe Użytkownika powiązany z danym Uprawnieniem jest „Profilem Przedsiębiorstwa”, a (C) termin „Użytkownik” użyty w Warunkach będzie oznaczać wspomniane Przedsiębiorstwo. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem z Przedsiębiorstwa, zgadza się wówczas, że w związku z faktem, że Użytkownik otrzymał Uprawnienie od Przedsiębiorstwa, (1) Adobe może zapewnić temu Przedsiębiorstwu możliwość używania, usuwania, zatrzymywania, kontroli i uzyskiwania dostępu do Profilu Przedsiębiorstwa Użytkownika i całej znajdującej się tam Zawartości, niezależnie od tego, czy została ona przesłana po dacie, czy przed datą ostatniej aktualizacji Warunków; (2) używanie przez Użytkownika Usług i Oprogramowania podlega umowie zawartej przez wspomniane Przedsiębiorstwo z Adobe oraz (3) Adobe może przekazywać Przedsiębiorstwu dane osobowe Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem z Przedsiębiorstwa, który otrzymał Uprawnienia od wielu Przedsiębiorstw, wówczas Użytkownik może mieć osobne Profile Przedsiębiorstwa powiązane z poszczególnymi Przedsiębiorstwami. Użytkownik z Przedsiębiorstwa może mieć zawarte różne umowy z Przedsiębiorstwem lub różne zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa, które to umowy lub zobowiązania mogą wpływać na Profil Przedsiębiorstwa Użytkownika lub Zawartość Użytkownika. Adobe nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenie przez Użytkownika takich umów lub zobowiązań. Jeśli Użytkownik nie otrzymał Uprawnień od Przedsiębiorstwa (na przykład jeśli Użytkownik nabył plan Creative Cloud dla osób fizycznych i uzyskał Uprawnienia w ramach tego planu), wówczas (a) jest „Użytkownikiem Prywatnym”; (b) jego profil Adobe jest profilem prywatnym; (c) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień określonych w Zasadach ochrony prywatności, Użytkownik jest jedyną osobą mającą dostęp do całej Zawartości na swoim koncie prywatnym lub w profilu prywatnym oraz sprawuje nad nią wyłączną kontrolę; (d) termin „Użytkownik” użyty w Warunkach Ogólnych odnosi się do Użytkownika jako osoby fizycznej. Jeśli Użytkownik otrzymał Uprawnienia zarówno na podstawie planu dla osób fizycznych, jak i planu dla przedsiębiorstw, wówczas jest zarówno Użytkownikiem Prywatnym, jak i Użytkownikiem z Przedsiębiorstwa. Użytkownik jest Użytkownikiem Prywatnym, gdy korzysta z Uprawnień uzyskanych na podstawie planu dla osób fizycznych. Użytkownik jest Użytkownikiem z Przedsiębiorstwa, gdy korzysta z Uprawnień przyznanych przez Przedsiębiorstwo.

 

1.4 Domeny e-mail należące do Przedsiębiorstwa. Użytkownik Prywatny lub Użytkownik z Przedsiębiorstwa może utworzyć konto Adobe przy użyciu adresu e-mail przekazanego lub przydzielonego mu przez Przedsiębiorstwo (na przykład służbowego adresu e-mail). Jeśli Przedsiębiorstwo nawiązało bezpośrednie stosunki z Adobe, może wyrazić wolę utworzenia konta Użytkownika w kontekście takich stosunków. W takiej sytuacji Przedsiębiorstwo może za uprzednim powiadomieniem przekształcić konto Użytkownika w konto Przedsiębiorstwa. Oznacza to, że Przedsiębiorstwo może (A) uzyskać dostęp do tego konta; (B) przejąć kontrolę nad kontem i jego Zawartością, niezależnie od tego, czy została ona tam zapisana, przekazana lub zaimportowana po dacie, czy przed datą ostatniej aktualizacji Warunków; (C) zalecić przeniesienie powiązanej z takim kontem Zawartości niebędącej Zawartością Przedsiębiorstwa na nowe konto utworzone przy użyciu adresu e-mail niezwiązanego z Przedsiębiorstwem. Ponadto Użytkownik, jako osoba fizyczna lub Użytkownik z Przedsiębiorstwa, zgadza się, że Adobe może przekazywać Przedsiębiorstwu dane osobowe Użytkownika takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Przedsiębiorstwo mogło używać lub uzyskiwać dostęp do konta lub profilu ani je usuwać, zatrzymywać lub kontrolować, nie powinien używać na potrzeby takiego konta służbowego adresu e-mail należącego do Przedsiębiorstwa. Informacje o sposobie zmiany adresu e-mail powiązanego z kontem można znaleźć tutaj

 

1.5 Prawo własności. Użytkownik (odpowiednio jako Przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna) ma wszelkie prawa, w tym prawo własności, do Zawartości Użytkownika. Adobe nie rości sobie żadnych praw własności do Zawartości Użytkownika.

 

1.6 Zmiany Warunków. Adobe może co pewien czas wprowadzać zmiany Warunków, powiadamiając o tym Użytkownika przez zmianę daty podanej na początku tych Warunków, a w pewnych sytuacjach udzielając także dodatkowych powiadomień. Użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z tymi Warunkami. O ile nie określono tego inaczej, zmodyfikowane Warunki wchodzą w życie bezzwłocznie, a kontynuując używanie Usług i Oprogramowania, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na te zmiany. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmienionych Warunków, musi zaprzestać używania Usług i Oprogramowania. 

 

2. Prywatność.

 

2.1 Prywatność. Informacje o sposobie zbierania, używania, udostępniania lub innego rodzaju przetwarzania informacji o Użytkowniku przez Adobe podano w przyjętych przez Adobe Zasadach ochrony prywatności. Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi informacji tutaj.

 

2.2 Dostęp Adobe do Zawartości Użytkownika.  Ilekroć jest to dozwolone przez przepisy prawa, Adobe będzie wyłącznie wyświetlać, odsłuchiwać lub uzyskiwać ograniczony dostęp do Zawartości Użytkownika (zdefiniowanej w punkcie 4.1 „Zawartość”). Na przykład w celu świadczenia Usług Adobe może potrzebować możliwości wyświetlenia, odsłuchania lub uzyskania dostępu do Zawartości Użytkownika w celu (A) udzielania odpowiedzi na informacje zwrotne lub zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej; (B) wykrywania przypadków, zapobiegania przypadkom i innego rodzaju reagowania na przypadki oszustwa, naruszenia bezpieczeństwa, problemów technicznych lub prawnych oraz (C) egzekwowania Warunków. Zautomatyzowane systemy Adobe mogą analizować Zawartość Użytkownika z użyciem takich technik, jak uczenie maszynowe, w celu doskonalenia Usług i Oprogramowania oraz ich użyteczności. Więcej informacji na temat stosowanych przez Adobe technik uczenia maszynowego można znaleźć tutaj.

