Актуализирахме Общите ни условия за използване, за да направим езика по-разбираем. Моля, гледайте видеоклипа за обяснение и прочетете условията по-долу, за да видите разясненията, които направихме, за да опишем по-ясно как обработваме и защитаваме данните Ви. През следващите няколко седмици ще въведем тези условия за клиентите по цял свят.

Общи условия за използване на Adobe

Публикувано на 18 юни 2024 г. В сила от 18 Юни 2024 г. Тези Общи условия за използване заменят и заместват всички предишни версии.

Актуализирахме Общите ни условия за използване, за да направим езика по-разбираем. Моля, гледайте видеоклипа за обяснение и прочетете условията по-долу, за да видите разясненията, които направихме, за да опишем по-ясно как обработваме и защитаваме данните Ви. През следващите няколко седмици ще въведем тези условия за клиентите по цял свят.

Общите ни условия за използване представляват правно споразумение между вас и Adobe. Знаем, че този език може да изглежда сложен, така че докато четете условията ни, ние Ви предоставяме резюмета като полезен преглед на това, с което се съгласявате. Правно обвързващи са само самите условия, а не тези резюмета. 

Във всяко бизнес взаимоотношение Вие се съгласявате с набор от условия. Тези условия представляват споразумението ни с Вас за използването на продуктите на Adobe. 

Настоящите Общи условия за използване („Общи условия“), заедно с всички приложими Специфични за продукта условия (вж. раздел 1.2. (Специфични за продукта условия) по-долу) (заедно „Условията“), регулират използването и достъпа от Ваша страна на нашите уебсайтове, уеб базирани приложения и продукти, поддръжка за клиенти, дискусионни форуми или други интерактивни области или услуги и услуги като Creative Cloud (заедно „Услугите“), както и инсталирането и употребата на софтуера, който включваме като част от Услугите, и всички приложения, включително и мобилни приложения, приложения за настолен компютър, Примерни файлове и Файлове със съдържание (както са дефинирани по-долу), скриптове, набори от инструкции и свързана документация (заедно „Софтуера“). Ако сте се съгласили с Условията за абонамент и анулиране (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), тогава тези условия също се считат за част от Условията. Ако използвате и осъществявате достъп до Услугите и Софтуера чрез програмата Value Incentive Plan („VIP“) на Adobe, тогава Условията за абонамент и отказване не се отнасят за Вас, но останалата част от Условията ще урежда използването и достъпа до Услугите и Софтуера от Ваша страна. Ако сте сключили друго споразумение с нас за конкретни Услуги и Софтуер, условията на това споразумение се прилагат с приоритет в случай на противоречие с Условията. 

Като използвате услугите или софтуера, Вие потвърждавате, че сте на възраст, разрешена от закона, за да важат за Вас условията, или ако не сте, че сте получили съгласие от родител или настойник, за да важат за Вас условията. 

Трябва да сте навършили 13 години, за да се регистрирате за личен Adobe ID. Учебните заведения, които участват в офертата за поименни потребители от началното и средното образование, имат право да издадат на лице, което не е навършило 13 години, Adobe ID от корпоративен клас, съответстващо на Допълнителните условия за данни на ученици от K-12 (начално и средно) и висше образование (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_bg.) 

1. Вашето споразумение с Adobe

1.1 Избор на приложимо право и Договаряща се страна

Раздел 1.1 означава:

Държавата и законите, под които попада това споразумение, зависят от това къде живеете. 

Ако пребивавате в Северна Америка (включително САЩ, Канада, Мексико, територии и владения на Съединените щати, както и военните бази на САЩ, където и да се намират), отношенията Ви са с Adobe Inc., компания от Съединените щати, а Условията са управлявани от и тълкувани и интерпретирани в съответствие със законите на щата Калифорния, САЩ, освен ако не е предвидено друго от федералния закон на САЩ, без да се вземат предвид нормите за конфликт на правото. Ако пребивавате извън Северна Америка, отношенията Ви са с Adobe Systems Software Ireland Limited и Условията се управляват от, тълкуват и интерпретират в съответствие със законите на Ирландия, освен ако не е предвидено друго от местното законодателство. За клиенти в Австралия Adobe Systems Software Ireland Limited действа като упълномощен представител на Adobe Systems Pty Ltd. и сключва този договор в качеството си на представител на Adobe Systems Pty Ltd. Вие може да имате допълнителни права по силата на Вашето местно законодателство. Ние не се стремим да ограничим тези права, ако е забранено от закона. За целите на Условията, „Adobe“, „нас“, „ние“ и „нашият“ означава или Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited, или Adobe Systems Pty Ltd., както е приложимо.

1.2 Специфични за продукта условия

Раздел 1.2 означава:

Това са общи условия за използване, които се прилагат за всички продукти на Adobe. Възможно е обаче да има и условия, които са специфични за продуктите, които използвате. Специфичните за продукта условия винаги имат предимство пред общите условия. 

Нашите Услуги и Софтуер се лицензират, а не се продават на Вас и също могат да бъдат предмет на едно или повече от допълнителните условия по-долу („Специфични за продукта условия“). Ако има противоречие между разпоредбите на Общите условия и на Специфичните за продукта условия, Специфичните за продукта условия се прилагат с приоритет спрямо съответните Услуги или Софтуер. Специфичните за продукта условия подлежат на промяна, както е описано в раздел 1.5 (Актуализации на условията) по-долу. Специфичните за продукта условия могат също да бъдат наричани Допълнителни условия.  

1.3 Бизнес потребители

Раздел 1.3 означава:

Ако използвате индивидуален план на Adobe, Вие имате контрол върху съдържанието и работата, която създавате.  Ако използвате бизнес план, Вашата организация има достъп и контрол върху работата Ви. 

Ако сте получили „Право“ (което е определено като право на използване, достъп и потребление на Услугите и Софтуера) от организация или група, включително, но не само, бизнес или друго търговско образувание, държавно образувание, нестопанска организация или образователна институция (всички „Бизнес“) съгласно един от бизнес плановете на Adobe (като Creative Cloud за екипи, Creative Cloud за частни организации или Document Cloud), тогава (А) сте „Бизнес потребител“ на такъв Бизнес; (Б) Вашият профил в Adobe, свързан с такова Право, е „Бизнес профил“; и (В) всяко обръщение към „Вас“ в тези Условия ще означават такъв Бизнес и неговите Бизнес потребители, както е приложимо. Ако сте Бизнес потребител, Вие се съгласявате, че поради получаването на Вашите права от такъв Бизнес (1) Adobe може да предостави на този Бизнес възможност за достъп, използване, премахване, задържане и контрол на Вашия Бизнес профил и цялото съдържание в него, независимо дали са качени, или внесени преди или след датата на последното актуализиране на Условията; (2) използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна се урежда от споразумението на Бизнеса с Adobe; и (3) Adobe може да предостави Вашата лична информация на такъв Бизнес. Може да бъде предоставен достъп до допълнителни Права („Допълнителни безплатни услуги“) на всички потребители, добавени в Admin Console на Бизнес (според дефиницията в Допълнителните условия за бизнес клиенти, посочени в раздел 1.2), и такива потребители ще бъдат считани за бизнес потребители. Ако сте Бизнес потребител с Права на множество Бизнеси, може да имате отделни бизнес профили, свързани с всеки Бизнес. Като Бизнес потребител може да имате различни споразумения или задължения към Бизнес, което може да повлияе на Вашия Бизнес профил или съдържанието Ви (дефинирано в 4.1). Adobe не носи отговорност за нарушение от Ваша страна на такива споразумения или задължения. Ако не сте получили Права от Бизнес (напр. закупили сте план на Creative Cloud за отделни потребители и сте получили Права чрез този план), тогава (а) сте „Персонален потребител“; (б) Вашият профил в Adobe е личен профил; (в) поддържате едноличен достъп и контрол върху цялото Съдържание в личния си акаунт или личен профил (освен ако не е посочено друго в Правилата за поверителност); и (г) всички препратки към „Вас“ в тези Условия ще се отнасят до физическо лице. Ако получите Права чрез персонален план и от Бизнес, Вие сте едновременно Персонален потребител и Бизнес потребител. Вие сте Персонален потребител, когато използвате Правата, получени чрез личния Ви план, и сте Бизнес потребител, когато използвате Вашите права, предоставени от Бизнес.

1.4 Домейни за бизнес имейл

Като Персонален потребител или Бизнес потребител можете да създадете акаунт в Adobe, като използвате имейл адрес, предоставен Ви или създаден за Вас от Бизнес (например Вашият работен имейл адрес). Ако Бизнесът установи директна връзка с нас, може да искат да добавят Вашия акаунт към такава връзка. Ако това се случи, Бизнесът може с предварително известие от Бизнеса или от нас да прехвърли акаунта Ви в акаунта на Бизнеса. Това означава, че Бизнесът може (A) да получи достъп до акаунта; (Б) поеме контрола над акаунта и всяко Съдържание в него, независимо дали се съхранява, качва, или импортира преди или след датата на последното актуализиране на Условията; и (В) препоръчва всяко съдържание, свързано с акаунта, но несвързано с Бизнеса, да бъде преместено в нов акаунт, който използва имейл адрес, който не е свързан с Бизнеса. Вие като Персонален потребител с акаунт в Adobe, предоставен на Бизнес, или Бизнес потребител също така приемате, че Adobe може да предостави Вашата лична информация на такъв Бизнес (включително, за яснота, споделяне на Вашата информация с администратор на Вашия Бизнес), като Вашето име, имейл адрес и информация за Право. Ако не искате Бизнесът да има достъп, да използва, премахва, запазва или контролира акаунт или профил, тогава не използвайте Бизнес имейл адрес с този акаунт. Информация относно Съхранение и достъп до съдържание и как да промените имейл адреса, свързан с Вашия акаунт, може да намерите тук: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_bg. Adobe може да споделя информация за Бизнеса, като например име и имейл адрес на администратора, на Бизнес потребител. 

