Adobes Allmänna användningsvillkor

 

Publicerad 16 mars 2020. Gäller från och med 16 april 2020. Dessa villkor ersätter alla tidigare versioner.

 

BESTÄMMELSEN OM OBLIGATORISKT SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN I AVSNITT 14 (TVISTLÖSNING) NEDAN STYR LÖSNINGEN AV TVISTER. LÄS AVSNITTET NOGGRANT. OM DU INTE SAMTYCKER TILL BESTÄMMELSEN OM OBLIGATORISKT SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN, SKA DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER PROGRAMVARAN.

 

Dessa Allmänna användningsvillkor (”Allmänna villkor”), tillsammans med eventuella Tilläggsvillkor (se avsnitt 1.2 (Tilläggsvillkor) nedan) (gemensamt ”Villkoren”), reglerar din användning av och tillgång till vår webbplats, kundsupport, diskussionsforum eller andra interaktiva områden och tjänster samt tjänster som Creative Cloud (gemensamt ”Tjänsterna”) och programvara som vi inkluderar som en del av Tjänsterna, liksom alla program, inklusive mobilappar, Exempelfiler och Innehållsfiler (definieras nedan), skript, instruktionspaket och relaterad dokumentation (gemensamt ”Programvaran”). Om du har godkänt Prenumerations- och uppsägningsvillkoren betraktas även sådana villkor som en del av Villkoren. Om du använder och får åtkomst till Tjänsterna och Programvaran via Adobes Value Incentive Plan-program (”VIP”), gäller inte Prenumerations- och uppsägningsvillkoren dig, men resterande del av dessa Villkor styr din användning av och tillgång till Tjänsterna och Programvaran. Om du har ingått ett annat avtal med oss om någon särskild Tjänst eller Programvara, gäller det avtalets villkor i den utsträckning de inte överensstämmer med Villkoren. 

 

Du måste vara 13 år eller äldre för att registrera dig för ett eget Adobe ID. Skolor som deltar i erbjudandet för namngivna användare i grundskolor och gymnasier får utfärda ett Adobe ID på företagsnivå till ett barn under 13 år enligt Tilläggsvillkor för grundskole- och gymnasieutbildning.

 

1. Ditt avtal med Adobe.

 

1.1 Lagval och avtalande enhet. Om du är bosatt i Nordamerika (inklusive USA, Kanada, Mexiko, USA:s territorier och besittningar samt USA:s militärbaser, var de än ligger), har du en relation med Adobe Inc., ett amerikanskt företag, och Villkoren regleras av lagen i Kalifornien, USA, såvida inte amerikansk federal lag föregriper kalifornisk lagstiftning, utan hänsyn till lagkonflikter. Om du bor utanför Nordamerika har du en relation med Adobe Systems Software Ireland Limited, och Villkoren styrs av irländsk lag. För kunder i Australien agerar Adobe Systems Software Ireland Limited som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd. och ingår detta avtal i egenskap av ombud för Adobe Systems Pty Ltd. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt lokal lag. Vi försöker inte begränsa dessa rättigheter där det är förbjudet enligt lag.

 

1.2 Tilläggsvillkor. Tjänster och Programvara från oss licensieras till dig, de säljs inte, och de kan också omfattas av ett eller flera av tilläggsvillkoren nedan (”Tilläggsvillkor”). I händelse av konflikt mellan villkoren i Allmänna villkor och Tilläggsvillkor ska Tilläggsvillkoren gälla för den aktuella Tjänsten eller Programvaran. Tilläggsvillkor kan ändras enligt beskrivningen i avsnitt 1.6 (Uppdateringar av Villkoren) nedan.

1.3 Företagsanvändare. Om du fått en ”Rättighet” (som definieras som rätten att använda, få tillgång till och konsumera Programvaran och Tjänsterna) från en organisation eller grupp, inklusive, men inte begränsat till, ett företag eller någon annan kommersiell enhet, statlig enhet, ideell organisation eller utbildningsinstitution (var och en ett ”Företag”) under en av Adobes företagsplaner (som Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise eller Document Cloud), då (A) är du en ”Företagsanvändare” hos ett sådant Företag, (B) är din Adobe-profil som är kopplad till sådan Rättighet en ”Företagsprofil” och (C) syftar alla hänvisningar till ”dig” i dessa Villkor på sådant Företag. Om du är en Företagsanvändare, samtycker du till att, på grund av ditt mottagande av Rättigheter från sådant Företag, (1) Adobe kan att ge sådant Företag möjlighet att komma åt, använda, ta bort, behålla och kontrollera din Företagsprofil och allt Innehåll däri, vare sig det laddas upp eller importeras före eller efter det datum då dessa Villkor senast uppdaterades, (2) din användning av Tjänsterna och Programvaran regleras av sådant Företags avtal med Adobe och (3) Adobe kan tillhandahålla dina personuppgifter till sådant Företag. Om du är en Företagsanvändare med Rättigheter från flera Företag, kan du ha en separat Företagsprofil kopplad till varje Företag. Som Företagsanvändare kan du ha olika avtal med eller skyldigheter gentemot ett Företag, vilket kan påverka din Företagsprofil eller ditt Innehåll. Adobe ansvarar inte för någon överträdelse av dig av sådana avtal eller skyldigheter. Om du inte har fått Rättigheter från ett Företag (t.ex. om du köpt en Creative Cloud for individuals-plan och fått Rättigheter genom denna plan), då (a) är du en ”Privat användare”, (b) är din Adobe-profil en personlig profil, (c) behåller du ensam åtkomst till och kontroll över allt Innehåll på ditt personliga konto eller i din personliga profil (om inget annat anges i Sekretesspolicyn) och (d) syftar alla hänvisningar till ”dig” i dessa Allmänna villkor på dig som individ. Om du fått Rättigheter via en personlig plan och från ett Företag, är du både en Privat användare och en Företagsanvändare. Du är en Privat användare när du använder de Rättigheter du erhållit genom din personliga plan, och du är en Företagsanvändare när du använder de Rättigheter du tillhandahålls av ett Företag.

