Общи условия за използване на Adobe

 

Публикувано на 16 март 2020 г. В сила от 16 април 2020 г. Тези Условия заменят и заместват всички предишни версии.

 

РАЗПОРЕДБАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ И ОТКАЗЪТ ОТ ПРАВО ЗА ГРУПОВО ДЕЙСТВИЕ В РАЗДЕЛ 14 (РАЗРЕШЕНИЕ НА СПОРОВЕ) ПО-ДОЛУ ОПРЕДЕЛЯТ РЕДА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С РАЗПОРЕДБАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ И ОТКАЗА ОТ ПРАВО ЗА ГРУПОВО ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ СОФТУЕРА.

 

Настоящите Общи условия за използване („Общи условия“), заедно с всички приложими Допълнителни условия (вж. раздел 1.2. (Допълнителни условия) по-долу) (заедно „Условията“), регулират използването и достъпа от Ваша страна на нашия уебсайт, клиентска поддръжка, дискусионни форуми или други интерактивни области или услуги и услуги като Creative Cloud (заедно „Услугите“) и софтуера, който включваме като част от Услугите, както и всички приложения, включително и мобилни приложения, Примерни файлове и Файлове със съдържание (както е дефинирано по-долу), скриптове, набори от инструкции и свързана документация (заедно „Софтуера“). Ако сте се съгласили с Условията за абонамент и отказ, тогава такива условия също се считат за част от Условията. Ако използвате и осъществявате достъп до Услугите и Софтуера чрез програмата Adobe’s Value Incentive Plan („VIP“), тогава Условията за абонамент и отказване не се отнасят за Вас, но останалата част от тези Условия ще урежда използването и достъпа до Услугите и Софтуера от Ваша страна. Ако сте сключили друго споразумение с нас за конкретни Услуги или Софтуер, условията на това споразумение се прилагат с приоритет в случай на противоречие с Условията.

 

Трябва да сте навършили 13 години, за да се регистрирате за личен Adobe ID. Учебните заведения, които участват в офертата за поименни потребители от началното и средното образование, имат право да издадат на лице, което не е навършило 13 години, Adobe ID от корпоративен клас, съответстващо на Допълнителни условия за образование в детски градини, начален, основен или среден образователен курс .

 

1. Вашето споразумение с Adobe.

 

1.1 Избор на приложимо право и договаряща се страна. Ако пребивавате в Северна Америка (включително САЩ, Канада, Мексико, територии и владения на Съединените щати, както и военните бази на САЩ, където и да се намират), отношенията Ви са с Adobe Inc., компания в Съединените щати, и Условията се уреждат от закона на Калифорния, САЩ, освен ако не е предвидено друго от федералния закон на САЩ, без да се вземат предвид нормите за конфликт на правото. Ако живеете извън Северна Америка, отношенията Ви са с Adobe Systems Software Ireland Limited и Условията се уреждат от законите на Ирландия. За клиенти в Австралия Adobe Systems Software Ireland Limited действа като упълномощен представител на Adobe Systems Pty Ltd. и сключва този договор в качеството си на представител на Adobe Systems Pty Ltd. Вие може да имате допълнителни права по силата на Вашето местно законодателство. Ние не се стремим да ограничим тези права, ако е забранено от закона.

 

1.2 Допълнителни условия. Нашите Услуги и Софтуер се лицензират, не се продават и може да се регулират от едно или повече от допълнителните условия по-долу („Допълнителни условия“). Ако има противоречие между разпоредбите на Общите условия и на Допълнителните условия, Допълнителните условия се прилагат с приоритет спрямо съответната Услуга или Софтуер. Допълнителните условия подлежат на промяна, както е описано в раздел 1.6. (Актуализации на условията) по-долу.

1.3 Business Users. Ако сте получили „Право“ (което е определено като право на използване, достъп и потребление на Софтуера и Услугите) от организация или група, включително, но не само, бизнес или друго търговско образувание, държавно образувание, нестопанска организация или образователна институция (всеки „Бизнес“) съгласно един от бизнес плановете на Adobe (като Creative Cloud за екипи, Creative Cloud за частни организации или Document Cloud), тогава (A) сте „Бизнес потребител“ на такъв Бизнес; (B) Вашият профил в Adobe, свързан с такова право, е „Бизнес профил“; и (C) всяко обръщение към „Вас“ в тези Условия ще означават такъв Бизнес. Ако сте Бизнес потребител, Вие се съгласявате, че поради получаването на Вашите права от такъв Бизнес (1) Adobe може да предостави на този Бизнес възможност за достъп, използване, премахване, задържане и контрол на Вашия Бизнес профил и цялото съдържание в него независимо дали са качени, или внесени преди или след датата на последното актуализиране на настоящите Условия; (2) използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна се урежда от споразумението на Бизнеса с Adobe; и (3) Adobe може да предостави Вашата лична информация на такъв Бизнес. Ако сте Бизнес потребител с Права на множество Бизнеси, може да имате отделни бизнес профили, свързани с всеки Бизнес. Като Бизнес потребител може да имате различни споразумения или задължения към Бизнес, което може да повлияе на Вашия Бизнес профил или съдържанието Ви. Adobe не носи отговорност за нарушение от Ваша страна на такива споразумения или задължения. Ако не сте получили Права от Бизнес (напр. закупили сте план на Creative Cloud за отделни потребители и сте получили Права чрез този план), тогава (a) сте „Персонален потребител“; (b) Вашият профил в Adobe е личен профил; (c) поддържате едноличен достъп и контрол върху цялото Съдържание в личния си акаунт или личен профил (освен ако не е посочено друго в Правилата за поверителност); и (d) всички препратки към „Вас“ в тези Общи условия ще се отнасят до физическо лице. Ако сте получили Права чрез персонален план и от Бизнес, Вие сте едновременно Персонален потребител и Бизнес потребител. Вие сте Персонален потребител, когато използвате Правата, получени чрез личния Ви план, и сте Бизнес потребител, когато използвате Вашите права, предоставени от Бизнес.

