Naposledy aktualizované 16. júna 2016. V plnom rozsahu nahrádza predchádzajúcu verziu.
 
Používanie našej webovej lokality alebo služieb, napr. Creative Cloud (spoločný názov, „Služby“) a softvéru, ktorý je súčasťou týchto Služieb, vrátane aplikácií, Súborov s obsahom (definované nižšie), skriptov, inštrukčných súborov a ľubovoľnej súvisiacej dokumentácie (spoločný názov, „Softvér“) sa riadi nasledujúcimi pravidlami. Používaním týchto Služieb alebo Softvéru vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Ak ste s nami už uzatvorili inú zmluvu v súvislosti s konkrétnym Softvérom, potom sú podmienky príslušnej zmluvy v sporných bodoch nadradené podmienkam tejto zmluvy. Ako sa bližšie vysvetľuje nižšie v Časti 3, zostávajú vám zachované všetky práva a vlastníctvo vášho obsahu, ktorý sprístupníte cez Služby.
 
1. Účel tejto zmluvy.
 
1.1 Voľba práva. Ak ste obyvateľom Severnej Ameriky, ste vo vzťahu so spoločnosťou Adobe Systems Incorporated, spoločnosťou so sídlom v Spojených štátoch amerických a služby a softvér sa riadia podľa zákonov štátu Kalifornia v USA. Ak nie ste obyvateľom Severnej Ameriky, ste vo vzťahu so spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited a služby a softvér sa riadia podľa zákonov Írska. Pre zákazníkov v Austrálii pôsobí spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited ako splnomocnený zástupca spoločnosti Adobe Australia Trading Pty Ltd. a do tejto zmluvy vstupuje v rámci svojej právomoci ako zástupca spoločnosti Adobe Australia Trading Pty Ltd. Zo zákona pre vás môžu vyplývať ďalšie práva. Nechceme tieto práva obmedzovať tam, kde to zákon zakazuje.
 
1.2 Vhodnosť. Služby môžete používať iba ak máte (a) viac ako 13 rokov a (b) zákon vám umožňuje uzatvárať právne záväzné zmluvy.

 

1.3 Osobné údaje. Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytnete, podliehajú politike ochrany osobných údajov na http://www.adobe.com/go/privacy_sk. Používaním Služieb alebo Softvéru vyjadrujete svoj súhlas so zmluvnými podmienkami Zásad ochrany osobných údajov.

 
1.4 Údaje o využití počítačovej aplikácie. Máte možnosť zdieľať so spoločnosťou Adobe informácie o tom, ako využívate naše počítačové aplikácie. Táto možnosť je predvolene zapnutá. Táto informácia je spojená s vašim účtom Adobe, umožňuje nám poskytnúť vám osobnejší zážitok, a pomáha nám zlepšovať kvalitu a funkcie produktov. Svoje preferencie si môžete kedykoľvek zmeniť na stránke správy svojho účtu Adobe. Ak sa o údajoch o využití počítačovej aplikácie chcete dozvedieť viac, prejdite na lokalitu http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_sk.
 
1.5 Dostupnosť. Stránky popisujúce Služby sú dostupné celosvetovo, ale to neznamená, že všetky Služby alebo funkcie služieb sú dostupné vo vašej krajine, alebo že obsah generovaný používateľmi dostupný cez Služby, je vo vašej krajine legálny. K určitým Službám (alebo k určitým funkciám služieb alebo obsahu) v určitých krajinách môžeme prístup zablokovať. Je vašou zodpovednosťou sa uistiť, že vaše používanie Služieb je legálne v oblasti, kde ich používate. Služby nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.
 

1.6 Ďalšie zmluvné podmienky. Niektoré Služby alebo Softvér tiež podliehajú doplnkovým zmluvným podmienkam uvedeným nižšie („Ďalšie zmluvné podmienky“). Akýkoľvek obsah, ktorý vám poskytneme (napr. softvér, SDK, vzorky atď.) podlieha licencii, nepredávame vám ho a môžu sa naň vzťahovať Ďalšie zmluvné podmienky. Z času na čas sa môžu pridať nové Ďalšie zmluvné podmienky.