1.5. Актуализации на условията

Раздел 1.5 означава:

Понякога се случва промяна. Ще Ви уведомим, когато има важни промени в тези условия или във Вашия абонамент. 

От време на време може да правим промени в Условията, вариращи от изчистване на правописни грешки до промени в правилата. Ако направим важни промени, ще Ви уведомим.  Всички подобни промени няма да се прилагат за спорове между Вас и Adobe, възникнали преди датата, на която сме публикували ревизираните Условия, включващи такива промени, или когато Условията влязат в сила по друг начин. Моля, преглеждайте Условията редовно.  Ако не сте съгласни с променените Условия, трябва да спрете да използвате нашите Услуги и Софтуер и ако е приложимо, да анулирате абонамента.

2. Поверителност

2.1. Поверителност

За информация относно това как събираме, използваме, споделяме или по друг начин обработваме информация за Вас и използването на нашите Услуги и Софтуер от Ваша страна вижте нашата Политика за поверителност (http://www.adobe.com/go/privacy_bg). Имате възможност да управлявате предпочитанията за информация от тук: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.2. Достъп до Вашето Съдържание от наша страна

Раздел 2.2 означава:

Никой освен Вас не притежава Вашето съдържание, но ние се нуждаем от достъп до Вашето съдържание, колкото е необходимо, за да работим с приложенията и услугите на Adobe. Ограничаваме достъпа си до много специфични цели.  

Ние преглеждаме съдържание, което е на нашите сървъри, за да проверяваме за определени типове незаконно съдържание (като материали със сексуално насилие над деца) или друго оскърбително съдържание или поведение (например схеми на действия, които указват спам или фишинг). Започваме този процес с автоматизиран машинно управляван преглед, но ако нашите автоматизирани системи или друг потребител сигнализират за проблем, съдържанието може да бъде прегледано от човек, който да потвърди дали е незаконно или оскърбително.  

Съдържанието Ви може да бъде прегледано от човек на сървърите ни при ограничени обстоятелства, като например по Ваша заявка, когато изберете да ни позволите да използваме съдържанието Ви за подобряване на продуктите ни или когато съдържанието Ви бъде обозначено или докладвано като незаконно. 

Ето какво не правим: Ние не сканираме и не преглеждаме съдържание, което се съхранява локално на устройството Ви. Ние също така не обучаваме генеративни AI модели на съдържанието Ви или на съдържанието на клиентите Ви, освен ако не сте изпратили съдържанието на пазара на Adobe Stock. 

Ние уважаваме Вашите права върху съдържанието Ви (дефинирани в раздел 4.1) и ограничаваме достъпа си до съдържанието Ви по следните начини: 

(A) Оперативна употреба. Нашите Услуги и Софтуер ще имат достъп до Вашето локално и облачно съдържание, за да позволят нормалното функциониране на Услугите и Софтуера, например, позволявайки на Photoshop да отвори файла Ви, така че да можете да го редактирате. 

(Б) Без сканиране или преглед на локално съдържание. За Съдържание, съхранявано локално на устройството Ви („Локално съдържание“), ние не сканираме или преглеждаме Съдържанието Ви.  

(В) Незаконно и оскърбително облачно съдържание. За Съдържание, което сте качили на сървърите ни или сте създали с помощта на облачните ни услуги („Облачно съдържание“), Съдържанието може да бъде автоматично сканирано, за да се гарантира, че не хостваме незаконно или оскърбително съдържание, като например материали със сексуално насилие над деца.       

(Г) Анализ на съдържание с Облачно съдържание. При спазване на правата Ви за отказ, ние може да извършваме анализ на съдържанието (вижте раздел 4.3(Б)) с Облачно съдържание, за да ни помогне да разберем как потребителите ни използват Услугите и Софтуера ни, което ще ни позволи да подобрим работата Ви с Услугите и Софтуера, да предоставим препоръки за Вас и да персонализираме работата Ви. Научете повече относно правото Ви да се откажете от извършване на анализ на съдържанието от наша страна чрез използване на Съдържанието Ви (adobe.com/go/contentanalysisfaq_bg) и данните за използване (adobe.com/go/usagedatafaq_bg). Статистиката от анализа на съдържанието може да се използва за информация относно маркетинга ни към Вас, при спазване на правото Ви за отказ и съгласие по отношение на маркетинга ни. 

(Д) Публично и споделено облачно съдържание. За Облачно съдържание на платформата ни Adobe Stock и други публични платформи като общностите Behance и Lightroom, цялото Облачно съдържание подлежи на преглед за проблеми с интелектуалната собственост и безопасността (например насилие и голота).  Ако решите да споделите облачното си съдържание с други лица, използващи Софтуера и Услугите ни, ние може автоматично да прегледаме това споделено Облачно съдържание и да го маркираме в случай че е оскърбително (като спам или фишинг).

(Е) Генеративен AI.  Ние няма да използваме локалното или Облачното Ви съдържание за обучение на генеративни AI модели, с изключение на съдържанието, което решите да изпратите на пазара на Adobe Stock, и това използване се урежда от отделното Споразумение за Adobe Stock Contributor. 

(Ж) Преглед на Облачно съдържание от човек. Облачното Ви съдържание може да бъде прегледано от човек при ограничени обстоятелства: 

 1. когато ни помолите за това (като например да се свържете с екипа ни за поддръжка); 
 2. когато направите Облачното си съдържание публично достъпно (като в Adobe Stock или Behance); 
 3. когато Облачното Ви съдържание е обозначено или докладвано като незаконно или оскърбително (като материали със сексуално насилие над деца); или 
 4. когато се включите в предварителна, бета версия или програма за подобряване на продукта (като програмата за подобряване на Adobe Photoshop). Научете повече 

Вашето локално съдържание никога не се преглежда от нас. 

2.3 Споразумения за защита на данните

В някои държави законът изисква да сключим споразумение за защита на данните с Вас, ако обработваме лични данни (както е определено в приложимото споразумение) за Вас като част от нашите Услуги и Софтуер. Тези споразумения са Споразумението за обработка на данни на Европейския съюз или Условията за защита на данните, които се намират на следните места: 

(A) Споразумение за обработка на данни на Европейския съюз („ЕС“) (или „СОД“). Условията на СОД се прилагат, когато предоставяте лични данни (както са определени в СОД), събрани от лица от държави в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и Обединеното кралство и където сте „Администратор“ и Adobe е „Обработващ данни“ съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“) или всеки правоприемник на ОРЗД, свързан с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Можете да разгледате условията на СОД тук: www.adobe.com/go/tou-dpa

(Б) Условия за защита на данните. Условията за защита на данните се прилагат, когато предоставяте Лични данни (както е определено в Условията за защита на данните), събрани от лица извън ЕИП и Обединеното кралство и където Adobe обработва (както е определено в Условията за защита на данните) тези данни по Ваше указание и от Ваше име. Условията за защита на данните са достъпни тук: https://www.adobe.com/go/dpt-ww

2.4. Чувствителна лична информация

Вие се съгласявате да не събирате, обработвате или съхранявате каквато и да е Чувствителна лична информация (както е дефинирана по-долу), докато използвате Услугите и Софтуера, освен когато (А) е директно упълномощено от Adobe, (Б) е предвидено от Услугите и Софтуера или (В) се регулира от Допълнителните условия, както е приложимо. Вие се съгласявате да не предавате, разкривате или предоставяте Чувствителна лична информация на Adobe или доставчици на Adobe трети страни. „Чувствителна лична информация“ означава лична финансова информация, информация, отнасяща се до лично сексуално поведение или сексуална ориентация, медицинска или здравна информация, защитена съгласно законите за защита на здравните данни, биометрични данни, лична информация на деца, защитени по силата на законите за защита на данните на детето (като например лична информация, дефинирана според Закона за защита на неприкосновеността на личния живот на децата онлайн, САЩ, („COPPA“)) и всякакви допълнителни видове информация, включени в този термин или друг подобен термин (като „чувствителни лични данни“ или „специални категории лична информация“), използвани в приложимите закони за защита на данните или поверителност. Ако сте Бизнес, Вие също се съгласявате да гарантирате, че Бизнес потребителите спазват този раздел 2.4 (Чувствителна лична информация). 

2.5 Прехвърляне на лична информация

Ние обработваме и съхраняваме информация в САЩ и други страни. Използвайки нашите Услуги и Софтуер, Вие упълномощавате Adobe да прехвърля личната Ви информация извън националните граници и в други страни, където Adobe и неговите партньори работят. 

3. Използване на Услугите и Софтуера

3.1 Лиценз

Раздел 3.1 означава:

Adobe Ви предоставя определени права за използване на лиценза Ви за приложенията и услугите на Adobe. 

При условие че спазвате Условията и приложимото законодателство, с настоящото Ви предоставяме неизключително, ограничено, отменимо право (както е предвидено тук) да инсталирате, осъществявате достъп до и да използвате Услугите и Софтуера, които Ви предоставяме и които Вие лицензирате от нас. Всеки лиценз трябва да се използва само от едно (1) лице и не може да се споделя. В края на срока на Вашия лиценз Вашите лицензи ще изтекат, както е посочено в документите за Вашата поръчка или в Условията за абонамент и анулиране. Версията(ите) на Услугите и Софтуера, налична(и) към Вашата дата на подновяване, може да се различава(т) от версията(ите), налична(и) при първото им лицензиране от Adobe. Версиите на Услугите и Софтуера, които Adobe поддържа, можете да намерите тук: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines.html. Вие се съгласявате, че решението Ви да използвате, имате достъп до или лицензирате Услугите или Софтуера не зависи от предоставянето на бъдеща функционалност или функции, нито зависи от всякакви устни или писмени публични коментари, направени от нас във връзка с бъдеща функционалност или функции. 

3.2 Интелектуална собственост на Adobe

Раздел 3.2 означава:

Adobe е собственик на продуктите и услугите си и Ви предоставя лиценз да ги използвате. 

