Všeobecné podmienky používania produktov Adobe

 

Publikované 16. marca 2020. Účinné od 16. apríla 2020. Tieto Podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.

 

RIEŠENIE SPOROV SA RIADI POVINNÝM USTANOVENÍM ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A VZDANÍM SA HROMADNEJ ŽALOBY V ODDIELE 14 (RIEŠENIE SPOROV). POZORNE SI ICH PROSÍM PREČÍTAJTE. AK NESÚHLASÍTE S POVINNÝM USTANOVENÍM ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A ZRIEKNUTÍM SA SKUPINOVEJ ŽALOBY V PODMIENKACH, SLUŽBY ANI SOFTVÉR NEPOUŽÍVAJTE.

 

Tieto Všeobecné podmienky používania („Všeobecné podmienky“), spolu s akýmikoľvek príslušnými Dodatočnými podmienkami (pozri časť 1.2 (Dodatočné podmienky) nižšie) (spoločne označovanými ako „Podmienky“) upravujú používanie a prístup na našu webovú stránku, zákaznícku podporu, diskusné fóra alebo iné interaktívne oblasti alebo služby a služby, ako napríklad Creative Cloud (spoločne označované ako „Služby“) a softvér, ktorý poskytujeme ako súčasť Služieb, ako aj všetky aplikácie vrátane mobilných aplikácií, Vzorových súborov a Obsahových súborov (definovaných ďalej v texte), skriptov, inštruktážnych súprav a súvisiacej dokumentácie (súhrnne označovaných ako „Softvér“). Ak ste súhlasili s Podmienkami odberu a zrušenia, potom sa také podmienky tiež považujú za súčasť Podmienok. Ak používate a pristupujete k službám a softvéru prostredníctvom Value Incentive Plan („VIP“), potom sa na vás Podmienky predplatného a Zrušenia nevzťahujú, ale zvyšok týchto Podmienok sa na vaše používanie a prístup k Službám a softvéru vzťahovať bude. Ak ste s nami už uzatvorili inú zmluvu v súvislosti s konkrétnymi Službami alebo Softvérom, potom sú podmienky príslušnej zmluvy v sporných bodoch nadradené Podmienkam tejto zmluvy. 

 

Ak sa chcete zaregistrovať a získať individuálne Adobe ID, musíte mať viac ako 13 rokov. Školy, ktoré sa zúčastňujú na základnom a stredoškolskom vzdelávaní s názvom Používateľská ponuka, môžu vydávať dieťaťu mladšiemu ako 13 rokov Adobe ID na podnikovej úrovni v súlade s Dodatočnými podmienkami základného a stredoškolského vzdelávania.

 

1. Vaša zmluva so spoločnosťou Adobe.

 

1.1 Výber práva a obstarávateľ. Ak bývate v Severnej Amerike (vrátane Spojených štátov, Kanady, Mexika, teritórií a majetkov Spojených štátov a vojenských základní Spojených štátov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú), vzťah máte so spoločnosťou Adobe Inc., spoločnosťou v USA, a Podmienky sa riadia právom štátu Kalifornia v USA, pokiaľ to nevylučuje federálne právo USA, bez ohľadu na kolízne normy. Ak sídlite mimo územia Severnej Ameriky, vzťah máte so spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited, a Podmienky sa riadia zákonmi Írska. Pre zákazníkov v Austrálii spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited pôsobí ako splnomocnenec spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzatvára túto zmluvu ako zástupca spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. Podľa miestneho práva môžete mať ďalšie práva. Nechceme tieto práva obmedzovať tam, kde to zákon zakazuje.

 

1.2 Dodatočné zmluvné podmienky. Na naše Služby a Softvér vám poskytujeme licenciu, nepredávame vám ich a môže sa na ne vzťahovať jedna alebo viacero nasledujúcich ďalších podmienok („Dodatočné zmluvné podmienky“). V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Dodatočnými zmluvnými podmienkami majú v súvislosti s danou Službou alebo Softvérom prednosť Dodatočné zmluvné podmienky. Dodatočné podmienky sa môžu zmeniť, ako je opísané v časti 1.6 (Aktualizácia Podmienok) nižšie.

1.3 Podnikoví používatelia. Ak ste dostali „Nárok“ (ktorý je definovaný ako právo na používanie, prístup a užívanie softvéru a služieb) od organizácie alebo skupiny vrátane, ale nielen, firmy alebo iného obchodného subjektu, vládneho subjektu, neziskovej organizácie alebo vzdelávacej inštitúcie (každé „obchodné“) podľa jedného z obchodných plánov spoločnosti Adobe (napríklad Creative Cloud pre tímy, Creative Cloud pre podnikanie alebo Document Cloud), potom (A) ste „Podnikový Používateľ“ takéhoto podnikania; (B) váš profil Adobe spojený s takýmto oprávnením je „Obchodný Profil“; a (C) všetky odkazy na „vás“ v týchto Podmienkach znamenajú takéto podnikanie. Ak ste Podnikovým Používateľom, súhlasíte s tým, že v dôsledku prijatia oprávnení od tohto podniku (1) spoločnosť Adobe môže tomuto podniku poskytnúť možnosť prístupu, použitia, odstránenia, zachovania a kontroly vášho Obchodného Profilu a celého obsahu v ňom obsiahnutom, či už bol odovzdaný alebo importovaný pred alebo po dátume poslednej aktualizácie týchto Podmienok; (2) vaše používanie Služieb a Softvéru sa riadi dohodou o takomto obchode so spoločnosťou Adobe; a (3) spoločnosť Adobe môže takémuto podniku poskytnúť vaše osobné údaje. Ak ste Podnikovým Používateľom s nárokmi od viacerých firiem, pre každú firmu môžete mať samostatný obchodný profil. Ako Podnikový Používateľ môžete mať s firmou rôzne zmluvy alebo povinnosti voči nej, ktoré môžu ovplyvniť váš Obchodný Profil alebo váš Obsah. Spoločnosť Adobe nezodpovedá za žiadne porušenie takýchto dohôd alebo záväzkov z vašej strany. Ak ste neobdržali Nároky od firmy (napr. ste si zakúpili plán Creative Cloud pre jednotlivca a prostredníctvom tohto plánu ste získali Nároky), potom (a) ste „Osobný Používateľ“; (b) váš profil Adobe je osobný profil; (c) vo svojom osobnom účte alebo osobnom profile máte výhradný prístup a kontrolu nad všetkým Obsahom (pokiaľ nie je v Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak); a (d) všetky odkazy na „vás“ v týchto Všeobecných Podmienkach vás budú označovať ako jednotlivca. Ak ste nároky získali prostredníctvom osobného plánu a od firmy, ste Osobným Používateľom aj Obchodným Používateľom. Osobným Používateľom ste vtedy, keď využívate nároky, ktoré ste získali prostredníctvom svojho osobného plánu, a Obchodným Používateľom ste vtedy, keď využívate oprávnenia, ktoré vám poskytol podnik.

