Přístupnost*
Adobe
Přihlášení Ochrana osobních údajů Moje Adobe

Všeobecné podmínky použití společnosti Adobe

Poslední aktualizace 16. října 2012. Kompletně nahrazují verzi ze 7. května 2012.

1. Vaše smlouva se společností Adobe.

1.1 Volba práva. Máte-li trvalé bydliště na území Severní Ameriky, uzavíráte smluvní vztah se společností Adobe Systems Incorporated se sídlem ve Spojených státech amerických a zavazujete se k dodržování zákonů státu Kalifornie a zákonů Spojených států amerických. Máte-li trvalé bydliště mimo území Severní Ameriky, uzavíráte smluvní vztah se společností Adobe Systems Software Ireland Limited a zavazujete se k dodržování zákonů Irské republiky.

1.2 Tento dokument představuje právní ujednání, které uzavíráte se společností Adobe Systems Incorporated nebo se společností Adobe Systems Software Ireland Limited a jejími zástupci a přidruženými společnostmi (souhrnně jako „Společnost Adobe“). Pokud užíváte internetové stránky nebo služby Společnosti Adobe (souhrnně jako „Služba“ či „Služby“), které odkazují na tyto podmínky, pak pro takové užívání platí tyto Podmínky používání (dále jako „Všeobecné podmínky“).

1.3 Pro některé služby mohou platit další nebo jiné podmínky (dále jako „Dodatečné podmínky“). Tímto se do Všeobecných podmínek zahrnují bez omezení Dodatečné podmínky, které platí pro níže uvedené Služby:


1.4 Pokud existuje nějaký rozpor mezi Všeobecnými podmínkami a Dodatečnými podmínkami, Dodatečné podmínky mají ve vztahu k dané Službě přednost. Všeobecné podmínky a jakékoli příslušné Dodatečné podmínky i veškeré další dokumenty začleněné odkazem do těchto Všeobecných podmínek se označují jako „Podmínky“.

1.5 Společnost Adobe může na základě svého rozhodnutí Podmínky kdykoli změnit. V případě změny Podmínek bude jejich nové znění zveřejněno na adrese http://www.adobe.com/go/terms_cz. Používání Služeb podléhá nejnovější verzi Podmínek v době takového použití.

2. Definice.

Není-li stanoveno jinak, jsou termíny, které jsou v těchto Všeobecných podmínkách uvedeny s velkým počátečním písmenem, vymezeny takto:

2.1 „Informacemi o účtu“ se rozumí údaje, které Společnosti Adobe poskytnete v okamžiku registrace služby, a to včetně identifikačních a přihlašovacích údajů.

2.2 „Materiály Adobe“ se rozumí jakékoli materiály poskytovány společností Adobe podle těchto podmínek.

2.3 „Právy k duševnímu vlastnictví“ se rozumí autorské právo, osobnostní práva, ochranná známka, obchodní úprava, patent, obchodní tajemství, ochrana proti nekalé soutěži a další duševní a vlastnická práva.

2.4 „Právem“ se rozumí platné právo, platná nařízení a všeobecně přijímané předpisy nebo směrnice příslušné soudní pravomoci (například zákony týkající se exportu dat nebo softwaru do Spojených států, ze Spojených států nebo do jiných příslušných zemí či z nich).

2.5 „Známkami“ se rozumí ochranné známky, loga a označení služeb, které jsou zobrazeny u Služeb.

2.6 „Materiály“ se rozumí materiály poskytnuté vámi nebo Společností Adobe, včetně mimo jiné jakéhokoli (a) Uživatelského obsahu, (b) údajů, dat, dokumentů, zobrazení, fotografií, grafických prvků, zvukových záznamů, videozáznamů, webového vysílání, (c) produktů, a (d) Softwaru.

2.7 „Sdíleným materiálem“ se rozumí Uživatelský materiál, který prostřednictvím Služeb sdílíte nebo který prostřednictvím Služeb sdílí ostatní Uživatelé.

2.8 „Sdílet“ znamená poslat elektronickou poštou, zveřejnit v síti internet, přenést, nahrát či jinak zpřístupnit užitím Služeb z vaší strany.

2.9 „Softwarem“ se rozumí kód programového vybavení Společnosti Adobe a související dokumentace, a to včetně mobilních a tabletových aplikací souvisejících se Službami, souborů obsahu, ovladačů, oprav a typů písma.

2.10 „Uživatelem“ se rozumí uživatel Služby.

2.11 „Uživatelským materiálem“ se rozumí (a) Váš materiál a (b) Sdílený materiál, který nahrají ostatní Uživatelé.

2.12 „Vaším materiálem“ se rozumí Materiály, které Sdílíte použitím Služeb.

2.13 „Vaším sdíleným materiálem“ se rozumí Váš materiál, kterým přispějete do Sdíleného materiálu.

3. Přijetí Podmínek.

3.1 Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni Služby užívat. Podmínky lze přijmout (a) zvolením možnosti „Souhlasím“ s těmito Podmínkami, (b) užitím Služeb jakýmkoli způsobem, například stažením nebo nahráním Materiálů, které prostřednictvím Služeb zpřístupnila Společnost Adobe, vy nebo ostatní Uživatelé, nebo (c) pouhým procházením Služeb.

3.2 K užívání služeb nemáte oprávnění, pokud (a) čerpání či užívání Služeb z vaší strany zakazuje Právo, (b) pokud nejste v plné míře oprávněni či způsobilí uzavřít se Společností Adobe závaznou smlouvu, například nejste plnoletí nebo nemáte souhlas rodičů. Zejména platí, že pokud není v Dodatečných podmínkách k určité konkrétní Službě stanoveno jinak, potvrzujete, že je vám více než 13 let, a berete na vědomí, že tyto Služby nejsou určeny dětem do 13 let.

3.3 Před povolením dalšího užívání Služeb může Společnost Adobe vyžadovat váš souhlas s aktualizovanými Podmínkami. V ostatních případech vaše další užívání Služby potvrzuje, že jste změny přijali.

4. Zásady ochrany soukromí.

Způsob ochrany a shromažďování dat Společností Adobe je popsán v dokumentu Zásady ochrany soukromí Společnosti Adobe, který je k dispozici na adrese http://www.adobe.com/go/privacy_cz a který se tímto odkazem začleňuje do těchto Všeobecných podmínek. Souhlasíte s tím, že Společnost Adobe bude vaše údaje užívat v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

5. Vlastnictví.

5.1 Služby a Materiály Společnosti Adobe. Služby a Materiály Společnosti Adobe, jejich výběr i uspořádání jsou chráněny Právy k duševnímu vlastnictví. S výjimkou případů výslovně uvedených v Podmínkách Společnost Adobe a její poskytovatelé licence neposkytují žádná výslovná, ani předpokládaná práva k užívání Služeb a Materiálů. Veškerá práva ke Službám a Materiálům Společnosti Adobe na území celého světa ve všech jazycích a formátech a na všech médiích jsou v současnosti i v budoucnu výlučným vlastnictvím Společnosti Adobe a/nebo jejich poskytovatelů licence a tyto Podmínky nelze v žádném ohledu vykládat tak, že by se jimi vám nebo třetí straně v důsledku překážky uplatnění nároku, konkludentně či jiným způsobem na základě práva autorského či jiného práva k duševnímu vlastnictví, udělovala nějaká licence či nějaké právo.

5.2 Ochranné známky. Známky jsou vlastnictvím Společnosti Adobe, nebo jiných vlastníků práva. Bez předchozího souhlasu Společnosti Adobe, nebo vlastníka práva nejste k užívání Známek oprávněni. Adobe a logo Adobe jsou ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated. Aktuální seznam Známek Společnosti Adobe a některých Známek třetích stran naleznete ve veřejných informacích o známkách na adrese http://www.adobe.com/go/trademarks_cz.