Ние (и нашите лицензодатели, както е приложимо) оставаме изключителен притежател на всички права, собственост и дялове от Услугите и Софтуера. Освен както е указано в Условията, ние не Ви предоставяме каквито и да е права върху патенти, авторски права, търговски тайни, търговски марки или други права по отношение на елементите на Услугите или Софтуера. Това означава, че не можете да използвате нашите търговски имена, търговски марки, марки на услуги или лога във връзка с продукт или услуга, които не са наши, или по начин, който е вероятно да предизвика объркване. Запазваме си всички права, които не се предоставят съгласно Условията.  

3.3 Съхранение

Раздел 3.3 означава:

Не искаме да ни напускате, но ако анулирате абонамента си за Adobe, моля, вземете цялото си съдържание, преди да анулирате.  

Когато анулирате абонамента си, ние се опитваме да го запазим за известно време, в случай че Ви потрябва по-късно, но си запазваме правото да изтрием съдържанието.  

Препоръчваме Ви редовно да архивирате Вашето Съдържание и Клиентски шрифтове на Creative Cloud на друго място, дори ако Услугите предоставят пространство за съхранение и ако тази функция е активирана от приложимите Услуги. Имаме право да прилагаме разумни технически ограничения, като например ограничения на размера на файловете, пространството за съхранение, капацитета за обработка и други атрибути. Имаме право да преустановим временно предоставянето на Услугите, докато не осигурите съответствие с ограничението на пространството за съхранение, свързано с Вашия акаунт. При изтичане на срока на Вашия лиценз ще положим разумни търговски усилия, за да Ви предоставим възможност да прехвърлите своето Съдържание от Услугите. Прехвърлянето трябва да се извърши в срок от тридесет (30) дни от датата на прекратяване или изтичане на срока на Вашия лиценз. Запазваме си правото да изтрием Вашето Съдържание при изтичането на този 30-дневен период за прехвърляне. Трябва да изтеглите всяко Съдържание, което сте запазили в Услугите, преди да изтече лицензът Ви.

3.4 Съдържание, генерирано от потребителите

Раздел 3.4 означава:

Потребителите могат да качват и споделят своето съдържание с помощта на продуктите ни и ние не носим отговорност за това съдържание. Ако намерите обидно съдържание, можете да обозначите това съдържание, за да го прегледаме.  

Имаме право да хостваме съдържание, генерирано от нашите потребители. Ако осъществявате достъп до нашите Услуги, може да попаднете на съдържание, генерирано от потребителите, което е незаконно или което считате за обидно или дразнещо. Ние не носим отговорност за такова генерирано от потребителите съдържание. При наличност можете също така да щракнете върху бутона „Report“ (Съобщаване), за да ни съобщите за това съдържание. Можете да научите повече за нашите правила и практиката ни за модериране на съдържание, включително как да докладвате съдържание до нас в нашия Център за прозрачност.

3.5 Примерни файлове

 „Примерни файлове“ означава предоставени от Adobe файлове с аудио, визуално, видео или друго съдържание за използване в самоучители и демонстрации и за друго изпробване, които може да се идентифицират като примерни файлове. Примерните файлове не могат да се използват за каквато и да е друга цел, различна от тази, за която са предоставени. Не можете да разпространявате Примерни файлове по никакъв начин, който позволява на трета страна да използва, изтегля, извлича или осъществява достъп до Примерните файлове като самостоятелен файл и не можете да претендирате за права към Примерните файлове. 

3.6 Файлове със съдържание

Раздел 3.6 означава:

Имате право да използвате съдържанието или ресурсите, които Ви предоставяме. Можете дори да променяте или модифицирате това съдържание по време на работа. 

Файлове със съдържание“ означава ресурси, предоставени от Adobe като част от Услугите и Софтуера. Освен ако документация или конкретни лицензи не указват друго (включително, но не само, Специфични за продукта условия), ние Ви предоставяме личен, неизключителен и неподлежащ на преотстъпване (освен ако не сте Бизнес, тогава подлежи на преотстъпване само към Вашите Бизнес потребители) и прехвърляне лиценз за използване на Файловете със съдържание с цел създаване на крайна употреба от Ваша страна (т.е. производното приложение или продукт, създаден от Вас), в която са вградени Файловете със съдържание или техни производни, за употреба от Ваша страна („Крайна употреба“). Имате право да променяте Файловете със съдържание, преди да ги вградите в Крайната употреба. Имате право да възпроизвеждате и разпространявате Файлове със съдържание само във връзка с Вашата Крайна употреба, но нямате право да разпространявате самостоятелно Файловете със съдържание извън Крайната употреба при каквито и да е обстоятелства. 

3.7 Безплатни членства, допълнителни безплатни услуги, оферти и пробни версии

Раздел 3.7 означава:

Може да Ви предложим продуктите и услугите ни без заплащане, като безплатни членства или пробни версии на абонаменти.  

Adobe може да предоставя безплатни членства, допълнителни безплатни услуги, оферти и пробни абонаменти по своя преценка. Ако достъпът до Услугите и Софтуера Ви се предоставя безплатно, чрез допълнителни безплатни услуги или за пробни цели, този достъп се регулира от Условията. По всяко време преди или по време на безплатния достъп, допълнителните безплатни услуги или пробния период Adobe може по свое усмотрение да прекрати този достъп без предварително предупреждение и без никакви задължения към Вас, до степента, разрешена от приложимото законодателство, по каквато и да е причина, включително, за да се предотврати злоупотребата с безплатния достъп, допълнителните безплатни услуги или пробния период. След изтичане на безплатния достъп, допълнителните безплатни услуги или пробния период на достъп можете да продължите да използвате Услугите или Софтуера единствено чрез платен абонамент, ако е наличен или по друг начин разрешен от Adobe. По време на безплатния достъп, допълнителните безплатни услуги или пробния период за Услугите и Софтуера не се прилагат изрични или подразбиращи се гаранции; всички Услуги и Софтуер се предоставят „такива, каквито са“, с всички дефекти и не се включва техническа или друга поддръжка. 

3.8 Версия, забранена за препродажба 

 Adobe също има право да обозначава Услугите и Софтуера като „пробна версия“, „версия за оценка“, „версия, забранена за препродажба“ или с друго подобно наименование („Версия, забранена за препродажба“). Имате право да инсталирате и използвате Версията, забранена за препродажба, единствено през периода и за целите, указани от нас при предоставянето на Версията, забранена за препродажба. Нямате право да използвате каквито и да е материали, създадени от Вас, с Версията, забранена за препродажба, за каквито и да е търговски цели. 

3.9 Adobe Talent

 (А) Не можете да публикувате задания, които сочат конкретни конкурси за работа или други възможности, които изискват персонализирани и неплатени творчески работи от професионалисти. Всички такива публикации могат да бъдат премахнати без възстановяване на суми. 

(Б) Предлагаме платена функция „Talent Search“ за фирми за набор на персонал и компании, които искат да открият и наемат творчески таланти. Чрез качването на публичен профил или публичен проект в Услугите Вие се съгласявате, че публичната информация може да бъде включена в резултатите от Talent Search.  

3.10 Клиентски шрифтове в Creative Cloud

Раздел 3.10 означава:

Преди да качите каквито и да било шрифтове в продукти на Adobe, уверете се, че притежавате правата за тяхната употреба. 

(А) За всеки шрифт или файл с шрифт, който качвате или изпращате към Услугите и Софтуера („Клиентски шрифтове в Creative Cloud“), Вие представяте и гарантирате, че имате всички необходими права, за да ни разрешите да използваме, възпроизвеждаме, показваме, хостваме и разпространяваме Клиентски шрифтове в Creative Cloud чрез Услугите и Софтуера за Ваша употреба. Клиентските шрифтове в Creative Cloud не се считат за Съдържание според дефиницията в Условията. Вие запазвате всички права върху немодифицираните Клиентски шрифтове на Creative Cloud. Вие потвърждавате, че разрешаването на показването на всеки Клиентски шрифт на Creative Cloud с Услугите и Софтуера за употреба от Ваша страна може да изисква от нас да използваме технологията на Adobe, включително нашата собствена технология за оптимизиране на шрифтове, и че ние запазваме всички права върху тази технология на Adobe. „Технология на Adobe“ означава технология, притежавана от нас или лицензирана за нас от трета страна (включително Услугите и Софтуера и всички свързани права върху интелектуална собственост по целия свят), всяка Обратна връзка, предоставена ни, която е включена в което и да е от гореизброените, и която и да е от модификациите или разширенията на някое от изброените по-горе, когато или където и да е разработено. Adobe не декларира и не гарантира, че каквито и да е Клиентски шрифтове в Creative Cloud ще бъдат съвместими със или подходящи за използване с Услугите и Софтуера.  

(Б) Ако сме информирани от трета страна, като печатница, или узнаем, че нямате правата, за които гарантирате в раздел 3.10(А) (Клиентски шрифтове в Creative Cloud) или че Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud нарушават правото върху интелектуална собственост на трета страна, тогава можем да премахнем Клиентските шрифтове в Creative Cloud от Вашия акаунт, от Услугите или от Съдържанието, което използва такива Клиентски шрифтове в Creative Cloud. Вие приемате, че ако премахнем Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud от Вашия акаунт, Услугите или Съдържанието, което използва Клиентски шрифтове в Creative Cloud, или показването на Вашето Съдържание може да се промени и ние няма да носим отговорност във връзка с премахването. Информация относно това как може да се промени съдържанието Ви може да намерите тук: https://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_bg

(В) Можете да отмените достъпа ни до Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud и да прекратите нашите права по всяко време, като изтриете Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud от Услугата.  

(Г) При прекратяване или закриване на Вашия акаунт си запазваме правото да изтрием Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud. Някои копия от Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud обаче може да се съхранят като част от стандартните ни архивни копия. 

(Д) Може да събираме информация, свързана с Вашата употреба на Клиентски шрифтове в Creative Cloud, като имена на Клиентските шрифтове в Creative Cloud, които качвате, както и как използвате Клиентските шрифтове в Creative Cloud. 