 

1.4. Домейни за бизнес имейл. Като Персонален потребител или Бизнес потребител можете да създадете акаунт в Adobe, като използвате имейл адрес, предоставен Ви или създаден за Вас от Бизнес (например Вашият работен имейл адрес). Ако Бизнесът установи директна връзка с нас, може да искат да добавят Вашия акаунт към такава връзка. Ако това се случи, Бизнесът може с предварително известие да прехвърли акаунта Ви в акаунта на Бизнеса. Това означава, че Бизнесът може (A) да получи достъп до акаунта; (B) поеме контрола над акаунта и всяко Съдържание в него независимо дали се съхранява, качва или импортира преди или след датата на последното актуализиране на настоящите Условия; и (C) препоръчва всяко съдържание, свързано с акаунта, но несвързано с Бизнеса, да бъде преместено в нов акаунт, който използва имейл адрес, който не е свързан с Бизнеса. Вие, като физическо лице или Бизнес потребител, също потвърждавате, че Adobe може да предостави Вашата лична информация на Бизнеса, като например Вашето име или имейл адрес. Ако не искате Бизнесът да има достъп, да използва, премахва, запазва или контролира акаунт или профил, тогава не използвайте Бизнес имейл адрес с този акаунт. Информация относно това как можете да промените имейл адреса, свързан с Вашия акаунт, може да намерите тук.

 

1.5. Собственост. Вие (като Бизнес или физическо лице, ако е приложимо) запазвате всички права и собственост върху Съдържанието си. Ние не предявяваме претенции за каквито и да е права на собственост върху Вашето Съдържание.

 

1.6. Актуализации на условията. Можем да правим промени в Условията от време на време и ако го направим, ще Ви уведомим, като променим датата в началото на Условията, а в някои случаи можем да Ви предоставим допълнително известие. Препоръчително е да преглеждате Условията периодично. Ако не е посочено друго, изменените Условия ще влязат в сила незабавно и с продължаване на използването на нашите Услуги и Софтуер ще потвърдите, че приемате промените. Ако не сте съгласни с променените Условия, трябва да спрете да използвате нашите Услуги и Софтуер.

 

2. Поверителност.

 

2.1. Поверителност. За информация относно това как събираме, използваме, споделяме или по друг начин обработваме информация за Вас и използването на нашите приложения и уебсайтове от Ваша страна, моля, вижте нашите Правила за поверителност. Имате възможност да управлявате предпочитанията за информация от тук тук.

 

2.2. Достъп до Вашето Съдържание от наша страна. Ако е разрешено от закона, ще осъществяваме достъп до, преглеждаме или прослушваме Вашето Съдържание (както е дефинирано в раздел 4.1. (Съдържание) по-долу) единствено по ограничени начини. За да предоставяме Услугите например, може да е необходимо да осъществяваме достъп до, преглеждаме или прослушваме Вашето Съдържание с цел (A) да отговорим на обратна връзка или заявки за поддръжка; (B) откриваме, предотвратяваме или извършим друго надлежно действие във връзка с измама, проблеми със сигурността, неправомерно използване или технически проблеми; и (C) да прилагаме Условията. Нашите автоматизирани системи могат да анализират Вашето Съдържание, използвайки техники като машинно обучение с цел подобряване на нашите Услуги и Софтуер и потребителското изживяване. Научете повече за машинното обучение, което правим.

 

2.3. Споразумение за обработване на данни. Когато информацията за клиентите включва лична информация и когато се считате за „Администратор на данни“ и Adobe е „Обработващ данни“, както е определено в Общия регламент относно защитата на данните, Регламент на ЕС 2016/679 („ОРЗД“), условията на Споразумението за обработка на данни на Adobe („СОД“) (наличен тук), включително одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи, както е приложимо, се прилагат за обработката на такава лична информация и са включени чрез позоваване в Условията.

 

2.4. Чувствителна лична информация. Вие се съгласявате да не събирате, обработвате или съхранявате Чувствителна лична информация, използвайки Услугите или Софтуера. Вие се съгласявате да не предавате, разкривате или предоставяте Чувствителна лична информация на Adobe или доставчици на Adobe, трети страни. „Чувствителна лична информация“ означава лична финансова информация, сексуални предпочитания, медицинска или здравна информация, защитена съгласно законите за защита на здравните данни, биометрични данни (с цел еднозначното идентифициране на физическо лице), лична информация на деца, защитени по силата на законите за защита на данните на детето (като например лична информация, дефинирана според Закона за защита на поверителността на децата в Интернет, САЩ, („COPPA“)) и всякакви допълнителни видове информация, включени в този термин или друг подобен термин (като „чувствителни лични данни „или“ специални категории лична информация“), използвани в приложимите закони за защита на данните или поверителност.

 

2.5. Прехвърляне на лична информация. Ние обработваме и съхраняваме информация в САЩ и други страни. Използвайки нашите приложения и уебсайтове, Вие се съгласявате да упълномощите Adobe да прехвърля личната Ви информация транснационално и в други страни, където Adobe и неговите партньори работят. Например личната информация, събрана от потребители в Китай, ще бъде изнасяна извън Китай.

 

3. Използване на Услугите и Софтуера.

 

3.1. Лиценз. При условие че спазвате настоящите Условия и приложимите закони, имате право да получите достъп до и да използвате предлаганите от нас Услуги и Софтуер, за които ползвате наши лицензи. Вашият(ите) лиценз(и) изтича в края на срока, посочен в документа Ви за поръчка. Версията(ите) на Услугите и Софтуера, налични към Вашата дата на подновяване, може да се различават от версията(ите), налични при първо закупуване на Вашите лиценз(и) от Adobe. Версиите на Услугите и Софтуера, които Adobe поддържа, можете да намерите тук. Вие се съгласявате, че решението Ви да използвате или закупувате Софтуер или Услуги не зависи от предоставянето на бъдеща функционалност или функции, нито зависи от всички устни или писмени публични коментари, направени от нас във връзка с бъдеща функционалност или функции.

 

3.2. Интелектуална собственост на Adobe. Ние (и нашите лицензодатели) оставаме изключителен притежател на всички права, собственост и дялове от Услугите и Софтуера. Освен както е указано в Условията, ние не Ви предоставяме каквито и да е права върху патенти, авторски права, търговски тайни, търговски марки или други права по отношение на елементите на Услугите или Софтуера. Запазваме си всички права, които не се предоставят съгласно Условията.  

