Toegankelijkheid
Adobe
Aanmelden Privacy Mijn Adobe

Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2012. Volledige vervanging van de versie van 7 mei 2012.

1. Uw overeenkomst met Adobe.

1.1 Rechtskeuze. Als u in Noord-Amerika woont, hebt u een relatie met Adobe Systems Incorporated, een Amerikaanse onderneming, en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de wetgeving van Californië en de Verenigde Staten. Als u buiten Noord-Amerika woont, hebt u een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de wetgeving van Ierland.

1.2 In dit document wordt uw juridische overeenkomst met Adobe Systems Incorporated of Adobe Systems Software Ireland Limited, alsmede haar vertegenwoordigers en aan haar gelieerde partijen (gezamenlijk “Adobe”), beschreven. Op uw gebruik van een website of service van Adobe (gezamenlijk “Service” of “Services”) in verband met deze voorwaarden zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing (de “Algemene voorwaarden”).

1.3 Op sommige Services kunnen ook aanvullende of andere voorwaarden van toepassing zijn (de “Aanvullende voorwaarden”). De Aanvullende voorwaarden voor de volgende Services worden hierbij onverminderd bij verwijzing opgenomen in de Algemene voorwaarden:


1.4 In geval van conflicten tussen de Algemene voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden krijgen de Aanvullende voorwaarden voorrang met betrekking tot die Service. De Algemene voorwaarden, alle geldende Aanvullende voorwaarden en alle overige documenten die bij verwijzing in deze Algemene voorwaarden zijn opgenomen, worden in dit document aangeduid als “Voorwaarden”.

1.5 Adobe kan de Voorwaarden naar eigen inzicht wijzigen. Als we de Voorwaarden wijzigen, publiceren we een nieuw exemplaar op http://www.adobe.com/go/terms_nl. Op uw gebruik van de Services is de meest recente versie van de Voorwaarden op het moment van dat gebruik van toepassing.

2. Definities.

Tenzij ze anderszins zijn gedefinieerd, hebben termen met een hoofdletter overal in deze Algemene voorwaarden de onderstaande betekenis:

2.1 “Accountinformatie” betekent de informatie die u aan Adobe verstrekt wanneer u zich registreert voor een service, waaronder uw Adobe-ID en aanmeldingsgegevens.

2.2 “Materialen van Adobe” betekent Materialen die onder deze Voorwaarden door Adobe zijn verstrekt.

2.3 “Intellectuele-eigendomsrechten” betekent auteursrechten, morele rechten, handelsmerkrechten, huisstijlmerken, octrooien, handelsgeheimen, rechten tegen oneerlijke concurrentie en andere rechten op intellectuele eigendom.

2.4 “Wet” betekent alle toepasselijke wetten, voorschriften of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in enig toepasselijk rechtsgebied, zoals wetten in verband met het exporteren van data of software naar en uit de Verenigde Staten of andere toepasselijke landen.

2.5 “Merken” betekent de handelsmerken, logo’s en servicemerken die voor de Services worden weergegeven.

2.6 “Materialen” betekent materialen die door u of Adobe zijn verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot (a) Gebruikersmateriaal; (b) informatie, gegevens, documenten, afbeeldingen, foto’s, grafieken, audio, video’s of webcasts, (c) producten en (d) Software.

2.7 “Gedeeld materiaal” betekent het Gebruikersmateriaal dat door u of andere Gebruikers wordt gedeeld via de Services.

2.8 “Delen” betekent e-mailen, publiceren, verzenden, uploaden of anderszins beschikbaar stellen via uw gebruik van de Services.

2.9 “Software” betekent softwarecode van Adobe en bijbehorende documentatie, inclusief maar niet beperkt tot mobiele en tablettoepassingen in verband met de Services, inhoudsbestanden, stuurprogramma’s, patches of fonts.

2.10 “Gebruiker” betekent een gebruiker van de Service.

2.11 “Gebruikersmateriaal” betekent (a) Uw materiaal en (b) Gedeeld materiaal dat door andere Gebruikers is geüpload.

2.12 “Uw materiaal” betekent alle Materialen die u Deelt via uw gebruik van de Services.