3.11 Други видове лицензи

Раздел 3.11 означава:

Възможно е да можете да използвате бета версия на продуктите ни. Тези продукти са в процес на разработка и не са окончателни версии, така че може да има проблеми или грешки, които да възникват при използването им. Ако решите да използвате бета версия, съдържанието Ви може да бъде проверено от човек. 

Adobe може също така да Ви помоли да запазите поверителността на използването на неговите бета версии. 

(A) Предварително издание или Beta версия. Имаме право да обозначаваме Услугите и Софтуера или функция на Услугите и Софтуера като предварителна или beta версия („Beta версия“). Beta версията не представлява окончателните Услуги и Софтуер и може да съдържа грешки, които е възможно да доведат до системна или друга повреда и загуба на данни. Може да решим да не издаваме търговска версия на Beta версията. Трябва незабавно да прекратите използването на Beta версията и да унищожите всички копия на Beta версията, ако го изискаме от Вас. В замяна на използването на Beta версия Вие се съгласявате, че Adobe може да събира данни, включително данни за сривове, относно Вашето използване на Beta версията и да анализира Вашето Съдържание, включително преглед от човек, за да подобрим нашите Услуги и Софтуер и да персонализираме Вашето изживяване, независимо дали сте се отказали от събирането на данни за версии, различни от Beta. Ако не искате използването Ви да бъде проследявано или Съдържанието Ви да бъде анализирано, трябва да преустановите използването на Beta версията, като деинсталирате или използвате версия, която не е Beta, в Услугите и Софтуера. Всяко отделно споразумение, което сключваме с Вас по отношение на Beta версията, заменя настоящите разпоредби. 

(Б) Версия за образованието. Ако обозначим Услугите и Софтуера като продукти за употреба от потребители в сферата на образованието („Версия за образованието“), Вие имате право да използвате Версията за образованието само ако отговаряте на изискванията, посочени на адрес https://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_bg. Имате право да инсталирате и използвате Версията за образованието само в държавата, в която отговаряте на изискванията за потребител в сферата на образованието. Ако пребивавате в ЕИП, „държава“ в предходното изречение означава ЕИП. 

3.12 Услуги и Софтуер на трети страни

Раздел 3.12 означава:

Някои от продуктите ни Ви предоставят достъп до приложения или услуги на трети страни, като приложения и плъгини за социални медии, но Adobe не носи отговорност за тези инструменти. Те се управляват от условията на доставчиците трети страни. 

Adobe може да Ви предостави софтуер и услуги на трети страни (включително плъгини и разширения) чрез Услугите и Софтуера като удобство. Софтуерът и услугите на трети страни не са Услуги и Софтуер, както е дефинирано в Условията, и Вашето придобиване и използване на такъв софтуер и услуги на трети страни е единствено между Вас и третата страна. Някои условия на трети страни, които могат да бъдат приложими при използването на Услугите и Софтуера, са достъпни тук: (https://www.adobe.com/go/thirdparty_bg и https://www.adobe.com/bg/legal/permissions/image-notice.html). Вие носите отговорност за спазването на всички приложими условия на трети страни. 

4. Вашето съдържание

Раздел 4 означава:

Вашето съдържание си е Ваше – Вие го притежавате, а не ние.

4.1 Съдържание

Съдържание“ означава какъвто и да е текст, информация, комуникация или материал, като например аудио файлове, видео файлове, електронни документи или изображения, които качвате и импортирате във, вграждате за използване от или създавате с Услугите или Софтуера.  

4.2 Собственост

 Що се отнася до Вас и Adobe, Вие (като бизнес потребител или личен потребител, според случая) запазвате всички права и собственост върху съдържанието Ви. Ние не предявяваме претенции за каквито и да е права на собственост върху Вашето Съдържание.  

4.3 Лицензи за Вашето Съдържание

Раздел 4.3 означава:

Вие притежавате Вашето Съдържание. Но за да използвате нашите продукти и услуги, трябва да ни дадете разрешение да използваме съдържанието Ви, когато се съхранява или обработва в нашия облак. Това разрешение се нарича лиценз.   

Този лиценз ни позволява да Ви предоставяме нашите продукти и услуги, например ако желаете да споделите съдържанието си или да публикувате съдържанието си в Behance. Защото това съдържание е Ваше – не наше. 

Този лиценз не ни дава разрешение да обучаваме генеративни AI модели с съдържанието Ви или на съдържанието на клиентите Ви. Ние не обучаваме генеративни AI модели на съдържанието Ви или на съдържанието на клиентите Ви, освен ако не сте изпратили съдържанието на пазара на Adobe Stock.  

Също така питаме дали желаете да ни помогнете да подобрим нашите продукти и услуги, но това никога не е задължително. Ако изберете да ни помогнете да подобрим нашите продукти, ние ще се нуждаем от ограничен лиценз за съдържанието Ви за тази конкретна цел.  

(A) Лиценз за облачно съдържание за управление на услугите и софтуера от Ваше име. Единствено с цел управление на Услугите и Софтуера от Ваше име и при спазване на раздел 4.2 (Собственост) по-горе, който гласи, че във всички случаи, когато притежавате Вашето Съдържание, Вие ни предоставяте неизключителен, световен, безвъзмезден лиценз да правим следното с облачното Ви съдържание: 

 1. възпроизвеждам  
  (например, за да създаваме копия на облачното Ви съдържание на нашите сървъри, за да Ви позволим да качвате облачното Ви съдържание на нашите сървъри, за да Ви позволим да копирате и поставяте облачното Ви съдържание между множество проекти на Adobe Express, да правите копия на Вашите Creative Cloud libraries, за да правите копия между сървъри, за да предотвратите загуба на данни, или да кеширате облачното Ви съдържание в мрежи за доставка на съдържание, за да подобрите бързината на преглеждане и изтегляне на съдържание, съхранявано на нашите сървъри);   
 2. разпространявам  
  (например, за да публикувате работата си под Ваше ръководство в платформи или услуги на трети страни, да споделяте облачно съдържание под Ваше ръководство чрез нашите Услуги на приятелите, семейството и колегите си или да позволите на тези упълномощени лица да изтеглят облачното Ви съдържание с Ваше разрешение); 
 3. създаване на производни произведения  
  (например за компресиране на изображение, което да се използва като миниатюра, за премахване на фона на изображение по Ваше указание или за превод на Облачното съдържание на друг език); 
 4. публично показване
  (например, за изображение или документ, за публикуване на изображението или документа в публична собственост като Behance или платформа на трета страна по Ваше указание, но не и за използване на изображението или документа Ви, за реклама или популяризиране на Adobe); 
 5. публично изпълнение  
  (например, за да се даде възможност за възпроизвеждане на видеоклип в публични собствености или платформи на трети страни по Ваше указание, но не и за използване на видеоклипа за маркетинг или популяризиране на Adobe); и  
 6. подлицензиране горепосочените права на трети страни, действащи от наше име (например, ние използваме надеждни доставчици на облачна инфраструктура и мрежи за доставка на съдържание, предмет на ограничения за конфиденциалност и поверителност, за да Ви предоставим по-бърз достъп до облачното Ви съдържание).

Какво не прави Adobe

Ние няма (и не можем) да предоставим подлиценз на трета страна, чиито права надвишават правата, които ни давате.  
Съгласно тази клауза 4.3(A), ние нямаме право и няма да използваме Вашето Съдържание за маркетинг или популяризиране на Adobe.  
Ние няма да използваме тези права, за да обучаваме генеративни AI модели на Вашето Съдържание и няма да използваме права за подлицензиране, за да накараме някой друг да обучава генеративни AI модели на Вашето Съдържание, освен по Ваша конкретна заявка (като например да поискате от нас да обучим персонализиран модел на Вашето Съдържание). 

(Б) Лиценз за облачно съдържание за подобряване на нашите услуги и софтуер. (Б) Лиценз за облачно съдържание за подобряване на нашите услуги и софтуер. Единствено за целите на нашия вътрешен анализ на това как използвате нашите Услуги и Софтуер и характеристиките на Вашето Съдържание (като файлов тип и структурни атрибути) (заедно, „Анализ на съдържанието“), Вие ни предоставяте неизключителен, световен, безвъзмезден лиценз да правим следното, за да подобрим нашите Услуги и Софтуер: 

 1. възпроизвеждане (например да правите копия на облачното Ви съдържание в нашите вътрешни хранилища за съхранение на файлове);
 2. създаване на производни произведения (например за конвертиране между файлови формати или изрязване на облачното съдържание); и 
 3. сублицензиране горепосочените права на трети страни, действащи от наше име (например можем да използваме доверени доставчици и изпълнители, които са предмет на ограничения за конфиденциалност и поверителност, за да извършват Анализ на съдържанието от наше име).  

Ние няма (и не можем) да предоставим подлиценз на трета страна, чиито права надвишават правата, които ни давате.  

Съгласно тази клауза 4.3(Б), ние нямаме право и няма да показваме публично Вашето Съдържание или да позволяваме на трети страни да подобряват своите продукти с Вашето Съдържание. 

(В) Можете да изберете да не участвате в Анализ на съдържанието.

 1. Права за отказ. Имате право да се откажете от нас да извършваме Анализ на съдържанието, използвайки вашето Съдържание (https://www.adobe.com/go/contentanalysisfaq_bg) и данни за употреба (https://www.adobe.com/go/usagedatafaq_bg).
 2. Генеративен изкуствен интелект. Ние няма да използваме локалното или облачното Ви съдържание за обучение на генеративни AI модели, с изключение на съдържанието, което решите да изпратите на пазара на Adobe Stock, и това използване се урежда от отделното Споразумение за Adobe Stock Contributor. 

4.4 Споделяне на съдържанието Ви

(A) Споделяне.  Някои от Услугите и Софтуерите може да предоставят функции, които Ви позволяват да извършвате Споделяне на Вашето Съдържание с други потребители или да го предоставяте като публично налично. „Споделяне“ означава изпращане по имейл, изпращане по пощата, предаване, поточно предаване, качване или друго предоставяне (независимо дали на нас, или на други потребители) чрез използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна. Другите потребители може да използват, копират, променят или споделят повторно Вашето Съдържание по много начини. Моля, внимателно преценявайте какво избирате за Споделяне или предоставяне като публично налично, тъй като Вие носите отговорност за Съдържанието, което Споделяте. 