 

 

1.7 Poradie priorít. Ak existuje rozpor medzi podmienkami v tejto Zmluve a Ďalšími zmluvnými podmienkami, potom sú vo vzťahu k tejto službe alebo softvéru nadradené Ďalšie zmluvné podmienky.

 

1.8 Modifikácia. Služby a Softvér (vrátane ich ľubovoľných častí alebo funkcií) môžeme kedykoľvek modifikovať, aktualizovať, alebo prestať produkovať bez záväzkov voči vám alebo komukoľvek inému. Avšak pred uskutočnením zmeny vyvinieme primerané úsilie, aby sme vás informovali. Rovnako vám poskytneme primeraný čas na prevzatie vášho obsahu. Ak Službu v celom jej rozsahu prestaneme produkovať, potom vám poskytneme náhradu úmerne k nevyužitým poplatkom za tú Službu, ktorú ste si predplatili.

 

2. Využívanie Služby.

 

2.1 Licencia. Ak dodržíte tieto zmluvné podmienky a zákon, môžete k Službám pristupovať a využívať ich.

 

2.2 Duševné vlastníctvo spoločnosti Adobe. Zostávame (my a naši poskytovatelia licencie) jedinými vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov v spojitosti so Službami a Softvérom. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nevyplývajú z týchto zmluvných podmienok.

 

2.3 Úložný priestor. Keď Služby poskytujú úložný priestor, odporúčame vám, aby ste si pravidelne zálohovali svoj obsah. Pre váš obsah môžeme vytvoriť primerané technické obmedzenia, napr. obmedziť veľkosť súboru, úložný priestor, kapacitu na spracovanie a iné technické obmedzenia. Poskytovanie Služieb môžeme pozastaviť, pokiaľ nebudete v obmedzení úložného priestoru priradeného k vášmu účtu.

 

2.4 Obsah generovaný používateľmi. Môžeme byť hostiteľmi obsahu generovaného používateľmi od našich používateľov. Ak pristupujete k našim Službám, možno sa stretnete s obsahom, ktorý sa vám zdá urážlivý alebo znepokojujúci. Vaším jediným riešením je jednoducho prestať obsah sledovať. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Oznámiť“, ak je dostupné, a tento obsah oznámiť.

 

2.5 Obsahové súbory. „Obsahové súbory“ znamenajú vzorky súborov poskytnutých spoločnosťou Adobe, ako sú obrázky alebo zvuky. Ak v dokumentácii alebo konkrétnej licencii spojenej s Obsahovými súbormi nie je uvedené inak, môžete používať, zobrazovať, modifikovať, reprodukovať a distribuovať akékoľvek Obsahové súbory. Nesmiete však distribuovať Obsahové súbory samostatne (t. j. za okolností, v ktorých Obsahové súbory tvoria primárnu hodnotu distribuovaného produktu) a nemôžete uplatňovať práva vyplývajúce z ochranných známok k Obsahovým súborom alebo k dielam odvodených z Obsahových súborov.

 

2.6 Iné typy licencií.

 

(a) Verzia NFR. Softvér alebo Služby môžeme označiť ako „skúšobné“, „na ohodnotenie“, „nie na predaj“, alebo podobným označením („Verzia NFR“). Verziu NFR si môžete nainštalovať a používať ju iba počas tohto obdobia a iba na účely, ktoré sme uviedli pri ponuke verzie NFR. Materiály, ktoré vyprodukujete pomocou Verzie NFR, nesmiete používať na iné ako neziskové účely.

 

(b) Verzia pred vydaním. Softvér alebo Služby môžeme označiť ako verziu pred vydaním alebo beta verziu („Verziu pred vydaním“). Verzia pred vydaním nepredstavuje finálny produkt a môže obsahovať chyby, ktoré môžu spôsobiť systémovú alebo inú chybu a stratu dát. Môžeme sa rozhodnúť komerčne neuvoľniť Verziu pred vydaním. Musíte urýchlene prestať používať Verziu pred vydaním a zničiť všetky kópie Verzie pred vydaním, ak vás o to požiadame, alebo ak vydáme komerčnú verziu Verzie pred vydaním. Akákoľvek samostatná zmluva, do ktorej s vami vstúpime a ktorá nahrádza zmluvu z Verzie pred vydaním, je nadradená podmienkam zmluvy Verzie pred vydaním, ktoré sme uviedli v tejto časti.