2.13 “Uw gedeelde materiaal” betekent Uw materiaal waarvan u Gedeeld materiaal maakt.

3. Acceptatie van voorwaarden.

3.1 U mag de Services niet gebruiken als u niet instemt met de Voorwaarden. U kunt de Voorwaarden accepteren (a) door op I Agree (Ik ga akkoord) te klikken voor deze Voorwaarden, (b) door de Services op enigerlei wijze te gebruiken, bijvoorbeeld door het down- of uploaden van Materialen die via de Services beschikbaar zijn gesteld door Adobe, u of andere Gebruikers, of (c) door simpelweg in de Services te bladeren.

3.2 U mag de Services niet gebruiken als (a) het u volgens de Wet niet is toegestaan de Services te ontvangen of te gebruiken, (b) u niet volledig in staat en bevoegd bent om een bindend contract te sluiten met Adobe, bijvoorbeeld als u niet meerderjarig bent of geen toestemming van een van uw ouders hebt gekregen. Met name bevestigt u, tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld in de Aanvullende voorwaarden voor enige specifieke Service, dat u ouder dan 13 jaar bent en erkent u dat deze Services niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 13.

3.3 Adobe kan vereisen dat u akkoord gaat met de aangepaste Voorwaarden voordat u toestemming krijgt om de Services verder te gebruiken. In andere gevallen wordt uw verdere gebruik van de Service gezien als acceptatie van de wijzigingen.

4. Privacybeleid.

Lees het privacybeleid van Adobe op http://www.adobe.com/go/privacy_nl voor meer informatie over de manier waarop Adobe gegevens beschermt en verzamelt. Dit beleid is bij verwijzing opgenomen in deze Algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat Adobe uw gegevens gebruikt overeenkomstig het Privacybeleid.

5. Eigendom.

5.1 Services en Materialen van Adobe. De Services en Materialen van Adobe alsmede de selectie en indeling ervan zijn beschermd door Intellectuele-eigendomsrechten. Behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden, geven Adobe en haar licentiegevers geen uitdrukkelijke of impliciete rechten om de Services en de Materialen te gebruiken. Alle rechten op, aanspraken op en belangen in de Service en Materialen van Adobe, in alle talen, indelingen en media overal ter wereld, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Adobe en/of haar licentiegevers. Niets in de Voorwaarden mag worden beschouwd als overdracht van een licentie of recht, door implicatie, uitsluiting of anderszins, uit hoofde van auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten, aan u of enige derde.

5.2 Handelsmerken. De Merken zijn eigendom van Adobe of andere rechthebbenden. U mag de Merken alleen gebruiken na voorafgaande toestemming van Adobe of de rechthebbende. Adobe en het Adobe-logo zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Raadpleeg voor een actuele lijst van de Merken van Adobe en bepaalde Merken van derden de gepubliceerde handelsmerkinformatie op http://www.adobe.com/go/trademarks_nl.

6. Gebruik van Service en Materialen.

6.1 Als u voldoet aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Adobe u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht om toegang te krijgen tot de Services en deze te openen, om Uw materialen te Delen voor de Service en om de Materialen van Adobe in verband met de Services te gebruiken conform de beperkingen in dit Artikel.

6.2 Behalve met betrekking tot Uw materiaal stemt u ermee in:

(a) de Materialen niet aan te passen, te kopiëren, te wijzigen of opnieuw te verzenden;

(b) de Materialen of het gebruiks- en toegangsrecht voor de Services niet in lease of licentie te verstrekken, te verhuren of te verkopen;

(c) tekst of kennisgevingen met betrekking tot het eigendomsrecht in Materialen niet te verwijderen, te verbergen of aan te passen;

(d) het ontwerp, de indeling of het uiterlijk van de Service niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren of imiteren. Deze onderdelen zijn beschermd door Intellectuele-eigendomsrechten;

(e) de Services en de Materialen alleen te gebruiken zoals is toegestaan volgens de Voorwaarden en enige Wet; en

(f) te erkennen en accepteren dat bepaalde Services en Materialen mogelijk alleen beschikbaar zijn als u kosten hebt voldaan of bepaalde Accountinformatie hebt opgegeven.

