Accessibility
Adobe
Log på Personlige oplysninger Mit Adobe

Adobes generelle vilkår og betingelser

Sidst opdateret den 16. oktober 2012. Erstatter versionen af 7. maj 2012 i sin helhed.

1. Din aftale med Adobe.

1.1 Lovvalg. Hvis du er bosiddende i Nordamerika, er din aftalepartner Adobe Systems Incorporated, og du indvilliger i at blive bundet af Californiens lokale lovgivning og USA’s overordnede lovgivning. Hvis du er bosiddende uden for Nordamerika, er din aftalepartner Adobe Systems Software Ireland Limited, og du indvilliger i at blive bundet af Irlands lovgivning.

1.2 Af dette dokument fremgår din aftale med Adobe Systems Incorporated eller Adobe Systems Software Ireland Limited og repræsentanter og forbindelser (kollektivt refereret til som "Adobe"). Din brug af en hjemmeside eller Tjeneste fra Adobe, som refererer til disse betingelser, er underlagt bestemmelserne i disse vilkår (i det følgende kaldet "Generelle vilkår").

1.3 Nogle Tjenester kan også være underlagt andre eller yderligere betingelser (i det følgende kaldet "Yderligere betingelser"). De yderligere betingelser for følgende Tjenester er hermed og uden begrænsning omfattet af de Generelle vilkår:


1.4 Hvis der er uoverensstemmelse mellem de Generelle vilkår og de Yderligere betingelser, har de Yderligere betingelser fortrinsret over for den pågældende Tjeneste. De Generelle vilkår og alle gældende Yderligere betingelser samt alle andre dokumenter, der er indeholdt som reference i disse Generelle vilkår, omtales heri som "Vilkår".

1.5 Adobe kan til enhver tid ændre Vilkårene. Hvis vi ændrer Vilkårene, vil de nye vilkår være tilgængelige på http://www.adobe.com/go/terms_dk. Din anvendelse af Tjenesterne sker i henhold til den nyeste version af Vilkårene på anvendelsestidspunktet.

2. Definitioner.

Hvis ikke andet fremgår, har disse Generelle vilkårs termer, såfremt de har stort begyndelsesbogstav, følgende meninger:

2.1 "Kontoinformation" henviser til information, som du overdrager til Adobe, når du registrerer dig til en Tjeneste, herunder dit Adobe ID og din login-information.

2.2 "Adobe-materialer" betyder alle de Materialer, som Adobe leverer i henhold til disse vilkår.

2.3 "Immaterialret" omfatter ophavsret, moralske rettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, urimelig konkurrence, intellektuelle rettigheder og ejendomsrettigheder.

2.4 "Lov" betyder alle gældende love, regler eller generelt accepterede procedurer i relevante embedsområder, f.eks. love vedrørende eksport af data eller software til og fra USA eller andre lande.

2.5 "Mærker" betyder varemærker, logoer og mærker tilegnet de enkelte Tjenester.

2.6 "Materialer" betyder alle materialer, som er leveret af dig eller Adobe, herunder, men ikke begrænset til (a) Brugermateriale, (b) information, data, dokumenter, billeder, fotografier, grafik, lyd, videoer og webcasts, (c) produkter, og (d) Software.

2.7 "Delt materiale" betyder Brugerindhold, som du eller andre brugere deler gennem Tjenesterne.

2.8 "Dele" betyder at e-maile, sende, overføre, uploade eller på anden måde gøre noget tilgængeligt gennem brug af Tjenesterne.

2.9 "Software" betyder Adobes softwarekodning og tilhørende dokumentation, herunder men ikke begrænset til mobile applikationer og tablet-applikationer relateret til Tjenesterne, filer med indhold, drivere, patches eller skrifttyper.

2.10 "Bruger" betyder brugeren af softwaren.

2.11 "Brugermateriale" betyder (a) Dit Materiale og (b) Delt materiale, som er uploadet af andre Brugere.

2.12 "Dit materiale" betyder alt det Materiale, du deler gennem brug af Tjenesterne.

2.13 "Dit delte materiale" betyder den del af Dit materiale, som du vælger at gøre til Delt materiale.

3. Accept af Vilkårene.

3.1 Du må ikke anvende Tjenesterne, hvis du ikke accepterer Vilkårene. Du kan acceptere Vilkårene ved (a) at vælge "Jeg accepterer"; (b) ved at anvende Tjenesterne på en hvilken som helst måde, f.eks. ved at downloade eller uploade materialer, der er gjort tilgængelige som del af Tjenesten af Adobe, dig eller andre brugere; (c) ved udelukkende at browse i Tjenesterne.

3.2 Du må ikke anvende Tjenesterne, hvis (a) den gældende Lov forbyder din brug eller anvendelse af sådanne Tjenester eller (b) hvis du ikke er i stand til at binde dig kontraktligt over for Adobe, f.eks. pga. din alder eller manglende samtykke fra dine forældre eller din værge. Især, medmindre det udtrykkeligt er angivet i Yderligere betingelser for enhver given Tjeneste, bekræfter du, at du er over 13 år og tilkendegiver yderligere, at disse Tjenester ikke er beregnet til børn under 13 år.

3.3 Adobe kan kræve, at du accepterer de opdaterede Vilkår, før du kan få tilladelse til at bruge Tjenesten. I modsat fald kan en fortsat brug af en hvilken som helst relevant Tjeneste betyde, at du accepterer ændringerne.

4. Fortrolighedspolitik.

Du bedes læse Adobe Privacy Policy på http://www.adobe.com/go/privacy_dk, som fremgår heraf, for information om Adobes procedurer ifm. dataindsamling og -beskyttelse. Du indvilliger i, at Adobe anvender dine data i overensstemmelse med Fortrolighedspolitikken.

5. Ejendomsret.

5.1 Tjenester og Adobe-materialer. Tjenesterne og Adobe-materialer, herunder også valget og fremstillingen af disse, beskyttes af Immaterialretten. Medmindre andet er udtrykkeligt anført i Vilkårene, giver Adobe og deres licensgivere ikke udtrykkelige eller stiltiende rettigheder til brug af Tjenester og Materialer. Alle rettigheder, adkomster og interesser i Tjenesterne og Adobe-materialerne på alle sprog, formater og medier overalt i verden, tilhører nu og i fremtiden udelukkende Adobe og/eller selskabets licensgivere, og intet i Vilkårene må fortolkes på en sådan måde, at licenser eller rettigheder som følge af en implikation eller hindring eller på anden vis i overensstemmelse med ophavsretten eller immaterialretten overgives til dig eller en tredjepart.

5.2 Varemærker. Mærkerne tilhører Adobe eller andre ejere af rettigheder. Du må ikke bruge Mærkerne uden samtykke fra Adobe eller ejere af rettigheder. Adobe og Adobe-logoet er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. For at få en opdateret liste over Adobes og tredjeparters mærker henvises der til de offentliggjorte varemærkeoplysninger på http://www.adobe.com/go/trademarks_dk.

6. Brug af Tjenester og Materialer.

6.1 Hvis du indvilliger i nærværende Aftales vilkår og betingelser, overdrager Adobe dig de ikke-eksklusive, ikke-overførbare og genkaldelige rettigheder til at opnå adgang til og anvende Tjenesterne, dele dine Materialer på Tjenesten og til at anvende Adobe-materialer i forbindelse med Tjenesterne, med forbehold af begrænsningerne i nærværende Afsnit.

