Ligipääs
Adobe
Logi sisse Privaatsus Minu Adobe

Adobe TEENUSTE LEPING

Viimati uuendatud 16. oktoobril 2012. Asendab täielikult 7. mai 2012. aasta versiooni.

1. Teie leping Adobega.

1.1 Kollisiooninorm. Kui olete Põhja-Ameerika elanik, siis on Teie partner Ameerika Ühendriikide ettevõte Adobe Systems Incorporated ja Te nõustute alluma California ja Ameerika Ühendriikide seadustele. Kui elate väljaspool Põhja-Ameerikat, siis on Teie partner ettevõte Adobe Systems Software Ireland Limited ja Te nõustute alluma Iirimaa seadustele.

1.2 Käesolev dokument on Teie ametlik leping ettevõttega Adobe Systems Incorporated või Adobe Systems Software Ireland Limited ning selle esindajate ja sidusettevõtetega (ühiselt „Adobe“). Nendele tingimustele viitava Adobe saidi või teenuse (ühiselt „Teenus“ või „Teenused“) kasutamisel kohalduvad käesolevad Kasutustingimused („Üldtingimused“).

1.3 Mõnedele Teenustele võivad kohalduda ka täiendavad või erinevad tingimused („Lisatingimused“). Muuhulgas on Üldtingimustesse koondatud järgnevalt loetletud Teenuste kasutamise Lisatingimused:


1.4 Juhul kui Üld- ja Lisatingimuste vahel ilmneb vastuolu, on Lisatingimused selle Teenuse puhul ülimuslikud. Käesolevas dokumendis viidatakse Üldtingimustele ja kehtivatele Lisatingimustele ning kõikidele teistele käesolevatesse Üldtingimustesse koondatud dokumentidele väljendiga „Tingimused“.

1.5 Adobel on õigus Tingimusi omal äranägemisel muuta. Kui me muudame Tingimusi, siis avaldame uue versiooni veebilehel http://www.adobe.com/go/terms_ee. Teenuste kasutamisel kohaldub kasutamise ajal kehtiv kõige uuem Tingimuste versioon.

2. Mõisted.

Kui ei ole teisiti määratletud, omavad Üldtingimustes läbivalt kasutatud suure algustähega mõisted järgmist tähendust:

2.1 „Kontoteave“ tähendab infot, mida Te jagate Adobele teenuse saamise registreerimisel, sh Teie Adobe ID ja sisselogimisandmed.

2.2 „Adobe Materjalid“ tähendavad Adobe poolt nende Tingimuste raames kättesaadavaks tehtud mistahes Materjale.

2.3 „Intellektuaalse omandi õigused“ hõlmavad autoriõigust, moraalseid õiguseid, kaubamärgiõigust, disainiõigust, patendiõigust, ärisaladuse, kõlvatu konkurentsi ning muid intellektuaalseid ja omandiõiguseid.

2.4 „Seadus“ tähendab mis tahes kohaldatavaid seaduseid, määruseid või üldtunnustatud tavasid või juhiseid, sealhulgas andmete või tarkvara USA-st/USA-sse või muudest riikidest/muudesse riikidesse eksportimisega seotud seadused.

2.5 „Märgid“ tähendavad Teenustes esitletud kaubamärke, logosid ja teenindusmärke.

2.6 „Materjalid“ tähendavad Teie või Adobe poolt kättesaadavaks tehtud materjale, sealhulgas (mitte ainult) (a) Kasutaja materjal; (b) teave, andmed, dokumendid, kujutised, fotod, graafika, audio- ja videofailid või veebiesitlused, (c) tooted ja (d) Tarkvara.

2.7 „Jagatud materjal“ tähendab Kasutaja materjali, mida Teie või teised Kasutajad jagavad läbi Teenuste.

2.8 „Jagamine“ tähendab e-posti või postiga saatmist, edastamist, üleslaadimist või muul viisil kättesaadavaks tegemist Teenuste kasutamise kaudu.

2.9 „Tarkvara“ tähendab Adobe tarkvara koodi ja seonduvat dokumentatsiooni, sealhulgas Teenustega seotud mobiili- ja tahvelarvutirakendusi, sisufaile, tarkvaraprogramme, paiku või fonte.

2.10 „Kasutaja“ tähendab Teenuse kasutajat.

2.11 „Kasutaja materjal“ tähendab (a) Teie materjali ja (b) teiste Kasutajate poolt üles laaditud Jagatud materjali.

2.12 „Teie materjal“ tähendab mis tahes materjale, mille Te Teenuste kasutamise kaudu kättesaadavaks teete.

2.13 „Teie jagatud materjal“ tähendab Teie materjali, mille Te teete kättesaadavaks Jagatud materjalina.

3. Tingimustega nõustumine.

3.1 Kui Te tingimustega ei nõustu, siis ei tohi Te Teenuseid kasutada. Tingimustega nõustumiseks (a) valige nende Tingimuste juures olev märkeruut „Ma nõustun“, (b) kasutage Teenuseid mis tahes viisil, nagu näiteks Adobe, Teie või teiste Kasutajate poolt Teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud Materjalide alla- ja üleslaadimine või (c) sirvige lihtsalt Teenuseid.

3.2 Te ei tohi Teenuseid kasutada juhul, kui (a) Teil on seadusega keelatud Teenuste vastuvõtmine või kasutamine, (b) Te ei saa sõlmida Adobega siduvat lepingut või Te ei ole selleks pädev, näiteks Te ei ole piisavalt vana või teil puudub vanemate nõusolek. Teil tuleb kinnitada, et olete vanem kui 13-aastane ning nõustuda, et Teenused ei ole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele, välja arvatud juhul, kui konkreetse Teenuse Lisatingimustes on teisiti öeldud.

3.3 Adobe võib nõuda Teilt enne Teenuse edasist kasutamist nõusoleku väljendamist uuendatud Tingimuste suhtes. Vastasel korral tähendab Teenuste edasine kasutamine Teie nõustumist muudatustega.

4. Andmekaitsepoliitika.

Teavet Adobe andmekaitse ja -kogumise tavade kohta vaadake veebilehelt http://www.adobe.com/go/privacy_ee, mis on lisatud siia viitena Te nõustute, et Adobe kasutab Teie andmeid vastavalt Andmekaitsepoliitikale.

5. Omandiõigus.

5.1 Teenused ja Adobe materjalid. Teenused ja Adobe Materjalid ning nende valik ja ülesehitus on kaitstud Intellektuaalse omandi õigusega. Välja arvatud Tingimustes selgesõnaliselt väljendatud juhtudel, ei anna Adobe ja selle litsentsiandjad mingeid sõnaselgeid ega kaudseid õigusi Teenuste ja Materjalide kasutamiseks. Teenuse ja Adobe Materjalidega seonduvad kõik õigused, valdusõigused ja huvid, kõikides keeltes, formaatides ja meedias kogu maailmas on ja jäävad ka tulevikus Adobe ja/või selle litsentsiandjate ainuomandiks ja mitte midagi nendes Tingimustes sätestatust ei saa tõlgendada litsentsi või õigusena, vihjena, tõkendina või muuna, autoriõiguse või muude intellektuaalse omandi õiguste raames, Teile ega kolmandatele pooltele.

5.2 Kaubamärgid. Märgid kuuluvad Adobele või teistele õiguste valdajatele. Te ei tohi kasutada Märke ilma Adobe või õiguste valdajate eelneva loata. Adobe ja Adobe logo on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid. Adobe Märkide ja teatud kolmandate isikute Märkide kehtiva nimekirja nägemiseks vaadake kaubamärgiteavet siit: http://www.adobe.com/go/trademarks_ee.

6. Teenuse ja Materjalide kasutamine.

6.1 Kui Te täidate selle Lepingu tingimusi, garanteerib Adobe teile mittetäieliku, mittevõõrandatava, tühistatava juurdepääsu Teenustele ja nende kasutamisele, Teie materjali jagamise Teenuse raames ja Adobe Materjalide kasutamise Teenustega seoses vastavalt selles osas sätestatud piirangutele.

