Adoben yleiset käyttöehdot
 
Päivitetty viimeksi 7.4.2015. Päivitysversio korvaa 18.6.2014 julkaistun version kokonaan.
 
Nämä ehdot koskevat verkkosivuston tai palvelujen, kuten Creative Cloud, (yhdessä ”palvelut”) ja palvelujen osana tarjoamamme ohjelmiston, mukaan lukien kaikki sovellukset, sisältötiedostot (määritellään jäljempänä), ohjelmistokoodit, ohjeistot ja muu niihin liittyvä asiakirja-aineisto (yhdessä ”ohjelmisto”), käyttöä. Käyttämällä palveluja tai ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy nämä ehdot. Jos olet tehnyt kanssamme toisen sopimuksen, joka koskee tiettyjä palveluja tai ohjelmistoa, asianomaisen sopimuksen ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa. Kuten jäljempänä kohdassa 3 tarkemmin todetaan, oikeudet ja omistusoikeus kaikkeen sisältöön, jonka käyttäjä tarjoaa palvelujen avulla, säilyvät käyttäjällä.
 
1. Tämän sopimuksen toimintaperiaate.
 
1.1 Oikeuskäytännön valinta. Jos käyttäjä asuu Pohjois-Amerikassa, hän toimii yhdysvaltalaisen yhtiön, Adobe Systems Incorporatedin kanssa, ja palveluihin ja ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvalloissa sijaitsevan Kalifornian osavaltion lakeja. Jos käyttäjä asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, hän toimii Adobe Systems Software Ireland Limitedin kanssa, ja palveluihin ja ohjelmistoon sovelletaan Irlannin lakeja. Käyttäjällä voi olla myös muita laista johtuvia oikeuksia. Emme pyri rajoittamaan kyseisiä oikeuksia, jos laki sen kieltää.
 
1.2 Käyttöön oikeuttava kelpoisuus. Voit käyttää palveluja vain, jos (a) olet yli 13-vuotias ja (b) voit lain mukaan tehdä sitovan sopimuksen.
 
1.3 Tietosuoja. Tietosuojalausunto osoitteessa http://www.adobe.com/go/privacy_fi koskee kaikkia käyttäjän meille antamia henkilötietoja. Käyttämällä palveluja tai ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy tietosuojalausunnon ehdot.
 
1.4 Käytettävyys. Sivustot, joilla palveluja kuvaillaan, ovat käytettävissä maailmanlaajuisesti, mutta se ei tarkoita, että kaikki palvelut tai palvelujen ominaisuudet olisivat käytettävissä käyttäjän maassa tai että palvelujen välityksellä tarjottava käyttäjien luoma sisältö olisi laillista käyttäjän maassa. Voimme estää tiettyjen palvelujen käytön (tai palvelujen tiettyjen ominaisuuksien tai sisällön käytön) tietyissä maissa. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että palvelujen käyttö on laillista maassa, jossa hän käyttää niitä. Palvelut eivät ole saatavilla kaikilla kielillä.
 
1.5 Lisäehdot. Joitakin palveluja tai ohjelmistoja koskevat myös jäljempänä asetetut lisäehdot (”lisäehdot”). Adoben käyttäjälle toimittamaa sisältöä (kuten ohjelmistoa, ohjelmistokehityspakettia, näytteitä jne.) ei myydä, vaan ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus, johon voidaan soveltaa lisäehtoja. Adobe voi aika ajoin asettaa uusia lisäehtoja. 
1.6 Soveltamisjärjestys. Jos tämän sopimuksen ehdot ja lisäehdot ovat ristiriidassa keskenään, kyseiseen palveluun tai ohjelmistoon sovelletaan lisäehtoja.
 
1.7 Muuttaminen. Voimme muuttaa tai päivittää palveluja, ohjelmistoa tai niiden osia tai ominaisuuksia tai lopettaa ne milloin tahansa joutumatta vastaamaan siitä kenellekään. Pyrimme kuitenkin ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaaksemme muutoksista käyttäjille etukäteen. Annamme käyttäjille myös riittävästi aikaa ladata sisältönsä. Jos lopetamme jonkin palvelun kokonaan, tarjoamme käyttäjälle suhteellisen osuuden mukaisen korvauksen käyttäjän jo maksamasta ja käyttämättä jäävästä palvelusta.
 