6. Užívání Služby a Materiálů.

6.1 Pokud budete dodržovat podmínky této Smlouvy, Společnost Adobe vám uděluje nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné právo k přístupu a užívání Služeb, ke Sdílení Vašich materiálů se Službou a k užívání Materiálů Společnosti Adobe v souvislosti se Službami, a to s výhradou omezení uvedených v tomto článku.

6.2 Kromě případů, kdy se jedná o Váš materiál, souhlasíte, že:

(a) Materiály nebudete měnit, pořizovat jejich kopie ani je dále přenášet;

(b) Materiály ani právo k užívání Služeb a k přístupu k nim nebudete pronajímat, prodávat ani k nim udělovat povolení;

(c) nebudete odstraňovat, zakrývat ani měnit jakákoli textová či vlastnická oznámení obsažená v Materiálech;

(d) nebudete kopírovat ani napodobovat návrh, rozvržení ani grafické uživatelské rozhraní Služby, jež jsou chráněny Právy k duševnímu vlastnictví, ani nebudete kopírovat či napodobovat jejich části;

(e) budete Služby a Materiály užívat pouze tak, jak to dovolují Podmínky a kterékoli Právo; a

(f) určité Služby a Materiály mohou být dostupné pouze na základě uhrazení poplatku nebo poskytnutí určitých Informací o účtu.

6.3 Společnost Adobe vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby byly Služby dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Bude ovšem docházet k přerušení Služby z důvodu údržby, instalace vyšší verze Služby a opravy nebo v důsledku výpadku telekomunikačního spojení a zařízení, který nemůžeme ovlivnit. V rámci svých možností podnikne Společnost Adobe přiměřené kroky k tomu, aby tyto výpadky minimalizovala. Některé Služby nemusí být dostupné ve všech jazycích.

6.4 Společnost Adobe může Služby nebo Materiály nebo jakoukoli jejich část dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit, a to s oznámením nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že pokud se tak stane, Společnost Adobe ani jiný subjekt za to vůči vám neponese odpovědnost.

6.5 Platební podmínky

(a) Předplatné. Pro přístup k některým Službám nebo jejich částem je nutné zaplacení předplatného nebo členského poplatku. Předplatné je nevratné, není-li v konkrétních předplatitelských podmínkách platných pro určitou Službu uvedeno jinak. Na konci předplaceného období může dojít ke změně výše předplatného. Předplatitelské podmínky jsou k dispozici na adrese http://www.adobe.com/go/subscription_terms_cz.

(b) Odpovídáte za zaplacení veškerých daní v souvislosti s užívání Služeb. V souvislosti s platbou Předplatného vám může banka nebo společnost, která vám vydala kreditní kartu, účtovat další poplatky, například poplatek za konverzi měn. Váš přístup ke Službám může být podmíněn zaplacením poplatků třetí strany, například telefonních poplatků, poplatků za internetové připojení, za datový tarif apod. Společnost Adobe nemá na tyto poplatky žádnou vazbu ani za ně nenese žádnou odpovědnost.

(c) Inkaso Předplatného. Souhlasíte s tím, že nemůže-li Společnost Adobe inkasovat z vaší strany dlužné Předplatné na čerpání služeb, může dle svého uvážení podniknout kroky k tomu, aby tuto částku Předplatného od vás vymohla, a dále souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré náklady a výdaje, které v souvislosti s uvedeným Společnosti Adobe vzniknou.

7. Informace o účtu, osobní URL.

7.1 Souhlasíte s tím, že Vaše Informace o účtu budou vždy kompletní, přesné a aktuální. Je vaší zodpovědností vždy uchovat své heslo či přihlašovací údaje k účtu v tajnosti a jste Společnosti Adobe zcela odpovědní za veškerou činnost, k níž prostřednictvím vašeho účtu dochází. Pokud si budete vědomi jakéhokoliv neoprávněného použití svého účtu, Informací o účtu nebo jiného porušení bezpečnosti, zavazujete se, že to prostřednictvím adresy http://www.adobe.com/go/support_contact_cz ihned sdělíte Společnosti Adobe. Společnost Adobe může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu požadovat, abyste své Informace o účtu nebo jejich určité části změnili. Nesmíte užívat Informace o účtu jiné osoby, ledaže vám Společnost Adobe výslovně udělí právo, abyste v roli správce účtu pro určitou společnost vytvářeli a spravovali identifikační údaje Adobe, nebo ledaže užívání Informací o účtu jiné osoby výslovně umožňují Dodatečné podmínky.

7.2 V rámci registrace pro užívání Služby po vás může Společnost Adobe požadovat vytvoření jedinečného URL, například ve tvaru vaše_jméno_zde.adobe.com. Tento jedinečný URL lze užívat výhradně pro danou Službu, pouze pokud máte platný účet a nesmí se užívat k jinému účelu. Vaše právo k užívání daného URL je Společnost Adobe oprávněna z jakéhokoli důvodu, který bude považovat za oprávněný, zrušit s nejméně třicetidenní výpovědní lhůtou, s výjimkou případu, kdy Společnost Adobe usoudí, že váš URL (nebo tam uložený obsah) obsahuje neoprávněný obsah nebo obsah, který je v rozporu se zákonem, nebo obsah, který jiným způsobem porušuje Podmínky. V takovém případě si Společnost Adobe vyhrazuje právo zrušit vaše právo k užívání vašeho jedinečného URL okamžitě bez podání výpovědi. Společnost Adobe je dále vlastníkem veškerých práv k užívání výrazu „Adobe“ a dalšího vlastnictví v souvislosti s jedinečným URL Uživatele a vlastníkem řečeného zůstává. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k ukončení, je Společnost Adobe oprávněna povolit jinému Uživateli, aby užíval vámi zvolený jedinečný URL.

8. Chování uživatelů.

8.1 Souhlasíte, že nebudete přistupovat ani se pokoušet o přístup ke Službám jakýmkoli jiným způsobem než přes rozhraní poskytnuté Společností Adobe a že nebudete obcházet jakákoli omezení přístupu či používání zavedená za účelem zabránění určitému využívání Služeb.

8.2 Souhlasíte, že nebudete Služby používat k následujícím činnostem, ani k tomu povzbuzovat jiné:

(a) Sdílení jakéhokoli Materiálu, který by byl nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, protiprávní, pomlouvačný, urážlivý, vulgární, obscénní, obsahující dětskou pornografii, sprostý, rouhavý, útočící na soukromí, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak nevhodný;

(b) pronásledování, zastrašování a/nebo obtěžování jiné osoby;

(c) podněcování ostatních k páchání násilí;

(d) poškozování mladistvých jakýmkoli způsobem;

(e) Sdílení jakéhokoli Materiálu, který podle kteréhokoli Práva či nebo smluvního či důvěrného vztahu nejste oprávněni Sdílet;

(f) Sdílení jakéhokoli Materiálu, který porušuje jakákoli práva k duševnímu vlastnictví nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;

(g) vydávání se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivému předstírání nebo jinému zkreslování vašeho spojení s určitou osobou nebo určitým subjektem;

(h) falšování záhlaví nebo jiné manipulaci s identifikačními prvky za účelem zamaskování původu jakýchkoli Materiálů zasílaných do Služeb nebo prostřednictvím nich přenášených;

(i) použití Služeb nebo Materiálů takovým způsobem, který by na Uživatele dělal dojem, že jedná přímo se Společností Adobe nebo některou Službou;

(j) zapojování se do jakýchkoli řetězových dopisů, soutěží, nevyžádaných e-mailů, pyramidových schémat, hromadného zasílání zpráv, anket nebo jiných duplikativních nebo nevyžádaných zpráv (komerčních nebo jiných);

(k) použití jakéhokoli doménového jména Adobe jako pseudonymní zpětné e-mailové adresy;

