Adobe üldised kasutustingimused

Avaldatud 17. veebruaril 2024. Kehtiv alates 17. veebruarist 2024.

Need üldised kasutustingimused asendavad kõik varasemad versioonid ja on nende suhtes ülimuslikud.

Allpool jaotises 14 („Vaidluste lahendamine, kollektiivhagi keelamine, vahekohtu kokkulepe”) toodud kohustusliku vahekohtu säte ja kollektiivhagi keelamine reguleerivad vaidluste lahendamist. Lugege neid hoolikalt. Kui te ei nõustu nende tingimustega (nagu allpool määratletud), sealhulgas kohustusliku vahekohtu sättega (kui te pole seda inaktiveerinud, nagu nende tingimustega lubatud) ja kollektiivhagi keelamisega, ärge kasutage teenuseid ega tarkvara.

Need üldised kasutustingimused (edaspidi „üldtingimused”) koos mis tahes kohaldatavate lisatingimustega (vaadake allpool jaotist 1.2 („Lisatingimused”), edaspidi ühiselt „tingimused”) reguleerivad meie veebisaitide, veebipõhiste rakenduste ja toodete, klienditoe, arutelufoorumite või muude interaktiivsete valdkondade või teenuste ja teenuste, nagu Creative Cloud, (edaspidi ühiselt „teenused”) teiepoolset kasutamist ja juurdepääsu nendele ning teenuste osana kaasas oleva tarkvara teiepoolset installimist ja kasutamist, sealhulgas mobiili- ja töölauarakendused, näidisfailid ja sisufailid (määratletud allpool), skriptid, juhiste komplektid ja seonduv dokumentatsioon (edaspidi ühiselt „tarkvara”). Kui olete nõustunud tellimis- ja tühistamistingimustega (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), siis loetakse tingimuste osaks ka need tingimused. Kui kasutate tarkvara ja teenuseid ning pääsete neile juurde Adobe Value Incentive Plani kaudu (edaspidi „VIP”), siis liitumis- ja tühistamistingimused teile ei kehti, kuid tingimuste ülejäänud osa reguleerib teenuste ja tarkvara teiepoolset kasutamist ja nendele juurdepääsu. Kui olete sõlminud meiega mõne muu konkreetseid teenuseid ja tarkvara käsitleva lepingu, kohaldatakse vastuolude korral selle lepingu tingimusi. 

Teenuseid või tarkvara kasutades kinnitate, et olete enda nende tingimustega sidumiseks täisealine, või kui te seda ei ole, siis olete enda nende tingimustega sidumiseks saanud vanema või eestkostja nõusoleku.

Individuaalse Adobe ID saamiseks peate olema vähemalt 13-aastane. Koolid, mis osalevad alg- ja keskharidusasutuste nimeliste kasutajate pakkumises, võivad väljastada alla 13-aastasele lapsele ettevõttetasandi Adobe ID kooskõlas K-12 (alg- ja keskharidus) haridusasutuste ja kõrgharidusasutuste õpilasandmete lisatingimustega (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_ee).

1. Teie leping Adobega.

1.1. Seaduse ja hankeüksuse valik. Kui elate Põhja-Ameerikas (hõlmab Ameerika Ühendriike, Kanadat, Mehhikot, Ameerika Ühendriikide territooriume ja valdusi ning ükskõik kus asuvaid Ameerika Ühendriikide sõjaväebaase), on teil lepinguline suhe Ameerika Ühendriikide ettevõttega Adobe Inc., ning tingimusi reguleerivad ja nende tõlgendamisel lähtutakse USA California osariigi seadustest, välja arvatud juhul, kui see on USA föderaalseadusega takistatud, ilma kollisiooninorme arvestamata. Kui elate väljaspool Põhja-Ameerikat, on teil lepinguline suhe ettevõttega Adobe Systems Software Ireland Limited, ning tingimusi reguleerivad ja nende tõlgendamisel lähtutakse Iirimaa seadustest, välja arvatud juhul, kui see on kohalike seadustega takistatud. Austraalia klientide jaoks on Adobe Systems Pty Ltd. volitatud esindaja Adobe Systems Software Ireland Limited, kes sõlmib selle lepingu ja tegutseb Adobe Systems Pty Ltd. esindajana. Teil võib olla muid kohalikest seadustest tulenevaid õigusi. Me ei piira neid õigusi, kui seadusega on keelatud seda teha. Nende tingimuste raames tähendavad „Adobe” ja „meie olenevalt olukorrast kas ettevõtet Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited või Adobe Systems Pty Ltd.

1.2. Lisatingimused. Meie teenused ja tarkvara on teile litsentsitud ja mitte müüdud ning neile võivad samuti kehtida üks või mitu allpool toodud täiendavatest tingimustest (edaspidi „lisatingimused”). Kui tingimuste ja lisatingimuste vahel ilmneb vastuolu, kohaldatakse nendele teenustele või tarkvarale lisatingimusi. Lisatingimusi võidakse muuta vastavalt allpool jaotises 1.5 („Tingimuste uuendused”) kirjeldatule.

1.3. Ärikasutajad. Kui te saite „õiguse” (mis on määratletud kui teenuste ja tarkvara kasutamise, nendele juurdepääsu ja nende tarbimise õigus) mõnelt organisatsioonilt või grupilt, sealhulgas äri- või muu kommertsettevõte, valitsusasutus, mittetulundusühing või haridusasutus (igaüks neist edaspidi „ettevõte”) mõne Adobe ettevõtteplaani alusel (nagu Creative Cloud meeskondadele, Creative Cloud ettevõttele või Document Cloud), siis A) olete selle ettevõtte „ärikasutaja”; B) teie sellise õigusega seotud Adobe profiil on „äriprofiil” ja C) nendes tingimustes kasutatava sõnaga „teie” peetakse silmas niisugust ettevõtet ja selle ärikasutajaid, olenevalt olukorrast. Kui olete ärikasutaja, nõustute, et kuna olete saanud õigused selliselt ettevõttelt, siis 1) Adobe võib anda sellisele ettevõttele võimaluse pääseda juurde, kasutada, eemaldada, säilitada ja kontrollida teie äriprofiili ja kogu selles olevat sisu, mis on üleslaaditud või imporditud kas enne või pärast tingimuste viimase uuendamise kuupäeva; 2) reguleerib teenuste ja tarkvara teiepoolset kasutamist selle ettevõtte leping Adobega ja 3) Adobe võib sellele ettevõttele edastada teie isikuandmeid. Juurdepääsu tasuta õigustele (edaspidi „tasuta teenused“) võidakse pakkuda kõigile kasutajatele, kes on lisatud ettevõtte Admin Console'i (nagu on määratletud ärikliendi lisatingimuste jaotises 1.2) ja niisuguseid kasutajaid käsitletakse ärikasutajatena. Kui olete ärikasutaja, kes on saanud õigused mitmelt ettevõttelt, siis võib teil olla iga ettevõtte jaoks eraldi äriprofiil. Ärikasutajana võivad teil olla ettevõtetega erinevad lepingud või kohustused, mis võivad mõjutada teie äriprofiili või sisu. Adobe ei vastuta selliste lepingute või kohustuste teiepoolse rikkumise eest. Kui te ei saanud õigusi ettevõttelt (nt liitusite plaaniga Creative Cloud eraisikutele ja saite õigused selle plaani kaudu), siis a) olete „isiklik kasutaja”; b) teie Adobe profiil on isiklik profiil; c) vaid teil on juurdepääs ja kontroll kogu isiklikul kontol oleva sisu või isikliku profiili üle (välja arvatud juhul, kui privaatsuspoliitikas on märgitud teisiti) ja d) tingimustes kasutatava sõnaga „teie” peetakse silmas teid kui eraisikut. Kui saate õigused isikliku paketi ja ettevõtte kaudu, siis olete te nii isiklik kui ka ärikasutaja. Kui kasutate oma isikliku paketi kaudu saadud õigusi, olete isiklik kasutaja, ja kui kasutate ettevõttelt saadud õigusi, siis olete ärikasutaja.

1.4. Ettevõtte e-posti domeenid. Isikliku kasutajana või ärikasutajana võite luua Adobe konto, kasutades e-posti aadressi, mille ettevõte on teile andnud või määranud (nt teie töö e-posti aadress). Kui ettevõte loob meiega otsesuhte, võivad nad soovida lisada sellesse suhtesse teie konto. Kui see juhtub, võib ettevõte viia teie konto ettevõtte konto alla, teatades sellest ette kas ise või meie kaudu. See tähendab, et ettevõte võib A) pääseda kontole juurde; B) võtta endale kontrolli konto ja selle sisu üle, ükskõik kas see on salvestatud, üleslaaditud või imporditud enne või pärast tingimuste viimase uuendamise kuupäeva, ja C) soovitada sellise kontoga seotud mitteärilise sisu viimist uuele kontole, mis kasutab e-posti aadressi, mis pole selle ettevõttega seotud. Teie kui isiklik kasutaja , kellel on ettevõttele või ärikasutajale määratud Adobe konto, võtate teadmiseks ka seda, et Adobe võib sellele ettevõttele edastada teie isikuandmeid (sh jagada neid teie ettevõtte administraatoriga), nagu teie nimi, e-posti aadress ja õigusi puudutav teave. Kui te ei soovi, et ettevõte pääseks kontole või profiilile juurde, saaks seda kasutada, eemaldada või kontrollida, siis ärge kasutage selle kontoga ettevõtte e-posti aadressi. Teavet sisu talletamise ja sellele juurdepääsu ning oma kontoga seotud e-posti aadressi muutmise kohta leiate siit: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_ee Adobe võib ärikasutajale jagada ettevõtet puudutavat teavet, nagu administraatori nimi ja e-posti aadress.

