Bendrosios „Adobe“ naudojimo sąlygos

 

Paskelbta 2020 m. kovo 16 d. Įsigalioja 2020 m. balandžio 16 d. Šios Sąlygos pakeičia visas ankstesnes versijas.

 

GINČŲ SPRENDIMUI TAIKOMA 14 SKYRIUJE (GINČŲ SPRENDIMAS) PATEIKTA PRIVALOMO ARBITRAŽO NUOSTATA IR GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS. ATIDŽIAI JUOS PERSKAITYKITE. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE SĄLYGOSE PATEIKTA PRIVALOMO ARBITRAŽO NUOSTATA IR GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMU, PASLAUGOMIS AR PROGRAMINE ĮRANGA NESINAUDOKITE.

 

Šios bendrosios naudojimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) ir visos taikytinos Papildomos sąlygos (žr. 1.2 skyrių (Papildomos sąlygos)) (kartu – Sąlygos) reglamentuoja naudojimąsi mūsų svetaine, klientų aptarnavimo paslaugomis, diskusijų forumais ar kitomis interaktyviomis sritimis ar paslaugomis, kitomis paslaugomis, pvz., „Creative Cloud“ (kartu – Paslaugos), programine įranga, kurią įtraukiame kaip Paslaugų dalį, bet kokiomis programomis, įskaitant mobiliąsias programas, Pavyzdiniais failais ir Turinio failais (apibrėžti toliau), scenarijais, instrukcijų rinkiniais ir susijusia dokumentacija (toliau – Programinė įranga) ir prieigą prie jų. Jei sutikote su Prenumeratos ir atšaukimo sąlygomis, tada šios sąlygos taip pat laikomos Sąlygų dalimi. Jei Paslaugomis ir Programine įranga naudojatės ir prie jų prieinate naudodamiesi „Adobe“ programa „Value Incentive Plan“ (VIP ), tada Prenumeratos ir atšaukimo sąlygos jums netaikomos, tačiau jums naudojantis Paslaugomis bei Programine įranga ir prie jų prieinant taikoma likusi šių Sąlygų dalis. Jeigu sudarėme kitą sutartį dėl konkrečių Paslaugų arba Programinės įrangos, tokios sutarties sąlygos viršesnės tais atvejais, kai jos prieštarauja šioms Sąlygoms. 

 

Turite būti 13 metų ar vyresnis, kad galėtumėte užsiregistruoti ir gauti asmeninį „Adobe ID“. Mokyklos, dalyvaujančios pradinio ir vidurinio švietimo įstaigų naudotojams skirto pasiūlymo programose, gali, laikydamosi Pradinio ir vidurinio išsilavinimo papildomų sąlygų, vaikui iki 13 m. amžiaus suteikti „Enterprise“ lygio „Adobe ID“.

 

1. Jūsų Sutartis su „Adobe“.

 

1.1 Įstatymų pasirinkimas ir sutartį sudarantis fizinis asmuo. Jei gyvenate Šiaurės Amerikoje (įskaitant JAV, Kanadą, Meksiką, Jungtinių Valstijų teritorijas bei valdomas teritorijas ir Jungtinių Valstijų karines bazes, nepriklausomai nuo jų vietos), sutartį sudarote su Jungtinių Valstijų įmone „Adobe Inc.“, o Sąlygas reglamentuoja Kalifornijos (JAV) įstatymai, nebent tai neleidžiama pagal JAV federalinius įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos taisykles. Jeigu nesate Šiaurės Amerikos gyventojas, sutartį sudarote su „Adobe Systems Software Ireland Limited“, o Sąlygas reglamentuoja Airijos įstatymai. Australijoje gyvenantiems klientams įmonės „Adobe Systems Pty Ltd.“ įgaliotojo atstovo funkcijas vykdo įmonė „Adobe Systems Software Ireland Limited“. Ji sudaro šią sutartį kaip įmonės „Adobe Systems Pty Ltd.“ atstovė. Pagal savo vietos įstatymus galite turėti papildomų teisių. Nesiekiame šių teisių apriboti, kai tai draudžia įstatymai.

 

1.2 Papildomos sąlygos. Mūsų Paslaugos ir Programinė įranga yra licencijuojamos, neparduodamos jums; gali būti taikomos viena ar kelios papildomos sąlygos, nurodytos toliau (toliau – Papildomos sąlygos). Jeigu kyla prieštaravimų tarp Pagrindinių ir Papildomų sąlygų, viršenybę turi Papildomos sąlygos, susijusios su ta Paslauga ar Programine įranga. Papildomos sąlygos gali būti keičiamos 1.6 skyriuje (Sąlygų atnaujinimai) nustatyta tvarka.

1.3 Verslo naudotojai.Jei iš organizacijos ar grupės, įskaitant įmonę ar bet kurį kitą komercinį subjektą, vyriausybės subjektą, ne pelno organizaciją ar švietimo įstaigą, bet jais neapsiribojant (kiekvienas atskirai – Verslas) gavote Teisę (kuri apibrėžiama kaip teisė naudotis Programine įranga bei Paslaugomis ir prie jų prieiti) pagal vieną iš „Adobe“ verslo planų (pvz., „Creative Cloud“ komandoms ,„Creative Cloud“ įmonėms ar „Document Cloud“), tada: A) esate tokio Verslo Verslo naudotojas; B) jūsų „Adobe“ profilis, susietas su tokia Teise, yra Verslo profilis; C) šiose Sąlygose visos nuorodos „jūs“ reiškia tokį Verslą. Jei esate Verslo naudotojas, sutinkate, kad dėl to, jog gavote Teises iš tokio Verslo: 1) „Adobe“ gali suteikti tokiam Verslui galimybę pasiekti, naudoti, pašalinti, saugoti ir valdyti jūsų Verslo profilį ir visą jame esantį Turinį, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo įkeltas ar importuotas iki šių Sąlygų paskutinio atnaujinimo dienos ar po to; 2) jūsų naudojimąsi Paslaugomis ir Programine įranga reglamentuoja tokio Verslo sutartis su „Adobe“; 3) „Adobe“ tokiam Verslui gali teikti jūsų asmeninę informaciją. Jei esate Verslo naudotojas, turintis kelių Verslų suteiktas Teises, galite turėti atskirus Verslo profilius, susietus su kiekvienu Verslu. Kaip Verslo naudotojas galite būti sudarę skirtingas sutartis su Verslu ar turėti jam skirtingų įsipareigojimų, o tai gali turėti įtakos jūsų Verslo profiliui ar Turiniui. „Adobe“ neatsako už jokį jūsų padarytą tokių sutarčių ar įsipareigojimų pažeidimą. Jei iš Verslo Teisių negavote (pvz., įsigijote planą „Creative Cloud“ asmenims ir gavote Teises per jį), tada: a) esate Asmeninis naudotojas; b) jūsų „Adobe“ profilis yra asmeninis profilis; c) tik jūs turite prieigą prie viso savo asmeninėje paskyroje ar asmeniniame profilyje esančio Turinio ir galite jį valdyti (išskyrus atvejus, kai Privatumo politikoje nustatyta kitaip); d) šiose Bendrosiose Sąlygose visos nuorodos „jūs“ reiškia jus kaip asmenį. Jei Teises gavote pagal asmeninį planą ir iš Verslo, tuomet esate ir Asmeninis naudotojas, ir Verslo naudotojas. Esate Asmeninis naudotojas, kai naudojatės Teisėmis, kurias gavote pagal savo asmeninį planą; esate Verslo naudotojas, kai naudojatės savo Teisėmis, kurias suteikė Verslas.