(Б) Ниво на достъп. Ние не следим и не контролираме какво правят другите лица с Вашето Съдържание. Вие носите отговорност за определяне на ограниченията във връзка с Вашето Съдържание и за прилагане на подходящо ниво на достъп до Вашето Съдържание. Ако не изберете приложимо ниво на достъп до Вашето Съдържание, системата може по подразбиране да избере най-разрешаващата настройка. Ваша отговорност е да уведомите другите потребители как Съдържанието Ви може да бъде споделено и да коригирате настройките, свързани с достъпа или споделянето на Съдържанието Ви. 

(В) Коментари. Всички коментари, които изпращате чрез Услугите и Софтуера, не са анонимни и могат да бъдат разглеждани от други потребители. При някои Услуги и Софтуер Вашите коментари могат да бъдат изтривани от Вас, от други потребители или от нас.

(Г) Премахване на Ваше съдържание. Ако изтриете Съдържание (с изключение на Обратна връзка) от Услугите и Софтуера, ние ще спрем да правим това Съдържание публично достъпно в рамките на разумен период от време. Някои копия на Вашето Съдържание може да бъдат запазени за даден период от време като част от нашите рутинни резервни копия и ние не носим отговорност за каквото и да било използване на Съдържание, което сте споделили или сте направили публично достояние. 

(Д) Сътрудничество. Преди да споделите каквото и да е Съдържание чрез Услугите, прегледайте Специфичните за продукта условия на Пространството за сътрудничество на Adobe, посочени в раздел 1.2 (Допълнителни условия) по-горе, тъй като те се отнасят за Вас и Съдържанието, което Споделяте в средите за сътрудничество на Adobe. 

4.5 Премахване на съдържание и обжалване

 Ако премахнем Вашето Съдържание поради нарушаване на Условията, ще Ви информираме за решението си чрез имейл адреса, който сте ни предоставили. Ако смятате, че Вашето Съдържание е премахнато по погрешка, можете да подадете жалба, като следвате процеса, описан в нашето съобщение до Вас или в нашия Център за прозрачност

4.6. Обратна връзка

Раздел 4.6 означава:

Вашата обратна връзка винаги е важна за нас! Когато решите да споделите Вашите отзиви с нас, това помага да подобрим нашите продукти и услуги. 

Можете да изберете да ни предоставите обратна връзка относно Услугите и Софтуера, включително под формата на идеи, съвети, предложения, примери, включващи вашето Съдържание („Отзиви“). В такъв случай Вие се съгласявате, че ние сме свободни да използваме Отзивите за нашите бизнес цели, включително чрез включване в Услугите и Софтуера, без заплащане или приписване или друго задължение към Вас.

5. Вашият акаунт

5.1 Информация за акаунта

Вие като Персонален Потребител или Бизнес потребител носите отговорност за всяка дейност, която се осъществява чрез Вашия акаунт, дори ако тази дейност не е осъществена от Вас или е без Ваше знание или съгласие. Нямате право (А) да споделяте информацията за Вашия акаунт (освен с упълномощен администратор на акаунти), независимо дали е преднамерено или случайно или (Б) да използвате акаунт на друго лице. Вашият администратор на акаунти има право да използва информацията за Вашия акаунт, за да управлява използването на и достъпа до Услугите и Софтуера от Ваша страна. За PhoneGap си запазваме правото да наблюдаваме и да прилагаме лимити и ограничения на плановете за абонамент, включително, без да се ограничава до, правото да начисляваме доплащания.

5.2 Сигурност на акаунта 

 Вие носите отговорност за предприемането на разумни стъпки за поддържане на сигурността и контрола на Вашия акаунт в Adobe. Adobe може да изиска от Вас да активирате многофакторно удостоверяване и да предоставите телефонен номер или алтернативен имейл за целите на сигурността. Adobe не поема никаква отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете поради компрометиране на идентификационните данни за вход в акаунта Ви или за неуспеха Ви да следвате или да предприемете действия по каквито и да е известия или сигнали, които можем да изпратим до Вашия имейл адрес или телефонен номер. Вие носите отговорност да поддържате своите имейл адрес и телефонен номер актуални, за да получавате всякакви известия или сигнали, които може да Ви изпратим, и също така носите отговорност за внимателното преглеждане на всички съобщения, за които се твърди, че са от Adobe, за да се уверите, че са легитимни. Ние не поемаме отговорност, ако не можете да получите достъп до Вашия акаунт в Adobe, защото не можете да предоставите подходящите идентификационни данни за вход, като парола, имейл адрес или телефонен номер. Ако подозирате, че Вашият акаунт в Adobe или някои от Вашите данни за сигурност са били компрометирани, моля, свържете се с администратора на Вашия акаунт или с Отдела за грижа за клиентите на Adobe https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_bg

5.3 Неактивност на безплатен акаунт 

 Вие носите отговорност за поддържането на активност в акаунта си, което означава, че трябва да влизате и да използвате акаунта си периодично, за да избегнете изтриване на Съдържание, прекъсване или загуба на достъп до Услугите и Софтуера или прекратяване на акаунта Ви. Ако не влизате периодично в акаунта си, ние си запазваме правото да приемем, че акаунтът Ви е неактивен и Вие се съгласявате, че можем окончателно да изтрием Вашето Съдържание, съхранявано в акаунта, или да закрием изцяло акаунта Ви. Преди да изтрием окончателно Вашето Съдържание или да закрием акаунта Ви поради неактивност, ще се опитаме да Ви уведомим. За избягване на съмнения този раздел 5.3 (Неактивност на безплатен акаунт) не се прилага за платени акаунти с добър статус. 

6. Поведение на потребителя

Раздел 6 означава:

Продуктите на Adobe трябва да се използват отговорно и да не се използват за неща като продажба или споделяне на акаунти, генериране на незаконно съдържание, създаване на фалшиви акаунти или извършване на измами. 

Трябва да използвате Услугите и Софтуера отговорно и да не злоупотребявате с Услугите и Софтуера. Например, не трябва: 

6.1 да използвате Услугите и Софтуера без или в нарушение на писмен лиценз или споразумение с Adobe; 

6.2 да копирате, променяте, хоствате, предавате поточно, преотстъпвате лиценза за или препродавате Услугите и Софтуера; 

6.3 да разрешавате или позволявате на други лица да използват Услугите и Софтуера чрез информацията за Вашия акаунт; 

6.4 да предлагате, използвате или разрешавате използването на достъп до Услугите и Софтуера в бизнеса с компютърни услуги, аутсорсинг на трети страни, на база членство или абонамент, на база бюро за услуги, на база споделяне на време, като част от хоствана услуга или от името на трета страна; 

6.5 да създавате база данни или набор от данни, като използвате, включително или състоящи се от файловете със съдържание на Adobe за целите на обратното инженерство; 

6.6 да осъществявате или да се опитвате да осъществявате достъп до Услугите и Софтуера чрез каквито и да е средства, различни от предоставения или разрешения от нас интерфейс; 

6.7 да заобикаляте които и да е действащи ограничения за достъп или използване, предназначени за предотвратяване на определени начини за използване на Услугите и Софтуера; 

6.8 Да споделяте или генерирате Съдържание, включително Клиентски шрифтове в Creative Cloud, или по друг начин да се ангажирате с поведение, което нарушава нечии права върху интелектуална собственост. „Права върху интелектуалната собственост“ означава авторски права, морални права, търговски марки, търговски облик, патент, търговска тайна, нелоялна конкуренция, неприкосновеност на личния живот, право на публичност, както и всички други права на собственост); 

6.9 Споделяне или генериране на каквото и да е Съдържание или участие в поведение, което е незаконно, вредно, заплашително, неприлично, насилствено, оскърбително, деликтно, клеветническо, клеветническо, вулгарно, похотливо, навлизащо в личния живот на другиго, насаждащо омраза или по друг начин неприемливо; 

6.10 Да споделяте или генерирате всяко Съдържание, което сексуализира непълнолетни лица или което има за цел да улесни неподходящо взаимодействие с непълнолетни лица, други потребители на Adobe или обществеността; 

6.11 да се представяте за което и да е физическо или юридическо лице, или да заявявате невярно или по друг начин да представяте погрешно Вашата връзка с физическо или юридическо лице, включително да не разкривате приложимо спонсорство или партньорство, когато оставяте рецензия; 

6.12 да се опитвате да забранявате, възпрепятствате или унищожавате Услугите и Софтуера; 

6.13 да качвате, предавате, съхранявате или предоставяте като налично което и да е Съдържание, включително Клиентски шрифтове в Creative Cloud или код, който съдържа вируси, злонамерен код, злонамерен софтуер или други компоненти, предназначени да навредят или ограничат функционалността на Услугите и Софтуера; 

6.14 да прекъсвате, да се намесвате или да възпрепятствате друг потребител да използва Услугите и Софтуера (като преследване, сплашване, тормоз или подбуждане или насърчаване на насилие или самонараняване); 

6.15 да се занимавате с верижни писма, рекламна поща, финансови пирамиди, фишинг, спам или други нежелани съобщения; 

6.16 да участвате в измамни дейности, като измами с плащане и възстановяване на суми; 

6.17 да рекламирате които и да е продукти или услуги в Услугите освен с предварително писмено одобрение от наша страна; 

6.18 да използвате всякакво извличане на данни или подобни методи за събиране и извличане на данни във връзка с Услугите и Софтуера, включително скрейпинг на данни за машинно обучение или други цели; 

6.19 да манипулирате по изкуствен начин или прекъсвате Услугите и Софтуера (като да манипулирате оценките на Behance или привличате потребители към сайтове на трети страни); 

6.20 да създавате акаунти в Adobe с цел нарушаване на Условията или нашите политики (или други видове действия, предприети от Adobe), включително, но не само, за създаване на фалшиви акаунти или заобикаляне на прекратяване на акаунт; 

6.21 да манипулирате или показвате по друг начин Услугите и Софтуера, като използвате рамкиране или подобна навигационна технология; или 

6.22 да нарушавате действащите закони. 