 

2.3 Umowa dotycząca przetwarzania danych. Tam, gdzie informacje o kliencie obejmują dane osobowe i gdzie Użytkownik spełnia definicję „Administratora Danych Osobowych” a Adobe jest „Podmiotem Przetwarzającym” zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), do przetwarzania tych danych osobowych stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy z Adobe dotyczącej przetwarzania danych („Umowa dotycząca Przetwarzania Danych”), dostępnej tutaj, wraz ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, stanowiącymi integralną część Warunków.

 

2.4 Wrażliwe Dane Osobowe. Użytkownik zgadza się nie używać Usług i Oprogramowania w celu zbierania, przetwarzania lub przechowywania Wrażliwych Danych Osobowych. Użytkownik zgadza się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie udostępniać Wrażliwych Danych Osobowych Adobe ani zewnętrznym dostawcom Adobe. „Wrażliwe Dane Osobowe” oznaczają dotyczące osoby fizycznej informacje na temat kwestii finansowych, informacje na temat preferencji seksualnych, informacje na temat stanu zdrowia i informacje medyczne podlegające ochronie na mocy przepisów prawa ochrony danych o zdrowiu, dane biometryczne (na potrzeby jednoznacznego identyfikowania osoby fizycznej), dane osobowe dzieci podlegające ochronie na mocy przepisów prawa ochrony danych dzieci (na przykład dane osobowe, o których mowa w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) („COPPA”), a także wszelkie inne rodzaje informacji objęte tym terminem lub terminami zbliżonymi (na przykład „szczególnie chronione dane osobowe” lub „szczególne kategorie danych osobowych”) użytymi w stosownych przepisach prawa ochrony danych lub prywatności.

 

2.5 Przekazywanie danych osobowych. Adobe przetwarza i przechowuje informacje w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Używając aplikacji i witryn Adobe, Użytkownik zgadza się, że udziela Adobe upoważnienia do przekazywania danych osobowych Użytkownika do innych krajów, w których Adobe i partnerzy Adobe prowadzą działalność. Na przykład dane osobowe zbierane od użytkowników w Chinach zostaną przekazane poza Chiny.

 

3. Używanie Usług i Oprogramowania

 

3.1 Licencja. Użytkownik może używać i uzyskiwać dostęp do Usług i Oprogramowania udostępnianych i licencjonowanych mu przez Adobe, o ile przestrzega Warunków oraz przepisów prawa. Licencje Użytkownika wygasają z upływem okresu obowiązywania określonego w dokumencie zamówienia. Wersje Usług i Oprogramowania dostępne w dacie odnowienia mogą różnić się od wersji dostępnych w dniu pierwszego zakupu licencji od Adobe. Wersje obsługiwanych przez Adobe Usług i Oprogramowania można znaleźć tutaj. Użytkownik zgadza się, że jego decyzja o zakupie lub używaniu Oprogramowania lub Usług nie zależy od wprowadzenia w przyszłości określonych funkcji ani nie opiera się na ustnych lub pisemnych komentarzach Adobe dotyczących przyszłych funkcji.

 

3.2 Własność intelektualna Adobe. Adobe i licencjodawcy Adobe są wyłącznym właścicielem wszelkich praw do i z Usług i Oprogramowania. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Warunkach, Adobe nie udziela Użytkownikowi żadnych praw dotyczących patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, prawa autorskiego ani innych praw w odniesieniu do elementów zawartych w Oprogramowaniu lub Usługach. Adobe zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone na mocy Warunków.  

 

3.3 Przechowywanie. Adobe zaleca Użytkownikowi regularne tworzenie kopii zapasowych Zawartości Użytkownika oraz Czcionek Creative Cloud Klienta w innej lokalizacji, jeśli Usługi udostępniają przestrzeń dyskową i funkcja ta została włączona w ramach odpowiednich Usług. Adobe może nałożyć uzasadnione ograniczenia techniczne dotyczące rozmiaru plików, przestrzeni dyskowej lub mocy obliczeniowej lub inne ograniczenia techniczne. Adobe może zawiesić Usługi do czasu, gdy ilość przestrzeni dyskowej zajętej przez Użytkownika znajdzie się w granicach określonych dla jego konta. Pod koniec okresu obowiązywania licencji Adobe podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia działania, aby umożliwić Użytkownikowi przeniesienie Zawartości Użytkownika z Usług. Przeniesienie takie musi zostać zakończone w ciągu 30 dni od daty wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy licencyjnej Użytkownika. Po upływie tego 30-dniowego okresu na przeniesienie danych Adobe może usunąć Zawartość Użytkownika. Przed zakończeniem okresu licencji Użytkownik powinien pobrać Zawartość zapisaną przez Użytkownika w Usługach.

 

3.4 Zawartość generowana przez użytkowników. Adobe może hostować zawartość generowaną przez użytkowników Adobe. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Adobe, może napotkać obraźliwą lub niepokojącą zawartość generowaną przez użytkowników. W takich przypadkach jedynym uprawnieniem Użytkownika jest natychmiastowe zaprzestanie wyświetlania tej zawartości. Jeśli taka opcja jest dostępna, Użytkownik może także nacisnąć przycisk „Zgłoś”, aby zgłosić Adobe taką obraźliwą zawartość generowaną przez użytkowników.

 

3.5 Pliki Przykładowe.Pliki Przykładowe” oznaczają pliki audio i wideo, pliki graficzne oraz pliki z inną zawartością dostarczone przez Adobe i przeznaczone do użycia w samouczkach, prezentacjach i w innych celach związanych z użyciem próbnym. Pliki takie mogą być oznaczone jako pliki przykładowe. Plików Przykładowych nie można używać do celów innych niż cele, do jakich zostały udostępnione. Użytkownik nie może rozpowszechniać Plików Przykładowych w sposób, który umożliwiłby osobom trzecim używanie, pobieranie, wyodrębnianie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Przykładowych w postaci samodzielnego pliku. Ponadto Użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw do Plików Przykładowych.

 

3.6 Pliki z Zawartością.Pliki z Zawartością” oznaczają zasoby Adobe udostępniane w ramach Oprogramowania i Usług. O ile dokumentacja lub konkretne umowy licencyjne (w tym w szczególności Warunki Dodatkowe) nie stanowią inaczej, Adobe udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzenoszalnej licencji na używanie Plików z Zawartością w celu tworzenia zastosowania końcowego (na przykład opracowania aplikacji lub produktu autorstwa Użytkownika), w ramach którego Użytkownik osadza Pliki z Zawartością lub opracowania Plików z Zawartością na swój użytek („Zastosowanie Końcowe”). Użytkownik może modyfikować Pliki z Zawartością przed osadzeniem ich w ramach Zastosowania Końcowego. Użytkownik może reprodukować i rozpowszechniać Pliki z Zawartością tylko w połączeniu z Zastosowaniem Końcowym, nie może jednak rozpowszechniać tych Plików z Zawartością oddzielnie, poza Zastosowaniem Końcowym.