2. Palvelun käyttö.
 
2.1 Käyttöoikeus. Voit käyttää palveluja, jos noudatat näitä ehtoja ja sovellettavia lakeja.
 
2.2 Adoben immateriaaliomaisuus. Adobe (ja Adoben lisensoijat) pitävät itsellään kaikki palvelujen ja ohjelmiston omistusoikeudet ja muut oikeudet. Adobe pidättää kaikki oikeudet, joita ei myönnetä näissä ehdoissa.
 
2.3 Tallennus. Jos palveluiden osana tarjotaan tallennustilaa, suosittelemme, että käyttäjä ottaa sisällöstään edelleen säännöllisesti varmuuskopioita. Adobe voi asettaa käyttäjän sisällölle kohtuullisia teknisiä rajoituksia, kuten tiedoston kokoa, tallennustilaa ja käsittelykapasiteettia koskevia rajoituksia sekä muita teknisiä rajoituksia. Adobe voi keskeyttää palvelujen tarjoamisen, kunnes käyttäjä noudattaa tiliinsä liittyvää tallennustilarajoitusta.
 
2.4 Käyttäjän luoma sisältö. Adobe voi isännöidä käyttäjiensä luomaa sisältöä. Käyttäessään Adoben palveluja käyttäjä saattaa löytää sisältöä, joka on hänen mielestään loukkaavaa tai paheksuttavaa. Siinä tapauksessa käyttäjä voi ainoastaan lopettaa asianomaisen sisällön katselun. Jos käytettävissä on Ilmoita-painike, käyttäjä voi myös ilmoittaa Adobelle sisällöstä napsauttamalla kyseistä painiketta.
 
2.5 Sisältötiedostot. ”Sisältötiedostoilla” tarkoitetaan Adoben toimittamia mallitiedostoja, kuten valmiita kuvia tai ääniä. Mikäli asiakirja-aineistossa tai sisältötiedostoihin liittyvissä lisensseissä ei muuta määrätä, käyttäjä voi käyttää, tuoda näyttöön, muokata, jäljentää ja jakaa edelleen kaikkia sisältötiedostoja. Käyttäjä ei kuitenkaan saa levittää sisältötiedostoja erillisinä (toisin sanoen siten, että sisältötiedostot muodostavat levitettävän tuotteen tärkeimmän osan), eikä käyttäjä saa vaatia tavaramerkkioikeuksia sisältötiedostoihin tai sisältötiedostoista johdettuihin tuotoksiin.
 
2.6 Muut käyttöoikeustyypit.
 
(a) NFR-versio. Voimme määritellä ohjelmiston tai palvelut esimerkiksi testi- tai arviointiversioksi tai ei jälleenmyytäväksi versioksi (”NFR-versio”). NFR-version voi asentaa ja sitä voi käyttää vain arviointijaksolla ja vain tarkoituksiin, jotka olemme määritelleet NFR-version tarjoamisen yhteydessä. NFR-versiolla tuotettavaa aineistoa saa käyttää vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 
(b) Ennakkojulkaisuversio. Voimme määritellä ohjelmiston tai palvelut ennakkojulkaisu- tai betaversioksi (”ennakkojulkaisuversio”). Ennakkojulkaisuversio ei vastaa lopullista tuotetta, ja se voi sisältää vikoja, jotka voivat aiheuttaa muun muassa järjestelmäongelmia sekä tietojen häviämistä. Adobe voi päättää olla julkaisematta ennakkojulkaisuversiota kaupalliseen jakeluun. Käyttäjän on lopetettava ennakkojulkaisuversion käyttö viipymättä ja hävitettävä ennakkojulkaisuversion kaikki kopiot, jos Adobe pyytää niin tekemään tai jos Adobe julkaisee ennakkojulkaisuversion kaupallisen version. Jos Adobe tekee käyttäjän kanssa ennakkojulkaisuversiota koskevan erillisen
 
sopimuksen, sen ehdot syrjäyttävät tämän kohdan ennakkojulkaisuversiota koskevat määräykset.
 
(c) Koulutusversio. Jos Adobe määrittelee ohjelmiston tai palvelun tarkoitetuksi koulutuskäyttöön (”koulutusversio”), käyttäjä saa käyttää koulutusversiota vain, jos hän täyttää osoitteessa http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_fi asetetut kelpoisuusvaatimukset. Käyttäjä voi asentaa koulutusversion ja käyttää sitä vain maassa, jossa hänet luokitellaan käyttäjäksi koulutustarkoituksessa. Jos käyttäjä asuu Euroopan talousalueella, edellisen lauseen sanalla ”maa” tarkoitetaan Euroopan talousaluetta.
 