(l) Sdílení jakéhokoli Materiálu, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;

(m) přístupu ke Službám nebo k jejich užívání jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, zablokovat, přetížit nebo narušit jakýkoli server Společnosti Adobe nebo sítě připojené k jakémukoli serveru Společnosti Adobe;

(n) záměrnému či neúmyslnému interferování nebo narušování Služeb nebo porušování jakýchkoli platných Zákonů souvisejících s přístupem ke Službám, porušování jakýchkoli požadavků, postupů, zásad nebo předpisů v sítích připojených ke Službám ani k zapojování do jakékoli aktivity zakázané Podmínkami;

(o) narušování nebo zasahování do zabezpečení nebo jiné poškozování Služeb, Materiálů, systémových prostředků, účtů, hesel, serverů nebo sítí připojených ke Službám nebo z nich přístupných a jakýchkoli přidružených nebo odkazovaných stránek;

(p) přerušování, narušování nebo bránění v použití nebo v přístupu ze strany uživatelů ke Službám nebo Materiálům nebo jiným přidruženým stránkám, službám nebo materiálům;

(q) přístupu nebo snaze o přístup k jakémukoli Materiálu, ke kterému nejste oprávněni přistupovat, nebo s použitím prostředků, které nejsou záměrně prostřednictvím Služeb zpřístupněny;

(r) obchodování s jakýmikoli komoditami nebo službami pro jakékoli obchodní účely (včetně inzerování a činění nabídek ke koupi nebo prodeji zboží nebo služeb), pokud Vám to Společnost Adobe konkrétně nepovolí;

(s) reprodukování, prodeji, obchodování, opětovnému prodeji nebo využití pro jakýkoli komerční účel, a to jakékoli části Služeb nebo jakýchkoli Materiálů, použití jakýchkoli Služeb nebo Materiálů nebo k přístupu k jakékoli Službě nebo Materiálům;

(t) použití jakéhokoli těžení dat, robotů nebo podobných metod shromažďování a získávání dat ve spojení se Službami nebo Materiály;

(u) provádění hostingu Služeb (předplatitelským způsobem nebo jinak) bez souhlasu Společnosti Adobe včetně související aplikace (i) za účelem povolení třetí straně užívat Služby pro vytváření, přenášení či chránění určitého obsahu nebo (ii) za účelem organizování konferencí nebo realizace on-line jednání pro třetí stranu;

(v) zpronevěře, pomlouvání nebo jinému porušování zákonných práv jiných subjektů (například práva na soukromí a práva na ochranu komerčního využívání vlastní osoby); nebo

(w) shromažďování nebo ukládání údajů o jiných uživatelích ve spojitosti se zakázaným chováním a zakázanými činnostmi stanovenými v tomto oddílu 8.2.

9. Váš materiál.

9.1 Ukládání. Společnost Adobe je oprávněna poskytnout pro Váš materiál on-line úložiště, a to s výhradou ustanovení oddílu 9.2 níže a případně s výhradou Dodatečných podmínek, které mohou rozsah takového ukládání dále vymezovat. Není-li v Dodatečných podmínkách nebo v samostatné písemné dohodě mezi vámi a Společností Adobe uvedeno jinak, Společnost Adobe (a) se k uložení Vašeho materiálu nijak nezavazuje ani (b) nenese žádnou odpovědnost za vymazání nebo přesnost jakýchkoliv Materiálů, včetně Vašeho materiálu, za selhání při ukládání, přenášení nebo při přijímání přenosu Materiálů ani za bezpečnost, soukromí, ukládání nebo přenášení další komunikace vycházející z užívání Služeb nebo toto užívání zahrnující.

9.2 Souhlasíte s tím, že si Společnost Adobe ponechá právo vytvořit přiměřená omezení pro použití Materiálů, včetně Vašeho materiálu, jako například omezení velikosti souboru, paměťového prostoru, kapacity pro zpracování obsahu a podobná omezení popsaná na průvodních webových stránkách Služeb a jinak určená Společností Adobe dle jejího výhradního uvážení. Společnost Adobe může vyžadovat vymazání Vašeho materiálu, dokud nebude odpovídat paměťovému prostoru přiřazenému k vašemu účtu.

9.3 Souhlasíte s tím, že plnou zodpovědnost za veškerý Váš materiál, který Sdílíte veřejným umístněním nebo soukromým přenesením, nenese odpovědnost Společnost Adobe, nýbrž vy. Berete na sebe veškerá rizika spojená s použitím Vašeho materiálu, a to včetně spolehnutí se na jeho přesnost, úplnost nebo využitelnost.

9.4 Nastavení v souvislosti s užíváním Vašeho materiálu a s přístupem k němu.

(a) Některé Služby Vám umožňují specifikovat úroveň, na níž Služby omezují přístup k Vašemu materiálu. Jste výhradně odpovědni za použití příslušné úrovně přístupu k Vašemu materiálu. Pokud nezvolíte úroveň přístupu, která platí pro Váš materiál, systém může automaticky přejít na své nejliberálnější nastavení.

(b) Společnost Adobe je oprávněna ostatním Uživatelům umožnit, aby k Vašemu sdílenému materiálu připojovali komentář. Tuto možnost můžete deaktivovat.

(c) Společnost Adobe vám může umožnit importovat do Služby obsah adresáře. Společnost Adobe může například poskytnout určité nástroje, které vám umožní nahrát e-mailové adresy osob ve vašem adresáři. Pokud Společnosti Adobe poskytnete své heslo k obnovení těchto kontaktních údajů, pak jakmile kontaktní údaje nahrajete, Společnost Adobe toto heslo už nebude uchovávat. Společnost Adobe dále nebude uchovávat tyto vámi nahrané e-mailové adresy, jakmile své přátele najdete a spojíte se s nimi.

9.5 Oprávnění k Vašemu materiálu. Za účelem provozování a aktivace Služeb od vás Společnost Adobe dále v souvislosti s Vaším sdíleným materiálem požaduje určitá oprávnění. K Vašemu sdílenému materiálu tedy udělujete tato oprávnění:

(a) Pro Váš sdílený materiál Sdílený na veřejném fóru, například diskusním panelu nebo veřejné galerii, které může procházet kdokoli, kdo má internetové připojení apod., udělujete Společnosti Adobe oprávnění k tomu, aby Váš sdílený materiál za účelem provozu a zlepšování Služeb a za účelem realizace užívání Služeb z vaší strany upravovala, zobrazovala, distribuovala, měnila, prováděla, zveřejňovala, reprodukovala, převáděla a užívala, přičemž toto oprávnění je nevýhradní, přenosné, bezplatné, s celosvětovou platností a lze jej dále udělovat. Oprávnění, jakož i práva Společnosti Adobe můžete kdykoli zrušit tím, že zrušíte jeho Sdílený charakter.

(b) Pro Váš sdílený materiál Sdílený na veřejném fóru nebo soukromě sdílený s ostatními Uživateli dle vašeho výběru udělujete s výhradou oddílu 10 těchto Podmínek ostatním Uživatelům oprávnění k tomu, aby Váš materiál zobrazovali, distribuovali, prováděli a reprodukovali, přičemž toto oprávnění je bezplatné, nevýhradní, přenosné, s celosvětovou platností a lze jej dále udělovat. Pokud se připojíte k určité skupině (nebo se jí budete účastnit), která umožňuje sdílení Vašeho materiálu v rámci skupiny (například „skupinové album“ nebo sdílený pracovní prostor), pak rovněž Uživatelům této skupiny udělujete oprávnění k tomu, aby Váš materiál, který v této skupině sdílíte, upravovali a měnili. Pokud si nepřejete tato práva ostatním Uživatelům poskytnout, Váš materiál s nimi nesdílejte.

