Viimati uuendatud 16. juunil 2016. Asendab täielikult eelmist versiooni.
 
Käesolevate tingimustega reguleeritakse meie veebisaidi või selliste teenuste nagu Creative Cloud (koos teenused) ja meie poolt teenuste osana lisatud tarkvara, sealhulgas mis tahes rakenduste, sisufailide (määratletakse allpool), skriptide, juhisekogumite ning mis tahes seonduvate dokumentide (koos tarkvara) teiepoolset kasutamist. Teenuste või tarkvara kasutamisel nõustute kõnealuste tingimustega. Kui olete sõlminud meiega mõne muu lepingu konkreetsete teenuste või tarkvara kohta, kohalduvad juhul, kui tekib vastuolu käesolevate tingimustega, lepingu tingimused. Nagu allpool jaotises 3 täpsemalt on selgitatud, jäävad teile kõik olemasolevad õigused ja omandiõigus sisu üle, mille te teenuse kaudu kättesaadavaks teete.
 
1. Käesoleva lepingu toimimine.
 
1.1 Kollisiooninorm. Kui olete Põhja-Ameerika elanik, siis on teie partner Ameerika Ühendriikide ettevõte Adobe Systems Incorporated ning teenustele ja tarkvarale kohaldatakse USA California osariigi seaduseid. Kui elate väljaspool Põhja-Ameerikat, siis on teie partner ettevõte Adobe Systems Software Ireland Limited ning teenustele ja tarkvarale kohaldatakse Iirimaa seadusi. Adobe Systems Software Ireland Limited tegutseb Austraalia klientide jaoks Adobe Australia Trading Pty Ltd. volitatud agendina ja sõlmib käesoleva lepingu Adobe Australia Trading Pty Ltd. agendi pädevuses. Teil võib seaduse kohaselt olla lisaõigusi. Me ei piira neid õigusi seadusega sätestatud ulatuses.
 
1.2 Sobivus. Te võite teenuseid kasutada üksnes juhul, kui olete (a) üle 13 aasta vana ja (b) võite seaduse kohaselt sõlmida siduva lepingu.
 
1.3 Isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse põhimõtteid, mille leiate aadressilt http://www.adobe.com/go/privacy_ee, kohaldatakse kõigile isikuandmetele mille te meile edastate. Teenuste või tarkvara kasutamisel nõustute isikuandmete kaitse põhimõtetega.
 
1.4 Lauaarvutirakenduste kasutusandmed. Teil on võimalus jagada Adobe’iga teavet selle kohta, kuidas kasutate meie lauaarvutirakendusi. See valik on vaikimisi sisse lülitatud. See teave seostatakse teie Adobe’i kontoga ning see võimaldab meil pakkuda teile personaalsemat kogemust ja aitab meil täiustada tootekvaliteeti ja -omadusi. Oma eelistusi saate igal ajal muuta oma Adobe’i kontohalduse lehel. Lisateavet lauaarvutirakenduste kasutusandmete kohta leiate aadressil http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_ee.
 
1.5 Saadavus. Teenuseid kirjeldavad leheküljed on juurdepääsetavad üle kogu maailma, aga see ei tähenda, et kõik teenused või teenusefunktsioonid on saadaval teie riigis või et kasutaja loodud sisu, mis on saadaval teenuse kaudu, on teie riigis seaduslik. Me võime teatud riikides blokeerida juurdepääsu teatud teenustele (või teatud teenusefunktsioonidele või sisule). Teie kohustus on tagada, et teenuste teiepoolne kasutamine on nende teiepoolse kasutamise kohas seaduslik. Teenused ei ole saadaval kõigis keeltes.
 
1.6 Lisatingimused. Mõne teenuse või mõne tarkvara suhtes kohaldatakse allpool kirjeldatud lisatingimusi (lisatingimused). Meie poolt teile pakutavat sisu (nagu tarkvara, SDK, näidised jne) litsentsitakse, mitte ei müüda, ja sellele võidakse kohaldada lisatingimusi. Aeg-ajalt võidakse lisada uusi lisatingimusi.
1.7 Ülimuslikkus. Kui esineb vastuolu käesoleva lepingu tingimuste ja lisatingimuste vahel, on selle teenuse või tarkvara suhtes ülimuslikud lisatingimused.
 