6.3 Adobe stelt redelijkerwijs alles in het werk om de Services 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Er zullen echter gevallen zijn waarin de Service wordt onderbroken voor onderhoud, upgrades en herstel of vanwege een storing in telecommunicatieverbindingen en -apparatuur waarop Adobe geen invloed heeft. Adobe neemt redelijke stappen om dergelijke onderbrekingen tot een minimum te beperken, voor zover dit binnen onze redelijke macht ligt. Bepaalde Services zijn mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

6.4 Adobe kan de Services of Materialen of enig gedeelte hiervan tijdelijk of permanent wijzigen of stopzetten, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Adobe in dat geval niet aansprakelijk is jegens u of iemand anders.

6.5 Betalingsvoorwaarden.

(a) Abonnementskosten. Voor bepaalde Services moet u een abonnement of lidmaatschap aanschaffen om deze Services geheel of gedeeltelijk te openen. Abonnementskosten worden niet gerestitueerd, tenzij anderszins is vermeld in specifieke abonnementsvoorwaarden die van toepassing zijn op een Service. Abonnementskosten kunnen aan het einde van uw abonnementsperiode worden gewijzigd. Abonnementsvoorwaarden zijn beschikbaar op http://www.adobe.com/go/subscription_terms_nl.

(b) U bent verantwoordelijk voor het afdragen van alle belastingen die worden geheven in verband met uw gebruik van de Services. Uw creditcardmaatschappij of bank kan nog andere kosten in rekening brengen, zoals kosten voor het wisselen van vreemde valuta’s, in verband met uw betaling van de abonnementskosten. Mogelijk kunt u pas toegang krijgen tot de Services nadat u kosten aan derden hebt betaald (zoals kosten voor telefonie, mobiele verbinding, uw internetprovider of abonnementsplan). Adobe heeft geen relatie met en is niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten.

(c) Inning van abonnementskosten. U gaat ermee akkoord dat als Adobe de door u voor de Services verschuldigde abonnementskosten niet kan innen, Adobe alle noodzakelijk geachte maatregelen kan nemen om deze abonnementskosten van u te innen en dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten en onkosten die Adobe maakt in samenhang met deze inning.

7. Accountinformatie; persoonlijke URL.

7.1 U gaat ermee akkoord uw Accountinformatie altijd volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord of de aanmeldingsgegevens van uw account altijd vertrouwelijk te houden. U bent als enige verantwoordelijk jegens Adobe voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden. Als u onbevoegd gebruik van uw account of Accountinformatie of een andere inbreuk op de beveiliging constateert, gaat u ermee akkoord Adobe op de hoogte te stellen door contact op te nemen met Support op http://www.adobe.com/go/support_contact_nl. Adobe kan u te allen tijde en om enigerlei reden verplichten uw Accountinformatie of bepaalde onderdelen ervan te veranderen. Tenzij Adobe u nadrukkelijk toestemming geeft om Adobe-ID’s te maken als accountbeheerder voor een bedrijf of tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan in de Algemene voorwaarden, mag u de Accountinformatie van een andere persoon niet gebruiken.

7.2 Als u zich wilt registreren voor een Service, kan Adobe u mogelijk verplichten om een unieke URL te maken, zoals uw_naam_hier.adobe.com. Een dergelijke unieke URL mag alleen voor de Service worden gebruikt zolang u een geldig account hebt en mag niet worden gebruikt voor enig ander doel. Adobe kan uw gebruiksrechten voor die URL intrekken om enigerlei reden die door Adobe naar eigen inzicht gepast wordt geacht. U wordt uiterlijk dertig dagen voorafgaand aan deze intrekking hiervan op de hoogte gesteld, tenzij Adobe naar eigen inzicht besluit dat uw URL of de betreffende inhoud materiaal bevat dat inbreuk maakt op rechten of anderszins in strijd is met de Voorwaarden. In een dergelijk geval behoudt Adobe zich het recht voor uw gebruiksrechten voor uw unieke URL onverwijld in te trekken zonder kennisgeving. Bovendien bezit en behoudt Adobe alle rechten op, aanspraken op en belangen in het gebruik van “Adobe” en andere eigendommen van Adobe in verband met de unieke URL van een Gebruiker. Na beëindiging om enigerlei reden kan Adobe een andere Gebruiker toestemming geven gebruik te maken van de unieke URL die eerder door u is geselecteerd.