7. Такси и заплащане

7.1 Данъци на трети страни

Длъжни сте да заплащате всички приложими данъци и такси на трети страни (включващи например такси за телефон, такси за мобилен оператор, такси за интернет доставчик, такси за мобилен интернет, такси за кредитни карти, ДДС, такси за обмен на валута и такси за валутни трансакции). Ние не носим отговорност за тези такси. Свържете се с Вашата финансова институция с въпроси относно таксите. Имаме право да вземем мерки, за да съберем таксите, които ни дължите. Вие носите отговорността за всички свързани със събирането разходи и разноски. Ако се намирате в държава, различна от тази на съответното юридическо лице на Adobe, с което извършвате трансакцията (т.е. Adobe Inc. за клиенти от Северна Америка и Adobe Systems Software Ireland Limited за клиенти от всички други държави), плащанията Ви ще се извършват към чуждестранно юридическо лице.

7.2 Информация за кредитна карта

 Вие упълномощавате нас или нашия оторизиран доставчик(ци) да съхраняваме(т) вашия метод на плащане и да го използваме(т) във връзка с използването от Вас на Услугите и Софтуера, както е описано във Вашите Условия за абонамент и анулиране. За да избегнем прекъсване във Вашето обслужване, имаме право да участваме в програми, поддържани от Вашия доставчик на разплащателни карти, за да се опитаме да актуализираме Вашата информация за плащане. Вие упълномощавате нас или наш(и) упълномощен(и) доставчик (доставчици) да продължим да фактурираме и таксуваме сметката Ви за дължими суми с информацията, която получаваме.

8. Вашата гаранция и задължения за обезпечаване

8.1 Гаранция

Трябва да притежавате (А) всички необходими лицензи и разрешения да използвате и споделяте Вашето съдържание и (Б) необходимите права да предоставяте разрешенията по Условията.

8.2 Обезщетяване

Вие ще обезщетите нас и нашите дъщерни дружества, филиали, служители, агенти, служители, партньори и лицензодатели срещу всякакви искове, искания, загуби или щети, включително разумни адвокатски хонорари, възникнали отделно от или свързани с: 

(А) Вашето Съдържание, включително, но не само, Клиентски шрифтове на Creative Cloud; 

(Б) използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна (ако е приложимо); 

(В) Вашите взаимодействия с други потребители (включително Притежатели на права на трети страни); или 

(Г) нарушение на Условията от Ваша страна („Казус“). 

Имаме правото да контролираме защитата срещу всеки Казус, подлежащ на обезщетение от Ваша страна, с консултант по наш избор. Вие трябва да ни съдействате напълно при защитата срещу всеки Казус. 

9. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

9.1 

Ако не е посочено друго в Специфичните за продукта условия, Услугите и Софтуерът се предоставят „ТАКИВА, КАКВИТО СА“. В максималната степен, разрешена от закона, Adobe, нейните филиали и трети страни доставчици („Покрити страни“) отхвърлят всички гаранции, изрични или подразбиращи се, включително подразбиращите се гаранции за ненарушение, продаваемост и годност за определена цел. Покритите страни не поемат каквито и да е ангажименти по отношение на съдържанието в рамките на Услугите. Освен това Покритите страни не предоставят каквато и да е гаранция, че: (А) Услугите и Софтуерът ще отговарят на Вашите изисквания или ще бъдат достъпни постоянно, без прекъсвания, своевременно, сигурно или без грешки; (Б) резултатите, получени от използването на Услугите и Софтуера, ще бъдат ефективни, точни или надеждни; (В) качеството на Услугите и Софтуера ще отговаря на Вашите очаквания; или (Г) всички грешки или дефекти в Услугите и Софтуера ще бъдат отстранявани. 

9,2

Покритите страни изрично отхвърлят всяка отговорност за които и да е действия, възникнали в резултат на използването на които и да е Услуги и Софтуер от Ваша страна. Имате право да използвате и осъществявате достъп до Услугите и Софтуера по своя преценка и на свой риск, като носите изключителна отговорност за всички щети, нанесени на Вашата компютърна система, или загуба на данни в резултат на използването и достъпа до която и да е Услуга и Софтуер. 

9,3

Ако публикувате Вашето Съдържание на нашите сървъри с цел публично Споделяне през Услугите, Покритите страни не носят отговорност за: (A) всяка загуба, увреждане или повреждане на Вашето Съдържание; (B) заличаването на Съдържание от когото и да е, различен от Adobe; или (C) включването на Вашето Съдържание от трети страни в други уебсайтове или в други медии. 

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1 

10.1 Освен ако не е указано друго в Специфичните за продукта условия, в никакъв случай Покритите страни не носят отговорност пред Вас или което и да е друго лице за които и да е специални, случайни, косвени, последващи, морални, примерни или наказателни вреди, независимо от причината, включително загуби и вреди, които: (А) произтичат от невъзможност за използване или загуба на данни, репутация, приходи или печалби; (Б) се базират на което и да е основание за отговорност, включително нарушение на договор или гаранция, небрежност или друго незаконосъобразно действие; или (В) произтичат от или във връзка с използването или осъществяването на достъп до Услугите и Софтуера от Ваша страна. Нищо от съдържанието на Условията не ограничава и не изключва нашата отговорност за груба небрежност, умишлено неправомерно поведение от страна на Adobe или от страна на нейните служители, смърт или телесна повреда

10,2

Нашата обща отговорност за всяко събитие, произтичащо от или във връзка с Условията, се ограничава до по-високото по стойност от (A) 100 щатски долара или (Б) общата сума, която сте платили за достъп до Услугата и Софтуера в рамките на тримесечния период, предхождащ събитието, довело до отговорността. Нашите доставчици няма да носят отговорност по никакъв въпрос, произтичащ от или свързан с Условията.

10,3

Тези ограничения и изключения в този раздел 10 (Ограничение на отговорността) се прилагат в максимално разрешената от закона степен, дори ако (А) средството за защита не Ви компенсира напълно за загуби или щетите за основната цел; или (Б) ако Покритите страни са знаели или е трябвало да знаят за възможността за щети. 

10,4

Условията излагат цялата отговорност на Покритите страни, както и Вашето изключително средство за защита по отношение на достъпа и използването на Услугите и Софтуера. 

11. Прекратяване

Раздел 11 означава:

Можете да анулирате абонамента си по всяко време, но е възможно да се начислят такси. Ако нарушите някое от условията ни, Adobe има право да прекрати или премахне Вашия акаунт.

11.1 Прекратяване от Ваша страна

Можете да анулирате абонамента си и да прекратите използването на Услугите и Софтуера по всяко време. Анулирането или прекратяването на Вашия акаунт не Ви освобождава от каквото и да е задължение за плащане на дължими такси, свързани с Вашия абонамент, включително, но не само, такси за предсрочно анулиране.

11.2 Прекратяване от наша страна

Освен ако не е посочено в Специфичните за продукта условия, ние можем по всяко време незабавно да прекратим или да спрем правото Ви да използвате и осъществявате достъп до Услугите и Софтуера, ако по преценка на Adobe: 

(A) нарушавате която и да е разпоредба на Условията (или действате по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате Условията); 

(Б) не заплатите своевременно таксите за Услугите и Софтуера, ако е приложимо; 

(В) физически, словесно или по друг начин обиждате, заплашвате, малтретирате или тормозите нас или нашия персонал (при такива обстоятелства ние може алтернативно да прекратим или ограничим Вашия достъп до Услугите и Софтуера); 

Г) многократно сте подали оплаквания недобросъвестно или неоснователно и продължите да го правите, след като Ви помолим да спрете (при такива обстоятелства ние може алтернативно да преустановим или да ограничим Вашия достъп до Услугите или Софтуера); 

(Д) продължаването на предоставянето на Софтуера или Услугите за Вас би нарушило който и да е приложим закон; 

(Е) ние избираме да прекратим Услугите и Софтуера, изцяло или частично, ако за нас стане непрактично да продължим да предлагаме Услуги във Вашия регион поради промяна на закона или друга причина; или 

(Ж) е налице продължителен период на неактивност по Вашия безплатен акаунт.

Ако прекратим действието на Условията или използването на Услугите и Софтуера поради причини, различни от тези, посочени в някой от разделите (А) до (Г) и (Ж) по-горе, ние ще положим разумни усилия да Ви уведомим чрез имейл адреса, който ни предоставите, най-малко тридесет (30) дни преди прекратяването, с инструкции как да извлечете Вашето Съдържание. Ако прекратим използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна поради причини, изброени в разделите (Д) или (Е), можем по наше усмотрение да Ви предоставим пропорционално възстановяване на всички предплатени, неизползвани такси за тази Услуга или Софтуер. При прекратяване от наша страна може да загубите достъп до Вашето Съдържание. 

11.3 Оставане в сила

След изтичане на срока или прекратяване на Условията Услугите и Софтуерът може да спрат да работят частично или изцяло без предварително уведомление. Вашите задължения за обезщетение, нашите откази от отговорност и ограничения на отговорността и разпоредбите относно разрешаване на спорове, указани в Условията, остават в сила.

11.4 Деактивиране на акаунта и обжалване

Ако смятате, че Вашият акаунт в Adobe е бил деактивиран по погрешка, можете да подадете жалба, като следвате описания процес, когато се опитате да влезете в акаунта си или в нашия Център за прозрачност. Ако имате въпроси, свържете се с Отдела за грижа за клиентите на Adobe.