6.2 Med undtagelse af dit Materiale accepterer du:

(a) ikke at ændre, kopiere, eller genoverføre Materialerne;

(b) ikke at lease, give licens til, udleje eller sælge Materialerne eller retten til at anvende Tjenesterne;

(c) ikke at fjerne, tilsløre eller ændre tekst eller meddelelser om ejendomsret i Materialerne;

(d) ikke at kopiere eller efterligne dele af eller hele Tjenestens design, layout eller brugsoplevelse, som er beskyttet af Immaterialretten;

(e) kun at anvende Tjenesterne og Materialerne inden for rammerne af Vilkårene og gældende Lov; og

(f) at visse Tjenester og Materialer muligvis kun er tilgængelige, hvis du har betalt et gebyr eller opgivet bestemt Kontoinformation.

6.3 Adobe gør sig rimelige bestræbelser ift. at gøre Tjenesterne tilgængelige 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Der kan dog forekomme situationer, hvor Tjenesten vil blive afbrudt pga. forestående vedligeholdelse, opgradering eller reparation eller som følge af problemer med teleteknik eller udstyr, vi ikke råder over. Adobe vil gøre sig alle rimelige bestræbelser for at minimere omfanget og varigheden af sådanne forstyrrelser. Visse Tjenester er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

6.4 Adobe kan, med eller uden tilkendegivelse herom, ændre eller standse Tjenester og Materialer, eller delelementer herunder, midlertidigt eller permanent. Endelig accepterer du, at Adobe ikke er bundet af forpligtelser over for dig, hvis ovenstående indtræffer.

6.5 Betalingsvilkår.

(a) Abonnementsgebyrer. Visse Tjenester kræver, at du opretter et abonnement for at kunne anvende Tjenesterne eller dele af disse. Abonnementsgebyrerne kan ikke refunderes, medmindre noget modstridende fremgår i den enkelte Tjenestes betingelser. Abonnementsgebyrerne kan ændres ved ophøret af medlemskabets varighed. Vilkårene for medlemskab kan findes på http://www.adobe.com/go/subscription_terms_dk.

(b) Du er ansvarlig for at betale alle afgifter forbundet med brug af disse Tjenester. Udstederen af dit kreditkort eller din bank vil muligvis inddrage yderligere gebyrer, f.eks. vekselgebyr, i forbindelse med din betaling af abonnementsgebyrerne. Det er muligvis nødvendigt at betale yderligere gebyrer til tredjepart for at få adgang til Tjenesterne (f.eks. opkaldsgebyr, forbindelsesgebyr etc.). Adobe er ikke ansvarlig for sådanne gebyrer.

(c) Opkrævning af abonnementsgebyr. Du accepterer, at Adobe, hvis ude af stand til at opkræve dine forfaldne abonnementsgebyrer, kan tage de nødvendige skridt for at modtage de skyldige beløb fra dig, og at du kommer til at stå til ansvar for eventuelle påløbne omkostninger i forbindelse hermed.

7. Kontoinformation og Personlig URL.

7.1 Du accepterer, at dine Kontoinformationer altid skal være udførlige, nøjagtige og opdateret. Det er udelukkende dit ansvar at holde dine login-informationer hemmelige, og du er dermed også ansvarlig for al aktivitet udført fra din konto. Hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto eller dine Kontoinformationer eller ethvert andet sikkerhedsbrud, indvilliger du i omgående at give meddelelse herom til Adobe på http://www.adobe.com/go/support_contact_dk. Adobe kan når som helst og af en hvilken som helst årsag kræve, at du ændrer dine Kontoinformationer eller dele heraf. Medmindre Adobe udtrykkeligt giver dig tilladelse til at oprette og administrere Adobe IDs som kontoadministrator for et selskab, eller medmindre det tillades udtrykkeligt i de Yderligere betingelser, må du ikke anvende en anden persons Kontoinformationer.

7.2 Som en del af tilmelding til en Tjeneste kan Adobe kræve, at du opretter en unik URL, f.eks. med formatet dit_navn_her.adobe.com. En sådan unik URL kan udelukkende anvendes i forbindelse med Tjenesten og kun så længe, du har en gyldig konto. Den må ikke anvendes til andre formål. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan Adobe tilbagekalde din ret til at bruge din URL ved at give dig mindst tredive dages varsel forud for en sådan tilbagekaldelse, undtagen i tilfælde af, at din URL, eller indhold på denne, efter Adobes skøn bestemmes til at indeholde krænkende eller ulovligt indhold, eller indhold, der ellers overtræder Vilkårene. I sådanne tilfælde forbeholder Adobe retten til at tilbagekalde din ret til at bruge din unikke URL øjeblikkeligt og uden varsel. Derudover ejer og bevarer Adobe alle rettigheder, adkomster og interesser i og til brugen af "Adobe", og anden Adobe-ejendom i forbindelse med en brugers unikke URL. Ved opsigelse kan Adobe tillade en anden bruger at anvende den unikke URL tidligere valgt af dig.

8. Brugeradfærd.

8.1 Du accepterer ikke åbne eller på anden vis forsøge at få adgang til Tjenesterne på nogen anden måde end gennem den grænseflade, der udbydes af Adobe, eller at omgå adgangs- eller brugsbegrænsninger, der skal forhindre brug af Tjenesterne.

8.2 Du accepterer, at du ikke vil bruge eller opfordre eller tillade andre til at bruge Tjenesterne til at:

(a) Dele Materiale, som er ulovligt, skadevoldende, truende, nedværdigende, ansvarspådragende, ærekrænkende, bagvaskende, vulgært, utugtigt, børnepornografisk, uanstændigt, blasfemisk, krænkende for privatlivets fred, hadefuldt eller racistisk, etnisk eller på anden vis uacceptabelt.

(b) Forfølge, skræmme og/eller chikanere en anden person.

(c) Tilskynde en anden til at begå vold.

(d) Gøre skade på mindreårige på nogen måde.

(e) Dele Materiale, som du ikke har rettigheder til at dele i henhold til enhver Lov eller kontrakt- eller tillidsforhold.

(f) Dele Materiale, som krænker Immaterielle rettigheder eller anden ejendomsret tilhørende en anden part.

(g) Udgive dig for en anden person eller virksomhed, give urigtige oplysninger eller på anden vis fortie sandheden om dit forhold til en person eller en virksomhed.

(h) Forfalske brevhoveder eller på anden vis manipulere id’er for at skjule oprindelsen af alle Materialer, som er offentliggjort på eller sendt gennem Tjenesterne.

(i) Bruge Tjenester eller Materialer, så det vil mislede en Bruger til at tro, at han eller hun har direkte forbindelse til Adobe eller en Tjeneste.

(j) Deltage i kædebreve, konkurrencer, uønsket e-mail, pyramidespil, spam, undersøgelser eller andre kopierede eller uønskede meddelelser (kommercielle eller andet).

(k) Bruge et hvilket som helst Adobe-domænenavn som en pseudonym returadresse til e-mails.

(l) Dele Materiale, som indeholder softwarevirus eller anden computerkode, andre filer eller programmer, der er udviklet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr af enhver art.

(m) Få adgang til eller bruge Tjenester på en sådan måde, at det kan beskadige, deaktivere, belaste eller kompromittere en Adobe-server eller de netværk, der er tilsluttet en Adobe-server.

