Ogólne warunki użytkowania Adobe

 

 

Opublikowano 16 marca 2020 r. Data wejścia w życie: 16 kwietnia 2020 r. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze wersje.

 

KWESTIE ROZSTRZYGANIA SPORÓW PODLEGAJĄ POSTANOWIENIOM O OBOWIĄZKU ARBITRAŻU I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SPORACH ZBIOROWYCH OKREŚLONYM W PARAGRAFIE 14 (ROZSTRZYGANIE SPORÓW) NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI POSTANOWIENIAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH POSTANOWIEŃ O OBOWIĄZKU ARBITRAŻU I ZOBOWIĄZANIA DO NIEPRZYSTĘPOWANIA DO SPORÓW ZBIOROWYCH, POWINIEN NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG I OPROGRAMOWANIA.

 

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania („Warunki Ogólne”), wszelkie mające zastosowanie Warunki Dodatkowe (zob. paragraf 1.2 „Warunki Dodatkowe”), zwane łącznie „Warunkami”, regulują korzystanie przez Użytkownika z oferowanego przez Adobe serwisu WWW, obsługi klienta, forów dyskusyjnych i innych interaktywnych usług lub obszarów, usług takich jak Creative Cloud (zwanych łącznie „Usługami”) wraz z oprogramowaniem udostępnianym przez Adobe w ramach tych Usług, a także wszelkich aplikacji (w tym aplikacji mobilnych), Plików Przykładowych i Plików Zawartości (zgodnie z definicjami określonymi poniżej), skryptów, zestawów instrukcji i powiązanej dokumentacji (zwanych łącznie „Oprogramowaniem”). Jeśli Użytkownik zaakceptował Warunki subskrypcji i anulowania, to również one zostają włączone do definicji terminu „Warunki”. Warunki subskrypcji i anulowania nie mają zastosowania do Użytkowników, którzy korzystają z Usług i Oprogramowania za pośrednictwem programu Adobe Value Incentive Plan („VIP”); stosuje się natomiast pozostałe części niniejszych Warunków, które regulują dostęp Użytkownika do tych Usług i Oprogramowania oraz używanie ich. Jeśli Użytkownik zawarł z Adobe inną umowę dotyczącą konkretnych Usług lub konkretnego Oprogramowania, warunki takiej umowy mają znaczenie rozstrzygające w razie sprzeczności z niniejszymi Warunkami.

 

Aby założyć indywidualne konto Adobe ID, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat. Instytucje korzystające z oferty licencji imiennych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą wystawiać dzieciom poniżej 13 roku życia identyfikatory Adobe ID na poziomie korporacyjnym, zgodnie z postanowieniami Warunków dodatkowych dotyczących szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

1. Umowa użytkownika z Adobe

 

1.1 Obowiązujące prawo i podmiot zawierający umowę. Jeśli Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie Ameryki Północnej, w tym w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych Ameryki wraz z wszelkimi należącymi do nich terytoriami i posiadłościami oraz bazami wojskowymi (niezależnie od lokalizacji), zawiera umowę w relacji ze spółką Adobe Inc. zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, a niniejsze Warunki podlegają prawom stanu Kalifornia w USA, chyba że przepisy prawa federalnego Stanów Zjednoczonych stanowią inaczej, przy czym normy kolizyjne wyłącza się. Jeśli Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie kraju poza Ameryką Północną, wchodzi w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, a Warunki podlegają prawu Irlandii. W przypadku klientów zamieszkałych w Australii spółka Adobe Systems Software Ireland Limited występuje jako upoważniony przedstawiciel Adobe Systems Pty Ltd. i przystępuje do niniejszej umowy na mocy swoich uprawnień jako przedstawiciel spółki Adobe Systems Pty Ltd. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa krajowego. Nie jest intencją Adobe ograniczanie tych uprawnień w sposób sprzeczny z prawem.

 

1.2 Warunki Dodatkowe. Usługi i Oprogramowanie Adobe są udostępniane Użytkownikowi na licencji, a nie sprzedawane, i mogą podlegać również następującym warunkom dodatkowym lub wybranym z nich („Warunki Dodatkowe”). W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Dodatkowych w odniesieniu do danej Usługi lub danego Oprogramowania znaczenie rozstrzygające mają Warunki Dodatkowe. Warunki Dodatkowe mogą ulec zmianie zgodnie z paragrafem 1.6 (Zmiany Warunków).

 

 

 

 

1.3 Użytkownicy Biznesowi. Jeśli Użytkownik otrzymał „Uprawnienie” (definiowane jako prawo do korzystania z Oprogramowania i Usług, uzyskiwania do nich dostępu i ich eksploatacji) od organizacji lub grupy, co obejmuje w szczególności firmy lub inne podmioty komercyjne, jednostki administracji publicznej, organizacje non-profit lub instytucje edukacyjne (przy czym każdy z takich podmiotów jest dalej zwany „Przedsiębiorstwem”) na podstawie jednego z planów Adobe dla firm (na przykład planu Creative Cloud dla zespołów, Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Document Cloud), wówczas (A) Użytkownik jest „Użytkownikiem Biznesowym” z danego Przedsiębiorstwa; (B) profil konta Adobe tego Użytkownika powiązany z danym Uprawnieniem jest „Profilem Biznesowym”; a także (C) termin „Użytkownik” użyty w niniejszych Warunkach będzie odnosić się do tego Przedsiębiorstwa. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem Biznesowym, to zgadza się, że w związku z faktem, że Użytkownik otrzymał Uprawnienie od Przedsiębiorstwa: (1) Adobe może umożliwić temu Przedsiębiorstwu dostęp do Profilu Biznesowego Użytkownika i całej przechowywanej na nim treści, niezależnie od tego, czy została przesłana po dacie ostatniej aktualizacji Warunków, czy też przed tą datą; w tym umożliwić Przedsiębiorstwu używanie, usuwanie, przechowywanie i kontrolowanie Profilu Biznesowego i treści Użytkownika; (2) korzystanie przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania podlega umowie zawartej przez Przedsiębiorstwo z Adobe; (3) Adobe może przekazywać Przedsiębiorstwu dane osobowe Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem Biznesowym, który otrzymał Uprawnienia od wielu Przedsiębiorstw, to może mieć osobne Profile Biznesowe powiązane z poszczególnymi Przedsiębiorstwami. Użytkownik Biznesowy może podlegać różnym umowom z Przedsiębiorstwem lub zobowiązaniom wobec Przedsiębiorstwa, wpływającym na Profil Biznesowy lub Zawartość Użytkownika. Adobe nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika takich umów lub niedopełnienie zobowiązań. Jeśli Użytkownik nie otrzymał Uprawnień od Przedsiębiorstwa (jeśli nabył na przykład plan Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników i uzyskał Uprawnienia w ramach tego planu) to (a) jest „Użytkownikiem Indywidualnym”; (b) jego profil Adobe jest profilem osobistym; (c) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień określonych w „Zasadach ochrony prywatności”, Użytkownik jest jedyną osobą mającą dostęp do całej Zawartości na swoim koncie osobistym lub w profilu osobistym oraz sprawuje nad nią wyłączną kontrolę; (d) termin „Użytkownik” użyty w niniejszych Warunkach Ogólnych odnosi się do Użytkownika jako osoby fizycznej. Jeśli Użytkownik otrzymał Uprawnienia zarówno na podstawie planu osobistego, jak i od Przedsiębiorstwa, to jest zarówno Użytkownikiem Indywidualnym, jak i Użytkownikiem Biznesowym: korzystając z Uprawnień uzyskanych na podstawie planu osobistego, jest Użytkownikiem Indywidualnym, natomiast korzystając z Uprawnień przyznanych przez Przedsiębiorstwo, jest Użytkownikiem Biznesowym.