8. Gedrag van Gebruikers.

8.1 U gaat ermee akkoord niet op andere wijze toegang te krijgen of proberen te krijgen tot de Services dan via de door Adobe geleverde interface en niet de geldende toegangs- of gebruiksbeperkingen te omzeilen die zijn ingesteld om bepaalde vormen van gebruik van de Services te voorkomen.

8.2 U gaat ermee akkoord Services niet voor onderstaande doeleinden te gebruiken en niet anderen aan te moedigen of anderen toe te staan de Services voor de onderstaande doeleinden te gebruiken:

(a) Materiaal Delen dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, pornografisch (kinderporno), onzedelijk of blasfemisch is, inbreuk maakt op de privacy van anderen of hatelijk of aanstootgevend is voor bepaalde etnische groepen of op enige andere wijze;

(b) anderen stalken, intimideren en/of lastig vallen;

(c) anderen aanzetten tot geweld;

(d) minderjarigen op enige wijze schade toebrengen;

(e) Materiaal Delen waartoe u volgens de Wet of contractuele of fiduciaire verplichtingen niet gerechtigd bent;

(f) Materiaal Delen dat inbreuk maakt op Intellectuele- en andere eigendomsrechten van derden;

(g) u uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of onterecht beweren dat u een persoon of entiteit vertegenwoordigt of op andere wijze uw relatie met deze persoon of entiteit onjuist voorspiegelen;

(h) koppen vervalsen of kenmerken op andere wijze manipuleren om de afkomst van Materialen te verbergen die worden gepubliceerd of verzonden via de Services;

(i) de Services of Materialen dusdanig gebruiken dat voor een Gebruiker de misleidende indruk wordt gewekt dat hij of zij rechtstreeks contact heeft met Adobe of een willekeurige andere Service;

(j) kettingbrieven, prijsvragen, piramidespellen, spam, vragenlijsten of andere duplicerende of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins) verzenden;

(k) een domeinnaam van Adobe gebruiken als pseudoniem e-mailadres voor reacties;

(l) Materiaal Delen dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn bedoeld om de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of beperken;

(m) toegang verkrijgen tot de Services of deze gebruiken op een wijze die de servers van Adobe of de netwerken die met de servers van Adobe zijn verbonden, kunnen beschadigen, onklaar kunnen maken, kunnen overbelasten of belemmeren;

(n) de Services belemmeren of verstoren of toepasselijke Wetten met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de Services overtreden; vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van op de Services aangesloten netwerken overtreden; of betrokken zijn bij activiteiten die volgens de Voorwaarden zijn verboden;

(o) de beveiliging verstoren of belemmeren, of op andere wijze schade aanbrengen aan de Services, Materialen, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken die zijn aangesloten op of toegankelijk zijn via de Services of verwante of gekoppelde sites;

(p) andere Gebruikers verstoren, belemmeren of beperken zodat ze de Services of Materialen en andere verwante of gekoppelde Services of Materialen niet kunnen gebruiken of benutten;

(q) u toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot Materiaal waarvoor u geen toegangsrechten hebt of op een wijze die niet opzettelijk wordt aangeboden via de Services;

(r) goederen of diensten aanbieden voor zakelijke doeleinden (inclusief reclame en offertes voor het kopen of verkopen van goederen of diensten), tenzij dit specifiek is toegestaan door Adobe;

(s) delen van de Services of Materialen reproduceren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden, Services of Materialen hiervoor gebruiken, of u hiervoor toegang verschaffen tot de Services;

(t) gebruikmaken van data mining, robots of soortgelijke methoden om gegevens in verband met de Services of Materialen te verzamelen en te onttrekken;

(u) de Services hosten, op basis van een abonnement of anderszins, zonder toestemming van Adobe, inclusief elke gerelateerde toepassing, teneinde (i) een derde toe te staan de Services te gebruiken om inhoud te maken, te verzenden of te beschermen of (ii) services voor vergaderingen of online meetings voor een derde te verzorgen;

(v) de juridische rechten (zoals de rechten op privacy en bekendmaking) van anderen stelen, zwartmaken of op andere wijze schenden; of

(w) gegevens over andere gebruikers in verband met de in dit Artikel 8.2 beschreven verboden gedragingen en activiteiten verzamelen of opslaan.

