Adobe vispārīgie lietošanas noteikumi

 

Publicēts 2020. gada 16. martā. Spēkā no 2020. gada 16. aprīļa. Šie Noteikumi aizvieto un aizstāj visas iepriekšējās versijas.

 

STRĪDU RISINĀŠANU REGLAMENTĒ OBLIGĀTĀS ŠĶĪRĒJTIESAS PROCEDŪRAS NOTEIKUMS UN ATTEIKUMS NO KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS, KAS SNIEGTS 14. SADAĻĀ (STRĪDU RISINĀŠANA). LŪDZU, RŪPĪGI TOS IZLASIET. JA NEPIEKRĪTAT OBLIGĀTĀS ŠĶĪRĒJTIESAS PROCEDŪRAS NOTEIKUMAM UN ATTEIKUMAM NO KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS, KAS SNIEGTI NOTEIKUMOS, NELIETOJIET PAKALPOJUMUS VAI PROGRAMMATŪRU.

 

Šie Vispārīgie lietošanas noteikumi (“Vispārīgie noteikumi”), kā arī visi piemērojamie Papildu noteikumi (skatiet tālāk esošo 1.2. sadaļu “Papildu noteikumi”) (kopā “Noteikumi”) reglamentē to, kā jūs lietojat un piekļūstat mūsu vietnei, klientu atbalsta un pakalpojumam, diskusiju forumiem vai citām interaktīvām zonām vai pakalpojumiem un tādiem pakalpojumiem kā Creative Cloud (kopā “Pakalpojumi”) un programmatūrai, ko mēs iekļaujam kā daļu no Pakalpojumiem, kā arī visām lietotnēm, tostarp mobilajām lietotnēm, Failu paraugiem un Satura failiem (definēti tālāk), skriptiem, instrukciju kopām un saistītajai dokumentācijai (kopā “Programmatūra”). Ja esat piekritis Abonēšanas un anulēšanas noteikumiem, tad arī šādus to nosacījumus uzskata par Noteikumu daļu. Ja jūs izmantojat un piekļūstat pakalpojumiem un programmatūrai, izmantojot Adobe vietni Value Incentive Plan (“VIP”), Abonēšanas un anulēšanas noteikumi uz jums neattiecas, bet šo Noteikumu atlikušie nosacījumi noteiks to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus un Programmatūru. Ja jums ir noslēgts cits līgums ar mums par konkrētiem Pakalpojumiem vai Programmatūru, šāda līguma noteikumiem ir priekšroka, ja tie ir pretrunā ar šiem Noteikumiem. 

 

Lai reģistrētos atsevišķam Adobe ID, jums jābūt sasniegušam vismaz 13 gadu vecumu. Skolas, kas piedalās pamata un vidējās izglītības nosaukto lietotāju piedāvājumā, var izsniegt uzņēmuma līmeņa Adobe ID bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, saskaņā ar Pamata un vidējās izglītības papildu noteikumiem.

 

1.  Jūsu līgums ar Adobe

 

1.1. Piemērojamie tiesību akti un līgumslēdzēja iestāde. Ja jūs dzīvojat Ziemeļamerikā (ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, Kanādu, Meksiku, Savienoto Valstu teritorijas un īpašumus, kā arī Amerikas Savienoto Valstu karabāzes neatkarīgi no to atrašanās vietas), jūsu attiecības ir ar Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu Adobe Inc. un Noteikumus pārvalda ASV Kalifornijas likumi, ja vien ASV federālie likumi to neierobežo, neņemot vērā likumu kolīzijas normas. Ja dzīvojat ārpus Ziemeļamerikas, jums ir juridiskas attiecības ar uzņēmumu Adobe Systems Software Ireland Limited, un Pakalpojumiem un Programmatūrai tiek piemēroti Īrijas normatīvie akti. Klientiem Austrālijā uzņēmums Adobe Systems Software Ireland Limited darbojas kā pilnvarotais uzņēmuma Adobe Systems Pty Ltd. aģents un slēdz šo līgumu uzņēmuma Adobe Systems Pty Ltd. aģenta statusā. Saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem jums var būt papildu tiesības. Mēs necenšamies ierobežot šīs tiesības, ja tas ir aizliegts tiesību aktos.

 

1.2. Papildu noteikumi. Mūsu Pakalpojumi un Programmatūra jums tiek licencēti, nevis pārdoti, un uz tiem var attiekties arī viens vai vairāki tālāk minētie papildu noteikumi (“Papildu noteikumi”). Ja starp Vispārīgajiem noteikumiem un Papildu noteikumiem pastāv pretrunas, tad attiecībā uz konkrēto Pakalpojumu vai Programmatūru noteicošie ir Papildu noteikumi. Papildu noteikumi var tikt mainīti, kā aprakstīts turpmāk 1.6. sadaļā (“Noteikumu atjauninājumi”).

1.3. Biznesa lietotāji. Ja saņēmāt “Tiesības” (kas tiek definētas kā tiesības lietot un patērēt Programmatūru un Pakalpojumus un tiem piekļūt) no organizācijas vai grupas, tostarp, bet ne tikai uzņēmuma vai jebkuras citas komerciālas personas, valdības struktūras, bezpeļņas organizācijas vai izglītības iestādes (katrs no tiem saukts “Uzņēmums”) saskaņā ar kādu no Adobe biznesa plāniem (piemēram, Creative Cloud komandām, Creative Cloud uzņēmumiem vai Document Cloud), tad (A) jūs esat šāda Uzņēmuma “Biznesa lietotājs”; (B) jūsu Adobe profils, kas saistīts ar šādām tiesībām, ir “Biznesa profils”; (C) visas atsauces uz “jums” šajos Noteikumos nozīmēs šādu Uzņēmumu. Ja esat Biznesa lietotājs, jūs piekrītat, ka sakarā ar to, ka esat saņēmis Tiesības no šāda Uzņēmuma, (1) Adobe var nodrošināt šādam Uzņēmumam iespēju piekļūt, izmantot, noņemt, paturēt un kontrolēt jūsu Biznesa profilu un visu tajā esošo Saturu neatkarīgi no tā, vai tas augšupielādēts vai importēts pirms vai pēc datuma, kad šie Noteikumi tika pēdējoreiz atjaunināti; (2) Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanu reglamentē šāda Uzņēmuma līgums ar uzņēmumu Adobe; (3) Adobe var sniegt jūsu personas informāciju šādam Uzņēmumam. Ja esat Biznesa lietotājs ar vairāku Uzņēmumu tiesībām, ar katru Uzņēmumu var būt saistīts atsevišķs Biznesa profils. Jums kā Biznesa lietotājam var būt atšķirīgi līgumi vai saistības ar Uzņēmumu, kas var ietekmēt jūsu Biznesa profilu vai Saturu. Adobe nenes atbildību par jebkādu jūsu izdarītu šādu līgumu vai saistību pārkāpumu. Ja neesat saņēmis Tiesības no Uzņēmuma (piemēram, iegādājāties Creative Cloud plānu individuālai lietošanai un esat saņēmis Tiesības, izmantojot šo plānu), tad (a) jūs esat “Personīgais lietotājs”; (b) jūsu Adobe profils ir personīgais profils; (c) jums ir vienpersoniska piekļuve un kontrole pār visu jūsu personīgajā kontā vai personīgajā profilā esošo Saturu (izņemot gadījumus, kad Privātuma politikā norādīts citādi); (d) visas atsauces uz “jums” šajos Vispārīgajos noteikumos nozīmēs jūs kā personu. Ja Tiesības esat saņēmis, izmantojot personīgo plānu un no Uzņēmuma, tad esat gan Personīgais, gan Biznesa lietotājs. Jūs esat Personīgais lietotājs, kad izmantojat Tiesības, ko esat ieguvis, izmantojot savu personīgo plānu, un Biznesa lietotājs, kad izmantojat savas Tiesības, ko nodrošina Uzņēmums.