 

1.4 Obchodné e-mailové domény. Ako osobný používateľ alebo podnikový používateľ môžete vytvoriť účet Adobe pomocou e-mailovej adresy, ktorú vám poskytla alebo pridelila firma (napríklad pracovná e-mailová adresa). Ak s nami podnik nadviazal priamy vzťah, možno bude chcieť do tohto vzťahu pridať váš účet. Ak k tomu dôjde, môže spoločnosť po predchádzajúcom oznámení previesť váš účet na účet firmy. To znamená, že Podnik môže (A) získať prístup k účtu; (B) prevziať kontrolu nad účtom a akýmkoľvek obsahom v ňom, či už je uložený, odovzdaný alebo importovaný pred alebo po dátume poslednej aktualizácie týchto Podmienok; a (C) odporučiť akýkoľvek neobchodný obsah spojený s takýmto účtom presunúť na nový účet, ktorý využíva e-mailovú adresu, ktorá nie je spojená s takýmto podnikom. Vy ako jednotlivec alebo podnikový používateľ tiež beriete na vedomie, že spoločnosť Adobe môže spoločnosti Google poskytnúť vaše osobné údaje, napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu. Ak nechcete, aby firma mala prístup k účtu, profilu, jeho používaniu, odstráneniu, zachovaniu alebo ovládaniu, potom s týmto účtom nepoužívajte e-mailovú adresu firmy. Informácie o tom, ako môžete zmeniť e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom, nájdete tu

 

1.5 Vlastníctvo. Vy (ako firma alebo jednotlivec, podľa vhodnosti) si ponecháte všetky práva a vlastníctvo svojho obsahu. Nerobíme si žiadny právny nárok na vlastníctvo vášho Obsahu.

 

1.6 Aktualizácie podmienok. Podmienky môžeme z času na čas zmeniť, a ak tak urobíme, upozorníme vás na to aktualizáciou dátumu v hornej časti Podmienok a v niektorých prípadoch vám môžeme poskytnúť ďalšie oznámenie. Zmluvné Podmienky by ste si mali pravidelne pozerať. Pokiaľ nie je uvedené inak, zmenené a doplnené Podmienky nadobudnú účinnosť okamžite a vy svojim ďalším používaním našich služieb a softvéru prijatie zmien potvrdíte. Ak so zmenenými podmienkami nesúhlasíte, musíte prestať používať naše služby a softvér. 

 

2. Ochrana osobných údajov.

 

2.1 Ochrana osobných údajov. Informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame alebo inak spracúvame informácie o vás a o vašom používaní našich aplikácií a webových stránok, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Preferencie informácií máte možnosť spravovať tu.

 

2.2 Náš prístup k vášmu Obsahu. Ak to právne predpisy povoľujú, váš Obsah (definovaný ďalej v časti 4.1 (Obsah)) si sprístupníme, prezrieme a vypočujeme len v obmedzenom rozsahu. Napríklad na účely výkonu Služieb budeme možno potrebovať prístup, zobrazovanie alebo vypočutie vášho Obsahu z dôvodu (A) reagovania na spätnú väzbu alebo na žiadosti o pomoc, (B) zistenia, zabránenia alebo iného riešenia v súvislosti s podvodmi, zabezpečením, či právnymi alebo technickými problémami; (C) a z dôvodu uplatňovania týchto Podmienok. Naše automatizované systémy môžu analyzovať váš Obsah pomocou techník, ako je strojové učenie, aby sa zlepšili naše služby a softvér a používateľské prostredie. Viac informácií o strojovom učení, ktoré robíme.

 

2.3 Dohoda o spracovaní údajov. Ak informácie o zákazníkoch zahŕňajú osobné údaje a ak sa považujete za „Kontrolóra údajov“ a Adobe je „Spracovateľ údajov“ v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov 2016/679 („GDPR“), na spracovanie takýchto osobných údajov sa vzťahujú Podmienky Dohody o spracovaní údajov spoločnosti Adobe („DPA“) (dostupné tu), vrátane prípadných štandardných zmluvných ustanovení schválených Európskou komisiou, ktoré sú začlenené odkazom do týchto Podmienok.

 

2.4 Citlivé osobné údaje. Súhlasíte s tým, že pomocou týchto služieb alebo softvéru nebudete zhromažďovať, spracúvať ani uchovávať žiadne citlivé osobné údaje. Súhlasíte s tým, že nebudete prenášať, zverejňovať ani nesprístupňovať citlivé osobné informácie a údaje spoločnosti Adobe alebo jej treťostranným poskytovateľom. „Citlivé osobné údaje“ sú finančné údaje jednotlivca, sexuálne preferencie, lekárske alebo zdravotné údaje chránené podľa akýchkoľvek zákonov o ochrane údajov o zdraví, biometrické údaje (na účely jednoznačnej identifikácie jednotlivca), osobné údaje detí chránené podľa akýchkoľvek zákonov o ochrane údajov o deťoch, (napríklad osobné údaje definované podľa zákona USA o ochrane súkromia detí online („COPPA“)) a akékoľvek ďalšie typy informácií uvedené v tomto termíne alebo v akomkoľvek podobnom termíne (napríklad „citlivé osobné údaje“ alebo „osobitné kategórie osobných informácií“), ako sa používajú v platných zákonoch o ochrane údajov alebo súkromia.

 

2.5 Prenos osobných údajov. Informácie spracovávame a ukladáme v USA a ďalších krajinách. Používaním našich aplikácií a webových stránok súhlasíte s tým, že udeľujete spoločnosti Adobe oprávnenie na prenos vašich osobných údajov cez štátne hranice a do iných krajín, v ktorých spoločnosť Adobe a jej partneri pôsobia. Napríklad osobné údaje zozbierané od používateľov v Číne sa budú exportovať mimo Čínu.

 

3. Používanie služieb a Softvéru.

 

3.1 Licencia. V súlade s podmienkami a platnými zákonmi môžete pristupovať k Službám a k Softvéru, ktoré sprístupňujeme, a na ktoré máte od nás licenciu. Platnosť vašich licencií vyprší na konci obdobia uvedeného v objednávke. Verzie služieb a softvéru dostupné v čase obnovenia sa od verzií dostupných pri prvom zakúpení licencie od spoločnosti Adobe môžu líšiť. Verzie služieb a softvéru, ktoré spoločnosť Adobe podporuje, nájdete tu. Súhlasíte s tým, že vaše rozhodnutie o používaní alebo zakúpení softvéru alebo služieb nie je podmienené poskytnutím akýchkoľvek budúcich funkcií alebo prvkov, a nezávisí ani od žiadnych našich ústnych alebo písomných verejných pripomienok týkajúcich sa budúcich funkcií alebo prvkov.

 

3.2 Duševné vlastníctvo spoločnosti Adobe. Zostávame (my a naši poskytovatelia licencie) jedinými vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov v spojitosti so Službami a Softvérom. Pokiaľ nie je uvedené v týchto Podmienkach inak, neposkytujeme vám žiadne práva na patenty, autorské práva, obchodné tajomstvá, ochranné známky ani žiadne iné práva týkajúce sa položiek v Službách alebo Softvéri. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nevyplývajú z týchto zmluvných Podmienok.  