 

3.3. Съхранение. Препоръчваме Ви редовно да архивирате Вашето Съдържание и Клиентски шрифтове в Creative Cloud на друго място, ако Услугите предоставят пространство за съхранение и ако тази функция е активирана от приложимите Услуги. Имаме право да прилагаме разумни технически ограничения за размера на файловете, пространството за съхранение, капацитета за обработка и други технически ограничения. Имаме право да преустановим временно предоставянето на Услугите, докато не осигурите съответствие с ограничението на пространството за съхранение, свързано с Вашия акаунт. При изтичане на срока на Вашия лиценз ще положим разумни от търговска гледна точка усилия, за да Ви предоставим възможност да прехвърлите своето Съдържание от Услугите. Прехвърлянето трябва да се извърши в срок от 30 дни от датата на прекратяване или изтичане на срока на Вашия лиценз. Запазваме си правото да изтрием Вашето Съдържание при изтичането на този 30-дневен период за прехвърляне. Трябва да изтеглите всяко Съдържание, което сте запазили в Услугите, преди да изтече лицензът Ви.

 

3.4. Съдържание, генерирано от потребителите. Имаме право да хостваме съдържание, генерирано от нашите потребители. Ако осъществявате достъп до нашите Услуги, може да попаднете на съдържание, генерирано от потребителите, което считате за обидно или дразнещо. Единственото решение за Вас е прекратяване на прегледа на съдържанието. Ако е приложимо, също можете да щракнете върху бутона „Докладване“, за да ни съобщите за обидно съдържание, генерирано от потребителите.

 

3.5. Примерни файлове.Примерни файлове“ означава предоставени от Adobe файлове с аудио, визуално, видео или друго съдържание за използване в самоучители и демонстрации и за друго изпробване, които може да се идентифицират като примерни файлове. Примерните файлове не могат да се използват за каквато и да е друга цел, различна от тази, за която са предоставени. Не можете да разпространявате Примерни файлове по никакъв начин, който позволява на трета страна да използва, изтегля, извлича или осъществява достъп до Примерните файлове като самостоятелен файл и не можете да претендирате за права към Примерните файлове.

 

3.6. Файлове със съдържание.Файлове със съдържание“ означава ресурси, предоставени от Adobe като част от Услугите и Софтуера. Освен ако документация или конкретни лицензи не указват друго (включително, но не само, Допълнителните условия), ние Ви предоставяме личен, неизключителен и неподлежащ на преотстъпване и прехвърляне лиценз за използване на Файловете със съдържание с цел създаване на крайна употреба от Ваша страна (тоест производното приложение или продукт, създаден от Вас), в която са вградени Файловете със съдържание или техни производни, за употреба от Ваша страна („Крайна употреба“). Имате право да променяте Файловете със съдържание, преди да ги вградите в Крайната употреба. Имате право да възпроизвеждате и разпространявате Файлове със съдържание само във връзка с Вашата Крайна употреба, но нямате право да разпространявате самостоятелно Файловете със съдържание извън Крайната употреба при каквито и да е обстоятелства.

 

3.7. Безплатни членства, оферти и пробни версии. Adobe може да предлага безплатни членства, оферти и пробни членства по свое усмотрение. Ако достъпът до Услугите или Софтуера Ви се предоставя безплатно или за пробни цели, този достъп се регулира от настоящите Условия. По всяко време преди или по време на безплатния или пробен период Adobe може по свое усмотрение да прекрати безплатния или пробен достъп без предварително предупреждение и без никакви задължения към Вас, до степента, разрешена от приложимото законодателство, по каквато и да е причина, включително за да се предотврати злоупотребата с безплатния или пробен достъп. След изтичане на безплатния или пробен период на достъп, можете да продължите да използвате Услугите или Софтуера само като се включите в платен абонамент, ако е наличен или по друг начин разрешен от Adobe. По време на безплатния или пробен период за Услугите и Софтуера не се прилагат изрични или подразбиращи се гаранции, всички Услуги и Софтуер се предоставят "такива, каквито са", с всички дефекти и не се включва техническа или друга поддръжка.

 

3.8. NFR версия. Adobe също има право да обозначава Услугите или Софтуера като „пробна версия“, „версия за оценка“, „версия, забранена за препродажба“ или с друго подобно наименование („Версия, забранена за препродажба“). Имате право да инсталирате и използвате Версията, забранена за препродажба, единствено през периода и за целите, указани от нас при предоставянето на Версията, забранена за препродажба. Нямате право да използвате каквито и да е материали, създадени от Вас, с Версията, забранена за препродажба, за каквито и да е търговски цели. 

 

3.9. Adobe Talent.

(A) Не можете да публикувате задания, които сочат конкретни конкурси за работа или други възможности, които изискват персонализирани и неплатени творчески работи от професионалисти. Всички такива публикации могат да бъдат премахнати без възстановяване на суми.

(B) Предлагаме платена функция „Talent Search“ за фирми за набор на персонал и компании, които искат да открият и наемат творчески таланти. Чрез качването на публичен профил или публичен проект в Услугите, Вие се съгласявате, че публичната информация може да бъде включена в резултатите от Talent Search.

 

3.10. Клиентски шрифтове в Creative Cloud.

(A) За всеки шрифт или файл с шрифт, който качвате или изпращате към Услугите и Софтуера („Клиентски шрифтове в Creative Cloud“) Вие представяте и гарантирате, че имате всички необходими права, за да ни разрешите да използваме, възпроизвеждаме, показваме, хостваме и разпространяваме Клиентски шрифтове в Creative Cloud чрез Услугите и Софтуера за Ваша употреба. Клиентските шрифтове в Creative Cloud не се считат за Съдържание според дефиницията в Условията. Adobe не декларира и не гарантира, че каквито и да е Клиентски шрифтове в Creative Cloud ще бъдат съвместими със или подходящи за използване с Услугите и Софтуера.

(B) В случай че сме информирани от трета страна или узнаем, че нямате правата, за които гарантирате в раздел 3.10(А) (Клиентски шрифтове в Creative Cloud) или че Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud нарушават правото върху интелектуална собственост на трета страна, тогава можем да премахнем Клиентските шрифтове в Creative Cloud от Вашия акаунт, от Услугите или от Съдържанието, което използва тези Клиентски шрифтове в Creative Cloud. Ако премахнем Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud от Вашия акаунт, Услугите или Съдържанието, което използва Клиентски шрифтове в Creative Cloud, показването на Вашето Съдържание може да се промени. Научете повече за това как може да се промени съдържанието Ви.