6.2 Välja arvatud Teie materjali osas, Te nõustute, et:

(a) te ei tohi Materjale muuta, kopeerida, modifitseerida ega edastada;

(b) te ei tohi liisida, litsentsida, rentida ega müüa Materjale ega õigust Teenuseid kasutada ja neile juurde pääseda;

(c) te ei tohi eemaldada, rikkuda ega muuta Materjalides sisalduvat teksti ega seonduvaid märkuseid;

(d) te ei tohi kopeerida ega jäljendada osa ega kõike Teenuse kujundusest, ülesehitusest ega graafikast, mida kaitsevad Intellektuaalse omandi õigused;

(e) te nõustute kasutama Teenuseid ja Materjale ainult vastavalt Tingimustes ja seaduses sätestatud korrale; ja

(f) te mõistate, et teatud Teenused ja Materjalid võivad olla juurdepääsetavad ainult siis, kui Te olete nende eest tasunud või jaganud teatud Kontoteavet ning nõustute sellega.

6.3 Adobe teeb mõistlikke jõupingutusi, et Teenus oleks kättesaadav 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas. Siiski tuleb ette olukordi, millal Teenuse osutamine katkestatakse hoolduseks, uuendusteks ja parandusteks või tulenevalt telesideühenduste ja seadmete talitlushäiretest, mis on väljaspool meie kontrolli. Adobe võtab mõistlikud meetmed selliste häirete minimeerimiseks määral, mida me mõistlikkuse piires tagada suudame. Mõned Teenused ei pruugi olla kõikides keeltes kättesaadavad.

6.4 Adobe võib ajutiselt või püsivalt muuta või lõpetada Teenuste ja Materjalide või nende mis tahes osa kättesaadavuse, sellest eelnevalt ette teatades või mitte. Te nõustute, et Adobe ei vastuta Teie ega kellegi teise ees, kui me seda teeme.

6.5 Maksetingimused.

(a) Liitumistasud. Mõnede Teenuste kasutamiseks tuleb maksta liitumistasu või tasuda liikmemaks, et tagada täielik või osaline juurdepääs sellistele Teenustele. Liitumistasusid ei tagastata, v.a juhul, kui see on vastava Teenuse liitumistingimustes eraldi välja toodud. Liitumistasud võivad muutuda liitumisperioodi lõpus. Liitumistingimustega saab tutvuda veebilehel http://www.adobe.com/go/subscription_terms_ee.

(b) Teie kohustus on tasuda Teenuse kasutamisest tulenevad kõik maksud. Teie krediitkaardi väljastanud ettevõte või pank võib seoses liitumistasu maksmisega kasseerida Teilt ka muid tasusid, näiteks valuutavahetustasud. Juurdepääsuks Teenustele võib osutuda vajalikuks ka kolmandate poolte tasude tasumine (nt rahvusvahelise kõne maksud, mobiilitasud, ISP, data-plan jne). Adobel puudub seos selliste tasudega ning ta ei vastuta nende eest.

(c) Liitumistasu sissenõudmine. Juhul kui Adobe ei suuda sisse nõuda liitumistasu, mida te Adobele Teenuste kasutamise eest võlgnete, võib Adobe võtta vajalikke meetmeid Liitumistasu sissenõudmiseks Teilt ja Teie kohustute kandma kõik väljaminekud ja kulutused, mis Adobele seoses sellise sissenõudmisega tekivad.

7. Kontoteave, isiklik URL.

7.1 Nõustute hoidma oma Kontoteavet alati täieliku, täpse ja ajakohasena. Olete kohustatud hoidma oma konto salasõna ja sisselogimisandmed alati konfidentsiaalsena ning Te vastutate ainuisikuliselt Adobe ees kõikide tegevuste eest, mis tehakse läbi teie Konto. Te nõustute kohe Adobele teatama, kui saate teada ükskõik millisest Teie konto või Kontoteabe volitamata kasutamisest või muul viisil turvalisuse rikkumisest, ning Te nõustute teavitama sellest Adobet, pöördudes klienditoe poole http://www.adobe.com/go/support_contact_ee. Adobe võib nõuda teilt Kontoteabe või selle teatud osade muutmist mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel. Kui Adobe ei ole Teile andnud sõnaselget õigust luua ja hallata Adobe ID-sid ettevõtte konto administraatorina või kui see ei ole Lisatingimustes sõnaselgelt välja toodud, on teise isiku Kontoteabe kasutamine keelatud.

7.2 Teenuse kasutamise registreerimisel võib Adobe nõuda Teilt kordumatu URLi loomist, nagu näiteks teie_nimi_siin.adobe.com. Sellist kordumatut URLi võib kasutada ainult seoses Teenusega ja ainult seni, kuni Teil on kehtiv konto, ning seda ei tohi kasutada muul otstarbel. Adobe võib Teilt selle URLi kasutamisõiguse ära võtta mis tahes põhjusel, mida Adobe oma äranägemisel õigeks peab, teavitades sellest ette vähemalt kolmkümmend päeva enne sellise õiguse äravõtmist, v.a juhul, kui teie URL või selle sisu sisaldab Adobe oma äranägemisel solvavat või ebaseaduslikku sisu või sisu, mis rikub muul viisil Tingimusi. Sellisel juhul jätab Adobe endale õiguse võtta Teilt oma kordumatu URLi kasutamise õigus ära kohe ilma etteteatamiseta. Lisaks sellele omab Adobe kõiki õiguseid, valdusõiguseid ja huvi kasutada nime „Adobe“ ja muud Adobe omandit seoses Kasutaja kordumatu URLiga ning jätab sellised õigused endale. Kasutusõiguse lõpetamisel mis tahes põhjusel võib Adobe lubada teisel Kasutajal kasutada Teie poolt eelnevalt valitud kordumatut URLi.

8. Kasutajaeetika.

8.1 Te nõustute mitte proovima pääseda Teenustele juurde ühelgi teisel viisil kui Adobe poolt selleks ettenähtud kasutajaliides, ega ürita mööda hiilida Teenuste teatud kasutusviisidele rakendatud juurdepääsukeeldudest.

8.2 Te nõustute mitte kasutama ega julgustama või lubama teisi kasutama Teenuseid selleks, et:

(a) jagada mis tahes Materjali, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, teotav, ülekohtune, laimav, halvustav, vulgaarne, ebasünnis, lastepornograafiline, nilbe, ropp, teiste privaatsust häiriv, vihkav või rassiliselt, etniliselt või muul viisil ebasobiv;

(b) jälgida, hirmutada ja/või ahistada teisi;

(c) õhutada teisi vägivallale;

(d) kahjustada ükskõik mis viisil alaealisi;

(e) jagada Materjali, mida Teil ei ole õigus Seadusega või lepingulise või usaldussuhte alusel jagada;

(f) jagada Materjali, mis rikub mis tahes osapoole Intellektuaalse omandi või muid omandiõigusi;

(g) kehastada mis tahes isikut või üksust või valelikult väljendada või muul viisil moonutada oma suhet mingi isiku või üksusega;

(h) võltsida päiseid või muul viisil manipuleerida identifikaatoritega, et maskeerida Teenustes või läbi Teenuste edastatud Materjalide päritolu;

(i) kasutada Teenuseid või Materjale viisil, mis võivad panna Kasutaja uskuma, et ta suhtleb otse Adobe või mõne Teenusega;

(j) võtta osa kettkirjadest, võistlustest, rämpsmeilidest, püramiidskeemidest, spämmimisest, küsitlustest või muudest duplitseeritud või soovimatustest sõnumitest (kommertslikest ja muudest);

(k) kasutada ükskõik millist Adobe domeeninime pseudonüümse vastamisaadressina;

(l) jagada ükskõik millist Materjali, mis sisaldab tarkvaraviirusi või mis tahes muud arvutikoodi, faile või programme, mis on mõeldud segama, hävitama või piirama arvutitarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete toimimist;

