Bendrosios „Adobe“ naudojimo sąlygos
 
Paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. balandžio 7 d. kovo 16 d. Visiškai pakeičia 2014 m. birželio 18 d. versiją.
 
Šios sąlygos reglamentuoja naudojimąsi tinklalapiu ar tokiomis paslaugomis kaip „Creative Cloud“ (bendrai vadinamomis Paslaugomis) bei programine įranga, kurią pridedame kaip Paslaugų dalį, įskaitant bet kokias programas, Turinio rinkmenas (toliau apibrėžtas), rašmenis, instrukcijų rinkinius ir susijusius dokumentus (bendrai vadinamus Programine įranga). Naudodamiesi šiomis Paslaugomis arba Programine įranga, sutinkate su šiomis sąlygomis. Jeigu sudarėme kitą sutartį dėl konkrečių Paslaugų arba Programinės įrangos, tokios sutarties sąlygos viršesnės tais atvejais, kai kyla prieštaravimų tarp šių sąlygų. Kaip aprašyta toliau pateiktame 3 skyriuje, išlaikote visas nuosavybės teises į turinį, kurį suteikiate naudodamiesi Paslaugomis.
 
1. Kaip veikia ši Sutartis.
 
1.1 Teisės pasirinkimas. Jeigu gyvenate Šiaurės Amerikoje ir sudarėte sutartį su Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigta įmone „Adobe Systems Incorporated“, Paslaugų ir Programinės įrangos naudojimą reglamentuoja Kalifornijos valstijos (JAV) įstatymai. Jeigu gyvenate ne Šiaurės Amerikoje ir sudarėte sutartį su „Adobe Systems Software Ireland Limited“, Paslaugų ir Programinės įrangos naudojimą reglamentuoja Airijos įstatymai. Pagal įstatymus jums gali būti suteiktos papildomos teisės. Nesiekiame apriboti šių teisių tiek, kiek draudžia įstatymai.
 
1.2 Tinkamumas. Galite naudotis paslaugomis, jeigu jums (a) daugiau kaip 13 metų ir (b) pagal įstatymus galite sudaryti privalomąją sutartį.
 
1.3 Privatumas. Privatumo politika, pateikta http://www.adobe.com/go/privacy_lt, reglamentuoja bet kokią asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate. Naudodamiesi Paslaugomis arba Programine įranga, sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.
 
1.4 Prieinamumas. Puslapius, kuriuose būtų aprašytos Paslaugos, galima atsidaryti įvairiose pasaulio šalyse, tačiau tai nereiškia, kad visos Paslaugos ar paslaugų funkcijos gali būti prieinamos jūsų šalyje ar kad vartotojo sukurtas turinys, kuriuo galima naudotis per Paslaugas, yra teisėtas jūsų šalyje. Tam tikrose šalyse galime užblokuoti prieigą prie tam tikrų Paslaugų (paslaugų funkcijų ar turinio). Jūs privalote užtikrinti, kad naudojimasis Paslaugomis būtų teisėtas ten, kur jomis naudojatės. Paslaugos neteikiamos visomis kalbomis.
 
1.5 Papildomos sąlygos. Kai kurioms Paslaugoms ar Programinei įrangai taip pat taikomos toliau nurodytos papildomos sąlygos (Papildomos sąlygos). Bet kuriam turiniui, kurio licenciją jums suteikiame, o neparduodame (tokiam kaip Programinė įranga, PĮPPK, pavyzdžiai ir kt.), gali būti taikomos Papildomos sąlygos. Kartais gali būti pridedamos naujos Papildomos sąlygos. 
1.6 Viršenybės principas. Jeigu kyla prieštaravimų tarp šios Sutarties sąlygų ir Papildomų sąlygų, viršenybę turi Papildomos sąlygos, susijusios su tokia Paslauga ar Programine įranga.
 