(C) Можете да отмените достъпа ни до Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud и да прекратите нашите права по всяко време, като изтриете Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud от Услугата. 

(D) При прекратяване или закриване на Вашия акаунт си запазваме правото да изтрием Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud. Някои копия от Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud обаче може да се съхранят като част от стандартните ни архивни копия.

(E) Може да събираме информация, свързана с Вашата употреба на Клиентски шрифтове в Creative Cloud, като имена на Клиентските шрифтове в Creative Cloud, които качвате, както и как използвате Клиентските шрифтове в Creative Cloud.

 

3.11. Други видове лицензи.

(А) Предварително издаване или Beta версия. Имаме право да обозначаваме Услугите или Софтуера или функция на Услугите или Софтуера като предварителна или бета-версия („Beta версия“). Beta версията не е окончателен продукт и може да съдържа грешки, които е възможно да доведат до системна или друга повреда и загуба на данни. Може да решим да не издаваме търговска версия на Beta версията. Трябва незабавно да прекратите използването на Beta версията и да унищожите всички нейни копия, ако го изискаме от Вас. В замяна на използването на Beta версия, Вие се съгласявате, че Adobe може да събира данни относно Вашето използване на Beta версията за подобряване на нашите продукти и персонализиране на Вашето изживяване, независимо дали сте се отказали от събирането на данни или не за версии, различни от Beta версията. Ако не искате използването Ви да бъде проследявано, трябва да преустановите използването на Beta версията, като я деинсталирате или използвате версия, която не е Beta в Услугите или Софтуера. Всяко отделно споразумение, което сключваме с Вас по отношение на Beta версията, заменя настоящите разпоредби.

(B) Версия за образованието. Ако обозначим Услугите или Софтуера да бъдат продукти за употреба от потребители в сферата на образованието („Версия за образованието“), Вие имате право да използвате Версията за образованието само ако отговаряте на изискванията, посочени тук. Имате право да инсталирате и използвате Версията за образованието само в държавата, в която отговаряте на изискванията за потребител в сферата на образованието. Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство, „държава“ в предходното изречение означава Европейското икономическо пространство.

 

3.12. Услуги и Софтуер на трети страни. Услугите и Софтуерът могат да включват услуги и софтуер на трети страни и Вие носите отговорност за спазване на всички приложими условия на трети страни. Някои условия на трети страни, които могат да бъдат приложими при използването на Услугите и Софтуера, са достъпни. Достъпът до услуги и софтуер на трети страни се предоставя само за удобство и Adobe не носи отговорност за такива услуги и софтуер на трети страни.

 

4. Вашето Съдържание.

 

4.1. Съдържание.Съдържание“ означава какъвто и да е текст, информация или материал, като например аудио файлове, видео файлове, електронни документи или изображения, които качвате и импортирате във или създавате с Услугите или Софтуера във връзка със или чрез използването на Услугите от Ваша страна. Не трябва да качвате съдържание, което е забранено от който и да е приложим закон. Ние си запазваме правото да премахнем Съдържание или да ограничим достъпа до Съдържание, Услуги и Софтуер, ако за някаква част от Вашето Съдържание бъде установено, че нарушава настоящите Условия. Ние не преглеждаме цялото Съдържание, качено в Услугите или Софтуера, но имаме право да използваме технологии, доставчици или процеси за търсене на определени видове незаконно съдържание (например детска порнография) или друго обидно съдържание или поведение (например схеми на действия, които указват спам или фишинг, или ключови думи, които указват, че съдържание за възрастни е публикувано извън стената за възрастни).

 

4.2 Лицензи за Вашето Съдържание, необходими за управлението на Услугите и Софтуера. Единствено за целите на работата или подобряването на Услугите и Софтуера, когато качвате Съдържание в Услугите или Софтуера, Вие ни предоставяте неизключителен, валиден в цял свят, освободен от лицензионни такси и подлежащ на преотстъпване и прехвърляне лиценз за използване, възпроизвеждане, публично показване, разпространение, промяна (например с цел по-добро представяне на Вашето Съдържание), публично изпълнение и превод на Съдържанието, както е необходимо в отговор на инициирани от потребителя действия (например избор на съхранение на Вашето Съдържание за лични цели или споделянето му с други потребители от Ваша страна).

 

4.3. Споделяне на Вашето Съдържание.

(A) Споделяне. Някои от Услугите и Софтуерите може да предоставят функции, които Ви позволяват да извършвате Споделяне на Вашето Съдържание с други потребители или да го предоставяте като публично налично. „Споделяне“ означава изпращане по имейл, изпращане по пощата, предаване, поточно предаване, качване или друго предоставяне (независимо дали на нас, или на други потребители) чрез използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна. Другите потребители може да използват, копират, променят или споделят Вашето Съдържание по много начини. Внимателно преценявайте какво избирате за Споделяне или предоставяне като публично налично, тъй като Вие носите отговорност за Съдържанието, което е предмет на Споделянето.

(B) Ниво на достъп. Ние не следим и не контролираме какво правят другите лица с Вашето Съдържание. Вие носите отговорност за определяне на ограниченията във връзка с Вашето Съдържание и за прилагане на подходящо ниво на достъп до Вашето Съдържание. Ако не изберете приложимо ниво на достъп до Вашето Съдържание, системата може да избере най-разрешаващата настройка по подразбиране. Вие носите отговорност за уведомяване на другите потребители относно разрешения начин на Споделяне на Вашето Съдържание и за задаване на настройката за достъп до или споделяне на Вашето Съдържание.

(C) Коментари. Всички коментари, които изпращате чрез Услугите и Софтуера, не са анонимни и могат да бъдат разглеждани от други потребители. Вашите коментари могат да бъдат изтривани от Вас, от други потребители или от нас.

 

4.4. Прекратяване на лиценз. Имате право да отмените този лиценз за Вашето Съдържание и да прекратите нашите права по всяко време, като премахнете своето Съдържание от Услугата. Някои копия от Вашето Съдържание обаче може да се съхранят като част от стандартните ни архивни копия. 

 

4.5 Обратна връзка. Не сте длъжни да ни изпращате идеи, съвети или предложения, оферти или съобщения за грешки или сривове („Обратна връзка“). Ако обаче ни изпратите Обратна връзка, Вие ни предоставяте неизключителен, постоянен, окончателен, валиден в цял свят, освободен от лицензионни такси и подлежащ на преотстъпване и прехвърляне лиценз за генериране, използване, продажба, предлагане за продажба, импортиране, експортиране, възпроизвеждане, публично показване, разпространение, промяна и публично изпълнение на Обратната връзка.