(n) Tilsigtet eller utilsigtet at afbryde eller nedbryde Tjenester eller overtræde enhver gældende Lov vedrørende adgang til eller brug af Tjenester, overtræde krav, procedurer, politikker eller regler for de netværk, der er tilsluttet Tjenester, eller engagere dig i aktiviteter, som ikke er tilladt i henhold til Vilkårene.

(o) Forstyrre eller afbryde sikkerheden af eller på anden vis gøre skade på Tjenester, Materialer, systemressourcer, konti, adgangskoder, servere eller netværk, der er forbundet med eller med adgang gennem Tjenesterne eller andre tilknyttede eller sammenkædede websteder.

(p) Forstyrre, afbryde eller forhindre en anden Bruger i at bruge eller få glæde af Tjenester eller Materialer eller andre tilknyttede eller sammenkædede websteder, Tjenester eller materialer.

(q) Få adgang til eller forsøge på at få adgang til Materialer, som du ikke er autoriseret til at få adgang til, eller gennem et hvilket som helst middel, som utilsigtet er blevet gjort tilgængeligt gennem Tjenester.

(r) Markedsføre varer eller tjenester til et hvilket som helst formål med forretning for øje (herunder reklamevirksomhed og tilbud om at købe og sælge varer eller tjenester), medmindre dette specifikt er tilladt af Adobe.

(s) Kopiere, sælge, handle med, videresælge eller udnytte kommercielt enhver del af Tjenester eller Materialer af enhver art, brug af eller adgang til Tjenester eller Materialer af enhver art.

(t) Bruge data-mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og -udtræksmetoder i forbindelse med Tjenester eller Materialer.

(u) Hoste Tjenesterne på abonnementsbasis eller på anden vis uden Adobes samtykke, således at (i) tredjepart kan anvende Tjenesterne til at oprette, transmittere eller beskytte indhold; eller (ii) til at være kommunikationsplatform for tredjeparts online-møder eller -konferencer.

(v) På nogen måde overtræde andres lovmæssige rettigheder (f.eks. rettigheder vedr. privatliv).

(w) Indsamle eller opbevare data om andre Brugere i forbindelse med forbudt adfærd og aktiviteter, som anført i dette afsnit 8.2.

9. Dit materiale.

9.1 Opbevaring. Adobe kan tilbyde onlineopbevaring af Dit materiale, underlagt Afsnit 9.2 nedenfor samt eventuelle Yderligere betingelser, hvis disse nærmere definerer omfanget af en sådan opbevaring. Medmindre andet er angivet i Yderligere betingelser eller en særskilt skriftlig aftale mellem dig og Adobe, har Adobe (a) ingen forpligtelse til lagring af dit Materiale og (b) intet ansvar for sletning eller nøjagtigheden af Materialer, herunder Dit materiale, manglende lagring, afsendelse eller modtagelse af overførsler af Materialer, eller sikkerhed, privatlivets fred, opbevaring eller overførsel af andre meddelelser, der hidrører fra eller involverer brug af Tjenesterne.

9.2 Du accepterer, at Adobe forbeholder sig ret til at oprette rimelige grænser for brugen af Materialerne, herunder Dit materiale, f.eks. begrænsninger vedrørende filstørrelse, lagerplads, behandlingskapacitet og lignende begrænsninger, som beskrives på de websider, der er tilknyttet Tjenesterne, og som ellers fastlægges af Adobe efter deres eget skøn. Adobe kan kræve, at du sletter Dit materiale, indtil du ligger inden for begrænsningen for opbevaringspladsen, der er tilknyttet din konto.

9.3 Du accepterer, at du og ikke Adobe er fuldt ud ansvarlig for alt Dit materiale, som du Deler, hvad enten det offentliggøres eller overføres privat. Du påtager dig alle de risici, der er forbundet med brugen af Dit materiale, herunder enhver tillid til dets nøjagtighed, fuldstændighed eller brugbarhed.

9.4 Indstillinger relateret til anvendelsen af og adgangen til Dit materiale.

(a) Visse Tjenester kan betyde, at du kan angive et niveau, således at der begrænses adgang til Dit materiale under en sådan Tjeneste. Du er eneansvarlig for anvendelsen af et egnet adgangsniveau til Dit materiale. Hvis du ikke anvender et passende adgangsniveau til Dit materiale, kan systemet sætte standarden ved sin højst tilladelige indstilling.

(b) Adobe kan give andre Brugere tilladelse til at kommentere på Dit delte materiale, medmindre du deaktiverer kommentarfunktionen.

(c) Adobe kan lade dig importere dine kontakter til Tjenesten. For eksempel kan Adobe levere værktøjer til at hjælpe med at uploade e-mail-adresser på dine kontakter. Hvis du giver Adobe din adgangskode for at hente disse kontakter, vil Adobe ikke gemme adgangskoden, når du har uploadet kontaktoplysningerne. Desuden vil Adobe ikke gemme de e-mail-adresser, du har uploadet, når du har fundet og forbundet dine venner.

9.5 Licens til Dit materiale. Adobe kræver visse licenser fra dig, hvad angår dit Delte materiale med henblik på at betjene og aktivere Tjenesterne. Derfor giver du licenserne til dit Delte materiale som følger:

(a) For dit Delte materiale, der deles på et offentligt forum (såsom diskussionsfora eller offentlige gallerier, der kan gennemses af alle med en internetforbindelse osv.), giver du Adobe en verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv, overdragelig, og viderelicenserbar licens til at tilpasse, vise, distribuere, ændre, udføre, udgive, reproducere, oversætte og bruge Dit delte materiale med det formål at drive og forbedre Tjenesterne og muliggøre din brug af Tjenesterne. Du kan tilbagekalde licensen og opsige Adobes rettigheder til enhver tid ved ikke længere at Dele det pågældende materiale.

(b) For dit Delte materiale, der deles på et offentligt forum eller deles privat med andre Brugere efter dit valg, giver du andre Brugere en verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv, overdragelig og viderelicenserbar licens til at vise, distribuere, udføre og gengive Dit materiale i henhold til Afsnit 10 i disse Vilkår. Hvis du tilmelder dig eller deltager i en gruppe, der giver mulighed for deling af Dit materiale i gruppen (såsom et "gruppealbum" eller et delt arbejdsområde), giver du også Brugere i gruppen en licens til at tilpasse og ændre Dit materiale, som du har besluttet at dele med en sådan gruppe. Hvis du ikke ønsker at give andre Brugere disse rettigheder, skal du ikke dele Dit materiale med andre Brugere.

(c) For det af Dit materiale, der deles privat med andre Brugere efter eget valg, giver du Adobe en verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv, overdragelig og viderelicenserbar licens til at distribuere, ændre, offentliggøre, reproducere, oversætte og bruge Dit materiale med det formål at drive og forbedre Tjenesterne og muliggøre din brug af Tjenesterne. Du kan til enhver tid tilbagekalde denne licens og bringe Adobes rettigheder til ophør ved at fjerne Dit materiale fra Tjenesten, hvis du accepterer, at Adobe kan beholde og bruge kopier af Dit materiale til sikkerhedsmæssige eller arkivmæssige formål i henhold til Afsnit 15 (Undersøgelser).

(d) Du kan også give Adobe specifik eller anden tilladelse i henhold til de Yderligere betingelser.