12. Търговски санкции и спазване на контрола върху износа

Услугите и Софтуерът и използването им от Ваша страна са предмет на законите, ограниченията и разпоредбите на Съединените щати и други юрисдикции, които регламентират вноса, износа и използването на Услугите и Софтуера. С използването на Услугите и Софтуера Вие се съгласявате да спазвате всички такива закони, ограничения и разпоредби и гарантирате, че не Ви е забранено да получавате Услугите и Софтуера по силата на законите на всяка юрисдикция. Освен това Вие се съгласявате да не качвате или предавате през каквито и да е Услуги или Софтуер каквото и да е съдържание, което е контролирано за износ от Съединените щати (включително технически данни, контролирани съгласно Правилата на САЩ за международен трафик на оръжие и технологии, контролирани съгласно Административни разпоредби за износ на САЩ), без предварително писмено одобрение от Adobe. 

13. Австралийско законодателство за защита на потребителите

Нищо от съдържанието на Условията не е предназначено да изключва, ограничава или изменя които и да е права на потребителите съгласно Competition and Consumer Act (Cth) („Закон за конкуренцията и потребителите, CCA“) от 2010 г. или което и да е друго законодателство, което не може да се изключва, ограничава или изменя чрез споразумение. Ако CCA или друго законодателство предвижда условие, гаранция или срок в Условията или предоставя законови гаранции във връзка с Условията по отношение на доставени стоки или услуги (ако е приложимо), нашата отговорност за нарушение на такова условие, гаранция или срок е ограничена (по наш избор) до следното, доколкото е възможно: (А) в случай на доставка на стоки ние извършваме едно или повече от следните действия: (1) замяна на стоките или доставка на еквивалентни стоки; (2) поправка на стоките; (3) плащане на разходите за замяна на стоките или за придобиване на еквивалентни стоки; и (4) плащане на разходите за поправка на стоките; или (Б) в случай на предоставяне на услуги извършваме едно или и двете от следните действия: (1) повторно предоставяне на услугите; и (2) плащане на разходите за повторно предоставяне на услугите.

14. Разрешаване на спорове, Отказ от колективен иск, Арбитражно споразумение

Отделът за грижа за клиентите на Adobe е на разположение за справяне с повечето притеснения, които може да имате относно Услугите и Софтуера на Adobe. Свържете се с Отдела за грижа за клиентите на Adobe тук: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_bg.

14.1 Известие за иск и Процес за разрешаване на спорове за Изисквана информация

Раздел 14.1 означава:

Вие се съгласявате да уведомите Adobe за всеки спор и да се опитате да го разрешите по приятелски начин. Ако това не проработи, спорът ще бъде решен или в съд за искове с малък материален размер, или чрез арбитраж. Но нека първо опитаме приятелския път.

Ако имате притеснение или спор, който Отделът за грижа за клиентите на Adobe не може да разреши („Иск“), Вие се съгласявате първо да опитате да разрешите спора неофициално и добросъвестно, като се свържете с нас и предоставите писмено Известие за иск на адреса, посочен в раздел 18.2 (Забележка до Adobe). Известието за иск трябва да предостави на Adobe справедливо известие за Вашата самоличност, описание на естеството и основанието на Вашия иск и облекчението, което търсите, включително конкретната сума на всяко парично обезщетение, което търсите, и не може да се комбинира с Известие за иск за други лица. Ако какъвто и да е спор, свързан с Вашия иск, не бъде разрешен в рамките на 30 дни от получаването, всички произтичащи от това правни действия трябва да бъдат решени или в съд за уреждане на искове в малък размер, или чрез окончателен и обвързващ арбитраж, включително всеки спор относно това дали е необходим арбитраж за спора, при спазване на изключенията, изложени по-долу. Нито една от страните не може да предприеме правни действия до 30 дни след получаване на Известието за иск. Това споразумение за арбитраж се прилага, без ограничение, за всички искове, възникнали или предявени преди датата на влизане в сила на Условията. Арбитърът, а не който и да е федерален, щатски или местен съд или агенция, има изключителните правомощия да разрешава всеки спор, свързан с тълкуването, приложимостта или изпълняемостта на Условията или формирането на Условията, включително дали някой спор между нас е предмет на арбитраж (т.е. арбитърът ще реши дали всеки спор може да бъде арбитражен) и дали всички или част от тези Условия са невалидни или негодни. Исковете, свързани с Условията, Услугите или Софтуера, се прекратяват окончателно, ако не са предявени в рамките на една година от събитието, което води до иска. 

14.2. Без право на колективни искове

Имате право да разрешавате спорове с нас само индивидуално и нямате право да предявявате иск като ищец или член на група в групово, консолидирано или представително дело. Независимо от това, ако някоя част от този отказ от колективен иск се счита за неприложима или невалидна по отношение на конкретно средство за защита, тогава това средство за защита (и само това средство за защита) трябва да бъде отделено от арбитража и може да бъде потърсено в съда. Страните обаче се съгласяват, че всяко отсъждане на средства за защита, които не подлежат на арбитраж, ще бъде спряно в очакване на изхода от всички подлежащи на арбитраж искове и средства за защита. 

14.3 Правила за арбитраж

Ако пребивавате в Северна или Южна Америка, Службата за съдебен арбитраж и посредничество (JAMS) ще проведе арбитражната процедура в окръг Санта Клара, Калифорния, САЩ съгласно своите Оптимизирани арбитражни правила и процедури. Ако живеете в Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, Хонконг, Макао, Тайван, Южна Корея, Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал или държава членка на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (ASEAN), Сингапурският международен арбитражен център (SIAC) ще администрира арбитража в Сингапур съгласно своя Правилник за арбитраж, чиито правила се считат за включени чрез препратка в този раздел. Във всички останали случаи Лондонският международен арбитражен съд (LCIA) ще уреди арбитража в Лондон, Обединеното кралство съгласно Арбитражните правила на LCIA. Ще има един арбитър, избран съвместно от Вас и Adobe. Арбитражът ще се води на английски език, но всеки свидетел, чийто роден език не е английският, може да даде показания на родния му език, със симултанен превод на английски (за сметка на страната, която представя свидетеля). Решението може да бъде заведено и е приложимо във всеки компетентен съд с юрисдикция спрямо Вас и нас. В случай на конфликт между правилата на доставчика на арбитраж и Условията, включително по отношение на оценката на таксите и разходите за арбитраж, Условията ще имат предимство. 

14.4 Арбитражни такси и разноски

Плащането на всички такси за подаване, администриране и арбитраж и разходите за арбитраж ще се уреждат от правилата на доставчика на арбитраж, с изключение на това, че доколкото предявите Иск като част от Координирано действие, ние се съгласяваме, че страните ще споделят по равно всички такси и разходи за арбитраж (до степента, в която разпределението вече не се изисква съгласно приложимите правила). За целите на този раздел „Координирано действие“ е всяко действие, в което сте представлявани от адвокатска кантора или множество адвокатски кантори, които са подали многобройни координирани индивидуални арбитражни искания от същото или подобно естество срещу Adobe за кратък период от време. Независимо от горното, ако не можете да си позволите такси или разходи за арбитраж, Adobe ще ги плати. Ако арбитърът установи, че или същността на даден Иск, или обезщетението, търсено в арбитража, е несериозно, или че даден Иск е предявен с неподходяща цел, страните могат да поискат преразпределяне на таксите и разноските за арбитража, съгласно правилата на предоставящия арбитраж. 

14.5 Изключения от арбитража – искове с малък размер и присъдено обезщетение

Независимо от гореизложеното всяка страна може да избере всеки иск, който е под юрисдикцията на съда за искове с малък размер, да бъде решен в съда за искове с малък размер в окръг Санта Клара, Калифорния, САЩ, или окръга на Вашето местожителство. Ако някоя от страните предяви Иск в арбитраж, който би могъл да бъде предявен в съд за искове с малък размер, другата страна може да уведоми, че иска делото да бъде решено в съда за искове с малък размер преди назначаването на арбитър и арбитърът трябва административно да приключи делото преди определяне на всички такси и страната, предявяваща Иска, трябва да се обърне към съд за искове с малък размер вместо арбитраж. Всеки спор относно това дали даден Иск отговаря на изискванията за съд за искове с малък размер се разрешава от този съд, а не от арбитър. В случай на такъв спор арбитражната процедура остава затворена, освен ако и до решението на съда за искове с малък размер, че Искът трябва да бъде разгледан в арбитраж. Освен това всяка от страните има право да кандидатства за предварителни средства за защита (или еквивалентен вид спешна правна защита) във всяка юрисдикция, като напр. в случай на неразрешен достъп или използване от Ваша страна или от страна на други лица на Услугите или Софтуера в нарушение на Условията. Ако дадена страна има спор, в който се стреми да получи както предварително присъждане на обезщетение, така и други форми на облекчение, страната може да се обърне към съда, за да потърси предварително присъждане на обезщетение, но трябва да арбитрира своите искове или да потърси защита в съда за искове с малък размер за всички други форми на облекчение. 

14.6 Приемане на арбитраж и право на отказ

В рамките на първите тридесет (30) дни от използването от Ваша страна на Услугите и Софтуера или датата на последната актуализация на раздел 14 (Разрешаване на спорове, Отказ от групови искове, Арбитражно споразумение) от Условията, което от двете настъпи по-късно, имате право да се откажете от разпоредбите за арбитраж и освобождаване от групови искове на раздел 14 (Разрешаване на спорове, Отказ от групови искове, Арбитражно споразумение), като ни изпратите писмено известие за Вашето решение на адреса, посочен в раздел 18.2 (Известие до Adobe) или по имейл до ContractNotifications@adobe.com. Ако се откажете от тези разпоредби, Adobe също няма да бъде обвързана от тях. 

15. Права за извършване на одит

Раздел 15 означава:

Adobe има правото да провери дали използването на нашите продукти и услуги от бизнеса е в съответствие с условията ни. Това не се отнася за физически лица, използващи своя личен (нетърговски) акаунт или профил.