(m) kasutada Teenuseid viisil, mis võib kahjustada, blokeerida, üle koormata või rikkuda Adobe servereid või Adobe serveritega ühendatud võrke;

(n) tahtlikult või tahtmatult häirida või segada Teenuseid või rikkuda Teenustele juurdepääsemise või kasutamisega seotud Seadusi, Teenustega ühendatud võrkude nõudeid, protseduure või regulatsioone või tegeleda Tingimustes keelatud tegevustega;

(o) segada või häirida või muul viisil kahjustada Teenuste, Materjalide, süsteemiressursside, kontode, paroolide, Teenuste või ühendatud saitidega seotud või nende kaudu juurdepääsetavate serverite või võrkude turvalisust;

(p) häirida, segada või takistada teistel Kasutajatel Teenuste või Materjalide, tütar- või seotud saitide, Teenuste või Materjalide kasutamist;

(q) juurde pääseda või üritada juurde pääseda Materjalidele, millele juurdepääsuks Te ei ole volitatud, või kasutada vahendeid, mis ei ole sihilikult Teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud;

(r) turustada ükskõik milliseid kaupu või teenuseid ärilistele eesmärkidel (sealhulgas reklaamida või teha kaupade või teenuste ostu-müügi pakkumisi), kui see ei ole Adobe poolt eraldi lubatud;

(s) reprodutseerida, müüa, vahetada, edasi müüa ega kommertseesmärkidel kasutada Teenuste või Materjalide ükskõik millist osa, Teenuse või Materjalide kasutust või juurdepääsu Teenusele või Materjalidele; või

(t) kasutada seoses Teenuste või Materjalidega andmekaevandamist, roboteid või muid sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise meetodeid;

(u) pakkuda teenust liitumise alusel või muul viisil ilma Adobe volituseta, sealhulgas seonduvad rakendused, (i) lubada kolmandal poolel kasutada Teenuseid mis tahes sisu loomiseks, edastamiseks või kaitsmiseks või (ii) läbi viia konverentse või osutada veebikohtumiste teenust kolmandale poolele;

(v) välja petta, häbistada või muul viisil rikkuda teiste seaduslikke õiguseid (näiteks õigused eraelu puutumatusele ja reklaamiõigused); või

(w) teiste Kasutajate kohta andmete kogumine või salvestamine keelatud tegevuse käigus, mis on määratletud jaotises 8.2.

9. Teie materjal.

9.1 Hoidmine. Adobe võib pakkuda Teie materjali võrgus hoidmist vastavalt alljärgnevas jaotises 9.2 kehtestatud tingimustele ja võimalikele Lisatingimustele, mis võivad täpsemalt sätestada sellise hoidmise ulatuse. Kui Lisatingimustes või eraldi kirjalikus lepingus Teie ja Adobe vahel ei ole teisiti sätestatud, ei ole Adobel (a) mingit kohustust hoida Teie materjali ja (b) mingit vastutust Materjalide, sealhulgas Teie materjal, kustutamise või täpsuse eest, hoidmise ebaõnnestumise, Materjalide edastamise või vastuvõtmise, või nende turvalisuse, privaatsuse, hoiustamise või edastamise või muu teabevahetuse eest, mis tulenevad Teenusest või selle kasutamisest.

9.2 Te nõustute, et Adobele jääb õigus kehtestada mõistlikke piiranguid Materjalide, sealhulgas Kasutaja materjalile, kasutamisele, k.a piiranguid faili suurusele, hoiuruumile, töötlusjõudlusele ning muid sarnaseid piiranguid, nagu seda on kirjeldatud Teenustega kaasnevatel veebilehtedel ja nagu need on Adobe poolt ainuisikuliselt kehtestatud. Adobe võib Teilt nõuda Teie materjali kustutamist, mis ületab Teie kontoga seonduva hoiuruumi piirangut.

9.3 Te nõustute, et kogu Teie materjali eest, mille Te kas avaliku postitamise või eraviisilise edastamisega jagate, vastutate täielikult Teie ja mitte Adobe. Te võtate enda kanda Teie materjaliga seotud kogu riski, sealhulgas vastutate selle täpsuse, täielikkuse ja kasulikkuse eest.

9.4 Teie materjali kasutamise ja juurdepääsetavusega seotud seadistused.

(a) Teatud Teenused võimaldavad teil määratleda Kasutaja materjalile juurdepääsetavuse taseme. Te olete ainuisikuliselt vastutav Kasutaja materjalile sobiliku juurdepääsutaseme määramise eest. Kui Te ei määra Kasutaja materjalile vajalikku juurdepääsutaset, võib süsteem kehtestada vaikesättena kõige lihtsamat juurdepääsu lubavad seaded.

(b) Adobe võib lubada teistel Kasutajatel kommenteerida Teie jagatud materjali, v.a juhul, kui Te olete kommenteerimisvõimaluse desaktiveerinud.

(c) Adobe võib lubada teil importida teie kontakte Teenustesse. Näiteks võib Adobe pakkuda tööriistu Teie kontaktide e-posti aadresside üleslaadimiseks. Kui Te annate Adobele oma salasõna nende kontaktide kättesaamiseks, ei salvesta Adobe seda salasõna pärast kontaktide andmete üleslaadimist. Lisaks sellele ei salvesta Adobe Teie poolt üleslaaditud e-posti aadresse pärast seda, kui olete oma sõbrad üles leidnud ja nendega ühenduse saanud.

9.5 Teie materjali litsentsid. Adobe nõuab Teilt teatud litsentse seoses Teie jagatud materjaliga Teenuste osutamiseks ja aktiveerimiseks. Lähtuvalt sellest tagate oma jagatud materjali litsentsid järgmiselt:

(a) oma jagatud materjali osas, mis on jagatud avalikus foorumis (nagu täiteks arutelufoorumid või avalikud galeriid, mida võib sirvida igaüks, kellel on internetiühendus jne) annate Adobele ülemaailmse, tasuta, mittevälistava, edastatava ja all-litsentsitava litsentsi Teie jagatud materjali kasutamiseks, esitamiseks, levitamiseks, muutmiseks, kohaldamiseks, avaldamiseks, reprodutseerimiseks, tõlkimiseks ja kasutamiseks eesmärgiga osutada ja parandada Teenuseid ja võimaldada Teil Teenuseid kasutada. Te võite litsentsi igal ajal tagasi võtta ja tühistada Adobe õigused, lõpetades materjali jagamise;

(b) oma jagatud materjali osas, mis on tehtud kättesaadavaks avalikus foorumis või mida te omal äranägemisel eraviisiliselt jagate, annate teistele Kasutajatele ülemaailmse, tasuta, mittevälistava, edastatava ja all-litsentsitava litsentsi Teie jagatud materjali vaatamiseks, jagamiseks, kohaldamiseks ja reprodutseerimiseks, vastavalt nende Tingimuste Lõikele 10. Kui Te liitute grupiga või osalete grupis, mis lubab jagada Teie materjali grupis (nagu näiteks „Grupi album“ või jagatud tööruum), siis sellega annate grupiga liitunud Kasutajatele litsentsi kohandada ja muuta Teie materjali, mida Te olete otsustanud sellise grupiga jagada. Kui Te ei soovi teistele Kasutajatele neid õiguseid anda, siis Te ei jaga oma materjali teiste Kasutajatega;

(c) oma materjali osas, mida te jagate eraviisiliselt teie poolt valitud teiste Kasutajatega, annate Adobele ülemaailmse, tasuta, mittevälistava, edastatava ja all-litsentsitava litsentsi Teie jagatud materjali kasutamiseks, esitamiseks, levitamiseks, muutmiseks, kohaldamiseks, avaldamiseks, reprodutseerimiseks, tõlkimiseks ja kasutamiseks eesmärgiga osutada ja parandada Teenuseid ja võimaldada teil Teenuseid kasutada. Te võite selle litsentsi igal ajal tühistada ja lõpetada Adobe õigused, eemaldades Teenusest oma Kasutaja materjali; eeldusel, et nõustute oma Kasutaja materjali talletamise ja kasutamisega Adobe poolt arhiveerimise eesmärgil ning vastavalt ülaltoodud Lõikele 15 (Kontroll);

(d) lisaks võite anda Adobele spetsiifilise või erineva litsentsi vastavalt Lisatingimustele.