1.5. Tingimuste uuendused. Võime tingimusi aeg-ajalt muuta ja kui me seda teeme, teavitame teid sellest tingimuste ülaosas oleva kuupäeva muutmise teel ning mõnel juhul võime teile lisaks edastada ka teatise. Adobe ei tee muudatusi, mis toovad kaasa täiendavate tasude või maksude kehtestamise, ilma sellest eelnevalt teavitamata. Selliseid muudatusi ei kohaldata teie ja Adobe vahelistele vaidlustele, mis tekivad enne neid muudatusi sisaldavate uuendatud tingimuste meiepoolse avaldamise kuupäeva või enne tingimuste muul viisil jõustumist. Te peate tingimusi regulaarselt läbi vaatama. Kui pole märgitud teisiti, jõustuvad muudetud tingimused kohe ning meie teenuste ja tarkvara teiepoolne jätkuv kasutamine kinnitab teie nõustumist muudatustega. Kui te muudetud tingimustega ei nõustu, peate lõpetama meie teenuste ja tarkvara kasutamise ning kui see on kohaldatav, siis tühistama oma tellimuse.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Isikuandmete kaitse. Teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid ja andmeid teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise kohta kogume, kasutame, jagame või muul viisil töötleme, vaadake meie privaatsuspoliitikast (http://www.adobe.com/go/privacy_ee). Teil on võimalik andmete eelistusi hallata siin: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.2. Meie juurdepääs teie sisule. Võime pääseda ligi teie sisule (määratletud allpool jaotises 4.1 („Sisu“)), vaadata või kuulata seda nii automatiseeritud kui ka manuaalsel meetodil, kuid üksnes piiratud viisidel ning vaid seadusega lubatud ulatuses. Näiteks võib teenuste ja tarkvara osutamiseks olla vajalik pääseda juurde teie sisule, seda vaadata või kuulata, et A) vastata tagasisidele või abitaotlustele; B) tuvastada ja ennetada pettusi, turvalisusega seotud, juriidilisi või tehnilisi probleeme või nendega muul viisil tegeleda ning C) jõustada neid tingimusi, nagu sätestatud allpool jaotises 4.1. Meie automatiseeritud süsteemid võivad analüüsida teie sisu ja Creative Cloudi kliendi fonte (määratletud allpool jaotises 3.10 („Creative Cloudi kliendi fondid”)), kasutades selliseid tehnikaid nagu masinõpe, et täiustada meie teenuseid ja tarkvara ning kasutuskogemust. Teavet selle kohta, kuidas Adobe kasutab masinõpet, leiate siit: http://www.adobe.com/go/machine_learning_ee.

2.3. Andmekaitselepingud. Mõnes riigis nõutakse seadusega, et sõlmiksime teiega andmekaitselepingu, kui töötleme teie isikuandmeid (nagu on määratletud kohaldatavas lepingus) oma teenuste ja tarkvara osana. Nendeks on EL-i andmetöötlusleping või andmekaitsetingimused, mis asuvad järgmistes kohtades:

(A) Euroopa Liidu („EL”) andmetöötlusleping (või „DPA”). DPA tingimusi kohaldatakse juhul, kui esitate isikuandmeid (nagu on määratletud DPA-s), mis on kogutud üksikisikutelt Euroopa Majanduspiirkonna („EMP”) riikides ja Ühendkuningriigis ning kui teie olete nende andemete „vastutav töötleja” ja Adobe on „töötleja” vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 („GDPR”) või GDPR-i asendavale mis tahes õigusaktile seoses Ühendkuningriigi EL-ist lahkumisega. DPA tingimused on saadaval siin: www.adobe.com/go/tou-dpa_ee.

(B) Andmekaitsetingimused. Andmekaitsetingimusi kohaldatakse juhul, kui esitate isikuandmeid (nagu on määratletud andmekaitsetingimustes), mis on kogutud väljaspool EMP-d ja Ühendkuningriiki asuvatelt üksikisikutelt ning kui Adobe töötleb (nagu on määratletud andmekaitsetingimustes) neid andmeid teie juhiste kohaselt ja teie nimel. Andmekaitsetingimused on saadaval siin: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_ee.

2.4. Tundlikud isikuandmed. Te nõustute mitte koguma, töötlema ega salvestama tundlikke isikuandmeid (nagu on määratletud allpool) teenuseid ja tarkvara kasutades, välja arvatud juhul, kui A) Adobe on andnud selleks otsese volituse, B) see on teenuste ja tarkvaraga ette nähtud või kui C) seda näevad ette lisatingimused, kui neid kohaldatakse. Te nõustute delikaatseid isikuandmeid mitte edastama, avaldama ega kättesaadavaks tegema Adobele või Adobe kolmandast isikust teenusepakkujatele. „Tundlikud isikuandmed” on üksikisiku finantsteave, üksikisiku seksuaalkäitumist või seksuaalset orientatsiooni puudutavad andmed, meditsiinilised või terviseandmed, mida kaitsevad mis tahes terviseandmete kaitse seadused, biomeetrilised andmed, laste isikuandmed, mida kaitseb mis tahes laste andmete kaitse seadus (nt isikuandmed, mis on määratletud USA laste võrguturvalisuse kaitse seaduses (edaspidi „COPPA Kui olete ettevõte, nõustute tagama, et ärikasutajad järgiksid siinset jaotist 2.4 („Tundlikud isikuandmed”).

2.5. Isikuandmete edastamine. Me töötleme ja säilitame andmeid USA-s ja teistes riikides. Meie teenuseid ja tarkvara kasutades annate Adobele loa edastada teie isikuandmeid väljapoole riigipiire ja riikidesse, kus Adobe ja tema partnerid tegutsevad.

3. Teenuste ja tarkvara kasutamine

3.1. Litsents. Vastavalt nendele tingimustele ja kohaldatavale õigusele anname teile käesolevaga piiratud ja tühistatava lihtlitsentsi (nagu siinsetes tingimustes sätestatud) installida teenuseid ja tarkvara, mille me teile kättesaadavaks teeme ja mida te meilt litsentsite, neile juurde pääseda ja neid kasutada. Iga litsentsi tohib kasutada ainult üks (1) isik ja seda ei saa jagada. Litsentsi kehtivusaja lõppedes aeguvad teie litsentsid vastavalt teie tellimisdokumentides või tellimis- ja tühistamistingimustes sätestatule. Teie litsentsi pikendamise kuupäeval saadaolevate teenuste ja tarkvara versioonid võivad erineda versioonidest, mis olid saadaval teie esmakordsete litsentside hankimisel Adobelt. Teenuste ja tarkvara versioonid, mida Adobe toetab, leiate siit: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_ee. Te nõustute, et teie otsus teenuseid või tarkvara kasutada, neil juurde pääseda või neid litsentsida ei olene tulevikus pakutavatest funktsioonidest või omadustest ega sõltu meie suulistest või kirjalikest avalikest kommentaaridest seoses tulevaste funktsioonide või omadustega.

3.2. Adobe intellektuaalomand. Meie (ja meie litsentsiandjad, olenevalt olukorrast) oleme teenuste ja tarkvara kõigi õiguste, valdusõiguste ja omandiõiguste ainuomanikud. Välja arvatud käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel, ei anna me teile ühtegi õigust patentidele, autoriõigustele, ärisaladustele, kaubamärkidele ega ühtegi muud teenuste või toodetega seotud õigust. See tähendab, et te ei tohi kasutada meie kaubanimesid, kaubamärke, teenusemärke ega logosid seoses ühegi toote või teenusega, mis ei kuulu meile, ega viisil, mis võib tekitada segadust. Jätame endale kõik õigused, mida käesolevate tingimustega ei anta.  

3.3. Salvestusruum. Isegi kui teenused pakuvad salvestusruumi ja see funktsioon on kohaldatavate teenustega lubatud, soovitame teil oma sisu ja Creative Cloudi kliendi fondid regulaarselt mujale varundada. Me võime kehtestada mõistlikke tehnilisi piiranguid näiteks faili suurusele, salvestusruumile ja töötlusmahule ning muudele atribuutidele. Me võime teenused peatada teie kontoga seotud salvestusruumi piiridest väljumise ajaks. Teie litsentsi kehtivusaja lõpus teeme me äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et võimaldada teil oma sisu teenustest mujale üle viia. Üleviimine peab olema lõpetatud kolmekümne (30) päeva jooksul alates teie litsentsi kehtivusaja lõppemise või aegumise kuupäevast. Selle 30-päevase üleminekuperioodi lõppedes jätame endale õiguse teie sisu kustutada. Enne litsentsi lõppemist peaksite alla laadima kogu sisu, mis te olete teenustesse salvestanud.