 

3.7 Bezpłatne plany subskrypcyjne, oferty promocyjne i wersje próbne. Adobe może według własnego wyłącznego uznania oferować bezpłatne plany, promocje i okresy próbne. Jeśli Użytkownikowi udzielono bezpłatnego lub próbnego dostępu do Usług i Oprogramowania, dostęp ten podlega Warunkom. W dowolnym momencie przed rozpoczęciem albo w trakcie okresu bezpłatnego lub próbnego Adobe może według własnego uznania, z dowolnej przyczyny (w tym w celu eliminacji przypadków nadużywania okresu próbnego lub bezpłatnego dostępu) i bez uprzedzenia zablokować ten dostęp, nie ponosząc z tego tytułu żadnych zobowiązań finansowych wobec Użytkownika w zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego. Jeśli Użytkownik chce kontynuować używanie Usług lub Oprogramowania po zakończeniu okresu bezpłatnego lub próbnego dostępu, musi wykupić ewentualną płatną subskrypcję, chyba że Adobe udostępni inne możliwości. W okresie bezpłatnym lub próbnym do Oprogramowania i Usług nie mają zastosowania żadne gwarancje wyraźne ani dorozumiane gwarancje i rękojmie, a wszystkie Usługi i Oprogramowanie są udostępniane bez gwarancji z wszelkimi istniejącymi w nich wadami. W ramach takiej oferty nie jest dostępna pomoc techniczna ani pomoc innego rodzaju.

 

3.8 Wersja Nieprzeznaczona do Odsprzedaży. Adobe może również oznaczyć Usługi lub Oprogramowanie oznaczeniem „wersja próbna”, „wersja testowa”, „wersja nieprzeznaczona do odsprzedaży” lub innym podobnym oznaczeniem („Wersja Nieprzeznaczona do Odsprzedaży”). Użytkownik może dokonać instalacji i używać Wersji Nieprzeznaczonej do Sprzedaży wyłącznie w okresie i celu określonym przez Adobe w momencie udostępnienia Wersji Nieprzeznaczonej do Odsprzedaży. Użytkownik nie może używać do celów komercyjnych jakichkolwiek materiałów wytworzonych przy pomocy Wersji Nieprzeznaczonej do Odsprzedaży. 

 

3.9 Usługa Adobe Talent

(A) Użytkownik nie może zamieszczać ofert pracy, które wskazują na konkretne konkursy lub inne możliwości wymagające od kandydatów nieodpłatnej pracy twórczej wykonywanej na konkretne zlecenie. Wszelkie oferty tego rodzaju mogą być usuwane bez zwrotu kosztów.

(B) Adobe oferuje rekruterom i przedsiębiorstwom, które poszukują i chcą zatrudnić kreatywnych pracowników, płatną usługę wyszukiwania „Talent Search”. Przesyłając publiczny profil lub publiczny projekt w ramach Usług, Użytkownik zgadza się, że te publiczne informacje mogą zostać uwzględnione w wynikach wyszukiwania generowanych przez usługę Talent Search. 

 

3.10 Czcionki Creative Cloud Klienta

(A) W odniesieniu do każdej czcionki lub pliku czcionki przesłanych lub przekazanych przez Użytkownika do Usług i Oprogramowania („Czcionki Creative Cloud Klienta”) Użytkownik oświadcza, że ma wszelkie prawa niezbędne do umożliwienia Adobe używania, reprodukowania, wyświetlania, hostowania i rozpowszechniania tych Czcionek Creative Cloud Klienta w ramach Usług i Oprogramowania na użytek Użytkownika. Czcionki Creative Cloud Klienta nie stanowią Zawartości w rozumieniu określonym w Warunkach. Adobe nie gwarantuje, że każda Czcionka Creative Cloud Klienta będzie mogła być użyta lub jest zgodna z Usługami lub Oprogramowaniem. 

(B) Jeśli Adobe stwierdzi lub uzyska od osoby trzeciej informację, że Użytkownik nie ma praw, o posiadaniu których zaświadczał na mocy punktu 3.10.A (Czcionki Creative Cloud Klienta), lub że jego Czcionki Creative Cloud Klienta naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, Adobe może usunąć takie Czcionki Creative Cloud Klienta z konta Użytkownika, Zawartości lub Usług, w których je użyto. Jeśli Adobe usunie Czcionki Creative Cloud Klienta z konta Użytkownika, Usług lub Zawartości, w której je użyto, wyświetlanie tej Zawartości może ulec zmianie. Informacje na temat zmian Zawartości Użytkownika podano tutaj.

(C) Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować dostęp Adobe do Czcionek Creative Cloud Klienta i wypowiedzieć związane z tym uprawnienia Adobe, usuwając te Czcionki Creative Cloud Klienta z Usługi. 

(D) Adobe może usunąć Czcionki Creative Cloud Klienta w przypadku wypowiedzenia lub zamknięcia konta Użytkownika. Niektóre kopie Czcionek Creative Cloud Klienta mogą być zatrzymane w ramach przeprowadzania rutynowych procesów tworzenia kopii zapasowych przez Adobe.

(E) Adobe może zbierać informacje związane z używaniem Czcionek Creative Cloud Klienta przez Użytkownika, w tym nazwy przesłanych przez niego Czcionek Creative Cloud Klienta oraz sposób, w jaki Użytkownik z ich używa.

 

3.11 Inne typy licencji

(A) Wersja przedpremierowa lub wersja beta.  Adobe może oznaczyć Usługi lub Oprogramowanie lub funkcję Usług lub oprogramowania oznaczeniem „wersja przedpremierowa” lub „wersja beta” („Wersja Beta”). Wersja Beta nie stanowi ostatecznego produktu i może zawierać błędy potencjalnie skutkujące awariami, w tym awarią systemu, lub utratą danych. Adobe może nie zdecydować się na wprowadzenie Wersji Beta do obrotu handlowego. Na żądanie Adobe Użytkownik musi zaprzestać używania Wersji Beta i zniszczyć jej wszystkie posiadane kopie. Użytkownik zgadza się, że w zamian za możliwość używania przez niego Wersji Beta Adobe może zbierać dane o takim używaniu w celu doskonalenia swoich produktów oraz personalizacji środowiska obsługi Użytkownika, niezależnie od tego, czy Użytkownik wycofał zgodę na zbieranie danych w produktach w wersji innej niż Wersja Beta. Jeśli Użytkownik nie chce, aby zbierano informacje o używaniu przez niego Wersji Beta, musi ją odinstalować lub zacząć używać innej niż Wersja Beta wersji Usług lub Oprogramowania. Niniejsze postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami wszelkich zawartych przez Adobe z Użytkownikiem odrębnych umów w przedmiocie Wersji Beta.