 

1.4 Domeny e-mail należące do Przedsiębiorstwa. Użytkownik Indywidualny lub Użytkownik Biznesowy może utworzyć konto Adobe z użyciem adresu e-mail przekazanego lub przydzielonego mu przez Przedsiębiorstwo (na przykład adresu służbowego). Jeśli Przedsiębiorstwo nawiązało bezpośrednią relację z Adobe, to może dodać do niej konto Użytkownika. W takiej sytuacji Przedsiębiorstwo może — za uprzednim powiadomieniem — przenieść konto Użytkownika na konto Przedsiębiorstwa. Oznacza to, że Przedsiębiorstwo może (A) uzyskać dostęp do tego konta; (B) przejąć kontrolę nad kontem i jego Zawartością, niezależnie od tego, czy została ona zapisana, przesłana lub zaimportowana po dacie ostatniej aktualizacji tych Warunków, czy też przed tą datą; (C) zalecić przeniesienie Zawartości innej niż Zawartość Biznesowa powiązanej z takim kontem na nowe konto, utworzone z użyciem adresu e-mail niezwiązanego z Przedsiębiorstwem. Użytkownik — jako osoba fizyczna lub Użytkownik Biznesowy — potwierdza również, że Adobe może przekazywać Przedsiębiorstwu jego dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Przedsiębiorstwo miało dostęp do jego konta i profilu, kontrolę nad nim i możliwość przechowywania go lub usuwania, nie powinien używać na potrzeby takiego konta adresu e-mail należącego do Przedsiębiorstwa. Informacje o sposobie zmiany adresu e-mail powiązanego z kontem podano na tej stronie.

 

1.5 Prawo własności. Użytkownik (odpowiednio jako Przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna) ma wszelkie prawa, w tym prawo własności, do Zawartości Użytkownika. Adobe nie rości sobie prawa własności do Zawartości Użytkownika.

 

1.6 Zmiany Warunków. Adobe może co pewien czas wprowadzać zmiany Warunków, powiadamiając o tym Użytkownika przez zmianę daty podanej na początku tych Warunków, a w pewnych sytuacjach udzielając także dodatkowych powiadomień. Użytkownik powinien regularnie przeglądać te Warunki. O ile nie wskazano inaczej, zmodyfikowane Warunki wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, a kontynuując korzystanie z Usług i Oprogramowania, Użytkownik potwierdza swoją akceptację tych zmian. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych Warunków, ma obowiązek zaprzestać używania Usług i Oprogramowania.

 

2. Zasady ochrony prywatności

 

2.1 Prywatność. Informacje o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania informacji o Użytkowniku i używanych przez niego aplikacjach i serwisach internetowych Adobe, a także o dostępie do tych informacji przez Adobe podano w Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe. Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi jego informacji na tej stronie.

 

2.2 Dostęp Adobe do Zawartości Użytkownika. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, Adobe będzie uzyskiwać ograniczony dostęp do Zawartości Użytkownika (zgodnie z definicją tego terminu podaną w paragrafie 4.1 „Zawartość”), w tym wyświetlać ją lub odsłuchiwać. Adobe może na przykład potrzebować dostępu do Zawartości Użytkownika, w tym możliwości jej wyświetlenia lub odsłuchania, w celu (A) odpowiedzi na Informację Zwrotną lub na zgłoszenie problemu; (B) wykrywania naruszeń zasad ochrony prywatności, bezpieczeństwa lub przepisów prawnych oraz problemów technicznych, zapobiegania ich wystąpieniu lub eliminacji ich skutków; a także (C) egzekwowania niniejszych Warunków. Zautomatyzowane systemy Adobe mogą analizować Zawartość Użytkownika z użyciem takich technik, jak uczenie maszynowe, w celu doskonalenia Usług i Oprogramowania oraz środowiska obsługi Użytkownika. Więcej informacji na temat technik uczenia maszynowego stosowanych przez Adobe podano tutaj.

 

2.3 Umowa dotycząca przetwarzania danych. Tam, gdzie informacje o kliencie obejmują dane osobowe i gdzie Użytkownik spełnia definicję „Administratora Danych Osobowych” a Adobe jest „Podmiotem Przetwarzającym” zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), do przetwarzania tych danych osobowych stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy z Adobe dotyczącej przetwarzania danych („Umowa o przetwarzanie danych”), dostępnej tutaj, wraz ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, włączone przez przywołanie do niniejszych Warunków.

 

2.4 Wrażliwe dane osobowe. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Usług i Oprogramowania w celu gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania Wrażliwych Danych Osobowych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie udostępniać Wrażliwych Danych osobowych Adobe ani zewnętrznych dostawców Adobe. Termin „Wrażliwe Dane Osobowe” oznacza informacje o osobie fizycznej dotyczące kwestii finansowych, preferencji seksualnych lub stanu zdrowia, dane medyczne podlegające ochronie na mocy stosownych ustaw, dane biometrycznych (stosowane w celu jednoznacznego identyfikowania osoby fizycznej), dane osobowe dzieci podlegające ochronie na mocy stosownych ustaw (na przykład dane osobowe, o których mowa w obowiązującej w USA ustawie o ochronie prywatności dzieci w Internecie — Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA), a także wszelkie inne rodzaje informacji objęte tym terminem lub terminami zbliżonymi (na przykład „dane osobowe objęte szczególną ochroną” lub „kategorie szczególne danych osobowych”), użytymi w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych lub prywatności.

 

2.5 Przekazywanie danych osobowych. Adobe przetwarza i przechowuje informacje w USA i w innych krajach. Korzystając z aplikacji i serwisów internetowych Adobe, Użytkownik akceptuje fakt, że udziela Adobe upoważnienia do przesyłania danych osobowych Użytkownika do innych krajów, w których Adobe i jej partnerzy prowadzą działalność. Na przykład dane osobowe zgromadzone od użytkowników w Chinach zostaną wyeksportowane poza Chiny.

 

3. Korzystanie z Usług i Oprogramowania

 

3.1 Licencja. Użytkownik może korzystać z Usług i Oprogramowania udostępnianych przez Adobe pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków oraz obowiązującego prawa. Licencje Użytkownika tracą ważność z upływem okresu obowiązywania określonego w dokumencie zamówienia. Wersje Usług i Oprogramowania dostępne w dniu odnowienia mogą różnić się od wersji dostępnych przy pierwszym zakupie licencji od Adobe. Wersje usług i oprogramowania obsługiwane przez Adobe podano na tej stronie.  Użytkownik oświadcza, że jego decyzja o zakupie Oprogramowania lub Usług nie zależy od wprowadzenia w przyszłości określonych funkcji lub opcji ani nie opiera się na ustnych lub pisemnych komentarzach Adobe dotyczących przyszłych funkcji lub opcji.

 

3.2 Majątek intelektualny Adobe. Firma Adobe i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, w tym prawa własności i udziały dotyczące Usług lub Oprogramowania. Z zastrzeżeniem odmiennych przypadków określonych w Warunkach, Adobe nie udziela Użytkownikowi żadnych praw dotyczących patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw w odniesieniu do elementów zawartych w Oprogramowaniu lub Usługach. Adobe zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone na mocy niniejszych Warunków.  