9. Uw materiaal.

9.1 Opslag. Adobe kan online-opslag bieden voor Uw materiaal, conform Artikel 9.2 hieronder en eventuele Aanvullende voorwaarden waarmee de reikwijdte van dergelijke opslag verder kan worden gedefinieerd. Tenzij anderszins is vermeld in de Aanvullende voorwaarden of een aparte schriftelijke overeenkomst tussen u en Adobe, is Adobe (a) niet verplicht om Uw materiaal op te slaan en (b) niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwijdering of de nauwkeurigheid van Materialen, het niet opslaan, verzenden of ontvangen van verzonden Materialen of de beveiliging, privacy, opslag of verzending van andere berichten die afkomstig zijn van of betrekking hebben op het gebruik van de Services.

9.2 U gaat ermee akkoord dat Adobe het recht behoudt redelijke beperkingen te stellen aan het gebruik van de Materialen, inclusief Uw materiaal, zoals beperkingen van de bestandsgrootte, opslagruimte en verwerkingscapaciteit alsmede soortgelijke beperkingen die worden beschreven op de bij de Services behorende webpagina’s of voor zover verder naar eigen goeddunken door Adobe is bepaald. Adobe kan u verplichten om Uw materiaal te verwijderen totdat u voldoet aan de maximale opslagruimte voor uw account.

9.3 U gaat ermee akkoord dat u, niet Adobe, volledig verantwoordelijk bent voor al Uw materiaal dat u Deelt, ongeacht of dit openbaar wordt gepubliceerd of privé wordt verzonden. U accepteert alle risico’s in verband met het gebruik van Uw materiaal, inclusief garanties ten aanzien van nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid.

9.4 Instellingen in verband met gebruik van en toegang tot Uw materiaal.

(a) Bij bepaalde Services kunt u bepalen op welk niveau de toegang tot Uw materiaal door de Services wordt beperkt. U bent als enige verantwoordelijk voor het instellen van het juiste toegangsniveau voor Uw materiaal. Als u geen toegangsniveau instelt voor Uw materiaal, worden mogelijk standaard de meest uitgebreide toegangsrechten verleend.

(b) Adobe kan toestaan dat andere Gebruikers Uw gedeelde materiaal becommentariëren, tenzij u deze functionaliteit uitschakelt.

(c) Adobe kan toestaan dat u uw contactpersonen importeert naar de Services. Adobe kan bijvoorbeeld tools verstrekken waarmee u e-mailadressen van uw contactpersonen kunt uploaden. Als u uw wachtwoord aan Adobe verstrekt om deze contactpersonen op te halen, slaat Adobe het wachtwoord niet op nadat u de contactgegevens hebt geüpload. Bovendien slaat Adobe deze geüploade e-mailadressen niet op nadat u uw vrienden hebt gevonden en met hen verbinding hebt gemaakt.

9.5 Licenties voor Uw materiaal. Adobe heeft bepaalde licenties van u nodig met betrekking tot Uw gedeelde materiaal om de Services te exploiteren en in te schakelen. Dienovereenkomstig verleent u als volgt de licenties voor Uw gedeelde materiaal:

(a) Voor Uw gedeelde materiaal dat wordt Gedeeld in een openbaar forum (zoals discussieforums of openbare galerieën waarin iedereen met een internetverbinding kan bladeren), verleent u Adobe een wereldwijd, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare en in sublicentie te geven licentie om Uw Gedeelde materiaal aan te passen, weer te geven, te distribueren, te wijzigen, uit te voeren, te publiceren, te reproduceren, te vertalen en te gebruiken teneinde de Services te exploiteren en verbeteren en uw gebruik van de Services mogelijk te maken. U kunt op elk moment de licentie intrekken en de rechten van Adobe beëindigen door Uw materiaal niet langer te Delen.