 

1.4. Uzņēmuma e-pasta domēni. Jūs kā Personīgs lietotājs vai Biznesa lietotājs varat izveidot Adobe kontu, izmantojot e-pasta adresi, ko jums nodrošina vai piešķir Uzņēmums (piemēram, savu darba e-pasta adresi). Ja Uzņēmums nodibina tiešas attiecības ar mums, tas var vēlēties šādām attiecībām pievienot jūsu kontu. Šādā gadījumā Uzņēmums var, iepriekš par to brīdinot, iekļaut jūsu kontu Uzņēmuma kontā. Tas nozīmē, ka Uzņēmums var (A) piekļūt kontam; (B) pārņemt kontroli pār kontu un visu tajā esošo Saturu, neatkarīgi no tā, vai tas ir saglabāts, augšupielādēts vai importēts pirms vai pēc šo Noteikumu pēdējās atjaunošanas datuma; (C) ieteikt jebkādu ar Uzņēmumu nesaistītu Saturu pārvietot uz jaunu kontu, kurā tiek izmantota e-pasta adrese, kas nav saistīta ar šādu Uzņēmumu. Jūs kā persona vai Biznesa lietotājs atzīstat arī to, ka Adobe šādam Uzņēmumam var sniegt jūsu personas informāciju, piemēram, jūsu vārdu vai e-pasta adresi. Ja nevēlaties, lai Uzņēmums piekļūtu kontam vai profilam, to izmantotu, noņemtu, saglabātu vai kontrolētu, tad nelietojiet Uzņēmuma e-pasta adresi šādā kontā. Informāciju par to, kā mainīt e-pasta adresi, kas saistīta ar jūsu kontu, skatiet šeit.

 

1.5. Īpašuma tiesības. Jums (attiecīgi kā Uzņēmumam vai privātpersonai) ir visas tiesības un īpašumtiesības uz savu Saturu. Mēs neizvirzām īpašumtiesības uz jūsu Saturu.

 

1.6. Noteikumu atjauninājumi. Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas Noteikumos, un, ja mēs to darīsim, mēs jums par to paziņosim, mainot Noteikumu augšpusē esošo datumu, un dažos gadījumos mēs varam sniegt jums papildu paziņojumu. Jums ar šiem Noteikumiem regulāri jāiepazīstas. Ja vien nav norādīts citādi, grozītie Noteikumi stāsies spēkā nekavējoties, un, turpinot izmantot mūsu Pakalpojumus un Programmatūru, jūs apstiprināsiet, ka piekrītat izmaiņām. Ja jūs nepiekrītat grozītajiem Noteikumiem, jums jāpārtrauc mūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietošana.

 

2.  Privātums

 

2.1. Privātums. Informāciju par to, kā mēs ievācam, izmantojam, kopīgojam vai citādi apstrādājam informāciju par jums un to, kā jūs lietojat mūsu lietotnes un tīmekļa vietnes, skatiet mūsu Privātuma politikā.  Jums ir iespēja pārvaldīt informācijas izvēles šeit.

 

2.2. Mūsu piekļuve jūsu Saturam. Tiesību aktos atļautajos gadījumos mēs piekļūsim jūsu Saturam (definēts 4.1. sadaļā “Saturs”) un skatīsim vai klausīsimies to tikai ierobežotos veidos. Piemēram, Pakalpojumu sniegšanas nolūkos mums var būt nepieciešams piekļūt jūsu Saturam un skatīt vai klausīties to, lai: (A) atbildētu uz atsauksmēm vai atbalsta pieprasījumiem; (B) noteiktu, novērstu vai citādi risinātu jautājumus saistībā ar krāpšanu, drošību, juridiskām vai tehniskām problēmām; (C) īstenotu šos Noteikumus. Mūsu automatizētās sistēmas var analizēt jūsu Saturu, izmantojot tādas metodes kā mašīnmācīšanās, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumus un Programmatūru un lietotāju pieredzi. Uzziniet vairāk par mūsu īstenoto mašīnmācīšanos.

 

2.3. Datu apstrādes līgums. Gadījumos, kad klienta informācija ietver personas informāciju un jūs tiekat uzskatīts par “Datu kontrolieri”, bet uzņēmums Adobe ir “Datu apstrādātājs”, kā tas noteikts ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (“VDAR”), uz šādu personas informācijas apstrādi attiecināmi Adobe datu apstrādes līguma (“DPA”) (pieejams šeit) nosacījumi, tostarp Eiropas Komisijas apstiprinātās līgumu standartklauzulas, un šādi nosacījumi ir ar atsauci iekļauti Noteikumos.

 

2.4. Sensitīva personas informācija. Jūs piekrītat neievākt, neapstrādāt un neuzglabāt sensitīvu Personas informāciju, izmantojot Pakalpojumus vai Programmatūru. Jūs piekrītat nepārraidīt, neizpaust un nepadarīt pieejamu sensitīvu Personas informāciju uzņēmumam Adobe vai uzņēmuma Adobe trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. “Sensitīva Personas informācija” ir personas finanšu informācija, seksuālās izvēles, medicīniska rakstura informācija vai informācija par veselības stāvokli, ko aizsargā saskaņā ar jebkādiem veselības datu aizsardzības likumiem, biometriskie dati (personas unikālas identificēšanas vajadzībām), bērnu personas informācija, ko aizsargā saskaņā ar jebkādiem bērnu datu aizsardzības likumiem (piemēram, personas informācija, kas definēta ASV Bērnu tiešsaistes privātuma aizsardzības likumā (“COPPA”)) un jebkāda papilda informāciju, kas iekļauta šajā terminā vai līdzīgā terminā (piemēram, “sensitīvi personas dati” vai “personas informācijas īpašas kategorijas”), kas izmantots piemērojamajos datu aizsardzības vai privātuma likumos.

 

2.5. Personas informācijas nodošana. Mēs apstrādājam un uzglabājam informāciju ASV un citās valstīs. Izmantojot mūsu lietotnes un vietnes, jūs piekrītat, ka ļaujat uzņēmumam Adobe pārsūtīt personas informāciju pāri valstu robežām un uz citām valstīm, kurās darbojas uzņēmums Adobe un tā partneri. Piemēram, personas informācija, kas apkopota no lietotājiem Ķīnā, tiks eksportēta ārpus Ķīnas.

 

3.  Pakalpojumu un Programmatūras izmantošana.

 

3.1. Licence. Saskaņā ar atbilstību šiem Noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem jūs drīkstat piekļūt Pakalpojumiem un Programmatūrai, kuru mēs padarām pieejamu un kuru esat no mums licencējis, un tos lietot. Jūsu licences(-ču) derīguma termiņš beidzas pēc pasūtījuma dokumentā noteiktā termiņa beigām. Pakalpojumu un Programmatūras versija(-as), kas pieejama(-as) atjaunošanas datumā, var atšķirties no tām/tās versijas(-ām), kas ir pieejama(-as), kad sākotnēji iegādājāties savu(-as) licenci(-es) no uzņēmuma Adobe. Uzņēmuma Adobe atbalstītās Pakalpojumu un Programmatūras versijas var apskatīt šeit. Jūs piekrītat, ka jūsu lēmums par Programmatūras vai Pakalpojumu izmantošanu vai iegādi nav atkarīgs no turpmākas funkcionalitātes vai funkciju piegādes vai nav atkarīgs no jebkādiem mutiskiem vai rakstiskiem publiskiem komentāriem, ko mēs esam izteikuši par turpmāko funkcionalitāti vai funkcijām.

 

3.2. Adobe intelektuālais īpašums. Mēs (un mūsu licences devēji) esam vienīgie īpašnieki, kas saglabā visas autortiesības, īpašumtiesības un līdzdalību Pakalpojumos un Programmatūrā. Izņemot Noteikumos minētos gadījumus, mēs nepiešķiram jums tiesības uz patentiem, autortiesībām, komercnoslēpumiem, prečzīmēm vai citas tiesības attiecībā uz Pakalpojumu vai Programmatūras vienībām. Mēs saglabājam visas tiesības, kas nav piešķirtas saskaņā ar šiem Noteikumiem.  