 

1.4 Verslo el. pašto domenai.Kaip Asmeninis naudotojas ar Verslo naudotojas galite susikurti „Adobe“ paskyrą naudodami el. pašto adresą, kurį jums suteikė arba priskyrė Verslas (pvz., savo darbo el. pašto adresą). Jei Verslas su mumis sudaro tiesioginę sutartį, jis gali norėti prie tokios sutarties pridėti jūsų paskyrą. Jei taip atsitiks, Verslas, iš anksto pranešęs, gali perkelti jūsų paskyrą į Verslo paskyrą. Tai reiškia, kad Verslas galės: A) prieiti prie jūsų paskyros; B) perimti paskyros ir bet kokio joje esančio Turinio, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo saugomas, įkeltas ar importuotas iki paskutinio šių Sąlygų atnaujinimo dienos ar po to, valdymą; C) rekomenduoti bet kokį su tokia paskyra susietą ne Verslo turinį perkelti į naują paskyrą, kurioje naudojamas su tokiu Verslu nesusietas el. pašto adresas. Jūs, kaip asmuo ar Verslo naudotojas, taip pat pripažįstate, kad „Adobe“ tokiam Verslui gali teikti jūsų asmeninę informaciją, pvz., jūsų vardą ir pavardę ar el. pašto adresą. Jei nenorite, kad Verslas galėtų pasiekti, naudoti, pašalinti, saugoti ar valdyti paskyrą arba profilį, tada toje paskyroje nenaudokite Verslo el. pašto adreso. Informacijos apie tai, kaip pakeisti su paskyra susietą el. pašto adresą, galite rasti čia

 

1.5 Nuosavybė.Jums (kaip Verslui ar asmeniui, priklausomai nuo atvejo) priklauso visos teisės į jūsų Turinį ir jo nuosavybės teisės. Nereiškiame pretenzijų į jūsų Turinio nuosavybės teises.

 

1.6 Sąlygų atnaujinimai.Kartais Sąlygas galime keisti, o jei tai padarysime, pranešime jums pakeisdami Sąlygų viršuje nurodytą datą, o kai kuriais atvejais galime jums pateikti papildomą pranešimą. Turite reguliariai peržiūrėti Sąlygas. Jei nenurodyta kitaip, pakeistos Sąlygos įsigalioja nedelsiant, o tolesnis naudojimasis mūsų Paslaugomis ir Programine įranga reikš, kad su pakeitimais sutinkate. Jei su pakeistomis Sąlygomis nesutinkate, privalote nustoti naudotis mūsų Paslaugomis ir Programine įranga.

 

2. Privatumas.

 

2.1 Privatumas.Norėdami sužinoti, kaip renkame, naudojame, dalijamės ar kitaip tvarkome informaciją apie jus ir jūsų naudojimąsi mūsų programomis ir interneto svetainėmis, žr. mūsų Privatumo politiką. Galite valdyti informacijos nuostatas čia.

 

2.2 Prieiga prie jūsų Turinio. Kai tai leidžiama pagal įstatymą, jūsų Turinį (apibrėžtą tolesniame 4.1 skyriuje (Turinys)) galėsime pasiekti, peržiūrėti arba jo klausytis tik ribotais būdais. Pavyzdžiui, kad galėtume teikti Paslaugas, mums gali reikėti pasiekti jūsų Turinį, jį peržiūrėti ar išklausyti, kad galėtume: A) atsakyti į Atsiliepimus ar pagalbos užklausas; B) aptikti sukčiavimo atvejus, saugumo, teisines ar technines problemas, užkirsti jiems kelią ar kitaip į juos reaguoti; C) užtikrinti šių Sąlygų laikymąsi. Mūsų automatinės sistemos gali analizuoti jūsų Turinį naudodamos tokias technologijas kaip mašinos mokymasis, kad pagerintų mūsų Paslaugas, Programinę įrangą ir naudotojo patirtį. Sužinokite daugiau apie mašinos mokymąsi.

 

2.3 Duomenų tvarkymo sutartis.Kai kliento informacija apima asmeninę informaciją ir kai esate laikomas Duomenų valdytoju, „Adobe“ yra Duomenų tvarkytoja, kaip apibrėžta ES reglamente 2016/679 – Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR); „Adobe“ duomenų tvarkymo sutarties sąlygos (DTS) (pateikiamos čia), įskaitant Europos Komisijos patvirtintas Standartines sutarčių sąlygas, jei taikoma, bus taikomos tokios asmeninės informacijos tvarkymui ir yra pagal nuorodą įtrauktos į Sąlygas.

 

2.4 Slapta asmeninė informacija. Sutinkate naudodamiesi Paslaugomis ar Programine įranga nerinkti, netvarkyti ir nesaugoti jokios Slaptos asmeninės informacijos. Sutinkate „Adobe“ ar „Adobe“ trečiųjų šalių teikėjams neperduoti, neatskleisti Slaptos asmeninės informacijos ir nesuteikti prieigos prie jos. Slapta asmeninė informacija – tai asmens finansinė informacija, seksualinė orientacija, medicininė ar sveikatos informacija, saugoma pagal bet kokius sveikatos duomenų apsaugos įstatymus, biometriniai duomenys (skirti nustatyti asmens tapatybę), vaikų asmeninė informacija, saugoma pagal bet kokius vaikų duomenų apsaugos įstatymus (pavyzdžiui, asmeninė informacija, apibrėžta JAV vaikų internetinio privatumo apsaugos įstatyme (COPPA) ir bet kokia kita papildoma informacija, patenkanti į šios sąvokos ar bet kokios panašios sąvokos (pavyzdžiui, slapti asmens duomenys arba specialios asmeninės informacijos kategorijos), vartojamos taikomuose duomenų apsaugos ir privatumo įstatymuose, taikymo sritį.

 

2.5 Asmeninės informacijos perdavimas. Informaciją tvarkome ir saugome JAV ir kitose šalyse. Naudodamiesi mūsų programomis ir interneto svetainėmis, sutinkate, kad leidžiate „Adobe“ perduoti jūsų asmeninę informaciją per nacionalines sienas ir į kitas šalis, kuriose veikia „Adobe“ ir jos partneriai. Pavyzdžiui, iš naudotojų Kinijoje surinkta asmeninė informacija bus eksportuojama už Kinijos ribų.

 

3. Paslaugų ir programinės įrangos naudojimas.

 

3.1 Licencija. Laikydamiesi šių Papildomų sąlygų ir taikytinos teisės, turite prieigą ir galite naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis ir Programine įranga, dėl kurių iš mūsų gaunate licenciją. Jūsų licencija (-os) baigia galioti pasibaigus užsakymo dokumente nurodytam terminui. Paslaugų ir programinės įrangos versijos, kurias galite įsigyti atnaujinimo dieną, gali skirtis nuo versijų, galimų pirmą kartą įsigijus licencijas iš „Adobe“. „Adobe“ palaikomas Paslaugų ir Programinės įrangos versijas galite rasti čia. Jūs sutinkate, kad jūsų sprendimas naudoti ar pirkti programinę įrangą ar paslaugas nepriklauso nuo to, ar bus pristatytos kokios nors būsimos funkcijos ar ypatybės ir priklauso nuo mūsų žodžiu ar raštu pateiktų viešų komentarų dėl būsimų funkcijų ar ypatybių.

 

3.2 Intelektualioji „Adobe“ nuosavybė. Mes (ir mūsų licencijų išdavėjai) esame vieninteliai visų teisių, nuosavybės teisių ir turtinių teisių į Paslaugas ir Programinę įrangą savininkai. Išskyrus tai, kas nurodyta Sąlygose, nesuteikiame jums jokių teisių į patentus, autorių teises, komercines paslaptis, prekių ženklus ar kokių nors kitų teisių, susijusių su Paslaugų ar Programinės įrangos elementais. Pasiliekame visas teises, nesuteiktas pagal Sąlygas.  