 

1.4 E-postdomäner för Företag. Som Privat användare eller Företagsanvändare kan du skapa ett Adobe-konto med hjälp av en e-postadress som tillhandahålls eller tilldelats dig av ett Företag (t.ex. din e-postadress på arbetet). Om Företaget upprättar en direkt relation med oss, kanske de vill lägga till ditt konto i en sådan relation. Om detta inträffar kan Företaget, med förvarning, föra över ditt konto till Företagets konto. Detta innebär att Företaget (A) kan komma åt kontot, (B) kan ta kontroll över kontot och eventuellt Innehåll där, oavsett om det lagrats, laddats upp eller importerats före eller efter det datum då dessa Villkor senast uppdaterades och (C) kan rekommendera att Innehåll som inte är kopplat till Företaget flyttas till ett nytt konto, som använder en e-postadress som inte är kopplad till Företaget. Du, som enskild användare eller Företagsanvändare, bekräftar också att Adobe kan lämna dina personuppgifter till sådant Företag, som ditt namn eller din e-postadress. Om du inte vill att ett Företag ska kunna komma åt, använda, ta bort, behålla eller kontrollera ett konto eller en profil, använder du inte en företagskopplad e-postadress med det kontot. Information om hur du kan ändra e-postadressen som är kopplad till ditt konto finns här

 

1.5 Ägande. Du (som Företag eller individ, i tillämpliga fall) behåller alla rättigheter och all äganderätt till ditt Innehåll. Vi hävdar ingen äganderätt till ditt Innehåll.

 

1.6 Uppdateringar av Villkoren. Vi kan komma att göra ändringar i Villkoren då och då, och om vi gör det kommer vi att meddela dig genom att ändra datumet högst upp i Villkoren och, i vissa fall, kan vi ge dig ytterligare varsel. Du bör titta på Villkoren regelbundet. Om inget annat anges börjar de ändrade Villkoren att gälla omedelbart, och din fortsatta användning av våra Tjänster och Programvaror bekräftar ditt godkännande av ändringarna. Om du inte godkänner de ändrade Villkoren, måste du sluta använda våra Tjänster och Programvaror. 

 

2. Integritet.

 

2.1 Integritet. Information om hur vi samlar in, använder, delar eller på annat sätt behandlar information om dig och din användning av våra appar och webbplatser finns i vår Sekretesspolicy. Du har möjlighet att hantera informationspreferenser här.

 

2.2 Vår åtkomst till ditt Innehåll. Om det är tillåtet enligt lag kommer vi endast att öppna, visa eller lyssna på ditt Innehåll (definieras i avsnitt 4.1 (Innehåll) nedan) på begränsade sätt. För att kunna utföra Tjänsterna kan vi exempelvis behöva öppna, visa eller lyssna på ditt Innehåll i syfte att (A) svara på Feedback eller supportförfrågningar, (B) upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor, lagöverträdelser eller tekniska problem samt (C) upprätthålla Villkoren. Våra automatiserade system kan analysera ditt Innehåll med hjälp av tekniker som maskininlärning för att förbättra våra Tjänster och Programvaror samt användarupplevelsen. Läs mer om den maskininlärning vi genomför.

 

2.3 Databehandlingsavtal. Där kundinformation innehåller personuppgifter, och där du betraktas som ”Personuppgiftsansvarig” och Adobe som ”Personuppgiftsbiträde” enligt definitionen i dataskyddsförordningen, EU-förordning 2016/679 (”GDPR”), ska villkoren i Adobes databehandlingsavtal (”DPA”) (tillgängligt här), inklusive standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, i tillämpliga fall, tillämpas på behandlingen av sådana personuppgifter och införlivas genom hänvisning i Villkoren.

 

2.4 Känsliga personuppgifter. Du samtycker till att inte samla in, behandla eller lagra några Känsliga personuppgifter med hjälp av Tjänsterna eller Programvaran. Du samtycker till att inte överföra, utlämna eller tillhandahålla Känsliga personuppgifter till Adobe eller Adobes tredjepartsleverantörer. ”Känsliga personuppgifter” avser en individs ekonomiska information, sexuella preferenser, medicinska information eller hälsoinformation som skyddas enligt lagar om skydd av hälsouppgifter, biometriska uppgifter (för att identifiera en individ), personuppgifter om barn som skyddas enligt lagar om skydd av barnuppgifter (t.ex. personuppgifter definierade enligt US Children's Online Privacy Protection Act (”COPPA”)) och alla ytterligare typer av information som innefattas av denna term eller liknande termer (såsom ”känslig personlig information” eller ”särskilda kategorier av personuppgifter”) som används i tillämpliga dataskydds- eller integritetsbestämmelser.

 

2.5 Överföring av personuppgifter. Vi behandlar och lagrar information i USA och andra länder. Genom att använda våra appar och webbplatser godkänner du att Adobe överför dina personuppgifter över landsgränser och till andra länder där Adobe och dess samarbetspartner är verksamma. Till exempel kommer personuppgifter som samlas in från användare i Kina att exporteras utanför Kina.

 

3. Användande av Tjänster och Programvara.

 

3.1 Licens. Under förutsättning att du följer Villkoren och tillämplig lag, kan du få tillgång till och använda Tjänsterna och Programvaran som vi tillhandahåller och som du har licens för. Dina licenser löper ut i slutet av den period som anges i ditt orderdokument. Versionerna av Tjänsterna och Programvaran som är tillgängliga vid förnyelsedatumet kan skilja sig från de versioner som var tillgängliga när du först köpte dina licenser från Adobe. De versioner av Tjänsterna och Programvaran som Adobe stöder finns här. Du bekräftar att ditt beslut att använda eller köpa Programvara eller Tjänster inte är beroende av leveransen av någon framtida funktion, eller av muntliga eller skriftliga offentliga kommentarer från oss angående framtida funktioner.

 

3.2 Adobes immateriella egendom. Vi (och våra licensgivare) förblir ensamma ägare till alla rättigheter till, intressen i och all äganderätt till Tjänsterna och Programvaran. Med undantag för vad som anges i villkoren beviljar vi dig inte några rättigheter till patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken eller andra rättigheter avseende objekten i Tjänsterna eller Programvaran. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte beviljas enligt villkoren.  