1.8 Muutmine. Me võime teenuseid, tarkvara (sealhulgas nende mis tahes osi või funktsioone) muuta, ajakohastada või need lõpetada mis tahes ajal, ilma et meil tekiks sellega seoses teie või muude isikute ees kohustusi. Teeme aga mõistlikke jõupingutusi, et teid muudatusest eelnevalt teavitada. Samuti anname teile mõistliku aja oma sisu allalaadimiseks. Kui me lõpetame teenuse täielikult, kompenseerime teile proportsionaalselt mis tahes kasutamata jäänud tasud teenuse eest, mille eest olete teinud ettemakse.
 
2. Teenuse kasutamine.
 
2.1 Litsents. Te võite pääseda juurde teenustele ja neid kasutada, eeldusel et täidate kõnealuseid tingimusi ja seadusi.
 
2.2 Adobe intellektuaalomand. Meie (ja meie litsentsiandjad) oleme teenuste ja tarkvara kõigi õiguste, valdusõiguste ja omandiõiguste ainuomanikud. Jätame endale kõik õigused, mida käesolevate tingimustega ei anta.
 
2.3 Hoidmine. Kui teenustega pakutakse hoidmist, siis soovitame teil oma sisust ka edaspidi regulaarselt varukoopiaid teha. Me võime teie sisule kehtestada mõistlikke tehnilisi piiranguid, nagu piiranguid faili suurusele, hoiuruumile, töötlusjõudlusele ning muid tehnilisi piiranguid. Me võime teenused peatada, kuni te täidate oma kontoga seotud hoiuruumipiirangu.
 
2.4 Kasutaja loodud sisu. Me võime majutada oma kasutajate loodud sisu. Kui pääsete juurde meie teenustele, võite puutuda kokku sisuga, mida te peate solvavaks või ärritavaks. Teie ainsaks lahenduseks on lihtsalt lõpetada sellise sisu vaatamine. Samuti võite nupu „Teata“ olemasolul sellel klõpsata ja meile sellisest sisust teada anda.
 
2.5 Sisufailid.Sisufailid” tähendab Adobe pakutavaid näidisfaile, nagu kataloogifotod ja -helid. Kui sisufailidega seotud dokumentatsioonis või konkreetses litsentsis ei sätestata teisiti, võite kasutada, kuvada, muuta, reprodutseerida ja levitada mis tahes sisufaile. Te ei tohi siiski levitada sisufaile autonoomselt (st olukorras, kus sisufailid kujutavad endast levitatava toote põhiväärtust), samuti ei tohi te taotleda sisufailide ega nende tuletistööde suhtes mingeid kaubamärgiõigusi.
 
2.6 Muud litsentsiliigid.
 
(a) Edasimüümiseks mitte ettenähtud versioon. Me võime tarkvarale või teenustele anda tähistuse „prooviversioon“, „hindamisversioon“, „ei ole ette nähtud edasimüümiseks“ või muu sarnase tähistuse (edasimüümiseks mitte ettenähtud versioon). Te võite edasimüümiseks mitte ettenähtud versiooni alla laadida ja kasutada üksnes otstarbel, mille me oleme edasimüümiseks mitte ettenähtud versiooni andmisel sätestanud. Te ei tohi edasimüümiseks mitte ettenähtud versiooniga loodud materjale kasutada ühelgi muul kui mitteärilistel eesmärkidel.
 