9.6 Du anerkender, at Tjenesterne er automatiseret (f.eks. Dit materiale uploades ved hjælp af software-værktøjer), og at Adobes personale ikke vil tilgå, se eller lytte til noget af Dit materiale, bortset fra det, der med rimelighed er nødvendigt til at udføre Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til følgende: (a) svare på supportanmodninger, (b) opdage, forhindre eller på anden måde behandle svindel, sikkerhed- eller tekniske problemer, (c) som skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt af Adobe i god tro til at opfylde lovmæssige krav eller overholde den juridiske proces, eller (d) håndhæve disse Vilkår, herunder undersøgelse af mulige overtrædelser heraf, som nærmere beskrevet i Afsnit 15 (undersøgelser).

9.7 Du anerkender og accepterer, at selvom Adobe bestræber sig på at levere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Dit materiale (herunder Dit delte materiale, som du delte privat), er Adobe ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af offentliggørelse af Dit materiale.

10. Delt materiale.

10.1 Licens til Delt materiale. Adobe tildeler dig en verdensomspændende, royalty-fri og ikke-eksklusiv licens til at distribuere, vise, downloade, fremstille og reproducere Materialet, som er underlagt de begrænsninger, der er anført i nærværende Afsnit 10. Med hensyn til Delt materiale, der Deles i en gruppe, der giver mulighed for deling af indhold, giver Adobe dig også licens til at tilpasse og ændre sådant Delt materiale. Den licens, der tildeles i henhold til nærværende Afsnit 10.1, er yderligere begrænset udelukkende til dine personlige og interne brugsformål.

10.2 Det er dit eget ansvar at afgøre, hvilke eventuelle begrænsninger der placeres på dit Delte materiale. Adobe kan ikke og vil ikke overvåge eller kontrollere, hvad andre gør med det Delte materiale, og Adobe kan heller ikke forhindre dem i at føje til, ændre eller tilpasse det Delte materiale.

10.3 Du accepterer, at Adobe ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig, hvis andre Brugere anvender, ændrer, destruerer, ødelægger, kopierer eller distribuerer dit Delte materiale ved at overtræde de begrænsninger, du eventuelt har sat for anvendelse heraf.

10.4 Delt materiale kan indeholde personlige oplysninger (såsom e-mail-adresser) for at lette din mulighed for at dele Dit materiale. Du bærer selv det fulde ansvar for alle personlige oplysninger, som du eller andre Brugere har anvendt og indsendt i forbindelse med Tjenesterne. Du skal overholde alle love og regler vedrørende databeskyttelse og privatliv, der gælder for personlige oplysninger om andre Brugere.

10.5 Tjenesterne kan give dig mulighed for at kommentere Delt materiale. Kommentarerne er ikke anonyme og kan ses af andre Brugere. Dine kommentarer kan slettes af dig, andre Brugere eller Adobe.

10.6 Hvis du bliver inviteret af en Bruger af Tjenesten til at deltage i redigering eller visning af delt digitalt indhold, og du ikke ønsker at modtage e-mail fra denne Bruger eller ikke ønsker at deltage, er du forpligtet til at kontakte den person, der inviterede dig til at opdatere, rette eller slette de oplysninger, de har givet om dig.

10.7 Generelt, selvom vi måske sletter en konto, som du har hos os med disse typer af delt redigering eller visningsområder, kan vi fortsætte med at opbevare oplysninger om dine tidligere handlinger med hensyn til indholdsanmeldelser eller -deling iværksat af andre.

10.8 Efter fjernelse af Dit materiale fra Tjenesten, eller når delingen af Dit delte materiale stoppes, skal Adobe have rimelig tid til at ophøre med at bruge, distribuere og/eller vise Dit materiale. Men du anerkender og accepterer, at Adobe har ret, men ikke pligt, til at beholde arkiverede eller sikkerhedsmæssige kopier af Dit materiale eller bruge Dit materiale i henhold til Afsnit 15 (undersøgelser).

11. Brug af Software.

11.1 Software, der stilles til rådighed via Tjenesterne eller gennem tredjemands markedspladser eller butikker, er underlagt betingelserne i de gældende Yderligere betingelser eller licensaftalen, der henvises til i Softwaren. Hvis der er nogen konflikt mellem disse betingelser og licensaftalen, der leveres med en sådan Software, har licensaftalen forrang i forhold til den pågældende Software. Hvis Softwaren er en pre-release-version, må du ikke, uanset om andet er anført i nærværende ledsagende licensaftale, anvende eller på anden vis benytte dig af Softwaren til kommercielle eller produktionsmæssige formål.

11.2 Adobe kan levere mobile og tabletapplikationer via tredjemand, der interagerer med Tjenesten og Adobes produkter. Du er ansvarlig for at indhente og vedligeholde udstyr eller accessoriske tjenester, der er nødvendige for at få adgang til mobile og tabletprogrammer, og du er ansvarlig for alle gældende skatter og afgifter, der afholdes i forbindelse med adgang til sådanne applikationer (såsom gebyrer fra dit teleselskab, dækningsafgifter mv.)

11.3 Hvis der ikke følger en licensaftale med til Softwaren, der er tilgængelig for download, vil download og brug af denne software være underlagt vilkårene i dette afsnit 11.3. Adobe tildeler en personlig, verdensomspændende, frit genkaldelig, begrænset, ikke-overførbar, ikke-viderelicenserbar, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens til at bruge Softwaren, som det er tilladt i henhold til Vilkårene. For at præcisere må du ikke distribuere, lease, udleje, sælge eller underlicensere Softwaren. Du accepterer, at du ikke vil dekompilere, foretage reverse engineering eller på anden vis forsøge at afsløre Softwarens kildekode. Uanset ovennævnte tillades dekompilering af Softwaren inden for retsområdets lovgivning i det land, du bor i, til at opnå de oplysninger, der er nødvendige for at gøre Softwaren interoperabel med anden software, dog forudsat at du først anmoder om disse oplysninger fra Adobe, og Adobe kan, hvis virksomheden således skønner det, enten give dig sådanne oplysninger eller stille rimelige betingelser, herunder rimelige udgifter, for brugen af Softwaren for at sikre, at Adobes Immaterielle rettigheder til Softwaren er beskyttet. Du må ikke tildele (eller viderelicensere) dine rettigheder til brugen af Softwaren, stille en sikkerhedsinteresse i eller over for dine rettigheder til at bruge Softwaren eller på anden vis overføre dine rettigheder, eller en del heraf, til at bruge Softwaren. For overskuelighedens skyld er din brug af Softwaren også underlagt fraskrivelserne og ansvarsbegrænsningerne i Afsnit 13 og 14 og din overholdelse af eksportkontrolbestemmelserne i Afsnit 22.

11.4 Softwaren kan automatisk downloade og installere opdateringer fra Adobe. Disse opdateringer er udviklet til at forbedre, fremhæve og yderligere udvikle Tjenesterne og kan være i form af bug fix, udvidede funktioner, nye softwaremoduler og helt nye versioner. Du accepterer at modtage sådanne opdateringer (og tillader, at Adobe leverer disse til dig med eller uden din viden) som en del af din anvendelse af Tjenesterne.

12. Din garanti, eksemplarfremstilling og fritagelse.

12.1 Du bekræfter og garanterer, at: (a) du ejer de Immaterielle rettigheder eller har fået alle de licenser og tilladelser, der er nødvendige, for at bruge Dit materiale i forbindelse med Tjenesterne, eller som der ellers er givet tilladelse til i henhold til Vilkårene; (b) du har de rettigheder, der er nødvendige til at give den licens og de underlicenser, der er beskrevet i Vilkårene; (c) du har modtaget tilladelse fra alle personer, der er vist i Dit materiale til at bruge Dit materiale, som angivet i Vilkårene, herunder distribution, offentlig visning, offentlig optræden og gengivelse af Dit materiale; og (d) Dit materiale ikke krænker eller er i strid med en anden persons, virksomheds, enheds eller tredjeparts immaterialret eller anden ejendomsret herunder reklamerettigheder og private rettigheder.