 

3.3. Glabāšana. Mēs iesakām regulāri dublēt jūsu Saturu un Creative Cloud klienta fontus citur, ja Pakalpojumi nodrošina krātuvi un šo funkciju nodrošina attiecīgie Pakalpojumi. Mēs varam noteikt pamatotus tehniskos ierobežojumus attiecībā uz failu lielumu, krātuves vietu, apstrādes jaudu, kā arī citus tehniskos ierobežojumus. Mēs varam apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja ir sasniegts kontam noteiktais krātuves vietas ierobežojums. Beidzoties jūsu licences derīgumam, mēs pieliksim komerciāli pamatotas pūles, lai jūs varētu pārvietot Saturu prom no Pakalpojumiem. Pārvietošana ir jāveic 30 dienu laikā no jūsu licences derīguma beigu datuma. Pēc šī 30 dienu pārejas perioda mēs paturam tiesības dzēst jūsu Saturu. Pirms licences termiņa beigām jums vajadzētu lejupielādēt jebkuru Saturu, ko esat saglabājis Pakalpojumos.

 

3.4. Lietotāju radīts saturs. Mums ir tiesības izvietot mūsu lietotāju radītu saturu. Ja jūs piekļūstat mūsu Pakalpojumiem, jūs varat saskarties ar lietotāju ģenerētu saturu, kas jums var šķist aizskarošs vai satraucošs. Vienīgais risinājums ir šā satura skatīšanas pārtraukšana. Ja ir pieejama poga Ziņot, varat noklikšķināt uz tās, lai ziņotu mums par aizskarošu lietotāju ģenerētu saturu.

 

3.5. Failu paraugi. “Failu paraugi” ir Adobe nodrošinātie audio, vizuālie, video vai cita satura faili, ko var izmantot apmācībām, demonstrējumiem un citiem izmēģinājuma nolūkiem un kas ir identificējami kā failu paraugi. Failu paraugus nevar izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem tie nodrošināti. Jūs nedrīkstat izplatīt Failu paraugus tādā veidā, kas ļauj trešajām personām izmantot, lejupielādēt, izgūt vai piekļūt Failu paraugiem kā patstāvīgiem failiem, un jūs nevarat izvirzīt nekādas tiesības uz Failu paraugiem.

 

3.6. Satura faili.Satura faili” ir Adobe līdzekļi, kas tiek nodrošināti kā Pakalpojumu un Programmatūras daļa. Ja vien dokumentācijā vai noteiktās licencēs (tostarp, bet ne tikai Papildu noteikumos) nav paredzēts citādi, mēs piešķiram jums personisku, neekskluzīvu, citām personām un apakšlicences ņēmējiem nenododamu licenci Satura failu izmantošanai gala lietojuma izveidei (t. i., tādu atvasināto lietotņu vai produktu izveidei, kuru autors esat jūs), kurā Satura faili vai to atvasinājumi ir iegulti jūsu lietošanai (“Gala lietojums”). Jūs varat mainīt Satura failus pirms to iegulšanas Gala lietojumā. Jūs varat reproducēt un izplatīt Satura failus tikai saistībā ar jūsu Gala lietojumu, tomēr nekādā gadījumā jūs nedrīkstat izplatīt Satura failus atsevišķi ārpus Gala lietojuma.

 

3.7. Bezmaksas abonementi, piedāvājumi un izmēģinājumi. Uzņēmums Adobe pēc saviem ieskatiem var piedāvāt bezmaksas abonementus, piedāvājumus un dalību izmēģinājumos. Ja piekļuve Pakalpojumiem vai Programmatūrai jums tiek nodrošināta bez maksas vai izmēģinājuma nolūkos, šādu piekļuvi reglamentē šie Noteikumi. Jebkurā laikā pirms bezmaksas vai izmēģinājuma perioda vai tā laikā Adobe var pēc saviem ieskatiem pārtraukt bezmaksas vai izmēģinājuma piekļuvi bez iepriekšēja paziņojuma un bez jebkādas atbildības pret jums, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, jebkāda iemesla dēļ, tostarp, lai novērstu bezmaksas vai izmēģinājuma piekļuves ļaunprātīgu izmantošanu. Pēc bezmaksas vai izmēģinājuma piekļuves perioda beigām jūs varat turpināt izmantot Pakalpojumus vai Programmatūru, tikai reģistrējoties maksas abonementam, ja tas ir pieejams, vai citādā uzņēmuma Adobe atļautā veidā. Bezmaksas vai izmēģinājuma perioda laikā uz Pakalpojumiem un Programmatūru neattiecas nekādas tiešas vai netiešas garantijas, visi Pakalpojumi un Programmatūra tiek sniegta tāda, kāda tā ir, ar visiem defektiem, un nav iekļauts tehnisks vai cits atbalsts.

 

3.8. NFR versija. Uzņēmums Adobe var arī apzīmēt Pakalpojumus vai Programmatūru kā “izmēģinājuma”, “iepazīšanās”, “nav paredzēts tālākpārdošanai” vai tamlīdzīgi (“NFR versija”). Jums ir tiesības instalēt un lietot NFR versiju tikai tajā periodā un tikai tiem mērķiem, kurus esam noteikuši, nodrošinot NFR versiju. Jums nav tiesību izmantot materiālus, ko radāt, lietojot NFR versiju, jebkādiem komerciāliem mērķiem. 

 

3.9. Adobe Talent

(A) Jūs nedrīkstat publicēt darbu vakances, kas norāda uz konkrētiem darba konkursiem vai citām iespējām, kas no radošajiem profesionāļiem pieprasa pielāgotu un neapmaksātu radošo darbu. Jebkuras šādas publicētas vakances var tikt dzēstas bez kompensācijas.

(B) Mēs piedāvājam maksas “Talent Search” funkciju darba devējiem un uzņēmumiem, kas vēlas atrast un pieņemt darbā radošos talantus. Pakalpojumos augšupielādējot publisku profilu vai publisku projektu, jūs piekrītat, ka publiskā informācija var tikt iekļauta Talent Search rezultātos. 

 

3.10. Creative Cloud klientu fonti

(A) Par jebkuru fontu vai fonta failu, ko jūs augšupielādējat vai iesniedzat Pakalpojumos un Programmatūrā (“Creative Cloud klientu fonti”), jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir visas nepieciešamās tiesības, lai ļautu mums izmantot, reproducēt, attēlot, mitināt un izplatīt Creative Cloud klientu fontus, izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru jūsu lietošanai. Creative Cloud klientu fonti netiek uzskatīti par Saturu, kā tas definēts Noteikumos. Adobe neapliecina un negarantē, ka jebkurš šāds Creative Cloud klientu fonts būs savietojams ar Pakalpojumiem vai Programmatūru vai būs piemērots lietošanai ar to. 

(B) Gadījumā, ja kāda trešā puse mūs informē vai mēs uzzinām, ka jums nav tiesību, ko jūs apliecināt 3.10. (A) sadaļā (Creative Cloud klientu fonti), vai arī ka jūsu Creative Cloud klientu fonti pārkāpj trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības, tad mēs varam noņemt Creative Cloud klientu fontus no jūsu konta, no Pakalpojumiem vai no Satura, kurā izmantoti šie Creative Cloud klientu fonti. Ja mēs noņemam jūsu Creative Cloud klientu fontus no jūsu konta, Pakalpojumiem vai Satura, kurā izmantoti Creative Cloud klientu fonti, jūsu Satura attēlojums var mainīties. Uzziniet vairāk par to, kā var mainīties jūsu Saturs.

(C) Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt mūsu piekļuvi saviem Creative Cloud klientu fontiem un pārtraukt mūsu tiesības, dzēšot savus Creative Cloud klientu fontus no Pakalpojuma. 