 

3.3 Lagring. Vi rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar ditt Innehåll och Kundteckensnitt i Creative Cloud någon annanstans om Tjänsterna tillhandahåller lagringsutrymme och denna funktion är aktiverad av tillämpliga Tjänster. Vi får upprätta rimliga tekniska begränsningar för filstorlek, lagringsutrymme, bearbetningskapacitet och andra tekniska begränsningar. Vi får avbryta Tjänsterna tills du är inom gränsen för det lagringsutrymme som hör till ditt konto. När din licensperiod upphör kommer vi att göra en kommersiellt rimlig insats för att du ska ges möjlighet att överföra ditt Innehåll från Tjänsterna. Denna överföring måste vara slutförd inom 30 dagar från det datum då din licensperiod sagts upp eller löpt ut. När denna 30 dagars överföringsperiod har löpt ut förbehåller vi oss rätten att ta bort ditt Innehåll. Du bör ladda ner allt Innehåll som du har lagrat i Tjänsterna innan din licens upphör.

 

3.4 Användargenererat Innehåll. Vi får vara värd för användargenererat innehåll från våra användare. Om du tillgår våra tjänster kan du stöta på användargenererat innehåll som du finner stötande eller upprörande. Ditt enda sätt att avhjälpa detta är att sluta visa innehållet. Om knappen Rapportera är tillgänglig kan du också klicka på den för att rapportera stötande användargenererat innehåll till oss.

 

3.5 Exempelfiler.Exempelfiler” avser filer som Adobe tillhandahåller, såsom ljud, visuella element, videoklipp och annat innehåll för användning i självstudiekurser, demonstrationer och andra provsyften, som kan identifieras som Exempelfiler. Exempelfiler får inte användas i något annat syfte än för vilket de tillhandahölls. Du får inte distribuera Exempelfiler på något sätt som gör det möjligt för en tredje part att använda, ladda ner, extrahera eller få tillgång till Exempelfiler som fristående filer, och du får inte göra anspråk på några rättigheter avseende Exempelfilerna.

 

3.6 Innehållsfiler. Med ”Innehållsfiler” avses Adobe-resurser som tillhandahålls som en del av Tjänsterna och Programvaran. Såvida inte annat framgår av dokumentation eller specifika licenser (inklusive, men inte begränsat till, Tilläggsvillkor) beviljar vi dig en personlig, icke-exklusiv, icke underlicensierbar och icke överlåtbar licens att använda Innehållsfilerna när du skapar derivativa program eller produkter, i vilka Innehållsfilerna eller derivat därav är inbäddade, för din användning (”Slutanvändning”). Du får ändra Innehållsfilerna innan du bäddar in dem i slutanvändningen. Du får reproducera och distribuera Innehållsfiler endast i samband med din slutanvändning, men du får under inga omständigheter distribuera fristående Innehållsfiler, utanför slutanvändningen.

 

3.7 Kostnadsfria medlemskap, erbjudanden och utvärderingsversioner. Adobe kan erbjuda kostnadsfria medlemskap, erbjudanden och utvärderingsversioner efter eget gottfinnande. Om åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran tillhandahålls dig utan kostnad eller i utvärderingssyfte, regleras sådan åtkomst av dessa Villkor. När som helst före eller under den kostnadsfria perioden eller utvärderingsperioden får Adobe, efter eget gottfinnande, säga upp kostnadsfri eller utvärderande tillgång, utan föregående meddelande och utan något ansvar gentemot dig, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, av vilken anledning som helst, till exempel för att förhindra missbruk av kostnadsfri eller utvärderande tillgång. Efter att perioden för kostnadsfri eller utvärderande tillgång har löpt ut kan du bara fortsätta att använda Tjänsterna eller Programvaran genom att registrera dig i ett betalt abonnemang, om sådant är tillgängligt, eller på annat sätt som tillåts av Adobe. Under den kostnadsfria perioden eller utvärderingsperioden ska inga uttryckliga eller underförstådda garantier gälla Tjänsterna och Programvaran. Alla Tjänster och Programvaror tillhandahålls ”i befintligt skick” med alla eventuella fel och ingen teknisk eller annan support ingår.

 

3.8 IFÅ-version. Adobe kan även beteckna Tjänsterna eller Programvaran som ”testversion”, ”utvärdering”, ”inte för återförsäljning” eller liknande (”IFÅ-version”). Du får endast installera och använda IFÅ-versionen under den period och i de syften vi anger när vi tillhandahåller IFÅ-versionen. Du får inte använda material som du producerar med IFÅ-versionen i något kommersiellt syfte. 

 

3.9 Adobe Talent.

(A) Du får inte lägga upp jobb riktade mot specifika tävlingar eller andra möjligheter att få anpassat och obetalt kreativt arbete från kreatörer. Sådana inlägg kan tas bort utan återbetalning.

(B) Vi erbjuder rekryterare och företag som vill hitta och anlita kreativa talanger en talangsökningstjänst vid namn ”Talent Search”, mot betalning. Genom att ladda upp en offentlig profil eller ett offentligt projekt till Tjänsterna godkänner du att offentlig information kan inkluderas i Talent Search-resultatet. 

 

3.10 Kundteckensnitt i Creative Cloud.

(A) För alla teckensnitt eller teckensnittsfiler du laddar upp eller skickar in till Tjänsterna och Programvaran (”Kundteckensnitt i Creative Cloud”) framhåller och försäkrar du att du har alla rättigheter som krävs för att låta oss använda, reproducera, visa, vara värd för och distribuera Kundteckensnitt i Creative Cloud via Tjänsterna och Programvaran för din användning. Kundteckensnitt i Creative Cloud anses inte vara Innehåll, enligt definitionen i Villkoren. Adobe framhåller inte och försäkrar inte att sådant Kundteckensnitt i Creative Cloud är kompatibelt med eller lämpligt för användning med Tjänsterna eller Programvaran. 

(B) I händelse av att vi informeras av en tredje part eller får kännedom om att du inte har de rättigheter som du garanterar i avsnitt 3.10(A) (Kundteckensnitt i Creative Cloud) eller att dina Kundteckensnitt i Creative Cloud gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter, kan vi ta bort Kundteckensnitt i Creative Cloud från ditt konto, från Tjänsterna eller från Innehåll som använder sådana Kundteckensnitt i Creative Cloud. Om vi tar bort dina Kundteckensnitt i Creative Cloud från ditt konto, Tjänsterna eller Innehåll som använder sådana Kundteckensnitt i Creative Cloud, kan visningen av Innehåll ändras. Läs mer om hur ditt Innehåll kan ändras.