3.4. Kasutaja loodud sisu. Me võime majutada oma kasutajate loodud sisu. Kui pääsete juurde meie teenustele, võite puutuda kokku kasutaja loodud sisuga, mis on ebaseaduslik või mida te peate solvavaks või ärritavaks. Me ei vastuta niisuguse kasutaja loodud sisu eest. Samuti võite nupu „Teata“ olemasolul sellel klõpsata ja meile sellisest sisust teada anda. Lisateavet meie sisu modereerimise eeskirjade ja tavade kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas meid sisust teavitada, leiate meie läbipaistvuskeskusest.

3.5. Näidisfailid. „Näidisfailid” on Adobe pakutud audio-, visuaal-, video- või muud sisufailid kasutamiseks juhistes, demonstratsioonides ja muudel näitlikustamise eesmärkidel ning mida võib määratleda näidisfailidena. Näidisfaile ei saa kasutada muul kui ettenähtud otstarbel. Te ei saa näidisfaile levitada viisil, mis võimaldab kolmandal isikul näidisfaile eraldiseisva failina kasutada, alla laadida, eraldada või neile juurde pääseda, ning te ei saa nõuda mis tahes õigusi näidisfailidega seoses.

3.6. Sisufailid. „Sisufailid” on Adobe varad, mida pakutakse teenuste ja tarkvara osana. Välja arvatud juhul, kui dokumentatsioon või erilitsentsid (sealhulgas lisatingimused) sätestavad teisiti, anname teile isikliku mitte all-litsentsitava (v.a siis, kui olete ettevõte, millisel juhul saate all-litsentsida ainult oma ärikasutajatele) ja mitteüleantava lihtlitsentsi sisufailide kasutamiseks, et saaksite luua oma lõppkasutuse (st teie poolt loodud tuletisrakendus või toode), millesse manustatakse sisufailid või selle tuletistööd, mida te kasutate (edaspidi „lõppkasutus”). Võite muuta sisufaile enne nende lõppkasutusse manustamist. Võite sisufaile reprodutseerida ja levitada ainult seoses teie lõppkasutusega; mitte ühelgi juhul ei tohi te sisufaile levitada eraldi ja väljaspool lõppkasutust.

3.7. Tasuta liikmesus, tasuta teenused, pakkumised ja prooviperioodid. Adobe võib pakkuda omal äranägemisel tasuta liikmesust, tasuta teenuseid, pakkumisi ja prooviperioodiga tellimusi. Kui tasuta juurdepääs teenustele ja tarkvarale antakse teile tasuta teenuse või prooviperioodi raames, reguleeritakse sellist juurdepääsu siinsete tingimustega. Adobe võib igal ajal enne tasuta juurdepääsu, tasuta teenuste või prooviperioodi pakkumist või selle ajal omal äranägemisel tasuta juurdepääsu või prooviperioodi kasutamise lõpetada ilma eelneva teavituseta ja ilma teie ees vastutust kandmata kohaldatava õigusega lubatud ulatuses mis tahes põhjusel, sealhulgas tasuta juurdepääsu, tasuta teenuste või prooviperioodi kuritarvitamise vältimiseks. Pärast tasuta juurdepääsu, tasuta teenuste või prooviperioodi aegumist võite teenuste või tarkvara kasutamist jätkata ainult tasulise tellimusega, kui see on saadaval, või muul viisil, kui Adobe on seda lubanud. Tasuta juurdepääsu, tasuta teenuste või prooviperioodi ajal ei kehti teenustele ja tarkvarale otseseid ega kaudseid garantiisid; kõiki teenuseid ja tarkvara pakutakse nagu-on-põhimõttel koos kõigi puudustega ning tehnilist või muud tuge ei pakuta.

3.8. Mittemüügiversioon. Adobe võib samuti liigitada teenused ja tarkvara „prooviversiooniks”, tähistada märkega „hindamiseks”, „mitte edasimüügiks” vms (edaspidi „mittemüügiversioon”). Võite mittemüügiversiooni installida ja seda kasutada üksnes perioodi jooksul ja otstarbel, mille me oleme mittemüügiversiooni andmisel sätestanud. Te ei tohi mittemüügiversiooniga loodud materjale kasutada mis tahes ärilisel eesmärgil. 

3.9. Adobe Talent

(A) Te ei tohi postitada töökuulutusi, mis osutavad konkreetsetele töökonkurssidele või muudele võimalustele, mis nõuavad loovtöötajatelt kohandatud ja tasustamata loometööd. Sellised postitused võidakse eemaldada ilma raha tagasi maksmata.

(B) Pakume tasulist „talendiotsingu” funktsiooni värbajatele ja ettevõtetele, kes soovivad leida ja palgata loometalente. Avaliku profiili või avaliku projekti teenusesse üleslaadimisel nõustute, et avalik teave võib sisalduda talendiotsingu Talent Search tulemustes. 

3.10. Creative Cloudi kliendi fondid

(A) Iga fondi ja fondifaili puhul, mis te teenustesse ja tarkvarasse üles laadite või esitate (edaspidi „Creative Cloudi kliendi fondid”), te kinnitate ja tagate, et teil on kõik vajalikud õigused, mis lubavad meil kasutada, reprodutseerida, kuvada, hostida ja levitada Creative Cloudi kliendi fonte läbi teenuste ja tarkvara, et te saaksite neid kasutada. Creative Cloudi kliendi fonte ei loeta tingimuste mõistes sisuks. Teile jäävad kõik õigused muutmata Creative Cloudi kliendi fontidele. Võtate teadmiseks, et mis tahes Creative Cloudi kliendi fondi kuvamise võimaldamine teenuste ja tarkvaraga teie kasutuse jaoks võib meilt nõuda Adobe tehnoloogia kasutamist, sealhulgas meie omandisse kuuluvat fontide optimeerimise tehnoloogia, ning et me säilitame kõik õigused sellisele Adobe tehnoloogiale. „Adobe tehnoloogia” tähendab meile kuuluvat või kolmanda osapoole poolt meile litsentsitud tehnoloogiat (sh teenused ja tarkvara ning nendega seotud intellektuaalomandi õigused kogu maailmas), meile antud tagasisidet, mis on lisatud mõnesse eespool mainitusse, ja eespool mainituid puudutavaid muudatusi või laiendusi, olenemata sellest, millal või kus need on välja töötatud. Adobe ei kinnita ega taga, et sellised Creative Cloudi kliendi fondid ühilduvad teenuste ja tarkvaraga või on nendega kasutamiseks sobivad. 

(B) Kui mõni kolmas isik, nagu kirjatüüpide looja, teavitab meid või kui me saame teada, et teil ei ole õigusi, mille olemasolu te kinnitate jaotise 3.10 punktis A („Creative Cloudi kliendi fondid”) või kui teie Creative Cloudi kliendi fondid rikuvad kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi, siis võime eemaldada Creative Cloudi kliendi fondid teie kontolt, teenustest või sisust, mis neid Creative Cloudi kliendi fonte kasutavad. Võtate teadmiseks, et kui eemaldame teie Creative Cloudi kliendi fondid teie kontolt, võivad teenused või sisu, mis Creative Cloudi kliendi fonte kasutavad, või teie sisu kuvamine muutuda ning me ei vastuta ühelgi juhul selle eemaldamise tagajärgede eest. Teavet selle kohta, kuidas teie sisu võib muutuda, leiate siit: http://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_ee

(C) Võite tühistada meie juurdepääsu oma Creative Cloudi kliendi fontidele ja lõpetada meie õigused igal ajal, kustutades oma Creative Cloudi kliendi fondid teenusest. 

(D) Teie konto lõpetamisel või sulgemisel jätame endale õiguse kustutada teie Creative Cloudi kliendi fondid. Mõned teie Creative Cloudi kliendi fontide koopiad võidakse siiski säilitada meie rutiinsete varundamiste osana. Mõned teie Creative Cloudi kliendi fontide koopiad võidakse siiski säilitada meie rutiinsete varundamiste osana.

(E) Võime koguda teie Creative Cloudi kliendi fontide kasutamisega seotud teavet, näiteks teie üleslaaditavate Creative Cloudi kliendi fontide nimed ja viis, kuidas te Creative Cloudi kliendi fonte kasutate.

3.11. Muud litsentsiliigid

(A) Väljalaskmiseelne või beetaversioon. Võime liigitada teenused ja tarkvara või teenuste ja tarkvara osa väljalaskmiseelseks versiooniks või beetaversiooniks (edaspidi „beetaversioon”). Beetaversioon ei ole lõplik teenused ja tarkvara ning see võib sisaldada programmivigu, mis võivad põhjustada süsteemi- või muid tõrkeid ja andmete kaotsiminekut. Võime otsustada beetaversiooni kommertsversiooni mitte välja lasta. Peate kohe lõpetama beetaversiooni kasutamise ja hävitama kõik beetaversiooni koopiad, kui me seda teilt palume. Vastutasuks beetaversiooni kasutamise eest nõustute, et Adobe võib koguda andmeid, sh krahhiandmed, beetaversiooni teiepoolse kasutamise kohta ning analüüsida teie sisu, sh seda käsitsi üle vaadata, meie teenuste ja tarkvara parandamiseks ja teie kogemuse isikupärastamiseks isegi siis, kui olete mitte-beetaversioonide korral andmete kogumisest keeldunud. Kui te ei soovi, et teie kasutamist jälgitakse või teie sisu analüüsitakse, peate lõpetama beetaversiooni kasutamise, desinstallides beetaversiooni või kasutades teenuste ja tarkvara mitte-beetaversiooni. Mis tahes eraldi leping, mille me teiega beetaversiooni kohta sõlmime, on nende sätete osas ülimuslik.