1.7 Keitimas. Bet kuriuo metu galime keisti Paslaugas, Programinę įrangą arba bet kurią jų dalį ar funkcijas, arba nebeteikti Paslaugų, Programinės įrangos arba bet kurios jų dalies ar funkcijų neįsipareigodami jums arba kam nors kitam. Tačiau prieš keisdami, imsimės tinkamų priemonių, kad jus informuotume. Taip pat suteiksime pakankamai laiko atsisiųsti savo turinį. Jeigu nutraukiame visos Paslaugos teikimą, grąžinsime „pro rata“ sumą už Paslaugą, kuria nesinaudojote ir už kurią galėjote būti iš anksto sumokėję.
 
2. Paslaugos naudojimas.
 
2.1 Licencija. Jeigu laikysitės šių sąlygų ir įstatymų, galėsite prisijungti prie šių Paslaugų ir jomis naudotis.
 
2.2 IntelektinėAdobenuosavybė. Mes (ir mūsų licencijų išdavėjai) esame vieninteliai visų teisių, nuosavybės teisių ir turtinių teisių į Paslaugas ir Programinę įrangą savininkai. Pasiliekame visas teises, nesuteikiamas pagal šias sąlygas.
 
2.3 Saugojimas. Jeigu Paslaugos apima saugojimo funkciją, rekomenduojame reguliariai daryti atsarginę savo turinio kopiją. Galime nustatyti pagrįstą techninį jūsų turinio apribojimą, pvz., rinkmenos dydžio, saugojimo atminties, duomenų tvarkymo pajėgumo ir kitus techninius apribojimus. Galime laikinai neleisti naudotis Paslaugomis tol, kol saugojimo atmintį sumažinsite iki nustatytos ribos, taikomos jūsų paskyrai.
 
2.4 Vartotojo sukurtas turinys. Galime talpinti mūsų vartotojų sukurtą turinį. Jeigu naudojatės mūsų Paslaugomis, galite rasti turinį, kuris, jūsų nuomone, yra įžeidžiantis ar trikdantis. Vienintelė priemonė būtų paprasčiausiai neskaityti tokio turinio. Jeigu įmanoma, taip pat galite paspausti mygtuką „Pranešti“, kad galėtumėte mus informuoti apie tokį turinį.
 
2.5 Turinio rinkmenos. Turinio rinkmenos reiškia „Adobe“ teikiamus rinkmenų pavyzdžius, tokius kaip atvaizdai ar garsai. Jeigu dokumentuose ar konkrečioje licencijoje, susijusioje su Turinio rinkmena, nenurodyta kitaip, galite naudoti, rodyti, keisti, atgaminti ir platinti visas Turinio rinkmenas. Tačiau Turinio rinkmenas draudžiama platinti atskirai (t. y. tais atvejais, kai Rinkmenos failai sudaro pagrindinę platinamo produkto vertę) ir jūs negalite reikšti jokių teisių į Turinio rinkmenų prekių ženklus arba jais sukurtus darbus.
 
2.6 Kitų tipų licencijos.
 
(a) NFR versija. Programinę įrangą ar Paslaugas galime apibrėžti kaip „bandomąsias“, „laikinąsias“, „ne perparduoti skirtas“ arba kitaip (NFR versija). NFR versiją įdiegti ir naudoti galite tik tuo laikotarpiu ir tais tikslais, kuriuos nurodėme jums pateikdami NFR versiją. Medžiagą, kurią sukūrėte naudodami NFR versiją, galite naudoti tik nekomerciniais tikslais.
 
(b) Išankstinė versija. Programinę įrangą ar Paslaugas galime apibrėžti kaip išankstinę ar beta versiją (Išankstinė versija). Išankstinė versija nėra galutinis produktas, todėl joje gali būti klaidų, dėl kurių gali sutrikti sistemos darbas, atsirasti kitų sutrikimų ir gali būti prarasti duomenys. Galime nuspręsti neparduoti Išankstinės versijos. Turite nedelsdami nenaudoti Išankstinės versijos ir sunaikinti visas Išankstinės versijos kopijas, jeigu to paprašysime arba jeigu išleisime parduodamą Išankstinę versiją. Bet kokia atskira sutartis, kurią su jumis sudarome dėl Išankstinės versijos, pakeičia šį skyrių.
 