(D) Pēc jūsu konta darbības pārtraukšanas vai slēgšanas jebkādā veidā mēs paturam tiesības dzēst jūsu Creative Cloud klientu fontus. Dažas jūsu Creative Cloud klientu fontu kopijas var saglabāties mūsu ikdienas dublējumu ietvaros.

(E) Mēs varam apkopot informāciju, kas saistīta ar jūsu Creative Cloud klientu fontu izmantošanu, piemēram, jūsu Creative Cloud klientu fontu nosaukumu, ko jūs augšupielādējat, un to, kā jūs izmantojat Creative Cloud klientu fontus.

 

3.11. Citi licences veidi.

(A) Pirmsizlaide vai Beta versija. Mēs varam apzīmēt Pakalpojumus vai Programmatūru vai Pakalpojumu vai Programmatūras funkcijas kā pirmsizlaides jeb beta versiju (“Beta versija”). Beta versija neatspoguļo galaproduktu un var saturēt kļūdas, kas var izraisīt sistēmas vai cita veida kļūdu un datu zudumu. Mums ir tiesības pieņemt lēmumu neizdot Beta versijas komerciālu versiju. Jums nekavējoties jāpārtrauc Beta versijas izmantošana un jāiznīcina visi Beta versijas eksemplāri, ja mēs to pieprasām. Apmaiņā pret Beta versijas izmantošanu jūs piekrītat, ka uzņēmums Adobe var ievākt datus par to, kā jūs izmantojat Beta versiju, lai uzlabotu mūsu produktus un personalizētu jūsu pieredzi neatkarīgi no tā, vai esat atteicies no datu ievākšanas versijās, kas nav Beta versijas. Ja nevēlaties, lai jūs tiktu izsekots jūsu lietojums, jums jāpārtrauc Beta versijas lietošana, atinstalējot šādu Beta versiju vai izmantojot Pakalpojumu vai Programmatūras versiju, kas nav Beta versija. Jebkurš atsevišķs līgums, ko ar jums noslēdzam attiecībā uz Beta versiju, ir prioritārāks nekā šie nosacījumi.

(B) Izglītības versija. Ja mēs esam paredzējuši Pakalpojumus vai Programmatūru izmantošanai izglītības jomas lietotājiem (“Izglītības versija”), jums ir tiesības lietot Izglītības versiju tikai tādā gadījumā, ja nodrošināt atbilstību prasībām, kas norādītas šeit. Jums ir tiesības instalēt un lietot Izglītības versiju tikai valstī, kurā atbilstat izglītības jomas lietotāja kritērijiem. Ja dzīvojat Eiropas Ekonomikas zonā, iepriekšējā teikumā minētais vārds “valsts” apzīmē Eiropas Ekonomikas zonu.

 

3.12. Trešo pušu Pakalpojumi un Programmatūra. Pakalpojumi un Programmatūra var ietvert trešo pušu pakalpojumus un programmatūru, un jūs esat atbildīgs par visu trešo pušu piemērojamo noteikumu ievērošanu. Ir pieejami daži trešo pušu noteikumi, kas var būt piemērojami jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietošanai. Piekļuve trešo pušu pakalpojumiem un programmatūrai tiek nodrošināta tikai ērtības labad, un uzņēmums Adobe nav atbildīgs par šādiem trešo pušu pakalpojumiem un programmatūru. 

 

4.  Jūsu saturs.

 

4.1. Saturs.Saturs” ir jebkurš teksts, informācija vai materiāls, piemēram, audio faili, video faili, elektroniskie dokumenti vai attēli, kurus augšupielādējat un importējat Pakalpojumos vai Programmatūrā vai tajos izveidojat saistībā ar jūsu Pakalpojumu lietojumu vai tos lietojot. Jūs nedrīkstat augšupielādēt Saturu, ko aizliedz kāds piemērojams tiesību akts. Mēs paturam tiesības noņemt Saturu vai ierobežot piekļuvi Saturam, Pakalpojumiem un Programmatūrai, ja tiek atklāts, ka kāds jūsu Saturs pārkāpj šos Noteikumus. Mēs nepārskatām visu Saturu, kas augšupielādēts Pakalpojumos vai Programmatūrā, taču mums ir tiesības izmantot pieejamās tehnoloģijas, tirgotājus vai procesus, lai konstatētu noteikta veida nelikumīgu saturu (piemēram, bērnu pornogrāfiju) vai citu aizskarošu saturu vai rīcību (piemēram, rīcības modeļus, kas liecina par surogātpastu vai pikšķerēšanu, vai atslēgvārdus, kas liecina, ka pieaugušajiem domāts saturs ievietots ārpus pieaugušo satura sliekšņa).

 

4.2. Licences jūsu Saturam, lai pārvaldītu Pakalpojumus un Programmatūru. Kad jūs augšupielādējat Saturu Pakalpojumos vai Programmatūrā, tikai Pakalpojumu un programmatūras darbības nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkos jūs mums piešķirat neekskluzīvu, visā pasaulē derīgu bezatlīdzības licenci, kas ir deleģējama un nododama tālāk, lai pēc vajadzības varētu lietot, reproducēt, publiski attēlot, izplatīt, pārveidot (piemēram, lai labāk parādītu jūsu Saturu), publiski izpildīt un tulkot šo Saturu. 

 

4.3. Jūsu satura kopīgošana

(A) Kopīgošana. Daži Pakalpojumi un Programmatūra var nodrošināt funkcijas, kas ļauj kopīgot jūsu Saturu ar citiem lietotājiem vai publiskot to. Jēdziens “Kopīgot” nozīmē sūtīt e-pasta ziņojumus, izlikt ziņas, pārraidīt, straumēt, augšupielādēt vai citā veidā padarīt pieejamu (mums vai citiem lietotājiem) jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietojumu. Citi lietotāji var dažādos veidos lietot, kopēt, pārveidot vai kopīgot jūsu Saturu ar citiem. Rūpīgi apsveriet, ko vēlaties kopīgot vai publiskot, jo jūs esat pilnībā atbildīgs par kopīgoto Saturu.

(B) Piekļuves līmenis. Mēs neuzraugām un nekontrolējam, ko citi dara ar jūsu Saturu. Jūs esat atbildīgs par ierobežojumu noteikšanu jūsu Saturam un atbilstoša piekļuves līmeņa piemērošanu tam. Ja jūs neizvēlaties jūsu saturam piekļuves līmeni, sistēma var pati piemērot noklusējuma iestatījumu ar vismazāko ierobežojumu līmeni. Jūs esat atbildīgs par citu personu informēšanu par to, kā drīkst kopīgot jūsu Saturu, un iestatījumu pielāgošanu attiecībā uz Satura pieejamību vai tā kopīgošanu.

(C) Komentāri. Visi komentāri, ko iesniedzat, izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru, nav anonīmi, un citi lietotāji tos var aplūkot. Jūs, citi lietotāji vai mēs varam dzēst jūsu komentārus.

 

4.4. Licences izbeigšana. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo licenci attiecībā uz Saturu un izbeigt mūsu tiesības, noņemot savu Saturu no Pakalpojuma. Tomēr dažas jūsu Satura kopijas var saglabāties mūsu ikdienas dublējumu ietvaros. 

 

4.5. Atsauksmes. Jums nav pienākuma sniegt mums idejas, ieteikumus, piedāvājumus vai atskaites par traucējumiem (“Atsauksmes”). Tomēr, ja sniedzat mums Atsauksmes, ar to piešķirat mums neekskluzīvu, neatsaucamu, pastāvīgu, visā pasaulē derīgu bezatlīdzības licenci, kas ir deleģējama un nododama tālāk, attiecībā uz Atsauksmju veidošanu, lietošanu, pārdošanu, tiesībām piedāvāt pārdot, importēšanu, eksportēšanu, reproducēšanu, publisku attēlošanu, izplatīšanu, pārveidošanu un publisku izpildīšanu.