 

3.3 Przechowywanie danych. Adobe zaleca Użytkownikowi regularne tworzenie kopii zapasowych jego Zawartości oraz Czcionek Creative Cloud Klienta w innej lokalizacji, jeśli Usługi udostępniają przestrzeń dyskową i funkcja ta została włączona w ramach odpowiednich Usług. Adobe może nałożyć uzasadnione ograniczenia techniczne dotyczące wielkości plików i przestrzeni dyskowej, ograniczenia mocy obliczeniowej lub inne ograniczenia techniczne. Adobe może zawiesić Usługi do czasu, aż ilość przestrzeni dyskowej zajętej przez Użytkownika znajdzie się w granicach określonych dla jego konta. Adobe podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby umożliwić Użytkownikowi przeniesienie jego Zawartości z Usług Adobe z końcem okresu obowiązywania licencji. Takie przeniesienie należy zakończyć w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy licencyjnej Użytkownika. Po zakończeniu tego 30-dniowego okresu przeniesienia Adobe zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkiej Zawartości Użytkownika. Użytkownik powinien przed zakończeniem okresu licencji pobrać Zawartość zapisaną przez siebie w ramach Usług.

 

3.4 Zawartość generowana przez Użytkownika. Adobe może udostępniać na swoich serwerach treści generowane przez użytkowników. Korzystając z Usług Adobe, Użytkownik może napotkać zawartość generowaną przez innych użytkowników, którą uzna za obraźliwą lub niepokojącą. W takich przypadkach jedynym środkiem zaradczym dostępnym dla Użytkownika jest natychmiastowe zaprzestanie przeglądania tej zawartości. Jeśli taka opcja jest dostępna, można także nacisnąć przycisk „Zgłoś”, aby zgłosić Adobe taką zawartość.

 

3.5 Pliki Przykładowe.Pliki Przykładowe” oznaczają pliki audio i wideo, pliki graficzne oraz pliki o innej zawartości dostarczone przez Adobe i przeznaczone do użycia w samouczkach, prezentacjach i w innych celach związanych z wykorzystaniem próbnym. Pliki takie mogą być oznaczone jako pliki przykładowe. Plików Przykładowych nie można używać do jakichkolwiek celów innych niż te, do jakich zostały przeznaczone. Użytkownik nie może rozpowszechniać Plików Przykładowych w sposób, który umożliwiłby osobom trzecim otwieranie, używanie, pobieranie lub wyodrębnianie Plików Przykładowych w postaci samodzielnego pliku; ponadto Użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw do Plików Przykładowych.

 

3.6 Pliki Zawartości.Pliki Zawartości” oznaczają zasoby Adobe udostępniane w ramach Oprogramowania i Usług. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień określonych w dokumentacji lub poszczególnych umowach licencyjnych (a w szczególności w Warunkach Dodatkowych), Adobe udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieuprawniającej do udzielania dalszych licencji i niepodlegającej przeniesieniu licencji na używanie Plików Zawartości w celu tworzenia zastosowania końcowego (tzn. pochodnej aplikacji lub produktu będących dziełem Użytkownika), w ramach którego Użytkownik osadza Pliki Zawartości lub ich pochodne („Zastosowanie Końcowe”). Użytkownik może modyfikować Pliki Zawartości przed osadzeniem ich w Zastosowaniu Końcowym. Użytkownik może powielać i rozpowszechniać Pliki Zawartości tylko w połączeniu z Zastosowaniem Końcowym; niedozwolone jest natomiast rozpowszechnianie tych Plików Zawartości w formacie autonomicznym, poza Zastosowaniem Końcowym.

 

3.7 Bezpłatne plany subskrypcyjne, oferty promocyjne i wersje próbne. Adobe może według własnego wyłącznego uznania oferować bezpłatne plany, promocje i okresy próbne. Jeśli Użytkownikowi udzielono bezpłatnego lub próbnego dostępu do Usług i Oprogramowania, dostęp ten podlega niniejszym Warunkom. W dowolnym momencie przed rozpoczęciem okresu bezpłatnego lub próbnego albo w jego trakcie Adobe może bez uprzedzenia zakończyć ten dostęp, nie ponosząc z tego tytułu żadnych zobowiązań wobec Użytkownika w zakresie, w jakim dopuszcza to obowiązujące prawo, kierując się dowolnymi przesłankami, w tym działając w celu eliminacji nadużyć okresu próbnego lub bezpłatnego dostępu. Jeśli Użytkownik chce kontynuować korzystanie z Usług lub Oprogramowania po zakończeniu okresu bezpłatnego lub próbnego dostępu, musi wykupić płatną subskrypcję (jeśli jest dostępna), chyba że Adobe udostępni inne możliwości. W okresie bezpłatnym lub próbnym do Oprogramowania i Usług nie mają zastosowania żadne gwarancje bezpośrednie lub domniemane; wszelkie Oprogramowanie i Usługi są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują („as is”), w tym z wszelkimi istniejącymi w nich wadami. W ramach takiej oferty nie jest dostępne wsparcie techniczne ani pomoc innego rodzaju.

 

3.8 Wersja nieprzeznaczona do sprzedaży. Adobe może ponadto oznaczyć Oprogramowanie lub Usługi jako wersję „próbną”, „testową”, „nieprzeznaczoną do sprzedaży” lub w inny podobny sposób („Wersja Nieprzeznaczona do Sprzedaży”). Użytkownik może zainstalować Wersję Nieprzeznaczoną do Sprzedaży i korzystać z niej tylko w okresie i celu określonym przez Adobe w odniesieniu do takiej Wersji. Niedozwolone jest wykorzystanie jakichkolwiek materiałów wytworzonych za pomocą Wersji Nieprzeznaczonej do Sprzedaży do celów komercyjnych. 

 

3.9 Usługa Adobe Talent

(A) Użytkownik nie może zamieszczać ofert pracy, które wskazują na konkretne konkursy lub inne sposobności wymagające od kandydatów nieodpłatnej pracy twórczej wykonywanej na konkretne zlecenie. Wszelkie oferty tego rodzaju mogą być usuwane, przy czym nie przysługuje zwrot kosztów.

(B) Adobe oferuje rekruterom i firmom, które poszukują i chcą zatrudnić artystów, płatną usługę „Talent Search”. Przesyłając publiczny profil lub publiczny projekt za pośrednictwem Usług, Użytkownik zgadza się, że te publiczne informacje mogą zostać uwzględnione w wynikach wyszukiwania generowanych przez usługę Talent Search. 

 

3.10 Czcionki Creative Cloud Klienta

(A) W odniesieniu do każdej czcionki lub pliku czcionki przesłanych lub wprowadzonych przez Użytkownika do Usług i Oprogramowania („Czcionki Creative Cloud Klienta”) Użytkownik oświadcza, że ma wszelkie prawa niezbędne do umożliwienia Adobe używania, powielania, wyświetlania, udostępniania w hostingu i dystrybucji tych Czcionek Creative Cloud Klienta w ramach Usług i Oprogramowania do wykorzystania przez Użytkownika. Czcionki Creative Cloud Klienta nie stanowią Zawartości w rozumieniu określonym w Warunkach. Adobe nie gwarantuje, że każda Czcionka Creative Cloud Klienta będzie zgodna z Usługami lub Oprogramowaniem lub odpowiednia do użycia w połączeniu z nimi.