(B) Õppuriversioon. Kui liigitame teenused ja tarkvara õppe-eesmärgil kasutajate versiooniks (edaspidi „õppuriversioon”), võite seda versiooni kasutada üksnes juhul, kui vastate tingimustele, mis on toodud aadressil http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_ee. Te võite installida õppuriversiooni ja seda kasutada üksnes riigis, kus te kvalifitseerute õppe-eesmärgil kasutajaks. Kui elate EEA-s, tähendab eelnevas lauses esinenud sõna „riik” EEA-d.

3.12. Kolmanda osapoole teenused ja tarkvara. Adobe võib mugavuse huvides teha teile teenuste ja tarkvara kaudu kättesaadavaks kolmanda isiku tarkvara ja teenused (sh pistikprogrammid ja laiendused). Kolmanda isiku tarkvara ja teenused ei ole tingimustes määratletud teenused ja tarkvara ning sellise kolmanda isiku tarkvara ja teenuste hankimine ja kasutamine toimub ainult teie ja kolmanda isiku vahel. Mõned kolmanda isiku tingimused, mida võidakse kohaldada teenuste ja tarkvara teiepoolsele kasutamisele, on saadaval siin: (www.adobe.com/go/thirdparty_ee ja https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Teie vastutate kõigi kohaldatavate kolmanda isiku tingimuste järgimise eest. 

4. Teie sisu

4.1. Sisu. „Sisu” tähendab mis tahes teksti, teavet, kommunikatsiooni või materjali, näiteks helifaile, videofaile, elektroonilisi dokumente või pilte, mis te teenuste ja tarkvaraga üles laadite, neisse impordite, mis on manustatud, et neid teenuste ja tarkvaraga kasutada, või mida teenuseid ja tarkvara kasutades loote. Jätame endale õiguse eemaldada sisu või piirata juurdepääsu (ent me pole kohustatud seda tegema) sisule, teenustele ja tarkvarale, kui leitakse, et mõni teie sisu rikub neid tingimusi. Me ei vaata läbi kogu teenustesse ja tarkvarasse üleslaaditavat sisu, aga me võime kasutada saadaolevaid tehnoloogiaid, tarnijaid või protsesse, sealhulgas käsitsi läbivaatust, teatud liiki ebaseadusliku sisu (näiteks lapsi seksuaalselt kuritarvitavad materjalid) või muu kuritarvitusliku sisu või käitumise skriinimiseks (näiteks tegevusmustrid, mis osutavad spämmimisele või andmepüügile, või märksõnad, mis näitavad, et täiskasvanutele mõeldud sisu on postitatud väljapoole täiskasvanutele mõeldud seina). Lisateavet meie sisu modereerimise eeskirjade ja praktikate, sealhulgas selle kohta, kuidas me sisu modereerime, leiate meie läbipaistvuskeskusest.

4.2. Teie sisu litsentsid. Ainult teenuste ja tarkvara käitamise või täiustamise eesmärgil, annate meile tasuta üleilmse all-litsentsitava ja edasiantava lihtlitsentsi sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, levitamiseks, muutmiseks, avalikult esitamiseks tõlkimiseks ja sisu põhjal tuletistööde loomiseks. Näiteks võime oma õiguse sisule all-litsentsida oma teenusepakkujatele või teistele kasutajatele, et võimaldada teenustel ja tarkvaral töötada ettenähtud viisil, näiteks et võimaldada teil teistega fotosid jagada. Allpool olev jaotis 4.6 („Tagasiside”) hõlmab kogu tagasisidet, mille meile esitate. 

4.3. Omandiõigus. Nagu teie ja Adobe vahel kokku lepitud, säilitate teie (olenevalt olukorrast kas ärikasutajana või isikliku kasutajana) oma sisule kõik õigused ja omandiõigused (või kui see on asjakohane, peate tagama, et teil või ettevõttel (olenevalt olukorrast) on sisule kehtiv litsents). Meil ei ole teie sisule omandiõigusi.

4.4. Teie sisu jagamine

(A) Jagamine. Mõnede teenuste või tarkvaraga võidakse pakkuda funktsioone, mis võimaldavad teil oma sisu teiste kasutajatega jagada või seda avalikustada. „Jagamine” tähendab e-posti või tavaposti teel saatmist, edastamist, voogedastamist, üleslaadimist või meie teenuste või tarkvara kaudu muul viisil kättesaadavaks tegemist (meile või kellelegi teisele). Teised kasutajad võivad teie sisu mitmel viisil kasutada, kopeerida, muuta või edasi jagada. Mõelge hoolikalt, mida te otsustate jagada või avalikustada, kuna te vastutate täielikult sisu eest, mida jagate.

(B) Juurdepääsu tase. Me ei jälgi ega kontrolli, mida teised teie sisuga teevad. Teie ise kehtestate oma sisule piirangud ning vastutate oma sisule sobiva juurdepääsutaseme rakendamise eest. Kui te ei vali oma sisule rakendatavat juurdepääsutaset, võib süsteem vaikesättena kehtestada kõige lubavama seadistuse. Te peate tegema teistele kasutajatele teatavaks, kuidas teie sisu võib jagada, ja reguleerima oma sisule juurdepääsemise või selle jagamise seadistusi.

(C) Kommentaarid. Teenuste ja tarkvara kaudu esitatud kommentaarid pole anonüümsed ja teised kasutajad saavad neid vaadata. Mõnes teenuses ja tarkvaras võivad teie kommentaare peale teie enda kustutada ka teised kasutajad või meie.

(D) Teie sisu eemaldamine. Kui kustutate teenustest ja tarkvarast sisu (v.a tagasiside), lõpetame selle sisu avalikult kättesaadavaks tegemise mõistliku aja jooksul. Mõned teie sisu koopiad võidakse säilitada osana meie rutiinsetest varundamistest ja me ei vastuta teie jagatud või avalikustatud sisu mis tahes kasutamise eest.

(E) Koostöö. Enne sisu jagamist teenuste kaudu vaadake üle eespool jaotises 1.2 („Lisatingimused”) sätestatud Adobe Collaboration Space'i lisatingimused, sest neid kohaldatakse teile ja sisule, mida te jagate Adobe koostöökeskkondades.

4.5. Sisu eemaldamine ja kaebused. Kui eemaldame teie sisu tingimuste rikkumise tõttu, teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid oma otsusest e-posti aadressi kaudu, mis te meile olete andnud. Kui leiate, et teie sisu eemaldati ekslikult, võite esitada kaebuse, järgides korda, mis on ära toodud teadaandes, mis me teile saatsime, või tehes seda meie läbipaistvuskeskuses.

4.6. Tagasiside. Võite anda meile teenuste ja tarkvara kohta tagasisidet, sealhulgas ideede, soovituste, ettepanekute või teie sisuga seotud näidete kujul (edaspidi „tagasiside“). Sellisel juhul nõustute, et me võime seda tagasisidet kasutada oma ärilisel otstarbel, sealhulgas teenustesse ja tarkvarasse integreerides, ilma teile tasu maksmata, teile viitamata või ilma muude kohustusteta teie ees.

5. Teie konto

5.1. Kontoteave. Teie kui isiklik kasutaja või ärikasutaja vastutate kogu tegevuse eest, mis toimub teie konto kaudu, isegi kui seda ei tee teie ise või see toimub teie teadmata või nõusolekuta. Te ei või A) jagada oma kontoteavet (välja arvatud volitatud kontohalduriga) ei tahtlikult või tahtmatult ega B) kasutada teise isiku kontot. Teie kontohaldur võib kasutada teie kontoteavet teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise ja neile juurdepääsemise haldamiseks. PhoneGapi puhul jätame endale õiguse jälgida ja jõustada liitumispaketi limiite ja piiranguid, sealhulgas õiguse nõuda tasu ülekasutuse eest.

5.2. Konto turvalisus. Teie vastutate mõistlike meetmete võtmise eest, et säilitada kontroll oma Adobe konto üle ja selle turvalisus. Adobe võib nõuda teilt mitmikautentimise lubamist ja turvalisuse huvides telefoninumbri või alternatiivse e-posti aadressi andmist. Adobe ei võta endale mis tahes vastutust kahjude eest, mis võivad tekkida teie konto sisselogimisandmete ohtu sattumise või teie suutmatuse tõttu järgida teateid või hoiatusi, mida võime teie e-posti aadressile või telefoninumbrile saata, või nendega seoses meetmeid võtta. Teie vastutate oma e-posti aadressi ja telefoninumbri ajakohasena hoidmise eest, et teateid või hoiatused, mille võime teile saata, jõuaksid teieni, ning samuti vastutate te väidetavalt Adobelt pärinevate sõnumite hoolika läbivaatamise eest veendumaks, et see on meie saadetud. Me ei vastuta selle eest, kui te ei pääse oma Adobe kontole juurde, sest teil puuduvad õiged sisselogimisandmed, nagu parool, e-posti aadress või telefoninumber. Kui kahtlustate, et teie Adobe konto või sisselogimisandmed on rikutud, võtke ühendust oma konto administraatori või Adobe klienditeenindusega https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ee.