(b) Voor Uw gedeelde materiaal dat is Gedeeld in een openbaar forum of is Gedeeld met andere Gebruikers van uw keuze, verleent u andere Gebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare en in sublicentie te geven licentie om Uw materiaal weer te geven, te distribueren, uit te voeren en te reproduceren conform Artikel 10 van deze Voorwaarden. Als u lid wordt van of deelneemt aan een groep waarbinnen Uw materiaal mag worden gedeeld (zoals een ’groepsalbum’), verleent u ook de Gebruikers binnen de groep een licentie om aanpassingen en wijzigingen door te voeren in Uw materiaal dat u met deze groep deelt. Deel Uw materiaal niet met andere Gebruikers als u deze rechten niet aan hen wilt verlenen.

(c) Voor Uw materiaal dat privé wordt gedeeld met andere Gebruikers van uw keuze, verleent u Adobe een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare en in sublicentie te geven licentie om Uw materiaal te distribueren, te wijzigen, te publiceren, te herproduceren, te vertalen en te gebruiken teneinde de Services te exploiteren en verbeteren en uw gebruik van de Services mogelijk te maken. U kunt deze licentie op elk moment intrekken en de rechten van Adobe beëindigen door Uw materiaal uit de Service te verwijderen, op voorwaarde dat u ermee akkoord gaat dat Adobe kopieën van Uw materiaal bewaart en gebruikt voor archiverings- of back-updoeleinden en in overeenstemming met Artikel 15 (Onderzoeken).

(d) U kunt Adobe ook een specifieke of andere licentie verstrekken conform de Aanvullende voorwaarden.

9.6 U erkent dat de Services zijn geautomatiseerd (Uw materiaal wordt bijvoorbeeld geüpload met behulp van softwaremiddelen) en dat het personeel van Adobe Uw materiaal niet zal openen, bekijken of beluisteren, tenzij dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de Services uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: (a) het reageren op verzoeken om ondersteuning; (b) het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude-, beveiligings- of technische kwesties ; (c) als dit door Adobe in goed vertrouwen noodzakelijk of raadzaam wordt geacht om te voldoen aan wettelijke eisen of juridische processen; of (d) het opleggen van deze Voorwaarden, met inbegrip van onderzoeken naar mogelijke schendingen daarvan, zoals verder wordt beschreven in Artikel 15 (Onderzoeken).

9.7 U erkent en gaat ermee akkoord dat Adobe weliswaar streeft naar beveiligingsmaatregelen om Uw materiaal te beschermen (met inbegrip van Uw gedeelde materiaal dat u privé Deelt), maar dat Adobe niet aansprakelijk is voor schade ten gevolge van de openbaarmaking van Uw materiaal.

10. Gedeeld materiaal.

10.1 Licentie voor Gedeeld materiaal. Adobe verleent u een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om het Gedeelde materiaal te distribueren, weer te geven, te downloaden, uit te voeren en te reproduceren met inachtneming van de beperkingen in Artikel 10. Met betrekking tot Gedeeld materiaal dat is Gedeeld in een groep zodat de inhoud kan worden gedeeld, verleent Adobe u een licentie om dit Gedeelde materiaal aan te passen en te wijzigen. De in dit Artikel 10.1 verleende licentie is verder beperkt tot alleen uw persoonlijke en interne doeleinden.

10.2 Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke beperkingen, indien van toepassing, worden opgelegd met betrekking tot uw Gedeelde materiaal. Adobe kan niet bewaken of controleren wat anderen doen met het Gedeelde materiaal en doet dit derhalve ook niet. Ook kan Adobe niet voorkomen dat anderen het Gedeelde materiaal uitbreiden, wijzigen of aanpassen.

10.3 U gaat ermee akkoord dat Adobe op generlei wijze aansprakelijk is als andere Gebruikers uw Gedeelde materiaal wijzigen, vernietigen, beschadigen, kopiëren of verspreiden op een wijze die niet is toegestaan volgens de beperkingen die u hebt opgelegd met betrekking tot het gebruik ervan.