(c) Pro Váš materiál, který s ostatními Uživateli dle vašeho výběru sdílíte soukromě, Společnosti Adobe udělujete oprávnění k tomu, aby Váš materiál za účelem provozu a zlepšování Služeb a za účelem realizace užívání Služeb z vaší strany upravovala, distribuovala, zveřejňovala, reprodukovala, převáděla a užívala, přičemž toto oprávnění je bezplatné, nevýhradní, přenosné, s celosvětovou platností a lze jej dále udělovat. Toto oprávnění můžete kdykoli zrušit a vypovědět práva Společnosti Adobe tak, že ze Služby Váš materiál odstraníte; podmínkou je souhlas, že si Společnost Adobe může ponechat a používat kopie Vašeho materiálu pro účely archivace či „zálohování“, a to v souladu s oddílem 15 (Zkoumání).

(d) V souladu s Dodatečnými podmínkami můžete Společnosti Adobe udělit i konkrétní či jiné oprávnění.

9.6 Berete na vědomí automatizovaný charakter Služeb (Váš materiál se například nahrává za použití softwarových nástrojů), jakož i to, že pracovníci Společnosti Adobe nebudou k Vašemu materiálu přistupovat ani ho nebudou zobrazovat či poslouchat, není-li to přiměřeně nezbytné pro realizaci Služeb včetně níže uvedených činností: (a) vyřizování žádostí o podporu, (b) zjišťování, prevence a jiné činnosti v souvislosti s podvody, bezpečností a technickými otázkami, (c) činnosti dle Společnosti Adobe v dobré víře nezbytné či žádoucí za účelem dodržování požadavků zákona či procesního práva, nebo (d) vymáhání těchto Podmínek (včetně šetření případného porušování Podmínek) tak, jak je dále popsáno v oddílu 15 (Zkoumání).

9.7 Potvrzujete a souhlasíte, že přestože Společnost Adobe usiluje o zajištění bezpečnostních opatření na ochranu Vašeho materiálu (včetně Vašeho sdíleného materiálu, který Sdílíte soukromě), nenese Společnost Adobe odpovědnost za případnou škodu v důsledku úniku takového materiálu na veřejnost.

10. Sdílený materiál.

10.1 Oprávnění ke Sdílenému materiálu. Společnost Adobe vám uděluje oprávnění k tomu, abyste s výhradou omezení v oddílu 10 Sdílený materiál distribuovali, zobrazovali, stahovali, prováděli a reprodukovali, přičemž toto oprávnění je bezplatné, nevýhradní a má celosvětovou platnost. V souvislosti se Sdíleným materiálem Sdíleným ve skupině, jež umožňuje sdílení obsahu, vám Společnost Adobe rovněž uděluje oprávnění k úpravám a změnám tohoto Sdíleného materiálu. Oprávnění udělené v tomto článku 10.1 se dále omezuje pouze na vaše soukromé a vnitřní účely.

10.2 Je na vaší výlučné odpovědnosti, abyste pro svůj Sdílený materiál stanovili případná omezení. Společnost Adobe nesleduje ani nemůže sledovat, jak se Sdíleným materiálem nakládají ostatní osoby, ani nemůže takovým osobám zabránit, aby Sdílený materiál upravovaly, měnily nebo k němu něco přidávaly.

10.3 Souhlasíte s tím, že Společnost Adobe nenese jakoukoli odpovědnost v případě, že by jiní Uživatelé změnili, zničili, poškodili, zkopírovali nebo šířili váš Sdílený materiál v rozporu s omezeními, která jste uvalili na jeho užívání.

10.4 Pro snadnější sdílení Vašeho materiálu může Sdílený materiál obsahovat osobní údaje (například e-mailové adresy). Nesete výlučnou odpovědnost za veškeré osobní údaje, které jste v souvislosti se Službami použili a poskytli vy sami nebo které použili a poskytli ostatní Uživatelé. Jste povinni dodržovat veškeré zákony a veškerá nařízení o ochraně dat a ochraně soukromí, které platí pro osobní údaje ostatních Uživatelů.

10.5 Služby vám mohou umožňovat přidávat ke Sdílenému materiálu komentář. Komentáře nejsou anonymní a ostatní Uživatelé je mohou číst. Komentáře, které vložíte, můžete smazat vy sami, ostatní Uživatelé nebo Společnost Adobe.

10.6 Pokud vám uživatel Služby nabídne účast na editaci nebo prohlížení sdíleného digitálního obsahu a vy si nepřejete od tohoto Uživatele dostávat e-mailové zprávy nebo nemáte o nabízenou účast zájem, je třeba, abyste se kvůli aktualizaci, opravě nebo smazání údajů, které o vás poskytla, spojili s osobou, která vám nabídku učinila.

10.7 Účet, který u nás v těchto druzích sdílených oblastí pro editaci a prohlížení máte, můžeme smazat, ale můžeme si uchovat údaje o vaší minulé činnosti v souvislosti s prohlížením nebo sdílením obsahu iniciovaným jinými osobami.

10.8 Po odstranění Vašeho materiálu ze Služby nebo zrušení sdílení vašeho Sdíleného materiálu má Společnost Adobe přiměřený čas na to, aby užívání, distribuci a/nebo zobrazování Vašeho materiálu ukončila. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že Společnost Adobe má právo (nikoli však povinnost) uchovávat archivní či „záložní“ kopie Vaše materiálu nebo Váš materiál užívat podle oddílu 15 (Zkoumání).

11. Použití Softwaru.

11.1 Pro Software zpřístupněný prostřednictvím Služeb nebo prodejních míst či obchodů třetích stran platí podmínky příslušných Dodatečných podmínek nebo licenčních smluv, na něž daný Software odkazuje. Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami a licenční smlouvou příslušného Softwaru, pak má ve vztahu k příslušnému Softwaru přednost licenční smlouva. Pokud se jedná o předběžnou verzi Softwaru, potom bez ohledu na jakákoli protichůdná ustanovení zahrnutá v doprovodné licenční smlouvě nesmíte Software používat pro jakékoli komerční nebo produkční účely ani se na něj spoléhat.

11.2 Společnost Adobe může prostřednictvím třetích stran poskytovat aplikace určené pro mobilní zařízení či tablety, které komunikují se Službou a s produkty Společnosti Adobe. Získání či udržování zařízení či pomocných služeb, které jsou třeba k přístupu k aplikacím pro mobilní zařízení a tablety, je vaší odpovědností. Odpovídáte rovněž za veškeré příslušné daně a poplatky, které vzniknou v souvislosti s přístupem k řečeným aplikacím (například poplatky mobilního operátora, nedoplatky apod.).

11.3 Pokud Software, který lze stáhnout, není dodán s žádnou licenční smlouvou, jeho stažení a užívání se bude řídit podmínkami tohoto oddílu 11.3. Společnost Adobe vám poskytuje osobní, celosvětovou, volně odvolatelnou, omezenou, nepřevoditelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci k užívání Softwaru způsobem, který povolují Podmínky. Nejste oprávněni Software distribuovat, pronajímat, prodávat ani k němu dále udělit sublicenci. Souhlasíte s tím, že Software nebudete dekompilovat, zpětně dešifrovat ani provádět jiné pokusy o zjištění jeho zdrojového kódu. Bez ohledu na výše uvedené je dekompilace Softwaru povolena v rozsahu, v jakém vám zákony nebo jurisdikce ve vaší lokalitě dávají k tomu právo za účelem získání informací potřebných k zajištění kompatibility jiného softwaru se Softwarem, ovšem za předpokladu, že si nejprve vyžádáte tyto informace od Společnosti Adobe a Společnost Adobe může dle svého uvážení takové informace poskytnout nebo uvalit na použití Softwaru přiměřené podmínky, včetně přiměřených poplatků, aby byla zajištěna ochrana práv k duševnímu vlastnictví obsaženému v Softwaru. Nesmíte převádět (ani udělit sublicenci na) svá práva k použití Softwaru, udělit zástavní nárok na svá práva k použití Softwaru ani jinak převést jakoukoli část svých práv k použití Softwaru. Užívání Softwaru z vaší strany rovněž podléhá vyloučením a omezením v oddílech 13 a 14 níže; dále musíte jednat ve shodě s ustanoveními o kontrole vývozu dle oddílu 22.