 

5. Jūsu konts

 

5.1. Konta informācija. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas notiek, izmantojot jūsu kontu, pat ja šīs darbības neveicat jūs vai tās notiek bez jūsu ziņas vai piekrišanas. Nekavējoties informējiet Klientu atbalsta dienestu, ja uzzināt par jūsu konta jebkāda veida neatļautu lietošanu. Jūs nedrīkstat (A) tīši vai netīši kopīgot sava konta informāciju (izņemot ar pilnvarotu konta administratoru); (B) lietot citas personas kontu. Jūsu konta administratoram ir tiesības izmantot jūsu konta informāciju, lai pārvaldītu to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus un Programmatūru un piekļūstat tiem. PhoneGap gadījumā mēs paturam tiesības uzraudzīt un īstenot abonēšanas plāna ierobežojumus, tostarp, bet ne tikai, tiesības iekasēt maksu par apmēra pārsniegšanu.

 

5.2. Bezmaksas konta neaktivitāte. Jūs esat atbildīgs par sava konta uzturēšanu aktīvā stāvoklī, kas nozīmē, ka jums periodiski tajā jāpierakstās, lai novērstu traucējumus vai piekļuves zaudēšanu Pakalpojumiem un Programmatūrai, kā arī konta darbības pārtraukšanu. Ja periodiski nepiesakāties savā kontā, mēs paturam tiesības uzskatīt, ka jūsu konts ir neaktīvs, un jūs piekrītat, ka mēs to jūsu vietā varam slēgt. Jūs saprotat, ka pēc konta slēgšanas jūs zaudēsiet piekļuvi Saturam, kas tajā tiek glabāts. Pirms konta slēgšanas uz neaktivitātes periodu mēs mēģināsim jūs brīdināt. Lai izvairītos no šaubām, šī 5.2. sadaļa (Konta neaktivitāte) neattiecas uz atbilstoši apmaksātiem kontiem. 

 

6. Lietotāja rīcība.

 

6.1. Atbildīga lietošana. Adobe kopienas bieži vien veido lietotāji, kuri sagaida pietiekamu pieklājību un profesionālu attieksmi. Jums jāizmanto Pakalpojumi un Programmatūra atbildīgi.

 

6.2. Nepareiza lietošana. Jūs nedrīkstat lietot Pakalpojumus vai Programmatūru nepareizi. Piemēram, jūs nedrīkstat:

(A) lietot Pakalpojumus vai Programmatūru bez rakstiskas licences vai līguma ar uzņēmumu Adobe vai pārkāpjot to;

(B) kopēt, pārveidot, mitināt, straumēt, nodot apakšlicences līgumā vai pārdot tālāk Pakalpojumus vai Programmatūru;

(C) pieļaut vai atļaut citiem lietot Pakalpojumus vai Programmatūru, izmantojot sava konta informāciju;

(D) piedāvāt, lietot vai atļaut izmantot Pakalpojumus vai Programmatūru datoru pakalpojumu uzņēmumam, trešās personas ārpakalpojumu sniedzējam, uz dalības vai abonēšanas pamata, uz pakalpojumu biroja pamata, uz laika dalīšanas principa pamata, kā daļu no mitinātā pakalpojuma vai kādas trešās puses vārdā;

(E) izmantot Programmatūru, lai izveidotu jebkāda veida datu bāzi vai datu kopu;

(F) piekļūt vai mēģināt piekļūt Pakalpojumiem vai Programmatūrai ar jebkādiem citiem līdzekļiem, izņemot mūsu nodrošināto vai atļauto saskarni;

(G) apiet jebkurus piekļuves vai lietošanas ierobežojumus, kas izveidoti, lai novērstu Pakalpojumu vai Programmatūras noteikta veida lietošanu;

(H) kopīgot saturu vai Creative Cloud klientu fontus vai kā citādi iesaistīties rīcībā, kas pārkāpj jebkuras personas intelektuālā īpašuma tiesības. “Intelektuālā īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības, personiskās tiesības, prečzīmes, iepakojumu, patentu, komercnoslēpumu, negodīgu konkurenci, tiesības uz privātumu, publicitātes tiesības, kā arī jebkuras citas īpašumtiesības;

(I) kopīgot Saturu, kas ir pretlikumīgs, kaitīgs, rada apdraudējumu, ir vardarbīgs, aizskarošs, nepatīkams, apmelojošs, nepatiess, vulgārs, piedauzīgs, naidīgs, nepiedienīgs, kura dēļ notiek iejaukšanās citas personas privātajā dzīvē vai pret ko var citādi rasties iebildumi;

(J) kopīgot jebkādu Saturu, kas seksualizē nepilngadīgas personas vai kas paredzēts, lai veicinātu nepiedienīgu saziņu ar nepilngadīgām personām, citiem Adobe lietotājiem vai sabiedrību;

(K) uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju vai nepatiesi norādīt, vai citādi maldināt par savu saistību ar kādu personu vai organizāciju;

(L) mēģināt atslēgt, sabojāt vai iznīcināt Pakalpojumus vai Programmatūru;

(M) augšupielādēt, pārsūtīt, glabāt vai padarīt pieejamu jebkuru Saturu, Creative Cloud klientu fontu vai kodu, kas satur jebkādus vīrusus, ļaunprātīgu kodu, ļaunprātīgu programmatūru vai citas sastāvdaļas, kas paredzētas, lai bojātu vai ierobežotu Pakalpojumu vai Programmatūras funkcionalitāti;

(N) radīt traucējumus, kavēt vai neļaut citiem lietotājiem izmantot Pakalpojumus vai Programmatūru (piemēram, vajāt, iebiedēt vai uzmākties citiem, kūdīt citus uz vardarbību vai miesas bojājumu nodarīšanu sev);

(O) iesaistīties ķēdes vēstuļu, nevēlamu vēstuļu, piramīdveida shēmu, pikšķerēšanas, mēstuļu vai cita veida surogātpasta izplatīšanā vai citās krāpnieciskās darbībās;

(P) ievietot Pakalpojumos jebkāda veida produktu vai pakalpojumu reklāmu, izņemot gadījumus, ja iepriekš ir saņemta mūsu rakstiska piekrišana;

(Q) saistībā ar Pakalpojumiem vai Programmatūru izmantot jebkādas datu ieguves vai līdzīgas datu vākšanas un ieguves metodes, ieskaitot datu apkopošanu mašīnmācībai vai citiem mērķiem;

(R) mākslīgi manipulēt Pakalpojumus vai Programmatūru vai traucēt to darbībai (piemēram, manipulēt ar novērtējumu Behance vai novirzīt lietotājus uz trešo pušu vietnēm);

(S) izveidot Adobe kontus ar mērķi pārkāpt šos noteikumus vai apiet konta darbības pārtraukšanu vai cita veida darbības, ko veic Adobe;

(T) manipulēt vai kā citādi attēlot Pakalpojumus vai Programmatūru, izmantojot kadrēšanas vai līdzīgu navigācijas tehnoloģiju;

(U) pārkāpt piemērojamos tiesību aktus.

 

7.  Maksas un norēķini

 

7.1. Nodokļi un maksas trešajām pusēm. Jums jāsamaksā visi piemērojamie nodokļi un maksas trešajām pusēm (tostarp, piemēram, maksa par tālruņa lietošanu, mobilo sakaru operatoru maksas, tīmekļa pakalpojumu sniedzēju maksas, datu plāna maksas, kredītkartes maksas, valūtas maiņas komisijas maksas un ārvalstu darījumu komisijas maksas). Mēs neesam atbildīgi par šīm maksām. Lai noskaidrotu jautājumus par maksām, sazinieties ar attiecīgajām finanšu iestādēm. Mēs varam veikt jūsu maksas parādu piedziņas pasākumus. Jūs esat atbildīgs par visām saistītajām piedziņas izmaksām un izdevumiem. Ja jūs atrodaties valstī, kas nav tā Adobe uzņēmuma valsts, ar kuru veicat darījumu (piem., Adobe Inc. Ziemeļamerikas klientiem un Adobe Systems Software Ireland Limited klientiem visās pārējās valstīs), jūsu maksājumi tiks veikti ārvalstu uzņēmumam.