(B) W przypadku, gdy Adobe stwierdzi lub uzyska od osoby trzeciej informację, że Użytkownik nie ma praw, o których oświadcza w paragrafie 3.10.A (Czcionki Creative Cloud Klienta) lub że jego Czcionki Creative Cloud Klienta naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, Adobe może usunąć takie Czcionki Creative Cloud Klienta z konta Użytkownika, z Usług lub z Zawartości, w której je wykorzystano. Jeśli Adobe usunie Czcionki Creative Cloud Klienta z konta Użytkownika, z Usług lub z Zawartości, w której je wykorzystano, wygląd tej Zawartości może ulec zmianie. Informacje na temat tych zmian podano tutaj.

(C) Użytkownik może w dowolnym momencie odebrać dostęp Adobe do Czcionek Creative Cloud Klienta i związane z tym uprawnienia Adobe, usuwając te Czcionki Creative Cloud Klienta z Usługi.

(D) Adobe zastrzega sobie prawo do usunięcia Czcionek Creative Cloud Klienta w sytuacji, gdy konto Użytkownika zostanie zamknięte lub usunięte. Pewne kopie Czcionek Creative Cloud Klienta mogą jednak zostać zachowane w ramach rutynowych kopii zapasowych Adobe.

(E) Adobe może zbierać informacje związane z używaniem Czcionek Creative Cloud Klienta przez Użytkownika, w tym nazwy przesłanych przez niego Czcionek Creative Cloud Klienta oraz sposób, w jaki Użytkownik z nich korzysta.

 

3.11 Inne typy licencji

(A) Wersja przedpremierowa lub beta. Adobe może oznaczyć Oprogramowanie, Usługi lub ich elementy jako wersję przedpremierową albo wersję beta („Wersja Beta”). Wersja Beta nie stanowi ostatecznego produktu i może zawierać błędy potencjalnie skutkujące awariami systemu, innymi defektami oraz utratą danych. Adobe może nie zdecydować się na wprowadzenie Wersji Beta do obrotu handlowego. Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Wersji Beta i zniszczenia jej wszystkich posiadanych kopii na żądanie Adobe. Użytkownik zgadza się, że w zamian za możliwość korzystania przez niego z Wersji Beta firma Adobe może gromadzić dane o takim wykorzystaniu w celu doskonalenia swoich produktów oraz personalizacji środowiska obsługi Użytkownika, niezależnie od tego, czy Użytkownik wycofał zgodę na gromadzenie danych w produktach w wersji innej niż Wersja Beta. Jeśli Użytkownik nie chce, aby były gromadzone informacje o korzystaniu przez niego z Wersji Beta, musi zaprzestać jej użytkowania, dezinstalując tę Wersję Beta lub korzystając z innej niż Wersja Beta wersji Usług lub Oprogramowania. Wszelkie zawarte z Użytkownikiem odrębne umowy dotyczące Wersji Beta mają pierwszeństwo przed niniejszymi postanowieniami.

(B) Wersja edukacyjna. Jeśli Adobe oznaczy Oprogramowanie lub Usługi jako wersję do zastosowania przez użytkowników z sektora edukacji („Wersja Edukacyjna”), to Użytkownik może korzystać z takiej Wersji Edukacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy spełnia wymogi określone na tej stronie. Użytkownik może zainstalować Wersję Edukacyjną i korzystać z niej wyłącznie w kraju, w którym spełnia warunki pozwalające na zakwalifikowanie go jako użytkownika z sektora edukacji. Jeśli Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, słowo „kraj” w poprzednim zdaniu oznacza cały Europejski Obszar Gospodarczy.

 

3.12 Oprogramowanie i usługi osób trzecich. Usługi i Oprogramowanie mogą zawierać usługi i oprogramowanie osób trzecich, a Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków określonych przez takie osoby trzecie. Niektóre z warunków mających zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania podano na tej stronie. Dostęp do usług i oprogramowania osób trzecich jest oferowany tylko grzecznościowo, a Adobe nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi i oprogramowanie.

 

4. Zawartość Użytkownika

 

4.1 Zawartość.Zawartość” oznacza dowolne teksty, informacje lub materiały, takie jak pliki audio lub wideo, dokumenty elektroniczne oraz obrazy przesyłane przez Użytkownika do Usług lub Oprogramowania lub w nich tworzone w związku z korzystaniem przez niego z Usług. Użytkownikowi nie wolno przesyłać Zawartości, która jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Adobe zastrzega sobie prawo do usunięcia Zawartości albo ograniczenia dostępu do Zawartości, Usług i Oprogramowania, jeśli stwierdzi, że jakikolwiek element Zawartości Użytkownika narusza niniejsze Warunki. Adobe nie sprawdza całej Zawartości przesyłanej do Usług lub Oprogramowania, ale zastrzega sobie prawo do skorzystania z dostępnych technologii i procesów oraz usług innych dostawców w celu sprawdzania Zawartości pod kątem niektórych rodzajów nielegalnych treści (np. pornografii dziecięcej), a także innych obraźliwych treści i zachowań (np. powtarzających się aktywności, które wskazują na spamowanie albo phishing, lub słów kluczowych, które wskazują, że treści dla dorosłych zostały opublikowane poza wyznaczonymi do tego miejscami).

 

4.2 Licencje na Zawartość Użytkownika niezbędne do eksploatacji Usług i Oprogramowania. Przesyłając swoją Zawartość do Usług i Oprogramowania, Użytkownik udziela Adobe niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, podlegającej przenoszeniu, dopuszczającej udzielanie dalszych licencji oraz wolnej od tantiem licencji na używanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie (np. w celu lepszej prezentacji Zawartości Użytkownika), publiczne wykonywanie i tłumaczenie Zawartości wyłącznie w celach oferowania i doskonalenia Usług i Oprogramowania.

 

4.3 Udostępnianie Zawartości Użytkownika

(A) Udostępnianie. Niektóre Usługi i Oprogramowanie mogą obejmować funkcje umożliwiające Użytkownikowi upublicznianie Zawartości lub udostępnianie jej innym użytkownikom. „Udostępnianie” oznacza wysyłanie pocztą elektroniczną, publikowanie, transmitowanie (w tym strumieniowo), przesyłanie lub udostępnianie zawartości, czy to Adobe czy innym użytkownikom, w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania. Inni użytkownicy mogą wykorzystywać, kopiować, modyfikować i ponownie udostępniać Zawartość Użytkownika na wiele sposobów. Jako że to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Udostępnianą Zawartość, powinien starannie rozważyć decyzję o udostępnieniu.

(B) Ograniczenia dostępu. Adobe nie monitoruje działań innych osób w odniesieniu do Zawartości Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie i zastosowanie odpowiednich ograniczeń dostępu do swojej Zawartości. Jeśli Użytkownik nie wybierze poziomu ograniczeń dostępu do swojej Zawartości, system może przyjąć domyślnie najmniej rygorystyczne ustawienia. Obowiązkiem Użytkownika jest poinformowanie innych użytkowników o dozwolonych sposobach udostępniania jego Zawartości oraz dostosowanie ustawień związanych z dostępem do tej Zawartości i jej udostępnianiem.

(C) Komentarze. Komentarze przesyłane za pośrednictwem Usług i Oprogramowania nie są anonimowe i mogą być wyświetlane przez innych użytkowników. Komentarze Użytkownika mogą być usuwane przez niego samego, innych użytkowników lub Adobe.