 

3.3 Uschovávanie. Ak služby poskytujú úložisko a túto funkciu umožňujú príslušné služby, svoje zákaznícke písma pre Obsah a Creative Cloud vám odporúčame pravidelne zálohovať kdekoľvek inde. Môžeme vytvoriť primerané technické obmedzenia, napr. obmedziť veľkosť súboru, úložný priestor, kapacitu na spracovanie a iné technické obmedzenia. Poskytovanie Služieb môžeme pozastaviť, pokiaľ nebudete v obmedzení úložného priestoru priradeného k vášmu účtu. Na konci vášho licenčného obdobia využijeme komerčne primerané úsilie, aby ste mohli svoj Obsah previesť zo Služieb. Prenos sa musí uskutočniť do 30 dní od dátumu ukončenia alebo zániku platnosti licencie. Na konci tohto 30-dňového obdobia na prenos si vyhradzujeme právo odstrániť váš Obsah. Pred ukončením vašej licencie by ste si mali stiahnuť všetok Obsah, ktorý ste si do Služieb uložili.

 

3.4 Obsah generovaný používateľmi. Môžeme byť hostiteľmi obsahu generovaného používateľmi od našich používateľov. Ak pristupujete k našim Službám, možno sa stretnete s obsahom generovaným používateľmi, ktorý sa vám zdá urážlivý alebo znepokojujúci. Vaším jediným riešením je prestať obsah sledovať. Ak je to možné, môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Nahlásiť”, aby ste nám mohli nahlásiť urážlivý obsah generovaný používateľmi.

 

3.5 Vzorové súbory.Vzorové súbory“ sú zvukové, obrazové, video alebo iné obsahové súbory, ktoré spoločnosť Adobe poskytuje na použitie v kurzoch, ukážkach a na iné skúšobné účely, ktoré možno považovať za vzorové súbory. Vzorové súbory nemôžu byť použité na žiadny iný účel, než na ktorý boli poskytnuté. Vzorové súbory nemôžete distribuovať žiadnym spôsobom, ktorý umožňuje tretej strane používať, sťahovať, extrahovať alebo získať prístup k vzorovým súborom ako samostatný súbor, a vo Vzorových Súboroch si nemôžete nárokovať žiadne práva.

 

3.6 Obsahové súbory.Obsahové súbory” sú majetok spoločnosti Adobe poskytovaný ako súčasť Služieb a Softvéru. Ak sa v dokumentácii alebo v konkrétnych licenciách (vrátane, ale nielen Dodatočných Podmienok) neuvádza inak, udeľujeme vám osobnú, nevýhradnú, ďalej nelicencovateľnú a neprenosnú licenciu na používanie Obsahových súborov na vytvorenie konečného použitia (t. j. odvodenej aplikácie alebo produktu, ktorý ste vytvorili), do ktorých sú pre vaše použitie vložené Obsahové súbory alebo ich odvodeniny („Konečné použitie“). Pred zaradením do Koncového použitia môžete Obsahové súbory upraviť. Obsahové súbory môžete reprodukovať a distribuovať len v súvislosti s Koncovým použitím, avšak za žiadnych okolností nemôžete distribuovať Obsahové súbory samostatne nad rámec Koncového použitia.

 

3.7 Bezplatné členstvá, ponuky a skúšobné verzie. Spoločnosť Adobe môže na základe vlastného uváženia ponúkať bezplatné členstvá, ponuky a skúšobné členstvá. Ak je vám prístup k službám alebo softvéru poskytovaný bezplatne alebo na skúšobné účely, takýto prístup sa riadi týmito Podmienkami. Spoločnosť Adobe môže podľa svojho uváženia kedykoľvek pred, alebo počas bezplatného alebo skúšobného obdobia, bezplatný alebo skúšobný prístup ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám, v rozsahu povolenom platným zákonom, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane prevencie zneužitia bezplatného alebo skúšobného prístupu. Po uplynutí bezplatného alebo skúšobného obdobia môžete pokračovať v používaní Služieb alebo Softvéru iba zaregistrovaním plateného predplatného, ak je k dispozícii alebo ak to spoločnosť Adobe nepovolí inak. Počas bezplatného alebo skúšobného obdobia sa na Služby a Softvér nevzťahujú žiadne výslovné ani predpokladané záruky, všetky Služby a Softvér sa poskytujú „tak, ako sú“ so všetkými chybami a neposkytuje sa žiadna technická alebo iná podpora.

 

3.8 Verzia NFR. Spoločnosť Adobe môže tiež Softvér alebo Služby označiť ako „skúšobné“, „na hodnotenie“, „nie na opätovný predaj“ alebo iným podobným označením („Verzia NFR“). Verziu NFR môžete nainštalovať a používať iba počas tohto obdobia a na účely, ktoré sme uviedli v ponuke verzie NFR. Materiály, ktoré vyprodukujete pomocou Verzie NFR, nesmiete používať na žiadne komerčné účely. 

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Nesmiete uverejňovať úlohy, ktoré poukazujú na konkrétne pracovné súťaže alebo iné príležitosti, ktoré požadujú prispôsobenú a neplatenú tvorivú prácu od tvorivých odborníkov. Všetky takéto príspevky môžu byť odstránené bez vrátenia platby.

(B) Ponúkame platenú funkciu „Talent Search“ určenú náborovým pracovníkom a spoločnostiam, ktoré sa snažia objaviť a najať si kreatívne talenty. Odovzdaním verejného profilu alebo verejného projektu do služieb súhlasíte s tým, že verejné informácie môžu byť zahrnuté do výsledkov vyhľadávania talentov. 

 

3.10 Zákaznícke Písma služby Creative Cloud.

(A) Pre všetky písma alebo súbory fontov, ktoré odovzdáte alebo odošlete do Služieb a Softvéru („Zákaznícke Písma služby Creative Cloud“) vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky potrebné práva, ktoré nám umožňujú používať, reprodukovať, zobrazovať, hostiť a distribuovať Zákaznícke Písma služby Creative Cloud prostredníctvom Služieb a Softvéru pre vaše použitie. Zákaznícke Písma služby Creative Cloud sa nepovažujú za Obsah, ako sa to definuje v Zmluvných Podmienkach. Spoločnosť Adobe neprehlasuje ani nezaručuje, že akékoľvek takéto Zákaznícke Písmo služby Creative Cloud bude kompatibilné alebo vhodné na použitie so Službami alebo Softvérom. 

(B) V prípade, že nás informuje tretia strana alebo sa dozvieme, že nemáte práva, na ktoré zaručujete oprávnenie v oddiele 3.10 (A) (Zákaznícke Písma služby Creative Cloud) alebo že vaše Zákaznícke Písma služby Creative Cloud porušujú Práva duševného vlastníctva tretej strany, potom zo služieb alebo z obsahu, v ktorých sa tieto Zákaznícke Písma služby Creative Cloud používajú, môžeme z vášho účtu Zákaznícke Písma služby Creative Cloud odstrániť. Ak z vášho účtu, Služieb alebo Obsahu, ktorý vaše Zákaznícke Písma služby Creative Cloud využíva, tieto písma odstránime, zobrazenie vášho obsahu sa môže zmeniť. Viac o tom, ako sa váš Obsah môže zmeniť.