(C) Du kan när som helst återkalla vår åtkomst till dina Kundteckensnitt i Creative Cloud och säga upp våra rättigheter genom att ta bort dina Kundteckensnitt i Creative Cloud från Tjänsten. 

(D) Vid uppsägning eller stängning av ditt konto förbehåller vi oss rätten att ta bort dina Kundteckensnitt i Creative Cloud. Några kopior av dina Kundteckensnitt i Creative Cloud får dock behållas som en del av vår löpande säkerhetskopiering.

(E) Vi kan samla in information som är kopplad till din användning av Kundteckensnitt i Creative Cloud, såsom namn på Kundteckensnitt i Creative Cloud som du laddar upp och hur du använder sådana Kundteckensnitt i Creative Cloud.

 

3.11 Andra licenstyper.

(A) Förhandsversion eller betaversion. Vi kan beteckna Tjänsterna eller Programvaran, eller en funktion i Tjänsterna eller Programvaran, som en förhandsversion eller betaversion (”Betaversion”). En Betaversion representerar inte den slutliga produkten och kan innehålla fel som kan orsaka systemfel eller andra fel och dataförlust. Vi kan välja att inte ge ut en kommersiell version av Betaversionen. Du måste omgående upphöra med användningen av Betaversionen och förstöra alla kopior av Betaversionen om vi begär att du gör det. I utbyte mot din användning av en Betaversion godkänner du att Adobe kan samla in data angående din användning av Betaversionen för att förbättra våra produkter och anpassa din upplevelse, oavsett om du har valt bort datainsamling för andra versioner än Betaversioner. Om du inte vill att vi spårar din användning, måste du avbryta din användning av Betaversionen genom att avinstallera sådan Betaversion eller använda en annan version än Betaversionen av Tjänsterna eller Programvaran. Separata avtal som vi eventuellt ingår med dig, och som reglerar Betaversionen, har företräde framför dessa villkor.

(B) Utbildningsversion. Om vi betecknar Tjänsterna eller Programvaran som avsedd för utbildningsanvändare (”Utbildningsversion”), får du bara använda Utbildningsversionen om du uppfyller de kvalifikationskrav som anges här. Du får endast installera och använda Utbildningsversionen i det land där du kvalificerar dig som utbildningsanvändare. Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avses med ordet ”land” i föregående mening Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

3.12 Tjänster och Programvara från tredje part. Tjänster och Programvara kan innefatta tjänster och programvara från tredje part, och du ansvarar för att följa alla villkor som gäller för tredje part. Vissa villkor från tredje part som kan vara tillämpliga för din användning av Tjänsterna och Programvaran är tillgängliga. Tillgång till tredje parts tjänster och programvara tillhandahålls endast för bekvämlighets skull, och Adobe har inget ansvar för sådana tjänster och programvaror från tredje part. 

 

4. Ditt Innehåll.

 

4.1 Innehåll.Innehåll” avser all text, information eller material, såsom ljudfiler, videofiler, elektroniska dokument eller bilder, som du laddar upp och importerar till eller skapar med Tjänsterna eller Programvaran i samband med eller genom din användning av Tjänsterna. Du får inte ladda upp något Innehåll som är förbjudet enligt gällande lag. Vi förbehåller oss rätten att ta bort Innehåll eller begränsa åtkomsten till Innehåll, Tjänster och Programvara om något av ditt Innehåll visar sig vara i strid med dessa Villkor. Vi granskar inte allt Innehåll som laddas upp till Tjänsterna eller Programvaran, men vi kan använda tillgänglig teknik, tillgängliga leverantörer eller processer för att söka efter vissa typer av olagligt innehåll (t.ex. barnpornografi) eller annat kränkande innehåll eller beteende (t.ex. aktivitetsmönster som indikerar spam eller nätfiske eller sökord som indikerar att pornografiskt innehåll har anslagits utanför avgränsningen för vuxeninnehåll).

 

4.2 Licenser för ditt Innehåll för att driva Tjänsterna och Programvaran. När du laddar upp Innehåll till Tjänsterna och Programvaran beviljar du oss, enbart i syfte att driva eller förbättra Tjänsterna eller Programvaran, en icke-exklusiv, global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, reproducera, offentligt visa, distribuera, ändra (exempelvis för att förbättra uppvisningen av ditt Innehåll), offentligt framföra och översätta Innehållet. 

 

4.3 Delning av ditt Innehåll.

(A) Delning. Vissa Tjänster och Programvaror kan ha funktioner som gör det möjligt för dig att Dela ditt Innehåll med andra användare eller att göra det offentligt. ”Dela” avser att genom användning av Tjänsterna och Programvaran e-posta, lägga upp, överföra, strömma, ladda upp eller på annat sätt göra något tillgängligt (för oss eller för andra användare). Andra användare kan använda, kopiera, ändra eller dela ditt Innehåll igen på flera sätt. Tänk noga på vad du väljer att Dela eller göra offentligt. Du bär ensam ansvaret för det Innehåll du delar.

(B) Åtkomstnivå. Vi bevakar eller kontrollerar inte vad andra gör med ditt Innehåll. Du ansvarar för att avgöra vilka begränsningar som ska tillämpas för ditt Innehåll och för att välja en lämplig nivå för åtkomst till det. Om du inte väljer en åtkomstnivå som ska tillämpas på ditt Innehåll får systemet ställa in nivån på den minst restriktiva inställningen. Det är ditt ansvar att upplysa andra användare om hur ditt Innehåll får Delas och att ändra inställningen för åtkomst till eller delning av ditt Innehåll.

(C) Kommentarer. Inga kommentarer som du skickar via Tjänsterna och Programvaran är anonyma, utan kan ses av andra användare. Dina kommentarer kan tas bort av dig, av andra användare eller av oss.

 

4.4 Uppsägning av licens. Du kan när som helst återkalla denna licens till ditt Innehåll och säga upp våra rättigheter genom att ta bort ditt Innehåll från Tjänsten. Några kopior av ditt Innehåll kan dock behållas som en del av vår löpande säkerhetskopiering. 