 

4.4 Cofnięcie licencji. Użytkownik może w dowolnej chwili cofnąć licencję na swoją Zawartość i odebrać prawa udzielone firmie Adobe, usuwając tę Zawartość z Usługi. Jednak niektóre kopie Zawartości Użytkownika mogą być przechowywane w ramach rutynowych kopii zapasowych Adobe. 

 

4.5 Informacje Zwrotne. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywać Adobe pomysłów, sugestii, propozycji lub raportów z awarii („Informacji Zwrotnych”). Jeśli jednak Użytkownik przekaże Adobe takie Informacje Zwrotne, niniejszym udziela Adobe niewyłącznej, nieodwołalnej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie, dopuszczającej udzielanie dalszych licencji, podlegającej przenoszeniu oraz wolnej od tantiem licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, zlecanie wykonania, oferowanie sprzedaży, importowanie, eksportowanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i publiczne wykonywanie tych Informacji Zwrotnych.

 

5. Konto

 

5.1 Dane konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania zachodzące za pośrednictwem jego konta, także wtedy, gdy to nie on wykonał działanie albo zostało ono wykonane bez jego wiedzy lub zgody. Jeśli Użytkownik uzyska informację o jakimkolwiek przypadku nieuprawnionego użycia swojego konta, powinien niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe. Użytkownik nie może (A) udostępniać danych konta innym osobom (poza uprawnionym administratorem konta), czy to celowo, czy nieumyślnie; ani (B) korzystać z konta innej osoby. Administrator konta może wykorzystywać dane konta, aby zarządzać korzystaniem z Usług i Oprogramowania przez Użytkownika oraz jego dostępem do Usług i Oprogramowania. W przypadku usługi PhoneGap firma Adobe zastrzega sobie prawo do monitorowania i egzekwowania limitów i ograniczeń określonych w planie subskrypcyjnym, w tym naliczania Użytkownikowi opłat za ich przekroczenie.

 

5.2 Brak aktywności na bezpłatnym koncie. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktywności na koncie, co oznacza, że ma obowiązek okresowo logować się na to konto, aby uniknąć zakłóceń lub utraty dostępu do Usług i Oprogramowania albo zamknięcia konta. Jeśli Użytkownik nie loguje się okresowo na konto, Adobe zastrzega sobie prawo do uznania tego konta za nieaktywne. Użytkownik akceptuje, że Adobe może w takiej sytuacji zamknąć to konto. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zamknięcia konta utraci dostęp do wszelkiej zapisanej na nim Zawartości. Adobe podejmie próbę powiadomienia Użytkownika przed zamknięciem jego konta z powodu braku aktywności. Uściślając, niniejszy paragraf 5.2 (Brak aktywności na koncie) nie ma zastosowania do kont płatnych, w przypadku których nie doszło do naruszenia warunków.

 

6. Zachowanie Użytkownika

 

6.1 Odpowiedzialne wykorzystanie. Do społeczności Adobe należą użytkownicy, którzy oczekują od innych uprzejmości i profesjonalizmu. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług i Oprogramowania w sposób odpowiedzialny.

 

6.2 Niedozwolone użytkowanie. Użytkownik nie może korzystać z Usług lub Oprogramowania w sposób niedozwolony. Niedozwolone jest na przykład:

(A) używanie Usług lub Oprogramowania bez pisemnej licencji lub umowy z Adobe lub z naruszeniem takiej licencji lub umowy;

(B) kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie w hostingu lub w formie transmisji strumieniowej, odsprzedawanie Usług lub Oprogramowania oraz udzielanie dalszych licencji na Usługi lub Oprogramowanie;

(C) umożliwianie korzystania lub zezwalanie innym na korzystanie z Usług lub Oprogramowania z użyciem danych konta Użytkownika;

(D) oferowania, używania lub zezwalania na używanie Usług lub Oprogramowania w ramach działalności polegającej na świadczeniu usług komputerowych, w usłudze outsourcingowej osoby trzeciej, w formie opartej na subskrypcji lub uczestnictwie, na zasadzie biura usług, na zasadzie podziału czasu (time sharing), w ramach usługi udostępnianej w hostingu, albo na rzecz innej osoby trzeciej;

(E) używanie Oprogramowania w celu budowania wszelkiego rodzaju baz lub zbiorów danych;

(F) uzyskiwanie lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do Usług lub Oprogramowania w sposób inny niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego lub autoryzowanego przez Adobe;

(G) stosowanie obejść ograniczeń dostępu lub wykorzystania zapobiegających określonym sposobom korzystania z Usług lub Oprogramowania;

(H) udostępnianie Zawartości lub Czcionek Creative Cloud Klienta albo podejmowanie innych zachowań naruszających Prawa Własności Intelektualnej innych osób, gdzie „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie osobiste, prawa do znaków handlowych i znaków towarowych, patenty, tajemnice handlowe, prawa wynikające z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo do zachowania prywatności, prawo do upubliczniania i wszelkie inne prawa własności;

(I) udostępnianie Zawartości obejmującej treści sprzeczne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, nieprzyzwoite, prezentujące przemoc, mające charakter nękający, będące skutkiem czynu zabronionego, zawierające pomówienia bądź oszczerstwa, wulgarne, lubieżne, mające charakter profanacji, naruszające prywatność innych osób lub nienawistne albo treści budzącej inne zastrzeżenia;

(J) udostępnianie Zawartości, która przedstawia osoby nieletnie w sposób je seksualizujący lub która ma na celu ułatwianie niewłaściwych interakcji z osobami nieletnimi, z innymi użytkownikami Adobe lub z osobami postronnymi;

(K) podawanie się za inną osobę lub podmiot lub podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących powiązań Użytkownika z inną osobą lub podmiotem;

(L) podejmowanie prób dezaktywowania, uszkodzenia albo zniszczenia Usług lub Oprogramowania;

(M) przekazywanie, przesyłanie, przechowywanie lub udostępnianie Zawartości, Czcionek Creative Cloud Klienta lub kodu zawierających wirusy, szkodliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub dowolne składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Usług lub Oprogramowania;

(N) zakłócanie, utrudnianie i uniemożliwianie innym użytkownikom korzystania z Usług lub Oprogramowania (np. poprzez prześladowanie — stalking, zastraszanie czy nękanie innych osób, podżeganie do popełnienia aktów przemocy lub samookaleczenia, w tym promowanie takich zachowań);

(O) branie udziału w łańcuszkach szczęścia, piramidach finansowych, phishingu, spamowaniu i oszustwach oraz rozsyłaniu innego rodzaju niechcianych wiadomości;

(P) reklamowanie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek produktów i usług z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik uzyskał na to wcześniejszą pisemną zgodę Adobe;

(Q) korzystanie z technik eksploracji danych lub tym podobnych metod gromadzenia i wyodrębniania danych w związku z Usługami lub Oprogramowaniem, w tym przejmowanie danych (data scraping) na potrzeby technik uczenia maszynowego lub w innych celach;

(R) sztuczne manipulowanie Usługami lub Oprogramowaniem albo zakłócanie ich działania (na przykład manipulowanie pozytywnymi ocenami w usłudze Behance lub kierowanie użytkowników do serwisów osób trzecich);

(S) tworzenie kont Adobe w celu naruszania niniejszych warunków lub obchodzenia zasad zamykania kont albo innych działań podejmowanych przez Adobe;

(T) manipulowanie Usługami lub Oprogramowaniem lub wyświetlanie ich w inny sposób w wyniku stosowania ramek lub innych technologii nawigacyjnych;

(U) naruszanie obowiązującego prawa.