3. Käyttäjän oma sisältö.
 
3.1 Omistusoikeus. Käyttäjän sisällön omistusoikeus ja muut oikeudet pysyvät käyttäjällä. Adobe ei vaadi itselleen käyttäjän sisällön omistusoikeutta.
 
3.2 Käyttäjän oman sisällön lisenssit palvelujen ylläpidon kannalta. Adobe tarvitsee käyttäjältä tiettyjä lisenssejä käyttäjän omaan sisältöön liittyen voidakseen ylläpitää ja tarjota palveluja. Ladatessaan sisältöä palveluihin käyttäjä antaa Adobelle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, kopioida, julkaista, jaella, muuttaa (esim. käyttäjän oman sisällön esittämiseksi paremmin), esittää julkisesti ja kääntää sisältöä tarpeen mukaan käyttäjän toimien perusteella (eli esimerkiksi silloin, kun käyttäjä haluaa tallentaa sisältönsä yksityisesti tai jakaa sitä muille). Tämän lisenssin tarkoituksena on palvelujen ylläpitäminen ja parantaminen.
 
3.3 Adoben käyttö. Adobe ei käytä, katsele tai kuuntele käyttäjän omaa sisältöä paitsi silloin, kun se on kohtuullisen välttämätöntä palvelujen tarjoamiseksi. Palvelujen tarjoamiseksi kohtuullisen välttämättömiä toimia voivat olla muun muassa (näihin rajoittumatta) (a) tukipyyntöihin vastaaminen (b) petoksiin, turvallisuuteen, laittomuuksiin tai tekniikkaan liittyvien ongelmien havaitseminen, estäminen tai muu hallinta ja (c) näiden ehtojen täytäntöönpano.
 
3.4 Käyttäjän oman sisällön jakaminen.
 
(a) Jakaminen. Jotkut palvelut voivat sisältää ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjä voi jakaa omaa sisältöään muille käyttäjille tai julkaista sitä. ”Jakamisella” tarkoitetaan sähköpostin lähettämistä, julkaisemista, lähettämistä, lataamista tai muulla tavalla Adoben tai muiden käyttäjien saataville asettamista palvelujen käytön kautta. Muut käyttäjät voivat käyttää, kopioida, muuttaa tai jakaa edelleen käyttäjän omaa sisältöä monin tavoin. Käyttäjän on harkittava tarkoin, mitä sisältöä hän jakaa tai julkaisee, koska käyttäjä on itse täysin vastuussa jakamastaan sisällöstä.
 
(b) Pääsytaso. Adobe ei valvo tai säätele sitä, mitä muut tekevät käyttäjän sisällöllä. Käyttäjä on vastuussa käyttäjän omalle sisällölle asetettavien rajoitusten määrittämisestä ja asianmukaisen pääsytason asettamisesta käyttäjän omalle sisällölle. Jos käyttäjä ei valitse asianmukaista pääsytasoa omalle sisällölle, järjestelmä saattaa asettaa oletusarvona mahdollisimman laajan pääsytason. Käyttäjän on itse tiedotettava muille käyttäjille, kuinka käyttäjän omaa sisältöä voidaan jakaa, ja muokattava asetusta, joka liittyy käyttäjän oman sisällön pääsytasoon tai jakamiseen.
 
(c) Kommentit. Palvelu voi sallia sisällön kommentoinnin. Kommentit eivät ole anonyymejä, ja muut käyttäjät voivat nähdä ne. Käyttäjä, muut käyttäjät ja Adobe voivat poistaa käyttäjän kommentteja.
 
3.5 Käyttöoikeuden irtisanominen. Käyttäjä voi peruuttaa tämän omaa sisältöään koskevan käyttöoikeuden ja irtisanoa Adoben oikeudet milloin tahansa poistamalla oman sisältönsä palvelusta. Järjestelmä saattaa kuitenkin säilyttää käyttäjän sisällöstä kopioita, jotka ovat tallentuneet säännöllisten varmuuskopioiden tekemisen yhteydessä.
 
3.6 Palaute. Käyttäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Adobelle ideoita, ehdotuksia eikä aloitteita (”palaute”). Jos käyttäjä kuitenkin antaa meille palautetta, antaa hän meille samalla ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, myydä, tarjota myyntiin, tuoda, kopioida, julkaista, jaella ja muuttaa palautetta sekä esittää sitä julkisesti.
 