 

5. Вашият акаунт.

 

5.1. Информация за акаунта. Вие носите отговорност за всяка дейност, която се осъществява чрез Вашия акаунт, дори ако тази дейност не е осъществена от Вас или е без Ваше знание или съгласие. Моля, уведомете отдела за поддръжка за клиенти незабавно, ако научите за неразрешено използване на Вашия акаунт. Нямате право (A) да споделяте информацията за Вашия акаунт (освен с упълномощен администратор на акаунти), независимо дали е преднамерено или случайно или (B) да използвате акаунт на друго лице. Вашият администратор на акаунти има право да използва информацията за Вашия акаунт, за да управлява използването на и достъпа до Услугите и Софтуера от Ваша страна. За PhoneGap си запазваме правото да наблюдаваме и да прилагаме лимити и ограничения на абонаментните планове, включително, без да се ограничава до, правото да начисляваме доплащания.

 

5.2 Неактивност на безплатен акаунт. Вие носите отговорност за поддържането на активност в акаунта си, което означава, че трябва да влизате периодично, за да избегнете прекъсване или загуба на достъп до Услугите и Софтуера или прекратяване на акаунта Ви. Ако не влизате в акаунта си периодично, ние си запазваме правото да приемем, че акаунтът Ви е неактивен и Вие се съгласявате, че можем да го закрием вместо Вас. Разбирате, че при закриване ще загубите достъп до всяко Съдържание, съхранявано във Вашия акаунт. Преди да закрием Вашия акаунт поради неактивност, ще се опитаме да ви уведомим. За избягване на съмнения, този раздел 5.2 (Неактивност на акаунта) не се прилага за платени акаунти с добър статус.

 

6. Поведение на потребителя.

 

6.1 Отговорно използване. Общностите на Adobe често включват потребители, които очакват определено ниво на вежливост и професионализъм. Длъжни сте да използвате Услугите и Софтуера отговорно.

 

6.2 Злоупотреба. Нямате право да злоупотребявате с Услугите или Софтуера. Нямате право например:

(A) да използвате Услугите или Софтуера без или в нарушение на писмен лиценз или споразумение с Adobe;

(B) да копирате, променяте, хоствате, предавате поточно, преотстъпвате лиценза за или препродавате Услугите или Софтуера;

(C) да разрешавате или позволявате на други лица да използват Услугите или Софтуера чрез информацията за Вашия акаунт;

(D) да предлагате, използвате или разрешавате използването на Услугите или Софтуера в бизнеса с компютърни услуги, аутсорсинг на трети страни, на база членство или абонамент, на база бюро за услуги, на база споделяне на време, като част от хоствана услуга или от името на трета страна;

(E) да използвате Софтуера за създаване на какъвто и да е вид база с данни или набор от данни;

(F) да осъществявате или да се опитвате да осъществявате достъп до Услугите или Софтуера чрез каквито и да е средства, различни от предоставения или разрешения от нас интерфейс;

(G) да заобикаляте които и да е действащи ограничения за достъп или използване, предназначени за предотвратяване на определени начини за използване на Услугите или Софтуера;

(H) да споделяте Съдържание или Клиентски шрифтове в Creative Cloud или по друг начин да се ангажирате с поведение, което нарушава нечии права на интелектуална собственост. „Права върху интелектуалната собственост“ означава авторски права, морални права, търговски марки, търговски облик, патент, търговска тайна, нелоялна конкуренция, неприкосновеност на личния живот, право на публичност, както и всички други права на собственост);

(I) да споделяте каквото и да е Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, нецензурно, насилствено, обидно, неправомерно, уронващо престижа, клеветническо, вулгарно, похотливо, ругателно, нарушаващо неприкосновеността на личния живот, подстрекаващо омраза или друга нетърпимост;

(J) да споделяте всяко Съдържание, което сексуализира непълнолетни лица или което има за цел да улесни неподходящо взаимодействие с непълнолетни лица, други потребители на Adobe или обществеността;

(K) да се представяте за друго лице или субект, както и невярно да представяте или по друг начин да заблуждавате за своята връзка с лице или субект;

(L) да се опитвате да забранявате, възпрепятствате или унищожавате Услугите или Софтуера;

(M) да качвате, предавате, съхранявате или предоставяте като налично което и да е Съдържание, Клиентски шрифтове в Creative Cloud или код, който съдържа вируси, злонамерен код, злонамерен софтуер или други компоненти, предназначени да навредят или ограничат функционалността на Услугите или Софтуера;

(N) да осуетявате, пречите на или възпрепятствате използването на Услугите или Софтуера от други потребители (като дебнене, сплашване, тормоз или подбуждане или насърчаване на насилие или самонараняване);

(O) да се занимавате с верижни писма, рекламна поща, финансови пирамиди, фишинг, спам, измами или други нежелани съобщения;

(P) да рекламирате които и да е продукти или услуги в Услугите освен с предварително писмено одобрение от наша страна;

(Q) да използвате всякакви извличане на данни или подобни методи за събиране и извличане на данни във връзка с Услугите или Софтуера, включително изстъргване на данни за машинно обучение или други цели;

(R) изкуствено да манипулирате или прекъсвате Услугите или Софтуера (като манипулиране на оценките на Behance или насочване на потребителите към сайтове на трети страни);

(S) да създавате акаунти на Adobe с цел нарушаване на тези условия или за заобикаляне на прекратяването на акаунта или други видове действия, предприети от Adobe;

(T) да манипулирате или показвате по друг начин Услугите или Софтуера, като използвате рамкиране или подобна навигационна технология; или

(U) да нарушавате действащите закони.

 

7. Такси и плащане.

 

7.1. Данъци и такси, дължими на трети страни. Длъжни сте да заплащате всички приложими данъци и такси, дължими на трети страни (включващи например такси за телефон, такси за мобилен оператор, такси за интернет доставчик, такси за мобилен интернет, такси за кредитни карти, такси за обмен на валута и такси за валутни трансакции). Ние не носим отговорност за тези такси. Свържете се с Вашата финансова институция с въпроси относно таксите. Имаме право да вземем мерки, за да съберем таксите, които ни дължите. Вие носите отговорността за всички свързани със събирането разходи и разноски. Ако се намирате в държава, различна от тази на съответното юридическо лице на Adobe, с което извършвате трансакцията (тоест Adobe Inc. за клиенти от Северна Америка и Adobe Systems Software Ireland Limited за клиенти от всички други държави), плащанията Ви ще се извършват към чуждестранно юридическо лице.