9.6 Te mõistate, et Teenused on automatiseeritud (st Teie materjali üleslaadimiseks kasutatakse tarkvara tööriistu) ja et Adobe personal ei kasuta juurdepääsu Teie materjalile, ei vaata ega kuula seda, v.a mahus, mis on mõistlikult vajalik Teenuse osutamiseks, sealhulgas järgmistel eesmärkidel: (a) nõuetele vastamiseks; (b) pettuse tuvastamiseks, ennetamiseks või muul viisil menetlemiseks, turvalisuse tagamiseks või tehniliste probleemide lahendamiseks; (c) mahus, mis loetakse vajalikuks või on soovitatav, et Adobe saaks heas usus täita seaduslikke või kohtuprotsessist tulenevaid nõudeid; või (d) käesolevate Tingimuste jõustamiseks, sh nende võimaliku rikkumise tuvastamiseks, nagu Lõikes 15 (Kontroll) on täpsemalt kirjeldatud.

9.7 Te mõistate, et kuigi Adobe teeb kõik selleks, et võtta meetmed Teie materjali (sh Teie jagatud materjal, mida te jagate eraviisiliselt) turvalisuse kaitsmiseks, ei vastuta Adobe kahjude eest, mis tulenevad Teie materjali avalikustamisest.

10. Jagatud materjal.

10.1 Jagatud materjali litsents. Adobe annab teile ülemaailmse, tasuta ja mittevälistava litsentsi jagada, esitada, alla laadida, kohaldada ja reprodutseerida Jagatud materjali vastavalt Lõikes 10 sätestatud piirangutele. Seoses Jagatud materjaliga, mis on jagatud grupis ja mille sisu on lubatud jagada, annab Adobe Teile litsentsi sellise jagatud materjali kohandamiseks ja muutmiseks. Lisaks on Lõikes 10.1 antud litsents piiratud Teie isiklike ja sisemiste vajadustega.

10.2 Teie vastutate ainuisikuliselt selle eest, et selgitada välja, missugused piirangud, kui neid on, Teie Jagatud materjalile kohalduvad. Adobel ei ole võimalik jälgida ega kontrollida ning ta ei jälgi ega kontrolli, mida teised Jagatud materjaliga teevad, ning Adobe ei saa tõkestada neid Jagatud materjalile midagi lisamast, seda muutmast või kohandamast.

10.3 Te nõustute, et Adobe ei vastuta mingil viisil juhul, kui teised Kasutajad modifitseerivad, hävitavad, rikuvad, kopeerivad või levitavad teie Jagatud materjali, rikkudes Teie poolt sellele määratud piiranguid.

10.4 Jagatud materjal võib hõlmata isikuandmeid (nagu näiteks e-posti aadresse), mis võimaldavad Teie materjali jagada. Teie vastutate ainuisikuliselt mis tahes ja kõikide isikuandmete eest, mida Teie või teised Kasutajad seoses Teenustega kasutavad ja sisestavad. Te kohustute järgima kõiki andmekaitset ja eraelu puutumatust reguleerivaid seadusi ja määruseid, mis kohalduvad teiste Kasutajate isikuandmetele.

10.5 Teenused võivad lubada Jagatud materjali kommenteerimist. Kommentaarid ei ole anonüümsed ja teised Kasutajad saavad neid vaadata. Teie kommentaare võite kustutada Teie ise, teised kasutajad ja Adobe.

10.6 Kui Teenuse kasutaja kutsub Teid osalema jagatud digisisu korrigeerimises või vaatamises ja Te ei soovi saada e-posti selliselt Kasutajalt või Te ei soovi osaleda, siis peate ühendust võtma inimesega, kes kutsus Teid uuendama, parandama või tühistama teavet, mida nad Teie kohta andsid.

10.7 Me võime kustutada Teie konto sellist tüüpi jagatud korrigeerimise või vaatamise aladel, kuid me võime säilitada teavet Teie eelmiste tegevuste kohta seoses teiste poolt algatatud sisu ülevaatamise või jagamisega.

10.8 Kui eemaldate Teie materjali Teenusest või kui lõpetate oma Jagatud materjali jagamise, võtab Adobe mõistliku aja Teie materjali kasutamise, jagamise ja/või esitamise lõpetamiseks. Te mõistate, et Adobel on õigus, kuid mitte kohustus, Teie materjali koopiad arhiveerida või hoida nende varukoopiad või kasutada Teie materjali vastavalt Lõikele 15 (Kontroll) ning Te nõustute sellega.

11. Tarkvara kasutamine.

11.1 Teenuste kaudu, kolmandate poolte turgudelt või kauplustest kättesaadav Tarkvara on kaitstud kohalduvate Lisatingimuste või Tarkvaras viidatud litsentsilepinguga. Kui selliste Tingimuste ja sellise Tarkvaraga kaasasoleva litsentsilepingu vahel ilmneb vastuolu, on Tarkvaraga litsentsileping ülimuslik. Kui tegu on Tarkvara eel-väljalaske versiooniga, siis ei tohi Te olenemata kaasnevas litsentsilepingus avaldatust Tarkvara kasutada ega sellele muul viisil kommerts- või tootmiseesmärkidel toetuda.

11.2 Adobe võib pakkuda kolmandate poolte kaudu mobiili- ja tahvelarvutirakendusi, mis ühilduvad Teenuse ja Adobe toodetega. Teie vastutate selliste seadmete või lisateenuste omandamise ja hooldamise eest, mida on vaja juurdepääsuks mobiili- ja tahvelarvutirakendustele, ning Teie kanda on kõik kohaldatavad maksud ja tasud, mis on seotud juurdepääsuga sellistele rakendustele (nt mobiiliteenuse tasud, ületasud jne).

11.3 Kui allalaadimiseks pakutava Tarkvara juurde ei kuulu ühtegi litsentsilepingut, kohalduvad sellise Tarkvara allalaadimisele ja kasutamisele jaotises 11.3 sätestatud tingimused. Adobe annab teile isikliku, ülemaailmse, vabalt tühistatava, piiratud, mitteülekantava, mitte-all-litsentseeritava, tasuta, mitteloovutatava, mittevälistava litsentsi Tarkvara kasutamiseks Tingimustes määratletud viisil. Täpsemalt, et te ei tohi Tarkvara jagada, liisida, rentida, müüa ega edasi litsentseerida. Te nõustute, et ei dekompileeri, pöördprojekteeri ega ürita muul viisil Tarkvara lähtekoodi teada saada. Eespool toodule vaatamata on Tarkvara dekompileerimine lubatud teie jurisdiktsiooni seaduste piires, mis annavad õiguse hankida teavet, et muuta Tarkvara koostalitlevaks muu tarkvaraga, juhul, kui Te eelnevalt taotlete selle teabe saamist Adobelt, ning Adobe võib omal äranägemisel kas varustada Teid selle teabega või kehtestada põhjendatud tingimused, sealhulgas põhjendatud tasud Tarkvara kasutamiseks, et tagada Adobe Intellektuaalse omandi õiguste kaitsmine. Te ei tohi loovutada (või edasi litsentseerida) oma Tarkvara kasutusõigusi, anda osalust oma Tarkvara kasutusõigustest ega muul viisil üle anda mingisugust osa oma Tarkvara kasutusõigustest. Täpsemalt kehtivad Tarkvara kasutamisel ka 13. ja 14. jaotises toodud kohustuste välistamised ja piirangud ning kasutamine peab vastama Lõikes 22 toodud ekspordiseaduse eeskirjadele.

11.4 Tarkvara võib automaatselt alla laadida ja installida värskendusi Adobest. Need värskendused on loodud Teenuste parandamiseks, laiendamiseks ja edasiarendamiseks ning need võivad olla programmivigade parandused, laiendatud funktsioonid, uued Tarkvara-moodulid ja täiesti uued versioonid. Te nõustute selliseid värskendusi saama (ning lubate Adobel neid Teile edastada Teie teadmisel või teadmata) Teenuste kasutamise osana.