3.6 Palaute. Käyttäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Adobelle ideoita, ehdotuksia eikä aloitteita (”palaute”). Jos käyttäjä kuitenkin antaa meille palautetta, antaa hän meille samalla ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, myydä, tarjota myyntiin, tuoda, kopioida, julkaista, jaella ja muuttaa palautetta sekä esittää sitä julkisesti.
 
3.7 Käyttäjän oman sisällön myynti. Adobe voi antaa käyttäjälle oikeuden myöntää käyttöoikeus omaan sisältöönsä palvelujen kautta. Jos tämä mahdollisuus on käytettävissä, käyttäjä voi myöntää käyttöoikeuden omaan sisältöönsä Adoben kautta erillisellä sopimuksella tai suoraan muille käyttäjille käyttäjän ja ostajan välisellä sopimuksella.
 
4. Tilitiedot.
 
Käyttäjä on vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta. Jos käyttäjä saa tiedon tilinsä luvattomasta käytöstä, hänen on ilmoitettava siitä asiakastukeen välittömästi. Käyttäjä ei saa (a) jakaa tilitietojaan (paitsi valtuutetulle järjestelmänvalvojalle) eikä (b) käyttää toisen henkilön tiliä. Järjestelmänvalvoja voi käyttää käyttäjän tilitietoja palvelujen käytön ja pääsyn hallintaan.
 
5. Käyttäjän käyttäytyminen.
 
5.1 Vastuullinen käyttö. Adobe-yhteisöjen käyttäjät odottavat usein tietynlaista huomaavaisuutta ja ammattimaisuutta. Palveluja on käytettävä vastuullisesti.
 
5.2 Väärinkäyttö. Palvelujen, ohjelmiston ja palvelujen osana tarjoamamme sisällön väärinkäyttö on kielletty. Käyttäjä ei esimerkiksi saa:
 
(a) kopioida, muuttaa, isännöidä, suoratoistaa, alilisensoida tai jälleenmyydä palveluja, ohjelmistoa tai sisältöä;
 
(b) antaa muiden käyttää palveluja, ohjelmistoa tai sisältöä omilla tilitiedoillaan;
 
(c) käyttää palvelujen sisältämää sisältöä tai ohjelmistoa minkäänlaisen tietokannan luomiseen;
 
(d) käyttää tai yrittää käyttää palveluja muuten kuin Adoben toimittaman tai valtuuttaman liittymän kautta;
 
(e) kiertää mitään palvelujen tiettyjen käyttöjen estämiseksi asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia;
 
(f) jakaa sisältöä tai toimia tavalla, joka loukkaa jonkun immateriaalioikeuksia (”Immateriaalioikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia, moraalisia oikeuksia, tavaramerkkejä, mallisuojia, patentteja, liikesalaisuuksia, vilpillistä kilpailua, oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen sekä mitä tahansa muuta omistusoikeutta.);
 
(g) lähettää tai jakaa mitään sisältöä, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, luvatonta, rikkomusperäistä, halventavaa, kunniaa loukkaavaa, mautonta, rivoa, rienaavaa, toisen tietosuojaa loukkaavaa tai vihamielistä; 
 
(h) esiintyä muuna henkilönä tai yhteisönä tai väärentää tai muuten vääristellä käyttäjän sidosta johonkin henkilöön tai yhteisöön;
 
(i) yrittää estää, vahingoittaa tai tuhota palveluja, ohjelmistoja tai laitteita;
 
(j) häiritä, haitata tai estää sitä, että joku muu käyttäjä käyttää palveluja (muita varjostamalla, pelottelemalla tai ahdistelemalla, yllyttämällä muita väkivallan käyttöön tai vahingoittamalla alaikäisiä);
 
(k) osallistua ketjukirjeisiin, roskaposteihin, pyramidihuijauksiin tai muihin ei-toivottuihin viesteihin;
 
(l) mainostaa palvelujen avulla muita tuotteita tai palveluja;
 
(m) käyttää tiedon rikastusta tai vastaavia tiedon keräys- ja erottelumenetelmiä palvelujen yhteydessä;
 
(n) rikkoa sovellettavia lakeja.
 