(C) Náš prístup k vašim Zákazníckim Písmam služby Creative Cloud môžete kedykoľvek odvolať a naše práva kedykoľvek ukončiť odstránením týchto písiem z tejto Služby. 

(D) Po zrušení alebo zatvorení vášho účtu si vyhradzujeme právo vaše Zákaznícke Písma služby Creative Cloud odstrániť. Niektoré kópie vašich Zákazníckych Písiem služby Creative Cloud však môžu byť uchované ako súčasť našich pravidelných záloh.

(E) Môžeme zhromažďovať informácie súvisiace s vaším používaním Zákazníckych Písiem služby Creative Cloud, ako sú napríklad názvy Písiem, ktoré odovzdáte, a ako Zákaznícke Písma služby Creative Cloud používate.

 

3.11 Iné typy licencií.

(A) Verzia pred vydaním alebo verzia Beta. Služby alebo Softvér, alebo funkciu Služieb alebo Softvéru, môžeme označiť ako verziu pred vydaním alebo beta verziu („Verzia Beta“). Verzia Beta nepredstavuje finálny produkt a môže obsahovať chyby, ktoré môžu spôsobiť systémovú alebo inú chybu a stratu dát. Môžeme sa rozhodnúť, že komerčnú verziu verzie Beta nevydáme. Ak to požadujeme, verziu Beta musíte okamžite prestať používať a všetky jej kópie zničiť. Výmenou za používanie verzie Beta súhlasíte s tým, že spoločnosť Adobe môže zhromažďovať údaje týkajúce sa vášho používania verzie Beta s cieľom vylepšenia našich produktov a prispôsobenia vašej skúsenosti bez ohľadu na to, či ste so zhromažďovaním údajov o používaní verzie, ktorá nie je Beta, súhlasili, alebo nie. Ak si neželáte, aby sa vaše používanie sledovalo, musíte používanie verzie Beta prerušiť jej odinštalovaním alebo využitím verzie služieb alebo softvéru, ktorá nie je vo verzii Beta. Tieto ustanovenia nahrádza akákoľvek samostatná zmluva, ktorú s vami uzavrieme a ktorá upravuje Verziu Beta.

(B) Vzdelávacia verzia. Ak Služby alebo Softvér určíme na použitie pre pracovníkov v sektore vzdelávania („Vzdelávacia verzia“), Vzdelávaciu verziu potom môžete používať iba v prípade, že spĺňate požiadavky na spôsobilosť uvedené tu. Vzdelávaciu verziu môžete nainštalovať a používať iba v krajine, kde ste kvalifikovaní ako používateľ v oblasti vzdelávania. Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, potom slovo „krajina” v predchádzajúcej vete znamená Európsky hospodársky priestor.

 

3.12 Služby a softvér tretích strán. Služby a Softvér môžu zahŕňať služby a softvér tretích strán a ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných podmienok tretích strán. Niektoré podmienky tretích strán, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie Služieb a softvéru sú dostupné. Prístup k službám a softvéru tretích strán sa poskytuje iba pre pohodlie a spoločnosť Adobe za takéto služby a softvér tretích strán nenesie žiadnu zodpovednosť. 

 

4. Váš obsah.

 

4.1 Obsah.Obsah” znamená akýkoľvek text, informácie alebo materiál, ako napríklad zvukové súbory, videosúbory, elektronické dokumenty alebo obrázky, ktoré odovzdávate a importujete do Služieb alebo Softvéru, alebo ich nimi vytvárate v súvislosti s používaním alebo prostredníctvom Služieb. Nesmiete nahrávať žiadny Obsah, ktorý je zakázaný akýmkoľvek platným zákonom. Vyhradzujeme si právo odstrániť Obsah alebo obmedziť prístup k obsahu, službám a softvéru, ak sa zistí, že ktorýkoľvek z vášho Obsahu porušuje tieto podmienky. Neprezeráme celý Obsah odovzdaný do Služieb alebo Softvéru, ale môžeme použiť dostupné technológie, dodávateľov alebo procesy na sledovanie určitých typov nezákonného obsahu (napr. detskej pornografie), alebo iného urážlivého obsahu alebo správania (napr. schémy aktivít, ktoré indikujú spam alebo phishing, alebo kľúčové slová, ktoré indikujú, že obsah určený dospelým bol zverejnený mimo filtrovaného obsahu).

 

4.2 Licencie na váš Obsah v súvislosti s prevádzkou Služieb a Softvéru. Iba za účelom prevádzkovania alebo zlepšovania služieb a softvéru, keď odovzdáte Obsah do Služieb alebo softvéru, udeľujete nám nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú, sublicencovateľnú a prevoditeľnú licenciu na používanie, reprodukciu, verejné zobrazovanie, distribúciu, možnosť upravovať (napr. pre lepšie predvedenie alebo prezentáciu vášho Obsahu), verejné vysielanie a preklad Obsahu. 

 

4.3 Zdieľanie vášho Obsahu.

(A) Zdieľanie. Niektoré Služby a Softvér môžu poskytovať funkcie, ktoré vám umožnia Zdieľanie vášho Obsahu s inými používateľmi alebo jeho zverejnenie. „Zdieľať“ znamená posielať e-mailom, posielať poštou, prenášať, streamovať, odovzdávať alebo iným spôsobom sprístupňovať (nám alebo iným používateľom) prostredníctvom vášho používania Služieb a Softvéru. Iní používatelia môžu používať, kopírovať, modifikovať alebo opätovne zdieľať váš Obsah rôznymi spôsobmi. Dôsledne zvážte, čo budete Zdieľať alebo zverejňovať, pretože ste v plnej miere zodpovední za Obsah, ktorý Zdieľate.

(B) Úroveň prístupu. Nemonitorujeme ani nemáme kontrolu nad tým, čo iní robia s vaším Obsahom. Ste zodpovední za určenie hraníc, ktoré sa vzťahujú na váš Obsah, a za aplikovanie príslušnej úrovne prístupu na váš Obsah. Ak nezvolíte úroveň prístupu vo vzťahu k vášmu obsahu, systém môže prednastaviť to najtolerantnejšie nastavenie. Je vašou zodpovednosťou dať iným používateľom vedieť, ako môže byť váš Obsah Zdieľaný, a prispôsobiť nastavenia vo vzťahu k prístupu alebo k zdieľaniu vášho Obsahu.

(C) Komentáre. Akékoľvek komentáre, ktoré prostredníctvom Služieb a Softvéru odošlete, nie sú anonymné a môžu ich zobraziť ostatní používatelia. Vaše komentáre môžete zmazať vy, iní používatelia alebo my.

 

4.4 Ukončenie licencie. Túto licenciu na váš Obsah môžete zrušiť a kedykoľvek ukončiť naše práva odstránením svojho Obsahu zo Služby. Niektoré kópie vášho Obsahu však môžu byť uchované ako súčasť našich pravidelných záloh. 