5.3. Tasuta konto passiivsus. Teie vastutate oma konto aktiivsena hoidmise eest, mis tähendab, et peate sellele regulaarselt sisse logima ja seda kasutama, et vältida sisu kustutamist, teenustele ja tarkvarale juurdepääsu häirimist või kaotamist või oma konto lõpetamist. Kui te oma kontole regulaarselt sisse ei logi, jätame endale õiguse eeldada, et teie konto on passiivne, ning nõustute, et võime teie kontole salvestatud sisu jäädavalt kustutada või teie konto täielikult sulgeda. Enne teie sisu jäädavalt kustutamist või konto sulgemist passiivsuse tõttu proovime teid sellest teavitada. Selguse huvides olgu öeldud, et seda jaotist 5.3 („Tasuta konto passiivsus”) ei kohaldata heas korras tasuliste kontode puhul. 

6. Kasutajaeetika.

Peate kasutama teenuseid ja tarkvara vastutustundlikult ning teenuseid ja tarkvara mitte väärkasutama. Näiteks ei tohi te

6.1. kasutada teenuseid ja tarkvara ilma Adobe kirjaliku loa või lepinguta või seda luba või lepingut rikkudes;

6.2. teenuseid ja tarkvara kopeerida, muuta, majutada, voogedastada, all-litsentsida ega edasi müüa;

6.3. võimaldada või lubada teistel teenuseid ja tarkvara teie konto sisselogimisandmete abil kasutada;

6.4. teenuseid ja tarkvara pakkuda, kasutada või lubada nende kasutamist või neile juurdepääsemist arvutiteenuste äris, kolmanda isiku allhanketeenuses, liikmesuse või liitumise alusel, teenindusbüroo põhiselt, osaajalise kasutuse põhimõttel, hostitud teenuse osana või kolmanda isiku nimel;

6.5. koostada andmebaasi või andmekogumit, sh sisufaile, või andmebaasi või andmekogumit, mis koosneb sisufailidest;

6.6. teenustele ja tarkvarale juurde pääseda või juurdepääsu üritada muul viisil kui meie pakutud või volitatud liidese kaudu;6.6 teenustele ja tarkvarale juurde pääseda või juurdepääsu üritada muul viisil kui meie pakutud või volitatud liidese kaudu;

6.7. hoida kõrvale mis tahes juurdepääsu- või kasutuspiirangutest, mis on kehtestatud teenuste ja tarkvara teatud kasutuste takistamiseks;

6.8. jagada või genereerida sisu, sh Creative Cloudi kliendi fonte, või käituda viisil, mis rikub kellegi intellektuaalomandi õigusi. „Intellektuaalomandi õigused” tähendavad autoriõigust, moraalset õigust, kaubamärki, kujundust, patenti, ärisaladust, ebaausat konkurentsi, õigust eraelu puutumatusele, õigust jälgida ja keelata oma nime või kujutise kasutamist kommertseesmärgil ja muid omandiõigusi;

6.9. jagada või genereerida sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, sündsusetu, vägivaldne, teotav, ülekohtune, laimav, halvustav, vulgaarne, ebasünnis, kõlvatu, pühadust teotav, teise inimese eraellu sekkuv, vihkamisele õhutav või muul viisil taunitav, või käituda eespool loetletud viisidel;

6.10. jagada või genereerida sisu, mis seksualiseerib alaealisi või mille eesmärgiks on hõlbustada kohatut suhtlust alaealiste, teiste Adobe kasutajate või avalikkusega;

6.11. esineda mõne muu füüsilise või juriidilise isikuna, esitada valeandmeid või muul viisil moonutada oma seotust füüsilise või juriidilise isikuga, sealhulgas avalikustada sponsorlus- või toetussuhet oma arvamustes, mis te jätate;

6.12. üritada blokeerida, rikkuda või hävitada teenuseid ja tarkvara;

6.13. laadida üles, edastada, salvestada või teha kättesaadavaks mis tahes sisu, sh Creative Cloudi kliendi fonte või koodi, mis sisaldab viirust, pahatahtlikku koodi, pahavara või komponente, mis on loodud teenuste ja tarkvara funktsionaalsuse kahjustamiseks või piiramiseks;

6.14. häirida, segada või takistada teistel kasutajatel teenuste ja tarkvara kasutamist (nagu teiste jälitamine, hirmutamine või ahistamine, vägivallale või enesevigastamisele õhutamine või selle propageerimine);

6.15. tegeleda kettkirjade, rämpsposti, püramiidskeemide, andmepüügi, spämmimise või muude soovimatute sõnumitega;

6.16. osaleda pettustes, nagu makse- ja tagasimaksepettused;

6.17. reklaamida teenustes mis tahes tooteid või teenuseid, välja arvatud meie eelneval kirjalikul heakskiidul;

6.18. kasutada seoses teenuste ja tarkvaraga andmete kaevandamist või sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise meetodeid, sealhulgas andmete koorimine masinõppeks või muudel eesmärkidel;

6.19. kunstlikult manipuleerida või häirida teenuseid ja tarkvara (nt hinnangute manipuleerimine Behance′is või kasutajate suunamine kolmanda isiku saitidele);

6.20. luua Adobe kontosid nende tingimuste või meie eeskirjade (või muude Adobe võetud meetmete) rikkumise eesmärgil, sealhulgas, võltskontode loomine või konto sulgemisest kõrvalehoidmine;

6.21. manipuleerida või muul viisil kuvada teenuseid ja tarkvara raamistamise või sarnase navigatsioonitehnoloogia abil või

6.22. rikkuda kohaldatavat õigust.

7. Tasud ja maksmine.

7.1. Maksud ja kolmandate isikute tasud. Olete kohustatud maksma kõik kohaldatavad maksud ja kolmandate isikute tasud (näiteks telefonitasud, mobiilsideoperaatori tasud, internetiteenuse pakkuja tasud, andmesidetasud, krediitkaarditasud, käibemaks, valuuta konverteerimise tasud ja välisülekande tasud). Meie ei vastuta nende tasude eest. Tasusid puudutavates küsimustes pöörduge oma finantsasutuse poole. Me võime võtta meetmeid nende tasude sissenõudmiseks, mida te meile võlgnete. Seonduvate sissenõudmiskulude eest vastutate teie. Kui teie partneriks oleva Adobe üksuse (st Põhja-Ameerika klientide puhul Adobe Inc. ja kõigi teiste riikide klientide puhul Adobe Systems Software Ireland Limited) ja teie asukohariik on erinev, tehakse teie maksed välismaisele üksusele.

7.2. Krediitkaarditeave. Annate meile või meie volitatud müüjatele loa teie makseviisi salvestamiseks ja kasutamiseks seoses teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamisega, nagu kirjeldatud teie liitumis- ja tühistamistingimustes. Teie teenuse katkestamise vältimiseks võime osaleda programmides, mida toetab teie krediitkaardipakkuja, et proovida teie makseteavet värskendada. Annate meile või meie volitatud müüjatele loa jätkata arvete esitamist ja võtma teie kontolt summasid, mis teil tuleb meile tasuda, kasutades andmeid, mis me saame.

8. Teie garantii ja hüvitamiskohustus

8.1. Garantii. Teil peavad olema A) kõik vajalikud litsentsid ja load oma sisu kasutamiseks ja jagamiseks ning B) õigused, mis on vajalikud nendes tingimustes nimetatud litsentside andmiseks.

 8.2 Hüvitamine. Hüvitate meile ja meie sidusettevõtetele, filiaalidele, ametiisikutele, esindajatele, töötajatele, partneritele ja litsentsiandjatele kõik kaebused, nõuded, kahjumi või kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis on seotud järgmisega:

(A) teie sisu, sealhulgas Creative Cloudi kliendi fondid;

(B) teenuste ja tarkvara teiepoolne kasutamine (olenevalt kohaldatavusest);

(C) teie suhtlus teiste kasutajatega (sealhulgas kolmanda osapoole õiguste omanikega) või

(D) tingimuste teiepoolne rikkumine (edaspidi „asi“).

Meil on õigus enda valitud kaitsjaga kontrollida mis tahes asja kaitset, mis võib kuuluda teiepoolsele hüvitamisele. Te teete mis tahes sellise asja kaitsel meiega täies ulatuses koostööd.
 

9. GARANTIIDEST LOOBUMISED

9.1. Kui lisatingimustes ei sätestata teisiti, tarnitakse teenused ja tarkvara nagu-on-põhimõttel. Seadusega lubatud suurimas ulatuses loobuvad Adobe, tema sidusettevõtted ja kolmandast isikust pakkujad (edaspidi „hõlmatud pooled”) kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas õiguste mitterikkumise, kaubanduslikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivusega seotud kaudsetest garantiidest. Hõlmatud pooled ei võta endale ühtegi kohustust seoses teenustes oleva sisuga. Peale selle ei anna hõlmatud pooled garantiid, et A) teenused ja tarkvara vastavad teie nõudmistele või on pidevalt saadaval, katkestusteta, õigeaegsed, turvalised või veavabad; B) teenuste ja tarkvara kasutamisel saadavad tulemused toimivad, on täpsed või usaldusväärsed; C) teenuste ja tarkvara kvaliteet vastab teie ootustele või et D) teenustes ja tarkvaras esinevad vead või puudused parandatakse.