12. Teie garantii, hüvitamise kohustus ja õiguste loovutamine.

12.1 Te kinnitate, et: (a) Teile kuuluvad Intellektuaalse omandi õigused või Te olete hankinud kõik vajalikud litsentsid ja õigused oma materjali kasutamiseks seoses Teenustega või muul Tingimustes lubatud viisil; (b) teil on vastavad õigused anda Tingimustes kirjeldatud litsentsi ja all-litsentse; ning (c) Te olete saanud nõusoleku kõigilt Teie materjalis kirjeldatud isikutelt, et kasutada oma materjali nii, nagu on kirjeldatud Tingimustes, sealhulgas Teie materjali levitamine, avalik näitamine, avalik esitamine ja reprodutseerimine; ja (d) Teie materjal ei riku ega kahjusta intellektuaalse omandi õigust ega muid varalisi õiguseid, sh avaldamise õigust või eraisiku, ettevõtte, üksuse või kolmanda poole õigust privaatsusele.

12.2 Te nõustute Adobe ja selle sidusettevõtteid, filiaale, ametisikuid, esindajaid, töötajaid, brändikaaslasi või muid partnereid ning litsentsiandjaid vabastama vastutusest ning hoida puutumatuna kaebustest ja nõuetest, sealhulgas mõõdukatest juristitasudest johtuvalt Teie materjalist, Teenuste või Materjalide kasutusest, teie seosest Teenuste või Materjalidega, teie Grupi liikmete tegevusest, teie juurdepääsust või Lingitud saitide kasutusest ning sealsetest ühendustest, igast kaebusest Teie materjali tekitatud kahjude kohta kolmandale isikule, Teie ja Teenuste või Materjalide kaudu reklaamivate kolmandate isikute ärisuhetest, Teie Tingimuste rikkumisest või Teie muude õiguste, sealhulgas Intellektuaalse omandi õiguste rikkumisest.

12.3 Te teadvustate endale ja nõustute, et külastades või kasutades Teenuseid või Materjale, võite omada juurdepääsu teiste isikute Materjalidele (k.a Jagatud grupimaterjal), mida võite pidada solvavaks, sündsusetuks või muul viisil ebasobivaks, ning nõustute võtma selle riski.

13. GARANTIIDEST LOOBUMINE.

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE SÕNASELGELT, ET RAKENDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSE LUBATAVUSE PIIRES:

13.1 SAIT, TEENUSED JA MATERJALID ON ADOBE POOLT PAKUTUD PÕHIMÕTTEL „NII NAGU ON“, ILMA MINGISUGUSE GARANTIITA, EI SÕNASELGE, KAUDSE, KOHUSTUSLIKU EGA MUUGA, SEALHULGAS OMANDIÕIGUSE, RIKKUMISE PUUDUMISE, KAUBANDUSLIKKUSE EGA ERIOTSTARBEKS SOBILIKKUSEGA SEOTUD KAUDSETE GARANTIIDETA. ILMA EELNEVAT PIIRAMATA EI GARANTEERI ADOBE, ET (a) SAIT, TEENUSED VÕI MATERJALID VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE VÕI ON KATKESTUSTEVABAD, ÕIGEAEGSED, TURVALISED VÕI VEAVABAD; (b) SAIDI, TEENUSTE VÕI MATERJALIDE KASUTAMISE TAGAJÄRJEL SAADAVAD TULEMUSED ON TOIMIVAD, TÄPSED VÕI USALDUSVÄÄRSED, (c) SAIDI, TEENUSTE VÕI MATERJALIDE KVALITEET VASTAB TEIE OOTUSTELE, VÕI ET (d) SAIDIL, TEENUSTES VÕI MATERJALIDES ESINEVAD VEAD PARANDATAKSE. ÜKSKI SUULINE EGA KIRJALIK NÕUANNE EGA TEAVE, MILLE TE SAATE ADOBELT VÕI TEENUSTE KASUTAMISE KAUDU, EI LOO MINGISUGUST GARANTIID, MIS EI OLE SÕNASELGELT TINGIMUSTES ESITATUD.

13.2 ADOBE LOOBUB ERALDI KÕIGIST KOHUSTUSTEST, MIS PUUDUTAVAD MATERJALIDE KASUTAMISEST VÕI TEIE TEENUSTES OSALEMISEST TULENEVAID TOIMINGUID. KOGU ALLALAADITUD VÕI MUUL VIISIL TEENUSTE KASUTAMISE KAUDU HANGITUD MATERJALI KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA ÄRANÄGEMISEL NING OMAL RIISIKOL NING TE OLETE TÄIELIKULT VASTUTAV SELLISE MATERJALI ALLALAADIMISEST TULENEVA ARVUTIKAHJU JA ANDMEKAO EEST. ADOBE EI VÕTA MINGISUGUSEID KOHUSTUSI ÜHEGI TEENUSTEST TEIE ARVUTISSE ALLALAADITUD ARVUTIVIIRUSE VÕI SARNASE KOODI EEST.

13.3 ADOBE EI KONTROLLI, TOETA EGA VÕTA VASTUTUST ÜHEGI MATERJALI VÕI TEENUSE EEST, MIDA PAKUVAD LINGITUD SAITIDE KAUDU JUURDEPÄÄSETAVAD KOLMANDAD ISIKUD. ADOBE EI ESINDA EGA ANNA MINGIT GARANTIID EGA VASTUTA SELLISTE KOLMANDATE ISIKUTE, NENDE MATERJALIDE VÕI TEENUSTE EEST. KÕIK SUHTED SELLISTE KOLMANDATE ISIKUTEGA ON TEIE ENDA VASTUTUSEL.

13.4 HALDURID, HOSTID, OSALEJAD, MODERAATORID NING MUUD KOLMANDAD ISIKUD EI OLE ADOBE VOLITATUD ESINDAJAD NING NENDE VAATED EI PRUUGI ÜHTIDA ADOBE VAADETEGA. ADOBE EI VÕTA RAKENDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSE LUBATAVUSE PIIRES MINGISUGUSEID KOHUSTUSI, MIS VÕIVAD TEKKIDA KASUTAJA MATERJALIGA SEOTULT INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSE, LAIMU, PRIVAATSUSE, AVALIKKUSE, EBASÜNDSUSE VÕI MUUDE SEADUSTE ALUSEL. SAMUTI ÜTLEB ADOBE LAHTI KOGU VASTUTUSEST SEOSES KASUTAJA MATERJALI VÄÄRKASUTUSE, KADUMISE, MODIFITSEERIMISE VÕI KÄTTESAADAMATUSEGA.

13.5 ADOBE EI VASTUTA MINGISUGUSE KAHJU EEST, MIS TEILE VÕIB OSAKS LANGEDA JUHUL, KUI KEEGI TEINE KASUTAB TEIE SAIDI, TEENUSTE VÕI MATERJALIDEGA SEOTUD PAROOLI VÕI KONTOT VÕI KONTOTEAVET, KAS TEIE TEADES VÕI TEADMATA.

13.6 MÕNED JURISDIKTSIOONID EI PRUUGI VÕIMALDADA TEATUD GARANTIIDE VÄLISTAMIST, KAUDSETE GARANTIIDE PIIRAMIST VÕI VÄLISTAMIST VÕI GARANTIIDE KESTUSE PIIRAMIST, SEEGA EI PRUUGI ÜLALMAINITUD PIIRANGUD TEILE RAKENDUDA.