 

4.5 Feedback. Du har ingen skyldighet att förse oss med idéer, förslag, uppslag eller rapporter om buggar eller kraschar (”Feedback”). Skulle du välja att bidra med Feedback till oss innebär det dock att du beviljar oss en icke-exklusiv, oåterkallelig, evig, global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att tillverka, använda, sälja, låta tillverka, erbjuda försäljning av, importera, exportera, reproducera, offentligt visa, distribuera, ändra och offentligt framföra denna Feedback.

 

5. Ditt konto.

 

5.1 Kontoinformation. Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto, även om denna aktivitet inte genomförs av dig eller sker utan din vetskap eller ditt samtycke. Kontakta kundsupport omedelbart om du upptäcker obehörig användning av ditt konto. Du får inte (A) lämna ut din kontoinformation (förutom till en auktoriserad kontoadministratör), vare sig avsiktligen eller oavsiktligen, eller (B) använda någon annans konto. Din kontoadministratör får använda din kontoinformation för att hantera din användning av och åtkomst till Tjänsterna och Programvaran. För PhoneGap förbehåller vi oss rätten att övervaka och tillämpa gränser och begränsningar enligt prenumerationsplaner, däribland rätten att debitera för överanvändning.

 

5.2 Inaktivitet på kostnadsfritt konto. Du ansvarar för att hålla ditt konto aktivt, vilket innebär att du måste logga in med jämna mellanrum för att undvika störningar eller förlorad tillgång till Tjänsterna och Programvaran eller uppsägning av ditt konto. Om du inte loggar in på ditt konto med jämna mellanrum, förbehåller vi oss rätten att anta att ditt konto är inaktivt och att du samtycker till att vi stänger det åt dig. Du förstår att du kommer att förlora tillgången till allt Innehåll som lagrats på ditt konto vid stängning. Innan vi stänger ditt konto för inaktivitet kommer vi att försöka meddela dig. För att undvika tvivel gäller detta avsnitt 5.2 (Kontoinaktivitet) inte betalda konton med god status. 

 

6. Användarens uppträdande.

 

6.1 Ansvarsfull användning. Adobe-grupperna består ofta av användare som förväntar sig en viss nivå av artighet och professionalism. Du måste använda Tjänsterna och Programvaran på ett ansvarsfullt sätt.

 

6.2 Missbruk. Du får inte missbruka Tjänsterna eller Programvaran. Du får exempelvis inte

(A) använda Tjänsterna eller Programvaran utan, eller i strid med, en skriftlig licens eller ett skriftligt avtal med Adobe,

(B) kopiera, ändra, vara värd för, strömma, underlicensiera eller återförsälja Tjänsterna eller Programvaran,

(C) göra det möjligt för eller tillåta andra att använda Tjänsterna eller Programvaran med din kontoinformation,

(D) erbjuda, använda eller tillåta användning av Tjänsterna eller Programvaran i en datortjänstverksamhet, tredje parts outsourcingtjänst, på medlemskaps- eller prenumerationsbasis, på servicekontorsbasis, på tidsdelningsbasis, som en del av en värdtjänst eller för tredje parts räkning,

(E) använda Programvaran till att konstruera någon form av databas eller sättning,

(F) tillgå eller försöka tillgå Tjänsterna eller Programvaran på annat sätt än via det gränssnitt vi tillhandahåller eller godkänner,

(G) kringgå eventuella införda begränsningar av åtkomst till eller användning av Tjänsterna eller Programvaran,

(H) dela Innehåll eller Kundteckensnitt i Creative Cloud eller på annat sätt medverka i beteenden som gör intrång på någons Immateriella rättigheter (”Immateriella rättigheter” avser upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärke, produktdesign, patent, företagshemligheter, illojal konkurrens, rätt till integritet, publicitetsrätt och eventuella andra immateriella rättigheter),

(I) dela Innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, obscent, våldsamt, kränkande, skadegörande, ärekränkande, skymfligt, vulgärt, oanständigt, vanvördigt eller hatiskt, eller som inkräktar på någon annans privatliv eller på annat sätt är förkastligt,

(J) dela Innehåll som sexualiserar minderåriga eller som är avsett att underlätta olämpliga interaktioner med minderåriga, andra Adobe-användare eller allmänheten, 

(K) imitera en person eller enhet, eller felaktigt uppge eller på annat sätt ge missvisande bild av relationen med en person eller enhet,

(L) försöka inaktivera, försämra eller förstöra Tjänsterna och Programvaran,

(M) ladda upp, överföra, lagra eller tillhandahålla Innehåll, Kundteckensnitt i Creative Cloud eller kod som innehåller virus, skadlig kod, skadlig programvara eller andra komponenter som är konstruerade för att skada eller begränsa Tjänsternas eller Programvarans funktionalitet, 

(N) avbryta, störa eller hindra annan användare från att använda Tjänsterna eller Programvaran (t.ex. genom att förfölja, skrämma eller trakassera andra, eller uppmuntra till våld eller självtillfogad skada),

(O) skicka eller ägna dig åt kedjebrev, skräppost, pyramidspel, nätfiske, massutskick, bedrägeri eller andra oombedda meddelanden,

(P) infoga en annons för produkter eller tjänster i Tjänsterna, utom med vårt föregående skriftliga medgivande,

(Q) använda datautvinning eller liknande datainsamlings- och extraktionsmetoder i samband med Tjänsterna eller Programvaran, inklusive dataskrapning för maskininlärning eller andra ändamål,

(R) artificiellt manipulera eller störa Tjänsterna eller Programvaran (såsom att manipulera uppskattningar på Behance eller att driva användare till tredje parts webbplatser),

(S) skapa Adobe-konton i syfte att bryta mot dessa villkor eller kringgå uppsägning av konton eller andra typer av åtgärder som vidtagits av Adobe, 

(T) manipulera eller på annat sätt visa Tjänsterna eller Programvaran med hjälp av inramning eller liknande navigeringsteknik, eller

(U) bryta mot gällande lag.