9.2. Lisaks loobuvad hõlmatud pooled igasugusest vastutusest kohtuasjades, mis tulenevad teenuste ja tarkvara teiepoolsest kasutamisest. Te võite teenuseid ja tarkvara kasutada ja neile juurde pääseda omal äranägemisel ja riisikol ning te vastutate ainuisikuliselt oma arvutisüsteemi kahjustuste või andmete kadumise eest, mis tulenevad teenuse ja tarkvara kasutamisest või sellele juurdepääsemisest.

9.3. Kui postitate meie serveritesse oma sisu, et seda teenuste kaudu avalikult jagada, ei vastuta hõlmatud pooled A) teie sisu kadumise, rikkumise ega sisule tekkiva kahju eest; B) sisu kustutamise eest kellegi teise kui Adobe poolt ega C) selle eest, kui kolmandad isikud kasutavad teie sisu muudel veebisaitidel või muudes meediumides.

10. VASTUTUSE PIIRAMINE

10.1. Kui lisatingimustes ei ole teisiti sätestatud, ei vastuta hõlmatud pooled ühelgi juhul teie ega kellegi teise ees mis tahes põhjusel tekkinud konkreetse, kaasneva, kaudse, järel-, moraalse, või karistusliku kahju eest, sealhulgas kadude ja kahjude eest, mis A) tulenevad kasutuse, andmete, maine, tulude või kasumi kaotamisest B) põhinevad mis tahes vastutusteoorial, sealhulgas lepingu või garantii rikkumisel, hooletusel või muul ülekohtusel tegevusel, või C) tulenevad teenuste ja tarkvara teiepoolsest kasutamisest või neile juurdepääsust. Miski nendes tingimustes ei piira ega välista meie vastutust raske hooletuse, Adobe või tema töötajate tahtliku väärkäitumise, surmajuhtumi või kehavigastuse korral.

10.2. Meie koguvastutus kõigis küsimustes, mis tulenevad või on seotud nende tingimustega, piirdub kas A) 100 USA dollariga või B) kogusummaga, mille olete teenustele või tarkvarale juurdepääsu eest maksnud vastutuse kaasa toonud sündmusele eelneva kolme kuu jooksul, sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem. Meie tarnijatel puudub igasugune vastutus kõigis asjades, mis tulenevad või on seotud nende tingimustega.

10.3 Neid siinses jaotises 10 („Vastutuse piiramine”) toodud piiranguid ja välistamisi kohaldatakse seadusega lubatud suurimas ulatuses ka juhul, kui A) abinõu ei hüvita teile täielikult kahjusid või ei täida oma põhieesmärki või kui B) hõlmatud pooled teadsid või oleksid pidanud teadma kahjude võimalikkusest.

10.4. Nende tingimustega on sätestatud hõlmatud poolte kogu vastutus ning kõik teie kasutatavad õiguskaitsevahendid seoses teenustele ja tarkvarale juurdepääsu ja kasutamisega.

11. Lõpetamine

11.1. Teiepoolne lõpetamine. Võite igal ajal oma tellimuse tühistada ning teenuste ja tarkvara kasutamise lõpetada. Konto tühistamine või sulgemine ei vabasta teid kohustusest maksta teie tellimusega seotud maksmata tasusid, sealhulgas ennetähtaegse tühistamise tasud.

11.2. Meiepoolne lõpetamine. Kui lisatingimustes pole sätestatud teisiti, võime teenustele ja tarkvarale juurdepääsu ja nende kasutamise õiguse igal ajal lõpetada või peatada Adobe omal äranägemisel, kui

(A) te olete rikkunud mõnda tingimuste sätet (või käitunud viisil, mis selgelt näitab teie tahtmatust või suutmatust tingimusi järgida);

(B) te ei maksa õigel ajal teenuste ja tarkvara eest tasusid, kui neid peaks olema;

(C) te kuritarvitate, ähvardate, kiusate või ahistate füüsiliselt, verbaalselt või muul viisil meid või meie töötajaid (sellisel juhul võime kas peatada või piirata teie juurdepääsu teenustele ja tarkvarale);

(D) te olete korduvalt esitanud kaebusi halvas usus või ilma mõistliku põhjuseta ning jätkate pärast seda, kui oleme palunud teil selle lõpetada (sellisel juhul võime kas peatada või piirata teie juurdepääsu teenustele või tarkvarale);

(E) teile tarkvara või teenuste pakkumise jätkamine rikuks mis tahes kohaldatavat seadust;

(F) me otsustame lõpetada teenuste ja tarkvara pakkumise kas tervikuna või osaliselt, kui seadusemuudatuse tõttu pole teenuste pakkumise jätkamine teie piirkonnas meie jaoks otstarbekas, või muul põhjusel või kui

(G) teie tasuta konto on olnud pikemat aega passiivne.

Kui me lõpetame need tingimused või teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise muul kui eespool punktides (A) kuni (D) ja (G) loetletud mõjuval põhjusel, teeme me mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid lõpetamisest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette, saates e-kirja aadressile, mille olete meile andnud, koos juhistega selle kohta, kuidas te oma sisu kätte saate. Kui lõpetame teie teenuste ja tarkvara kasutamise jaotises (E) või (F) loetletud põhjusel, võime omal äranägemisel teha teile proportsionaalse tagasimakse selle teenuse või tarkvara eest tasutud ja kasutamata tasude eest. Meiepoolse lõpetamise korral võite kaotada juurdepääsu oma sisule.

11.3. Kehtimajäämine. Tingimuste aegumisel või lõpetamisel võib osa teenustest või tarkvarast või kõik teenused või tarkvara lõpetada töötamise ilma ette teatamata. Teie hüvitamiskohustused, meie garantiist loobumised ja vastutuste piiramised ning vaidluste lahendamise sätted, mis on sätestatud nendes tingimustes, jäävad kehtima.

11.4. Konto inaktiveerimine ja kaebused. Kui leiate, et teie Adobe konto on inaktiveeritud eksituse tõttu, võite esitada kaebuse, järgides protsessi, mida kirjeldatakse, kui üritate oma kontole sisse logida, või tehes seda meie läbipaistvuskeskuses. Kui teil on sellega seoses küsimusi, võtke ühendust Adobe klienditeenindusega.

12. Kaubandussanktsioonid ja ekspordikontrolli nõuetele vastamine.

Teenustele ja tarkvarale ja teenuste või tarkvara teiepoolsele kasutamisele kohaldatakse Ameerika Ühendriikide ja teiste jurisdiktsioonide seadusi, piiranguid ja regulatsioone, mis reguleerivad teenuste ja tarkvara importi, eksporti ja kasutamist. Teenuseid ja tarkvara kasutades nõustute järgima kõiki neid seadusi, piiranguid ja regulatsioone ning tagate, et mis tahes jurisdiktsiooni seadused ei keela teil teenuseid ja tarkvara saada. Lisaks nõustute mitte üles laadima ega edastama ühelegi teenusele ega tarkvarale sisu, mida kontrollitakse seoses Ameerika Ühendriikidest eksportimisega (sh tehnilised andmed, mida kontrollitakse USA rahvusvahelise relvakaubanduse õigusaktide alusel, ja tehnoloogiat, mida kontrollitakse USA ekspordiseaduste alusel) ilma Adobe eelneva kirjaliku heakskiiduta. 

13. Austraalia tarbijaseadus.

Miski nendes tingimustes ei püüa välistada, piirata või muuta tarbijaõigusi, mis on sätestatud 2010. aasta konkurentsi- ja tarbijakaitseseadusega Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) (edaspidi „CCA”) või muude õigusaktidega, mida ei saa nõusoleku alusel välistada, piirata ega muuta. Kui CCA-st või mis tahes muust õigusaktist tulenevat tingimust, garantiid või tähtaega kohaldatakse käesolevatele tingimustele või kui nendega antakse seoses käesolevate tingimustega seaduslik tagatis pakutud kaupadele või osutatud teenustele (kui neid peaks olema), siis meie vastutus sellise tingimuse, garantii, tähtaja või tagatise rikkumise eest piirdub järgnevaga (meie äranägemisel), kuivõrd selliselt toimimine on võimalik. A) Kaupade pakkumise korral toimime kas ühel või mitmel järgneva viisil: 1) asendame kauba või pakume vastu samaväärse kauba, 2) parandame kauba, 3) tasume kaupade asendamise või samaväärsete kaupade omandamise kulud, 4) tasume kaupade parandamise kulud. B) Teenuste osutamise korral toimime kas ühel või mõlemal järgneva viisil: 1) osutame teenuse uuesti, 2) tasume teenuse uuesti osutamise kulud.

14. Vaidluste lahendamine, kollektiivhagi keelamine, vahekohtu kokkulepe

Adobe klienditeenindus saab aidata enamiku Adobe teenuste ja tarkvaraga seotud probleemide lahendamisel. Võtke ühendust Adobe klienditeenindusega siin: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ee.