(B) Wersja Edukacyjna. Jeśli Adobe oznaczy Oprogramowanie lub Usługi jako wersję do zastosowania przez użytkowników z sektora edukacji („Wersja Edukacyjna”), wówczas Użytkownik może używać takiej Wersji Edukacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy spełnia wymogi kwalifikacyjne określone tutaj. Użytkownik może dokonać instalacji i używać Wersji Edukacyjnej wyłącznie w kraju, w którym spełnia warunki pozwalające na zakwalifikowanie go jako użytkownika z sektora edukacji. Jeśli Użytkownik jest rezydentem lub ma siedzibę w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, słowo „kraj” w poprzednim zdaniu oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

3.12 Oprogramowanie i usługi osób trzecich. Usługi i Oprogramowanie mogą zawierać usługi i oprogramowanie osób trzecich, a Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich stosownych postanowień określonych przez takie osoby trzecie. Niektóre z takich postanowień mogących mieć zastosowanie do używania przez Użytkownika Usług i Oprogramowania podano tutaj. Dostęp do usług i oprogramowania osób trzecich jest oferowany tylko grzecznościowo, a Adobe nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi i oprogramowanie. 

 

4. Zawartość Użytkownika

 

4.1 Zawartość.Zawartość” oznacza dowolne teksty, informacje lub materiały, takie jak pliki dźwiękowe, filmy, obrazy lub dokumenty elektroniczne, które Użytkownik przekazuje i importuje do Usług lub Oprogramowania lub w ich ramach tworzy w związku z używaniem Usług przez Użytkownika. Użytkownikowi nie wolno przekazywać Zawartości zabronionej przez przepisy prawa właściwego. Adobe może dokonać usunięcia lub ograniczyć dostęp do Zawartości, Usług i Oprogramowania, jeśli stwierdzi, że jakikolwiek element Zawartości Użytkownika narusza Warunki. Adobe nie sprawdza całej Zawartości przekazywanej do Usług lub Oprogramowania, ale może użyć dostępnych technologii i procesów oraz usług innych dostawców w celu sprawdzenia zawartości pod kątem określnych rodzajów nielegalnych elementów (np. pornografii dziecięcej), a także innych obraźliwych treści i zachowań (np. powtarzających się aktywności, które wskazują na spamowanie albo phishing, lub słów kluczowych, które wskazują, że treści dla dorosłych zostały opublikowane poza wyznaczonymi do tego miejscami).

 

4.2 Licencje na Zawartość Użytkownika niezbędne do zarządzania Usługami i Oprogramowaniem. Przesyłając swoją Zawartość do Usług i Oprogramowania, Użytkownik udziela Adobe niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, podlegającej sublicencjonowaniu, wolnej od tantiem i przenoszalnej licencji na używanie, reprodukowanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie (na przykład w celu lepszej prezentacji Zawartości Użytkownika), publiczne wykonywanie i tłumaczenie Zawartości wyłącznie w celu doskonalenia Usług i Oprogramowania oraz zarządzania nimi. 

 

4.3 Udostępnianie Zawartości Użytkownika

(A) Udostępnianie. Niektóre Usługi i Oprogramowanie mogą obejmować funkcje umożliwiające Użytkownikowi upublicznianie lub Udostępnianie innym użytkownikom Zawartości Użytkownika. „Udostępnianie” oznacza przesyłanie pocztą elektroniczną, strumieniowanie, publikowanie, transmitowanie, przekazywanie lub innego rodzaju udostępnianie Adobe lub innym użytkownikom w toku używania przez Użytkownika Usług i Oprogramowania. Inni użytkownicy mogą używać oraz dokonywać kopiowania, modyfikowania i ponownego udostępniania Zawartości Użytkownika na wiele sposobów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Udostępnianą Zawartość, powinien zatem starannie rozważyć to, co udostępnia lub upublicznia.

(B) Poziomy dostępu. Adobe nie monitoruje ani nie kontroluje działań innych osób w odniesieniu do Zawartości Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie i zastosowanie odpowiedniego poziomu dostępu do swojej Zawartości. Jeśli Użytkownik nie wybierze żadnego poziomu dostępu do swojej Zawartości, system może domyślnie ustawić najmniej rygorystyczne ustawienia. W gestii Użytkownika leży poinformowanie innych użytkowników o dozwolonych sposobach Udostępniania Zawartości Użytkownika oraz dostosowanie ustawień związanych z udostępnianiem i dostępem do Zawartości Użytkownika.

(C) Komentarze. Komentarze przesyłane za pośrednictwem Usług i Oprogramowania nie są anonimowe i mogą być wyświetlane przez innych użytkowników. Komentarze Użytkownika mogą być usuwane przez niego samego, innych użytkowników lub Adobe.

 

4.4 Wypowiedzenie licencji. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć licencję na Zawartość Użytkownika i pozbawić Adobe stosownych praw, usuwając tę Zawartość Użytkownika z Usługi. Niektóre kopie Zawartości Użytkownika mogą być jednak zatrzymane w ramach przeprowadzania rutynowych procesów tworzenia kopii zapasowych przez Adobe. 

 

4.5 Informacje Zwrotne. Użytkownik nie musi przekazywać Adobe pomysłów, sugestii, propozycji ani raportów z awarii („Informacje Zwrotne”). Jeśli jednak Użytkownik przekaże Adobe Informacje Zwrotne, udziela tym samym Adobe niewyłącznej, nieodwołalnej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i przenoszalnej licencji na tworzenie, używanie, sprzedawanie, zlecanie wykonania, oferowanie do sprzedaży, importowanie, eksportowanie, reprodukowanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i publiczne wykonywanie tych Informacji Zwrotnych.

 

5. Konto

 

5.1 Dane konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania zachodzące za pośrednictwem jego konta, także wtedy, gdy to nie on wykonał działanie albo zostało ono wykonane bez jego wiedzy lub zgody. Jeśli Użytkownik uzyska informację o jakimkolwiek przypadku nieuprawnionego użycia swojego konta, powinien niezwłocznie skontaktować się z działem wsparcia. Użytkownik nie może (A) umyślnie ani nieumyślnie udostępniać danych konta innym osobom (poza uprawnionym administratorem konta) ani (B) używać konta innej osoby. Administrator konta Użytkownika może używać danych konta Użytkownika, aby zarządzać używaniem i uzyskiwaniem dostępu do Usług i Oprogramowania przez Użytkownika. W przypadku usługi PhoneGap Adobe może monitorować i egzekwować limity i ograniczenia określone w planach subskrypcyjnych, w tym w szczególności może naliczać Użytkownikowi opłaty za ich przekroczenie.

 

5.2 Brak aktywności na bezpłatnym koncie. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktywności na koncie, co oznacza, że ma obowiązek okresowo logować się na to konto, aby uniknąć zakłóceń lub utraty dostępu do Usług i Oprogramowania albo zamknięcia konta. Jeśli Użytkownik nie loguje się okresowo na konto, Adobe zastrzega sobie prawo do uznania tego konta za nieaktywne. Użytkownik akceptuje, że Adobe może w takiej sytuacji zamknąć to konto. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zamknięcia konta utraci dostęp do wszelkiej zapisanej na nim Zawartości. Adobe podejmie próbę powiadomienia Użytkownika przed zamknięciem jego konta z powodu braku aktywności. Uściślając, niniejszy punkt 5.2 (Brak aktywności na koncie) nie ma zastosowania do kont płatnych, w przypadku których nie doszło do naruszenia warunków.