 

7.2. Информация за кредитни карти. Вие ни упълномощавате да съхраняваме Вашия начин на плащане и да го използваме във връзка с използването на Услугите и Софтуера, както е описано във Вашите Условия за абонамент и отказване. За да избегнем прекъсване във Вашето обслужване, имаме право да участваме в програми, поддържани от Вашия доставчик на разплащателни карти, за да се опитаме да актуализираме Вашата информация за плащане. Вие ни упълномощавате да продължим да таксуваме Вашата сметка с придобитата от нас актуална информация.

 

8. Вашите задължения за гаранция и обезщетение.

 

8.1. Гаранция. С качването на Вашето Съдържание в Услугите или Софтуера Вие потвърждавате, че имате: (A) всички необходими лицензи и разрешителни за използване и Споделяне на Вашето Съдържание; и (B) правата, необходими за предоставяне на лицензите съгласно Условията.

 

8.2. Обезщетение. Вие се задължавате да обезщетявате нас и нашите дъщерни фирми, филиали, длъжностни лица, представители, служители, партньори и лицензодатели във връзка с всички искове, искания, загуби и вреди, включително разумни адвокатски хонорари, които произтичат от или във връзка с Вашето Съдържание, Клиентски шрифтове в Creative Cloud, използването на Услугите или Софтуера от Ваша страна (както е приложимо) или нарушение на Условията от Ваша страна. Имаме правото да контролираме защитата срещу всяка претенция, съдебен процес или казус, подлежащи на обезщетение от Ваша страна, с консултант по наш избор. Вие трябва да ни съдействате напълно при защитата срещу такива претенции, съдебни процеси или казуси.

 

9. Отказ от гаранции.

 

9.1. Освен ако не е указано друго в Допълнителните условия, Услугите и Софтуерът се предоставят „КАКТО СА“. В максималната степен, разрешена от закона, ние не предоставяме каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции, включително подразбиращи се гаранции за ненарушение, продаваемост и годност за определена цел. Не поемаме каквито и да е ангажименти по отношение на съдържанието в рамките на Услугите. Освен това не предоставяме каквато и да е гаранция, че: (A) Услугите или Софтуерът ще отговаря на Вашите изисквания или ще бъде достъпен постоянно, без прекъсвания, своевременно, сигурно или без грешки; (B) резултатите, получени от използването на Услугите или Софтуера, ще бъдат ефективни, точни или надеждни; (C) качеството на Услугите или Софтуера ще отговаря на Вашите очаквания; или (D) всички грешки или дефекти в Услугите или Софтуера ще бъдат отстранявани.

 

9.2. Изрично отказваме всяка отговорност за които и да е действия, възникнали в резултат на използването на които и да е Услуги или Софтуер от Ваша страна. Имате право да използвате и осъществявате достъп до Услугите или Софтуера по свое усмотрение и на свой риск, като носите изключителна отговорност за всички щети, нанесени на Вашата компютърна система, или загуба на данни в резултат на използването и достъпа до която и да е Услуга или Софтуер.

 

9.3. Ако публикувате Вашето Съдържание на нашите сървъри с цел публично Споделяне през Услугите, ние не носим отговорност за: (A) всяка загуба, увреждане или повреждане на Вашето Съдържание; (B) заличаването на Съдържание от когото и да е, различен от Adobe; или (C) включването на Вашето Съдържание от трети страни в други уеб сайтове или в други медии.

 

10. Ограничаване на отговорността.

 

10.1. Освен ако не е указано друго в Допълнителните условия, не носим отговорност пред Вас или което и да е друго лице за които и да е специални, случайни, косвени, последващи, морални, примерни или наказателни вреди, независимо от причината, включително загуби и вреди, които: (A) произтичат от невъзможност за използване или загуба на данни, репутация, приходи или печалби; (B) се базират на което и да е основание за отговорност, включително нарушение на договор или гаранция, небрежност или друго незаконосъобразно действие; или (C) произтичат от или във връзка с използването или осъществяването на достъп до Услугите или Софтуера от Ваша страна. Нищо от съдържанието на Условията не ограничава и не изключва нашата отговорност за груба небрежност, умишлено неправомерно поведение от страна на Adobe или от страна на нейните служители, смърт или телесна повреда

 

10.2. Нашата обща отговорност за всяко събитие, произтичащо от или във връзка с Условията, се ограничава до по-високото по стойност от (A) 100 щатски долара или (B) общата сума, която сте платили за достъп до Услугата и Софтуера в рамките на тримесечния период, предхождащ събитието, довело до отговорността. 

 

10.3. Тези ограничения и изключения в този раздел 10 (Ограничение на отговорността) се прилагат в максимално разрешената от закона степен, дори ако (А) средството за защита не Ви компенсира напълно за загуби или щетите за основната цел; или (B) ако ние сме знаели или е трябвало да знаем за възможността за щети.

 

10.4. Тези Условия излагат цялата отговорност на Adobe и нейните филиали, както и Вашето изключително средство за защита по отношение на достъпа и използването на Услугите и Софтуера.

 

11. Прекратяване.

 

11.1. Прекратяване от Ваша страна. Имате право да прекратите използването на Услугите и Софтуера по всяко време. Прекратяването на Вашия акаунт не Ви освобождава от задължението за плащане на които и да е дължими такси.