 

4.5 Spätná väzba. Nie ste povinný poskytovať nám nápady, podnety alebo návrhy, alebo správy o chybách alebo poruchách („Spätná väzba“). Ak nám však poskytnete Spätnú väzbu, potom nám poskytujete nevýhradnú, neodvolateľnú, trvalú, celosvetovú, bezodplatnú, sublicenčnú a prenosnú licenciu na tvorbu, použitie, predaj, vytvorenie, ponuku na predaj, import, export, reprodukciu, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu a verejnú prezentáciu Spätnej väzby.

 

5. Vaše konto.

 

5.1 Informácie o účte. Ste zodpovední za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom vášho účtu, aj keď túto činnosť nevykonávate vy sami, alebo je bez vášho vedomia alebo súhlasu. Ihneď upozornite Zákaznícku podporu, ak zistíte neoprávnené použitie vášho účtu. Nesmiete: (A) zdieľať informácie o svojom účte (výnimkou je iba poskytnutie informácií oprávnenému administrátorovi účtu), či už úmyselne alebo neúmyselne; ani (B) používať účet inej osoby. Správca vášho účtu môže používať informácie o vašom účte na to, aby riadil vaše používanie a prístup k Službám a Softvéru. Pre spoločnosť PhoneGap si vyhradzujeme právo sledovať a presadzovať obmedzenia a obmedzenia predplatného, ​​vrátane, ale nie výlučne, práva účtovať poplatky za nadmerné výdavky.

 

5.2 Nečinnosť bezplatného účtu. Zodpovedáte za udržiavanie svojho účtu v aktívnom stave, čo znamená, že sa musíte pravidelne prihlasovať, aby ste predišli narušeniu alebo strate prístupu k Službám a Softvéru alebo zrušeniu vášho účtu. Ak sa do svojho účtu neprihlasujete pravidelne, vyhradzujeme si právo predpokladať, že váš účet je neaktívny, a súhlasíte s tým, že ho môžeme zatvoriť. Chápete, že po zatvorení stratíte prístup k akémukoľvek Obsahu uloženému na vašom účte. Pred zrušením vášho účtu kvôli nečinnosti, sa vás pokúsime na to upozorniť. Aby sa predišlo pochybnostiam, tento oddiel 5.2 (Nečinnosť účtu) sa nevzťahuje na platené účty v dobrom stave. 

 

6. Správanie používateľa.

 

6.1 Zodpovedné používanie. Komunity spoločnosti Adobe sa často skladajú z používateľov, ktorí očakávajú určitý stupeň slušnosti a profesionality. Služby a Softvér musíte využívať zodpovedne.

 

6.2 Zneužívanie. Služby ani softvér nesmiete zneužiť. Napr. nesmiete:

(A) používať Služby alebo Softvér bez písomnej licencie alebo dohody so spoločnosťou Adobe alebo v rozpore s ňou;

(B) kopírovať, modifikovať, hosťovať, streamovať, vytvárať sublicencie ani opätovne predávať Služby ani Softvér;

(C) umožniť ani dovoliť iným používanie Služby alebo Softvéru pomocou informácií o vašom účte;

(D) ponúkať, používať alebo povoľovať použitie Služieb alebo Softvéru v oblasti počítačových služieb, outsourcingu tretej strany, na základe členstva alebo predplatného, na základe služby, na základe zdieľania času, ako časť hostovanej služby alebo v mene akejkoľvek tretej strany;

(E) používať Softvér na zostavenie akéhokoľvek typu databázy alebo súboru údajov;

(F) pristupovať alebo sa pokúšať o prístup k Službám alebo Softvéru akýmkoľvek iným spôsobom než cez rozhranie, ktoré poskytujeme alebo sme ho schválili;

(G) obchádzať akékoľvek obmedzenia prístupu alebo použitia určené na zamedzenie určitého používania Služieb alebo Softvéru;

(H) Zdieľať Obsah alebo Zákaznícke Písma služby Creative Cloud alebo sa správať spôsobom poškodzujúcim práva duševného vlastníctva niekoho iného. „Práva duševného vlastníctva“ sú autorské práva, morálne práva, ochranná známka, komerčná úprava, patenty, obchodné tajomstvo, nekalá súťaž, právo na ochranu osobných údajov, právo na publicitu a akékoľvek iné vlastnícke práva;

(I) zdieľať akýkoľvek Obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, obscénny, násilný, zneužívajúci, protiprávny, urážlivý, hanlivý, vulgárny, oplzlý, nečestný, útočí na súkromie niekoho, nenávistný, alebo inak nevhodný;

(J) zdieľať akýkoľvek Obsah, ktorý sexualizuje neplnoleté osoby alebo ktorý je určený na uľahčenie nevhodných interakcií s maloletými, inými používateľmi Adobe alebo verejnosťou; 

(K) vydávať sa za inú osobu alebo entitu, falošne vyhlasovať či inak nesprávne interpretovať svoju príslušnosť k osobe alebo entite;

(L) pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie alebo zničenie Služieb alebo Softvéru;

(M) odovzdávať, prenášať, ukladať alebo sprístupňovať akýkoľvek Obsah, Zákaznícke Písma služby Creative Cloud alebo kód, ktorý obsahuje akékoľvek vírusy, škodlivý kód, škodlivý softvér alebo akékoľvek komponenty navrhnuté na poškodenie alebo obmedzenie funkčnosti Služieb alebo Softvéru; 

(N) narušiť, zasahovať alebo brániť inému používateľovi v používaní Služieb alebo Softvéru (ako je prenasledovanie, zastrašovanie, obťažovanie alebo podnecovanie alebo propagácia násilia alebo sebapoškodzovania);

(O) rozposielať reťazové listy, nevyžiadané správy, pyramídové schémy, phishing, spam, podvodné činnosti alebo inak nevyžiadané správy;

(P) umiestňovať reklamu akýchkoľvek produktov alebo služieb do Služieb môžete len s naším predcházajúcim písomným súhlasom;

(Q) používať akékoľvek metódy získavania údajov alebo podobné metódy zhromažďovania a získavania údajov v súvislosti so Službami alebo Softvérom vrátane zoškrabovania údajov na strojové učenie alebo na iné účely;

(R) umelo manipulovať alebo narušiť Služby alebo Softvér (napríklad manipulovať s oceneniami služby Behance alebo privádzať používateľov na stránky tretích strán);

(S) vytvárať účty Adobe za účelom porušenia týchto podmienok alebo obchádzania ukončenia účtu alebo iných druhov opatrení, ktoré spoločnosť Adobe podnikla; 

(T) manipulovať alebo inak zobrazovať služby alebo softvér pomocou rámcov alebo podobných navigačných technológií; alebo

(U) porušovať platné zákony.

 

7. Poplatky a platby.

 

7.1 Dane a Poplatky tretích strán. Musíte platiť všetky príslušné dane a poplatky tretích strán (napr. vrátane poplatkov za telekomunikačné služby, poplatkov za mobilné pásmo, poplatkov poskytovateľovi internetových služieb, poplatkov za dátové prenosy, poplatkov za transakcie kreditnou kartou, zmenárenských poplatkov). Za tieto poplatky nie sme zodpovední. Kontaktujte vašu finančnú inštitúciu, ak máte otázky týkajúce sa poplatkov. Môžeme podniknúť kroky na výber poplatkov, ktoré ste nám dlžný. Ste zodpovedný za všetky príslušné výbery poplatkov a nákladov. Ak sa nachádzate v inej krajine, ako je príslušná entita Adobe, s ktorou uskutočňujete transakciu (t. j. Adobe Inc. pre zákazníkov zo severnej Ameriky a Adobe Systems Software Ireland Limited pre zákazníkov zo všetkých ostatných krajín), vaše platby sa uskutočnia pre zahraničnú entitu.