11.4 Software může automaticky stahovat a instalovat aktualizace od Společnosti Adobe. Tyto aktualizace jsou určeny ke zlepšení, rozšíření a dalšímu rozvoji Služeb a mohou mít podobu oprav chyb, rozšíření funkcí, nových modulů Softwaru i zcela nových verzí. Souhlasíte, že budete takové aktualizace přijímat (a umožníte, aby Vám je Společnost Adobe dodávala s Vaším vědomím nebo bez něj) jako součást Vašeho používání Služeb.

12. Vaše záruka, vaše povinnost odškodnění a vaše prominutí nároku.

12.1 Prohlašujete a zaručujete, že: (a) vlastníte Práva k duševnímu vlastnictví nebo jste získali všechny potřebné licence a povolení k použití Vašeho materiálu v souladu s vaším užitím ve spojení se Službami nebo jak je jinak povoleno Podmínkami, (b) máte práva potřebná k udělení licencí a sublicencí popsaných v Podmínkách a (c) že jste obdrželi od všech osob uvedených ve Vašem materiálu souhlas s použitím Vašeho materiálu způsobem uvedeným v Podmínkách, a to včetně šíření, veřejného zobrazování, veřejného předvádění a reprodukování Vašeho materiálu, a že (d) Váš materiál neporušuje žádné právo k duševnímu vlastnictví ani jiné věcné právo jiné fyzické či právnické osoby ani jiné třetí strany, a to včetně práva na ochranu soukromí a práva na ochranu komerčního využívání vlastní osoby.

12.2 Zavazujete se odškodnit Společnost Adobe a její pobočky, přidružené společnosti, představitele, agenty, zaměstnance, co-brandery a jiné partnery a poskytovatele licencí a zprostit je odpovědnosti za veškeré nároky nebo požadavky (včetně důvodných poplatků za právní zastoupení) vznesené kvůli Vašemu materiálu nebo ve spojení s ním, vašemu užití Služeb nebo Materiálů, vašemu spojení se Službami nebo Materiály, vašemu užití osobních údajů ostatních Uživatelů, vašemu přístupu k těmto údajům, jednání kteréhokoli člena vaší skupiny, vašemu přístupu na Stránky nebo Odkazované stránky nebo jejich užití a spojení s nimi, jakémukoli tvrzení, že Váš materiál způsobil škody třetí straně, jakýmkoli ujednáním mezi vámi a jakýmikoli třetími stranami inzerujícími prostřednictvím Služeb nebo Materiálů, vašemu porušení Podmínek nebo vašemu porušení jakýchkoli práv jiné osoby, včetně Práv k duševnímu vlastnictví.

12.3 Potvrzujete a souhlasíte s tím, že se přístupem ke Službám nebo Materiálům nebo jejich užíváním můžete dostat do styku s Materiály jiných osob (včetně Sdíleného skupinového materiálu), které můžete vnímat jako urážlivé, neslušné nebo jinak nevhodné, a potvrzujete a souhlasíte s tím, že toto riziko přijímáte.

13. PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK.

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM, ŽE:

13.1 STRÁNKY, SLUŽBY A MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ ADOBE „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ (ZE ZÁKONA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM), VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VLASTNICKÝCH NÁROKŮ, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, NERUŠENÉ DRŽBY, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU. ANIŽ JE TÍM OMEZENO VÝŠE ŘEČENÉ, SPOLEČNOST ADOBE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE NIJAK NERUČÍ ZA TO, ŽE (a) STRÁNKY, SLUŽBY NEBO MATERIÁLY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE BUDOU NEUSTÁLE DOSTUPNÉ, NEDOJDE K JEJICH PŘERUŠENÍ, BUDOU POSKYTOVÁNY V ŘÁDNÉM ČASE, ZABEZPEČENĚ A BEZCHYBNĚ; ŽE (b) PŘÍPADNÉ VÝSLEDKY UŽÍVÁNÍ STRÁNEK, SLUŽEB NEBO MATERIÁLŮ BUDOU ÚČINNÉ, PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ; ŽE (c) KVALITA STRÁNEK, SLUŽEB NEBO MATERIÁLŮ BUDE ODPOVÍDAT VAŠIM OČEKÁVÁNÍM, NEBO ŽE (d) DOJDE K OPRAVENÍ PŘÍPADNÝCH CHYB ČI ZÁVAD STRÁNEK, SLUŽEB NEBO MATERIÁLŮ. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, AŤ JIŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI ADOBE NEBO PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ SLUŽEB, NEBUDOU VYTVÁŘET ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V PODMÍNKÁCH.

13.2 SPOLEČNOST ADOBE VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST OHLEDNĚ JAKÝCHKOLI ÚKONŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠEHO POUŽITÍ STRÁNEK, Z VAŠÍ ÚČASTI NA SLUŽBÁCH A Z VAŠEHO POUŽITÍ MATERIÁLŮ. MATERIÁL STAŽENÝ, ZPŘÍSTUPNĚNÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ SLUŽEB JE POUŽÍVÁN PODLE VAŠEHO UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO A PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KTERÁ VZNIKNE NÁSLEDKEM STAŽENÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO MATERIÁLU. SPOLEČNOST ADOBE NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI POČÍTAČOVÝ VIRUS NEBO PODOBNÝ KÓD, KTERÝ BUDE STAŽEN DO VAŠEHO POČÍTAČE Z JAKÉKOLI ZE SLUŽEB.

13.3 SPOLEČNOST ADOBE NEKONTROLUJE, NESCHVALUJE ANI NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI MATERIÁLY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ TŘETÍMI STRANAMI, DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZOVANÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST ADOBE NEVZNÁŠÍ JAKÉKOLI NÁMITKY A ZÁRUČNÍ NÁROKY A NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI TAKOVÉ TŘETÍ STRANY, JEJICH MATERIÁLY NEBO SLUŽBY. JAKÁKOLI UJEDNÁNÍ, KTERÁ S TAKOVÝMI TŘETÍMI STRANAMI MŮŽETE MÍT, JSOU NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

13.4 MANAŽEŘI, HOSTITELÉ, ÚČASTNÍCI, MODERÁTOŘI A DALŠÍ TŘETÍ STRANY NEJSOU POVĚŘENÝMI MLUVČÍMI SPOLEČNOSTI ADOBE A JEJICH NÁZORY NEMUSÍ VŽDY VYJADŘOVAT NÁZORY SPOLEČNOSTI ADOBE. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM NEPONESE SPOLEČNOST ADOBE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S UŽIVATELSKÝM MATERIÁLEM SPADAJÍCÍM DO PŮSOBNOSTI ZÁKONŮ O PRÁVECH DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, HANOBENÍ, SOUKROMÍ, PUBLICITĚ, NEMRAVNOSTI A DALŠÍCH. SPOLEČNOST ADOBE ROVNĚŽ ODMÍTÁ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S UŽITÍM, ZNEUŽITÍM, ZTRÁTOU, ZMĚNOU ČI NEDOSTUPNOSTÍ UŽIVATELSKÉHO MATERIÁLU.

13.5 SPOLEČNOST ADOBE NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU, KTEROU MŮŽETE UTRPĚT V DŮSLEDKU TOHO, ŽE S VAŠÍM VĚDOMÍM NEBO BEZ NĚJ NĚKDO JINÝ V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI NEBO JAKÝMIKOLI SLUŽBAMI NEBO MATERIÁLY POUŽIJE VAŠE HESLO NEBO VÁŠ ÚČET NEBO VAŠE INFORMACE O ÚČTU.