 

11.2. Прекратяване от наша страна. Ако прекратим действието на Условията или използването на Услугата(ите) или Софтуера от Ваша страна по причини, различни от законосъобразно основание, ще положим разумни усилия да Ви уведомим най-малко 30 дни преди прекратяването чрез съобщение на имейл адреса, който сте ни предоставили, с указания относно начина, по който можете да извлечете своето Съдържание. Моля, обърнете внимание, че при прекратяване можете да загубите достъп до съдържанието си, както е описано в раздел 4.4 (Прекратяване на лиценз). Освен ако не е указано друго в които и да е Допълнителни условия, имаме право да прекратим или преустановим Вашето право на използване и достъп до Услугите или Софтуера по всяко време, ако:

(A) нарушите която и да е разпоредба на Условията (или действате по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не можете да спазвате Условията);

(B) не заплатите своевременно таксите за Услугите или Софтуера, ако е приложимо;

(C) физически, словесно или по друг начин обиждате, заплашвате, малтретирате или тормозите нас или нашия персонал (при такива обстоятелства ние може алтернативно да прекратим или ограничим Вашия достъп до Услугите или Софтуера);

(D) многократно сте подали оплаквания недобросъвестно или неоснователно и продължите да го правите, след като Ви помолим да спрете (при такива обстоятелства ние може алтернативно да преустановим или да ограничим Вашия достъп до Услугите или Софтуера);

(E) от нас се изисква да го правим по закон (например, когато предоставянето на Услугите или Софтуера на Вас е или стане незаконно);

(F) решим да преустановим Услугите или Софтуера изцяло или частично (ако например за нас стане непрактично да продължим да предлагаме Услуги във Вашия регион поради промяна в законодателството); или

(G) е налице продължителен период на неактивност по Вашия безплатен акаунт. 

 

11.3. Оставане в сила. След изтичане на срока или прекратяване на Условията Услугите и Софтуерът може да престанат да работят частично или изцяло без предварително уведомление. Вашите задължения за обезщетяване, нашите откази от отговорност и ограничения на отговорността и разпоредбите относно разрешаване на спорове, указани в Условията, остават в сила. 12. Проучвания.

 

12. Търговски санкции и спазване на контрола върху износа. Услугите и Софтуерът и тяхното използването от Ваша страна се регулират от законите, ограниченията и разпоредбите на Съединените щати и други юрисдикции, които (A) могат да регламентират вноса, износа и използването на Услугите и Софтуера и (B) могат да ни забранят да Ви предоставяме Услугите и Софтуера без предварително известяване. С използването на Услугите и Софтуера, Вие се съгласявате да спазвате всички такива закони, ограничения и разпоредби и гарантирате, че не Ви е забранено да получавате Услугите и Софтуера по силата на законите на всяка юрисдикция.

 

13. Австралийско законодателство за защита на потребителите. Нищо от съдържанието на Условията не е предназначено да изключва, ограничава или изменя които и да е права на потребителите съгласно Competition and Consumer Act (Cth) (Закон за конкуренцията и потребителите, CCA) от 2010 г. или което и да е друго законодателство, което не може да се изключва, ограничава или изменя чрез споразумение. Ако CCA или друго законодателство предвижда условие, гаранция или срок в Условията или предоставя законови гаранции във връзка с Условията по отношение на доставени стоки или услуги (ако е приложимо), нашата отговорност за нарушение на такова условие, гаранция или срок е ограничена (по наш избор) до следното, доколкото е възможно: (А) в случай на доставка на стоки извършваме едно или повече от следните действия: (1) замяна на стоките или доставка на еквивалентни стоки; (2) поправка на стоките; (3) плащане на разходите за замяна на стоките или за придобиване на еквивалентни стоки; и (4) плащане на разходите за поправка на стоките; или (B) в случай на предоставяне на услуги извършваме едно или и двете от следните действия: (1) повторно предоставяне на услугите; и (2) плащане на разходите за повторно предоставяне на услугите.

 

14. Разрешаване на спорове.

 

14.1. Ред. Ако имате притеснения или е налице спор, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неформално, като се свържете с нас. Ако спорът не се разреши в срок от 30 дни от датата на постъпване при нас, всички последващи съдебни процедури се уреждат чрез окончателен и обвързващ арбитраж, включително въпроси относно това какъв арбитраж се изисква, с изключение на случаите, когато имате право да предявите искове в съд за уреждане на искове в малък размер, ако тези искове отговарят на съответните условия. Исковете, свързани с Условията, Услугите или Софтуера, се прекратяват окончателно, ако не са предявени в рамките на една година от събитието, което води до иска.

 

14.2. Правила. Ако пребивавате в Северна или Южна Америка, Службата за съдебен арбитраж и посредничество (JAMS) ще проведе арбитражната процедура в окръг Санта Клара, Калифорния, съгласно своите Пълни арбитражни правила и процедури. Ако живеете в Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, Хонконг, САР на Китай, Макао, САР на Китай, регион Тайван, Южна Корея, Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал или държава членка на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (ASEAN), Сингапурският международен арбитражен център (SIAC) ще администрира арбитража в Сингапур съгласно своя Правилник за арбитраж, чиито правила се считат за включени чрез препратка в този раздел. Във всички останали случаи Лондонският международен арбитражен съд (LCIA) ще уреди арбитража в Лондон съгласно Арбитражните правила на LCIA. Ще има един арбитър, избран съвместно от Вас и Adobe. Арбитражната процедура се води на английски език, но всеки свидетел, чийто майчин език не е английският, може да даде показания на своя майчин език със симултанен превод на английски (за сметка на призовалата го страна). Решението може да бъде заведено и е приложимо във всеки компетентен съд с юрисдикция спрямо Вас и нас.

 

14.3. Без право на групови дела. Имате право да разрешавате спорове с нас само индивидуално и нямате право да предявявате иск като ищец или член на група в групово, консолидирано или представително дело.

 

14.4. Удовлетворение по съдебен ред. Независимо от гореизложеното, в случай на неразрешен достъп или използване от Ваша страна или от страна на други лица на Услугите или Софтуера в нарушение на Условията Вие се съгласявате, че имаме право да потърсим обезщетения по съдебен път (или равностойна спешна законна компенсация) в която и да е юрисдикция.

 

15. Права за извършване на одит. Ако сте Бизнес имаме право не по-често от веднъж на 12 месеца и със 7-дневно предизвестие, отправено до Вас, да възложим на наши служители или независим одитор трета страна, който е задължен да пази поверителност, да провери (включително чрез ръчна проверка, електронни средства или и двете) Вашите записи, системи и съоръжения, за да установи дали инсталирането и използването на които и да е и всички Услуги или Софтуер от Ваша страна са в съответствие с валидните им лицензи, предоставени от нас. Освен това Вие се задължавате да ни предоставите всички изискани от нас записи и документи в срок от 30 дни от датата на искането, за да проверим дали инсталирането и използването на които и да е и всички Услуги и Софтуер от Ваша страна са в съответствие с валидните им лицензи, предоставени от нас. Ако проверката установи липса на лицензи за Услугите или Софтуера, Вие се задължавате да закупите незабавно всички необходими лицензи и абонаменти и цялата съответна поддръжка и помощ със задна дата. Ако недоплатените такси надвишават 5% от стойността на дължимите лицензни такси, Вие също заплащате нашите разумни разходи за извършване на проверката.