14. Vastutuse piiramine.

14.1 ADOBE, SELLE AMETIISIKUD, TÖÖTAJAD, PARTNERID EGA TARNIJAD EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL TEIE EGA ÜHEGI KOLMANDA ISIKU EES MITTE MINGISUGUSTE ERILISTE, JUHUSLIKE, KAUDSETE, TULENEVATE VÕI RAHALISTE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS SELLISTE, MIS TULENEVAD KASUTAMISEST, ANDMETE VÕI KASUMI KAOTUSEST, ISEGI KUI SEE POLE ETTENÄHTAVA JA ISEGI KUI ADOBET ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD, VÕI MIS PÕHINEVAD MINGISUGUSEL VASTUTUSE TEOORIAL, SEALHULGAS LEPINGU VÕI GARANTII RIKKUMISEL, HOOLETUSEL VÕI MUUDEL ÜLEKOHTUSTEL TEGEVUSTEL, VÕI MÕNEL MUUL NÕUDEL, MIS TULENEB TEIEPOOLSEST SAIDI, TEENUSTE VÕI MATERJALIDE KASUTAMISEST VÕI JUURDEPÄÄSUST. TINGIMUSTE ÜKSKI SÄTE EI PIIRA EGA VÄLISTA ADOBE VASTUTUST TEIE EES ADOBE VÕI SELLE TÖÖTAJATE HOOLETUSE VÕI TAHTLIKU VÄÄRKÄITUMISE KORRAL VÕI SURMAJUHTUMI VÕI KEHAVIGASTUSTE KORRAL.

14.2 ADOBE JA TEMA FILIAALIDE NING TARNIJATE KÄESOLEVA LEPINGU JÄRGNE VÕI SELLEGA SEOTUD KOGUVASTUTUS PIIRNEB 100 ÜHENDRIIKIDE DOLLARIGA VÕI TEENUSTELE JUURDEPÄÄSEMISE EEST TASUTUD KOLME KUU SUMMAGA, MIS EELNES SÜNDMUSELE, MIS ANDIS SELLEKS ÕIGUSE, OLENEVALT SELLEST, KUMB ON SUUREM. SEE PIIRANG KEHTIB ISEGI SIIS, KUI ADOBET ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD JA HOOLIMATA MIS TAHES PIIRATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDI PÕHIEESMÄRGI LUHTUMISEST.

14.3 SELLES LÕIKES 14 TOODUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED KEHTIVAD TEIE JURISDIKTSIOONIS KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMUMULATUSES. MÕNED JURISDIKTSIOONID KEELAVAD VASTUTUSE VÄLISTAMISE VÕI PIIRAMISE JUHUSLIKU, KAUDSE VÕI RAHALISE KAHJU KORRAL. SEEGA EI PRUUGI EELMAINITUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED TEILE RAKENDUDA.

15. Kontroll.

15.1 Adobe võib (kuid ei ole kohustatud) vastavalt oma äranägemisele Teenuseid ja Materjale ükskõik millal jälgida või üle vaadata. Ilma eelmainitut piiramata on Adobel omal äranägemisel õigus eemaldada Kasutaja materjal ükskõik millisel põhjusel (või ilma põhjuseta), kaasa arvatud juhtudel, kui see rikub Tingimusi või mõnda Seadust.

15.2 Ehkki Adobe harilikult ei jälgi Kasutaja Teenuste või Materjalidega seotud tegevusi, siis juhul, kui Adobe saab teada Teiepoolsest võimalikust Tingimuste rikkumisest, jätab Adobe endale õiguse neid rikkumisi uurida, ning võib omal äranägemisel ilma eelneva etteteatamiseta kohe lõpetada teie Teenuste või Materjalide kasutamise või muutmise õigused ning Teie materjali või Kontoteavet täielikult või osaliselt muuta või selle eemaldada. Kui sellise kontrollimise tulemusena on Adobel alust arvata, et on esinenud kuritegelikku tegevust, jätab Adobe endale õiguse sellega tegeleda ning teha koostööd kõigi vastavate õiguskaitseorganitega. Välja arvatud kohaldatavas Seaduses sätestatud ulatuses, on Adobel õigus endale hoida ja/või avalikustada kogu teavet või Materjale, sealhulgas Teie materjali või Kontoteavet (või vastavaid osi), mis on Adobe omanduses seoses teie poolt Teenuste kasutamisega, et (a) järgida kohalduva Seaduse, juriidilise protsessi või riikliku nõude täitmist; (b) tagada Tingimuste täitmine; (c) vastata pretensioonidele, et Teie Kasutaja materjal rikub Tingimusi või kolmandate isikute õigusi; (d) tulla vastu Teie klienditeeninduse saamise soovidele; või (e) kaitsta Adobe, selle Kasutajate või kolmandate osapoolte, k.a avalikkuse õigusi, vara või isiklikku turvalisust, vastavalt sellele, kuidas Adobe seda omal äranägemisel vajalikuks või sobilikuks peab.

16. Tagasiside.

Teil puudub igasugune kohustus esitada Adobele ideesid, soovitusi, dokumente ja/või ettepanekuid („Tagasiside“). Kui Te annate Adobele Tagasisidet, siis me võime seda kasutada ükskõik millisel eesmärgil ilma Teile hüvitist maksmata.

17. Autoriõiguse rikkumisest teavitamine.

17.1 Adobe austab teiste Intellektuaalse omandi õigusi ning eeldab seda ka oma Kasutajatelt. Adobe reageerib selgetele autoriõiguse rikkumise teadetele vastavalt Ameerika Ühendriikide autorikaitseseaduse 17. jao artikli 512 lõike (c) punktile (2) („DMCA“), ning reageering sellistele teadetele võib sisaldada väidetava rikkuva materjali eemaldamist või sellele juurdepääsu blokeerimist, korduvate rikkujate kontode sulgemist, ning/või üritades heas-usus materjali postitajaga ühendusse astuda, et ta saaks vajadusel vastuväite esitada.

17.2 Kui arvate, et Teie tööd on kasutatud või kopeeritud viisil, mis vastab autoriõiguse rikkumisele, ning selline rikkumine leiab aset Teenustega lingitud saitidel või seoses Teenuste või Materjalidega, palun esitage vastavalt DMCA-le kirjalik teade väidetava autoriõiguse rikkumise kohta kas tavalise posti või faksi teel (mitte e-posti või telefoni teel) Adobe autoriõiguse agendile (kontaktteave allpool). See teade peab sisaldama järgmisi elemente:

(a) autoriõiguse huvi, mida väidetavalt on rikutud, omaniku poolt tegutsema volitatud isiku füüsiline või elektrooniline allkiri;

(b) väidetavalt rikutud autoriõigusega töö(de) kirjeldus ning materjali kirjeldus, kus väidetav rikkumine aset leiab, ning mida Te soovite eemaldada või millele soovite juurdepääsu tõkestada;

(c) kirjeldus, kus Teenustes asub väidetavalt rikkuv materjal;

(d) piisav teave, et Adobe saaks Teiega kontakteeruda, näiteks teie füüsiline aadress, telefoninumber ja meiliaadress;

(e) Teiepoolne avaldus, et Teie heauskse arvamuse kohaselt ei ole Teie teates kirjeldatud materjali kasutus väidetud viisil autoriõigusliku omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud, ja

(f) Teiepoolne avaldus, et teave Teie teates on täpne ning, valetunnistuse karistuse hoiatusel, et Teie olete autoriõiguslik isik või tegutsete autoriõigusliku isiku huvides.

Enne teate läkitamist mõelge hoolikalt läbi, kas arutlusel olevat autoriõiguslikku materjali kaitseb „õiglase kasutuse“ doktriin, sest Te võite osutuda kulude ja advokaaditasude maksmise kohuslaseks, kui Te esitate teate juhul, kus rikkumine puudub. Kui Te ei ole kindel, kas autoriõigusliku materjali kasutamine kujutab endast rikkumist või mitte, kontakteeruge palun juristiga. Lisaks sellele võite uurida avalikult kättesaadavaid materjale, mis on näiteks saadaval veebilehel www.chillingeffects.org.