13.6 NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK, OMEZENÍ NEBO VYNĚTÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ DÉLKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

14. Omezení odpovědnosti.

14.1 ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPONESE SPOLEČNOST ADOBE, JEJÍ PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCE NEBO DODAVATELÉ VŮČI VÁM NEBO JINÉ OSOBĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ŠKODY, VČETNĚ ŠKOD PLYNOUCÍCH ZE ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ, AŤ JIŽ JSOU PŘEDVÍDATELNÉ NEBO BYLO NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ADOBE UPOZORNĚNO, NEBO NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO ZÁRUKY, NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO NÁROKU PLYNOUCÍHO Z VAŠEHO POUŽITÍ NEBO PŘÍSTUPU KE STRÁNKÁM, SLUŽBÁM NEBO MATERIÁLŮM, NEBO S TAKOVÝM POUŽITÍM SOUVISEJÍCÍHO. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ V PODMÍNKÁCH NESMÍ OMEZIT ANI VYLOUČIT ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE ZA HRUBOU NEDBALOST NEBO ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ SPOLEČNOSTI ADOBE NEBO JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB.

14.2 SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE, JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, POSKYTOVATELŮ LICENCE A DODAVATELŮ PODLE TÉTO SMLOUVY NEBO V JEJÍ SOUVISLOSTI SE OMEZUJE ČÁSTKOU 100,- AMERICKÝCH DOLARŮ, NEBO SOUHRNNOU ČÁSTKOU, KTEROU JSTE ZA PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM ZAPLATILI V PRŮBĚHU TŘECH MĚSÍCŮ PŘED UDÁLOSTÍ, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ ODPOVĚDNOST VZNIKLA. PLATÍ VYŠŠÍ Z UVEDENÝCH ČÁSTEK. TOTO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST ADOBE BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, A TO I TEHDY, KDYŽ JAKÁKOLI NÁHRADA NEPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

14.3 OMEZENÍ A VYLOUČENÍ V TOMTO ODDÍLU 14 PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA VE VAŠÍ ZEMI. NĚKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ, VEDLEJŠÍ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ŠKODY. NA ZÁKLADĚ TOHO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

15. Zkoumání.

15.1 Společnost Adobe je dle svého výhradního uvážení oprávněna, nikoli však povinna Služby a Materiály kdykoli monitorovat nebo přezkoumat. Bez omezení výše uvedeného má Společnost Adobe právo dle svého výhradního uvážení odebrat jakýkoli Váš materiál z jakéhokoli důvodu (nebo bez udání důvodu), a to včetně případu, kdy materiál porušuje Podmínky nebo Právo.

15.2 Přestože Společnost Adobe obecně nemonitoruje činnost Uživatelů ve spojení se Službami nebo Materiály, dozví-li se o případném porušování ustanovení Podmínek z vaší strany, vyhrazuje si právo takové porušení vyšetřit a může dle svého výlučného uvážení zrušit vaše práva vyplývající z těchto podmínek, včetně práv užívat Služby nebo Materiály, nebo zcela či částečně změnit, upravit nebo odebrat Váš materiál nebo vaše Informace o účtu, aniž by vás na to předem upozornila. Pokud se v důsledku takového šetření bude Společnost Adobe domnívat, že došlo k trestnému činu, vyhrazuje si právo předmětnou záležitost předat příslušným orgánům činným v trestním řízení a spolupracovat s nimi. Vyjma rozsahu umožněného příslušnými zákony je Společnost Adobe oprávněna zadržet a/nebo odhalit jakékoli informace nebo Materiály, včetně Vašeho materiálu nebo Informací o účtu (nebo jejich prvků), které má ve svém držení ve spojení s vaším užíváním Služeb, aby (a) splnila požadavky platného Práva, procesního práva nebo žádosti státního orgánu; (b) uplatnila Podmínky; (c) reagovala na tvrzení, že Váš materiál porušuje Podmínky nebo práva třetích stran; (d) reagovala na vaše žádosti o služby zákazníkům, nebo (e) chránila vlastní práva, majetek a osobní bezpečnost nebo práva, majetek a osobní bezpečnost svých Uživatelů nebo třetích stran, včetně veřejnosti obecně, a to pokud to dle svého výlučného uvážení považuje za nezbytné nebo vhodné.

16. Zpětná vazba.

Nejste nijak povinni poskytovat Společnosti Adobe náměty, návrhy ani nabídky (dále jako „Zpětná vazba“). Pokud Společnosti Adobe Zpětnou vazbu poskytnete, je řečená společnost oprávněna ji použít k jakémukoli účelu, aniž byste měli nárok na náhradu či odměnu.

17. Ohlášení porušení autorských práv.

17.1 Společnost Adobe respektuje Práva k duševnímu vlastnictví jiných osob a totéž očekává od svých Uživatelů. Společnost Adobe bude reagovat na jasné známky porušování autorských práv v souladu se zákonem amerického práva Digital Millennium Copyright Act, část 17, § 512, písmeno (c), odstavec 2 („DMCA“) a její reakce na takové známky může zahrnovat odebrání nebo znemožnění přístupu k předpokládanému porušujícímu materiálu, zrušení účtů opakovaně porušujících osob a/nebo snahu v dobré víře o kontaktování uživatele, který daný materiál či dané materiály umístil, aby se tento mohl v příslušných případech bránit.

17.2 Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo použito nebo zkopírováno jakýmkoli způsobem, který představuje porušení autorských práv, a takové porušení se nachází ve Službách, na stránkách odkazovaných z těchto Služeb nebo ve spojení se Službami nebo Materiály, doručte v souladu se zákonem DMCA obyčejnou poštou nebo faxem (nikoli elektronickou poštou nebo telefonicky) agentovi Společnosti Adobe pro autorská práva (kontaktní údaje najdete níže) písemné oznámení o daném porušení autorských práv; oznámení musí obsahovat všechny níže uvedené prvky:

(a) fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat za vlastníka autorského práva, které se pokládá za porušené;

(b) popis autorsky chráněného díla (děl), která prohlašujete za porušovaná, a určení konkrétního materiálu takového díla (děl), který má být porušující a který požadujete odstranit nebo k němu znemožnit přístup;

(c) popis místa ve Službách, kde se materiál, o němž tvrdíte, že porušuje autorské právo, nachází;

(d) dostatečné informace, které Společnosti Adobe umožní vás kontaktovat, například poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

(e) vaše prohlášení, že v dobré víře tvrdíte, že použití materiálu uvedeného ve vašem ohlášení způsobem, na nějž podáváte stížnost, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zmocněncem ani ho nepovoluje zákon; a

(f) vaše prohlášení, že informace uvedené v ohlášení jsou přesné a že jste, s vědomím rizika trestu za křivé svědectví, vlastníkem autorských práv nebo jste zmocněni jednat jeho jménem.

Před podáním takového ohlášení prosím bedlivě uvažte, zda není užití daného autorsky chráněného materiálu chráněno doktrínou „čestného využití“, protože byste mohli být povinni nahradit náklady a palmáre, pokud byste své ohlášení vzali zpět při zjištění, že k žádnému porušení jeho užitím nedošlo. Pokud si nejste jisti, zda použití Vašeho materiálu chráněného autorskými právy představuje porušení práv, obraťte se na právního zástupce. Můžete také nahlédnout do veřejně dostupných referenčních materiálů, například na adrese www.chillingeffects.org.