6. Maksut.
 
6.1 Verot ja kolmansien osapuolten maksut. Käyttäjän on maksettava soveltuvat verot ja mahdolliset soveltuvat kolmansien osapuolten maksut (mukaan lukien esimerkiksi puhelinmaksut, mobiililaitemaksut, Internet-maksut, datansiirtomaksut, luottokorttimaksut, valuutanvaihtomaksut). Adobe ei vastaa kyseisistä maksuista. Adobe voi ryhtyä toimiin maksamattomien maksujen perimiseksi. Käyttäjä vastaa kaikista perintään liittyvistä kustannuksista ja kuluista.
 
6.2 Luottokorttitiedot. Jos käyttäjä ei ilmoita meille maksutapansa muutoksista, voimme palvelun keskeytymisen estämiseksi osallistua käyttäjän luottokorttiyhtiön tarjoamiin ohjelmiin pyrkiessämme päivittämään maksutiedot, ja käyttäjä antaa meille luvan jatkaa tilinsä veloittamista näin saamiemme päivitettyjen tietojen avulla.
 
7. Käyttäjän vakuutus ja korvausvelvollisuus.
 
7.1 Vakuutus. Lataamalla sisältöä palveluihin käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on (a) kaikki tarvittavat sisällön käyttöä ja jakamista koskevat oikeudet ja luvat ja (b) oikeudet, joita vaaditaan lupien antamiseen näissä ehdoissa.
 
7.2 Korvausvelvollisuus. Käyttäjän on suojattava Adobea ja sen tytäryhtiöitä, sidosryhmiä, virkailijoita, edustajia, työntekijöitä, kumppaneita ja lisenssinantajia korvausvaatimuksilta, vaatimuksilta, tappioilta tai vahingoilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat käyttäjän sisällöstä, palvelujen tai ohjelmiston käytöstä tai näiden ehtojen noudattamatta jättämisestä tai niihin liittyen.
 
8. Takuita koskevat vastuuvapauslausekkeet.
 
8.1 Ellei lisäehdoissa muuta määrätä, palvelut ja ohjelmisto toimitetaan SELLAISINAAN. Lain sallimissa enimmäisrajoissa kieltäydymme kaikista nimenomaisista tai oletetuista takuista, mukaan lukien oletetut takuut, jotka koskevat oikeuksien loukkaamattomuutta, soveltuvuutta kaupankäyntiin ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Emme tee sitoumuksia palveluissa tarjottavasta sisällöstä. Emme myöskään anna mitään takuuta siitä, että (a) palvelut tai ohjelmisto täyttävät käyttäjän vaatimukset tai että ne ovat jatkuvasti saatavilla, keskeytyksettömiä, oikea-aikaisia, suojattuja tai virheettömiä, (b) palvelujen tai ohjelmiston käytöstä mahdollisesti saatavat tulokset ovat tehokkaita, paikkansapitäviä tai luotettavia, (c) palvelujen tai ohjelmiston laatu vastaa käyttäjän odotuksia ja että (d) palvelujen tai ohjelmiston mahdolliset virheet tai puutteet korjataan.
 
8.2 Adobe nimenomaisesti kieltäytyy kaikesta vastuusta toimien osalta, jotka ovat seurausta siitä, että käyttäjä käyttää palveluja tai ohjelmistoa. Käyttäjä voi käyttää palveluja tai ohjelmistoa oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan, ja hän on yksin vastuussa kaikista tietokonejärjestelmänsä vahingoista tai tietojen menetyksestä, jotka aiheutuvat palvelujen tai ohjelmiston käytöstä.
 
9. Vastuunrajoitus.
 
9.1 Ellei lisäehdoissa määrätä toisin, Adobe ei ole vastuussa käyttäjälle tai kenellekään toiselle mistään (a) käytön, tietojen, liikearvon tai tulojen menetyksestä, riippumatta siitä, ovatko ne ennakoitavissa eikä (b) erityisistä, satunnaisista, välillisistä, seurannaisista tai rangaistusluontoisista vahingoista (vaikka Adobea olisi varoitettu kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta), mukaan lukien vahingot, (x) jotka aiheutuvat käytön, tietojen tai tulojen menetyksistä, riippumatta siitä, olivatko ne ennakoitavissa, (y) jotka perustuvat vastuuteoriaan, mukaan lukien sopimus- tai takuurikkomus, huolimattomuus tai muu luvaton toimenpide tai (z) jotka johtuvat jostain toisesta vaatimuksesta, joka on seurausta palvelujen tai ohjelmiston käytöstä käyttäjän toimesta, tai joka liittyy siihen. Näiden ehtojen mikään kohta ei rajoita tai sulje pois Adoben vastuuta sen (tai sen työntekijöiden) törkeän huolimattomuuden tai tahallisen väärinkäytöksen yhteydessä eikä kuoleman tai henkilövahingon yhteydessä.
 