 

7. Opłaty i płatność

 

7.1 Podatki i opłaty na rzecz osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszelkich należnych podatków oraz opłat na rzecz osób trzecich (w tym na przykład opłat za połączenia telefoniczne, przesyłanie danych w sieciach komórkowych, usługi internetowe, abonamenty za przesyłanie danych w sieciach telekomunikacyjnych, prowizje z tytułu płatności kartami kredytowymi oraz koszty wymiany walut, koszty realizacji transakcji zagranicznych). Opłaty te nie stanowią zobowiązań Adobe. Informacji na temat opłat udziela odpowiednia instytucja finansowa. Adobe może podjąć kroki zmierzające do windykacji należnych kwot. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów. Jeśli Użytkownik znajduje się w kraju innym niż podmiot Adobe, z którym zawiera transakcję (tj. Adobe Inc. w przypadku klientów z Ameryki Północnej albo Adobe Systems Software Ireland Limited w przypadku klientów ze wszystkich pozostałych krajów), płatności będą realizowane na rzecz podmiotu zagranicznego.

 

7.2 Dane karty kredytowej. Użytkownik upoważnia Adobe do przechowywania wybranej przez niego metody płatności i używania jej w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania zgodnie z zasadami opisanymi w „Warunkach subskrypcji i anulowania”. Aby uniknąć przerwy w dostępie Użytkownika do usługi, Adobe może podejmować próby uzyskania aktualnych jego danych rozliczeniowych, uczestnicząc w programach w tym zakresie oferowanych przez operatora karty. Użytkownik upoważnia Adobe do dalszego obciążania rachunku Użytkownika z użyciem tak uzyskanych informacji.

 

8. Oświadczenia Użytkownika i jego zobowiązanie do zabezpieczenia przed roszczeniami

 

8.1 Oświadczenie. Przesyłając Zawartość w ramach korzystania z Usług lub Oprogramowania, Użytkownik potwierdza, że ma: (A) wszystkie niezbędne licencje i uprawnienia do użytkowania i Udostępniania takiej Zawartości oraz (B) prawa niezbędne do udzielania licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami.

 

8.2 Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i chronić firmę Adobe oraz jej podmioty podporządkowane i afiliowane, zarząd, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami i szkodami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi z Zawartości Użytkownika, Czcionek Creative Cloud Klienta, korzystania przez Użytkownika odpowiednio z Usług lub Oprogramowania lub z naruszenia przez niego niniejszych Warunków. Adobe zastrzega sobie prawo kontroli nad sposobem obrony przed roszczeniem, postępowaniem lub zagadnieniem podlegającym zobowiązaniu Użytkownika do zabezpieczenia i ochrony, w tym do wyboru własnych radców prawnych. Użytkownik zgadza się zapewnić pełną współpracę z Adobe w zakresie ochrony przed takimi roszczeniami, postępowaniami lub zagadnieniami.

 

9. Wyłączenia gwarancji

 

9.1 O ile nie zaznaczono inaczej w Warunkach dodatkowych, Usługi i Oprogramowanie są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują („AS-IS”). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Adobe wyłącza wszelkie gwarancje wyraźne lub domniemane, w tym domniemane gwarancje nienaruszania praw, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Adobe nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących treści zawartej w Usługach. Ponadto Adobe nie gwarantuje, że: (A) Usługi lub Oprogramowanie spełnią wymagania Użytkownika, będą stale dostępne oraz że będą działały w sposób nieprzerwany, terminowy i bezbłędny; (B) rezultaty uzyskane w wyniku użycia Usług lub Oprogramowania będą skuteczne, dokładne i niezawodne; (C) jakość Usług i Oprogramowania spełni oczekiwania Użytkownika; oraz (D) błędy lub usterki w Usługach lub Oprogramowaniu zostaną naprawione.

 

9.2 Adobe w szczególności nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu pozwów i działań prawnych powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług lub Oprogramowania. Użytkownik korzysta z Usług i Oprogramowania oraz uzyskuje dostęp do nich na własne ryzyko i według własnego uznania; Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w jego systemie komputerowym lub utratę danych wskutek korzystania z Usług lub Oprogramowania albo uzyskiwania do nich dostępu.

 

9.3 Jeśli Użytkownik publikuje Zawartość Użytkownika na serwerach Adobe w celu jej publicznego Udostępniania za pośrednictwem Usług, firma Adobe nie jest odpowiedzialna za: (A) utratę lub uszkodzenie Zawartości Użytkownika; (B) usunięcie Zawartości przez podmioty inne niż Adobe; (C) umieszczenie Zawartości Użytkownika przez osoby trzecie na innych stronach internetowych lub w innych mediach.

 

10. Ograniczenie odpowiedzialności

 

10.1. O ile w Warunkach Dodatkowych nie zaznaczono inaczej, Adobe nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób z tytułu szkód szczególnych, ubocznych i pośrednich, szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy oraz strat moralnych, niezależnie od ich podstawy, w tym strat i szkód (A) wynikających z utraty możliwości użytkowania albo utraty danych, reputacji, przychodów lub zysków; (B) niezależnie od typu odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odpowiedzialności za zaniedbanie lub za inny czyn zabroniony; lub (C) wynikających w związku z użytkowaniem Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika lub uzyskiwaniem do nich dostępu. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Adobe lub pracowników Adobe za rażące zaniedbanie, czyn umyślny albo spowodowanie śmierci lub obrażeń ciała.

 

10.2 Odpowiedzialność Adobe w każdym przypadku wynikającym z niniejszych Warunków lub z nimi związanym jest ograniczona do kwoty (A) 100 USD lub (B) łącznej kwoty zapłaconej przez Użytkownika za dostęp do Usług lub Oprogramowania w trzymiesięcznym okresie poprzedzającym zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności, w zależności od tego, która kwota jest większa.

 

10.3 Ograniczenia i wyłączenia określone w niniejszym paragrafie 10 (Ograniczenie odpowiedzialności) stosuje się w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nawet jeśli (A) środek odszkodowawczy nie kompensuje w pełni strat poniesionych przez Użytkownika lub nie spełnia swojego istotnego celu; lub (B) jeśli firma Adobe była lub powinna być świadoma możliwości wystąpienia szkód.

 

10.4 Niniejsze Warunki określają całkowitą odpowiedzialność firmy Adobe i jej podmiotów afiliowanych oraz wyłączne odszkodowanie przysługujące Użytkownikowi w przedmiocie dostępu do Usług i Oprogramowania oraz korzystania z nich.

 

11. Rozwiązanie umowy

 

11.1 Rozwiązanie przez Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług i Oprogramowania. Likwidacja konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty należnych opłat.