 

7. Avgifter och betalning.

 

7.1 Skatter och tredje mans avgifter. Du måste betala alla eventuella tillämpliga skatter och tredje mans avgifter (t.ex. avgifter för telefonsamtal, mobiloperatör, internetoperatör och dataöverföring, kreditkortsavgifter, valutaväxlingsavgifter eller transaktionsavgifter). Vi ansvarar inte för dessa avgifter. Kontakta din bank vid frågor om avgifter. Vi får vidta åtgärder för att driva in de avgifter du är skyldig oss. Du är ansvarig för alla relaterade kostnader och utgifter för indrivning. Om du inte befinner dig i samma land som den Adobe-enhet du har avtal med (t.ex. Adobe Inc. för kunder i Nordamerika och Adobe Systems Software Ireland Limited för kunder i alla andra länder), kommer du att behöva utföra utlandsbetalningar.

 

7.2 Kreditkortsuppgifter. Du tillåter oss att lagra din betalningsmetod och använda den i samband med din användning av Tjänsterna och Programvaran enligt beskrivningen i dina Prenumerations- och uppsägningsvillkor. För att undvika avbrott i din tjänst kan vi delta i program som stöds av din kortleverantör för att försöka uppdatera din betalningsinformation. Du tillåter oss att fortsätta fakturera ditt konto med den uppdaterade informationen som vi får.

 

8. Dina garanti- och ersättningsskyldigheter.

 

8.1 Garanti. Genom att ladda upp ditt Innehåll till Tjänsterna eller Programvaran bekräftar du att du har (A) alla nödvändiga licenser och tillstånd för att använda och Dela ditt Innehåll, och (B) de rättigheter som krävs för att bevilja licenserna i Villkoren.

 

8.2 Ersättning. Du ska ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, direktörer, ombud, anställda, partner och licensgivare för anspråk, krav, förlust eller skada, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller har anknytning till ditt Innehåll, Kundteckensnitt i Creative Cloud, din användning av Tjänsterna eller Programvaran (i tillämpliga fall) eller ditt brott mot dessa Villkor. Vi har rätt att kontrollera försvaret för alla anspråk, handlingar eller ärenden som är föremål för ersättning från dig med hjälp av ett ombud som vi själva väljer. Du kommer att samarbeta med oss till fullo vid försvaret av sådana anspråk, handlingar eller ärenden.

 

9. Friskrivningar för garantier.

 

9.1 Såvida inget annat anges i Tilläggsvillkoren tillhandahålls Tjänsterna och Programvaran ”i befintligt skick”. Vi friskriver oss i den utsträckning som medges enligt lag från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier avseende frånvaro av intrång, allmän lämplighet och lämplighet för ett visst ändamål. Vi gör inga åtaganden gällande innehållet i Tjänsterna. Vi friskriver oss vidare från alla garantier om att (A) Tjänsterna eller Programvaran uppfyller dina krav eller alltid kommer att vara tillgänglig utan avbrott, levereras punktligt och vara säker och felfri, (B) resultat som erhålls genom användning av Tjänsterna eller Programvaran kommer att vara effektiva, korrekta eller tillförlitliga, (C) Tjänsternas eller Programvarans kvalitet kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att (D) eventuella fel eller defekter i Tjänsterna eller Programvaran kommer att korrigeras.

 

9.2 Vi friskriver oss särskilt från allt ansvar för handlingar till följd av din användning av Tjänster eller Programvara. Du får använda och tillgå Tjänsterna eller Programvaran efter eget gottfinnande och på egen risk, och du ansvarar själv för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data till följd av att Tjänster eller Programvara används eller tillgås.

 

9.3 Om du lägger upp ditt Innehåll på våra servrar för att Dela det offentligt via Tjänsterna ansvarar vi inte för (A) eventuella förluster av, förstörelse av eller skador på ditt Innehåll, (B) borttagning av Innehåll av någon annan än Adobe eller (C) tredje parts användning av ditt Innehåll på andra webbplatser eller övriga medier.

 

10. Ansvarsbegränsning.

 

10.1 Såvida inget annat anges i Tilläggsvillkoren ansvarar vi inte gentemot dig eller någon annan för extraordinära, oförutsedda eller indirekta skador, följdskador, ideella skador, avskräckande skadestånd eller straffskadestånd, oavsett orsak, vilket även omfattar förluster och skador som (A) uppstår till följd av utebliven användning, förlorade data, skadat rykte, förlorad intäkt eller vinst, (B) bygger på teori om ansvar, inklusive kontrakts- eller garantibrott, försumlighet eller annan skadegörande handling, (C) uppstår ur eller i anknytning till din användning av eller åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran. Ingenting i Villkoren begränsar eller utesluter vårt ansvar för grov vårdslöshet, uppsåtlig misskötsamhet av Adobe eller dess anställda, eller vid dödsfall eller personskada.

 

10.2 Vårt samlade ansvar i ärenden som härrör från eller har anknytning till Villkoren begränsas till det högre beloppet av antingen (A) 100 USD eller (B) det sammanlagda belopp som du betalat för åtkomst till Tjänsten och Programvaran under den tremånadersperiod som föregick händelsen som föranleder ansvaret. 

 

10.3 Dessa begränsningar och undantag i detta avsnitt 10 (Ansvarsbegränsning) gäller i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag även om (A) ett rättsmedel inte helt kompenserar dig för förluster eller misslyckanden med dess väsentliga syfte eller (B) vi kände till eller borde ha känt till möjligheten till skador.

 

10.4 Dessa villkor anger hela ansvaret för Adobe och dess dotterbolag samt ditt exklusiva rättsmedel med avseende på tillgång till och användning av Tjänsterna och Programvaran.

 

11. Uppsägning.

 

11.1 Uppsägning av dig. Du får när som helst sluta använda Tjänsterna och Programvaran. Uppsägning av ditt konto befriar dig inte från skyldigheten att betala eventuella utestående avgifter.

 

11.2 Uppsägning av oss. Om vi säger upp dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna eller Programvaran av någon annan orsak än vållande ska vi göra rimliga insatser för att underrätta dig minst 30 dagar före uppsägningen, via den e-postadress du har gett oss, med instruktioner om hur du kan hämta ditt Innehåll. Observera att du kan förlora tillgången till ditt Innehåll vid uppsägning, som beskrivs i avsnitt 4.4 (Uppsägning av licens). Såvida inget annat anges i några Tilläggsvillkor kan vi när som helst säga upp eller avbryta din rätt att använda och tillgå Tjänsterna eller Programvaran i följande fall:

(A) Om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren (eller handlar på ett sätt som tydligt visar att du inte har för avsikt att, eller inte kan, uppfylla Villkoren).