 

(c) Vzdelávacia verzia. Ak Softvér alebo Službu označíme na používanie vzdelávacími pracovníkmi („Verzia pre vzdelávanie“), potom môžete Verziu pre vzdelávanie používať iba vtedy, ak ste spôsobilý podľa požiadaviek v http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_sk. Verziu pre vzdelávanie si môžete nainštalovať a používať iba v krajine, kde ste kvalifikovaný ako vzdelávací pracovník. Ak žijete v Európskej hospodárskej oblasti, potom slovo „krajina“ v predchádzajúcej vete znamená Európsku hospodársku oblasť.

 

3. Váš obsah.

 

3.1 Vlastníctvo. Všetky práva a vlastníctvo vášho obsahu vám zostáva. Nerobíme si žiadny právny nárok na vlastníctvo vášho obsahu.

 

3.2 Licencie na váš obsah kvôli prevádzke Služieb. Na váš obsah od vás vyžadujeme určité licencie, aby sme mohli prevádzkovať a spúšťať Služby. Keď odovzdáte nejaký obsah do Služieb, zaručujete nám nevýhradnú, celosvetovú, bezpoplatkovú, sublicenčnú a prenosnú licenciu na používanie, reprodukovanie, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu (napr. kvôli lepšiemu predvedeniu vášho obsahu), verejnú prezentáciu a preklad obsahu podľa potreby v reakcii na akcie používateľov (napr. keď zvolíte súkromné uloženie alebo zdieľanie vášho obsahu s inými). Táto licencia slúži iba na účely prevádzky alebo zlepšovania Služieb.

 

3.3 Náš prístup. K vášmu obsahu budeme pristupovať, zobrazovať ho alebo ho počúvať, iba obmedzenými spôsobmi. Napríklad za účelom výkonu Služieb, budeme možno potrebovať prístup, zobraziť alebo vypočuť si váš obsah kvôli (a) reagovaniu na žiadosti o pomoc, (B) zisteniu, zabráneniu alebo inému riešeniu podvodu, bezpečnosti, nezákonnosti alebo technickým problémom, a (c) vykonaniu týchto podmienok. Naše automatizované systémy môžu analyzovať váš obsah pomocou techník, ako strojové učenie. K tejto analýze môže dôjsť pri odoslaní, prijatí, alebo ukladaní obsahu. Na základe tejto analýzy sme schopní zlepšovať služby. Ak sa o strojovom učení, ktoré robíme, chcete dozvedieť viac, prejdite na lokalitu http://www.adobe.com/go/machine_learning_sk.

 

3.4 Zdieľanie vášho Obsahu.

 

(a) Zdieľanie. Niektoré Služby môžu poskytovať funkcie, ktoré vám umožnia Zdieľanie vášho obsahu s inými používateľmi, alebo na jeho zverejnenie. „Zdieľanie“ znamená odoslanie e-mailu, poštovej zásielky, prenos, odovzdanie alebo iné sprístupnenie (či už pre nás alebo iných používateľov) počas vášho používania Služieb. Iní používatelia môžu používať, kopírovať, modifikovať alebo opätovne zdieľať váš obsah mnohými spôsobmi. Dôsledne zvážte, čo budete Zdieľať alebo zverejňovať, pretože ste v plnej miere zodpovedný za obsah, ktorý Zdieľate.

 

(b) Úroveň prístupu. Nemonitorujeme ani nemáme kontrolu nad tým, čo iní robia s vaším obsahom. Ste zodpovedný za určenie hraníc, ktoré sa vzťahujú na váš obsah a za aplikovanie príslušnej úrovne prístupu k vášmu obsahu. Ak nezvolíte úroveň prístupu vo vzťahu k vášmu obsahu, systém môže štandardne nastaviť najtolerantnejšie nastavenie. Je vašou zodpovednosťou dať iným používateľom vedieť, ako môže byť váš obsah zdieľaný a prispôsobiť nastavenia vo vzťahu k prístupu alebo k zdieľaniu vášho obsahu.