14.1. Nõudest teatamine ja nõutavat teavet puudutav vaidluste lahendamise protsess. Kui teil on muresid või vaidlusi, mida Adobe klienditeenindus ei suuda lahendada (edaspidi „nõue”), nõustute kõigepealt püüdma lahendada vaidlust mitteametlikult ja heas usus, võttes meiega ühendust ja teavitades nõudest kirjalikult jaotises 18.2 („Adobe teavitamine”) toodud aadressil. Nõuet puudutav teatis Adobele peab sisaldama õiglast teavet teie isiku kohta, kirjeldust nõude olemusest, nõude alust ning seda, millist lahendust te soovite, sealhulgas teie poolt soovitud rahalise hüvitise konkreetset summat, ning teatist ei saa kombineerida teiste isikute nõuet puudutavate teatisega. Kui teie nõuet puudutavat vaidlust ei lahendata 30 päeva jooksul alates selle saamise kuupäevast, tuleb mis tahes sellest tulenevad kohtuhagid, sealhulgas vaidlused teemal, kas vahekohus on antud küsimuse lahendamiseks vajalik, lahendada kas väiksemate kohtuvaidluste kohtu või lõpliku ja siduva vahekohtu kaudu, võttes arvesse allpool toodud erandeid. Kumbki pool ei tohi algata kohtumenetlust enne 30 päeva möödumist nõuet puudutava teatise kättesaamisest. Seda vahekohtu kokkulepet kohaldatakse ilma piiranguteta kõigi nõuete suhtes, mis tekkisid või esitati enne tingimuste jõustumise kuupäeva. Vahekohtunikul, ning mitte ühelgi föderaalsel, osariigi või kohalikul kohtul või asutusel, on ainupädevus lahendada kõiki vaidlusi, mis on seotud tingimuste tõlgendamise, kohaldatavuse või jõustatavuse või tingimuste koostamisega, sealhulgas seda, kas meievahelise vaidluse suhtes kohaldatakse vahekohtumenetlust (st vahekohtunik otsustab, kas vaidlus tuleks lahendada vahekohtus) ning kas need tingimused tervikuna või mõni osa neist on tühised või kuuluvad tühistamisele. Tingimuste, teenuste või tarkvaraga seotud nõuded aeguvad lõplikult, kui neid ei esitata ühe aasta jooksul alates nõude põhjustanud sündmusest.  

14.2. Kollektiivhagide keeld. . Te võite lahendada vaidlusi meiega üksnes individuaalselt ja te ei või hagi esitada hagejana või kollektiivi liikmena kollektiiv-, konsolideeritud või esindushagina. Ent kui mõni osa sellest kollektiivhagi keelust loetakse konkreetse õiguskaitsevahendi osas jõustamatuks või kehtetuks, tuleb see õiguskaitsevahend (ja ainult see õiguskaitsevahend) vahekohtust eraldada ja seda võib taotleda kohtus. Pooled lepivad sellegipoolest kokku, et vahekohtumenetlusele mittekuuluvate õiguskaitsevahendite üle otsustamine peatatakse kuni vahekohtus lahendatavate nõuete ja õiguskaitsevahendite tulemuste selgumiseni.

14.3. Vahekohtu eeskirjad. Kui elate Põhja- või Lõuna-Ameerikas, haldab vahekohut JAMS (Santa Clara maakond, California, USA) vastavalt oma vahekohtumenetluse-eeskirjadele. Kui elate Austraalias, Uus-Meremaal, Jaapanis, Hiina maismaaosas, Hongkongis, Macaus, Taiwanis, Lõuna-Koreas, Indias, Sri Lankas, Bangladeshis, Nepalis või Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriigis, haldab vahekohut Singapuris asuv Singapore International Arbitration Centre (SIAC) vastavalt oma vahekohtumenetluse-eeskirjadele, mis loetakse käesolevas jaotises olevate viidete kaudu kasutustingimuste osaks. Muul juhul haldab vahekohut Londonis (Ühendkuningriik) asuv London Court of International Arbitration (LCIA) vastavalt LCIA vahekohtu eeskirjadele. On ainult üks vahekohus, kelle teie ja Adobe ühiselt valite. Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles, aga kõik tunnistajad, kelle emakeel ei ole inglise keel, saavad tunnistuse anda oma emakeeles ning see tõlgitakse sünkroontõlkena inglise keelde (tunnistaja kutsunud poole kulul). Vahekohtuniku tehtud otsust võib kasutada ja täitmisele pöörata igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus, kelle jurisdiktsiooni pädevusse teie ja meie kuulume. Kui vahekohtumenetluse pakkuja eeskirjade ja nende tingimuste vahel tekib vastuolu, sealhulgas seoses vahekohtu tasude ja kulude hindamisega, kohaldatakse neid tingimusi.

14.4. Vahekohtu tasud ja kulud. Kõigi esitamis-, haldus- ja vahekohtunikutasude ning vahekohtukulude maksmist reguleerivad vahekohtuteenuse pakkuja eeskirjad, välja arvatud juhul, kui esitate nõude kooskõlastatud tegevuse raames ning me nõustume, et pooled jagavad võrdselt kõik vahekohtutasud ja -kulud (kui kulude jaotamine ei ole kohaldatavate eeskirjade kohaselt juba nõutav). Siinses jaotises tähendab mõiste „kooskõlastatud tegevus” toimingut, milles teid esindab advokaadibüroo või advokaadibüroode kogu, kes on lühikese aja jooksul esitanud Adobe vastu arvukalt sama või sarnast laadi koordineeritud individuaalseid vahekohtunõudeid. Kui te vaatamata eeltoodule ei saa endale lubada vahekohtutasusid või -kulusid, tasub need Adobe. Kui vahekohtunik leiab, et nõude olemus või vahekohtus taotletud heastamine oli põhjendamatu või nõue esitati sobimatul eesmärgil, võivad pooled taotleda vahekohtu tasude ja kulude ümberjaotamist vastavalt vahekohtumenetluse pakkuja eeskirjadele.

14.5. Vahekohtumenetluse erandid – väiksemad kohtuvaidlused ja õiguskaitse. Olenemata eeltoodust võib kumbki pool otsustada, et mis tahes nõue, mis kuulub väiksemate kohtuvaidluste kohtu jurisdiktsiooni alla, otsustatakse väiksemate kohtuvaidluste kohtus Santa Clara maakonnas (California, USA) või teie elukohajärgses kohtus. Kui üks pool esitab vahekohtule nõude, mille oleks võinud esitada väiksemate kohtuvaidluste kohtule, võib teine pool teatada, et ta soovib enne vahekohtuniku määramist juhtumi lahendamist väiksemate kohtuvaidluste kohtus, ja vahekohtunik lõpetab juhtumi administratiivselt enne tasude kindlaksmääramist ning nõude esitanud pool peab vahekohtu asemel pöörduma väiksemate kohtuvaidluste kohtusse. Kõik vaidlused selle üle, kas nõue kvalifitseerub väiksemate kohtuvaidluste kohtu pädevusse, lahendab see kohus ja mitte vahekohtunik. Sellise vaidluse korral jääb vahekohtumenetlus lõpetatuks, välja arvatud juhul ja seni, kuni väiksemate kohtuvaidluste kohus otsustab, et nõuet tuleb menetleda vahekohtus. Lisaks on kummalgi poolel õigus taotleda esialgset õiguskaitset (või samaväärset kiiret õigusabi) mis tahes jurisdiktsioonis, näiteks kui teie või teised volitamata isikud saavad juurdepääsu teenustele või tarkvarale või rikuvad nende kasutamisel käesolevaid tingimusi. Kui poolel on vaidlus, milles ta soovib saada nii esialgset õiguskaitset kui ka muud liiki õigusabi, võib ta pöörduda kohtusse, et taotleda esialgset õiguskaitset, kuid peab kõigi muude õigusabivormide saamiseks oma nõuded lahendama vahekohtus või taotlema õiguskaitset väiksemate kohtuvaidluste kohtus.

14.6. Vahekohtumenetlusega nõustumine ja õigus sellest loobuda. Esimese kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teenuste ja tarkvara kasutamist või nende tingimuste jaotise 14 („Vaidluste lahendamine, kollektiivhagi keelamine, vahekohtu kokkulepe”) viimase uuendamise kuupäeva, olenevalt sellest, kumb on hilisem, on teil õigus loobuda jaotises 14 („Vaidluste lahendamine, kollektiivhagi keelamine, vahekohtu kokkulepe”) sätestatud vahekohtumenetluse ja kollektiivhagi keelamise sätetest, saates meile oma otsuse kohta kirjaliku teate jaotises 18.2 („Teatis Adobele“) toodud aadressil või e-posti aadressil ContractNotifications@adobe.com. Kui loobute nendest sätetest, ei ole need siduvad ka Adobele.

15. Auditi õigused

 Kui olete ettevõte, siis me võime mitte sagedamini kui kord kaheteistkümne (12) kuu jooksul, teatades teile vähemalt seitse (7) päeva ette, määrata meie töötaja või sõltumatu kolmandast isikust audiitori, kes on kohustatud konfidentsiaalsust säilitades kontrollima (sealhulgas manuaalne kontrollimine, elektrooniline meetod või mõlemad) teie andmeid, süsteeme ja seadmeid, tõendamaks, et teenuste või tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meie tingimustele. Lisaks annate meile kolmekümne (30) päeva jooksul alates meie nõudmise esitamisest kõik meie nõutavad andmed ja teabe, et saaksime tõendada, kas teenuste ja tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Kui tõendamisel selgub, et teenuste ja tarkvara kasutamine ei vasta litsentsidele, hangite viivitamata kõik vajalikud litsentsid, liitumised ning mis tahes kohaldatava hoolduse ja toe või võtate muud kohaldatavad meetmed, nende mittevastavuste kõrvaldamiseks.