(c) Mokomoji versija. Jeigu Programinę įrangą ar Paslaugas apibrėžiame kaip skirtą naudoti mokymų vartotojams (Mokomoji versija), galite naudoti Mokomąją versiją tik tuo atveju, jeigu atitinkate tinkamumo reikalavimus, nurodytus http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_lt. Galite įdiegti ir naudoti Mokomąją versiją tik toje šalyje, kurioje jūs esate kvalifikuotas mokymų vartotojas. Jeigu gyvenate Europos ekonominėje erdvėje, prieš tai sakinyje nurodytas žodis „šalis“ reiškia Europos ekonominę erdvę.
 
3. Jūsų turinys.
 
3.1 Nuosavybė. Jums priklauso visos jūsų turinio nuosavybės teisės. Mums nepriklauso jūsų turinio nuosavybės teisės.
 
3.2 Su jūsų turiniu susijusios licencijos, kad galima būtų naudotis Paslaugomis. Galime prašyti su jūsų turiniu susijusių licencijų, norėdami leisti naudotis Paslaugomis. Kai įkeliate turinį į Paslaugas, suteikiate mums neišskirtinę, visuotinę, neapmokestinamą, sublicencijuojamą ir perleidžiamą licenciją naudoti, atgaminti, skelbti, platinti ir keisti (pavyzdžiui, siekiant geriau atskleisti jūsų turinį), viešai atlikti ir prireikus versti turinį kaip atsaką į su vartotojais susijusius veiksmus (pavyzdžiui, kai jūs nusprendžiate saugoti savo turinį arba jį bendrinti su kitais). Licencija skirta tik naudotis Paslaugomis ir gerinti jų kokybę.
 
3.3 Mūsų prieiga. Neketiname gauti, peržiūrėti ar klausytis jūsų turinio, išskyrus atvejus, kai to pagrįstai reikia teikti Paslaugas. Veiksmai, kurių būtina imtis, siekiant teikti Paslaugas, gali būti (tačiau tuo neapsiribojant): (a) atsakyti į pagalbos užklausas; (b) aptikti, užkirsti kelią arba kitaip reaguoti į apgaulę, saugumo, neteisėtas ar technines problemas ir (c) vykdyti šias sąlygas.
 
3.4 Jūsų turinio bendrinimas.
 
(a) Bendrinimas. Kai kurios Paslaugos gali apimti funkcijas, skirtas Bendrinti jūsų turinį su kitais vartotojais arba skelbti jį viešai. „Bendrinti“ reiškia siųsti el. paštu, paštu, perduoti, įkelti arba padaryti prieinamą (mums ar kitiems vartotojams) naudojantis Paslaugomis. Kiti vartotojai gali naudoti, keisti arba dar kartą įvairiais būdais bendrinti jūsų turinį. Atidžiai apsvarstykite, kokį turinį Bendrinate arba viešai skelbiate, nes jūs atsakote už visą turinį, kurį Bendrinate.
 
(b) Prieigos lygis. Nestebime ir nekontroliuojame, ką kiti daro su jūsų turiniu. Jūs privalote nustatyti jūsų turiniui taikomus apribojimus ir atitinkamą prieigos prie jūsų turinio lygį. Jeigu nepasirinksite prieigos prie savo turinio lygio, sistemoje gali būti nustatytos mažiausiai ribojančios šio turinio prieigą nuostatos. Jūs privalote informuoti kitus vartotojus, kaip galima bendrinti jūsų turinį ir keisti nuostatas, susijusias su prieiga prie jūsų turinio ir jo bendrinimu.
 
(c) Komentarai. Teikiant Paslaugas jums gali būti leidžiama komentuoti turinį. Komentarai nėra anonimiški ir juos gali peržiūrėti kiti vartotojai. Galite ištrinti savo komentarus, taip pat juos gali ištrinti kiti vartotojai arba mes.
 
3.5 Licencijos nutraukimas. Galite atšaukti šią naudojimosi jūsų turiniu licenciją ir panaikinti mūsų teises bet kuriuo metu, pašalindami savo turinį iš Paslaugos. Tačiau gali išlikti kai kurios jūsų turinio kopijos, padarytos kasdien saugant atsargines kopijas.
 