 

7.2 Informácie o kreditnej karte. Oprávňujete nás uložiť si váš spôsob platby a jeho použitie v spojení s vašim používaním Služieb a Softvéru, ako je to opísané vo vašich Zmluvných podmienkach pre Predplatné a Zrušenie predplatného. Aby sme sa vyhli prerušeniu vašich služieb, môžeme sa podieľať na programoch podporovaných poskytovateľom vašej karty, aby sme sa pokúsili aktualizovať platobné informácie. Oprávňujete nás, aby sme naďalej mohli fakturovať z vášho účtu podľa aktualizovaných informácií, ktoré získame.

 

8. Vaša záruka a Povinnosti odškodnenia.

 

8.1 Záruka. Odovzdaním vášho Obsahu do Služieb alebo Softvéru súhlasíte s tým, že máte: (A) všetky potrebné licencie a povolenia na používanie a Zdieľanie vášho Obsahu a (B) práva potrebné na udelenie licencií v týchto podmienkach.

 

8.2 Odškodnenie. Odškodníte nás a naše pobočky, sesterské spoločnosti, úradníkov, agentov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií za všetky nároky, požiadavky, straty alebo škody, vrátane primeraných poplatkov na právnikov, ktoré vzniknú zo vzťahu k vášmu Obsahu, Zákazníckym Písmam služby Creative Cloud, z dôvodu vášho používania Služieb alebo Softvéru (podľa uplatniteľnosti), alebo porušenia týchto zmluvných Podmienok. Máme právo kontrolovať obhajobu akýchkoľvek nárokov, konaní alebo záležitostí, za ktoré máte poskytnúť odškodnenie, s právnym poradcom podľa nášho vlastného výberu. Pri obhajobe obrane akýchkoľvek takýchto nárokov, konaní alebo záležitostí s nami budete v plnej miere spolupracovať.

 

9. Zrieknutie sa záruk.

 

9.1 Ak nie je v Dodatočných zmluvných podmienkach uvedené inak, Služby a Softvér sa poskytujú v stave „AKO SÚ”. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa zriekame všetkých záruk výslovne uvedených alebo vyplývajúcich, vrátane záruk vyplývajúcich z nenarušenia osobných práv, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Ohľadom obsahu v Službách nemáme žiadne záväzky. Ďalej sa zriekame všetkých záruk, že (A) Služby alebo Softvér budú spĺňať vaše požiadavky alebo budú nepretržite dostupné bez prerušení, aktuálne, zabezpečené alebo bezchybné, (B) výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu Služieb alebo Softvéru, budú efektívne, presné a spoľahlivé, (C) kvalita Služieb alebo Softvéru bude spĺňať vaše očakávania alebo že (D) chyby a nedostatky v Službách alebo Softvéri budú odstránené.

 

9.2 Osobitne sa zriekame všetkej zodpovednosti za úkony vyplývajúce z vášho používania Služieb alebo Softvéru. Služby alebo Softvér môžete používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a riziko a iba vy ste zodpovední za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v dôsledku používania a prístupu k akýmkoľvek Službám alebo k Softvéru.

 

9.3 Ak svoj Obsah zverejníte na našich serveroch na účely verejného Zdieľania prostredníctvom Služieb, nie sme zodpovední za: (A) žiadnu stratu, škodu alebo poškodenie vášho Obsahu; (B) vymazanie Obsahu kýmkoľvek iným ako spoločnosťou Adobe ani za (C) použitie vášho Obsahu tretími stranami na iných webových stránkach alebo v iných médiách.

 

10. Obmedzenie zodpovednosti.

 

10.1 Pokiaľ to nie je uvedené v Dodatočných podmienkach, nezodpovedáme za vás ani za nikoho iného za žiadne zvláštne, náhodné, nepriame, následné, morálne, exemplárne alebo represívne škody bez ohľadu na príčinu vrátane strát a škôd (A) vyplývajúcich zo straty použitia, údajov, reputácie, príjmov alebo ziskov; (B) na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania; alebo (C) vyplývajúce z vášho používania alebo prístupu k službám alebo Softvéru alebo v súvislosti s nimi. Nič v týchto Zmluvných Podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za hrubú nedbalosť, úmyselné pochybenie spoločnosti Adobe alebo jej zamestnancov, smrť alebo úraz.

 

10.2 Naša celková zodpovednosť v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej alebo súvisiacej s týmito Podmienkami je obmedzená na viac ako (A) 100 USD alebo (B) celkovú sumu, ktorú ste zaplatili za prístup k Službe alebo Softvéru počas trojmesačného obdobia pred udalosťou, ktorá viedla k zodpovednosti, podľa toho, ktorá suma je vyššia. 

 

10.3 Tieto obmedzenia a vylúčenia uvedené v tomto oddiele 10 (Obmedzenie zodpovednosti) sa vzťahujú na maximálny povolený rozsah povolený zákonom, aj keď (A) opravný prostriedok vás v plnom rozsahu nekompenzuje za straty alebo zlyhanie jeho základného účelu; alebo (B) vedeli sme alebo sme mali vedieť o možnosti náhrady škody.

 

10.4 Tieto podmienky stanovujú úplnú zodpovednosť spoločnosti Adobe a jej pridružených spoločností, ako aj vaše výhradné právo na nápravu v súvislosti s prístupom a používaním Služieb a Softvéru.

 

11. Vypovedanie.

 

11.1 Vypovedanie z vašej strany. Služby a Softvér môžete prestať používať kedykoľvek. Ukončenie vášho účtu vás nezbavuje povinnosti zaplatiť akékoľvek nezaplatené poplatky.

 

11.2 Vypovedanie z našej strany. Ak ukončíme tieto zmluvné Podmienky alebo vaše používanie Služieb alebo Softvéru z iných dôvodov než kvôli sporu, vyvinieme primerané úsilie, aby sme vás na to upozornili aspoň 30 dní pred ukončením prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nám poskytnete, spolu s pokynmi ako prevziať váš Obsah. Upozorňujeme, že pri ukončení môžete stratiť prístup k svojmu Obsahu, ako je to opísané v časti 4.4 (Ukončenie licencie). Ak to nie je v Dodatočných zmluvných podmienkach uvedené inak, môžeme kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť vaše právo pristupovať k Službám a Softvéru a k ich používaniu, ak:

(A) porušíte akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (alebo konáte spôsobom, ktorý jasne naznačuje, že nemáte v úmysle alebo nie ste spôsobilí konať v súlade s týmito Podmienkami),

(B) nezaplatíte včas poplatky za Služby alebo Softvér, ak nejaké vznikli;

(C) fyzicky, verbálne alebo iným spôsobom zneužívate, ohrozujete, hanobíte alebo obťažujete nás alebo náš personál (za takých okolností môžeme alternatívne pozastaviť alebo obmedziť prístup k Službám alebo Softvéru);

(D) opakovane ste sa sťažovali v zlom úmysle alebo bez rozumného základu a pokračujete v tom, aj keď sme vás požiadali, aby ste prestali (za takých okolností môžeme alternatívne pozastaviť alebo obmedziť prístup k Službám alebo Softvéru); 

(E) sa to od nás vyžaduje podľa zákona (napr. tam, kde poskytovanie Služieb alebo Softvéru pre vás je alebo sa stane nezákonným);

(F) sa rozhodneme prestať poskytovať Služby alebo Softvér ako celok alebo sčasti (napr. ak sa pre nás stane nepraktickým pokračovať v ponúkaní Služieb vo vašom regióne kvôli zmene zákona) alebo

(G) váš bezplatný účet bol dlhšiu dobu neaktívny. 