16. Teenuste ja tarkvara uuendused ja saadavus

16.1. Teenuste ja tarkvara uuendused. Võime igal ajal teenuseid ja tarkvara (sh nende osi või funktsioone) muuta, uuendada või need katkestada ning selguse huvides olgu öeldud, et need muudatused, värskendused või katkestused võivad tuua teile kahju või põhjustada väärtuse vähenemist, ilma et me vastutaksime teie või kellegi teise ees. Tasuliste pakkumiste muudatuste puhul, mis Adobe mõistliku äranägemise järgi on kahjulikud või mis põhjustavad teile olulist väärtuse vähenemist, teeme mõistlikke ärilisi jõupingutusi, et teavitada teid sellisest muudatustest, uuendustest või katkestamisest. Kui me lõpetame teenused või tarkvara tervikuna, teeme me mõistlikke ärilisi jõupingutusi, et võimaldada teil oma sisu üle viia, ja võime teile pakkuda ettemakstud teenuse või tarkvara kasutamata perioodi eest proportsionaalset tagasimaksmist.

16.2.  Saadavus. Meie veebisaidid võivad olla juurdepääsetavad üle kogu maailma, aga see ei tähenda, et kõik teenused ja tarkvara oleksid saadaval teie riigis või et kasutaja loodud ja teenuse kaudu saadaval olev sisu oleks teie riigis seaduslik või kättesaadav. Teatud riikides võib juurdepääs teatud teenustele (või teenusefunktsioonidele) või tarkvarale olla blokeeritud. Hiinas asuvatel kasutajatel ei ole lubatud meie teenuste ja tarkvara raames juurde pääseda ühelegi võrguteenusele ega neid kasutada ning nad peavad ostma teenused ja tarkvara, mis on tehtud kättesaadavaks spetsiaalselt Hiinas asuvatele kasutajatele Hiinas kasutamiseks. Teie kohustus on tagada, et teenuste ja tarkvara teiepoolne kasutamine oleks seaduslik ja kättesaadav kohas, kus te neid kasutate. Teenused ja tarkvara ei ole saadaval kõigis keeltes.

17. Muutmiste, pöördprojekteerimiste, tehisintellekti/masinõppe (AI/ML) keeld

Teenuste ja tarkvara teatud elemendid moodustavad meie (või meie litsentsiandjate) konfidentsiaalse teabe. Välja arvatud tingimustes sõnaselgelt lubatud juhtudel, ei tohi te ise (ega luba kolmandatel osapooltel) A) muuta, portida, kohandada või tõlkida teenuste või tarkvara mis tahes osa; B) pöördprojekteerida (sh süsteemi või rakenduse kaudu tulevate sisendite ja väljundite jälgimine või jälitamine, et seda süsteemi taasluua), dekompileerida, lahti võtta või üritada muul viisil avastada teenuses või tarkvaras lähtekoodi, andmete esitusi või aluseks olevad algoritme, protsesse, meetodeid ja muid sellise teenuse või tarkvara osasid või C) kasutada teenuseid või tarkvara (või mis tahes sisu, andmeid, väljundit või muid teenustest või tarkvarast saadud või tuletatud teavet) otseseks või kaudseks loomiseks, koolitamiseks, testimiseks või selleks, et parandada masinõppe algoritme või tehisintellekti süsteeme, sealhulgas arhitektuurid, mudelid või kaalud. Kui teie jurisdiktsiooni seadused annavad teile õiguse teenuseid ja tarkvara dekompileerida, et saada teavet, mis on vajalik teenuste või tarkvara litsentsitud osade koostalitlusvõimeliseks muutmiseks teise tarkvaraga, peate te niisugust teavet kõigepealt meilt küsima. Me võime omal äranägemisel anda teile selle teabe või kehtestada niisugusele lähtekoodi kasutamisele mõistlikud tingimused, sealhulgas mõistliku tasu teenuste ja tarkvara teiepoolsele dekompileerimisele, et tagada meie ja meie litsentsiandjate ja tarnijate teenuste ja tarkvara omandiõiguste kaitse.

18. Muu

18.1. Ingliskeelne versioon. Tingimuste selgitamisel või tõlgendamisel kasutatakse tingimuste ingliskeelset versiooni.

18.2. Teated Adobele. Teated Adobele võib saata aadressile Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3. Teated teile. Me võime teid teavitada teie kontoga seotud e-posti või tavaposti teel, teenustesse postitamisega või muul seadustega lubatud viisil. Teie ülesandeks on hoida oma konto andmed ajakohastena, et saaksite teateid saada. 

18.4. Mitteloovutamise kohustus. Te ei või tingimusi ega teiepoolseid tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma meie kirjaliku nõusolekuta loovutada ega muul viisil üle anda, ei tervikuna ega osaliselt, ja mis tahes selline katse on kehtetu. Meie võime omapoolsed tingimustest tulenevad õigused määrata või anda üle kolmandale isikule ilma teie nõusolekuta.

18.5. Valitsuse tingimused. Kui olete USA valitsusüksus või kui tingimuste kohta kehtivad või hakkavad kehtima föderaalsed hangete määrused (FAR), siis on nende tingimuste alusel pakutavad teenused ja tarkvara „kommertstooted või kommertsteenused” (nagu need mõisted on määratletud C.F.R.-i jaotise 48 paragrahvis 2.101), mis koosneb „kommerts-arvutitarkvarast” ja „kommerts-arvutitarkvara dokumentatsioonist” ja sellega seotud teenustest, nagu need mõisted on määratletud vastavalt C.F.R.-i jaotise 48 paragrahvides 12.212 või 227.7202. Kooskõlas C.F.R.-i jaotise 48 paragrahviga 12.212 või paragrahvi 227.7202 punktidega 1 kuni 4 litsentsitakse kommerts-arvutitarkvara ja kommerts-arvutitarkvara dokumentatsioon USA föderaalvalitsuse lõppkasutajatele A) üksnes kommertstoodete ja -teenustena ja B) üksnes nende õigustega, mis antakse nende tingimuste ja sätete kohaselt kõigile teistele lõppkasutajatele. Avaldamata õigused on reserveeritud Ameerika Ühendriikide seaduste alusel.

18.6. Pealkirjad. Nendes tingimustes kasutatavad pealkirjad on toodud ainult mugavuse huvides ja neid ei kasutata tähenduse või kavatsuse tõlgendamiseks.

18.7. Eraldatavus. Kui mõni tingimuste säte tunnistatakse mingil põhjusel kehtetuks või jõustamatuks, jäävad tingimuste muud sätted täiel määral jõusse ning niisugune säte on kehtetu ainult sellise kehtetuse või jõustamatuse ulatuses.

18.8. Õigustest mitteloobumine. Kui me ei suuda jõustada või täita tingimuste mis tahes sätet, ei kujuta see endast antud sätte tühistamist.

18.9. Vääramatu jõud. Kumbki pool ei vastuta teineteise ees tingimustest tuleneva kohustuse (välja arvatud teie maksekohustus Adobe ees) täitmisel esineva viivituse või kohustuse täitmatajätmise eest, kui viivitus või täitmatajätmine on tingitud ettenägematutest sündmustest, mis toimuvad pärast tingimuste jõustumist ja mis on väljaspool poolte mõistlikku kontrolli, näiteks streigid, blokaadid, sõda, terrorism, mässud, loodusõnnetused, litsentside andmisest keeldumine valitsuse või valitsusasutuste poolt, kuivõrd selline sündmus takistab mõjutatud poolel oma kohustusi täitmast või lükkab seda edasi ja kui selline osapool ei suuda mõistliku hinnaga vääramatut jõudu takistada ega kõrvaldada.

19. DMCA

Me austame teiste intellektuaalomandi õigusi ning eeldame seda ka oma kasutajatelt. Me reageerime konkreetsetele teadaannetele autoriõiguste rikkumise kohta kooskõlas autorikaitseseadusega Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Adobe IP-aadresside kõrvaldamise poliitika ja tavade kohta saate rohkem teada siit: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Iiri vabariik
Adobe_General_Terms_of_Use-et_EE_20240217

Üldiste kasutustingimuste hüperlingitud dokumentide loend (loetletud eespool mainitud järjekorras):

1. Tellimis- ja tühistamistingimused: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. K-12 (alg- ja keskharidus) haridusasutuste ja kõrgharidusasutuste õpilasandmete lisatingimused: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Creative Cloudi ja meeskondade Document Cloudi või ettevõtete pilvesalvestusruumi HelpX salvestatud isiklik sisu: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Privaatsuspoliitika: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Adobe privaatsusvalikud: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Sisuanalüüsi KKK: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. EMP riikides elavad üksikisikud ja Ühendkuningriigi andmetöötlusleping Adobe pilveteenuste jaoks: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Üksikisikud, kes elavad mujal kui EMP-s ja Ühendkuningriigi pilveteenuste andmekaitsetingimused: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Adobe tarkvara toe suunised: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Läbipaistvuskeskus: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Fontide Creative Cloudi üleslaadimine: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Alg- ja keskharidusasutuste tingimustele vastamise suunised: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Kolmanda osapoole tarkvarateated ja/või lisatingimused: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Pildi kasutamise õigused: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobe klienditeenindus: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Intellektuaalomandi eemaldamise poliitika: https://www.adobe.com/legal/dmca.html