 

6. Zachowanie Użytkownika

 

6.1 Odpowiedzialne używanie. Do społeczności Adobe należą często użytkownicy, którzy oczekują od innych użytkowników określonego poziomu uprzejmości i profesjonalizmu. Użytkownik musi używać Usług i Oprogramowania w sposób odpowiedzialny.

 

6.2 Niedozwolone używanie. Użytkownik nie może używać Usług ani Oprogramowania w sposób niedozwolony. Niedozwolone jest na przykład:

(A) używanie Usług lub Oprogramowania bez pisemnej licencji lub umowy z Adobe lub z naruszeniem takiej licencji lub umowy;

(B) kopiowanie, modyfikowanie, sublicencjonowanie, udostępnianie w hostingu lub w formie transmisji strumieniowej lub odsprzedawanie Usług lub Oprogramowania;

(C) umożliwianie używania lub zezwalanie innym osobom na używanie Usług lub Oprogramowania przy pomocy danych konta Użytkownika;

(D) oferowania, używania lub zezwalania na używanie Usług lub Oprogramowania w ramach działalności polegającej na świadczeniu usług komputerowych, w usłudze outsourcingowej osoby trzeciej, w formie opartej na subskrypcji lub uczestnictwie, na zasadzie biura usług, na zasadzie podziału czasu (time sharing), w ramach usługi udostępnianej w hostingu, albo na rzecz innej osoby trzeciej;

(E) używanie Oprogramowania w celu budowania jakichkolwiek baz lub zbiorów danych;

(F) uzyskiwanie lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do Usług lub Oprogramowania w sposób inny niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego lub autoryzowanego przez Adobe;

(G) omijanie ograniczeń dotyczących dostępu lub używania zapobiegających określonym sposobom używania Usług lub Oprogramowania;

(H) udostępnianie Zawartości lub Czcionek Creative Cloud Klienta albo podejmowanie innych zachowań naruszających Prawa Własności Intelektualnej innych osób, gdzie „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie osobiste, prawa do znaków handlowych i znaków towarowych, patenty, tajemnice handlowe, prawa wynikające z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo do zachowania prywatności, prawo do komercyjnego wizerunku i wszelkie inne prawa własności;

(I) udostępnianie Zawartości obejmującej treści sprzeczne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, nieprzyzwoite, prezentujące przemoc, mające charakter nękający, będące skutkiem czynu zabronionego, zawierające pomówienia bądź oszczerstwa, wulgarne, lubieżne, mające charakter profanacji, naruszające prywatność innych osób lub nienawistne albo treści budzącej inne zastrzeżenia;

(J) udostępnianie Zawartości, która przedstawia osoby nieletnie w sposób je seksualizujący lub która ma na celu ułatwianie niewłaściwych interakcji z osobami nieletnimi, z innymi użytkownikami Adobe lub z osobami postronnymi;

(K) podawanie się za inną osobę lub podmiot lub podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących powiązań Użytkownika z inną osobą lub podmiotem;

(L) podejmowanie prób dezaktywowania, uszkodzenia albo zniszczenia Usług lub Oprogramowania;

(M) przekazywanie, przesyłanie, przechowywanie lub udostępnianie Zawartości, Czcionek Creative Cloud Klienta lub kodu zawierających wirusy, szkodliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub dowolne składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Usług lub Oprogramowania;

(N) zakłócanie, utrudnianie i uniemożliwianie innym użytkownikom używania Usług lub Oprogramowania (np. poprzez prześladowanie — stalking, zastraszanie czy nękanie innych osób, podżeganie do popełnienia aktów przemocy lub samookaleczenia, w tym promowanie takich zachowań);

(O) branie udziału w łańcuszkach szczęścia, piramidach finansowych, phishingu, spamowaniu i oszustwach oraz rozsyłaniu innego rodzaju niechcianych wiadomości;

(P) reklamowanie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek produktów i usług z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik uzyskał na to wcześniejszą pisemną zgodę Adobe;

(Q) korzystanie z technik eksploracji danych lub tym podobnych metod zbierania i wyodrębniania danych w związku z Usługami lub Oprogramowaniem, w tym przejmowanie danych (data scraping) na potrzeby technik uczenia maszynowego lub w innych celach;

(R) sztuczne manipulowanie Usługami lub Oprogramowaniem albo zakłócanie ich działania (na przykład manipulowanie pozytywnymi ocenami w usłudze Behance lub kierowanie użytkowników do serwisów osób trzecich);

(S) tworzenie kont Adobe w celu naruszania niniejszych warunków lub obchodzenia zasad zamykania kont albo innych działań podejmowanych przez Adobe;

(T) manipulowanie Usługami lub Oprogramowaniem lub wyświetlanie ich w inny sposób w wyniku stosowania ramek lub innych technologii nawigacyjnych;

(U) naruszanie przepisów prawa właściwego.

 

7. Opłaty i płatność

 

7.1 Podatki i opłaty na rzecz osób trzecich. Użytkownik musi uiścić wszelkie należne podatki i opłaty na rzecz osób trzecich (w tym na przykład opłaty za połączenia telefoniczne, przesyłanie danych w sieciach komórkowych i usługi internetowe, abonamenty za przesyłanie danych w sieciach telekomunikacyjnych, prowizje z tytułu płatności kartami kredytowymi oraz opłaty za wymianę walut i realizację transakcji zagranicznych). Adobe nie pokrywa tych opłat. Informacji na temat opłat udziela odpowiednia instytucja finansowa. Adobe może podjąć działania zmierzające do windykacji należnych kwot. Użytkownik pokryje wszelkie koszty związane z taką windykacją. Jeśli Użytkownik znajduje się w kraju innym niż stosowny podmiot Adobe, z którym Użytkownik zawiera transakcję (tj. Adobe Inc. w przypadku klientów z Ameryki Północnej albo Adobe Systems Software Ireland Limited w przypadku klientów z pozostałych krajów), płatności będą realizowane na rzecz podmiotu zagranicznego.

 

7.2 Dane karty kredytowej. Użytkownik upoważnia Adobe do przechowywania wybranej przez niego metody płatności i używania jej w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania zgodnie z zasadami opisanymi w „Warunkach subskrypcji i anulowania”. Aby uniknąć przerwy w dostępie Użytkownika do usługi, Adobe może podejmować próby uzyskania aktualnych jego danych rozliczeniowych, uczestnicząc w programach w tym zakresie oferowanych przez operatora karty. Użytkownik upoważnia Adobe do dalszego obciążania rachunku Użytkownika z użyciem tak uzyskanych informacji.

 

8. Oświadczenie Użytkownika i zobowiązanie Użytkownika do rekompensaty.

 

8.1 Oświadczenie. Przesyłając Zawartość Użytkownika w ramach używania Usług lub Oprogramowania, Użytkownik potwierdza, że ma (A) wszystkie niezbędne licencje i zezwolenia na używanie i Udostępnianie Zawartości Użytkownika oraz (B) prawa niezbędne do udzielania licencji zgodnie z Warunkami.