17.3 Kui Te usute, et juurdepääs Teie materjalile blokeeriti või eemaldati Adobe poolt ebatäpse autoriõiguse rikkumise teate tulemusena, palun saatke vastavalt DMCA-le kirjalik teade tavalise posti või faksi teel (mitte e-posti või telefoni teel) Adobe autoriõiguse agendile (kontaktteave allpool). See teade peab sisaldama kõiki järgmisi elemente:

(a) allakirjutanu füüsiline või elektrooniline allkiri;

(b) teenustest eemaldatud materjali kirjeldus ning materjali asukoht, kus see enne eemaldamist Teenuses asus;

(c) valetunnistuse andmise hoiatust silmast pidades esitatud avaldus, et Teil on piisavalt põhjust uskuda, et materjal eemaldati või blokeeriti vea või faili vääriti tuvastamise tagajärjel;

(d) piisav teave, et Adobe saaks Teiega kontakteeruda, näiteks Teie füüsiline aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;

(e) avaldus, et Te nõustute oma elukohajärgse föderaalse ringkonnakohtu jurisdiktsiooniga (või Santa Clara County, California, kui Te elate väljaspool Ameerika Ühendriike) ning et Te nõustute kohtudokumentide vastuvõtmisega isikult, kes esitas teate DMCA alalõigu (c)(1)(C) alusel, või sellise isiku esindajalt.

Enne sellise vastuteate esitamist mõelge palun hoolikalt järele, kas autoriõigusliku materjali kasutamine oli rikkumine või mitte, sest Teid võidakse kohustada maksma kulud ja advokaaditasud, juhul kui kohus otsustab, et Teie vastuteade materjali ebaõiglase eemaldamise kohta osutus valeks. Kui Te ei ole kindel, kas materjali kasutamine kujutab endast rikkumist või mitte, kontakteeruge palun juristiga. Lisaks sellele võite uurida avalikult kättesaadavaid materjale, mis on näiteks saadaval veebilehel www.chillingeffects.org.

17.4 Adobe autoriõiguse agendiga saate kontakteeruda autoriõiguse rikkumise kaebuste teatamiseks järgmiselt:

Posti teel:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
U.S.A.

Faksi teel: (415) 723-7869
E-posti teel: copyright@adobe.com
Telefoni teel: (408) 536-4030

Autoriõiguse agent ei eemalda materjali Teenustest telefoni või e-posti teel tulnud väidetavalt rikkuva materjali teadete puhul, sest vajalik on autoriõiguse valdaja või tema eest tegutsema volitatud isiku valetunnistuse karistuse hoiatust sisaldav allkirjastatud kehtiv DMCA teade. Palun esitage sellised teated faksiga või tavalise postiga siin lõikes kirjeldatud viisil. Autoriõiguse agendiga peaks kontakteeruma vaid juhul, kui Te arvate, et keegi on Teie tööd kasutanud või kopeerinud viisil, mis põhjustab autoriõiguse rikkumise, ning et selline rikkumine esineb Teenustes või Teenustes lingitud saitidel või seoses Teenuste või Materjalidega. Ühelegi teisele Autoriõiguse agendile suunatud päringule ei vastata.

18. Reklaam ja Teie materjal.

Te nõustute, et Adobe võib avaldada reklaami Teie materjali kõrval ja te nõustute, et Teil ei ole õigust saada selle eest kompensatsiooni. Reklaamimise või muu tulutootva mudeli tüüpi, viisi ja ulatust Teenuste ja/või Teie materjali sees või nendega seotult võidakse muuta ilma Teile ette teatamata.

19. Lingid teistele saitidele.

Teenused ja Materjalid võivad sisaldada linke, mis viivad Teid saitidele või teenustele, mida ei halda Adobe. Olenemata sellest, kas lingi andis Adobe omal soovil või selle postitas Kasutaja, puudub Adobel kontroll mitte-Adobe saitide või teenuste üle. Te nõustute, et me ei vastuta ühegi saidi ega teenuse kättesaadavuse või sisu eest, mida me ei halda.

20. Lõpetamine.

20.1 Teiepoolne lõpetamine.

(a) Teenuste üksikkasutajana või grupiadministraatorina on teil õigus Teenuse kasutamine igal ajal lõpetada. Teil on õigus lõpetada Teenuse kasutamine igal ajal. Teil on õigus lõpetada Adobe õigus jaotada, avalikult kohaldada ja esitada Teie jagatud materjali, lõpetades selle jagamise. Te võite lõpetada Adobe järelejäänud õigused Teie materjali eemaldamisega Teenusest, kustutades selle kas käsitsi või pöördudes Klienditeeninduse poole, kes tühistab teie liitumise, kui see on kohaldatav, ja kustutab materjali. Teenuse konto kustutamiseks pöörduge Klienditoe poole http://www.adobe.com/go/support_contact_ee. Tasud, mille Te enne lõpetamist olete maksnud, ei kuulu tagastamisele. Konto kustutamine ei vabasta Teid kohustusest maksta tasumisele kuuluvad teenustasud või maksed.

(b) Teenuse grupiadministraatorina on Teil õigus igal ajal lõpetada Kasutaja juurdepääs teenusele.

20.2 Adobe poolne lõpetamine. Vastavalt mõnede Teenuste Lisatingimustele ning seonduvatele liitumistingimustele võib Adobe ükskõik millal Teie lepingu (või kohalduvad Lisatingimused) lõpetada, kui:

(a) Te olete rikkunud mõnda Tingimuste sätet (või olete käitunud viisil, mis selgelt näitab Teie tahtmatust või suutmatust Tingimusi järgida);

(b) seda näeb ette kehtiv seadus (näiteks kui Teenuste või Materjalide pakkumine Teile on või muutub ebaseaduslikuks);

(c) teenuste pakkumine Teile ei ole Adobe arvates enam kasumlik;

(d) Adobe on otsustanud sulgeda Teenused või Materjalid (või osa neist); või

(e) Teie konto on olnud pikemat aega passiivne.

20.3 Teenuste lõpetamine või peatamine. Adobe võib lõpetada ja peatada Teie konto osaliselt või täielikult ja/või takistada Teie juurdepääsu Teenustele mis tahes põhjustel (vastavalt mõnede Teenuste Lisatingimustele). Välja arvatud juhtudel, mis võivad olla esitatud Lisatingimustes kindla Teenuse kohta, võib Teie konto lõpetamine hõlmata: (a) Teenuste-sisestele pakkumistele ligipääsu tühistamist; (b) Teie materjale ja Kontoteabe, sealhulgas Teie isikliku teabe, kasutajanime ja parooli ning kogu seonduva teabe, Teiega seonduvate või kontol asuvate failide ja Materjalide (või nende osa) kustutamist; ja (c) Teenuste edasise kasutamise tõkestamist.

20.4 Te nõustute, et kõik lõpetamised toimuvad Adobe ainuisikulisel äranägemisel ning et Adobe ei vastuta Teie ega kolmandate isikute ees Teie konto lõpetamise (ning kaasneva Kontoteabe kustutamise) või Teenuste ja Materjalide, sealhulgas Kasutaja materjalid, juurdepääsu peatamise eest.

20.5 Tingimuste kehtivuse lõppemisel või lõpetamisel lõpetate Te viivitamatult Teenuste ja Materjalide kasutamise. Igaveste litsentside puhul jäävad mis tahes nende alusel tekkinud hüvitamiskohustused, mis tahes Adobe kohustuste välistamised või kohustuste ning Lõigete 8-10, 12-16, 18, 20, 23 ja 24 alusel tekkinud kahjuhüvitamise piirangud püsima ka pärast Tingimuste mis tahes katkestamist või kehtivuse kaotamist.

20.6 Kui Teie või Adobe on lõpetanud Teiepoolse Teenuse kasutamise mõnel muul põhjusel, teeb Adobe mõistlikke jõupingutusi, et teavitada Teid lõpetamisest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette e-posti aadressil, mille Te andsite Adobele registreerimisel, ja anda juhised materjalide kättesaamiseks enne sellist lõpetamist.

20.7 Kui teie grupiadministraator lõpetab Teie juurdepääsu Teenusele, siis Te ei pruugi omada enam juurdepääsu Jagatud materjalile, mida Teie või grupi teised liikmed on postitanud jagatud töögrupile või jagatud töökohta selle Teenuse raames. Ent vastavalt ülaltoodud lõikele 9.2 säilib Teile juurdepääs Teie kontole salvestatud Materjalidele.