3.6 Atsiliepimai. Neprivalote teikti mums idėjų, patarimų ar pasiūlymų (Atsiliepimai). Tačiau, jeigu pateiksite mums savo Atsiliepimą, suteiksite neišimtinę, visuotinę ir neapmokestinamą licenciją, kuri yra sublicencijuojama ir perduodama, siekiant naudoti, atkurti, skelbti, platinti, keisti ir viešai rodyti Atsiliepimą.
 
3.7 Jūsų turinio pardavimas. Mes galime leisti jums išduoti jūsų turinio licencijas kitiems vartotojams naudojantis mūsų Paslaugomis. Esant galimybei, jūs galite pasirinkti išduoti jūsų turinio licencijas naudojantis mūsų paslaugomis sudarant atskirą sutartį arba tiesiogiai kitiems naudotojams, sudarant sutartį tarp jūsų ir pirkėjo.
 
4. Paskyros informacija.
 
Jūs atsakote už visą veiklą, kurią vykdote naudodami savo paskyrą. Jeigu sužinote, kad kas nors neteisėtai naudojasi jūsų paskyra, nedelsdami informuokite Pagalbos klientams skyrių. Jūs neturėtumėte (a) Bendrinti savo paskyros informacijos (išskyrus su leidimą turinčiu paskyros administratoriumi) arba (b) naudotis kito asmens paskyra. Jūsų paskyros administratorius gali naudoti jūsų paskyros informaciją, kad sutvarkytų naudojimo ir prieigos prie Paslaugų funkcijas.
 
5. Vartotojo elgesys.
 
5.1 Atsakingas naudojimas. „Adobe“ bendruomenes paprastai sudaro vartotojai, kurie tikisi tam tikro lygio pagarbos ir profesionalumo. Todėl turite atsakingai naudotis Paslaugomis.
 
5.2 Netinkamas naudojimas. Draudžiama netinkamai naudoti Paslaugas, Programinę įrangą ar turinį, kuris sudaro mūsų teikiamų Paslaugų dalį. Pavyzdžiui, negalite:
 
(a) kopijuoti, keisti, pasisavinti, sublicencijuoti ar perparduoti Paslaugas, Programinę įrangą ar turinį;
 
(b) suteikti galimybę ar leisti kitiems naudoti Paslaugą, Programinę įrangą ar turinį naudojantis jūsų paskyros informacija;
 
(c) naudoti turinį ar Programinę įrangą, sudarančią Paslaugų dalį, kurti bet kokio tipo duomenų bazę;
 
(d) prisijungti ar siekti prisijungti prie Paslaugų bet kokiomis priemonėmis, o ne mūsų suteikiama ar leidžiama sąsaja;
 
(e) nepaisyti prieigos ar naudojimosi apribojimų, kurie taikomi, kad nebūtų naudojamasi tam tikromis Paslaugomis;
 
(f) bendrinti turinį arba elgtis taip, kad būtų pažeistos asmens Intelektinės nuosavybės teisės („Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia autorių teisių, moralinių teisių, prekių ženklų, prekių išorinio vaizdo, patentų, komercinės paslapties, nesąžiningos konkurencijos, teisės į privatumą, teisės į viešumą ir kitų nuosavybės teisių apsaugą);
 
(g) siųsti ar bendrinti bet kokį turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, grasinamojo, įžeidžiamojo pobūdžio, užtraukiantis deliktinę atsakomybę, šmeižikiškas, pažeidžiantis garbę ir orumą, vulgarus, gašlus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžiantis kito asmens privatumą ar skatinantis neapykantą;
 
(h) apsimesti kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, melagingai nurodyti arba kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;
 
(i) siekti išjungti, pažeisti ar sunaikinti Paslaugas, programinę ar aparatinę įrangą;
 
(j) kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam vartotojui naudotis Paslaugomis (pavyzdžiui, persekioti, bauginti arba priekabiauti prie kitų, skatinti kitus smurtauti ar kitais būdais pakenkti nepilnamečiams); 
 
(k) siųsti grandininius, nepageidaujamus laiškus, piramidines schemas, brukalus ar kitus neužsakytus pranešimus;
 
(l) reklamuoti produktus ar paslaugas per Paslaugas, išskyrus, kai tam gaunate mūsų specialų leidimą;
 
(m) naudoti duomenų išgavimo metodus ar panašius duomenų rinkimo ir gavimo metodus, susijusius su Paslaugomis; arba
 
(n) pažeisti taikomus įstatymus.
 