 

(c) Komentáre. Služby vás môžu oprávniť komentovať obsah. Komentáre nie sú anonymné a iní používatelia ich môžu prezerať. Vaše komentáre môžete zmazať vy, iní používatelia alebo my.

 

3.5 Ukončenie licencie. Túto licenciu na váš obsah môžete zrušiť a kedykoľvek ukončiť naše práva odstránením vášho obsahu zo Služby. Avšak niektoré kópie vášho obsahu môžu byť uchované ako súčasť našich rutinných záloh.

 

3.6 Spätná väzba. Nie ste povinný poskytovať nám nápady, podnety alebo návrhy („Spätná väzba“). Avšak ak nám poskytnete Spätnú väzbu, potom nám poskytujete nevýhradnú, celosvetovú, bezpoplatkovú licenciu, ktorá je sublicenčná a prenosná na tvorbu, použitie, predaj, vytvorenie, ponuku na predaj, import, reprodukciu, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu a verejnú prezentáciu Spätnej väzby.

 

3.7 Predaj vášho obsahu. Môžeme vám dovoliť cez naše Služby udeliť oprávnenie na váš obsah iným používateľom. Ak je táto možnosť dostupná, môžete si zvoliť udelenie licencie na váš obsah prostredníctvom nás na základe osobitnej zmluvy, alebo priamo iným používateľom na základe zmluvy medzi vami a kupujúcim.

 

4. Informácie o účte.

 

Ste zodpovedný za každú aktivitu, ktorá prebehne cez váš účet. Ihneď upozornite Zákaznícku podporu, ak zistíte neoprávnené použitie vášho účtu. Nesmiete (a) Zdieľať informácie o vašom účte (iba s oprávneným správcom účtu) alebo (b) používať účet inej osoby. Správca vášho účtu môže používať informácie o vašom účte na to, aby riadil vaše používanie a prístup k Službám.

 

5. Správanie používateľa.

 

5.1 Zodpovedné používanie. Komunity spoločnosti Adobe sa často skladajú z používateľov, ktorí očakávajú určitý stupeň slušnosti a profesionality. Služby musíte využívať zodpovedne.

 

5.2 Zneužívanie. Služby, Softvér ani obsah, ktorý vám poskytujeme ako súčasť Služieb, nesmiete zneužívať. Napr. nesmiete:

 

(a) kopírovať, modifikovať, hostovať, streamovať, vytvárať sublicencie ani opätovne predávať Služby, Softvér alebo obsah;

 

(b) umožniť ani dovoliť iným používanie Služby, Softvéru alebo obsahu pomocou informácií o vašom účte;

 

(c) používať obsah alebo Softvér, ktorý je súčasťou Služieb na vytvorenie akéhokoľvek typu databázy;

 

(d) pristupovať alebo sa pokúšať o prístup k Službám akýmkoľvek iným spôsobom než cez rozhranie, ktoré sme poskytli alebo schválili;

 

(e) obchádzať akýkoľvek prístup alebo používať nastavené obmedzenia na zamedzenie určitého používania Služieb;

 

(f) Zdieľať obsah alebo sa správať tak, že to poškodzuje Práva na duševné vlastníctvo iných („Práva na duševné vlastníctvo“, čo znamená autorské práva, morálne práva, obchodnú známku, obchodný odev, patent, obchodné tajomstvo, nekalú súťaž, právo na súkromie, právo na publicitu a akékoľvek ďalšie vlastnícke práva.);

 

(g) odovzdávať alebo zdieľať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, zneužívajúci, protiprávny, urážlivý, hanlivý, vulgárny, je oplzlý, nečestný, útočí na súkromie niekoho iného, alebo je nenávistný.