 

3.3 Saugojimas.Rekomenduojame reguliariai kitoje vietoje kurti atsargines Turinio ir „Creative Cloud“ kliento šriftų kopijas, jei Paslaugose teikiama saugykla ir taikomose Paslaugose ši funkcija įjungta. Galime nustatyti pagrįstus techninius jūsų failo dydžio, saugojimo vietos, apdorojimo pajėgumo ir kitus techninius apribojimus. Galime laikinai neleisti naudotis Paslaugomis tol, kol saugojimo vietą sumažinsite iki nustatytos ribos, taikomos jūsų paskyrai. Pasibaigus jūsų licencijos galiojimo laikui, dėsime komerciškai pagrįstas pastangas, kad galėtumėte perkelti savo Turinį iš Paslaugų. Perkėlimas turi būti užbaigtas per 30 dienų nuo nutraukimo dienos arba licencijos termino galiojimo pabaigos. Pasiliekame teisę pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui ištrinti jūsų Turinį. Prieš pasibaigiant licencijai turėtumėte atsisiųsti visą Turinį, kurį įrašėte Paslaugose.

 

3.4 Naudotojų sukurtas turinys. Galime talpinti mūsų naudotojų sukurtą turinį serveryje. Jeigu naudojatės mūsų Paslaugomis, galite rasti naudotojų sukurto turinio, kuris, jūsų nuomone, yra įžeidžiantis ar trikdantis. Vienintelė priemonė yra neperžiūrėti tokio turinio. Taip pat galite paspausti mygtuką „Pranešti“, jei jis yra, ir pranešti mums apie įžeidžiantį naudotojų sukurtą turinį.

 

3.5 Pavyzdiniai failai.Pavyzdiniai failai – tai „Adobe“ pateikti garso, vaizdiniai, vaizdo įrašų ar kiti turinio failai, skirti naudoti mokymo priemonėse, demonstracijose ir kitokiais bandymo tikslais, kurie gali būti identifikuoti kaip pavyzdiniai failai. Pavyzdinių failų negalima naudoti jokiu kitu tikslu, išskyrus tą, kuriuo jie buvo pateikti. Pavyzdinius failus draudžiama platinti bet kokiu būdu, dėl kurio trečioji šalis Pavyzdinius failus galėtų naudoti, atsisiųsti, išskleisti ar pasiekti kaip atskirą failą, ir negalite reikalauti jokių teisių į Pavyzdinius failus.

 

3.6 Turinio failai.Turinio failai – tai „Adobe“ ištekliai, suteikti kaip Paslaugų ir Programinės įrangos dalis. Jei dokumentacijoje arba konkrečiose licencijose (įskaitant Papildomas sąlygas, bet jomis neapsiribojant) nenurodyta kitaip, suteikiame jums asmeninę, neišimtinę, nesublicencijuojamą ir neperduodamą licenciją naudotis Turinio failais, kad galėtumėte sukurti savo galutinio naudojimo produktą (t. y. išvestinę programą ar autorinį produktą), į kurį Turinio failai arba jų vediniai yra įterpti jums naudoti (toliau – Galutinio naudojimo produktas). Prieš įterpdami Turinio failų į Galutinio naudojimo produktą, failus galite keisti. Turinio failus galite atkurti ir platinti tik tuo atveju, jei tai susiję su jūsų Galutiniu naudojimu, tačiau jokiomis aplinkybėmis negalite platinti Turinio failų atskirai, kai tai nesusiję su Galutiniu naudojimu.

 

3.7 Nemokamos narystės, pasiūlymai ir bandomosios versijos.„Adobe“ savo nuožiūra gali siūlyti nemokamas narystes, pasiūlymus ir bandomąsias narystes. Jei prieiga prie Paslaugų ar Programinės įrangos jums suteikiama nemokamai arba bandymo tikslais, tokią prieigą reglamentuoja šios Sąlygos. Bet kada iki nemokamo ar bandomojo laikotarpio pradžios arba jo metu „Adobe“ gali savo nuožiūra nutraukti nemokamą ar bandomąją prieigą be išankstinio įspėjimo ir neprisiimdama jokios atsakomybės prieš jus, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, dėl bet kokių priežasčių, įskaitant siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui nemokama ar bandomąja prieiga. Pasibaigus nemokamos ar bandomosios prieigos laikotarpiui, toliau naudotis Paslaugomis ar Programine įranga galite tik užsisakę mokamą prenumeratą, jei ji galima, arba kitais „Adobe“ leidžiamais būdais. Nemokamo ar bandomojo laikotarpio metu Paslaugoms ir Programinei įrangai netaikomos jokios aiškios ar numanomos garantijos; visos Paslaugos ir Programinė įranga yra teikiamos tokios, kaip yra, su visais trūkumais, ir neteikiama jokia techninė ar kitokia pagalba.

 

3.8 NFR versija. „Adobe“ Paslaugas ar Programinę įrangą taip pat gali apibrėžti kaip bandomąsias, sukurtas įvertinimo tikslais, neskirtas perparduoti arba kitaip panaudoti (toliau – NFR versija). NFR versiją galite įdiegti ir naudoti tik tokį laikotarpį ir tokiais tikslais, kuriuos nurodome pateikdami NFR versiją. Medžiagos, kurią sukūrėte naudodami NFR versiją, negalite naudoti jokiems komerciniams tikslams. 

 

3.9 „Adobe Talent“.

A) Negalite skelbti darbų, kuriuose nurodomi konkretūs darbo konkursai ar kitos galimybės, kuriomis prašoma kuriančių profesionalų pritaikytų ir neapmokamų kūrybinių darbų. Visi tokie skelbimai gali būti pašalinti be grąžinamosios išmokos.

B) Siūlome mokamą funkciją „Talent Search“, skirtą darbdaviams ir įmonėms, norintiems atrasti kuriančių žmonių ir juos pasamdyti. Įkeldami viešą profilį ar viešą projektą Paslaugose sutinkate, kad vieša informacija gali būti įtraukta į „Talent Search“ rezultatus.

 

3.10 „Creative Cloud“ kliento šriftai.

A) Dėl bet kokio šrifto ar šrifto failo, kurį įkeliate ar pateikiate į Paslaugas ir Programinę įrangą (toliau – „Creative Cloud“ kliento šriftai), patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas būtinas teises, kad „Creative Cloud“ kliento šriftus galėtume naudoti, atkurti, rodyti, talpinti serveryje ir platinti per Paslaugas ir Programinę įrangą, kad galėtumėte juos naudoti. „Creative Cloud“ kliento šriftai nelaikomi Turiniu, kaip apibrėžta Sąlygose. „Adobe“ neatsako ir negarantuoja, kad visi tokie „Creative Cloud“ kliento šriftai bus suderinami su Paslaugomis ar Programine įranga arba bus tinkami su jomis naudoti.

B) Jei trečioji šalis mus informuos arba sužinosime, kad neturite teisių, kurias garantuojate 3.10 A skyriuje („Creative Cloud“ kliento šriftai), arba kad jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftai pažeidžia trečiosios šalies intelektualiosios nuosavybės teises, „Creative Cloud“ kliento šriftus galime pašalinti iš jūsų paskyros, Paslaugų arba Turinio, kuriame naudojami tie „Creative Cloud“ kliento šriftai. Jei pašalinsime jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftą iš jūsų paskyros, Paslaugų ar Turinio, kuriame naudojami „Creative Cloud“ kliento šriftai, jūsų Turinys gali būti rodomas kitaip. Sužinokite daugiau apie tai, kaip gali pasikeisti jūsų Turinys.