 

11.3 Pretrvanie platnosti. Po uplynutí alebo ukončení Podmienok sa môžu niektoré alebo všetky časti Služieb a Softvéru stať nefunkčnými, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše povinnosti týkajúce sa odškodnenia, naše odmietnutia zodpovednosti za záruky a obmedzenia zodpovednosti, ako aj ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov uvedené v Podmienkach zostávajú v platnosti.

 

12. Dodržiavanie obchodných sankcií a kontroly vývozu. Na Služby a Softvér a na ich použitie sa vzťahujú zákony, obmedzenia a nariadenia Spojených štátov a iných jurisdikcií, ktoré (A) upravujú dovoz, vývoz a používanie Služieb a Softvéru; a (B) nám môžu zakázať poskytovať vám Služby a Softvér bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním Služieb a Softvéru súhlasíte s dodržiavaním všetkých týchto zákonov, obmedzení a predpisov a zaručujete, že vám nie je zakázané prijímať služby a softvér podľa zákonov ktorejkoľvek jurisdikcie. 

 

13. Austrálsky spotrebiteľský zákon. Žiadne ustanovenie v zmluvných Podmienkach nemá za cieľ vylúčiť, obmedziť alebo upraviť akékoľvek práva spotrebiteľov podľa zákona o súťaži a spotrebiteľovi z roku 2010 (Cth) (CCA) alebo akékoľvek iné právne predpisy, ktoré nemožno vylúčiť, obmedziť alebo upraviť dohodou. Ak zákon CCA alebo akýkoľvek iný právny predpis zakladá v zmluvných Podmienkach nejakú podmienku, záruku alebo požiadavku alebo poskytuje zákonné garancie v súvislosti so zmluvnými Podmienkami v súvislosti s (prípadným) dodaným tovarom alebo službami, naša zodpovednosť za porušenie tejto podmienky, záruky, inej požiadavky alebo garancie je obmedzená (podľa nášho rozhodnutia), pokiaľ je to možné, (A) v prípade dodania tovaru na jednu alebo viaceré z nasledujúcich možností: (1) nahradenie tovaru alebo dodávku ekvivalentného tovaru; (2) opravu tovaru; (3) zaplatenie nákladov na výmenu tovaru alebo na získanie rovnocenného tovaru a (4) zaplatenie nákladov na opravu tovaru; alebo (B) v prípade poskytnutia služieb na jednu alebo obidve z nasledujúcich možností: (1) opätovné poskytnutie služieb a (2) zaplatenie nákladov na opätovné poskytnutie služieb.

 

14. Rozhodnutie sporu.

 

14.1 Proces. V prípade akejkoľvek veci alebo sporu súhlasíte s tým, že sa najprv pokúsite spor vyriešiť neformálne a budete nás kontaktovať. Ak sa spor nevyrieši do 30 dní od nášho prijatia, akékoľvek výsledné žaloby sa musia riešiť prostredníctvom právoplatnej a záväznej arbitráže, vrátane akejkoľvek otázky, či sa arbitráž vyžaduje, okrem prípadu, kedy môžete uplatňovať nároky v súdnom spore pre malé prípady, ak vaše nároky spadajú do jeho pôsobnosti. Nároky súvisiace so Zmluvnými podmienkami, Službami alebo Softvérom sú trvalo premlčané, ak nie sú podané do jedného roka od udalosti vedúcej k reklamácii.  

 

14.2 Pravidlá. Ak bývate v Amerike, JAMS priradí arbitráž do okresu Santa Clara County, Kalifornia na základe svojich Súhrnných pravidiel a procedúr pre arbitráž. Ak bývate v Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku, Číne, Hong Kongu S.A.R. Číny, Macau S.A.R. Číny, Taiwanskom regióne, Južnej Kórei, Indii, na Srí Lanke, Bangladéši, Nepále, alebo jednom z členských štátov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), potom Singapore International Arbitration Center (SIAC) bude spravovať arbitráž v Singapure v rámci Arbitrážnych pravidiel, ktoré sú zahrnuté v tomto oddiele formou odkazu. Inak sa arbitráž bude konať v Londýne na Londýnskom súdnom dvore pre medzinárodnú arbitráž (LCIA) podľa arbitrážnych pravidiel LCIA. Rozhodovať bude jeden rozhodca, ktorého si vyberiete spoločne so spoločnosťou Adobe. Arbitráž sa bude konať v anglickom jazyku, ale so svedectvom vo rodnom jazyku, ktorým nie je angličtina, môže predstúpiť akýkoľvek svedok so simultánnym prekladom do angličtiny (na náklady strany, ktorá svedka predvolala). Rozsudok o odškodnom bude možné uplatniť a vymáhať na ktoromkoľvek súde s príslušnou súdnou právomocou, do ktorého súdnej právomoci patríte vy a my.

 

14.3 Žiadne hromadné žaloby. Spory s nami môžete riešiť iba s nami individuálne a nesmiete vzniesť nárok ako žalobca ani ako účastník hromadnej, konsolidovanej alebo reprezentatívnej žaloby.

 

14.4 Súdny príkaz. Napriek uvedenému v prípade neoprávneného prístupu alebo používania Služieb alebo Softvéru vami alebo inými osobami v rozpore s týmito zmluvnými Podmienkami súhlasíte, že máme nárok požadovať súdne nápravy (alebo ekvivalentný typ neodkladnej právnej nápravy) v ktorejkoľvek súdnej právomoci.

 

15. Práva auditu. Ak ste firma, potom môžeme, nie častejšie než každých 12 mesiacov, po 7 dňoch od doručenia oznámenia k vám, určiť náš personál alebo nezávislého audítora tretej strany, ktorý bude povinný zachovať mlčanlivosť, uskutočniť kontrolu (vrátane manuálnej kontroly, elektronickými metódami alebo oboma) vašich záznamov, systémov a zariadení, aby sa presvedčil, že vaša inštalácia a používanie ktorýchkoľvek Služieb alebo Softvéru je v zhode s platnými licenciami od nás. Okrem toho nám do 30 dní od našej požiadavky poskytnete všetky záznamy a informácie, ktoré si vyžiadame, aby sme si overili, že inštalácia a používanie ktorýchkoľvek a všetkých Služieb a Softvéru je v zhode s vašimi platnými licenciami od nás. Ak kontrola odhalí nedostatky v licenciách na Služby alebo Softvér, okamžite si zakúpite všetky potrebné licencie, predplatné a všetku údržbu a podporu aplikovateľnú spätne. Ak nedoplatky presiahnu 5 % hodnoty splatných licenčných poplatkov, potom tiež zaplatíte naše primerané náklady na vedenie overenia.