 

(h) vydávať sa za nejakú inú osobu alebo entitu, falošne vyhlasovať či inak nesprávne interpretovať svoju príslušnosť k osobe alebo entite;

 

(i) pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie alebo zničenie Služieb, softvéru alebo hardvéru;

 

(j) rozrušovať, ničiť, narušovať alebo znemožňovať iným používateľom používať Služby (napr. sledovaním, zastrašovaním alebo obťažovaním iných, navádzaním iných na páchanie násilia alebo poškodzovaním menšín akýmkoľvek spôsobom),

 

(k) zúčastňovať sa reťazových listov, pyramídových schém, rozosielania spamu, alebo iných nevyžiadaných správ;

 

(l) umiestňovať reklamu akýchkoľvek produktov alebo služieb do Služieb iba s našim predchádzajúcim písomným súhlasom;

 

(m) aplikovať akúkoľvek hĺbkovú analýzu dát alebo podobný zber údajov a metód extrakcie v súvislosti so Službami; alebo

 

(n) porušovať príslušné zákony.

 

6. Poplatky a platby.

 

6.1 Dane a poplatky tretích strán. Musíte platiť všetky príslušné dane a všetky príslušné poplatky tretích strán (napr. vrátane poplatkov za telekomunikačné služby, poplatkov za mobilné pásmo, poplatkov poskytovateľovi internetu, poplatkov za dátový plán, poplatkov za kreditnú kartu, poplatkov výmenu meny). Za tieto poplatky nie sme zodpovední. Môžeme podniknúť kroky na výber poplatkov, ktoré ste nám dlžný. Ste zodpovedný za všetky príslušné výbery poplatkov a nákladov.

 

6.2 Informácie o kreditnej karte. Ak nás neupozorníte na zmeny vášho spôsobu platby, môžeme sa kvôli tomu, aby sme predišli prerušeniu vašej služby, zúčastniť programov podporovaných poskytovateľov vašej platobnej karty, aby sme aktualizovali vaše platobné informácie a vy nás oprávňujete účtovať vám za služby na základe získaných aktualizovaných informácií.

 

7. Vaša záruka a povinnosti odškodnenia.

 

7.1 Záruka. Odovzdaním svojho obsahu do Služieb súhlasíte s tým, že máte: (a) všetky potrebné licencie a povolenia na používanie a Zdieľanie svojho obsahu a (b) práva potrebné na udelenie licencií podľa týchto zmluvných podmienok.

 

7.2 Odškodnenie. Odškodníte nás a naše pobočky, sesterské spoločnosti, úradníkov, agentov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií ohľadom všetkých nárokov, požiadaviek, strát alebo škôd, vrátane primeraných poplatkov na právnikov, ktoré vzniknú kvôli vášmu obsahu, kvôli vášmu používaniu Služieb alebo Softvéru, alebo porušeniu týchto zmluvných podmienok.

 

8. Zrieknutie sa záruk.

 

8.1 Ak nie je uvedené inak v Ďalších zmluvných podmienkach, Služby a Softvér sa poskytujú v stave „TAK, AKO SÚ.“ V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa zriekame všetkých záruk výslovne uvedených alebo vyplývajúcich, vrátane záruk vyplývajúcich z nenarušenia osobných práv, predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Ohľadom obsahu v Službách nemáme žiadne záväzky. Ďalej sa zriekame všetkých záruk, že (a) Služby alebo Softvér budú spĺňať vaše požiadavky, alebo budú stále dostupné, bez prerušení, aktuálne, bezpečné alebo bezchybné; (b) výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu Služieb alebo Softvéru, budú efektívne, presné alebo spoľahlivé; (c) kvalita Služieb alebo Softvéru bude spĺňať vaše očakávania; alebo že (d) chyby a nedostatky v Službách alebo Softvéri budú odstránené.

 

8.2 Zvlášť sa zriekame všetkej zodpovednosti za akékoľvek úkony, ktoré budú vyplývať z vášho použitia Služieb alebo Softvéru. Služby alebo Softvér môžete používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a riziko a iba vy ste zodpovedný za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v dôsledku používania a prístupu k akýmkoľvek Službám alebo k Softvéru.