 

11.2 Rozwiązanie przez Adobe. W przypadku rozwiązania Warunków lub wypowiedzenia Usług lub Oprogramowania przez Adobe z przyczyn innych niż leżące po stronie Użytkownika Adobe podejmie uzasadnione starania, aby powiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed rozwiązaniem, wysyłając na adres e-mail podany przez Użytkownika stosowną informację wraz z instrukcją pobrania Zawartości Użytkownika. Należy pamiętać, że z chwilą rozwiązania Użytkownik może utracić dostęp do swojej Zawartości, co opisano w paragrafie 4.4 (Cofnięcie licencji). O ile w jednym z dokumentów „Warunki Dodatkowe” nie określono inaczej, Adobe może w dowolnym momencie odebrać lub zawiesić prawo Użytkownika do korzystania z Usług lub Oprogramowania, jeśli:

(A) Użytkownik naruszy postanowienia Warunków (lub podejmie działania jednoznacznie wskazujące, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać tych Warunków);

(B) Użytkownik nie wniesie w terminie opłat za Oprogramowanie lub Usługi, jeśli są należne; lub

(C) Użytkownik będzie prześladować, nękać lub atakować Adobe lub personel Adobe w formie fizycznej, słownej lub jakiejkolwiek innej lub grozić Adobe lub personelowi Adobe, przy czym Adobe może alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług lub Oprogramowania;

(D) Użytkownik będzie wielokrotnie składać bezpodstawne reklamacje lub reklamacje w złej wierze oraz nie zareaguje na wezwanie Adobe do zaprzestania takiego postępowania (w takiej sytuacji Adobe może alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług lub Oprogramowania); 

(E) z mocy prawa Adobe ma obowiązek rozwiązania umowy (na przykład, gdy udostępnianie Użytkownikowi Usług lub Oprogramowanie jest lub stanie się niezgodne z prawem);

(F) Adobe zdecyduje się na wycofanie Usług lub Oprogramowania w całości lub w części (np. jeśli dalsze oferowanie Usług w regionie Użytkownika stanie się dla Adobe niepraktyczne w związku ze zmianą przepisów prawa); lub

(G) darmowe konto Użytkownika pozostawało nieaktywne przez długi czas. 

 

11.3 Zasady obowiązywania umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Po upływie okresu obowiązywania lub wcześniejszym rozwiązaniu Warunków objęte nimi Usługi lub Oprogramowanie albo niektóre ich części mogą bez uprzedzenia przestać działać. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Warunków pozostają w mocy zobowiązania Użytkownika do zabezpieczenia i ochrony Adobe przed roszczeniami, określone przez Adobe wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, a także postanowienia o sposobie rozstrzygania sporów określone w niniejszych Warunkach. 

 

12. Sankcje handlowe i przestrzeganie przepisów o kontroli eksportu. Oprogramowanie i Usługi oraz korzystanie z nich przez Użytkownika podlegają przepisom prawa USA oraz innych systemów prawnych, które (A) regulują import, eksport i użytkowanie Usług i Oprogramowania; a także (B) mogą uniemożliwić Adobe świadczenie Użytkownikowi Usług i Oprogramowania, co nastąpi bez uprzedzenia Użytkownika. Korzystając z Usług i Oprogramowania, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich takich praw i ograniczeń oraz oświadcza, że przepisy w żadnym systemie prawnym nie uniemożliwiają mu zostania odbiorcą Usług i Oprogramowania.

 

13. Australijska ustawa CCA. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza, nie ogranicza ani nie modyfikuje uprawnień konsumenta wynikających z australijskiej ustawy Competition and Consumer Act (Cth) z 2010 r. („ustawy CCA”) oraz innych aktów prawnych, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować w drodze umowy. Jeśli ustawa CCA lub inny akt prawny wprowadza do Warunków domniemany warunek, gwarancję lub postanowienie albo udziela w związku z Warunkami rękojmi (gwarancji ustawowych) dotyczących dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wówczas odpowiedzialność Adobe z tytułu naruszenia takiego warunku, gwarancji, postanowienia lub rękojmi ogranicza się do jednego z następujących środków, wybranego według uznania Adobe i uzależnionego od możliwości jego realizacji: (A) w przypadku dostawy towarów, wykonania przez Adobe jednego lub większej liczby z następujących świadczeń: (1) wymiany towarów lub dostarczenia towarów równoważnych; (2) naprawy towarów; (3) wypłaty kosztu wymiany towarów lub nabycia towarów równoważnych; a także (4) wypłaty kosztu naprawy towarów; lub (B) w przypadku świadczenia usług, wykonania przez Adobe jednej lub obu następujących czynności: (1) ponownego wyświadczenia usług; (2) wypłaty kosztu ponownego świadczenia usług.

 

14. Rozstrzyganie sporów

 

14.1 Procedura. Użytkownik zobowiązuje się najpierw podjąć próbę rozwiązania wszelkich wątpliwości i sporów w sposób nieformalny, kontaktując się z Adobe. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od wpływu wniosku do Adobe, wszelkie wynikłe z niego działania prawne — w tym zagadnienie, czy arbitraż jest wymagany — muszą zostać rozstrzygnięte w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, chyba że Użytkownik będzie dochodzić swoich roszczeń w sądzie rozstrzygającym w trybie uproszczonym (o ile rzeczone roszczenia kwalifikują się do objęcia takim trybem). Roszczenia związane z Warunkami, Usługami lub Oprogramowaniem ulegają nieodwołalnemu przedawnieniu, jeżeli nie zostaną wniesione w ciągu jednego roku od wystąpienia zdarzenia będącego ich podstawą.

 

14.2 Arbitraż. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem lub ma siedzibę na terenie Ameryki Północnej, Środkowej lub Południowej, arbitraż będzie prowadzić spółka JAMS w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia zgodnie z własnymi zasadami i procedurami arbitrażowymi. Jeśli Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chin, Hongkongu (Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin), Makau (Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin), Tajwanu, Korei Południowej, Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, Nepalu lub kraju członkowskiego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), wówczas arbitrażem administrować będzie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Singapurze (SIAC) na mocy własnych Zasad Arbitrażowych, które zostają niniejszym włączone przez przywołanie do niniejszego paragrafu. W każdym innym przypadku spory będą rozstrzygane przez londyński Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (LCIA) w Londynie zgodnie z Zasadami arbitrażu LCIA. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego sędziego arbitrażowego wybranego wspólnie przez Użytkownika i Adobe. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale każdy świadek, którego językiem ojczystym nie jest język angielski, ma prawo zeznawać w swoim języku ojczystym, co będzie symultanicznie tłumaczone na język angielski (na koszt strony, którą świadek reprezentuje). Wynik arbitrażu jest wykonalny na mocy prawa i może być przedmiotem postępowania i egzekucji w dowolnym sądzie właściwym dla danej strony.

 

14.3 Brak pozwów zbiorowych. Użytkownik może rozwiązywać spory z Adobe na zasadzie indywidualnej, nie może natomiast występować przeciwko Adobe jako powód lub strona w pozwie zbiorowym lub łącznym.

 

14.4 Zabezpieczenie roszczeń w trybie nakazowym. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Użytkownik zgadza się, że w przypadku nieuprawnionego dostępu Użytkownika lub innych osób do Usług lub Oprogramowania bądź nieuprawnionego korzystania z nich w sposób niezgodny z Warunkami Adobe ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń w trybie nakazowym (lub o inny środek prawny we właściwym trybie przyspieszonym) w dowolnej jurysdykcji.