6. Mokesčiai.
 
6.1 Trečiųjų šalių mokesčiai. Privalote sumokėti taikomus mokesčius ir mokesčius trečiajai šaliai (pavyzdžiui, telefono abonento mokesčius, mokesčius mobiliųjų telefonų bendrovėms, IPT mokesčius, mokesčius už duomenų planą, kredito kortelių ir užsienio valiutos keitimo mokesčius). Neatsakome už šiuos mokesčius. Galime imtis veiksmų surinkti mokesčius, kurių mums nesumokėjote. Jūs atsakote už su mokesčių surinkimu susijusias išlaidas.
 
6.2 Kredito kortelės informacija. Jeigu mums nepranešite apie savo mokėjimo metodo pakeitimus, siekdami išvengti paslaugų pertraukimo, mes galime dalyvauti jūsų kortelės teikėjo palaikomose programose, kad pamėgintume atnaujinti jūsų mokėjimo informaciją; ir jūs suteikiate mums teisę išrašyti jums sąskaitą naudojantis gautąja atnaujinta informacija.
 
7. Jūsų garantija ir įsipareigojimai atlyginti žalą.
 
7.1 Garantija. Jeigu keliate savo turinį į Paslaugas, sutinkate, kad privalote turėti: (a) visas būtinas licencijas ir leidimus naudoti ir Bendrinti savo turinį bei (b) būtinas teises suteikti licencijas, reikalaujamas pagal šias sąlygas.
 
7.2 Žalos atlyginimas. Atleidžiate mus ir mūsų pavaldžias įmones, filialus, pareigūnus, agentus, darbuotojus, partnerius ir licencijos išdavėjus nuo ieškinio, reikalavimo, nuostolių ar žalos atlyginimo, taip pat nuo mokesčių advokatams, atsiradusių dėl jūsų turinio ar susijusių su jūsų turiniu, taip pat su tuo, kad naudojatės Paslaugomis ar Programine įranga arba kad nesilaikote šių sąlygų.
 
8. Garantinio įsipareigojimo apribojimai.
 
8.1 Jeigu Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, Paslaugos ir Programinė įranga teikiama tokia, kokia yra. Didžiausiai pagal įstatymus leidžiamai apimčiai netaikome jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant numanomas nepažeidimo, tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Neatsakome už Paslaugų turinį. Taip pat neteikiame jokių garantijų, kad (a) Paslaugos ar Programinė įranga atitiks jūsų reikalavimus ar bus nuolat, nenutrūkstamai ir laiku prieinamos, veiks saugiai ir be klaidų; (b) rezultatai, kuriuos galite gauti naudodami Paslaugas ar Programinę įrangą, bus tikri, tikslūs ar patikimi; (c) Paslaugų ar Programinės įrangos kokybė atitiks jūsų lūkesčius; ar, kad (d) bus ištaisytos visos Paslaugų ar Programinės įrangos klaidos ar pašalinti trūkumai.
 
8.2 Aiškiai atsisakome prisiimti atsakomybę už bet kokius veiksmus, atsirandančius dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis ar Programine įranga. Galite naudotis Paslaugomis ir programine įranga savo nuožiūra ir rizika. Tik jūs atsakote už bet kokią žalą jūsų kompiuterinei sistemai ar duomenų praradimą naudojantis Paslaugomis ar Programine įranga.
 