 

7.2. Informācija par kredītkarti. Jūs pilnvarojat mūs uzglabāt jūsu maksājuma veidu un izmantot to saistībā ar Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanu, kā tas aprakstīts Abonēšanas un anulēšanas noteikumos. Lai novērstu jūsu pakalpojuma saņemšanas pārtraukšanu, mēs varam piedalīties programmās, ko atbalsta jūsu kartes pakalpojuma sniedzējs, lai mēģinātu atjaunināt jūsu maksājuma informāciju. Jūs pilnvarojat mūs turpināt piestādīt rēķinus jūsu kontam, izmantojot mūsu iegūto atjaunināto informāciju.

 

8.  Jūsu apliecināšanas un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumi.

 

8.1 Garantija. Augšupielādējot savu Saturu Pakalpojumos vai Programmatūrā, jūs piekrītat, ka jums ir: (A) visas nepieciešamās licences un atļaujas, lai lietotu un kopīgotu jūsu Saturu; (B) nepieciešamās tiesības, lai garantētu licences atbilstoši šiem Noteikumiem.

 

8.2. Zaudējumu atlīdzināšana. Jūs atlīdzināsiet mums un mūsu meitasuzņēmumiem, filiālēm, amatpersonām, pārstāvjiem, darbiniekiem, partneriem un licences devējiem visus prasījumus, prasības, zaudējumus vai kaitējumus, tostarp pamatotus juristu honorārus, kas izriet no vai ir saistīti ar jūsu Saturu, Creative Cloud klientu fontiem, jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojumu (atkarībā no piemērojamā) vai jūsu izdarītajiem šo Noteikumu pārkāpumiem. Mums ir tiesības kontrolēt jebkuras prasības, darbības vai jautājuma aizstāvību saistībā ar jūsu pienākumu atlīdzināt zaudējumus, piesaistot mūsu izvēlētus padomniekus. Jūs pilnībā sadarbosieties ar mums, aizstāvot jebkuru šādu prasību, darbību vai jautājumu.

 

9.  Atrunas par garantijām.

 

9.1. Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, Pakalpojumi un Programmatūra tiek nodrošināta stāvoklī “TĀDA, KĀDA TĀ IR”. Maksimāli likumā paredzētā apjomā atsakāmies no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp netiešām garantijām par pārkāpumu neesamību, piemērotību pārdošanai un derīgumu konkrētam nolūkam. Mēs neuzņemamies atbildību par Pakalpojumos iekļauto saturu. Mēs arī nesniedzam nekādu garantiju, ka (A) Pakalpojumi vai Programmatūra atbildīs jūsu prasībām vai ka to nodrošināšana netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša vai bez kļūdām; (B) rezultāti, kurus var iegūt no Pakalpojumu vai Programmatūras izmantošanas, būs efektīvi, precīzi vai uzticami; (C) Pakalpojumu vai Programmatūras kvalitāte atbildīs jūsu prasībām; (D) jebkādas kļūdas vai trūkumi Pakalpojumos vai Programmatūrā tiks izlaboti.

 

9.2. Mēs jo īpaši neuzņemamies nekādu atbildību ne par kādām darbībām, kas izriet no tā, kā jūs lietojat Pakalpojumus vai Programmatūru. Jūs varat lietot Pakalpojumus vai Programmatūru un piekļūt tiem pēc saviem ieskatiem un ar savu atbildību, un jūs esat atbildīgs par jebkuriem bojājumiem savā datorsistēmā vai datu zudumiem, kas izriet no Pakalpojumu vai Programmatūras lietošanas un piekļuves tai.

 

9.3. Ja jūs ievietojat savu Saturu mūsu serveros, lai to publiski koplietotu, izmantojot Pakalpojumus, mēs neuzņemamies atbildību par: (A) jebkāda veida zudumiem, daļējiem vai pilnīgiem jūsu Satura bojājumiem; (B) Satura dzēšanu, ja to nav veicis Adobe, bet kāds cits; (C) jūsu Satura iekļaušanu, ko veikušas trešās puses citās tīmekļa vietnēs vai citā datu nesējā.

 

10.  Atbildības ierobežojums.

 

10.1. Ja vien Papildu noteikumos nav noteikts citādi, mēs neuzņemamies nekādu atbildību jūsu vai citu personu priekšā par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem, izrietošiem, morāliem, tipveida vai represīviem zaudējumiem neatkarīgi no to cēloņiem, tostarp zudumiem un zaudējumiem, kas (A) radušies lietošanas neiespējamības, datu, reputācijas, apgrozījuma vai peļņas zaudējuma dēļ; (B) pamatojas uz jebkuru teorētisku atbildību, tostarp līguma vai apliecinājuma pārkāpumu, nolaidību vai citu kaitniecisku rīcību; (C) izriet no jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojuma vai piekļuvi tai. Nekas šajos Noteikumos neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par smagu nolaidību, uzņēmuma Adobe vai tā darbinieku tīšu pārkāpumu, nāvi vai kaitējumu veselībai.

 

10.2. Mūsu kopējā atbildība, kurai cēlonis vai saistība ir ar Noteikumiem, ir ierobežota līdz lielākajai no šīm summām: (A) 100 USD; (B) kopējai summai, ko maksājat par piekļuvi Pakalpojumiem vai Programmatūrai trīs mēnešu periodā līdz brīdim, kad iestājies notikums, kurš radījis atbildību, ņemot vērā lielāko no minētajām summām.

 

10.3. Šie 10. sadaļas (Atbildības ierobežojumi) ierobežojumi un izņēmumi tiek piemēroti tiesību aktos maksimāli pieļaujamajā apmērā pat tad, ja (A) tiesiskās aizsardzības līdzeklis jums pilnībā neatlīdzina zaudējumus vai neatbilst tā galvenajam mērķim; (B) mēs zinājām vai mums vajadzēja zināt par zaudējumu iespējamību.

 

10.4. Šajos Noteikumos noteikta visa uzņēmuma Adobe un tā filiāļu atbildība, kā arī jūsu ekskluzīvie tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz piekļuvi Pakalpojumiem un Programmatūrai un to lietošanu.

 

11.  Darbības izbeigšana.

 

11.1. Izbeigšana pēc jūsu iniciatīvas. Jūs varat izbeigt Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanu jebkurā brīdī. Jūsu konta darbības izbeigšana neatbrīvo jūs no pienākuma samaksāt visas nesamaksātās maksas.

 

11.2. Izbeigšana pēc mūsu iniciatīvas. Ja mēs izbeidzam šo Noteikumu piemērošanu vai jūsu Pakalpojuma(-u) vai Programmatūras lietojumu kādu citu iemeslu dēļ, mēs pieliksim pamatotas pūles, lai informētu jūs vismaz 30 dienas pirms šīs izbeigšanas, izmantojot jūsu norādīto e-pasta adresi, un sniegsim norādījumus par to, kā atgūt jūsu Saturu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pārtraucot darbību, jūs varat zaudēt piekļuvi savam Saturam, kā aprakstīts 4.4. sadaļā (Licences izbeigšana). Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, mēs varam jebkurā brīdī izbeigt vai apturēt jūsu tiesības izmantot un piekļūt Pakalpojumiem vai Programmatūrai, ja:

(A) jūs esat pārkāpis jebkuru šo Noteikumu punktu (vai esat rīkojies veidā, kas nepārprotami liecina, ka neplānojat ievērot šos Noteikumus vai neesat spējīgs to darīt);

(B) jūs neesat laikus samaksājis maksu par Pakalpojumiem vai Programmatūru, ja tāda ir;

(C) jūs fiziski, mutiski vai citādi aizskarat, apdraudat vai uzmācaties mums vai mūsu darbiniekiem (šādos apstākļos mēs varam apturēt vai ierobežot jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai Programmatūrai);

(D) jūs esat atkārtoti iesniedzis sūdzības ļaunprātīgi vai bez pamatota iemesla un turpināt to darīt pēc tam, kad mēs esam lūguši jūs pārtraukt (šādos apstākļos mēs varam apturēt vai ierobežot jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai Programmatūrai);

(E) mums tā jārīkojas, ievērojot likumu (piemēram, gadījumos, kad jums paredzētais Pakalpojumu vai Programmatūras noteikums ir nelikumīgs vai tāds tas kļūst);

(F) mēs pieņemam lēmumu pilnībā vai daļēji pārtraukt sniegt Pakalpojumus vai Programmatūru (piemēram, ja mums normatīvo aktu dēļ kļūst nepraktiski turpināt sniegt Pakalpojumus jūsu reģionā);

(G) Jūsu bezmaksas konts ilgstoši nav izmantots. 