 

15. Prawo do audytu. Jeśli Użytkownik jest Przedsiębiorstwem, nie częściej niż raz na 12 miesięcy Adobe może, korzystając z własnych pracowników lub niezależnego audytora zobowiązanego do zachowania poufności, dokonać inspekcji (w tym ręcznie, elektronicznie lub obiema tymi metodami) akt, systemów i pomieszczeń Użytkownika w celu zweryfikowania, czy wszelkie Oprogramowanie i Usługi zostały zainstalowane i są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami ważnych licencji udzielonych przez Adobe, przy czym o takiej inspekcji Użytkownik zostanie powiadomiony na co najmniej siedem (7) dni przed jej terminem. Ponadto Użytkownik w ciągu trzydziestu (30) dni od złożenia przez Adobe stosownego wniosku przedstawi wszystkie akta i informacje niezbędne w celu zweryfikowania zgodności sposobu zainstalowania i wykorzystania Oprogramowania i Usług z licencjami udzielonymi przez Adobe. Jeśli weryfikacja wykaże niedobór licencji na Oprogramowanie lub Usługi, Użytkownik niezwłocznie nabędzie wymagane licencje, subskrypcje oraz ewentualny obowiązkowy serwis i wsparcie, także za okres miniony. Jeśli niedopłata przekroczy 5% wartości należnych opłat licencyjnych, to Użytkownik pokryje również uzasadnione koszty przeprowadzenia weryfikacji.

 

16. Aktualizacje Usług i Oprogramowania oraz ich dostępność

 

16.1. Aktualizacje Usług i Oprogramowania. Adobe może w dowolnym czasie modyfikować i aktualizować Usługi i Oprogramowanie (w tym wszelkie ich części i funkcje) albo zaprzestać ich świadczenia lub dostarczania, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani kogokolwiek innego. W przypadku zmian wprowadzanych w ofertach płatnych Adobe podejmie uzasadnione starania, aby powiadomić Użytkownika o takich modyfikacjach, aktualizacjach lub wycofaniu oferty. Jeśli Adobe wycofa Usługi lub Oprogramowanie w całości, dołoży uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia starań, aby umożliwić Użytkownikowi przeniesienie Zawartości i może udzielić proporcjonalnego zwrotu niewykorzystanych opłat wniesionych za taką Usługę lub Oprogramowanie w formie przedpłaty.

 

16.2 Dostępność. Strony WWW opisujące Usługi są dostępne na całym świecie, jednak pewne Usługi lub ich funkcje mogą być niedostępne w kraju Użytkownika; ponadto pewne treści wygenerowane przez użytkowników i udostępniane za pośrednictwem Usług mogą być w danym kraju nielegalne lub niedostępne. Dostęp do niektórych Usług (lub ich funkcji, Plików Przykładowych lub Plików Zawartości) w niektórych krajach może być blokowany przez Adobe lub rządy innych krajów. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy korzystanie przez niego z Usług w danym miejscu jest legalne i dopuszczalne. Niektóre Usługi nie są dostępne we wszystkich językach.

 

17. Zakaz modyfikowania i odtwarzania kodu źródłowego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Warunkach Ogólnych lub w niniejszych Warunkach Dodatkowych Użytkownik nie może (A) modyfikować, przenosić, adaptować ani tłumaczyć jakiejkolwiek części Usług lub Oprogramowania ani (B) odtwarzać kodu źródłowego (m.in. monitorować lub śledzić danych wejściowych i wyjściowych systemu lub aplikacji w celu odtworzenia takiego systemu), dekompilować, dezasemblować ani podejmować innych prób odkrycia kodu źródłowego, reprezentacji danych lub algorytmów, procesów, metod i innych elementów Usług lub Oprogramowania. Jeśli przepisy w systemie prawnym Użytkownika dopuszczają dekompilację Usług lub Oprogramowania w celu uzyskania informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności operacyjnej licencjonowanych fragmentów Usług lub Oprogramowania z innym oprogramowaniem, Użytkownik przed przystąpieniem do dekompilacji musi zwrócić się o takie informacje do Adobe. Adobe może według własnego uznania przekazać te informacje Użytkownikowi lub nałożyć uzasadnione warunki (w tym opłatę) z tytułu prawa do dekompilacji Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika, aby chronić prawa majątkowe Adobe i jej dostawców do Usług i Oprogramowania.

 

18. Postanowienia różne

 

18.1 Wersja w języku angielskim. Interpretacja i wykładnia niniejszych Warunków będzie oparta na ich wersji w języku angielskim.

 

18.2 Korespondencja z Adobe. Użytkownik może wysyłać uwagi i powiadomienia do Adobe na następujący adres: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Korespondencja z Użytkownikiem. Adobe może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, publikując je w ramach Usług albo przy użyciu innych prawnie dopuszczonych środków. Użytkownik ma obowiązek dbać o aktualność danych konta, aby umożliwić odbiór powiadomień.

 

18.4 Zakaz cesji. Użytkownik nie ma prawa dokonywać cesji ani przenosić w jakikolwiek inny sposób całości lub części uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Adobe, a wszelkie próby takiej cesji lub przeniesienia będą nieważne. Adobe może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków na osobę trzecią.

 

18.5 Warunki dla instytucji administracji publicznej. Jeśli Użytkownik jest instytucją rządu Stanów Zjednoczonych lub jeśli niniejsze Warunki są przedmiotem rozporządzeń federalnych FAR (Federal Acquisition Regulations), wówczas Usługi i Oprogramowanie udostępniane na mocy tych Warunków stanowią „Produkty Komercyjne” zgodnie z definicją tego terminu podaną w rozporządzeniu 48 C.F.R. §2.101. Składają się na nie „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” i powiązane z nimi usługi, zgodnie ze znaczeniem, w jakim te terminy występują odpowiednio w rozporządzeniach 48 C.F.R. §12.212 i 48 C.F.R. §227.7202. Zgodnie z postanowieniami odpowiednio rozporządzeń 48 C.F.R. § 12.212 lub 48 C.F.R. § 227.7202-1 do § 227.7202-4, komercyjne oprogramowanie komputerowe i dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego są licencjonowane użytkownikom końcowym z sektora administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych: (A) wyłącznie w charakterze Produktów Komercyjnych oraz (B) wyłącznie z takim zakresem uprawnień, jakie zostały udzielone wszystkim innym użytkownikom końcowym na mocy niniejszych Warunków. Prawa do dzieł niepublikowanych zastrzeżone na mocy prawa Stanów Zjednoczonych przez Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 Tytuły. Tytuły użyte w niniejszych Warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i pozostają bez wpływu na znaczenie lub zamysł postanowień.

 

18.7 Rozdzielność postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków okaże się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, pozostałe ich postanowienia zachowują ważność i skuteczność.

 

18.8 Niekorzystanie z uprawnień. Nieegzekwowanie lub nieskorzystanie przez Adobe z uprawnień wynikających z postanowień niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych uprawnień.

 

18.9 Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie odpowiadać wobec drugiej z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków (innych niż zobowiązania do uiszczenia należności na rzecz Adobe), którego przyczyną są nieprzewidziane zdarzenia występujące po dacie wejścia Warunków w życie i pozostające poza uzasadnioną kontrolą stron, takie jak strajki, blokady, działania wojenne, akty terrorystyczne, zamieszki, katastrofy naturalne albo odmowa udzielenia licencji przez instytucje administracji publicznej lub inne agencje rządowe, w zakresie, w jakim zdarzenie takie uniemożliwia lub opóźnia realizację zobowiązań przez dotkniętą nim stronę i w jakim strona ta nie jest w stanie uzasadnionym kosztem zapobiec wystąpieniu zdarzenia siły wyższej lub usunąć jego skutków.

 

19. Ustawa DMCA. Adobe przestrzega Praw Własności Intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od użytkowników. Adobe będzie podejmować reakcje w odpowiedzi na jednoznaczne oświadczenia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Więcej informacji na temat polityki i praktyk firmy Adobe dotyczących ochrony Praw własności intelektualnej podano na tej stronie.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-pl_PL-20200416