(b) Väljalaskmiseelne versioon. Me võime tarkvara või teenused tähistada kui väljalaskmiseelse või beetaversiooni (väljalaskmiseelne versioon). Väljalaskmiseelne versioon ei ole lõpptoode ja see võib sisaldada programmivigu, mis võivad põhjustada süsteemi- või muid tõrkeid ja andmete kaotsiminekut. Me võime otsustada, et ei lase väljalaskmiseelset versiooni müüki. Peate viivitamata lõpetama väljalaskmiseelse versiooni kasutamise ja hävitama kõik väljalaskmiseelse versiooni koopiad, kui me palume teil seda teha või kui me laseme välja väljalaskmiseelse versiooni kommertsversiooni. Mis tahes eraldi leping, mille me teiega väljalaskmiseelse versiooni kohta sõlmime, asendab käesolevas jaotises väljalaskmiseelse versiooni kohta kirjeldatud sätteid.
 
(c) Haridusala versioon. Kui me tähistame tarkvara või teenused haridusala kasutajatele kasutamiseks (haridusala versioon), võite haridusala versiooni kasutada üksnes juhul, kui vastate järgmistele sobivusnõuetele: http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_ee. Te võite installida haridusala versiooni ja seda kasutada üksnes riigis, kus te olete kvalifitseeritud haridusala kasutajana. Kui te elate Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab sellele lausele eelnevas lauses esinev sõna „riik“ Euroopa Majanduspiirkonda.
 
3. Teie sisu.
 
3.1 Omandiõigus. Teile jäävad kõik õigused ja omandiõigused oma sisu üle. Me ei nõua teie sisule mingeid omandiõigusi.
 
3.2 Teenuse osutamiseks vajalikud litsentsid teie sisule. Teenuste osutamiseks ja aktiveerimiseks on meil vaja teie sisule teatud litsentse. Kui te laadite teenustesse üles sisu, annate meile mittevälistava, ülemaailmse, tasuta, all-litsentsitava ja edastatava litsentsi sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, jagamiseks, muutmiseks (näiteks et teie sisu paremini esitleda), avalikult esitamiseks ja tõlkimiseks vajadusel vastusena kasutajapoolsetele tegevustele (näiteks kui otsustate oma sisu privaatselt hoida või seda teistega jagada). Selle litsentsi eesmärk on üksnes osutada või parandada teenuseid.
 
3.3 Meie juurdepääs. Me pääseme juurde teie sisule ning vaatame või kuulame seda piiratud viisil. Näiteks võib teenuste osutamiseks olla vajalik pääseda juurde teie sisule, seda vaadata või kuulata, et (a) vastata abitaotlustele; (b) tuvastada ja ennetada pettusi või neid muul viisil käsitleda, tagada turvalisus või lahendada ebaseaduslike tegevustega seotud või tehnilisi probleeme, ja (c) täita käesolevaid tingimusi. Meie automatiseeritud süsteemid võivad analüüsida teie sisu, kasutades meetodeid, nagu masinõpe. Sellist analüüsi võib esineda, kui sisu saadetakse, saadakse või salvestatakse. Tänu analüüsile saame teenuseid täiustada. Lisateavet meie masinõppe kohta leiate aadressil http://www.adobe.com/go/machine_learning_ee.
 
3.4 Teie sisu jagamine.
 
(a) Jagamine. Mõnede teenustega võidakse pakkuda funktsioone, mis võimaldavad teil oma sisu teiste kasutajatega jagada või seda avaldada. Jagamine tähendab e-posti või postiga saatmist, edastamist, üleslaadimist või muul viisil kättesaadavaks tegemist (kas meile või teistele kasutajatele) teenuste teiepoolse kasutamise kaudu. Teised kasutajad võivad teie sisu mitmel viisil kasutada, kopeerida, muuta või edasi jagada. Palun mõelge hoolikalt, mida te otsustate jagada või avaldada, kuna te vastutate täielikult sisu eest, mida te jagate.
 
(b) Juurdepääsutase. Me ei jälgi ega kontrolli, mida teised teie sisuga teevad. Teie vastutate oma sisule kehtestatavate piirangute eest ning asjakohase juurdepääsutaseme rakendamise eest oma sisule. Kui te ei määra oma sisule vajalikku juurdepääsutaset, võib süsteem kehtestada vaikesättena kõige lihtsamat juurdepääsu lubavad seaded. Teie peate tegema teistele kasutajatele teatavaks, kuidas teie sisu võib jagada, ja kohandama oma sisule juurdepääsemise või selle jagamise seadeid.
 