 

8.2 Rekompensata. Użytkownik zrekompensuje Adobe oraz jednostkom stowarzyszonym, jednostkom zależnym, członkom ścisłego kierownictwa, przedstawicielom, pracownikom, partnerom i licencjodawcom Adobe wszelkie roszczenia, w tym roszczenia procesowe, straty i szkody, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, bezpośrednio lub pośrednio związane z Zawartością Użytkownika, czcionkami Creative Cloud Customer Fonts, ewentualnym używaniem przez Użytkownika Usług lub Oprogramowania lub naruszeniem przez Użytkownika Warunków. Adobe zastrzega sobie prawo kontroli nad sposobem obrony przed roszczeniem, postępowaniem lub zagadnieniem podlegającym zobowiązaniu Użytkownika do zabezpieczenia i ochrony, w tym do wyboru własnych radców prawnych. Użytkownik zgadza się zapewnić pełną współpracę z Adobe w zakresie ochrony przed takimi roszczeniami, postępowaniami lub zagadnieniami.

 

9. Odrzucenie gwarancji i rękojmi.

 

9.1 O ile nie stwierdzono tego inaczej w Warunkach Dodatkowych, Usługi i Oprogramowanie są udostępniane bez gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Adobe odrzuca wszelkie wyraźne lub dorozumiane rękojmie lub gwarancje, w tym dorozumiane rękojmie co do nienaruszania praw osób trzecich, wartości handlowej i przydatności do określonego celu. Adobe nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań dotyczących treści zawartej w Usługach. Ponadto Adobe nie gwarantuje, że (A) Usługi lub Oprogramowanie spełnią wymagania Użytkownika, będą stale dostępne oraz będą działać w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i bezbłędny; (B) rezultaty uzyskane w wyniku użycia Usług lub Oprogramowania będą efektywne, dokładne i niezawodne; (C) jakość Usług i Oprogramowania spełni oczekiwania Użytkownika ani że (D) błędy lub usterki w Usługach lub Oprogramowaniu zostaną naprawione.

 

9.2 Adobe w szczególności odrzuca wszelką odpowiedzialność z tytułu pozwów wynikających z używania przez Użytkownika Usług lub Oprogramowania. Użytkownik używa i uzyskuje dostęp do Usług i Oprogramowania na własne ryzyko i według własnego uznania oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w systemie komputerowym Użytkownika lub wszelką utratę danych wskutek używania lub uzyskiwania dostępu do Usług lub Oprogramowania.

 

9.3 Jeśli Użytkownik publikuje Zawartość Użytkownika na serwerach Adobe w celu jej publicznego Udostępniania za pośrednictwem Usług, Adobe nie ponosi odpowiedzialności za (A) utratę lub uszkodzenie Zawartości Użytkownika; (B) usunięcie Zawartości przez podmioty inne niż Adobe; (C) umieszczenie Zawartości Użytkownika przez osoby trzecie na innych stronach internetowych lub w innych mediach.

 

10. Ograniczenie odpowiedzialności

 

10.1. O ile w Warunkach Dodatkowych nie zaznaczono inaczej, Adobe nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób z tytułu szkód szczególnych, ubocznych i pośrednich, szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy oraz strat moralnych, niezależnie od ich podstawy, w tym strat i szkód (A) wynikających z utraty możliwości używania albo utraty danych, reputacji, przychodów lub zysków; (B) niezależnie od typu odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odpowiedzialności za zaniedbanie lub za inny czyn zabroniony; lub (C) wynikających w związku z używaniem Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika lub uzyskiwaniem do nich dostępu. Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Adobe (lub pracowników Adobe) za rażące zaniedbanie, czyn umyślny albo spowodowanie śmierci lub szkód na osobie.

 

10.2 Odpowiedzialność Adobe w każdym przypadku wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z Warunków jest ograniczona do kwoty (A) 100 USD lub (B) łącznej kwoty zapłaconej przez Użytkownika za dostęp do Usług lub Oprogramowania w trzymiesięcznym okresie poprzedzającym zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności, w zależności od tego, która kwota jest większa. 

 

10.3 Ograniczenia i wyłączenia określone w niniejszym punkcie 10 (Ograniczenie odpowiedzialności) stosuje się w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, nawet jeśli (A) dane uprawnienie nie kompensuje Użytkownikowi jakichkolwiek strat lub nie spełnia swojego istotnego celu lub (B) jeśli Adobe było znane lub powinno było być znane ryzyko wystąpienia szkód.

 

10.4 Niniejsze Warunki określają całkowitą odpowiedzialność Adobe i jednostek zależnych Adobe oraz wyłączne odszkodowanie przysługujące Użytkownikowi w przedmiocie używania i dostępu do Usług i Oprogramowania.

 

11. Wypowiedzenie.

 

11.1 Wypowiedzenie przez Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać używania Usług i Oprogramowania. Zamknięcie konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wszelkich należnych opłat.

 

11.2 Wypowiedzenie przez Adobe. W przypadku wypowiedzenia przez Adobe Warunków lub używania przez Użytkownika Usług lub Oprogramowania z przyczyn innych niż uzasadnione Adobe podejmie uzasadnione działania, aby powiadomić Użytkownika o tym fakcie na co najmniej 30 dni przed wypowiedzeniem, wysyłając na podany przez Użytkownika adres e-mail stosowną informację wraz z instrukcją dotyczącą pobrania Zawartości Użytkownika. Należy pamiętać, że z chwilą wypowiedzenia Użytkownik może utracić dostęp do Zawartości Użytkownika, co opisano w punkcie 4.4 (Wypowiedzenie licencji). Jeśli w Warunkach Dodatkowych nie określono tego inaczej, Adobe może w dowolnym momencie wypowiedzieć lub zawiesić Użytkownikowi prawo do używania Usług lub Oprogramowania, jeśli:

(A) Użytkownik naruszy dowolne postanowienie Warunków (lub podejmie działania jednoznacznie wskazujące, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać Warunków);

(B) Użytkownik nie wniesie w terminie ewentualnych opłat za Usługi lub Oprogramowanie;

(C) Użytkownik będzie prześladować, nękać lub atakować Adobe lub personel Adobe w formie fizycznej, słownej lub jakiejkolwiek innej lub grozić Adobe lub personelowi Adobe, przy czym Adobe może alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług lub Oprogramowania;

(D) Użytkownik będzie wielokrotnie składać bezpodstawne reklamacje lub reklamacje w złej wierze oraz nie zareaguje na wezwanie Adobe do zaprzestania takiego postępowania (w takiej sytuacji Adobe może alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług lub Oprogramowania); 

(E) Adobe musi to zrobić na mocy przepisów prawa (na przykład w przypadku, gdy świadczenie Usług lub udostępnianie Oprogramowania Użytkownikowi stanie się niezgodne z prawem);

(F) Adobe zdecyduje się na wycofanie Usług lub Oprogramowania w całości lub w części (np. jeśli dalsze oferowanie Usług w regionie Użytkownika stanie się dla Adobe niepraktyczne w związku ze zmianą przepisów prawa); lub

(G) bezpłatne konto Użytkownika pozostawało nieaktywne przez długi czas. 