12.2 Du accepterer at skadesløsholde og holde Adobe og deres datterselskaber, tilknyttede selskaber, repræsentanter, agenter, ansatte, co-brandere eller andre samarbejdspartnere og licensgivere fri for ethvert ansvar eller krav om erstatning, herunder rimelige advokathonorarer, som fremsættes på grund af eller på baggrund af Dit materiale, din anvendelse af Tjenester eller Materialer, din forbindelse til Tjenester eller Materialer, din brug af og adgang til personlige oplysninger fra andre Brugere, handlinger fra ethvert medlem af din gruppe, din adgang til eller brug af Websteder eller Sammenkædede websteder og dine forbindelser dermed, et hvilket som helst krav om, at Dit materiale forårsager skade over for en tredjepart, eventuelle forhandlinger mellem dig og en tredjepart, som reklameres for eller fremmes via Tjenester eller Materialer, din overtrædelse af Vilkårene eller din overtrædelse af alle rettigheder for andre, herunder eventuelle Immaterielle ejendomsrettigheder.

12.3 Du anerkender og accepterer, at ved at få adgang til eller bruge Tjenester eller Materialer kan du blive udsat for Materialer (herunder delt gruppemateriale) fra andre, som du kan finde stødende, uanstændige eller på anden måde anstødelige, samt at du accepterer denne risiko.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE.

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT, I DET OMFANG DET ER TILLADT VED LOV:

13.1 LEVERES WEBSTEDET, TJENESTER OG MATERIALER AF ADOBE "SOM DE ER" UDEN NOGEN SOM HELST GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIG ELLER PÅ ANDEN VIS, HERUNDER DE STILTIENDE GARANTIER FOR EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, UFORSTYRRET NYDELSE, SALGBARHED ELLER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE ER ADOBE IKKE ANSVARLIG FOR, AT (a) WEBSTEDET, TJENESTER ELLER MATERIALER OPFYLDER DINE KRAV ELLER KAN UDFØRES UDEN AFBRYDELSER, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, (b) DE RESULTATER, DER OPNÅS FRA BRUGEN AF WEBSTEDET, TJENESTER ELLER MATERIALER VIL VÆRE GYLDIGE, NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, (c) KVALITETEN AF WEBSTEDET, TJENESTER ELLER MATERIALER OPFYLDER DINE FORVENTNINGER, ELLER AT (d) EVENTUELLE FEJL ELLER DEFEKTER PÅ WEBSTEDET, I TJENESTER ELLER MATERIALER VIL BLIVE RETTET. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, SOM DU OPNÅR FRA ADOBE ELLER GENNEM ELLER VED BRUG AF TJENESTER, HVERKEN MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, ETABLERER EN GARANTI, HVIS IKKE DETTE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I VILKÅRENE.

13.2 ADOBE FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ETHVERT ANSVAR MED HENSYN TIL HANDLINGER, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA DIN BRUG AF ELLER DELTAGELSE I TJENESTER AF ENHVER ART OG DIN BRUG AF MATERIALER. EVENTUELLE MATERIALER, SOM DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN VIS FÅS GENNEM BRUGEN AF TJENESTER, ER TILGÆNGELIGE PÅ DIT EGET ANSVAR OG RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE BESKADIGELSER AF DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, SOM ER ET RESULTAT AF DOWNLOAD AF SÅDANNE MATERIALER. ADOBE PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EVENTUEL COMPUTERVIRUS ELLER LIGNENDE KODE, SOM DOWNLOADES FRA EN HVILKEN SOM HELST AF TJENESTERNE TIL COMPUTEREN.

13.3 ADOBE STYRER, STØTTER ELLER ACCEPTERER IKKE ANSVARET FOR MATERIALER ELLER TJENESTER, SOM TILBYDES AF TREDJEPARTER, SOM ER TILGÆNGELIGE GENNEM SAMMENKÆDEDE WEBSTEDER. ADOBE PÅTAGER SIG IKKE PÅ NOGEN MÅDE TILKENDEGIVELSER ELLER GARANTIER OG ER IKKE ANSVARLIG FOR SÅDANNE TREDJEPARTER, DISSES MATERIALER ELLER TJENESTER. EVENTUELLE FORBINDELSER, SOM DU MÅTTE HAVE MED SÅDANNE TREDJEPARTER, ER FOR EGEN RISIKO.

13.4 LEDERE, VÆRTER, DELTAGERE, MODERATORER OG ANDRE TREDJEPARTER ER IKKE AUTORISEREDE ADOBE-TALSMÆND, OG DERES MENINGER AFSPEJLER IKKE NØDVENDIGVIS ADOBES. I DET OMFANG DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, SKAL ADOBE HOLDES SKADESLØS MED HENSYN TIL BRUGERMATERIALE, SOM MÅTTE HØRE IND UNDER IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER, ÆREKRÆNKELSE, PRIVATLIVETS FRED, REKLAMEVIRKSOMHED, UANSTÆNDIGHED ELLER ANDRE LOVE. ADOBE FRASKRIVER SIG LIGELEDES ALT ANSVAR MED HENSYN TIL BRUG, MISBRUG, TAB, ÆNDRINGER ELLER MANGLENDE TILGÆNGELIGHED AF BRUGERMATERIALE AF ENHVER ART.

13.5 ADOBE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SOM DU MÅTTE VÆRE UDSAT FOR SOM ET RESULTAT AF EN ANDEN PERSONS BRUG AF DIN ADGANGSKODE, KONTO ELLER KONTOINFORMATIONER I FORBINDELSE MED WEBSTEDET ELLER TJENESTER ELLER MATERIALER, HVAD ENTEN DETTE SKER MED ELLER UDEN DIN VIDEN.

13.6 VISSE RETSOMRÅDER TILLADER IKKE UNDTAGELSEN AF VISSE GARANTIER, BEGRÆNSNINGEN ELLER UDELUKKELSEN AF STILTIENDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅ, HVOR LÆNGE EN STILTIENDE GARANTI MÅ VARE, OG OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE DIG.

14. Ansvarsbegrænsning.

14.1 ADOBE, DERES REPRÆSENTANTER, DIREKTØRER, ANSATTE, SAMARBEJDSPARTNERE, LICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPARTER FOR SPECIELLE, UTILSIGTEDE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER ELLER ERSTATNING MED STRAFELEMENT, HERUNDER SOM ET RESULTAT AF TAB AF BRUGSRET, DATA ELLER FORTJENESTE, HVAD ENTEN DISSE KUNNE ELLER IKKE KUNNE FORUDSES, ELLER ADOBE HAR FÅET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER ELLER BASERET PÅ EN TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, HERUNDER MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT ELLER GARANTI, FORSØMMELIGHED ELLER ANDRE SKADEVOLDENDE SVIG ELLER ANDRE ERSTATNINGSKRAV, DER MÅTTE OPSTÅ HERFRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER ADGANG TIL WEBSTEDET, TJENESTER ELLER MATERIALER. INTET I VILKÅRENE SKAL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE ADOBES ERSTATNINGSANSVAR FOR GROV UAGTSOMHED ELLER TILSIGTET FORSEELSE PÅ VEGNE AF ADOBE ELLER DERES ANSATTE ELLER FOR DØD ELLER PERSONSKADE.