(c) Kommenteerimine. Teenused võivad teile lubada sisu kommenteerimist. Kommentaarid ei ole anonüümsed ja teised kasutajad saavad neid vaadata. Teie kommentaare võite kustutada teie ise, teised kasutajad või meie.
 
3.5 Litsentsi lõpetamine. Te võite oma sisu litsentsi tühistada ja lõpetada meie õigused mis tahes ajal, eemaldades oma sisu teenusest. Mõned teie sisu koopiad võivad aga säilida meie korraliste varundamiste osana.
 
3.6 Tagasiside. Teil puudub igasugune kohustus esitada meile ideid, soovitusi või ettepanekuid (tagasiside). Kui te aga esitate meile tagasisidet, annate meile mittevälistava, ülemaailmse, tasuta, all-litsentsitava ja edastatava litsentsi tagasiside tegemiseks, kasutamiseks, müümiseks, andmiseks, müügiks pakkumiseks, importimiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, jagamiseks, muutmiseks ja avalikuks esitamiseks.
 
3.7 Teie sisu müümine. Me võime lubada teil oma sisu meie teenuste kaudu teistele kasutajatele litsentsida. Võimalusel võite otsustada litsentsida oma sisu meie kaudu, eraldi lepinguga, või otse teistele kasutajatele teie ja ostja vahelise lepinguga.
 
4. Kontoteave.
 
Te vastutate kogu tegevuse eest, mis toimub teie konto kaudu. Kui teile saab teatavaks oma konto mis tahes volitamata kasutamine, teavitage palun viivitamata kliendituge. Te ei või (a) jagada oma kontoteavet (välja arvatud volitatud kontohalduriga) ega (b) kasutada teise isiku kontot. Teie kontohaldur võib kasutada teie kontoteavet teenuste teiepoolse kasutamise ja neile juurdepääsemise haldamiseks.
 
5. Kasutajaeetika.
 
5.1 Vastutustundlik kasutamine. Adobe kogukondadesse kuulub sageli kasutajaid, kes eeldavad teatud määral viisakust ja professionaalsust. Te peate teenuseid kasutama vastutustundlikult.
 
5.2 Väärkasutamine. Te ei tohi väärkasutada teenuseid, tarkvara ega sisu, mida me teile teenuste osana pakume. Näiteks ei tohi te:
 
(a) teenuseid, tarkvara ega sisu kopeerida, muuta, majutada, voogedastada, all-litsentsida ega edasi müüa;
 
(b) võimaldada või lubada teistel teenust, tarkvara või sisu teie kontoteabe abil kasutada;
 
(c) kasutada teenuses sisalduvat sisu või tarkvara mis tahes andmebaasi loomiseks;
 
(d) pääseda juurde või üritada pääseda teenustele juurde mis tahes muul viisil kui meie pakutud või volitatud liidese kaudu;
 
(e) hoida kõrvale mis tahes juurdepääsu- või kasutuspiirangutest, mis on kehtestatud teenuste teatud kasutuste takistamiseks;
 
(f) jagada sisu või käituda viisil, millega rikutakse kellegi intellektuaalomandiõigusi (intellektuaalomandiõigused hõlmavad autoriõigust, moraalseid õiguseid, kaubamärgiõigust, disainiõigust, patendiõigust, ärisaladuse, kõlvatu konkurentsi, eraelu puutumatust ning muid omandiõigusi);
 
(g) üles laadida või jagada mis tahes sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, teotav, ülekohtune, laimav, halvustav, vulgaarne, ebasünnis, nilbe, ropp, teiste privaatsust häiriv või vihkamist õhutav;
 
(h) kehastada mis tahes isikut või üksust või valelikult väljendada või muul viisil moonutada oma suhet mingi isiku või üksusega;
 
(i) üritada blokeerida, rikkuda või hävitada teenuseid, tarkvara või riistvara;
 