 

16. Aktualizácie Služieb a Softvéru a Dostupnosti.

 

16.1 Aktualizácie Služieb a Softvéru. Služby alebo Softvér (vrátane ľubovoľných častí alebo funkcií) môžeme kedykoľvek modifikovať, aktualizovať, alebo prestať poskytovať bez zodpovednosti voči vám alebo komukoľvek inému. V prípade zmeny platených ponúk však vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme Vás upozornili na zmenu, aktualizáciu alebo vyradenie. Ak prestaneme poskytovať Služby alebo Softvér v plnom rozsahu, vynaložíme primerané obchodné úsilie, aby sme vám umožnili previesť váš Obsah a poskytneme pomernú náhradu za všetky nevyužité poplatky za túto Službu alebo Softvér, ktoré ste predplatili.

 

16.2 Dostupnosť. Webové stránky s opisom Služieb sú dostupné celosvetovo, ale to neznamená, že všetky Služby alebo funkcie služieb sú dostupné vo vašej krajine, alebo že obsah generovaný používateľmi dostupný cez Služby, je vo vašej krajine legálny alebo dostupný. Prístup k určitým Službám (alebo niektorým funkciám Služieb, Vzorovým súborom alebo Obsahovým súborom) môže byť v niektorých krajinách zablokovaný našou alebo zahraničnou vládou. Je vašou zodpovednosťou sa uistiť, že vaše používanie Služieb je legálne alebo dostupné v oblasti, kde ich používate. Služby nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.

 

17. Zákaz úprav a reverzného inžinierstva. Pokiaľ to výslovne nepovoľujú Všeobecné podmienky alebo tieto Dodatočné podmienky, nesmiete (A) upravovať, prenášať, prispôsobovať alebo prekladať žiadnu časť Služieb alebo Softvéru; alebo (B) spätne analyzovať (vrátane, ale nie iba, monitorovania alebo prístupu k vstupom a výstupom prúdiacim systémom alebo aplikáciou s cieľom obnoviť tento systém), dekompilovať, rozoberať alebo inak sa pokúšať v rámci akejkoľvek služby alebo softvéru zistiť zdrojový kód, reprezentácie údajov alebo základné algoritmy, procesy, metódy a akúkoľvek inú časť takejto Služby alebo Softvéru. Ak podľa právnych predpisov vo svojej jurisdikcii máte právo dekompilovať Služby alebo Softvér na účely získania informácií potrebných na to, aby boli licencované časti Služieb alebo Softvéru interoperabilné s iným softvérom, musíte nás najprv požiadať o takéto informácie. Podľa vlastného uváženia vám môžeme takéto informácie poskytnúť alebo stanoviť primerané podmienky (vrátane primeraného poplatku) týkajúce sa dekompilácie Služieb alebo Softvéru tak, aby sme zabezpečili ochranu vlastníckych práv našej spoločnosti a našich dodávateľov na Služby a Softvér.

 

18. Rôzne.

 

18.1 Anglická verzia. V prípade interpretácie alebo výkladu týchto zmluvných Podmienok sa použije ich anglická verzia.

 

18.2 Oznámenie spoločnosti Adobe. Oznámenia nám môžete posielať na adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Oznámenie pre vás. Môžeme vás upozorniť e-mailom, poštou, upozorneniami v Službách alebo iným právne prijateľným spôsobom. Je vašou zodpovednosťou, aby ste informácie o vašom účte udržiavali aktuálne, aby ste mohli dostávať upozornenia. 

 

18.4 Nepostúpenie. Tieto zmluvné Podmienky ani svoje práva a povinnosti v rámci týchto zmluvných Podmienok nesmiete previesť ani inak preniesť, vcelku alebo sčasti, bez nášho písomného súhlasu a každý takýto pokus bude neplatný. My môžeme preniesť naše práva v týchto zmluvných Podmienkach na tretiu stranu.

 

18.5 Podmienky vlády. Ak ste vládnym subjektom USA alebo ak sa na Podmienky vzťahujú federálne nariadenia o nadobúdaní (FAR), potom sú Služby a Softvér poskytované podľa Podmienok „Komerčné položky“, pretože tento výraz je definovaný v 48 CFR § 2.101, pozostávajúce z „komerčného počítačového softvéru“ a „dokumentácie ku komerčnému počítačovému softvéru“ a služieb s nimi súvisiacich, pretože tieto výrazy sa používajú v § 48 CFR § 12.212 alebo 48 CFR §227.7202. V súlade s 48 C.F.R. §12.212 alebo 48 C.F.R. odstavce §227.7202-1 až §227.7202-4; ak sa na to vzťahuje; sú tento Komerčný softvér pre počítače a Dokumentácia pre komerčný softvér pre počítače licencované pre použitie koncovými užívateľmi z vládnych inštitúcii USA (A) iba ako Komerčná položka a (B) iba v rozsahu tých práv, ako sú udelené všetkým ostatným koncovým užívateľom v súlade s podmienkami a ustanoveniami Zmluvných Podmienok. Neuverejnené práva sú vyhradené podľa zákonov USA - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 Nadpisy. Nadpisy, ktoré sa používajú v týchto Podmienkach sa poskytujú len pre pohodlie a nebudú použité na interpretáciu významu alebo zámeru.

 

18.7 Oddeliteľnosť. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za neplatné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, zostávajúca časť Podmienok bude naďalej plne platná a účinná.

 

18.8 Bez zrieknutia sa. Keď nebudeme schopní presadiť alebo vykonať ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok, neznamená to zrieknutie sa daného ustanovenia.

 

18.9 Vyššia moc. Žiadna zo strán nebude zodpovedná druhej strane za akékoľvek omeškanie alebo nesplnenie akejkoľvek povinnosti (inej ako vaše platobné povinnosti voči spoločnosti Adobe) podľa Podmienok, ak je omeškanie alebo zlyhanie spôsobené nepredvídanými udalosťami, ktoré nastanú po účinnosti Podmienok a ktoré sú mimo primeranej kontroly strán, ako sú štrajky, blokáda, vojna, terorizmus, nepokoje, prírodné katastrofy, odmietnutie licencie zo strany vlády alebo iných vládnych agentúr, pokiaľ takáto udalosť dotknutým stranám v plnení svoje povinnosti zabráni alebo spôsobí oneskorenie a takáto strana nie je schopná zabrániť alebo odstrániť vyššiu moc za primerané náklady.

 

19. DMCA. Rešpektujeme práva duševného vlastníctva a očakávame to isté aj od svojich používateľov. Odpovieme na jasné upozornenia na porušenie autorského práva v súlade s Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Viac o pravidlách a praktikách IP Takedown spoločnosti Adobe sa môžete dozvedieť tu.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornia 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-sk_SK-20200416