C) Galite atšaukti mūsų prieigą prie „Creative Cloud“ kliento šriftų ir bet kuriuo metu panaikinti mūsų teises, pašalindami „Creative Cloud“ kliento šriftus iš Paslaugos.

D) Nutraukus naudojimąsi jūsų Paskyra arba ją uždarius pasiliekame teisę pašalinti jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftus. Kai kurios jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftų kopijos gali išlikti kaip reguliariai kuriamų atsarginių kopijų dalis.

E) Galime rinkti informaciją, susijusią su jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftų naudojimu, pvz., jūsų įkeltų „Creative Cloud“ kliento šriftų pavadinimus ir informaciją apie tai, kaip naudojate „Creative Cloud“ kliento šriftus.

 

3.11 Kitų tipų licencijos.

A) Išankstinė arba Beta versija.Galime nurodyti, kad Paslauga, Programinė įranga, Paslaugų arba Programinės įrangos funkcija yra išankstinės arba beta versijos (toliau – Beta versija). Beta versija nėra galutinis produktas, todėl joje gali būti defektų, dėl kurių gali sutrikti sistemos veikimas, atsirasti kitų trikčių ir gali būti prarasti duomenys. Galime nuspręsti neišleisti Beta versijos komercinės versijos. Turite nedelsdami nutraukti Beta versijos naudojimą ir sunaikinti visas Beta versijos kopijas, jei paprašysime tai padaryti. Mainais už tai, kad naudojate Beta versiją, sutinkate, kad „Adobe“ gali rinkti duomenis apie taip, kaip naudojatės „Beta“ versija, kad galėtume tobulinti savo produktus ir pritaikyti jūsų aplinką pagal jūsų asmeninius poreikius, nepriklausomai nuo to, ar atsisakėte ne Beta versijų duomenų rinkimo. Jei nenorite, kad jūsų naudojimas būtų stebimas, turite nutraukti Beta versijos naudojimą, pašalindami tokią Beta versiją arba naudodami Paslaugų ar Programinės įrangos ne Beta versiją. Bet kokia atskira sutartis, kurią su jumis sudarome dėl Beta versijos, pakeičia šias nuostatas.

B) Švietimo įstaigoms skirta versija. Jei Paslaugas ar Programinę įrangą apibrėžiame kaip skirtą naudoti švietimo įstaigų naudotojams (toliau – Švietimo įstaigoms skirta versija), Švietimo įstaigoms skirtą versiją galite naudoti tik tuo atveju, jei atitinkate reikalavimus, nurodytus čia. Švietimo įstaigoms skirtą versiją galite įdiegti ir ja naudotis tik toje šalyje, kurioje atitinkate reikalavimus, taikomus švietimo įstaigų naudotojams. Jeigu gyvenate Europos ekonominėje erdvėje, ankstesnio sakinio žodis „šalis“ reiškia Europos ekonominę erdvę.

 

3.12 Trečiųjų šalių paslaugos ir programinė įranga. Paslaugos ir programinė įranga gali apimti trečiųjų šalių paslaugas ir programinę įrangą, o jūs esate atsakingi už visų taikomų trečiųjų šalių sąlygų laikymąsi. Yra trečiųjų šalių sąlygų, kurios gali būti taikomos jums naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga. Prieiga prie trečiųjų šalių paslaugų ir programinės įrangos teikiama tik dėl patogumo, o „Adobe“ nėra atsakinga už tokias trečiųjų šalių paslaugas ir programinę įrangą.

 

4. Jūsų turinys.

 

4.1 Turinys.Turinys – tai bet koks tekstas, informacija ar medžiaga, pvz., garso failai, vaizdo failai, elektroniniai dokumentai ar vaizdai,​​ kuriuos įkeliate ir importuojate į Paslaugas ar Programinę įrangą arba naudodamiesi joms sukuriate naudodamiesi Paslaugomis. Negalite įkelti jokio Turinio, kuris draudžiamas pagal bet kokius taikomus įstatymus. Pasiliekame teisę pašalinti Turinį arba apriboti prieigą prie Turinio, Paslaugų ir Programinės įrangos, jei nustatoma, kad kuris nors jūsų Turinys pažeidžia šias Sąlygas. Neperžiūrime viso į Paslaugas ar Programinę įrangą įkeliamo Turinio, tačiau pasitelkdami turimas technologijas, tiekėjus ar procesus galime atlikti atrankinę patikrą dėl konkrečių neteisėto turinio tipų (pavyzdžiui, vaikų pornografijos), kitokio įžeidžiančio pobūdžio turinio ar elgesio (pavyzdžiui, veiklos modelių, turinčių pašto šiukšlių platinimo, duomenų vagystės požymių, ar raktinių žodžių, nurodančių suaugusiesiems skirtą turinį, paskelbtą apeinant apsaugos nuo tokio turinio priemones).

 

4.2 Su jūsų Turiniu susijusios licencijos, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis ir Programine įranga. Kai įkeliate Turinį į Paslaugas ar Programinę įrangą, vien tik Paslaugų ir Programinės įrangos teikimo ar tobulinimo tikslais suteikiate mums neišskirtinę, pasaulinę, neapmokestinamą, sublicencijuojamą ir perleidžiamą licenciją naudoti, atkurti, viešai skelbti, platinti ir keisti (pavyzdžiui, siekiant geriau atskleisti jūsų Turinį), viešai atlikti ir prireikus versti Turinį.

 

4.3 Jūsų turinio bendrinimas.

A) Bendrinimas. Kai kuriose Paslaugose ir Programinėje įrangoje gali būti funkcijų, leidžiančių bendrinti savo Turinį su kitais naudotojais arba skelbti jį viešai. Bendrinti – siųsti el. paštu, įprastu paštu, perduoti, transliuoti, įkelti arba kitaip leisti pasiekti (mums ar kitiems naudotojams) Turinį naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga. Kiti naudotojai gali įvairiais būdais naudoti, kopijuoti, keisti arba dar kartą bendrinti jūsų Turinį. Atidžiai apsvarstykite, ką Bendrinate arba viešai skelbiate, nes atsakote už Turinį, kurį Bendrinate.

B) Prieigos lygis. Nestebime ir nekontroliuojame, ką kiti daro su jūsų Turiniu. Privalote nustatyti savo Turiniui taikomus apribojimus ir atitinkamą prieigos prie savo Turinio lygį. Jei nepasirinksite prieigos prie savo Turinio lygio, pagal numatytąsias nuostatas bus taikomas mažiausias apribojimas. Privalote informuoti kitus naudotojus, kaip galima bendrinti jūsų Turinį ir keisti nuostatas, susijusias su prieiga prie jūsų Turinio ir jo bendrinimu.

C) Komentarai. Bet kokie komentarai, kuriuos pateikiate naudodamiesi Paslaugomis ir Programine įranga, nėra anonimiški ir gali būti peržiūrėti kitų naudotojų. Galite ištrinti savo komentarus, taip pat juos gali ištrinti kiti naudotojai arba mes.

 

4.4 Licencijos nutraukimas. Bet kada galite atšaukti šią naudojimosi jūsų Turiniu licenciją ir panaikinti mūsų teises, pašalindami savo Turinį iš Paslaugos. Tačiau kai kurios jūsų Turinio kopijos gali išlikti kaip reguliariai kuriamų atsarginių kopijų dalis. 

 

4.5 Atsiliepimai. Neprivalote teikti mums idėjų, patarimų, pasiūlymų, klaidų ar trikčių ataskaitų (Atsiliepimai). Vis dėlto, jei pateikiate mums Atsiliepimą, suteikiate neišimtinę, neatšaukiamą, neribotos trukmės, pasaulinę, neapmokestinamą, perleidžiamą ir perduodamą licenciją kurti, naudoti, parduoti, siūlyti parduoti, importuoti, eksportuoti, atkurti, viešai rodyti, platinti, keisti ir viešai naudoti Atsiliepimą.