 

9. Obmedzenie zodpovednosti.

 

9.1 Ak to nie je uvedené v Ďalších zmluvných podmienkach, nie sme zodpovední vám ani komukoľvek inému za: (a) akúkoľvek stratu použiteľnosti, údajov, dôvery alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie; a (b) akékoľvek zvláštne, náhodné, nepriame, následné alebo trestnoprávne škody (dokonca aj vtedy, ak sme boli upozornení na možnosť týchto škôd), vrátane tých, (x) ktoré vyplývajú zo straty použiteľnosti, údajov alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie, (y) založených na ľubovoľnej teórii zodpovednosti, vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania, alebo (z) vzniknutú z akéhokoľvek nároku, ktorý vyplýva z používania alebo súvisí s používaním alebo prístupom k Službám alebo Softvéru. Nič v týchto zmluvných podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za hrubú nedbalosť, za naše úmyselné pochybenie (alebo našich zamestnancov), alebo za smrť alebo zranenie osôb.

 

9.2 Naša celková zodpovednosť v ľubovoľnej veci, ktorá vyplýva alebo má súvis s týmito zmluvnými podmienkami, je obmedzená na 100 USD alebo celkovú sumu, ktorú ste zaplatili za prístup k Službe a k Softvéru počas obdobia troch mesiacov, ktoré predchádzali udalosti, ktorá dala podnet k zodpovednosti, vždy tú väčšiu. Toto obmedzenie bude platiť aj vtedy, ak sme boli upozornení na možnosť zodpovednosti, ktorá presahuje túto sumu a bez ohľadu na akúkoľvek chybu.

 

9.3 Obmedzenia a výnimky v tejto Časti 9 platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

 

10. Vypovedanie.

 

10.1 Skončenie z vašej strany. Služby môžete prestať používať kedykoľvek. Ukončenie vášho účtu vás nezbavuje povinnosti zaplatiť akékoľvek nezaplatené poplatky.

 

10.2 Ukončenie zmluvy z našej strany. Ak ukončíme tieto zmluvné podmienky z iných dôvodov než kvôli sporu, potom vyvinieme primerané úsilie, aby sme vás na to upozornili aspoň 30 dní pred ukončením prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nám poskytnete spolu s inštrukciami ako získať späť váš obsah. Ak sa to neuvádza v Dodatočných podmienkach, môžeme kedykoľvek ukončiť vaše právo pristupovať k službám a používať ich alebo softvér, ak:

(a) porušíte akékoľvek ustanovenie týchto podmienok (alebo konáte spôsobom, ktorý jasne naznačuje, že nemáte v úmysle alebo nie ste spôsobilý konať v súlade s týmito podmienkami);

(b) nezaplatíte včas poplatky za Softvér alebo Služby, ak nejaké vznikli;

(c) sa to od nás vyžaduje podľa zákona (napr. tam, kde poskytovanie Služieb alebo Softvéru pre vás je alebo sa stane nezákonným);

(d) sa rozhodneme prestať poskytovať Služby alebo Softvér ako celok alebo sčasti (napr. ak sa pre nás stane nepraktickým pokračovať v ponúkaní Služieb vo vašom regióne kvôli zmene zákona); alebo

(e) váš bezplatný účet bol dlhšiu dobu neaktívny.

 

10.3 Ukončenie skupinovým administrátorom. Skupinoví administrátori pre Službu, napr. „Kreatívny cloud pre tím“, môžu kedykoľvek ukončiť prístup používateľa k Službe. Ak váš skupinový administrátor ukončí váš prístup, nemusíte už mať možnosť prístupu k obsahu, ktorý ste vy alebo iní používatelia skupiny zdieľali v zdieľanej pracovnej skupine v rámci danej Služby.

 

10.4 Pretrvanie. Po vypršaní alebo ukončení týchto zmluvných podmienok pretrvajú akékoľvek neobmedzené zmluvy, ktoré ste poskytli, povinnosti vášho odškodnenia, naše zrieknutie sa záruk alebo obmedzenia zodpovednosti a predpisy vyplývajúce z právnych sporov uvedené v týchto zmluvných podmienkach. Po uplynutí alebo ukončení Služieb sa môžu niektoré alebo všetky časti softvéru stať nefunkčnými, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

 

11. Skúmania.

 

11.1 Sledovanie. Neprezeráme celý obsah odovzdaný do Služieb, ale môžeme použiť dostupné technológie alebo procesy na sledovanie určitých typov nezákonného obsahu (napr. detskej pornografie), alebo iného urážlivého obsahu alebo správania (napr.schémy aktivít, ktoré indikujú spam alebo phishing, alebo kľúčové slová, ktoré indikujú obsah pre dospelých, ktorý bol zverejnený mimo nástenky pre dospelých).