14.2 ADOBES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OG SAMME FOR DENNES SØSTERSELSKABER, LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ER BEGRÆNSET TIL USD 100 ELLER DET SAMLEDE BELØB, DU HAR BETALT FOR ADGANG TIL TJENESTEN I DEN 3-MÅNEDERS PERIODE, DER GIK FORUD FOR HÆNDELSEN, DER GIVER ANLEDNING TIL DET PÅGÆLDENDE ERSTATNINGSANSVAR, ALT EFTER HVAD DER ER STØRST. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER, SELVOM ADOBE ER BLEVET MEDDELT OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG UANSET EVENTUEL MANGLENDE OPFYLDELSE AF GRUNDLÆGGENDE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSE.

14.3 BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER I DETTE AFSNIT 14 FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG, GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION TILLADER DET. I VISSE RETSOMRÅDER ER DET IKKE TILLADT AT UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE ERSTATNINGSANSVARET FOR UTILSIGTEDE SKADER, FØLGESKADER ELLER SKADER MED STRAFELEMENT. DE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER, SOM ER ANFØRT OVENFOR, GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE DIG.

15. Undersøgelser.

15.1 Adobe kan efter eget skøn (men er ikke forpligtet til at) overvåge eller gennemse Tjenester og Materialer til enhver tid. Uden at begrænse det foregående har Adobe ret til efter eget skøn at fjerne enhver del af Dit materiale med eller uden angivelse af årsag hertil, også ved overtrædelse af Vilkårene eller Lov.

15.2 Selv om Adobe ikke i al almindelighed overvåger Brugeraktivitet, som måtte opstå i forbindelse med Tjenester eller Materialer, forbeholder Adobe sig ret til at undersøge sådanne overtrædelser, hvis Adobe bliver gjort opmærksom på eventuelle overtrædelser, som du måtte foretage, af bestemmelserne i Vilkårene, og Adobe kan efter eget skøn omgående opsige dine rettigheder, herunder din ret til brug af Tjenester eller Materialer, eller helt eller delvis ændre, tilpasse eller fjerne Dit materiale eller Kontoinformation uden forudgående meddelelse herom. Hvis Adobe som et resultat af en sådan undersøgelse er af den opfattelse, at der er udført kriminel virksomhed, forbeholder Adobe sig retten til at henvise sagen til og samarbejde med alle retshåndhævende myndigheder. Med undtagelse i det omfang det forbydes i henhold til gældende Lov, er Adobe berettiget til at tilbageholde og/eller overdrage alle oplysninger eller Materialer, herunder Dit materiale eller Kontoinformation (eller dele heraf), som er i Adobes besiddelse, i forbindelse med din brug af Tjenesterne for at (a) opfylde den til enhver tid gældende Lov, retslige procedure eller forespørgsel fra myndigheder, (b) gøre Vilkårene gældende, (c) imødekomme alle påstande om, at Dit materiale overtræder Vilkårene eller tredjeparts rettigheder, (d) imødekomme dine anmodninger om kundeservice, eller (e) beskytte Adobes, Brugerens eller tredjeparts rettigheder, herunder offentligheden generelt, ejendomsret eller personlig sikkerhed, som Adobe efter eget skøn mener er nødvendigt eller relevant.

16. Feedback.

Du er ikke forpligtet til at forsyne Adobe med ideer, forslag og/eller dokumentation ("Feedback"). Men hvis du indsender Feedback til Adobe, kan vi bruge det til ethvert formål uden at yde kompensation til dig.

17. Meddelelse om krænkelse af ophavsret.

17.1 Adobe overholder andres Immaterielle ejendomsrettigheder og forventer, at deres Brugere gør det samme. Adobe tager skridt til at anmelde meddelelser om krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med DMCA (Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(2)), og Adobes reaktion på sådanne meddelelser kan omfatte fjernelse eller deaktivering af adgang til påstået krænkende Materialer, afbrydelse af konti for gentagne overtrædere og/eller godtroende forsøg på at kontakte den Bruger, som anbragte de(t) pågældende Materiale(r), således at denne måtte komme med en kontra-meddelelse, hvis det var relevant.

17.2 Hvis du er af den opfattelse, at dit arbejde er blevet anvendt eller kopieret på en sådan måde, at det udgør en krænkelse af ophavsretten, og at en sådan krænkelse hostes på Tjenesterne, på websteder, der er sammenkædet til eller fra Tjenesterne eller Materialer, eller i forbindelse med Tjenester eller Materialer, skal du i overensstemmelse med DMCA indsende en skriftlig meddelelse gennem almindelig post eller telefax (ikke e-mail eller telefon) om den påståede krænkelse af ophavsretten til Adobes Copyright-agent (se kontaktoplysningerne nedenfor), som skal indeholde alle følgende elementer:

(a) En fysisk eller digital underskrift af den person, som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten, der angiveligt er blevet krænket.

(b) En beskrivelse af det eller de ophavsretlige værker, som du påstår, er blevet krænket, og en identifikation af det Materiale i sådanne arbejder, der angiveligt er blevet krænket, og som du anmoder om bliver fjernet eller deaktiveret.

(c) En beskrivelse af, hvor det Materiale, som du hævder, er krænket, befinder sig i Tjenesterne.

(d) Tilstrækkelige oplysninger for at Adobe kan kontakte dig, f.eks. en fysisk adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.

(e) En erklæring fra dig, om at du i god tro mener, at brugen af det Materiale, der er identificeret i din meddelelse, og som der er indgivet klage over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller i henhold til lovgivningen.

(f) En erklæring, som du udfylder, om at oplysningerne i din meddelelse er nøjagtige, og at du kan straffes for falsk forklaring, hvis du ikke er ejer af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.

Før du fremsender en sådan meddelelse, skal du overveje, om brugen af det pågældende ophavsretlige materiale er beskyttet af teorien om "rimelig anvendelse", da du kan blive opkrævet erstatning for sagsomkostninger og advokathonorarer, hvis du anmelder en takedown-meddelelse, og der ikke er tale om en krænkelse. Hvis ikke du er sikker på, om brugen af dit ophavsretlige materiale udgør en krænkelse, skal du kontakte en advokat. Desuden kan du læse det offentligt tilgængelige referencemateriale, som f.eks. det, der findes på www.chillingeffects.org.

17.3 Hvis du mener, at adgangen til dit Materiale er blevet deaktiveret eller fjernet af Adobe som et resultat af en forkert meddelelse om krænkelse af ophavsretten, skal du i henhold til DMCA fremsende en skriftlig meddelelse pr. almindelig post eller via telefax (ikke via e-mail eller telefonopkald) til Adobes Copyright-agent (se kontaktoplysninger nedenfor), som skal indeholde alle følgende elementer:

(a) En fysisk eller digital signatur fra abonnenten.

(b) Identifikation af det materiale, der er blevet fjernet fra Tjenesterne og placeringen i Tjenesterne, hvor materialet var anbragt, før det blev fjernet.

(c) En erklæring, som du udfylder, og som du kan straffes for falsk forklaring for, at du er i god tro, når du mener, at materialet er blevet fjernet eller deaktiveret som resultat af en fejl eller forkert identifikation af det pågældende materiale.