(j) häirida, segada või takistada teistel kasutajatel teenuste kasutamist (nagu teiste jälitamine, hirmutamine või ahistamine, teiste õhutamine vägivallale või vähemuste mis tahes kahjustamine);
 
(k) osaleda kettkirjades, rämpspostis, püramiidskeemides, spämmimises või muudes soovimatutes sõnumites;
 
(l) reklaamida teenustes mis tahes tooteid või teenuseid, välja arvatud meie eelneval kirjalikul nõusolekul;
 
(m) kasutada teenustega seoses andmekaevandamist ja muid sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise meetodeid; või
 
(n) rikkuda kehtivaid seadusi.
 
6. Tasud ja maksmine.
 
6.1 Maksud ja kolmandate isikute tasud. Te peate maksma mis tahes kehtivad maksud ja mis tahes kolmandate isikute tasud (sealhulgas näiteks rahvusvahelise kõne tasud, mobiilitasud, ISP, andmesidepaketi tasud, krediitkaarditasud, valuutavahetustasud). Meie ei vastuta nende tasude eest. Me võime võtta meetmeid nende tasude sissenõudmiseks, mida te meile võlgnete. Seonduvate sissenõudmiskulude eest vastutate teie.
 
6.2 Krediitkaarditeave. Kui te ei teavita meid oma makseviisi uuendustest, võime teie teenuse katkemise vältimiseks osaleda teie krediitkaardipakkuja toetatavates programmides, et püüda teie makseteavet uuendada, ja teie annate meile loa jätkuvalt arveldada teie kontoga meie saadud uuendatud teabe abil.
 
7. Teie garantii ja hüvitamiskohustus.
 
7.1 Garantii. Teie sisu teenustesse üleslaadimisel nõustute, et teil on: (a) kõik vajalikud litsentsid ja load oma sisu kasutamiseks ja jagamiseks ning (b) õigused, mis on vajalikud nendel tingimustel litsentside andmiseks.
 
7.2 Hüvitamine. Te hüvitate meile ja meie sidusettevõtetele, filiaalidele, ametiisikutele, esindajatele, töötajatele, partneritele ning litsentsiandjatele mis tahes kaebused, nõuded, kahjumi või kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad teie sisust, teiepoolsest teenuste või tarkvara kasutamisest või käesolevate tingimuste teiepoolsest rikkumisest, või mis on sellega seotud.
 
8. Garantiidest loobumised.
 
8.1 Kui lisatingimustes ei sätestata teisiti, tarnitakse teenused ja tarkvara nagu-on-põhimõttel. Seadusega lubatud suurimas ulatuses loobume kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas rikkumise puudumise, kaubanduslikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivusega seotud kaudsetest garantiidest. Me ei võta endale mingeid kohustusi seoses teenustes oleva sisuga. Lisaks loobume mis tahes garantiist, et (a) teenused ja tarkvara vastavad teie nõudmistele või on pidevalt saadaval, katkestusteta, õigeaegsed, turvalised või veavabad; (b) teenuste või tarkvara kasutamisel saadavad tulemused on toimivad, täpsed või usaldusväärsed; (c) teenuste või tarkvara kvaliteet vastab teie ootustele või (d) teenustes või tarkvaras esinevad vead või puudused parandatakse.
 
8.2 Me loobume eraldi mis tahes kohustustest seoses mis tahes tegevustega, mis tulenevad teenuste või tarkvara teiepoolsest kasutamisest. Te võite teenuseid kasutada ja neile juurde pääseda omal äranägemisel ja riisikol ning te vastutate ainuisikuliselt oma arvutisüsteemi mis tahes kahjustuste või andmete kadumise eest, mis tulenevad mis tahes teenuse või tarkvara kasutamisest või sellele juurdepääsemisest.
 