 

16. Актуализации на Услугите и Софтуера и Достъпността.

 

16.1. Актуализации на Услугите и Софтуера. Имаме право да променяме, актуализираме и преустановяваме предоставянето на Услугите и Софтуера (включително които и да е техни части или функции) по всяко време, без да носим отговорност пред Вас или други лица. Във връзка с промените в платени оферти обаче ще полагаме разумни усилия да Ви уведомяваме за съответното изменение, актуализация или преустановяване. Ако прекратим изцяло предоставянето на Услугите или Софтуера, ще положим разумни усилия от търговска гледна точка, за да Ви позволим да прехвърлите Вашето Съдържание и може да Ви възстановим пропорционално всички предплатени такси за периода на неизползване на съответната Услуга или Софтуер.

 

16.2. Достъпност. Уеб страниците, описващи Услугите, са достъпни в целия свят, но това не означава, че всички Услуги или функции на услуги са достъпни във Вашата държава или че генерираното от потребителите съдържание, налично чрез Услугите, е законно или налично във Вашата държава. Достъпът до определени Услуги (или определени функции на Услугите, Примерни файлове или Файлове със съдържание) в някои държави може да е блокиран от нас или чуждестранни правителства. Вие носите отговорността за осигуряване на законосъобразността и наличността на използването на съответното място на Услугите от Ваша страна. Услугите не са достъпни на всички езици.

 

17. Забрана за изменения и обратен инженеринг. Освен ако не е разрешено изрично в Условията Вие нямате право (A) да променяте, прехвърляте, адаптирате или превеждате която и да е част от Услугите или Софтуера; или (B) да извършвате обратен инженеринг (включително, но не само, наблюдение или проследяване на входните и изходните данни, преминаващи през система или приложения с цел пресъздаване на системата), декомпилирате, деасемблирате или опитвате по друг начин да установите, в която и да е Услуга или Софтуер, изходния код, представянето на данни или базовите алгоритми, процеси, методи и всякаква друга част от такава Услуга или Софтуер. Ако законите на Вашата юрисдикция Ви дават правото да декомпилирате Услугите или Софтуера с цел получаване на информация, необходима за осигуряване на оперативна съвместимост на лицензираните части на Услугите или Софтуера с друг софтуер, Вие се задължавате първо да изискате тази информация от нас. Имаме право да Ви предоставим тази информация или да наложим разумни условия, включително разумна такса, за декомпилирането на Услугите или Софтуера, за да гарантираме защита на правата на собственост във връзка с Услугите и Софтуера, принадлежащи на нас и на нашите доставчици, по собствено усмотрение.

 

18. Разни.

 

18.1. Версия на английски език. Версията на Условията на английски език е версията, която се използва при тълкуване на Условията.

 

18.2. Уведомления до Adobe. Можете да ни изпращате уведомления на следния адрес: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, САЩ, Attention: General Counsel (На вниманието на: Главния юрисконсулт).

 

18.3. Уведомления до Вас. Може да Ви уведомяваме по имейл, обикновена поща, публикации в Услугите или по други допустими по закон начини. Ваша е отговорността да поддържате актуална информацията за Вашия акаунт, за да получавате известия.

 

18.4. Забрана за приписване. Нямате право изцяло или частично да възлагате или прехвърляте по друг начин Условията или Вашите права и задължения съгласно Условията без нашето писмено съгласие, като в противен случай действието няма правна сила. Ние имаме право да прехвърляме нашите права съгласно Условията на трета страна.

 

18.5. Правителствени условия. Ако сте правителствено образувание в САЩ или ако Условията станат предмет на Федерални разпоредби за придобиване (FAR), тогава Услугите и Софтуерът, предоставени в условията, са „Търговски стоки“, тъй като този термин е определен в 48 C.F.R. §2.101, означаващи „търговски компютърен софтуер“ и „документация за търговски компютърен софтуер“ и услуги, свързани с тях, тъй като тези термини се използват в 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202, както е приложимо. В съответствие с 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202-1 до §227.7202-4 вкл., съответно, Търговският компютърен софтуер и Документацията за Търговски компютърен софтуер се лицензират на Крайни потребители от Федералното правителство на САЩ (А) само като Търговски стоки и (B) само с тези права, които се предоставят на всички останали крайни потребители съгласно правилата и условията на настоящите Условия. Непубликуваните права са запазени съгласно законите на САЩ – Adobe Inc., 345 Park Avenue, Сан Хосе, Калифорния 95110-2704, САЩ.

 

18.6. Заглавия. Заглавията, използвани в Условията, се предоставят само за удобство и нямат отношение спрямо тълкуването на смисъл или намерение.

 

18.7. Делимост. Ако която и да е от разпоредбите на настоящите Условия се постанови като недействителна или неприложима поради каквото и да е основание, останалата част от Условията остават в пълна сила.

 

18.8. Без отказ от права. Неприлагането на която и да е разпоредба на Условията от наша страна не се счита за отказ от тази разпоредба.

 

18.9 Форсмажорни обстоятелства. Нито една от страните не носи отговорност пред другата за всяко забавяне или неизпълнение на което и да е задължение (освен задълженията Ви за плащане към Adobe) съгласно Условията, ако забавянето или неизпълнението се дължи на непредвидени събития, които настъпват след влизането в сила на Условията и които са извън разумния контрол на страните, като стачки, блокада, война, тероризъм, безредици, природни бедствия, отказ от лиценз от правителството или други държавни агенции, доколкото такова събитие пречи или забави засегнатата страна от изпълнението на своите задължения и такава страна не е в състояние да предотврати или премахне форсмажорните обстоятелства с разумни разходи.

 

19. DMCA. Ние зачитаме правата върху интелектуалната собственост на другите и очакваме същото от нашите потребители. Ще реагираме на ясни уведомления за нарушаване на авторски права в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие („DMCA“) на САЩ. Можете да научите повече за правилата и практиката на Adobe при нарушаване на права върху интелектуалната собственост тук.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, САЩ

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-bg_BG-20200416