 

5. Jūsų paskyra.

 

5.1 Paskyros informacija. Esate atsakingi už visą veiklą, vykdomą per jūsų paskyrą, net jei tą veiklą vykdote ne jūs arba ji vykdoma be jūsų žinios ar sutikimo. Sužinoję, kad kas nors neteisėtai naudojasi jūsų paskyra, nedelsdami informuokite Klientų aptarnavimo skyrių. Negalite: A) tyčia arba netyčia bendrinti savo paskyros informacijos (išskyrus įgaliotąjį paskyros administratorių); B) naudotis kito asmens paskyra. Jūsų paskyros administratorius gali naudoti jūsų paskyros informaciją, kad tvarkytų naudojimo ir prieigos prie Paslaugų ir Programinės įrangos funkcijas. Pasiliekame teisę stebėti ir „PhoneGap“ prenumeratos plano limitus ir apribojimus bei reikalauti jų laikytis, įskaitant teisę apmokestinti pereikvojimą, bet tuo neapsiribojant.

 

5.2 Nesinaudojimas nemokama paskyra.Esate atsakingi už tai, kad jūsų paskyra išliktų aktyvi, o tai reiškia, kad turite periodiškai prisijungti, kad išvengtumėte bet kokių Paslaugų ir Programinės įrangos sutrikimų ar prieigos prie jų praradimo arba jūsų paskyros išjungimo. Jei periodiškai neprisijungiate prie savo paskyros, pasiliekame teisę manyti, kad jūsų paskyra neaktyvi, o jūs sutinkate, kad galime uždaryti jūsų paskyrą. Suprantate, kad uždarę paskyrą prarasite prieigą prie bet kokio joje saugomo Turinio. Prieš uždarydami jūsų sąskaitą dėl nenaudojimo bandysime pranešti jums. Siekiant išvengti abejonių šis 5.2 skyrius (Nesinaudojimas paskyra) netaikomas geros būklės mokamoms paskyroms.

 

6. Naudotojų elgesys.

 

6.1 Atsakingas naudojimas.„Adobe“ bendruomenes paprastai sudaro naudotojai, kurie tikisi tam tikro lygio pagarbos ir profesionalumo. Todėl turite atsakingai naudotis Paslaugomis ir Programine įranga.

 

6.2 Netinkamas naudojimas. Draudžiama netinkamai naudoti Paslaugas ar Programinę įrangą. Pavyzdžiui, negalite:

A) naudoti Paslaugas ar Programinę įrangą neturėdami rašytinės licencijos ar sutarties su „Adobe“ arba jas pažeisdami;

B) kopijuoti, keisti, talpinti serveryje, transliuoti, perleisti licencijų arba perparduoti Paslaugų ar Programinės įrangos;

C) leisti kitiems naudotis Paslaugomis ar Programine įranga naudojant jūsų paskyros informaciją;

D) siūlyti, naudoti arba leisti naudoti Paslaugas ar Programinę įrangą kompiuterinių paslaugų versle, trečiųjų šalių paslaugų užsakomosioms paslaugoms, narystės ar prenumeratos pagrindu, paslaugų biuro pagrindu, laiko dalijimosi pagrindu, kaip tarnybos dalį arba bet kokios trečiosios šalies vardu;

E) naudoti Programinės įrangos bet kokios rūšies duomenų bazei ar duomenų rinkiniui kurti;

F) prisijungti ar bandyti prisijungti prie Paslaugų ar Programinės įrangos bet kokiomis kitomis priemonėmis, nei mūsų suteikta ar patvirtinta sąsaja;

G) nepaisyti prieigos ar naudojimo apribojimų, taikomų siekiant neleisti tam tikru būdu naudotis Paslaugomis ar Programine įranga;

H) bendrinti Turinio ar „Creative Cloud“ kliento šriftų arba elgtis taip, kad būtų pažeistos asmenų intelektualiosios nuosavybės teisės. Intelektualiosios nuosavybės teisės – autorių teisės, moralinės teisės, prekių ženklų, prekių dizaino, patentų, komercinės paslapties, apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos, teisės į privatumą, teisės į viešumą ir kitos nuosavybės teisės;

I) bendrinti bet kokio Turinio, kuris yra neteisėtas, žalingas, nepadorus, smurtinis, grasinamojo, įžeidžiamojo ar deliktinio pobūdžio, šmeižikiškas, pažeidžiantis garbę ir orumą, vulgarus, gašlus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžiantis kito asmens privatumą, skatinantis neapykantą ar kitaip prieštaringas;

J) bendrinti bet kokį Turinį, kuriame seksualiai vaizduojami nepilnamečiai arba kuris skirtas palengvinti netinkamą bendravimą su nepilnamečiais, kitais „Adobe“ naudotojais ar visuomene;

K) apsimesti kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, melagingai nurodyti arba kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;

L) siekti išjungti, pažeisti ar sunaikinti Paslaugų ar Programinės įrangos;

M) įkelti, perduoti, saugoti ar pateikti bet kokio Turinio, „Creative Cloud“ kliento šriftų ar kodų, kuriuose yra virusų, kenkėjiškų kodų ar programų arba bet kokių komponentų, sukurtų siekiant pakenkti Paslaugų ar Programinės įrangos funkcionalumui arba jį apriboti;

N) kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam naudotojui naudotis Paslaugomis ar Programine įranga (pavyzdžiui, persekioti, bauginti arba priekabiauti, skatinti smurtą arba savęs žalojimą);

O) siųsti grandininių laiškų, pašto šiukšlių, piramidinių sistemų, vogti duomenų, siųsti brukalų, užsiimti sukčiavimu ar siųsti kitų nepageidaujamų pranešimų;

P) Paslaugose reklamuoti bet kokių produktų ar paslaugų be mūsų išankstinio rašytinio patvirtinimo;

Q) kartu su Paslaugomis ar Programine įranga naudoti bet kokius duomenų gavimo ar panašius duomenų rinkimo ir išrinkimo metodus, įskaitant duomenų rinkimą mašinos mokymosi ar kitais tikslais;

R) dirbtinai manipuliuoti Paslaugomis ar Programine įranga (pvz., manipuliuoti vertinimais „Behance“ ar nukreipti naudotojus į trečiųjų šalių svetaines) arba jas trikdyti;

S) kurti „Adobe“ paskyras siekiant pažeisti šias sąlygas arba išvengti paskyros išjungimo ar kitokių „Adobe“ veiksmų;

T) manipuliuoti Paslaugomis ar Programine įranga arba kitaip jas rodyti naudojantis kadravimo ar panašiomis naršymo technologijomis; arba

U) pažeisti taikomus įstatymus.

 

7. Mokesčiai.

 

7.1 Mokesčiai ir trečiųjų šalių rinkliavos. Privalote mokėti taikomus valstybinius mokesčius bei trečiųjų šalių mokesčius (įskaitant, pavyzdžiui, mokesčius už telefono, mobiliojo ryšio, interneto paslaugas, duomenų planus, kredito kortelių, užsienio valiutos keitimo bei operacijų, atliktų užsienio valiutomis, mokesčius). Neatsakome už šiuos mokesčius. Jei turite klausimų apie mokesčius, kreipkitės į savo finansinę instituciją. Galime imtis veiksmų surinkti mokesčius, kurių mums nesumokėjote. Jūs atsakote už su mokesčių surinkimu susijusias išlaidas. Jei gyvenate ne toje šalyje, kurioje veikia atitinkamas „Adobe“ juridinis subjektas, su kuriuo susijusios jūsų operacijos (t. y. Šiaurės Amerikos klientams „Adobe Inc.“, o klientams visose kitose šalyse „Adobe Systems Software Ireland Limited“), mokėsite užsienyje įsikūrusiam juridiniam asmeniui.