 

11.3 Zachowanie mocy prawnej. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu Warunków niektóre Usługi lub Oprogramowanie albo niektóre ich części mogą bez uprzedzenia przestać działać. Określone w Warunkach postanowienia dotyczące zobowiązania Użytkownika do rekompensaty, odrzucenia przez Adobe rękojmi i gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności Adobe i kwestii dotyczących rozstrzygania sporów pozostają w mocy.

 

12. Sankcje handlowe i przestrzeganie przepisów o kontroli eksportu. Oprogramowanie i Usługi oraz używanie ich przez Użytkownika podlegają przepisom prawa amerykańskiego oraz innych systemów prawnych, które (A) regulują import, eksport i używanie Usług i Oprogramowania; a także (B) mogą uniemożliwić Adobe świadczenie Użytkownikowi Usług i Oprogramowania, co nastąpi bez uprzedzenia Użytkownika. Używając Usług i Oprogramowania, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich takich praw i ograniczeń oraz oświadcza, że przepisy w żadnym systemie prawnym nie uniemożliwiają mu zostania odbiorcą Usług i Oprogramowania. 

 

13. Australijskie przepisy prawa ochrony konsumentów. Żadne z postanowień Warunków nie wyklucza, nie ogranicza ani nie modyfikuje uprawnień konsumenta wynikających z australijskiej ustawy Competition and Consumer Act (Cth) z 2010 r. („CCA”) oraz innych przepisów ustawowych, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować w drodze umowy. Jeśli ustawa CCA lub inne przepisy ustawowe wprowadzają do Warunków dorozumiany warunek, dorozumianą gwarancję lub dorozumiane postanowienie albo zapewniają w związku z Warunkami rękojmię dotyczącą ewentualnie dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wówczas odpowiedzialność Adobe z tytułu naruszenia takich warunków, gwarancji, rękojmi lub postanowień ogranicza się do jednego z następujących środków, wybranego według uznania Adobe i uzależnionego od możliwości jego realizacji: (A) w przypadku dostawy towarów, wykonania przez Adobe co najmniej jednego z następujących świadczeń: (1) wymiany towarów lub dostarczenia towarów równoważnych; (2) naprawy towarów; (3) zwrotu kosztów wymiany towarów lub nabycia towarów równoważnych; a także (4) zwrotu kosztów naprawy towarów; lub (B) w przypadku świadczenia usług, wykonania przez Adobe jednej lub obu następujących czynności: (1) ponownego świadczenia usług; (2) zwrotu kosztów ponownego świadczenia usług.

 

14. Rozstrzyganie sporów

 

14.1 Procedura. Użytkownik zgadza się przede wszystkim podjąć próbę rozwiązania wszelkich wątpliwości i sporów w sposób nieformalny w porozumieniu z Adobe. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Adobe, wszelkie wynikłe z niego pozwy — w tym zagadnienie, czy arbitraż jest wymagany — muszą zostać rozstrzygnięte w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, chyba że Użytkownik będzie dochodzić swoich roszczeń w sądzie właściwym ds. drobnych roszczeń cywilnych (o ile rzeczone roszczenia się do tego kwalifikują). Roszczenia związane z Warunkami, Usługami lub Oprogramowaniem ulegają nieodwołalnemu przedawnieniu, jeśli nie zostaną wniesione w ciągu jednego roku od daty wystąpienia zdarzenia będącego ich podstawą.

 

14.2 Regulamin arbitrażu. Jeśli Użytkownik jest rezydentem w kraju Ameryki Północnej, Środkowej lub Południowej, arbitraż będzie prowadzić spółka JAMS w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia zgodnie ze swoim regulaminem arbitrażu i swoimi procedurami arbitrażowymi. Jeśli Użytkownik jest rezydentem w Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chinach, Hongkongu (Specjalnym Regionie Administracyjnym Chin), Makau (Specjalnym Regionie Administracyjnym Chin), Korei Południowej, Indiach, Bangladeszu, Nepalu, na Sri Lance lub na Tajwanie lub w kraju członkowskim Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), wówczas arbitraż będzie prowadzić Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Singapurze (SIAC) na mocy własnego regulaminu arbitrażu, który staje się niniejszym integralną częścią tego punktu. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (LCIA) w Londynie zgodnie z jego regulaminem arbitrażu. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego arbitra wybranego wspólnie przez Użytkownika i Adobe. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale każdy świadek, którego językiem ojczystym nie jest język angielski, ma prawo zeznawać w swoim języku ojczystym, co będzie symultanicznie tłumaczone na język angielski (na koszt strony, która tego świadka powołała). Wyrok na podstawie decyzji podjętej przez arbitra może zostać wydany i będzie wykonalny w każdym sądzie właściwym dla Adobe i Użytkownika.

 

14.3 Rezygnacja z uczestnictwa w postępowaniu zbiorowym. Użytkownik może rozwiązywać spory z Adobe na zasadzie indywidualnej, nie może natomiast występować przeciwko Adobe jako powód lub strona w jakimkolwiek rodzaju postępowania zbiorowego.

 

14.4 Zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Użytkownik zgadza się, że w przypadku nieuprawnionego dostępu Użytkownika lub innych osób do Usług lub Oprogramowania lub nieuprawnionego ich używania w sposób niezgodny z Warunkami Adobe ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego (lub o inne odpowiednie świadczenie w trybie przyspieszonym) w dowolnej jurysdykcji.

 

15. Prawa do audytu. Jeśli Użytkownik jest Przedsiębiorstwem, nie częściej niż raz na 12 miesięcy Adobe może za pośrednictwem własnych pracowników lub niezależnego audytora zobowiązanego do zachowania poufności dokonać inspekcji (w tym ręcznie, elektronicznie lub obiema tymi metodami) rejestrów, systemów i pomieszczeń Użytkownika w celu sprawdzenia, czy Usługi i Oprogramowanie zostały zainstalowane i są używane zgodnie z postanowieniami ważnych licencji udzielonych przez Adobe, przy czym o takiej inspekcji Użytkownik zostanie powiadomiony na co najmniej siedem (7) dni przed jej terminem. Ponadto Użytkownik w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia przez Adobe stosownego wniosku przedstawi Adobe wszystkie rejestry i informacje niezbędne do zweryfikowania zgodności instalacji i używania Usług i Oprogramowania z postanowieniami ważnych licencji udzielonych przez Adobe. Jeśli weryfikacja wykaże niedobór licencji na Oprogramowanie lub Usługi, Użytkownik niezwłocznie uzyska wymagane licencje, subskrypcje oraz ewentualny obowiązkowy serwis i wsparcie, także za okres miniony. Jeśli niedopłata przekroczy 5% wartości należnych opłat licencyjnych, Użytkownik pokryje wówczas również uzasadnione koszty przeprowadzenia weryfikacji.