9. Vastutuse piiramine.
 
9.1 Kui lisatingimustes ei ole teisiti sätestatud, ei vastuta me teie ega kellegi teise ees: (a) kasutuse, andmete, firmaväärtuse või kasumi kaotamise eest, olgu see ettenähtav või mitte; ja (b) mis tahes eriliste, juhuslike, kaudsete, tulenevate või karistusliku iseloomuga kahjude eest (isegi kui meid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud), sealhulgas nende eest, mis (x) tulenevad kasutuse, andmete, firmaväärtuse või kasumi kaotamisest, olgu see ettenähtav või mitte, (y) põhinevad mis tahes vastutusteoorial, sealhulgas lepingu või garantii rikkumisel, hooletusel või muudel ülekohtustel tegevustel, või (z) tulenevad mis tahes muust nõudest, mis tuleneb teenuste või tarkvara teiepoolsest kasutamisest või neile juurdepääsust. Tingimuste ükski säte ei piira ega välista meie vastutust raske hooletuse, meie (või meie töötajate) tahtliku väärkäitumise või surmajuhtumi või kehavigastuse korral.
 
9.2 Meie koguvastutus mis tahes küsimuses, mis tuleneb käesolevatest tingimustest või on nendega seotud, piirdub 100 USA dollariga või kogusummaga, mille te tasusite teenusele ja tarkvarale juurdepääsemise eest kolmekuisel ajavahemikul, mis eelnes vastutuse aluseks olevale sündmusele, olenevalt sellest, kumb on suurem. Seda piirangut kohaldatakse isegi juhul, kui meid on teavitatud seda summat ületavast vastutusest, ja hoolimata mis tahes piiratud õiguskaitsevahendi põhieesmärgi luhtumisest.
 
9.3 Jaotises 9 toodud piirangud ja välistused kehtivad seadusega lubatud suurimas ulatuses.
 
10. Lõpetamine.
 
10.1 Teiepoolne lõpetamine. Te võite lõpetada teenuse kasutamise igal ajal. Konto kustutamine ei vabasta teid kohustusest maksta tasumisele kuuluvad teenustasud.
 
10.2. Meiepoolne lõpetamine. Juhul kui me lõpetame käesolevad tingimused muul kui mõjuval põhjusel, teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid lõpetamisest vähemalt 30 päeva varem e-posti aadressil, mille olete meile andnud, koos juhistega teie sisu kättesaamiseks. Kui lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti, võime teenustele või tarkvarale juurdepääsu ja nende kasutamise õiguse igal ajal tühistada, kui:
 
(a) te olete rikkunud mõnda tingimuste sätet (või olete käitunud viisil, mis selgelt näitab teie tahtmatust või suutmatust tingimusi järgida);
 
(b) te ei maksa õigel ajal tarkvara või teenuste eest tasusid, kui need on kohaldatavad;
 
(c) meilt nõutakse seda kehtiva seadusega (näiteks kui teenuste või tarkvara pakkumine teile on ebaseaduslik või muutub ebaseaduslikuks);
 
(d) me otsustame lõpetada teenuste või toote pakkumise kas tervikuna või osaliselt (näiteks kui seadusemuudatuse tõttu on meil ebapraktiline jätkata teenuste pakkumist teie piirkonnas); või
 
(e) teie tasuta konto on olnud pikemat aega passiivne.
 
10.3 Grupiadministraatori poolne lõpetamine. Sellise teenuse nagu „Creative Cloud for team“ grupiadministraatorid võivad igal ajal lõpetada kasutaja juurdepääsu teenusele. Kui teie grupiadministraator lõpetab teie juurdepääsu, siis ei pruugi teil enam olla juurdepääsu sisule, mida teie või grupi teised kasutajad on selle teenuse raames jagatud töökohas jaganud.
 
10.4 Kehtimajäämine. Käesolevate tingimuste aegumisel või lõpetamisel jäävad kehtima teile antud mis tahes igavesed litsentsid, teie hüvitamiskohustused, meie garantiist loobumised või vastutuste piiramised ning vaidluste lahendamise sätted, mis on sätestatud käesolevates tingimustes. Teenuste aegumisel või lõpetamisel võib osa tarkvarast või kogu tarkvara lõpetada toimimise eelneva teatamiseta.
 