 

11.2 Prezradenie. Môžeme pristupovať k informáciám alebo prezradiť informácie o vás alebo vašom používaní Služieb, (a) keď si to vyžaduje zákon (napr. keď dostaneme platné súdne predvolanie alebo povolenie na domovú prehliadku); (b) aby sme mohli odpovedať na vaše žiadosti o zákaznícku servisnú podporu; alebo (c) keď si my, podľa vlastného uváženia, myslíme, že je potrebné chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť nás, našich používateľov alebo verejnosti.

 

12. Zákony na kontrolu vývozu.

 

Softvér, Služby, obsah a vaše používanie Softvéru, Služieb a obsahu podliehajú zákonom USA a medzinárodnému právu, obmedzeniam a predpisom, podľa ktorých sa môže riadiť import, export a používanie Softvéru, Služieb a obsahu. Súhlasíte so splnením všetkých zákonov, obmedzení a predpisov.

 

13. Rozhodnutie sporu.

 

13.1 Proces. Nech máte akúkoľvek vec alebo spor, súhlasíte s tým, že sa najprv pokúsite spor vyriešiť neformálne a budete nás kontaktovať. Ak sa spor nevyrieši do 30 dní od podania, vy alebo spoločnosť Adobe musíte rozriešiť akékoľvek nároky, ktoré sa vzťahujú k týmto zmluvným podmienkam, Službám alebo Softvéru prostredníctvom konečnej a záväznej arbitráže, okrem prípadu, kedy môžete uplatňovať nároky v súdnom spore pre malé prípady, ak vaše nároky spadajú do jeho pôsobnosti.

 

13.2 Pravidlá. Ak bývate v Amerike, JAMS priradí arbitráž do okresu Santa Clara County, Kalifornia na základe svojich Súhrnných pravidiel a procedúr pre arbitráž. Ak bývate v Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku, kontinentálnej Číne, Hong-Kongu S.A.R., Macau S.A.R., na Taiwane, v Južnej Kórei, Indii, na Srí Lanke, v Bangladéši, Nepále alebo v členskom štáte Asociácie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), potom sa arbitráž bude konať v Medzinárodnom arbitrážnom centre v Singapure podľa jeho Pravidiel arbitráže a tieto pravidlá sa považujú za začlenené podľa odkazu v tejto sekcii. Inak sa arbitráž bude konať v Londýne na Londýnskom súdnom dvore pre medzinárodnú arbitráž (LCIA) podľa arbitrážnych pravidiel LCIA. Rozhodovať bude jeden rozhodcovský sudca, ktorého si vyberiete vy aj spoločnosť Adobe. Arbitráž sa bude konať v anglickom jazyku, ale so svedeckou výpoveďou v rodnom jazyku, ktorým nie je angličtina, môže predstúpiť akýkoľvek svedok so simultánnym prekladom do angličtiny (na náklady strany, ktorá svedka predvolala). Rozsudok o odškodnom a bude možné uplatniť a vymáhať na ktoromkoľvek súde s príslušnou súdnou právomocou, do ktorého súdnej právomoci spadajú zúčastnené strany.

 

13.3 Zákaz hromadných žalôb. Spory s nami môžete rozhodovať iba s nami individuálne a nesmiete vzniesť nárok ako žalobca ani ako člen triedy v triednej, konsolidovanej alebo reprezentatívnej žalobe.

 

13.4 Súdne náhrady. Napriek vyššie uvedenému v prípade neoprávneného prístupu alebo používania Služieb alebo obsahu vami alebo inými osobami v rozpore s týmito zmluvnými podmienkami súhlasíte, že máme nárok požadovať súdne nápravy (alebo ekvivalentný typ neodkladnej právnej nápravy) v ktorejkoľvek súdnej právomoci.