(B) Om du underlåter att i tid betala eventuella avgifter för Tjänsterna eller Programvaran.

(C) Om du fysiskt, verbalt eller på annat sätt missbrukar, hotar, mobbar eller trakasserar oss eller vår personal (under sådana omständigheter får vi alternativt upphäva eller begränsa din åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran).

(D) Om du upprepade gånger har framfört klagomål i ond tro eller utan rimlig grund och fortsätter att göra det efter att vi har bett dig upphöra med detta (under sådana omständigheter får vi alternativt upphäva eller begränsa din åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran). 

(E) Om vi enligt lag är skyldiga att göra det (t.ex. om det är eller blir olagligt att tillhandahålla dig Tjänsterna eller Programvaran).

(F) Om vi väljer att helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna eller Programvaran (exempelvis om det blir opraktiskt för oss att fortsätta erbjuda Tjänster i din region på grund av lagändringar).

(G) En längre tid har gått utan någon aktivitet på ditt konto. 

 

11.3 Fortsatt giltighet. Efter Villkorens upphörande eller uppsägning kan driften av hela eller delar av Tjänsterna och Programvaran upphöra utan föregående meddelande. Dina ersättningsskyldigheter, våra garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar samt bestämmelser om tvistlösning som anges i Villkoren ska gälla fortsatt.

 

12. Handelssanktioner och efterlevnad av exportkontroll. Tjänsterna och Programvaran och din användning av dessa är underkastade amerikanska och andra jurisdiktioners lagar, restriktioner och bestämmelser som (A) reglerar import, export och användning av Tjänsterna och Programvaran samt (B) kan hindra oss från att tillhandahålla Tjänsterna och Programvaran utan förvarning. Genom att använda Tjänsterna och Programvaran samtycker du till att följa alla sådana lagar, restriktioner och bestämmelser, och du garanterar att du inte är förbjuden att ta emot Tjänsterna och Programvaran enligt lagarna i någon jurisdiktion. 

 

13. Australiska konsumentlagar. Inget i Villkoren är avsett att utesluta, begränsa eller ändra konsumenträttigheter enligt konkurrens- och konsumentlagen 2010 (Cth) (CCA) eller annan lagstiftning som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras genom avtal. Om CCA eller annan lagstiftning medför en förutsättning, en garanti eller ett villkor för Villkoren eller tillhandahåller lagstadgade garantier i samband med Villkoren, avseende eventuella varor eller tjänster som tillhandahålls, begränsas vårt ansvar för brott mot sådan förutsättning, sådan garanti eller sådant villkor (efter vårt val), i den utsträckning det kan begränsas, till: (A) avseende leverans av varor, att vi gör något av följande: (1) ersätter varorna eller levererar likvärdiga varor (2) reparerar varorna, (3) betalar kostnaden för att ersätta varorna eller införskaffa likvärdiga varor, och (4) betalar kostnaden för att reparera varan eller (B) avseende leverans av tjänster, att vi gör något av eller båda följande: (1) levererar tjänsterna igen, och (2) betalar kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna igen.

 

14. Tvistlösning.

 

14.1 Process. Om du har något problem eller någon tvist med oss samtycker du till att i första hand försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta oss. Om en tvist inte har lösts inom 30 dagar från det att vi mottagit den, måste eventuella rättsliga åtgärder till följd av detta lösas genom ett slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande, inklusive eventuella frågor om huruvida skiljedomsförfarande är nödvändigt, med det undantaget att du kan väcka talan genom ett förenklat tvistemål om ärendet har den beskaffenheten. Yrkanden som är relaterade till Villkoren, Tjänsterna eller Programvaran är permanent spärrade om de inte väcks inom ett år efter den händelse som resulterade i yrkandet.  

 

14.2 Regler. Om du är bosatt i Amerika handhas skiljeförfarandet av JAMS i Santa Clara County i Kalifornien enligt deras övergripande regler för skiljeförfarande. Om du bor i Australien, Nya Zeeland, Japan, Fastlandskina, Hongkong SAR, Macao SAR, Taiwan, Sydkorea, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller en medlemsstat i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), handhas skiljeförfarandet av Singapore International Arbitration Centre (SIAC) i Singapore enligt deras regler för skiljeförfaranden, vilka anses omfattas av detta avsnitt genom hänvisning. I annat fall handhas skiljeförfarandet av London Court of International Arbitration (LCIA) i London, enligt LCIA:s regler för skiljeförfaranden. En skiljedomare som väljs gemensamt av dig och Adobe anlitas. Skiljeförfarandet genomförs på engelska, men om ett vittne inte har engelska som modersmål kan han eller hon avlägga sitt vittnesmål på sitt modersmål med simultantolkning till engelska. (Tolkningen bekostas av den part som kallat vittnet.) Dom i skiljeförfarandet kan tas upp i, och göras verkställbar av, behörig domstol som har jurisdiktion över dig och oss.

 

14.3 Ingen grupptalan. Du får endast lösa tvister med oss enskilt, och du får inte väcka talan i egenskap av kärande eller gruppmedlem inom ramen för en grupptalan.

 

14.4 Förelägganden. Oaktat ovanstående samtycker du till att vi, ifall du eller andra obehörigen ansluter till eller använder Tjänsterna eller Programvaran i strid mot Villkoren, har rätt att söka domstolsföreläggande (eller liknande typ av brådskande rättsmedel) i en valfri jurisdiktion.