(d) Tilstrækkelige oplysninger for at Adobe kan kontakte dig, f.eks. en fysisk adresse, telefonnummer og e-mail-adresse, og

(e) En erklæring om, at du accepterer det retsområde, du tilhører, eller hvis du bor i et andet land end USA, at du accepterer assistance fra den person, der gav meddelelsen i henhold til DMCA, undersektion (c)(1)(C), eller agenten til en sådan person.

Før du anmelder en sådan kontra-meddelelse, skal du overveje, om brugen af det pågældende ophavsretlige materialer er krænkende, da du kan blive krævet erstatning for sagsomkostninger og advokathonorarer, hvis retten afgør, at din kontra-meddelelse er urigtig og misvisende med hensyn til, at materialet fejlagtigt blev fjernet. Hvis du ikke er sikker på, om brugen af materialet udgør en krænkelse, skal du kontakte en advokat. Desuden kan du læse det offentligt tilgængelige referencemateriale, som f.eks. det, der findes på www.chillingeffects.org.

17.4 Adobes Copyright-agent til meddelelse om krav for krænkelse af ophavsret kan kontaktes som følger:

(Pr) Post:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
U.S.A.

Via fax: (415) 723-7869
Via e-mail: copyright@adobe.com 
(Pr) telefon: (408) 536-4030

Copyright-agenten fjerner ikke Materiale fra Tjenesterne på baggrund af et telefonopkald eller en e-mail-meddelelse vedrørende et påstået krænkende Materiale, da en gyldig DMCA-meddelelse skal underskrives, under strafmulighed for falsk forklaring, af indehaveren af ophavsretten eller af en person, som er autoriseret til at handle på hans eller hendes vegne. En sådan meddelelse må kun fremsendes via telefax eller almindelig post og som yderligere beskrevet i nærværende Afsnit. Copyright-agenten skal kun kontaktes, hvis du mener, at dit arbejde er blevet brugt eller kopieret på en sådan måde, at det udgør en krænkelse af ophavsretten, og at en sådan krænkelse sker i Tjenesterne eller på websteder, der er knyttet til eller fra Tjenesterne eller i forbindelse med Tjenester eller Materialer. Der vil ikke blive svaret på nogen andre forespørgsler, som stilles Copyright-agenten.

18. Reklamer og Dit materiale.

Du accepterer, at Adobe kan vise reklamer i forbindelse med Dit materiale, og du accepterer, at du ikke er berettiget til nogen form for kompensation. Metoden, formen og omfanget af reklamevirksomhed eller andre indtægtsgivende modeller, som udøves af Adobe for eller i forbindelse med de Tjenester og/eller Dit materiale, er underlagt ændringer uden specifik varsel til dig.

19. Links til andre hjemmesider.

Tjenesterne og Materialerne kan indeholde links, der vil tage dig til websteder eller tjenester, som ikke drives af Adobe. Uanset om linket blev leveret af Adobe som en gestus, eller om det blev indsendt af en Bruger, har Adobe ingen kontrol over websider eller tjenester, som ikke leveres af Adobe. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden eller indholdet af en hjemmeside eller tjeneste, vi ikke opererer.

20. Opsigelse.

20.1 Opsigelse efter eget ønske.

(a) Du kan stoppe med at bruge Tjenesten til enhver tid enten som individuel bruger eller gruppeadministrator for en Tjeneste. Du kan opsige Adobes ret til at distribuere, offentligt udføre og offentligt vise dit Delte materiale ved ikke længere at gøre det tilgængeligt til deling. Du kan opsige den resterende del af Adobes rettigheder ved at fjerne Dit materiale fra Tjenesten, enten ved at slette det manuelt, eller ved at kontakte kundeservice for at få dit abonnement annulleret, hvis det er relevant, og få indholdet slettet. For at opsige din Servicekonto skal du kontakte Support på http://www.adobe.com/go/support_contact_dk. Eventuelle gebyrer, du har betalt før din opsigelse, kan ikke refunderes. Opsigelsen af din konto fritager dig ikke for nogen som helst forpligtelse til at betale påløbne gebyrer eller afgifter.

(b) Som gruppeadministrator for en Tjeneste kan du opsige en individuel Brugers adgang til en Tjeneste til enhver tid.

20.2 Opsigelse fra Adobes side. Med forbehold af Yderligere betingelser for visse Tjenester og forbundne abonnementsvilkår og -betingelser kan Adobe til enhver tid opsige vores aftale med dig (eller eventuelle individuelle Yderligere betingelser), hvis:

(a) Du har overtrådt en hvilken som helst af Vilkårenes bestemmelser (eller har udvist en adfærd, som klart viser, at du ikke har til hensigt at opfylde eller ikke kan opfylde Vilkårene).

(b) Adobe er forpligtet dertil ved Lov (f.eks. hvis udbydelsen af Tjenesterne eller Materialerne til dig er eller bliver ulovlig).

(c) Adobes levering af Tjenester efter Adobes mening ikke længere er kommercielt levedygtig.

(d) Adobe har valgt at afbryde Tjenesterne eller Materialerne (eller en del deraf), eller

(e) Der har været længere tids inaktivitet på din konto.

20.3 Opsigelse eller suspendering af Tjenester. Adobe kan også opsige eller bringe hele eller en del af din konto og/eller adgang til Tjenesterne til ophør uden nærmere begrundelse (i henhold til Yderligere betingelser for bestemte Tjenester). Med undtagelse af det, der er anført i eventuelle Yderligere betingelser, som gælder for en bestemt Tjeneste, kan opsigelsen af din konto omfatte: (a) Fjernelse af adgang til alle tilbud inden for Tjenesterne, (b) Sletning af Dit materiale og Kontoinformation, herunder dine personlige oplysninger, logon-id og adgangskode og alle relaterede oplysninger, filer og Materialer, som er tilknyttet eller indeholdt i din konto (eller enhver del deraf), og (c) Spærring mod fremtidig brug af Tjenesterne.

20.4 Du accepterer, at alle begrundede opsigelser kan udføres efter Adobes eget skøn, og at Adobe ikke er ansvarlig over for dig eller en tredjepart for at bringe din konto til ophør (og den samtidige sletning af din Kontoinformation) eller for at spærre adgangen til Tjenester og Materialer, herunder Dit materiale.

20.5 Ved udløb eller opsigelse af Vilkårene skal du omgående afslutte brugen af Tjenester og Materialer. De uopsigelige licenser, du har fået bevilliget, alle dine skadesløsholdelsesforpligtelser herunder, alle Adobes ansvarsfraskrivelser og begrænsninger af skadeserstatning herunder og Afsnit 8-10, 12-16, 18, 20, 23 og 24 gælder dog efter enhver opsigelse eller ethvert udløb af Vilkårene.

20.6 Hvis din brug af Tjenesten opsiges af dig eller Adobe af enhver anden årsag end de begrundede, vil Adobe gøre en rimelig indsats for at informere dig mindst tredive (30) dage forud for opsigelsen, på den e-mail-adresse, du gav til Adobe som del af din registrering, med instruktioner om, hvordan du henter Dit materiale forud for opsigelsen.

20.7 Hvis din gruppeadministrator bringer din adgang til en Tjeneste til ophør, kan du ikke længere opnå adgang til Delt materiale, som du eller andre brugere af gruppen har offentliggjort til en delt arbejdsgruppe eller et delt arbejdsområde inden for Tjenesten. Du kan dog stadig tilgå Materialer, der er lagret på din konto, med forbehold af Afsnit 9.2 herover.