 

7.2 Kredito kortelės informacija. Leidžiate mums saugoti jūsų mokėjimo būdą ir naudoti jį jums naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga, kaip aprašyta jūsų Prenumeratos ir atšaukimo sąlygose. Norėdami išvengti paslaugos pertraukimo, galime dalyvauti jūsų kortelės teikėjo palaikomose programose, kad pabandytume atnaujinti jūsų mokėjimo informaciją. Leidžiate mums toliau išrašyti jums sąskaitas į jūsų sąskaitą naudojantis mūsų gauta atnaujinta informacija.

 

8. Jūsų garantija ir įsipareigojimai atlyginti žalą.

 

8.1 Garantija. Įkeldami savo Turinį į Paslaugas ar Programinę įrangą, sutinkate, kad turite: A) visas reikiamas licencijas bei leidimus naudoti ir Bendrinti savo Turinį; B) teises, kurių reikia licencijoms suteikti pagal šias Sąlygas.

 

8.2 Žalos atlyginimas.Atleidžiate mus ir mūsų patronuojamąsias įmones, filialus, pareigūnus, agentus, darbuotojus, partnerius ir licencijų išdavėjus nuo pretenzijų, reikalavimų, nuostolių ar žalos atlyginimo, taip pat nuo mokesčių advokatams, atsiradusių dėl jūsų Turinio ar susijusių su juo, „Creative Cloud“ kliento šriftų, taip pat su tuo, kad naudojatės Paslaugomis ar Programine įranga (jei taikoma) arba nesilaikote šių Sąlygų. Turime teisę su savo pasirinktu gynėju kontroliuoti gynimąsi nuo bet kokio reikalavimo, veiksmo ar klausimo, pagal kuriuos jūs esate atsakingas už žalos atlyginimą. Jūs turite visapusiškai mums padėti gintis nuo šio reikalavimo, ieškinio ar klausimo.

 

9. Garantinio įsipareigojimo apribojimai.

 

9.1 Jei Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, Paslaugos ir Programinė įranga teikiamos tokios, kokios yra. Didžiausia pagal įstatymus leidžiama apimtimi nesuteikiame jokių garantijų, aiškių ar numanomų, įskaitant numanomas nepažeidimo, tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Neatsakome už Paslaugų turinį. Taip pat neteikiame jokių garantijų, kad: A) Paslaugos ar Programinė įranga atitiks jūsų reikalavimus ar bus nuolat, nenutrūkstamai ir laiku prieinamos, veiks saugiai ir be klaidų; B) rezultatai, kuriuos galite gauti naudodami Paslaugas ar Programinę įrangą, bus tikri, tikslūs ar patikimi; C) Paslaugų ar Programinės įrangos kokybė atitiks jūsų lūkesčius; D) bus ištaisytos visos Paslaugų ar Programinės įrangos klaidos ar pašalinti jų trūkumai.

 

9.2 Aiškiai atsisakome atsakomybės už bet kokius veiksmus, atsirandančius dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis ar Programine įranga. Galite naudotis Paslaugomis ir Programine įranga bei jas pasiekti savo nuožiūra ir prisiimdami riziką; tik jūs atsakote už bet kokį savo kompiuterinės sistemos pažeidimą arba duomenų praradimą naudojantis Paslaugomis ar Programine įranga.

 

9.3 Jei savo turinį mūsų serveriuose skelbiate norėdami jį viešai Bendrinti naudodamiesi Paslaugomis, mes neatsakome dėl: A) jūsų Turinio praradimo, sugadinimo ar pažeidimo; B) Turinio ištrynimo, jei tai atlieka kiti asmenys, nesusiję su „Adobe“; arba C) jūsų Turinio skelbimo kitose interneto svetainėse ar kitose žiniasklaidos priemonėse, vykdomo trečiųjų šalių.

 

10. Atsakomybės apribojimas.

 

10.1 Jei Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, neprivalome jums ar kam nors kitam atlyginti jokios specialios, atsitiktinės, netiesioginės, pasekmėje atsiradusios, moralinės žalos arba priteistų baudinių nuostolių, nepaisant jokių priežasčių: A) patirtus dėl negalėjimo naudotis, duomenų, reputacijos, pajamų ar pelno praradimo; B) pagrįstus bet kokia atsakomybės teorija, įskaitant sutarties ar garantijos pažeidimą, neapdairumą ar kitus deliktinius veiksmus; C) patirtus dėl bet kokio kito naudojimosi Paslaugomis ar Programine įranga, prieigos prie jų arba su tuo susijusios. Jokios Sąlygų nuostatos neapriboja mūsų atsakomybės jums ir nuo jos neatleidžia, jei ji kyla dėl „Adobe“ arba jos darbuotojų didelio aplaidumo, tyčinio nusižengimo arba veiksmų, sukėlusių mirtį ar kūno sužalojimą.

 

10.2 Bet kuriuo atveju, iškilusiu dėl Sąlygų ar su jomis susijusiu, visa mūsų atsakomybė ribojama (atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė): A) 100 JAV dolerių suma; B) bendra suma, kurią sumokėjote už prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos per tris mėnesius iki įvykio, dėl kurio atsirado atsakomybė.

 

10.3 Šie 10 skyriuje (Atsakomybės apribojimas) nustatyti apribojimai ir išimtys taikomi tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, net jei: A) teisių gynimo priemonė nevisiškai kompensuoja jums bet kokius nuostolius arba neatitinka savo pagrindinio tikslo; B) žinojome ar turėjome žinoti apie žalos galimybę.

 

10.4 Šiose sąlygose nustatyta visa „Adobe“ ir su ja susijusių įmonių atsakomybė, taip pat jūsų išimtinės teisių gynimo priemonės, susijusios su prieiga prie Paslaugų ir Programinės įrangos bei jų naudojimu.

 

11. Nutraukimas.

 

11.1 Nutraukimas iš jūsų pusės. Galite bet kada nustoti naudotis Paslaugomis ir Programine įranga. Paskyros sustabdymas neatleidžia nuo įsipareigojimo sumokėti nesumokėtus mokesčius.

 

11.2. Nutraukimas iš mūsų pusės. Jeigu nutraukiame Sąlygų galiojimą arba Paslaugos (-ų) ar Programinės įrangos naudojimą dėl su jumis nesusijusių priežasčių, pasistengsime apie tai informuoti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki nutraukimo el. paštu, kurio adresą mums nurodėte kartu su nurodymais, kaip gauti jūsų Turinį. Atminkite, kad nutraukus Sąlygas galite prarasti prieigą prie savo Turinio, kaip aprašyta 4.4 skyriuje (Licencijos nutraukimas). Jei kitaip nenurodyta Papildomose sąlygose, galime bet kuriuo metu panaikinti arba sustabdyti jūsų teisę naudotis ir pasiekti Paslaugas bei Programinę įrangą šiais atvejais:

A) jums pažeidus bet kurią Sąlygų nuostatą (arba jei jūsų elgesys aiškiai rodo, jog neketinate arba negalite laikytis Sąlygų);

B) jums laiku nesumokėjus mokesčių už Paslaugas ar Programinę įrangą, jeigu tokių yra;

C) jei fiziškai, žodžiu ar kitais būdais smurtaujate, grasinate, tyčiojatės arba priekabiaujate prie mūsų ar mūsų personalo (tokiomis aplinkybėmis galime sustabdyti arba apriboti jūsų prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos);

D) jei ne kartą teikėte nesąžiningus arba nepagrįstus skundus, ir nesiliaujate to daryti gavę mūsų prašymą nustoti (tokiomis aplinkybėmis galime sustabdyti arba apriboti jūsų prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos);

E) privalome tai padaryti pagal įstatymus (pavyzdžiui, jeigu Paslaugų ar Programinės įrangos teikimas jums yra neteisėtas ar tampa neteisėtas);

F) jei nusprendžiame nutraukti visų Paslaugų ar Programinės įrangos arba jų dalies teikimą (pavyzdžiui, jei dėl teisės aktų pakeitimų teikti Paslaugas jūsų regione tampa nepraktiška); arba

G) jūsų nemokama paskyra ilgą laiką nenaudojama. 