 

14. Súlad s licenciami.

 

Ak ste firma, spoločnosť alebo organizácia, potom môžeme, nie častejšie než každých 12 mesiacov, po 7 dňoch od doručenia oznámenia k vám, určiť náš personál alebo nezávislého audítora tretej strany, ktorý bude povinný zachovať mlčanlivosť, uskutočniť kontrolu (vrátane manuálnej kontroly, elektronickými metódami alebo oboma) vašich záznamov, systémov a zariadení, aby sa presvedčil, že vaša inštalácia a používanie ktoréhokoľvek Softvéru alebo Služieb je v zhode s platnými licenciami od nás. Okrem toho nám do 30 dní od našej požiadavky poskytnete všetky záznamy a informácie, ktoré si vyžiadame, aby sme si overili, že inštalácia a používanie ktoréhokoľvek a všetkých Softvérov a Služieb je v zhode s vašimi platnými licenciami od nás. Ak kontrola odhalí nedostatky v licenciách na Softvér alebo Služby, okamžite si zakúpite ktorékoľvek potrebné licencie, predplatné a ktorúkoľvek aplikovateľnú údržbu a podporu spätne. Ak nedoplatky presiahnu 5 % hodnoty splatných licenčných poplatkov, potom budete tiež zaplatíte naše primerané náklady na vedenie overenia.

 

15. Modifikácia.

 

Tieto zmluvné podmienky alebo akékoľvek ďalšie zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na Službu alebo Softvér, môžeme modifikovať, napríklad preto, aby sa v nich odrazili zmeny zákonov alebo zmeny našich Služieb alebo Softvéru. Zmluvné podmienky by ste si mali pravidelne pozerať. Na tejto stránke budeme uvádzať oznámenia o modifikáciách týchto zmlúv. Zmeny ďalších zmluvných podmienok vám oznámime v príslušnej Službe alebo Softvéri. Svojím používaním alebo prístupom k Službám alebo Softvéru po tom, ako vstúpia do platnosti revízie, súhlasíte s vaším viazaním revidovanými zmluvnými podmienkami.

 

16. Rôzne.

 

16.1 Anglická verzia. V prípade interpretácie alebo výkladu týchto zmluvných podmienok sa použije ich anglická verzia.

 

16.2 Oznámenie spoločnosti Adobe. Oznámenia pre nás nám môžete posielať na nasledujúcu adresu: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornia 95110-2704, Attention: General Counsel.

 

16.3 Oznámenie vám. Môžeme vás upozorniť e-mailom, poštou, upozorneniami v Službách alebo iným právne prijateľným spôsobom.

 

16.4 Celá zmluva. Tieto zmluvné podmienky tvoria celú zmluvu medzi vami a nami ohľadom vášho používania Služieb a Softvéru a je nadradená akýmkoľvek predchádzajúcim zmluvám medzi vami a nami vo vzťahu k Službám.

 

16.5 Nepostúpenie. Tieto zmluvné podmienky ani svoje práva a povinnosti v rámci týchto zmluvných podmienok nesmiete previesť ani inak preniesť, vcelku alebo sčasti bez nášho písomného súhlasu a každý takýto pokus bude neplatný. My môžeme preniesť naše práva v týchto zmluvných podmienkach na tretiu stranu.

 

16.6 Oddeliteľnosť. Ak nie je určitý termín vymáhateľný, nevymáhateľnosť daného termínu neovplyvní žiadne iné termíny.

 

16.7 Bez zrieknutia sa. Keď nebudeme schopní vynútiť alebo uskutočniť ktorýkoľvek z týchto termínov, neznamená to zrieknutie sa danej sekcie.

 

17. DMCA.

 

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva a očakávame to isté aj od svojich používateľov. Odpovieme na jasné upozornenia na porušenie autorského práva v súlade s Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Viac o pravidlách a praktikách IP Takedown spoločnosti Adobe sa môžete dozvedieť tu: http://www.adobe.com/sk/legal/dmca.html.

 

Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornia 95110-2704

 

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

 

Adobe_General_Terms_of_Use--sk_SK-20160616_2200