20.8 Medmindre andet er angivet i eventuelle Yderligere betingelser og gældende abonnementsvilkår, i tilfælde af opsigelse fra Adobes side af andre årsager end overtrædelse af nærværende Vilkår, vil Adobe give meddelelse i henhold til de Generelle vilkår og vil give dig en pro rata-refusion for den forudbetalte og ubrugte del af Tjenesten.

21. Internationale Brugere.

21.1 Man kan få adgang til Tjenesterne fra lande over hele verden, og Tjenesterne kan indeholde henvisninger til Tjenester og Materialer, som ikke kan fås i dit land. Disse henvisninger betyder ikke, at Adobe har til hensigt at lancere sådanne Tjenester eller Materialer i det pågældende land.

21.2 Disse Tjenester styres, drives og administreres af Adobe Systems Incorporated fra deres kontorer i USA. Adobe giver ingen garanti for, at Tjenesterne eller Materialerne er passende eller tilgængelige til brug uden for USA. Adobe forbeholder sig ret til at spærre for adgang til Tjenester eller Materialer for visse internationale brugere. Hvis du opnår adgang til Tjenesterne fra et sted uden for USA, er du selv ansvarlig for overholdelsen af alle lokale love.

22. Love om Eksportkontrol.

Du anerkender, at Tjenesterne, Softwaren og Materialerne er underlagt den amerikanske eksportlovgivning (U.S. Export Administrations Regulations) og anden eksportlovgivning, restriktioner og forskrifter (samlet kaldet "eksportlovgivningen"), og at du vil overholde eksportlovgivningen. Du må ikke sende, overdrage, eksportere eller reeksportere Softwaren eller Materialerne, direkte eller indirekte til: (a) nogen lande, som er underkastet amerikanske eksportrestriktioner (i øjeblikket inklusive, men ikke nødvendigvis begrænset til, Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien) (alle "lande, som er omfattet af eksportforbud"), (b) enhver slutbruger, som du ved, eller som du har grund til at tro, vil udnytte den i konstruktionen, udviklingen eller produktionen af atomvåben, kemiske eller biologiske våben, eller raketsystemer, rumfartøjer og raketsonder, eller ubemandede luftfartøjssystemer (alle forbudte anvendelser), eller (c) enhver slutbruger, som er blevet forhindret i at deltage i amerikanske eksporttransaktioner af en føderal myndighed under den amerikanske stat (alle parter, der er underlagt sanktioner). Du er herudover ansvarlig for at overholde alle lokale love i dit retsområde, som kan påvirke din ret til at importere, eksportere eller bruge Tjenesterne, Softwaren eller Materialerne. Du erklærer og garanterer, at du (i) ikke er statsborger i eller bosiddende i et land omfattet af eksportforbud, (ii) ikke vil anvende Tjenesterne, Softwaren eller Materialerne til en forbudt anvendelse og (iii) ikke er underlagt sanktioner. Alle rettigheder til at bruge Tjenesterne, Softwaren og Materialerne gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt kunden undlader at efterleve denne aftales vilkår. Hvis Adobe har kendskab til, at der er fundet en overtrædelse sted, kan Adobe være forhindret i at levere vedligeholdelse og support til Tjenesterne, Softwaren eller Materialerne.

23. Afgørelse af tvister.

23.1 Hjemting. Du accepterer, at erstatningsansvar eller tvister af enhver art, som du måtte have over for Adobe, skal afgøres af en domstol i Santa Clara i staten Californien i USA, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Du accepterer at underligge dig den personlige jurisdiktion hos domstolene i Santa Clara County, Californien, USA, når lovgivningen i Californien er gældende, og domstolene i Dublin, Irland, når lovgivningen i Irland gælder for at løse sådanne krav eller tvister. Parterne frasiger sig FN’s konvention om loven om internationale løsørekøb.

23.2 Alle krav, som du måtte fremsætte over for Adobe, skal løses i henhold til det, der er angivet i dette afsnit. Alle krav, som anmeldes eller anføres, og som ikke følger det, der er angivet i dette afsnit, betragtes som ikke at være indgivet korrekt. Hvis du anmelder et krav, der ikke følger det, der er angivet i dette afsnit, kan Adobe inddrive advokatsalærer og sagsomkostninger på op til $1.000, forudsat at Adobe har givet dig skriftlig meddelelse om det ukorrekt anmeldte krav, og du ikke har trukket kravet tilbage på korrekt vis.

23.3 Uanset ovennævnte accepterer du, at i tilfælde af din eller andres uautoriserede adgang til eller brug af Tjenester eller Materialer i modstrid med Vilkårene skal Adobe være berettiget til at søge om afhjælpning eller lempelser (eller en lignende type af hastende retsmidler) i ethvert retsområde.

24. Diverse.

24.1 Engelsk version. Den engelske version af denne aftale vil være gældende ved fortolkning eller udlægning af denne aftale.

24.2 Meddelelser til Adobe. Enhver meddelelse, der fremsendes til Adobe i overensstemmelse med Vilkårene, skal sendes til 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA, Att.: General Counsel.

24.3 Meddelelser til dig. Adobe kan sende dig meddelelser, herunder meddelelser vedrørende ændringer i Vilkårene, via e-mail, almindelig post, tekstmeddelelser, meddelelser i eller igennem Tjenesterne eller gennem andre rimelige midler, som enten findes nu, eller som vil blive udviklet i fremtiden.

24.4 Hele aftalen. Vilkårene udgør hele aftalen mellem Adobe og dig med hensyn til din adgang til eller brug af Tjenester og Materialer og annullerer og erstatter eventuelle forudgående aftaler mellem dig og Adobe vedrørende sådanne emner.

24.5 Ikke overførbare. Du må ikke tildele eller på anden vis overføre Vilkårene eller rettigheder af enhver art, som er givet i forbindelse hermed, uden Adobes skriftlige tilladelse hertil. Adobes rettigheder i henhold til Vilkårene kan frit overdrages af Adobe.

24.6 Uadskillelighed. Hvis en dommer i et kompetent retsområde af en hvilken som helst årsag finder, at en af Vilkårenes bestemmelser eller en del deraf er uanvendelig, skal den pågældende bestemmelse anvendes i det videste omfang muligt, således at parternes hensigt, der afspejles af den pågældende bestemmelse, og resten af Vilkårene fortsat skal have fuld effekt.

24.7 Frafaldelse. Enhver mangel fra Adobes side til at udøve en af Vilkårenes bestemmelser eller relaterede rettigheder af enhver art skal ikke udgøre en fritagelse for den pågældende bestemmelse eller rettighed.

24.8 Rapportering af en overtrædelse. Enhver overtrædelse af Vilkårene skal rapporteres gennem rapportovertrædelsesproceduren, som leveres sammen med den Tjeneste, hvor den påståede overtrædelse måtte opstå.

24.9 Du er eneansvarlig for dit kendskab og overholdelse af alle love, der forbyder dig at deltage i eller bruge nogen del af Tjenesterne.

Yderligere vilkår

Acrobat.com
Acrobat Connect
Adobe Content Server 4
ADOBE EDGE WEB SKRIFTTYPE-TJENESTER
ADOBE SEND
ADOBE FLASH PLATFORM SERVICES
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adobe Premium funktioner til Flash Player

Juridiske oplysninger