9.2 Adoben näistä ehdoista johtuva tai näihin ehtoihin liittyvä kokonaisvastuu on enintään 100 Yhdysvaltain dollaria tai käyttäjän palvelun ja ohjelmiston käyttöoikeudesta velvoitteen aiheuttavaa tapausta edeltävien kolmen kuukauden jakson aikana maksama kokonaissumma sen mukaan kumpi on suurempi. Tämä rajoitus on voimassa, vaikka Adobelle on ilmoitettu summan ylittävän velvoitteen mahdollisuudesta ja huolimatta rajallisen vahingonkorvauksen olennaisen tarkoituksen mahdollisesta puutteellisuudesta.
 
9.3 Tässä kohdassa 9 mainitut rajoitukset ja poissulkemiset ovat voimassa lain sallimassa laajuudessa.
 
10. Irtisanominen.
 
10.1 Käyttäjän tekemä irtisanominen. Käyttäjä voi lopettaa palvelujen käytön milloin tahansa. Käyttäjän tilin irtisanominen ei vapauta käyttäjää velvollisuudesta maksaa maksamattomia maksuja.
 
10.2 Adoben tekemä irtisanominen. Jos Adobe irtisanoo nämä ehdot jostain muusta kuin aiheellisesta syystä, Adobe pyrkii ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen siitä käyttäjälle vähintään 30 päivää ennen irtisanomista Adobelle rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja antaa ohjeet käyttäjän oman sisällön talteen ottamiseksi. Ellei lisäehdoissa toisin määrätä, Adobe voi irtisanoa nämä Adoben ja käyttäjän väliset ehdot (ja käyttäjän oikeuden käyttää palveluja ja ohjelmistoa) milloin tahansa, jos:
 
(a) käyttäjä rikkoo jotakin näiden ehtojen kohtaa (tai käyttäjä toimii tavalla, joka osoittaa selvästi, että käyttäjä ei aio noudattaa tai ei kykene noudattamaan näitä ehtoja);
 
(b) käyttäjä ei suorita ohjelmistosta tai palveluista mahdollisesti perittäviä maksuja ajoissa;
 
(c) laki vaatii Adobea irtisanomaan sopimuksen (esimerkiksi jos palvelujen tai ohjelmiston toimittaminen käyttäjälle on laitonta tai muuttuu laittomaksi);
 
(d) Adobe päättää lopettaa palvelujen tai ohjelmiston toimittamisen kokonaan tai osittain (esimerkiksi silloin, jos palvelujen toimittamisen jatkaminen käyttäjän asuinpaikassa muuttuu epätarkoituksenmukaiseksi lainmuutoksen vuoksi);
 
(e) käyttäjän maksuton tili on ollut pitkään käyttämättömänä.
 
10.3 Ryhmän valvojan tekemä irtisanominen. Palvelun (esimerkiksi ”Creative Cloud tiimikäyttöön”) ryhmän valvojat voivat lakkauttaa käyttäjän pääsyn palveluun milloin tahansa. Jos käyttäjän ryhmän valvoja lakkauttaa käyttäjän pääsyn palveluun, käyttäjä ei voi enää käyttää sisältöä, jonka hän tai muut ryhmän käyttäjät ovat jakaneet kyseisen palvelun jaetussa työtilassa.
 
10.4 Voimaan jääminen. Näiden ehtojen irtisanomisesta tai päättymisestä huolimatta käyttäjän mahdollisesti myöntämät pysyvät käyttöoikeudet, käyttäjän vahingonkorvausvelvoitteet, Adoben vastuuvapauslausekkeet tai vastuurajoitukset sekä näissä ehdoissa asetetut riita-asioiden ratkaisua koskevat määräykset jäävät voimaan. Palvelujen voimassaoloajan kuluttua umpeen osa ohjelmistosta tai koko ohjelmisto voi lakata toimimasta ilman ennakkovaroitusta.
 