11. Kontroll.
 
11.1 Skriinimine. Me ei vaata läbi kogu teenustesse üleslaaditavat sisu, aga me võime kasutada saadaolevaid tehnoloogiaid või protsesse teatud liiki ebaseadusliku sisu (näiteks lastepornograafia) või muu kuritarvitusliku sisu või käitumise (näiteks tegevusmustrid, mis osutavad spämmimisele või andmepüügile, või märksõnad, mis osutavad, et täiskasvanutele mõeldud sisu on postitatud väljapoole täiskasvanutele mõeldud seina) suhtes skriinimiseks.
 
11.2 Avalikustamine. Me võime pääseda juurde teabele teie või teenuste teiepoolse kasutamise kohta või selle teabe avalikustada, (a) kui see on nõutav seadusega (näiteks kui me saame kehtiva kohtukutse või läbiotsimisorderi); (b) et vastata teie klienditeeninduse saamise soovidele; või (c) kui me oma äranägemisel arvame, et see on vajalik meie, meie kasutajate või üldsuse õiguste, vara või isikliku turvalisuse kaitsmiseks.
 
12. Ekspordiseadused.
 
Tarkvara, teenuste, sisu ning tarkvara, teenuste ja sisu teiepoolse kasutuse suhtes kohaldatakse USA ja rahvusvahelisi õigusakte, piiranguid ja regulatsioone, millega võidakse reguleerida tarkvara, teenuste ja sisu importi, eksporti ja kasutamist. Te nõustute täitma kõiki õigusakte, piiranguid ja regulatsioone.
 
13. Vaidluste lahendamine.
 
13.1 Protsess. Mis tahes tekkida võiva probleemi või vaidluse korral nõustute esiteks püüdma lahendada vaidlust mitteametlikult, võttes meiega ühendust. Kui vaidlus ei ole lahendatud 30 päeva jooksul alates esitamisest, peate teie või peab Adobe lahendama käesolevate tingimustega, teenustega või tarkvaraga seotud mis tahes nõuded lõpliku ja siduva vahekohtu kaudu, välja arvatud juhul, kui teie nõuded kvalifitseeruvad väiksemaks kohtuvaidluseks ja te saate need esitada väiksemate kohtuvaidluste kohtule.
 
13.2 Eeskirjad. Kui elate Põhja- või Lõuna-Ameerikas, haldab vahekohut JAMS (Santa Clara maakond, California) vastavalt oma üksikasjalikele vahekohtumenetluseeskirjadele. Kui elate Austraalias, Uus-Meremaal, Jaapanis, Hiina maismaaosas, Hong Kongi erihalduspiirkonnas, Macau erihalduspiirkonnas, Taiwanis, Lõuna-Koreas, Indias, Sri Lankas, Bangladeshis, Nepalis või Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriigis, haldab vahekohut Singapuris asuv Singapore International Arbitration Centre (SIAC) vastavalt oma vahekohtumenetluse-eeskirjadele, mis loetakse käesolevas jaotises olevate viidete kaudu kasutustingimuste osaks. Muul juhul haldab vahekohut Londonis asuv London Court of International Arbitration (LCIA) vastavalt LCIA vahekohtueeskirjadele. On ainult üks vahekohus, kelle valite nii teie kui ka Adobe. Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles, aga kõik tunnistajad, kelle emakeel ei ole inglise keel, saavad tunnistuse anda oma emakeeles ning see tõlgitakse sünkroontõlkes inglise keelde (tunnistaja kutsunud poole kulul). Vahekohtuniku tehtud otsust võib kasutada ja täitmisele pöörata igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus, kelle jurisdiktsiooni pädevusse pooled kuuluvad.
 
13.3 Kollektiivhagide keeld. Te võite lahendada vaidlusi meiega üksnes individuaalselt ja te ei või hagi esitada hagejana või kollektiivi liikmena kollektiiv-, konsolideeritud või esindushagina.
 