 

11.3 Išlikimas. Pasibaigus Sąlygų galiojimo laikotarpiui arba jį nutraukus, kai kurios arba visos Paslaugos ir Programinė įranga gali nustoti veikti apie tai iš anksto neįspėjus. Sąlygose numatyti jūsų žalos atlyginimo įsipareigojimai, mūsų garantijų ir atsakomybės apribojimai bei ginčų sprendimo nuostatos galios ir toliau. 

 

12. Prekybos sankcijos ir eksporto kontrolės laikymasis. Paslaugoms ir Programinei įrangai bei jūsų naudojimuisi Paslaugomis ir Programine įranga taikomi Jungtinių Valstijų ir kitų jurisdikcijų įstatymai, apribojimai ir taisyklės, kurie: A) reglamentuoja Paslaugų ir Programinės įrangos importą, eksportą ir naudojimą; B) gali mums drausti teikti jums Paslaugas ir Programinę įrangą apie tai nepranešus. Naudodamiesi Paslaugomis ir Programine įranga, sutinkate laikytis visų tokių įstatymų, apribojimų ir taisyklių bei garantuojate, kad jums nėra draudžiama gauti Paslaugas ir Programinę įrangą pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus.

 

13. Australijos vartotojų įstatymas. Jokiomis Sąlygų nuostatomis nesiekiama išskirti, apriboti ar keisti vartotojų teisių, apibrėžtų 2010 m. Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatyme (Cth) (CCA) ar bet kokiuose kituose teisės aktuose, kurių negalima išskirti, apriboti ar pakeisti susitarimu. Jei pagal CCA ar bet kokį kitą teisės aktą į Sąlygas turi būti įtraukta sąlyga, garantija ar nuostata arba suteiktos teisinės garantijos, susijusios su Sąlygomis, tiekiamų prekių ar paslaugų atžvilgiu (jei yra), mūsų atsakomybė už tokios sąlygos, garantijos, kitos nuostatos pažeidimą yra ribota (mūsų pasirinkimu) tiek, kiek tai yra įmanoma: A) jei tiekiame prekes, atliekame vieną ar kelis iš šių veiksmų: 1) pakeičiame arba suteikiame lygiavertes prekes; 2) prekes pataisome; 3) sumokame už prekių pakeitimą ar lygiaverčių prekių gavimą; 4) apmokame prekių remonto išlaidas; B) jei teikiame paslaugas atliekame vieną arba abu iš šių veiksmų: 1) teikiame paslaugas iš naujo; 2) sumokame už paslaugų teikimą iš naujo.

 

14. Ginčų sprendimas.

 

14.1 Procesas. Jei kas nors kelia susirūpinimą arba norite prieštarauti, sutinkate visų pirma pabandyti išspręsti ginčą neoficialiai, susisiekę su mumis. Nepavykus ginčo išspręsti per 30 dienų nuo pateikimo, galutinį ir privalomą sprendimą dėl bet kokių su šiuo ginču susijusių teisinių veiksmų, įskaitant bet kokį klausimą dėl to, ar reikalingas arbitražas, turi priimti arbitražo teismas (išskyrus atvejus, kai ieškinį galima pateikti smulkių ieškinių teismui, jei ieškinys atitinka jiems keliamus reikalavimus). Reikalavimai, susiję su Sąlygomis, Paslaugomis ar Programine įranga, visam laikui atmetami, jei jie nepareiškiami per vienerius metus nuo įvykio, dėl kurio kilo reikalavimas.

 

14.2 Taisyklės. Jei gyvenate Šiaurės ar Pietų Amerikoje, JAMS administruos arbitražą Santa Klaros apygardos teisme Kalifornijoje, laikantis išsamių arbitražo taisyklių ir procedūrų. Jei gyvenate Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje, žemyninėje Kinijoje, Honkongo specialiajame administraciniame regione, Makao specialiajame administraciniame regione, Taivano regione, Pietų Korėjoje, Indijoje, Šri Lankoje, Bangladeše, Nepale ar vienoje iš Pietryčių Azijos Tautų Asociacijos (ASEAN) šalių narių, tuomet Singapūro Tarptautinis Arbitražo Centras (SIAC) administruos arbitražą Singapūre pagal savo Arbitražo Taisykles, kurios kaip nuoroda įtraukiamos į šį skyrių. Kitu atveju arbitražą administruos Londono Teismo Tarptautinis Arbitražas (LCIA) Londone, remdamasis LCIA Arbitražo Taisyklėmis. Procese dalyvaus vienas arbitras, kurį pasirinksite kartu su „Adobe“. Arbitražas bus vykdomas anglų kalba, tačiau bet koks liudytojas, kurio gimtoji kalba nėra anglų, galės liudyti savo gimtąja kalba, jo liudijimą sinchroniškai verčiant į anglų kalbą (išlaidas padengs liudininką pristatanti šalis). Sprendimą gali priimti ir vykdyti bet kuris kompetentingas teismas, turintis jurisdikciją jūsų ir mūsų atžvilgiu.

 

14.3 Jokių grupinių veiksmų. Ginčus galite spręsti tik individualiai, bet negalite teikti ieškinių kaip ieškovas ar grupės narys, taip pat negalite teikti jokių grupinių, konsoliduotų arba atstovaujamųjų ieškinių.

 

14.4 Ieškinys dėl uždraudimo. Nepaisant to, kas nurodyta pirmiau, sutinkate, kad jūsų arba kitų asmenų neįgaliotos prieigos prie Paslaugų ar Programinės įrangos arba jų naudojimo pažeidžiant Sąlygas atveju turime teisę kreiptis į bet kokios jurisdikcijos teismą dėl draudžiamųjų teisių gynimo priemonių (arba kitų skubių lygiaverčių teisių gynimo priemonių) taikymo.

 

15. Audito teisės.Jeigu esate Verslas, galime ne dažniau kaip vieną kartą kas 12 mėnesių ir apie tai pranešę prieš 7 dienas paskirti savo darbuotoją ar nepriklausomos trečiosios šalies auditorių, kuris, laikydamasis konfidencialumo principo, turės patikrinti (įskaitant neautomatinį patikrinimą, elektroninius metodus arba abu) jūsų įrašus, sistemas ir įrangą bei patvirtinti, kad visos Paslaugos ar Programinė įranga įdiegtos ir naudojamos pagal mūsų suteiktas galiojančias licencijas. Be to, per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos turėsite mums pateikti visus prašomus įrašus ir informaciją, kad galėtume patvirtinti, jog visos Paslaugos ir Programinė įranga įdiegtos ir naudojamos pagal mūsų suteiktas galiojančias licencijas. Jeigu per patikrą nustatysime, kad Paslaugų ar Programinės įrangos naudojimo licencijos pažeistos, turėsite įsigyti visas būtinas licencijas, prenumeratas bei atitinkamas techninės priežiūros ir palaikymo paslaugas. Jeigu nesumokėtų mokesčių suma viršys 5 % nuo už licenciją mokėtinų mokesčių sumos, taip pat turėsite padengti pagrįstas išlaidas, kurias patyrėme atlikdami patikrą.