9. Atsakomybės apribojimas.
 
9.1 Jeigu Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, prieš jus ar ką nors kitą nesame atsakingi: (a) dėl duomenų ar pelno praradimo (numatomo arba nenumatomo), (b) dėl specialios, atsitiktinės, netiesioginės, pasekminės arba baudžiamosios žalos (net jei buvome perspėti apie tokią galimą žalą), įskaitant žalą, (x) kilusią dėl naudojimo, duomenų ar pelno praradimo (numatomo arba nenumatomo), (y) kilusią remiantis bet kokia atsakomybės teorija, įskaitant sutarties ar garantijos pažeidimą, nerūpestingumą ar kitokį deliktą, ar (z) kilusią dėl bet kokio kito reikalavimo, atsiradusio dėl to, kad naudojate prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos, arba susijusio su tokiu naudojimu. Niekas, kas nurodyta šiose sąlygose, neapriboja ir nepanaikina mūsų atsakomybės už didelį neapdairumą, mūsų (ar mūsų darbuotojų) tyčinį neteisėtą elgesį, mirtį ar kūno sužalojimą.
 
9.2 Mūsų bendra atsakomybė tam tikrais atvejais, atsiradusiais dėl šių sąlygų ar susijusiais su šiomis sąlygomis, yra apribojama suma, ne didesne nei 100 JAV dolerių, arba sukaupta suma, kurią sumokėjote už prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos per tris mėnesius iki atsitikimo, dėl kurio kilo atsakomybė (atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė). Šis apribojimas taikomas net ir tais atvejais, jeigu buvome įspėti apie tokios atsakomybės, didesnės nei ši suma, tikimybę ir nepaisant negalėjimo taikyti ribotų teisinių priemonių.
 
9.3 9 skyriuje nurodyti apribojimai ir išimtys taikomi tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus.
 
10. Nutraukimas.
 
10.1 Nutraukimas jūsų iniciatyva. Bet kuriuo metu galite nustoti naudotis Paslaugomis. Paskyros sutarties nutraukimas neatleis jūsų nuo įsipareigojimo sumokėti nesumokėtus mokesčius.
 
10.2 Nutraukimas mūsų iniciatyva. Jeigu nutraukiame šių sąlygų galiojimą dėl kitų, su jumis nesusijusių, priežasčių, pasistengsime apie tai informuoti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki paslaugų teikimo pabaigos el. paštu, kurio adresą mums nurodėte kartu su nurodymais, kaip pašalinti jūsų turinį. Jeigu Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, galite bet kuriuo metu nutraukti šių sąlygų galiojimą, jeigu:
 
(a) pažeidžiate bet kurią sąlygų nuostatą (arba veikiate taip, kad jūsų elgesys aiškiai rodo, jog neketinate arba negalite laikytis sąlygų);
 
(b) laiku nemokėjote mokesčių už Programinę įrangą ar Paslaugas, jeigu tokių yra;
 
(c) privalome tai padaryti pagal įstatymus (pavyzdžiui, jeigu Paslaugų ar Programinės įrangos teikimas jums yra neteisėtas ar tampa neteisėtas);
 
(d) nusprendžiame neteikti visų Paslaugų ar visos Programinės įrangos arba jų dalies; arba
 
(e) jūsų nemokama paskyra ilgą laiką nenaudojama.
 
10.3 Nutraukimas Grupės administratoriaus iniciatyva. Paslaugos, pavyzdžiui, „Creative Cloud“ komandai, grupės administratorius gali bet kuriuo metu nutraukti prieigą prie Paslaugos. Jeigu jūsų grupės administratorius nutraukia jūsų prieigą, tada nebegalite prieiti prie turinio, kurį jūs ar kiti vartotojai paskelbėte bendrai naudojamoje darbo vietoje, esančioje tokioje Paslaugoje.
 
10.4 Išlikimas. Pasibaigus ar nutraukus sąlygų galiojimą, toliau galioja bet kokios šiose sąlygose nurodytos licencijos, kurias suteikėte, įsipareigojimai atlyginti žalą, garantijų ar įsipareigojimų apribojimai ir ginčų sprendimo nuostatos. Pasibaigus Paslaugų teikimo laikotarpiui arba nutraukus Paslaugų teikimą, kai kuri Programinės įrangos dalis ar visa Programinė įranga gali nustoti veikti apie tai iš anksto neįspėjus.
 
11. Tyrimai.
 
11.1 Patikrinimas. Neperžiūrime viso į Paslaugas įkelto turinio, tačiau naudodami turimas technologijas ar procesus galime patikrinti, ar yra tam tikros rūšies neteisėto turinio (pavyzdžiui, vaikų pornografijos) arba kitokio įžeidžiamojo pobūdžio turinio ar elgesio (pavyzdžiui, veiklos modelių, kurie rodo, kad yra brukalų ar duomenų vagystės, ar reikšminių žodžių).
 