17.3 Pokud se domníváte, že Společnost Adobe znemožnila nebo odebrala přístup k vašemu materiálu v důsledku neoprávněného oznámení porušování autorských práv, doručte prosím v souladu se zákonem DMCA agentovi Společnosti Adobe pro autorská práva (kontaktní údaje najdete níže) obyčejnou poštou nebo faxem (nikoli elektronickou poštou nebo telefonicky) písemné oznámení, které musí obsahovat všechny následující prvky:

(a) fyzický nebo elektronický podpis podatele;

(b) určení materiálu, který byl odstraněn ze Služeb, a umístění Služby, na které se materiál nacházel před odstraněním;

(c) prohlášení, s vědomím rizika postihu za křivé svědectví, že se v dobré víře domníváte, že byl materiál odstraněn nebo znepřístupněn v důsledku chyby nebo chybného určení;

(d) dostatečné informace, které Společnosti Adobe umožní vás kontaktovat, například poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa; a

(e) prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního okresního soudu pro okres, ve kterém sídlíte (nebo pro správní oblast Santa Clara ve státu Kalifornie, pokud sídlíte mimo území Spojených států), a že přijmete soudní obsílku od osoby, která podala ohlášení podle zákona DMCA, pododdílu (c), odstavce (1), pododstavce (C), nebo od zmocněnce takové osoby.

Před podáním takového protioznámení prosím bedlivě uvažte, zda je užití daného autorsky chráněného materiálu skutečně porušující, protože byste mohli být povinni nahradit náklady a palmáre v případě, že by soud zjistil, že vaše protioznámení mylně tvrdilo, že byl materiál odstraněn omylem. Pokud si nejste jisti, zda použití předmětného materiálu představuje porušení práv, obraťte se na právního zástupce. Můžete také nahlédnout do veřejně dostupných referenčních materiálů, například na adrese www.chillingeffects.org.

17.4 Agent Společnosti Adobe pro autorská práva je pro podání ohlášení zásahů do autorských práv k dispozici následujícími způsoby:

Poštou:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
U.S.A.

Faxem: (415) 723-7869
E-mailem: copyright@adobe.com
Telefonicky: (408) 536-4030

Agent pro autorská práva neodstraní materiál ze Služeb v reakci na telefonické nebo e-mailové ohlášení údajně porušujícího materiálu, protože vlastník autorského práva nebo osoba oprávněná jednat jeho jménem musí s vědomím rizika postihu za křivé svědectví podepsat platné ohlášení DMCA. Podávejte taková ohlášení výhradně faxem nebo obyčejnou poštou, a to způsobem popsaným dále v textu. Agenta pro autorská práva byste měli kontaktovat pouze tehdy, pokud věříte, že bylo vaše dílo užito nebo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, a že k tomuto porušování dochází ve Službách nebo stránkách propojených nebo ve spojení se Službami nebo Materiály. Na jakákoli jiná učiněná podání nebude Agent pro autorská práva reagovat.

18. Inzerce a Váš materiál.

Souhlasíte s tím, že je Společnost Adobe oprávněna vedle Vašeho materiálu umísťovat inzerci a že nemáte nárok na odměnu. Způsob, režim a rozsah inzerce nebo jiných modelů generujících příjmy, které jsou uskutečňovány Společností Adobe ve spojení se Službami a/nebo Vaším materiálem, se mohou změnit bez toho, aby vám to bylo specificky oznámeno.

19. Odkazy na jiné stránky.

Služby a Materiály mohou obsahovat odkazy, které vás přesměrují na internetové stránky či služby, které neprovozuje Společnost Adobe. Nad internetovými stránkami či službami, které neprovozuje, nemá Společnost Adobe kontrolu bez ohledu na to, zda odkaz umístila sama nebo jej umístil Uživatel. Souhlasíte s tím, že za dostupnost či obsah internetových stránek nebo služeb, které neprovozujeme, neneseme žádnou odpovědnost.

20. Ukončení.

20.1 Ukončení z vaší strany.

(a) Jako individuální uživatel nebo administrátor skupiny pro Službu můžete kdykoli Službu přestat používat. Právo Společnosti Adobe distribuovat, veřejně předvádět a veřejně zobrazovat Váš sdílený materiál můžete ukončit tak, že zrušíte sdílený charakter příslušného materiálu. Zbývající práva Společnosti Adobe můžete ukončit tak, že Váš materiál ze Služby odstraníte, a to buď ručním smazáním, nebo tak, že zašlete oddělení služeb zákazníkům žádost o smazání obsahu, případně o zrušení vašeho předplatného. Pro zrušení účtu Služby kontaktuje oddělení podpory na adrese http://www.adobe.com/go/support_contact_cz. Poplatky, které zaplatíte před okamžikem zrušení, nejsou vratné. Zrušením účtu se nezbavujete závazku uhradit vzniklé poplatky.

(b) Jako administrátor skupiny pro Službu můžete individuálnímu Uživateli kdykoli ukončit přístup ke Službě.

20.2 Ukončení ze strany Společnosti Adobe. S výhradou Dodatečných podmínek pro určité služby a jakýchkoli souvisejících předplatitelských podmínek může Společnost Adobe kdykoli ukončit smlouvu, kterou s Vámi uzavřela (či jakékoli jednotlivé Dodatečné podmínky), pokud:

(a) jste porušili jakékoli ustanovení Podmínek (nebo jste jednali způsobem, který nese jasné známky toho, že nemáte v úmyslu nebo nejste schopni Podmínky dodržovat);

(b) to Společnosti Adobe nařizuje Právo (například je-li poskytování Služeb nebo Materiálů vaší straně nezákonné nebo se takovým stane);

(c) není dle názoru Společnosti Adobe poskytování Služeb vaší straně Společností Adobe nadále komerčně životaschopné;

(d) se Společnost Adobe rozhodla přerušit poskytování Služeb nebo Materiálů (nebo jakékoli jejich části); nebo

(e) je váš účet po delší dobu neaktivní.

20.3 Ukončení nebo pozastavení Služeb. Společnost Adobe je rovněž oprávněna celý váš účet nebo jeho část a/nebo přístup ke Službám z jakéhokoli důvodu ukončit nebo pozastavit, a to u některých Služeb s výhradou Dodatečných podmínek. S výjimkou případných ustanovení v Dodatečných podmínkách platných pro konkrétní Službu může ukončení vašeho účtu zahrnovat následující: (a) odebrání přístupu ke všem nabídkám v rámci Služeb; (b) vymazání Vašeho materiálu a Informací o účtu, včetně vašich osobních údajů, přihlašovacího jména a hesla a všech souvisejících informací, souborů a Materiálů spojených s vaším účtem (nebo kteroukoli jeho částí), a (c) zamezení dalšího užívání Služeb.

20.4 Souhlasíte s tím, že všechna odůvodněná ukončení budou provedena dle výhradního uvážení Společnosti Adobe a že řečená společnost nebude zodpovědná vám ani jakékoli třetí straně za ukončení vašeho účtu (a související vymazání vašich Informací o účtu) nebo přístupu ke Službám a Materiálům, včetně Vašeho materiálu.

20.5 Po uplynutí platnosti nebo ukončení Podmínek jste povinni neprodleně přerušit používání Služeb a Materiálů. Jakékoli trvalé licence, které jste udělili, jakékoli závazky odškodnění dle těchto podmínek a jakákoli odmítnutí odpovědnosti Společností Adobe či omezení povinnosti odškodnění dle těchto podmínek, stejně jako oddíly 8-10, 12-16, 18, 20, 23 a 24 budou platit i nadále po vypovězení či vypršení platnosti Podmínek.

20.6 Jakmile užívání Služeb ukončíte nebo vám užívání Služeb neodůvodněně Společnost Adobe ukončí, řečená společnost vyvine přiměřené úsilí, aby vás o tom na e-mailovou adresu, kterou jste řečené společnosti poskytli při registraci, uvědomila nejméně třicet (30) dnů předem a uvedla pokyny, jak můžete Váš materiál před okamžikem ukončení získat zpět.