20.8 Kui Lisatingimustes ja kohaldatavates liitumistingimustes ei ole teisiti öeldud, siis Adobe poolsel lõpetamisel, kui põhjus ei ole nende Tingimuste rikkumine, teavitab Adobe sellest vastavalt Üldtingimustes sätestatud korrale ja kompenseerib teile proportsionaalselt ettemakstud ja kasutamata jäänud Teenuse osa.

21. Rahvusvahelised kasutajad.

21.1 Teenused on kättesaadavad üle kogu maailma asuvatest riikidest ning võivad sisaldada Teenuseid ja Materjale, mis ei ole Teie riigis kättesaadavad. Need viited ei tähenda, et Adobe kavatseb sellised Teenused või Materjalid Teie riigis turule tuua.

21.2 Teenuseid kontrollitakse, juhitakse ja hallatakse ettevõtte Adobe Systems Incorporated kontorites Ameerika Ühendriikides. Adobe ei kinnita, et Teenused või Materjalid on kohased või kättesaadavad väljaspool Ameerika Ühendriiki. Adobe jätab endale õiguse blokeerida teatud rahvusvaheliste Kasutajate juurdepääs Teenustele või Materjalidele. Kui te pöördute Teenuste poole Ühendriikidest väljastpoolt, vastutate kõigi kohalike Seaduste täitmise eest.

22. Ekspordiseadused.

Te nõustute, et Teenuste, Tarkvara ja Materjalide suhtes kehtivad Ameerika Ühendriikide ekspordiseadused ja muud ekspordiseadused, sanktsioonideseadused ja eeskirjad (ühiselt „Ekspordiseadused“) ning Te nõustute täitma Ekspordiseaduste tingimusi. Te ei saada, edasta, ekspordi ega taasekspordi Tarkvara ega Materjali otseselt ega kaudselt: (a) riikidesse, kellel on ekspordipiirangud Ameerika Ühendriikidesse (hetkel (loetelu ei ole täielik) Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria) („Embargo alused riigid“), (b) lõppkasutajatele, kelle suhtes te teate või on alust arvate, et Teenuseid, Tarkvara või Materjali kasutatakse tuumapommide, keemiliste või bioloogiliste relvade või raketisüsteemide, kosmoselaevade, sondrakettide või mehitamata õhusõidukite konstrueerimiseks, arendamiseks või tootmiseks („Keelatud kasutamine“) või (c) lõppkasutajale, kelle suhtes on Ameerika Ühendriikide valitsuse ükskõik milline föderaalagentuur kehtestanud keelu osaleda Ameerika Ühendriikide eksporttehingutes („Sanktsioneeritud osapool“). Lisaks sellele olete kohustatud täitma oma jurisdiktsiooni kõiki kohalikke seadusi, mis võivad mõjutada Teie õigust importida, eksportida või kasutada Teenuseid, Tarkvara või Materjale. Te kinnitate ja garanteerite, et (i) Te ei ole Embargo aluse riigi kodanik ega asu sellise riigi territooriumil, (ii) Te ei kasuta Teenuseid, Tarkvara ega Materjale Keelatud kasutuseks, ja (iii) Te ei ole Sanktsioneeritud osapool. Kõik Teenuste, Tarkvara ja Materjalide kasutamise õigused antakse tingimusel, et kui klient ei täida käesoleva lepingu tingimusi, tühistatakse kõik õigused. Kui Adobele saab teatavaks rikkumine, võib Adobe keelduda Teenuste, Tarkvara või Materjalide hooldamisest ja toest.

23. Vaidluste lahendamine.

23.1 Kohtupidamise koht. Te nõustute, et iga nõue või vaidlus, mis Teil võib Adobe vastu olla, lahendatakse Ameerika Ühendriikides Californias, Santa Clara Countys asuvas kohtus, väljaarvatud juhul, kui osapooled on teisiti kokku leppinud. Te nõustute alluma Ameerika Ühendriikides, Californias, Santa Clara maakonnas asuvate kohtute jurisdiktsioonile, juhul kui kohalduvad California seadused, ja Iirimaal, Dublinis asuvate kohtute jurisdiktsioonile, juhul kui kohalduvad Iirimaa seadused, eesmärgiga sellised nõuded või vaidlused kohtulikult lahendada. Osapooled loobuvad ÜRO Kaupade Rahvusvahelise Müügi Lepingute Konventsioonist.

23.2 Kõik Adobe vastu esitatavad nõuded tuleb lahendada vastavalt sellele lõikele. Kõik nõuded, mis esitatakse selle lõike vastaselt, tunnistatakse ebakohaselt esitatuteks. Kui Te peaksite esitama nõude selle lõike vastaselt, võib Adobe tagasi nõuda juristitasud ja kulud 1000 dollari ulatuses, juhul kui Adobe on teavitanud Teid kirjalikult ebakohaselt esitatud nõudest ning Te ei ole oma nõuet tagasi võtnud.

23.3 Ilma et see piiraks eespool sätestatu kohaldamist, nõustute, et juhul, kui Teie või teised volitamata isikud omavad juurdepääsu Teenustele või Materjalidele või kasutavad neid Tingimusi rikkudes, taotleb Adobe kohtulikku keeldu (või sellega võrdväärset kiiret juriidilist hüvitist) ükskõik millises jurisdiktsioonis.

24. Muu.

24.1 Ingliskeelne versioon. Käesoleva lepingu selgitamisel või tõlgendamisel kasutatakse ingliskeelset versiooni.

24.2 Adobe teavitamine. Igasugune Tingimusi järgiv teade Adobele tuleb saata aadressil 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attn.: General Counsel.

24.3 Teie teavitamine. Adobe võib Teile edastada teateid, sealhulgas Tingimustesse puutuvad teated, e-posti, tavalise posti, tekstsõnumi, Teenuste siseste postituste või muude mõistlike olemasolevate või edaspidi arendatavate vahendite abil.

24.4 Kogu Leping. Tingimused moodustavad kogu Adobe ja Teie vahelise kokkuleppe, mis puudutab Teie juurdepääsu Teenustele ja Materjalidele või nende kasutamist, ning asendavad kõik eelnevad samateemalised kokkulepped Teie ja Adobe vahel.

24.5 Mitteloovutamise kohustus. Te ei tohi ilma Adobe kirjaliku loata loovutada või muul viisil edasi anda Tingimusi või nende alusel saadud õigusi. Adobe Tingimustest tulenevad õigused on Adobe poolt vabalt edastatavad.

24.6 Eraldatavus. Kui kohus või pädev jurisdiktsioon leiab mingil põhjusel, et mõni Tingimuste säte või osa sellest on jõustamatu, siis jõustatakse seda tingimust maksimaalselt lubatu piires, et viia osapoolte taotlus täide seda tingimust kajastades, ning ülejäänud Tingimused jäävad püsima täies jõus ja tõhususes.

24.7 Õiguste loovutamine. Igasugune Adobe võimetus jõustada või täita Tingimuste sätteid või seonduvat õigust ei tähenda sellest tingimusest või õigusest loobumist.

24.8 Väärnähtusest teatamine. Teatage Tingimuste mis tahes rikkumisest väärnähtuse raporteerimismehhanismi kaudu, mis kuulub vastava Teenuse juurde, kus väidetav rikkumine toimub.

24.9 Teie vastutate ainuisikuliselt selle eest, et tunnete seadusi, mis võivad keelata Teil osaleda Teenustes või kasutada Teenuse mingit osa, ning nende täitmise eest.

Adobe_General_Terms_of_Use-et_EE-20121016_1205

Lisatingimused

Acrobat.com
Adobe Content Server 4
ADOBE® EDGE WEB FONT SERVICES
ADOBE FLASH PLATVORMI TEENUSED
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
CSi teenused
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
Adobe Typekit
DOKUMENDIKESKUS
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Adobe Premiumi funktsioonid Flash Playerile

Õiguslik teave