11.2 Atskleidimas. Galime gauti arba atskleisti informaciją apie jus arba apie jūsų naudojamas Paslaugas, (a) jeigu to reikalaujama pagal įstatymus (t. y., kai gauname galiojantį teismo šaukimą arba kratos orderį); (b) kad galėtume reaguoti į jūsų prašymus dėl klientų aptarnavimo; arba (c) kai mes laikomės nuomonės, kad būtina apsaugoti mūsų, mūsų vartotojų ir visuomenės teises, nuosavybę ar asmeninį saugumą.
 
12. Eksporto kontrolės įstatymai.
 
Programinei įrangai, Paslaugoms, turiniui ir Programinės įrangos, Paslaugų ir turinio naudojimui taikomi JAV ir tarptautiniai įstatymai, apribojimai ir taisyklės, kurie gali reglamentuoti Programinės įrangos, Paslaugų ir turinio importą, eksportą ir naudojimą. Jūs sutinkate laikytis visų šių įstatymų, apribojimų ir taisyklių.
 
13. Ginčų sprendimas.
 
13.1 Procesas. Kilus bet kokiam rūpesčiui ar ginčui, jūs sutinkate visų pirma pabandyti išspręsti ginčą neoficialiai, susisiekę su mumis. Jeigu per 30 dienų nuo pateikimo ginčas neišsprendžiamas, jūs arba „Adobe“ bet kokius reikalavimus, susijusius su šiomis sąlygomis, Paslaugomis arba Programine įranga, turite spręsti per galutinį ir privalomą arbitražą (išskyrus atvejus, kai jūs galite pateikti reikalavimus smulkių reikalavimų teisme, jei jūsų reikalavimai atitinka standartus).
 
13.2 Taisyklės. Jeigu gyvenate Šiaurės ar Pietų Amerikoje, JAMS vykdys arbitražą Santa Klaros apygardos teisme Kalifornijoje, laikantis išsamių arbitražo taisyklių ir procedūrų. Jeigu gyvenate Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje, žemyninėje Kinijoje, Hong Konge, Makau, Taivane, Korėjos Respublikoje, Indijoje, Šri Lankoje, Bangladeše, Nepale ar Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybėje narėje, tuomet arbitražą vykdys Tarptautinis Singapūro arbitražo centras (SIAC). Arbitražas vyks Singapūre pagal arbitražo taisykles, į kurias nuoroda turi būti pateikiama šiame skyriuje. Kitu atveju arbitražas bus vykdomas Londone. Jį vykdys Tarptautinis Londono arbitražo teismas (LCIA), remdamasis LCIA arbitražo taisyklėmis. Procese dalyvaus vienas arbitras, kurį pasirinksite jūs ir „Adobe“. Arbitražas bus vykdomas anglų kalba, tačiau bet koks liudytojas, kurio gimtoji kalba nėra anglų, galės liudyti gimtąja kalba, jo liudijimą sinchroniškai verčiant į anglų kalbą (išlaidas padengs šalis, kuri pristato liudininką). Sprendimą gali priimti ir vykdyti bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas, kurio jurisdikcija apima šalis.
 
13.3 Jokių grupinių veiksmų. Ginčus galite spręsti tik individualiai ir negalite pareikšti jokių reikalavimų kaip ieškovas ar grupės narys ir atlikti jokių grupinių, konsoliduotų arba atstovaujamųjų veiksmų.
 
13.4 Ieškinys dėl uždraudimo. Nepaisant to, kas nurodyta pirmiau dėl jūsų ar kitų asmenų neteisėtos prieigos prie Paslaugų ar turinio arba jų neteisėto naudojimo pažeidžiant šias sąlygas, jūs sutinkate, kad mes turime teisę pagal bet kokią jurisdikciją kreiptis į teismą su prašymu dėl draudžiamųjų priemonių (ar skubos tvarka taikyti lygiavertes teisines gynimo priemones).
 