13.4 Kohtulik keeld. Ilma et see piiraks eespool sätestatu kohaldamist, nõustute, et juhul, kui teie või teised volitamata isikud saavad juurdepääsu teenustele või sisule või kasutavad neid tingimusi rikkudes, on meil õigus taotleda kohtulikku keeldu (või sellega võrdväärset kiiret õiguskaitsevahendit) ükskõik millises jurisdiktsioonis.
 
14. Litsentsivastavus.
 
Kui te olete ettevõte, äriühing või organisatsioon, siis me võime mitte sagedamini kui kord 12 kuu jooksul, teatades teile 7 päeva ette, määrata meie töötaja või sõltumatu kolmandast isikust audiitori, kes on kohustatud konfidentsiaalsust säilitades kontrollima (sealhulgas manuaalne kontrollimine, elektrooniline meetod või mõlemad) teie andmeid, süsteeme ja seadmeid, tõendamaks, et mis tahes teenuste ja tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Lisaks annate meile 30 päeva jooksul alates meie nõudmise esitamisest kõik meie nõutavad andmed ja teabe, et saaksime tõendada, kas teenuste ja tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Kui tõendamisel selgub, et tarkvara ja teenuste kasutamine ei vasta litsentsidele, ostate viivitamata kõik vajalikud litsentsid, liitumised ning mis tahes kohaldatava hoolduse ja toe. Kui vähemmakstud tasud ületavad 5% maksmisele kuuluvatest litsentsitasudest, tasute meile ka meiepoolse tõendamise mõistlikud kulud.
 
15. Muutmine.
 
Me võime muuta käesolevaid tingimusi või mis tahes lisatingimusi, mida kohaldatakse teenuse või tarkvara suhtes, et näiteks kajastada seadusemuudatusi või meie teenuste või tarkvara muudatusi. Te peate tingimusi regulaarselt läbi vaatama. Me postitame käesolevate tingimuste muudatuste kohta teate sellele lehele. Lisatingimuste muudatuste kohta postitame teate vastava teenuse või tarkvara juurde. Kui jätkate teenustele või tarkvarale juurdepääsemist või nende kasutamist pärast muudatuste jõustumist, nõustute, et muudetud tingimused on teile siduvad.
 
16. Muu.
 
16.1 Ingliskeelne versioon. Käesolevate tingimuste selgitamisel või tõlgendamisel kasutatakse ingliskeelset versiooni.
 
16.2 Adobe teavitamine. Võite oma teated saata meile järgmisel aadressil: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110‑2704, adressaat: General Counsel.
 
16.3 Teie teavitamine. Me võime teid teavitada e-posti teel, posti teel, teenustesse postitamisega või muudel õigusaktides lubatud viisidel.
 
16.4 Kogu leping. Käesolevad tingimused moodustavad teie ja meie vahelise kogu lepingu teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise kohta ning asendavad mis tahes eelnevad teenustega seotud lepingud meie ja teie vahel.
 
16.5 Mitteloovutamise kohustus. Te ei või käesolevaid tingimusi ega teiepoolseid käesolevate tingimuste kohaseid õigusi ja kohustusi ilma meie kirjaliku nõusolekuta loovutada ega muul viisil üle anda, ei tervikuna ega osaliselt, ja mis tahes selline katse on kehtetu. Meie võime omapoolsed käesolevate tingimuste kohased õigused anda üle kolmandale isikule.
 
16.6 Eraldatavus. Kui konkreetne tingimus ei ole täidetav, ei mõjuta kõnealuse tingimuse mittetäidetavus ühtegi muud tingimust.
 
16.7 Tühistamatus. Kui me ei suuda täita või kasutada mis tahes käesolevat tingimust, ei kujuta see endast käesoleva jaotise tühistamist.
 
17. DMCA.
 
Me austame teiste intellektuaalomandiõigusi ning eeldame seda ka oma kasutajatelt. Me reageerime konkreetsetele teadaannetele autoriõiguste rikkumise kohta kooskõlas autorikaitseseadusega Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Adobe IP-aadresside kõrvaldamise poliitika ja tavade kohta saate rohkem teada aadressil: http://www.adobe.com/ee/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-et_EE-20160616_2200