 

15. Rätt till revision. Om du agerar som Företag får vi, högst en gång var tolfte månad och med sju dagars varsel, uppdra åt vår personal eller en utomstående revisor under tystnadsplikt att inspektera (manuellt, elektroniskt eller bådadera) dina register, system och lokaler för att bekräfta att installation och användning av eventuella Tjänster eller Programvara överensstämmer med dessas giltiga licenser från oss. Du ska dessutom inom 30 dagar från vår begäran förse oss med alla underlag och all information vi begär för att kunna bekräfta att installation och användning av Tjänster och Programvara sker i överensstämmelse med dina giltiga licenser. Om inspektionen visar på en brist i licenser för Tjänsterna eller Programvaran ska du omedelbart skaffa alla nödvändiga licenser, prenumerationer och eventuellt tillämpligt underhåll och support på serversidan. Om de underbetalda avgifterna överstiger 5 % av värdet av licensavgifterna som ska betalas kommer du också att få betala för vår rimliga kostnad för att utföra kontrollen.

 

16. Uppdateringar av Tjänster och Programvara samt Tillgänglighet.

 

16.1 Uppdateringar av Tjänsterna och Programvaran. Vi får när som helst ändra, uppdatera eller upphöra med Tjänsterna eller Programvaran (inklusive delar eller funktioner) utan ansvar gentemot dig eller någon annan. För ändringar i sådant som erbjuds mot betalning kommer vi dock att göra rimliga insatser för att meddela dig om ändringen, uppdateringen eller upphörandet. Om vi lägger ned Tjänsterna eller Programvaran helt, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att göra det möjligt för dig att överföra ditt Innehåll, och vi kan ge dig proportionell kompensation för eventuella outnyttjade avgifter för den Tjänst eller Programvara som du har betalat i förskott.

 

16.2 Tillgänglighet. Webbsidor där Tjänsterna beskrivs är tillgängliga i hela världen, men detta innebär inte att alla Tjänster eller funktioner i dessa är tillgängliga i ditt land, eller att användargenererat innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är lagligt eller tillgängligt i ditt land. Åtkomst till vissa Tjänster (eller vissa Tjänstfunktioner, Exempelfiler eller Innehållsfiler) i vissa länder kan spärras av oss eller utländska regeringar. Du ansvarar själv för att se till att din användning av Tjänsterna är laglig eller tillgänglig där du använder dem. Tjänsterna är inte tillgängliga på alla språk.

 

17. Inga ändringar, ingen bakåtkompilering. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt Villkoren får du inte (A) ändra, portera, anpassa eller översätta någon del av Tjänsterna eller Programvaran eller (B) bakåtkompilera (inklusive, men inte begränsat till, övervaka eller spåra ingångarna eller utgångarna i ett system eller ett program för att återskapa det systemet), dekompilera, disassemblera eller på annat sätt, i någon Tjänst eller Programvara, försöka identifiera källkoden, representationer av data eller bakomliggande algoritmer, processer, metoder eller någon annan del av sådan Tjänst eller Programvara. Om du enligt lagen i din jurisdiktion har rätt att dekompilera Tjänsterna eller Programvaran för att erhålla information som är nödvändig för att göra licensierade delar av Tjänsterna eller Programvaran kompatibla med annan programvara, måste du först begära sådan information från oss. Vi kan efter eget gottfinnande antingen ge sådan information till dig eller påföra rimliga villkor, däribland en rimlig avgift, för din dekompilering av Tjänsterna eller Programvaran för att säkerställa att vår och våra leverantörers äganderätt till Tjänsterna och Programvaran skyddas.

 

18. Övrigt.

 

18.1 Engelsk version. Den engelska versionen av Villkoren ska vara den version som används vid tolkning av Villkoren.

 

18.2 Meddelanden till Adobe. Du kan skicka meddelanden till oss på följande adress: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Meddelanden till dig. Vi får meddela dig via e-post, post, anslag inom Tjänsterna, eller på andra rättsligt godtagbara sätt. Det är ditt ansvar att hålla din kontoinformation aktuell för att få aviseringar. 

 

18.4 Ej överlåtbar rätt. Du får inte helt eller delvis överlåta eller på annat sätt överföra Villkoren eller dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan vårt skriftliga medgivande, och eventuella försök till detta är ogiltiga. Vi får överlåta våra rättigheter enligt Villkoren till tredje part.

 

18.5 Villkor för offentlig sektor. Om du är ett amerikanskt statligt organ, eller om Villkoren omfattas av Federal Acquisition Regulations (FAR), är Tjänsterna och Programvaran som tillhandahålls enligt Villkoren ”Commercial Item(s)”, enligt definitionen i 48 C.F.R. §2.101, bestående av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation”, och tjänster som hör därtill, enligt villkorens användning i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, i tillämpliga fall. Enligt 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till och med §227.7202-4, i tillämpliga fall, lämnas licens för Commercial Computer Software och Commercial Computer Software Documentation till slutanvändare inom USA:s federala regering (a) endast som Kommersiella föremål och (b) enbart med de rättigheter som beviljas alla andra slutanvändare enligt Villkoren. Opublicerade rättigheter under amerikansk lagstiftning förbehålles Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6 Rubriker. De rubriker som används i Villkoren används endast av praktiska skäl och ska inte användas för att tolka mening eller avsikt.

 

18.7 Separeringsklausul. Om några bestämmelser i Villkoren av någon anledning förklaras ogiltiga eller inte är verkställbara, ska resterande del av Villkoren fortsätta att gälla fullt ut.

 

18.8 Inget avstående. Vår underlåtenhet att hävda eller tillämpa någon bestämmelse i Villkoren innebär inget avstående från bestämmelsen i fråga.

 

18.9 Force majeure. Ingen av parterna ska hållas ansvarig gentemot den andra för någon försening eller underlåtenhet att utföra någon skyldighet (utom betalningsförpliktelser till Adobe) enligt Villkoren om förseningen eller underlåtenheten beror på oförutsedda händelser, som inträffar efter Villkorens ikraftträdande och som är utanför parternas rimliga kontroll, såsom strejker, blockad, krig, terrorism, upplopp, naturkatastrofer, vägran av licens från regeringen eller andra statliga myndigheter, i den mån en sådan händelse hindrar eller försenar den drabbade parten från att uppfylla sina skyldigheter och sådan part inte kan förhindra eller avlägsna force majeure till en rimlig kostnad.

 

19. DMCA. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Vi kommer att svara på tydliga meddelanden om upphovsrättsligt intrång enligt Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). Du hittar mer information om Adobes policy och praxis för borttagande av upphovsrättsskyddat material här.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-sv_SE-20200416