14. Licencijų sąlygų laikymasis.
 
Jeigu esate verslo įmonė, bendrovė ar organizacija, mes galime ne dažniau kaip vieną kartą kas 12 mėnesių ir apie tai pranešę prieš 7 dienas paskirti savo darbuotoją ar nepriklausomos trečiosios šalies auditorių, kuris, laikydamasis konfidencialumo principo, turės patikrinti jūsų įrašus, sistemas ir įrangą bei patvirtinti, kad visa Programinė įranga ar Paslaugos naudojamos pagal iš mūsų gautą galiojančią licenciją. Be to, turėsite mums per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos pateikti visus įrašus ir informaciją, kurios prašysime tam, kad galėtume patvirtinti, jog Programinė įranga ir Paslaugos įdiegtos ir naudojamos pagal mūsų suteiktą galiojančią licenciją. Jeigu per patikrą nustatysime, kad Programinės įrangos ir Paslaugų naudojimo licencijos yra pažeistos, turėsite įsigyti visas būtinas licencijas, prenumeratas bei atitinkamas techninės priežiūros ir palaikymo paslaugas, kurias turėjote įsigyti anksčiau. Jeigu nesumokėtų mokesčių suma viršija 5 proc. mokėtinų mokesčių už licenciją sumą, jūs taip pat turėsite padengti pagrįstas išlaidas, kurias patyrėme atlikdami patikrą.  
 
15. Keitimas.
 
Mes galime keisti šias sąlygas ar papildomas sąlygas, taikomas Paslaugoms ar Programinei įrangai dėl, pvz., pasikeitusių įstatymų ar mūsų Paslaugų arba Programinės įrangos pokyčių. Turite reguliariai peržiūrėti sąlygas. Pranešimą apie šių sąlygų pakeitimus skelbsime šiame puslapyje. Pranešimą apie papildomų sąlygų pakeitimus pateiksime kartu su atitinkamomis Paslaugomis ar Programine įranga. Pataisoms įsigaliojus, tęsdami naudojimąsi Paslaugomis, Programine įranga arba prieiga prie jų, jūs sutinkate laikytis peržiūrėtų sąlygų.
 
16. Įvairūs.
 
16.1 Versija anglų kalba. Interpretuojant ar aiškinant šią sutartį bus naudojamas jos tekstas anglų kalba.
 
16.2 Pranešimai „Adobe“. Mums skirtus pranešimus galite siųsti šiuo adresu: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.
 
16.3 Pranešimai jums. Galime jus informuoti el. paštu, paprastu paštu, skelbimais Paslaugose arba kitais teisiškai priimtinais būdais.
 
16.4 Įsipareigojimo sutartis. Šios sąlygos yra visas mūsų ir jūsų susitarimas dėl Paslaugų ir Programinės įrangos naudojimo. Jis pakeičia visas kitas ankstesnes tarp mūsų sudarytas sutartis dėl šių Paslaugų.
 
16.5 Draudimas perleisti. Jūs negalite perleisti ar kitaip perduoti visų šių sąlygų ar savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių pagal šias sąlygas, arba jų dalies be rašytinio mūsų sutikimo. Mes galime perduoti savo teises, suteiktas pagal šias sąlygas, trečiosioms šalims.
 
16.6 Atskiriamumas. Jeigu neįmanoma įvykdyti konkrečios sąlygos, toks negalėjimas įvykdyti sąlygos neturi įtakos kitoms sąlygoms.
 
16.7 Neatsisakymas. Jeigu nesugebėsime įvykdyti arba nevykdysime šių sąlygų, tai nereiškia, kad atsisakome vykdyti šį skyrių.
 
17. DMCA.
 
Atsižvelgiame į kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises ir tikimės, kad mūsų paslaugų vartotojai elgsis taip pat. Reaguosime į aiškius pranešimus apie autorių teisių pažeidimą, laikydamiesi Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymo (DMCA). Daugiau sužinoti apie „Adobe“ IP pašalinimo politikas ir praktikas galite čia: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
„Adobe Systems Incorporated“: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
„Adobe Systems Software Ireland Limited“ 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-lt_LT-20150407_2200