 

11.3. Juridiskā spēkā esamība. Beidzoties Noteikumu derīgumam vai izbeidzot tos, Pakalpojumi un Programmatūra daļēji vai pilnībā var pārtraukt darboties bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūsu pienākumi atlīdzināt zaudējumus, mūsu atrunas par garantijām un atbildības ierobežojumi un noteikumi par strīdu izšķiršanu, kas izklāstīti šajos Noteikumos, paliek spēkā.

 

12.  Tirdzniecības sankcijas un Eksporta kontroles atbilstība. Uz Pakalpojumiem un Programmatūru, kā arī uz jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietojumu attiecas Amerikas Savienoto Valstu un citu jurisdikciju tiesību akti, ierobežojumi un noteikumi, kas (A) reglamentē Pakalpojumu un Programmatūras importu, eksportu un lietošanu; (B) var mums aizliegt jums sniegt Pakalpojumus un Programmatūru bez paziņojuma. Izmantojot Pakalpojumus un Programmatūru, jūs piekrītat ievērot visus šādus tiesību aktus, ierobežojumus un noteikumus, un jūs apliecināt, ka jums nav aizliegts saņemt Pakalpojumus un Programmatūru saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas tiesību aktiem.

 

13.  Austrālijas Patērētāju likums. Neviena no Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem nolūks nav izslēgt, ierobežot vai grozīt patērētāju tiesības, kas noteiktas 2010. gada Konkurences un patērētāju tiesību likumā 2010 (Cth) (CCA), vai jebkurus citus tiesību aktus, kurus nedrīkst izslēgt, ierobežot vai grozīt ar vienošanos. Ja CCA vai citi tiesību akti paredz Noteikumos nosacījumus, garantijas vai noteikumus vai nodrošina likumā paredzētas garantijas saistībā ar Noteikumiem attiecībā uz piegādātajām precēm vai pakalpojumiem (ja tādi ir), mūsu atbildība par šāda nosacījuma, garantijas, cita noteikuma vai apliecinājuma pārkāpumu ir ierobežota (pēc mūsu vēlēšanas) tiktāl, ciktāl tas ir iespējams: (A) preču piegādes gadījumā mēs veicam vienu vai vairākas darbības: (1) preču aizstāšana vai līdzvērtīgu preču piegāde; (2) preču labošana; (3) izmaksu par preču aizstāšanu vai līdzvērtīgu preču iegādi segšana; (4) izmaksu par preču labošanu segšana; (B) pakalpojumu sniegšanas gadījumā mēs veicam vienu vai vairākas darbības: (1) atkārtota pakalpojumu nodrošināšana; (2) izmaksu par atkārtotu pakalpojumu nodrošināšanu segšana.

 

14. Strīdu risināšana

 

14.1. Process. Ja jums ir jebkādi iebildumi vai domstarpības, jūs piekrītat, ka vispirms centīsieties šos jautājumus risināt neformāli, sazinoties ar mums. Ja domstarpības nav atrisinātas 30 dienu laikā no brīža, kad mēs tās saņemam, visas izrietošās juridiskās darbības ir jārisina šķīrējtiesas procesā ar galīgu un saistošu nolēmumu, tostarp par to, vai ir nepieciešams šķīrējtiesas process, izņemot prasības iesniegšanu iztiesāšanai kā maza apmēra prasību, ja jūsu prasība tam atbilst. Prasības saistībā ar Noteikumiem, Pakalpojumiem vai Programmatūru tiek neatgriezeniski uzskatītas par nederīgām, ja tās netiek iesniegtas viena gada laikā pēc notikuma, kas izraisījis prasību.

 

14.2. Noteikumi. Ja jūs dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, šķīrējtiesas procesu organizēs JAMS Santaklāras apgabalā Kalifornijā saskaņā ar visaptverošo šķīrējtiesas reglamentu un procesuālo kārtību. Ja jūs dzīvojat Austrālijā, Jaunzēlandē, Japānā, kontinentālajā Ķīnā, Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā, Makao īpašās pārvaldes apgabalā, Taivānas apgabalā, Dienvidkorejā, Indijā, Šrilankā, Bangladešā, Nepālā vai Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstī, šķīrējtiesas procesu Singapūrā organizēs Singapūras Starptautiskās šķīrējtiesas centrs (SIAC) saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, kura noteikumi ir uzskatāmi par iekļautiem uzziņai šajā sadaļā. Citos gadījumos šķīrējtiesas procesu organizēs Londonas Starptautiskā šķīrējtiesa Londonā saskaņā ar LCIA šķīrējtiesas reglamentu. Strīdu izskatīs viens šķīrējtiesnesis, ko kopīgi iecelsiet jūs un Adobe. Šķīrējtiesas process notiks angļu valodā, bet ikvienam lieciniekam, kura dzimtā valoda nav angļu, ir tiesības liecināt šā liecinieka dzimtajā valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā (kura izmaksas sedz puse, kas izsaukusi liecinieku). Pieņemtais lēmums var tikt iesniegts un būs izpildāms jebkurā kompetentajā tiesā, kurai ir jurisdikcija pār mums un jums.

 

14.3. Atteikums no kolektīvām prasībām. Jums ir tiesības risināt strīdus ar mums tikai individuāli, un jums nav tiesību iesniegt prasību kā prasītājam vai kolektīvajam prasītājam kolektīvajā, apvienotajā vai pilnvaroto prasībā.

 

14.4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Neievērojot iepriekš minēto, gadījumā, ja jūs vai kāds cits bez atļaujas piekļūst Pakalpojumiem vai Programmatūrai vai izmanto tos, pārkāpjot Noteikumus, jūs piekrītat, ka mums ir tiesības vērsties tiesā ar lūgumu piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekli (vai līdzīgu steidzama juridiska risinājuma līdzekli) jebkurā jurisdikcijā.

 

15.  Revīzijas tiesības. Ja esat Uzņēmums, mēs drīkstam ne biežāk kā vienu reizi 12 mēnešos, par to informējot jūs septiņas (7) dienas iepriekš, norīkot savus darbiniekus vai revidentu kā neatkarīgu trešo pusi, kam ir pienākums ievērot konfidencialitāti, lai pārbaudītu (ieskaitot personisku pārbaudi, elektronisku pārbaudi vai abas minētās pārbaudes) jūsu dokumentāciju, sistēmas un telpas ar mērķi pārliecināties, ka visu Pakalpojumu un Programmatūras uzstādījums un lietojums atbilst derīgām mūsu izdotām licencēm. Turklāt jūs 30 dienu laikā no pieprasījuma iesniegsiet mums visus pieprasītos dokumentus un informāciju, lai mēs varētu pārliecināties, ka jebkādu un visu Pakalpojumu un Programmatūras uzstādījums un lietojums atbilst derīgām Jums izdotām licencēm. Ja pārbaudē tiks atklātas nepilnības Pakalpojumu vai Programmatūras licencēs, jūs nekavējoties iegādāsieties visas nepieciešamās licences, abonementus un nepieciešamos papildu uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus. Ja nesamaksātā summa pārsniegs 5% no maksājamās licences maksas vērtības, jūs samaksāsiet mums arī pamatotu maksu par pārbaudes veikšanu.