 

16. Aktualizacje Usług i Oprogramowania oraz ich dostępność

 

16.1. Aktualizacje Usług i Oprogramowania. Adobe może w dowolnym czasie modyfikować i aktualizować Usługi i Oprogramowanie (w tym wszelkie ich części i funkcje) albo zaprzestać ich udostępniania, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek innej osoby. W przypadku zmian wprowadzanych w ofertach płatnych Adobe podejmie uzasadnione działania, aby powiadomić Użytkownika o takich modyfikacjach, aktualizacjach lub wycofaniu oferty. Jeśli Adobe wycofa Usługi lub Oprogramowanie w całości, dołoży uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia starań, aby umożliwić Użytkownikowi przeniesienie Zawartości i może udzielić proporcjonalnego zwrotu niewykorzystanych opłat wniesionych za taką Usługę lub Oprogramowanie w formie przedpłaty.

 

16.2 Dostępność.Strony WWW opisujące Usługi są dostępne na całym świecie, niektóre Usługi lub funkcje usług mogą być jednak niedostępne w kraju Użytkownika, a niektóra zawartość generowana przez użytkowników i udostępniana za pośrednictwem Usług może być w danym kraju nielegalna lub niedostępna. Dostęp do niektórych Usług (lub funkcji Usług, Plików Przykładowych lub Plików z Zawartością) w niektórych krajach może być blokowany przez Adobe lub rządy zagraniczne. W gestii Użytkownika leży sprawdzenie, czy używanie przez niego Usług w danym miejscu jest zgodne z prawem i możliwe. Usługi nie są dostępne we wszystkich językach.

 

17. Zakaz modyfikacji i zakaz odtwarzania kodu źródłowego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Warunkach Ogólnych lub w Warunkach Dodatkowych Użytkownik nie może (A) modyfikować, przenosić, adaptować ani tłumaczyć jakiejkolwiek części Usług lub Oprogramowania ani (B) odtwarzać kodu źródłowego (m.in. monitorować lub śledzić danych wejściowych i wyjściowych systemu lub aplikacji w celu odtworzenia takiego systemu), dekompilować, dezasemblować ani podejmować innych prób odkrycia kodu źródłowego, reprezentacji danych lub algorytmów, procesów, metod i innych elementów Usług lub Oprogramowania. Jeśli przepisy w jurysdykcji Użytkownika dopuszczają dekompilację Usług lub Oprogramowania w celu uzyskania informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności operacyjnej licencjonowanych fragmentów Usług lub Oprogramowania z innym oprogramowaniem, Użytkownik przed przystąpieniem do dekompilacji musi zwrócić się o takie informacje do Adobe. Adobe może według własnego uznania przekazać te informacje Użytkownikowi lub określić zasadne warunki (w tym zasadną opłatę) w związku z taką dekompilacją Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika, aby chronić prawa własności Adobe i dostawców Adobe do Usług i Oprogramowania.

 

18. Postanowienia różne

 

18.1 Wersja w języku angielskim. Wykładnia Warunków będzie oparta na ich wersji w języku angielskim.

 

18.2 Korespondencja z Adobe. Użytkownik może wysyłać do Adobe uwagi i powiadomienia na następujący adres: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Korespondencja z Użytkownikiem. Adobe może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, w ramach Usług albo przy użyciu innych prawnie dopuszczonych środków. Użytkownik ma obowiązek dbać o aktualność danych konta, aby umożliwić odbiór powiadomień.

 

18.4 Zakaz cesji. Użytkownik nie może dokonać przelewu ani przenosić w jakikolwiek inny sposób całości lub części praw i zobowiązań na mocy Warunków bez pisemnej zgody Adobe, a wszelkie próby takiego przelewu lub przeniesienia praw będą nieważne. Adobe może przenieść na osobę trzecią swoje prawa wynikające z Warunków.

 

18.5 Warunki dla organów administracji. Jeśli Użytkownik jest organem administracji Stanów Zjednoczonych lub jeśli Warunki są przedmiotem przepisów federalnych FAR (Federal Acquisition Regulations), wówczas Usługi i Oprogramowanie udostępniane na mocy tych Warunków stanowią „Produkty Komercyjne” (zgodnie z definicją tego terminu podaną w paragrafie §2.101 tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych), na które składa się „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” i powiązane z nimi usługi, zgodnie ze znaczeniem, w jakim te terminy występują odpowiednio w paragrafie §12.212 i §227.7202 tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych. Zgodnie z przepisami paragrafu § 12.212 lub § 227.7202-1 do § 227.7202-4 tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych, na komercyjne oprogramowanie komputerowe i dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego udziela się licencji użytkownikom końcowym z organów administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych (A) wyłącznie w charakterze Produktów Komercyjnych oraz (B) wyłącznie z takim zakresem uprawnień, jakie zostały udzielone wszystkim innym użytkownikom końcowym na mocy Warunków. Prawa do utworów niepublikowanych są zastrzeżone na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych przez Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 Tytuły. Tytuły użyte w Warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i pozostają bez wpływu na znaczenie lub intencję zawartych tam postanowień.

 

18.7 Rozdzielność postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków okaże się nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia Warunków pozostają w mocy.

 

18.8 Brak zrzeczenia się wykonania przysługujących praw. Nieegzekwowanie lub niewykonanie przez Adobe jakiegokolwiek postanowienia Warunków nie oznacza jakiegokolwiek zrzeczenia się wykonania tego postanowienia.

 

18.9 Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie odpowiadać wobec drugiej strony z tytułu niewykonania, niewłaściwego wykonania lub opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z Warunków (innych niż zobowiązania do uiszczenia płatności na rzecz Adobe), których przyczyną są nieprzewidziane zdarzenia występujące po dacie wejścia w życie Warunków i pozostające poza uzasadnioną kontrolą stron, takie jak strajki, blokady, działania wojenne, akty terrorystyczne, zamieszki, katastrofy naturalne lub odmowy udzielenia licencji przez organy administracji publicznej lub inne agencje rządowe, w zakresie, w jakim zdarzenie takie uniemożliwia lub opóźnia realizację zobowiązań przez dotkniętą nim stronę i w jakim strona ta nie jest w stanie uzasadnionym kosztem zapobiec wystąpieniu przypadku siły wyższej lub usunąć jego skutków.

 

19. Ustawa o prawie autorskim w cyfrowym tysiącleciu (DMCA). Adobe przestrzega Praw Własności Intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od użytkowników Adobe. Adobe będzie reagować na jednoznaczne oświadczenia o naruszeniu prawa autorskiego zgodnie z ustawą o prawie autorskim w cyfrowym tysiącleciu (Digital Millennium Copyright Act) („DMCA”). Więcej informacji na temat zasad i praktyk Adobe w zakresie ochrony Praw Własności Intelektualnej można znaleźć tutaj.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-pl_PL-20200416