 

16. Paslaugų bei programinės įrangos atnaujinimas ir pasiekiamumas.

 

16.1 Paslaugų ir Programinės įrangos atnaujinimas. Bet kuriuo metu galime pakeisti bei atnaujinti Paslaugas ir programinę įrangą, bet kurią jų dalį ar funkcijas, taip pat jų nebeteikti neįsipareigodami jums arba kam nors kitam. Tačiau dėsime pagrįstas pastangas stengdamiesi jus informuoti apie mokamų pasiūlymų pakeitimą, atnaujinimą ar nutraukimą. Jei nutrauksime visų Paslaugų ar Programinės įrangos teikimą, imsimės pagrįstų komercinių veiksmų, kad galėtumėte perkelti savo Turinį. Galime suteikti jums proporcingą grąžinamąją išmoką už visus neišnaudotus mokesčius už tą Paslaugą ar Programinę įrangą, už kurią iš anksto sumokėjote.

 

16.2 Prieinamumas. Puslapius, kuriuose aprašytos Paslaugos, galima pasiekti įvairiose pasaulio šalyse, tačiau tai nereiškia, kad visos Paslaugos ar paslaugų funkcijos gali būti pasiekiamos jūsų šalyje arba kad naudotojų sukurtas turinys, pasiekiamas naudojantis Paslaugomis, yra teisėtas arba pasiekiamas jūsų šalyje. Prieiga prie tam tikrų Paslaugų (ar tam tikrų Paslaugos funkcijų, Pavyzdinių failų arba Turinio failų) tam tikrose šalyse gali būti blokuojama mūsų ar užsienio vyriausybių. Jūs privalote užtikrinti, kad naudojimasis Paslaugomis būtų teisėtas arba prieinamas ten, kur jomis naudojatės. Paslaugos teikiamos ne visomis kalbomis.

 

17. Draudimas keisti ar naudoti apgrąžos inžineriją.Išskyrus atvejus, kuriuos aiškiai leidžia Bendrosios naudojimo sąlygos ar šios Papildomos sąlygos, negalite: A) jokios Paslaugų ar Programinės įrangos dalies keisti, perkelti į kitą aplinką, adaptuoti ar jos versti; B) naudoti reversinės inžinerijos (įskaitant per sistemą ar programą pereinančių įvesčių ir išvesčių stebėjimą ar sekimą siekiant atkurti tą sistemą, bet tuo neapsiribojant), dekompiliuoti, ardyti ar kitaip bandyti išgauti bet kurios Paslaugos ar Programinės įrangos šaltinio kodą, duomenų pateikimo būdus ar bazinius algoritmus, procesus ir metodus ir bet kokią kitą tokios Paslaugos ar Programinės įrangos dalį. Jei jūsų jurisdikcijos teisės aktai suteikia jums teisę dekompiliuoti Paslaugas ar Programinę įrangą norint gauti informaciją, kurios reikia, kad licencijuotos Paslaugų ar Programinės įrangos dalys sąveikautų su kita programine įranga, pirmiausia privalote paprašyti tokios informacijos iš mūsų. Savo nuožiūra galime suteikti tokią informaciją arba nustatyti pagrįstas Paslaugų ar Programinės įrangos dekompiliavimo sąlygas, įskaitant pagrįstą mokestį, kad užtikrintume savo ir savo tiekėjų nuosavybės teisių į Paslaugas ir Programinę įrangą apsaugą.

 

18. Kitos nuostatos.

 

18.1. Versija anglų kalba. Interpretuojant ar aiškinant Sąlygas bus naudojamas jų tekstas anglų kalba.

 

18.2 „Adobe“ skirti pranešimai. Galite siųsti mums pranešimus šiuo adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Jums skirti pranešimai. Jus galime informuoti el. paštu, įprastu paštu, pateikdami skelbimus Paslaugose arba kitais teisėtais būdais. Norėdami gauti pranešimus, turite nuolat atnaujinti savo paskyros informaciją.

 

18.4 Draudimas perleisti. Negalite perleisti ar kitaip perduoti visų Sąlygų, savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių taikant Sąlygas, taip pat negalite perleisti ar kitaip perduoti jų dalies be rašytinio mūsų sutikimo. Savo teises, suteiktas pagal Sąlygas, galime perduoti trečiosioms šalims.

 

18.5 Vyriausybės sąlygos.Jei esate JAV vyriausybės subjektas arba jei Sąlygoms yra taikomos Federalinės įsigijimo taisyklės (FAR), tada Paslaugos ir Programinė įranga, teikiamos pagal Sąlygas, yra „Komerciniai daiktai“, nes ši sąvoka apibrėžta 48 C.F.R 2.101 str., ir juos sudaro „Komercinė kompiuterio programinė įranga“ ir „Komercinės kompiuterio programinės įrangos dokumentacija“ ir su jomis susijusios paslaugos, nes tokios sąvokos vartojamos atitinkamai 48 C.F.R. 12.212 str. arba 48 C.F.R. 227.7202 str. Laikantis atitinkamų 48 C.F.R. §12.212 arba 48 C.F.R. §227.7202-1 – 227.7202-4 dalių nuostatų, JAV federalinės vyriausybės galutiniams naudotojams yra suteikta licencija naudoti Komercinę programinę įrangą kompiuteriams ir Komercinės programinės įrangos kompiuteriams dokumentus A) tik kaip Komercines prekes ir B) turint tik tas teises, kurios suteikiamos visiems galutiniams naudotojams pagal šių Sąlygų sąlygas. Nepaskelbtos teisės saugomos pagal JAV įstatymus „Adobe Inc.“, 345 Park Avenue, San Chosė, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 Antraštės.Šiose Sąlygose naudojamos antraštės pateikiamos tik patogumui, jomis nebus remiamasi aiškinant reikšmę ar ketinimą.

 

18.7 Atskiriamumas. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata laikoma netinkama arba negaliojančia dėl kokios nors priežasties, likusi Sąlygų dalis ir toliau galios.

 

18.8 Neatsisakymas. Jeigu neužtikrinsime vykdymo arba nevykdysime kurios nors Sąlygų nuostatos, tai nereikš, kad atsisakome šios nuostatos.

 

18.9 Atsakomybę šalinančios aplinkybės. Nė viena iš šalių nebus atsakinga už bet kokių Sąlygose numatytų įsipareigojimų (išskyrus jūsų mokėjimo įsipareigojimus „Adobe“) vėlavimą ar nevykdymą, jei vėlavimas ar nevykdymas atsirado dėl nenumatytų įvykių, įvykusių po Sąlygų įsigaliojimo ir kurių šalys negali pagrįstai kontroliuoti, pavyzdžiui, streikų, blokados, karo, terorizmo, riaušių, stichinių nelaimių, vyriausybės ar kitų vyriausybinių agentūrų atsisakymo išduoti licenciją, jei toks įvykis neleidžia nukentėjusiai šaliai įvykdyti savo įsipareigojimų arba juos vėluojama vykdyti ir tokia šalis už pagrįstas išlaidas atsakomybę šalinančioms aplinkybėms negali užkirsti kelio arba jų pašalinti.

 

19. DMCA. Atsižvelgiame į kitų asmenų intelektualiosios nuosavybės teises ir tikimės, kad mūsų paslaugų naudotojai elgsis taip pat. Reaguosime į aiškius pranešimus apie autorių teisių pažeidimą, laikydamiesi Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymo (DMCA). Daugiau sužinoti apie „Adobe“ IP pašalinimo politikas ir praktikas galite čia.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-lt_LT-20200416