Ако сте Бизнес, имаме право, не по-често от веднъж на дванадесет (12) месеца и с предизвестие от седем (7) дни, отправено до Вас, да възложим на наши служители или независим одитор трета страна, който е задължен да пази поверителност, да провери (включително чрез ръчна проверка, електронни средства или и двете) Вашите записи, системи и съоръжения, за да установи дали инсталирането и използването на които и да е и всички Услуги или Софтуер от Ваша страна са в съответствие с валидните ни Условия. Освен това Вие се задължавате да ни предоставите всички изискани от нас записи и документи в срок от тридесет (30) дни от датата на искането, за да проверим дали инсталирането и използването на които и да е и всички Услуги и Софтуер от Ваша страна са в съответствие с валидните им лицензи, предоставени от нас. Ако проверката разкрие несъответствие с лицензите за Услугите и Софтуера, Вие незабавно ще придобиете всички необходими лицензи, абонаменти и приложима обратна поддръжка и поддръжка или друго приложимо действие, за да отстраните такова несъответствие(ия). 

16. Актуализации на Услугите и Софтуера и Достъпност

16.1 Актуализации на Услугите и Софтуера

Ние можем да модифицираме, актуализираме или прекратим Услугите и Софтуера (включително всякакви части или функции), които модификации, актуализации или прекъсвания могат, за яснота, да бъдат вредни или да доведат до намаляване на стойността за Вас, по всяко време, без отговорност към Вас или някой друг. За промени в платени предложения, които по разумна преценка на Adobe са вредни или водят до съществено намаляване на стойността за Вас, ние ще положим разумни търговски усилия, за да Ви уведомим за такава модификация, актуализация или прекратяване. Ако прекратим изцяло предоставянето на Услугите или Софтуера, ще положим разумни усилия от търговска гледна точка, за да Ви позволим да прехвърлите Вашето Съдържание и може да Ви възстановим пропорционално всички предплатени такси за периода на неизползване на съответната Услуга или Софтуер.

16.2 Достъпност

Нашите уеб страници може да са достъпни по целия свят, но това не означава, че всички Услуги и Софтуер са достъпни във Вашата страна или че генерираното от потребителите съдържание, достъпно чрез Услугите и Софтуера, е законно или достъпно във Вашата страна. Достъпът до определени Услуги (или определени функции на Услуги) или определен Софтуер може да бъде блокиран в определени държави. На потребителите в Китай не е разрешен достъп до или не е разрешено използване на каквито и да било онлайн услуги в рамките на нашите Услуги и Софтуер и трябва да закупят Услугите и Софтуера, специално предоставени на потребителите в Китай за използване в Китай. Вие носите отговорността за осигуряване на законосъобразността и наличността на използването на съответното място на Услугите и Софтуера от Ваша страна. Услугите и Софтуерът не са достъпни на всички езици.

17. Без модификации, обратно инженерство, изкуствен интелект/машинно обучение (AI/ML)

Раздел 17 означава:

Ние инвестираме в нашите технологии и услуги и не Ви позволяваме да пресъздавате или да се опитвате да пресъздавате нашите продукти.   

Нашите продукти са предназначени да поддържат креативността и производителността, а не да създават набори от данни за обучение на AI.  

Освен дейностите по обратно инженерство и опитите за пресъздаване на нашите продукти, описани по-долу, можете да използвате Firefly и нашите генериращи AI инструменти за генериране на съдържание за всякакви други законни цели. 

Определени елементи от Услугите и Софтуера представляват нашата (или на нашите лицензодатели) поверителна информация. Освен както е изрично разрешено в Условията, Вие не трябва (и не трябва да позволявате на трети страни) да: (А) променяте, пренасяте, адаптирате или превеждате която и да е част от Услугите или Софтуера; (Б) извършвате обратно инженерство (включително, но не само, наблюдение или проследяване на входовете и изходите, протичащи през система или приложение, за да се пресъздаде тази система), декомпилирате, разглобявате или опитвате да откривате по друг начин, в рамките на която и да е Услуга или Софтуер, изходен код, представяне на данни или основни алгоритми, процеси, методи и всяка друга част от такава Услуга или Софтуер; или (В) използвате Услугите или Софтуера или всяко съдържание, данни, изход или друга информация, получена или извлечена от Услугите или Софтуера, за пряко или непряко създаване, обучение, тестване или по друг начин да подобрявате всички алгоритми за машинно обучение или система за изкуствен интелект, включително, но неограничено до всякакви архитектури, модели или мерки. Ако законите на Вашата юрисдикция Ви дават правото да декомпилирате Услугите или Софтуера с цел получаване на информация, необходима за осигуряване на оперативна съвместимост на лицензираните части на Услугите или Софтуера с друг софтуер, Вие се задължавате първо да изискате тази информация от нас. Имаме право да Ви предоставим тази информация или да наложим разумни условия, включително разумна такса, за декомпилирането на Услугите или Софтуера, за да гарантираме защита на правата на собственост във връзка с Услугите и Софтуера, принадлежащи на нас и на нашите лицензодатели и доставчици, по собствена преценка. 

18. Разни

18.1 Версия на английски език 

Версията на Условията на английски език е версията, която се използва при интерпретиране или тълкуване на Условията.

18.2 Уведомление до Adobe

Можете да ни изпращате уведомления на следния адрес: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, САЩ, Attention: General Counsel (На вниманието на: Главния юрисконсулт).

18.3 Уведомление до Вас

Може да Ви уведомяваме чрез Вашия имейл или обикновена поща, свързана с Вашия акаунт, с публикации в рамките на Услугите или други законно приети средства. Ваша отговорност е да поддържате информацията в акаунта си актуална, за да получавате известия.  

18.4 Забрана за приписване

Нямате право изцяло или частично да възлагате или прехвърляте по друг начин Условията или Вашите права и задължения съгласно Условията без нашето писмено съгласие, като в противен случай действието няма правна сила. Ние имаме право да възлагаме или прехвърляме нашите права съгласно Условията на трета страна без Вашето съгласие.

18.5 Правителствени условия

Ако сте държавна организация в САЩ или ако Условията са или станат предмет на Федерални разпоредби за придобиване (FAR), тогава Услугите и Софтуерът, предоставени в условията, са „Търговски продукт(и)“ или „Търговска(и) услуга(и)“, тъй като такива термини са определени в 48 C.F.R. §2.101, означаващи „Търговски компютърен софтуер“ и „Документация за търговски компютърен софтуер“ и услуги, свързани с тях, тъй като тези термини се използват в 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202, както е приложимо. В съответствие с 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202-1 до §227.7202-4 вкл., както е приложимо, Търговският компютърен софтуер и Документацията за Търговски компютърен софтуер се лицензират на Крайни потребители от Федералното правителство на САЩ (А) само като Търговски продукти и услуги и (Б) само с онези права, които са предоставени на всички други крайни потребители съгласно Условията. Непубликуваните права са запазени съгласно законите на Съединените щати.

18.6 Заглавия

Заглавията, използвани в Условията, се предоставят само за удобство и нямат отношение спрямо тълкуването на смисъл или намерение.

18.7 Частична недействителност

Ако някоя разпоредба от Условията се счита за невалидна или неприложима по някаква причина, останалата част от Условията ще продължи да бъде в пълна сила и действие и такава разпоредба ще бъде неефективна само до степента на такава недействителност или неприложимост.

18.8 Липса на отказ от права

Неприлагането на която и да е разпоредба от Условията от наша страна не се счита за отказ от тази разпоредба.

18.9 Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните не носи отговорност пред другата за всяко забавяне или неизпълнение на което и да е задължение (освен задълженията Ви за плащане към Adobe) съгласно Условията, ако забавянето или неизпълнението се дължи на непредвидени събития, които настъпват след влизането в сила на Условията и които са извън разумния контрол на страните, като стачки, блокада, война, тероризъм, безредици, природни бедствия, отказ от лиценз от правителството или други държавни агенции, доколкото такова събитие пречи или забави засегнатата страна от изпълнението на своите задължения и такава страна не е в състояние да предотврати или премахне форсмажорните обстоятелства с разумни разходи. 

19. Закон за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA)

Ние зачитаме правата върху интелектуалната собственост на другите и очакваме същото от нашите потребители. Ще реагираме на ясни уведомления за нарушаване на авторски права в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие („DMCA“), действащ в САЩ. Можете да научите повече за правилата и практиката на Adobe при нарушаване на права върху интелектуалната собственост тук: https://www.adobe.com/bg/legal/dmca.html


Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, САЩ. 


Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Република Ирландия 


Adobe_General_Terms_of_Use-bg_BG-20240217 


Списък с документи с хипервръзки за Общите условия за използване (изброени по ред на споменаване по-горе): 

1. Условия за абонамент и анулиране: https://www.adobe.com/bg/legal/subscription-terms.html

2. Допълнителни условия за Данни на ученици от K-12 (начално и средно) и висше образование: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Лично съдържание, съхранявано в Creative Cloud и Document Cloud за екипи или съхранение в облака за корпорации HelpX: https://helpx.adobe.com/bg/enterprise/kb/business-storage.html

4. Политика за поверителност: https://www.adobe.com/bg/privacy/policy.html

5. Избори във връзка с поверителността на Adobe: https://www.adobe.com/bg/privacy/opt-out.html

6. Често задавани въпроси относно анализ на съдържанието: https://helpx.adobe.com/bg/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Споразумения за обработване на данни за Cloud Service на Adobe за потребители от държави в ЕИП и Обединеното кралство: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Условия за защита на данните за Cloud Service за потребители извън ЕИП и Обединеното кралство: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Насоки за софтуерна поддръжка на Adobe: https://helpx.adobe.com/bg/support/programs/support-periods.html

10. Център за прозрачност: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Качете Вашите шрифтове в Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/bg/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Насоки за допустимост за институции за начално и средно образование: https://helpx.adobe.com/bg/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Уведомления за софтуер на трети страни и/или допълнителни правила и условия: https://www.adobe.com/bg/products/eula/third_party.html

14. Права за използване на изображения: https://www.adobe.com/bg/legal/permissions/image-notice.html

15. Отдела за грижа за клиентите на Adobe: https://helpx.adobe.com/bg/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Политика за премахване на интелектуална собственост: https://www.adobe.com/bg/legal/dmca.html