11. Tutkimukset.
 
11.1 Seulonta. Adobe ei tarkasta kaikkea palveluihin ladattua sisältöä, mutta voimme hyödyntää käytettävissä olevaa tekniikkaa tai prosesseja, joilla sisällöstä seulotaan tietynlaista laitonta aineistoa (esimerkiksi lapsipornografiaa) tai muuta epäasiallista sisältöä tai toimintaa (esimerkiksi toimintamalleja, jotka viittaavat roskapostiin tai tietojen kalasteluun, tai avainsanoja, jotka viittaavat muualla kuin aikuisten seinällä julkaistuun aikuisille suunnattuun sisältöön).
 
11.2 Tietojen luovuttaminen. Adobe voi käyttää tai luovuttaa käyttäjää tai käyttäjän palvelujen käyttöä koskevia tietoja, (a) jos laki sitä edellyttää (esimerkiksi silloin, jos saamme lainmukaisen haasteen tai etsintäluvan), (b) jotta voimme vastata asiakastukipyyntöihisi tai (c) jos katsomme, että se on välttämätöntä Adoben, Adoben käyttäjien tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.
 
12. Viennin valvontaa koskevat lait.
 
Ohjelmistoa, palveluja, sisältöä sekä ohjelmiston, palvelujen ja sisällön käyttöä koskevat Yhdysvalloissa säädetyt ja kansainväliset lait, rajoitukset ja määräykset, joilla mahdollisesti säädellään ohjelmiston, palvelujen ja sisällön tuontia, vientiä ja käyttöä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia lakeja, rajoituksia ja määräyksiä.
 
13. Riita-asioiden ratkaiseminen.
 
13.1 Riidanratkaisumenettely. Käyttäjä sitoutuu pyrkimykseen ratkaista mahdolliset ongelmat ja riita-asiat ensin epämuodollisesti ottamalla yhteyttä meihin. Jos riita-asia ei ratkea 30 päivän kuluessa, käyttäjän tai Adoben tulee ratkaista näihin ehtoihin, palveluihin tai ohjelmistoon liittyvät vaatimukset lopullisella tai sitovalla välimiestuomiolla, lukuun ottamatta käyttäjän mahdollisuutta vaatimusten esittämiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, jos käyttäjän vaatimukset soveltuvat tällaiseen menettelyyn.
 
13.2 Säännöt. Jos käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, välimiesmenettelyä hallinnoi JAMS-säätiö Santa Claran piirikunnan tuomioistuimessa Kaliforniassa JAMS-säätiön välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) mukaisesti. Jos käyttäjä asuu Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Manner-Kiinassa, Hongkongin erityishallintoalueella, Macaon erityishallintoalueella, Taiwanissa (Kiinan tasavalta), Korean tasavallassa, Intiassa, Sri Lankassa, Bangladeshissa, Nepalissa tai muussa ASEANin jäsenvaltiossa, välimiesmenettelyä hallinnoi Singaporen kansainvälinen välityslautakunta (Singapore International Arbitration Center, SIAC) Singaporessa välimiesmenettelyä koskevien sääntöjensä mukaisesti, joiden katsotaan esitetyn viittauksin tässä kohdassa. Muussa tapauksessa välimiesmenettelyä hallinnoi London Court of International Arbitration -tuomioistuin (LCIA) Lontoossa LCIA:n välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Riita-asiaa käsittelee vain yksi Adoben ja käyttäjän yhteisesti valitsema välimies. Välimiesmenettely suoritetaan englannin kielellä, mutta mahdolliset todistajat, joiden äidinkieli ei ole englanti, voivat antaa todistuksensa omalla äidinkielellään, ja kyseinen todistus käännetään simultaanitulkkauksena englanniksi (todistajan kuulemista esittävän osapuolen kustannuksella). Välimiesoikeuden antama tuomio on täytäntöönpanokelpoinen missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, joka kuuluu osapuolten lainkäyttövaltaan. 
 
13.3 Ei ryhmäkanteita. Käyttäjä voi ratkaista riita-asioita Adoben kanssa ainoastaan yksittäin eikä voi esittää vaatimusta ryhmäkanteen, joukkokanteen tai edustajakanteen kantajana tai jäsenenä.
 
13.4 Kieltomääräykset. Edellä mainitusta huolimatta käyttäjän tai muiden henkilöiden valtuuttamattoman pääsyn tai käytön yhteydessä liittyen palveluihin tai sisältöön näitä ehtoja rikkomalla, käyttäjä hyväksyy Adoben oikeuden hakea kieltäviä vastatoimia (tai vastaavan tyyppistä laillista hätäapua) mistä tahansa oikeuspaikasta.
 