20.7 Pokud administrátor skupiny ukončí Váš přístup ke Službě, můžete ztratit možnost přístupu ke Sdílenému materiálu, který jste umístili Vy či jiní uživatelé skupiny do sdílené pracovní skupiny nebo sdíleného pracovního prostoru v rámci takové Služby. Můžete však mít i nadále přístup k Materiálům uloženým ve svém účtu, ovšem s výhradou ustanovení odstavce 9.2 výše.

20.8 Není-li v Dodatečných podmínkách a příslušných předplatitelských podmínkách uvedeno jinak, dojde-li k ukončení ze strany Společnosti Adobe z jiného důvodu než pro porušení těchto Podmínek, řečená společnost to oznámí v souladu s Všeobecnými podmínkami a vrátí vám poměrnou částku za předplacené, ale nečerpané Služby.

21. Mezinárodní Uživatelé.

21.1 Služby jsou přístupné z mnoha zemí celého světa a mohou obsahovat odkazy na Služby a Materiály, které ve vaší zemi nejsou dostupné. Tyto odkazy neznamenají, že Společnost Adobe hodlá tyto Služby nebo Materiály uvést ve vaší zemi.

21.2 Tyto Služby řídí, provozuje a spravuje společnost Adobe Systems Incorporated ze svých provozoven ve Spojených státech amerických. Společnost Adobe netvrdí, že jsou Služby či Materiály vhodné pro užívání mimo území Spojených států nebo že je jejich užívání mimo území Spojených států dostupné. Společnost Adobe si vyhrazuje právo na zamezení přístupu ke Službám nebo Materiálům určitým mezinárodním Uživatelům. Pokud přistupujete ke Službám z místa mimo území Spojených států, odpovídáte za dodržování všech místních zákonů.

22. Zákony o kontrole vývozu.

Berete na vědomí, že Služby, Program a Materiály podléhají zákonům USA o kontrole vývozu a dalším zákonům, omezením a předpisům zabývajícím se exportem (dále souhrnně „Exportní zákony“), a tyto Exportní zákony budete dodržovat. Program ani Materiály nebudete dodávat, přenášet, vyvážet ani reexportovat přímo ani nepřímo do: (a) zemí, které podléhají omezením uvaleným v USA na vývoz (v současné době tyto země zahrnují Kubu, Írán, Severní Koreu, Súdán a Sýrii, omezení se ale mohou týkat i jiných zemí) (každá z těchto zemí dále „Země pod embargem“), (b) koncovému uživateli, o němž víte nebo máte důvod se domnívat, že je využívá ke konstrukci, vývoji či výrobě nukleárních, chemických či biologických zbraní nebo raketových systémů, vesmírných nosičů či sondážních raket případně nepilotovaných vzdušných systémů (každé takové použití dále „Zakázané použití“), nebo (c) koncovému uživateli, kterému bylo jakýmkoli federálním úřadem nebo vládou USA zakázáno účastnit se vývozních transakcí z USA (každý takový uživatel dále „Sankcionovaná strana“). Dále odpovídáte za dodržování místních zákonů platných ve vaší jurisdikci, které mohou mít dopad na právo Služby, Software či Materiály dovážet, vyvážet či užívat. Prohlašujete a zaručujete se, že (i) nejste občanem ani nesídlíte v Zemi pod embargem, (ii) nepoužíváte Služby, Program ani Materiály k Zakázanému použití a (iii) nejste Sankcionovanou stranou. Všechna práva na používání Služeb, Programu a Materiálů jsou zaručena s tím, že pokud Zákazník podmínky této smlouvy poruší, může těchto práv pozbýt. Pokud se Společnost Adobe dozví, že došlo k porušení těchto ustanovení, může pro ni platit zákaz údržby a podpory Služeb, Softwaru či Materiálů.

23. Rozhodování sporů.

23.1 Místo. Souhlasíte s tím, že jakýkoli požadavek nebo nárok vznesený vůči Společnosti Adobe musí být řešen soudem ve správní oblasti Santa Clara ve státě Kalifornie Spojených států amerických, pokud si strany neujednají jinak. Zavazujete se, že se pro účely projednání takových nároků nebo sporů podvolíte jurisdikci soudů ve správní oblasti Santa Clara ve státě Kalifornie Spojených států amerických, pokud platí právní úprava státu Kalifornie, nebo soudů v Dublinu v Irské republice, pokud platí právní úprava Irské republiky. Smluvní strany se výslovně zříkají Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

23.2 Veškeré nároky, které vznesete vůči Společnosti Adobe, musí být řešeny v souladu s tímto článkem. Veškeré nároky podané nebo vznesené v rozporu s tímto článkem budou považovány za nesprávně podané. Pokud byste vznesli nárok v rozporu s touto částí, Společnost Adobe může požadovat náhradu poplatků za právní zastoupení a náklady až do výše 1 000,- amerických dolarů, a to za předpokladu, že Vás písemně uvědomila o nesprávně vzneseném nároku a Vy jste tento nárok správně nevzali zpět.

23.3 Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte s tím, že v případě neoprávněného přístupu ke Službám nebo Materiálům z vaší strany nebo ze strany jiných osob v rozporu s Podmínkami bude Společnost Adobe oprávněna v jakékoli jurisdikci žádat o přikazující nápravu (nebo ekvivalentní typ naléhavé právní nápravy).

24. Různá ustanovení.

24.1 Znění v anglickém jazyce. Při výkladu této smlouvy je rozhodující verzí verze v anglickém jazyce.

24.2 Oznámení pro Společnost Adobe. Oznámení zasílaná Společnosti Adobe podle Podmínek musí být odeslána na adresu 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.

24.3 Oznámení určená vám. Oznámení, včetně těch, která se týkají změn Podmínek, vám může Společnost Adobe zasílat elektronickou poštou, obyčejnou poštou, textovou zprávou, zveřejněním ve Službách nebo v jejich rámci a jinými přiměřenými prostředky, které jsou známy v současné době nebo budou vyvinuty v budoucnu.

24.4 Úplnost dohody. Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Společností Adobe a vámi o vašem přístupu ke Službám a Materiálům a o jejich užívání a nahrazují všechna předchozí ujednání mezi vámi a Společností Adobe, která se týkají stejného předmětu.

24.5 Nemožnost postoupení. Bez písemného souhlasu Společnosti Adobe nejste Podmínky ani jakékoli v nich udělené právo oprávněni postoupit ani jinak převést. Práva, která jí podle těchto Podmínek náleží, je Společnosti Adobe oprávněna volně převádět na jiné subjekty.

24.6 Oddělitelnost. Jestliže soud příslušné jurisdikce shledá z jakéhokoli důvodu některé ustanovení Podmínek nebo jejich části právně neúčinnými, takové ustanovení bude mít právní platnost v maximální přípustné míře tak, aby byly uskutečněny záměry stran podle smyslu tohoto ustanovení, přičemž zbývající část Podmínek bude nadále plně platná a účinná.

24.7 Vzdání se práva. Jakékoli nedodržení nebo neuplatnění ustanovení Podmínek nebo souvisejícího práva ze strany Společnosti Adobe nebude představovat zřeknutí se takového ustanovení nebo práva.

24.8 Ohlášení zneužití. Jakékoli porušení Podmínek nahlaste prosím prostřednictvím mechanismu ohlašování zneužití, nabízeného v souvislosti s konkrétní Službou, ve které k údajnému porušování dochází.

24.9 Odpovídáte za to, že jste se seznámili se zákony, které vám mohou zakazovat účast na Službách nebo jejich užívání, a za to, že tyto zákony dodržujete.

Adobe_General_Terms_of_Use-cs_CZ-20121016_1205

Další podmínky

Acrobat.com
Acrobat Connect
Adobe Content Server 4
Adobe Edge Web Fonts
SLUŽBY PLATFORMY ADOBE FLASH
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
CS Services
DOCUMENT CENTER
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
ADOBE TYPEKIT
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Prvotřídní funkce produktů Adobe v přehrávači Flash Player

Právní informace