 

16.  Pakalpojumu un Programmatūras atjauninājumi un pieejamība

16.1. Pakalpojumu un programmatūras atjauninājumi. Mēs varam pārveidot vai atjaunināt Pakalpojumus vai Programmatūru (ieskaitot jebkuru to daļu vai funkcijas) vai izbeigt to nodrošināšanu jebkurā laikā bez saistībām pret jums vai jebkuru citu personu. Tomēr maksas piedāvājumu izmaiņu gadījumā mēs pieliksim pamatotas pūles, lai informētu jūs par izmaiņām, atjaunināšanu vai pārtraukšanu. Ja mēs pārtraucam Pakalpojumus vai Programmatūru pilnībā, mēs īstenosim saprātīgus komerciālus pasākumus, lai jums ļautu lejupielādēt jūsu Saturu, un mēs varam nodrošināt jums proporcionālu jebkādu neizmantoto maksājumu atmaksu par Pakalpojumu vai Programmatūru, par kuru esat veicis priekšapmaksu.

 

16.2. Pieejamība. Tīmekļa lapas ar Pakalpojumu aprakstu ir pieejamas visā pasaulē, bet tas nenozīmē, ka visi Pakalpojumi vai visas apkalpošanas funkcijas ir pieejamas jūsu valstī vai ka lietotāju radītais saturs, kas pieejams, izmantojot Pakalpojumus, ir likumīgs vai pieejams jūsu valstī. Piekļuvi noteiktiem Pakalpojumiem (vai noteiktām Pakalpojumu funkcijām, Failu paraugiem vai Satura failiem) mēs vai ārvalstu valdības var bloķēt. Jūs esat atbildīgs par to, lai pārliecinātos, vai Pakalpojumu izmantošana ir likumīga vai pieejama vietā, kur tos izmantojat. Pakalpojumi nav pieejami visās valodās.

 

17.  Aizliegums veikt modifikācijas un atgriezenisku inženiertehnisko izstrādi. Ja vien tas nav skaidri atļauts Noteikumos, jūs nedrīkstat (A) modificēt, pārnest, pielāgot vai tulkot jebkādu Pakalpojumu vai Programmatūras daļu; (B) īstenot atgriezenisku inženiertehnisko izstrādi (tostarp, bet ne tikai sistēmas vai lietotnes datu ievades vai izvades pārraudzību vai piekļuvi tām šīs sistēmas atdarināšanai), dekompilāciju, izjaukšanu vai citus centienus atklāt jebkāda Pakalpojuma vai Programmatūras pirmkodu, datu attēlojumu vai pamatā esošos algoritmus, procesus, metodes un jebkādu citu šāda Pakalpojuma vai Programmatūras daļu. Ja jūsu jurisdikcijas tiesību akti jums dod tiesības dekompilēt Pakalpojumus vai Programmatūru, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama, lai savietotu Pakalpojumu vai Programmatūras licencētās daļas ar citu programmatūru, jums vispirms jāpieprasa no mums šāda informācija. Mēs pēc saviem ieskatiem varam jums sniegt šādu informāciju vai noteikt pamatotus nosacījumus, ieskaitot pamatotu maksu par Pakalpojumu vai Programmatūras dekompilāciju, lai nodrošinātu mūsu un mūsu piegādātāju īpašumtiesību aizsardzību attiecībā uz Pakalpojumiem un Programmatūru.

 

18. Pārējie noteikumi.

 

18.1. Angļu valodas versija. Šo Noteikumu iztulkošanai vai izskaidrošanai izmanto šo Noteikumu redakciju angļu valodā.

 

18.2. Saziņa ar Adobe. Jūs varat sūtīt mums ziņojumus uz šādu adresi: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3. Saziņa ar jums. Mēs varam jūs informēt, izmantojot e-pastu, pastu, publicējot informāciju Pakalpojumos vai izmantojot citus likumīgus līdzekļus. Jūs esat atbildīgs par aktuālas konta informācijas uzturēšanu, lai saņemtu paziņojumus.

 

18.4. Tiesību nenodošana. Jūs nedrīkstat ne pilnībā, ne arī daļēji piešķirt vai kā citādi nodot tālāk šos Noteikumus vai savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem bez mūsu rakstiskas piekrišanas, un jebkurš šāds mēģinājums būs spēkā neesošs. Mums ir tiesības nodot trešajām pusēm savas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 

18.5. Valdības noteikumi. Ja jūs esat ASV valdības iestāde vai ja uz Noteikumiem attiecas Federālie iegādes noteikumi (Federal Acquisition Regulation jeb FAR), tad saskaņā ar šiem Noteikumiem sniegtie Pakalpojumi un Programmatūra ir “komercprece(-es)” tādā izpratnē, kā šis termins ir noteikts CFR 2.101. pantā, un tie sastāv no “Datoru komercprogrammatūras” un “Datoru komercprogrammatūras dokumentācijas” un ar to saistītajiem pakalpojumiem tādējādi, kā šādi termini tiek lietoti attiecīgi 48 CFR 12.212. vai 48 CFR 227.7202. pantā. Saskaņā ar 48 CFR 12.212. pantu vai no 48 CFR 227.7202-1. panta līdz 227.72-4. pantam pēc vajadzības Datoru komercprogrammatūru un Datoru kompercprogrammatūras dokumentāciju licencē ASV valdības gala lietotājiem (A) tikai kā Komercpreces un (B) tikai ar tām tiesībām, kas gala lietotājiem tiek piešķirtas saskaņā ar šo Noteikumu noteikumiem un nosacījumiem. Nepublicētās tiesības tiek paturētas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu likumiem — Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.

 

18.6. Virsraksti. Virsraksti, kas tiek izmantoti šajos Noteikumos, ir paredzēti tikai ērtībai, un tiem nav nekādas nozīmes vai nolūka.

 

18.7. Atsevišķu noteikumu spēkā esamība. Ja kāds no šo Noteikumu nosacījumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai neīstenojamu jebkāda iemesla dēļ, pārējie Noteikumi paliek spēkā pilnā apjomā.

 

18.8. Neatteikšanās no tiesībām. Ja mēs neizpildām vai neīstenojam kādu no šo Noteikumu nosacījumiem, tas nenozīmē atteikšanos no attiecīgā nosacījuma.

 

18.9. Nepārvarama vara. Neviena puse nebūs atbildīga pret otru par jebkādu saistību (izņemot jūsu maksājumu saistības pret uzņēmumu Adobe) kavēšanos vai neizpildi, kas paredzēta Noteikumos, ja kavēšanās vai neizpilde ir notikusi neparedzētu notikumu dēļ, kas notiek pēc Noteikumu spēkā stāšanās un kas atrodas ārpus pušu saprātīgas kontroles, piemēram, streiki, blokādes, karš, terorisms, nemieri, dabas katastrofas, valdības vai citu valdības aģentūru atteikums izsniegt licenci, ciktāl šāds notikums liedz vai traucē skartajai pusei izpildīt tās saistības un šī puse nespēj novērst vai labot nepārvaramas varas apstākļus ar saprātīgām izmaksām.

 

19. DMCA. Mēs cienām citu personu Intelektuālā īpašuma tiesības un sagaidām, ka arī mūsu lietotāji rīkosies tāpat. Mēs reaģēsim uz nepārprotamu informāciju par autortiesību pārkāpumiem saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību aktu (“DMCA”). Vairāk par Adobe intelektuālā īpašuma aizskārumu izbeigšanas politiku un praksi varat uzzināt šeit.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-lv_LV-20200416