14. Käyttöoikeuksien noudattaminen.
 
Jos käyttäjänä on liikeyritys, yhtiö tai organisaatio, Adobella on oikeus nimittää (seitsemän päivän ennakkoilmoituksella, ei kuitenkaan useammin kuin 12 kuukauden välein) oma työntekijänsä tai riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja, jota sitoo salassapitovelvoite, tarkastamaan (joko manuaalisesti tai sähköisesti, tai molemmilla tavoilla) käyttäjän tallenteet, järjestelmät ja tilat varmistaakseen, että kaikki ohjelmistot tai palvelut on asennettu ja niitä käytetään Adoben käyttäjälle antamien voimassaolevien käyttöoikeuksien mukaisesti. Lisäksi käyttäjän on annettava Adobelle kaikki Adoben pyytämät tallenteet ja tiedot 30 päivän kuluessa Adoben pyynnöstä, millä varmistetaan, että ohjelmistojen ja palvelujen asennus ja käyttö on Adoben antamien voimassa olevien käyttöoikeuksien mukaista. Jos tarkastuksessa todetaan, että ohjelmiston tai palvelujen käyttöoikeudet eivät riitä, käyttäjä hankkii välittömästi tarpeelliset käyttöoikeudet, tilaukset ja soveltuvat huolto- ja tukisopimukset. Jos maksamattomien maksujen määrä on yli 5 % maksettavien käyttöoikeusmaksujen arvosta, käyttäjän on maksettava myös Adobelle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.
 
15. Muuttaminen.
 
Adobe voi muuttaa näitä ehtoja tai palveluihin tai ohjelmistoon sovellettavia mahdollisia lisäehtoja esimerkiksi saattaakseen ne vastaamaan lakimuutoksia tai palveluihin tai ohjelmistoon tehtyjä muutoksia. Käyttäjän tulee lukea ehdot säännöllisesti. Julkaisemme näiden ehtojen muuttamista koskevan ilmoituksen tällä sivustolla. Julkaisemme lisäehtojen muuttamista koskevan ilmoituksen vastaavien palvelujen tai vastaavan ohjelmiston yhteydessä. Jatkamalla palvelujen tai ohjelmiston käyttöä muutosten tultua voimaan käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.
 
16. Muut asiat.
 
16.1 Englanninkielinen versio. Näiden ehtojen tulkinnassa käytetään ehtojen englanninkielistä versiota.
 
16.2 Ilmoitus Adobelle. Ilmoitukset voi lähettää Adobelle seuraavaan osoitteeseen: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 951102704, Attention: General Counsel.
 
16.3 Ilmoitus käyttäjälle. Adobe voi toimittaa ilmoitukset käyttäjälle sähköpostitse, postitse, postituksina palveluissa tai muulla lain mukaan hyväksyttävällä tavalla.
 
16.4 Koko sopimus. Nämä ehdot muodostavat Adoben ja käyttäjän välisen koko sopimuksen palvelujen ja ohjelmiston käyttöä koskien, ja se syrjäyttää kaikki aiemmat palveluja koskevat käyttäjän ja Adoben väliset sopimukset.
 
16.5 Luovuttamattomuus. Käyttäjä ei saa luovuttaa tai muutenkaan siirtää näitä ehtoja tai näistä ehdoista johtuvia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaan tai osittain ilman Adoben kirjallista lupaa. Adobe voi siirtää näistä ehdoista johtuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle.
 
16.6 Ehtojen kumoamattomuus. Jos jokin ehto on täytäntöönpanokelvoton, kyseisen ehdon täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin ehtoihin
 
16.7 Ei tarkoita luopumista. Jos Adobe ei toimeenpane tai toteuta jotain näistä ehdoista, se ei tarkoita kyseisen kohdan määräyksestä luopumista.
 
17. DMCA.
 
Adobe noudattaa muiden immateriaalioikeuksia ja odottaa käyttäjiensä toimivan samalla tavalla. Adobe reagoi selkeisiin tekijänoikeuksien rikkomista koskeviin ilmoituksiin, jotka kuuluvat Digital Millennium Copyright Act -lain (DMCA) soveltamisalaan. Lisätietoa Adoben immateriaalioikeuksiin liittyvistä periaatteista ja käytännöstä on osoitteessa: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-fi_FI-20150407_2200