10.4 Gedeeld materiaal kan persoonlijke gegevens bevatten (zoals e-mailadressen) om u in staat te stellen Uw materiaal te delen. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid voor enige en alle persoonlijke gegevens die door u of andere Gebruikers worden gebruikt en ingediend in verband met de Services. U dient zich te houden aan alle wetten en regels inzake gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens van andere Gebruikers.

10.5 Via de Services kunt u Gedeeld materiaal becommentariëren. Opmerkingen zijn niet anoniem en kunnen worden gezien door andere Gebruikers. Uw opmerkingen kunnen worden verwijderd door u, andere Gebruikers of Adobe.

10.6 Als u wordt uitgenodigd door een gebruiker van de Service om samen gedeelde digitale inhoud te bewerken of weer te geven en u dergelijke e-mail niet langer wenst te ontvangen van deze Gebruiker of niet wilt deelnemen, moet u contact opnemen met de persoon door wie u bent uitgenodigd om de aan u verstrekte informatie bij te werken, te corrigeren of te verwijderen.

10.7 Ook als we een van uw Adobe-accounts in dergelijke soorten gedeelde gebieden voor het bewerken of weergeven van inhoud kunnen verwijderen, kunnen we in het algemeen gegevens over uw eerdere acties met betrekking tot beoordelingen van inhoud of door anderen gestarte sessies voor delen bewaren.

10.8 Nadat Uw materiaal is verwijderd uit de Service of nadat uw Gedeelde materiaal niet langer wordt gedeeld, krijgt Adobe een redelijke termijn om het gebruik, de distributie en/of de weergave van Uw materiaal te staken. U erkent echter en gaat ermee akkoord dat Adobe het recht heeft om archiverings- of back-upkopieën van Uw materiaal te bewaren of Uw materiaal te gebruiken conform Artikel 15 (Onderzoeken). Adobe is hiertoe echter niet verplicht.

11. Gebruik van de Software.

11.1 Voor de Software die beschikbaar is gesteld via de Services of via handelsplaatsen of winkels van derden, gelden de toepasselijke Algemene voorwaarden of de licentieovereenkomst waarnaar wordt verwezen in de Software. Als deze Voorwaarden in strijd zijn met de licentieovereenkomst die is meegeleverd met deze Software, heeft de licentieovereenkomst voorrang in verband met deze Software. Als de Software een pre-releaseversie is, is het u, onverminderd enige andersluidende bepaling binnen de bijgaande licentieovereenkomst, niet toegestaan om de Software te gebruiken of op andere wijze hierop te vertrouwen.

11.2 Adobe kan via derden mobiele en tablettoepassingen leveren die gebruikmaken van de Service en Adobe-producten. U dient zelf alle apparatuur of ondersteunende services te verkrijgen en onderhouden die nodig zijn voor toegang tot mobiele en tablettoepassingen, en u bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en kosten in verband met de toegang tot dergelijke toepassingen (zoals kosten van uw mobiele telefoonmaatschappij en verbindingskosten buiten uw bundel).

11.3 Als er geen licentieovereenkomst is geleverd bij de Software die kan worden gedownload, zijn de voorwaarden van dit Artikel 11.3 van toepassing op het downloaden en gebruiken van deze Software. Adobe kent u een persoonlijke, wereldwijde, herroepelijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie voor de Software toe, zoals is toegestaan volgens de Voorwaarden. Ter verduidelijking: u mag de Software niet distribueren, in lease of sublicentie geven of verkopen. U gaat ermee akkoord de Software niet te decompileren, deze niet te onderwerpen aan reverse-engineering of niet op een andere manier te proberen de broncode van de Software te achterhalen. Onverminderd het voorafgaande is decompilatie van de Software toegestaan voor het in het rechtsgebied waarin u zich bevindt, wettelijk is toegestaan dit te doen teneinde de informatie te verkrijgen die nodig is om de Software compatibel te maken met andere software. U dient deze informatie echter eerst op te vragen bij Adobe. Adobe kan deze informatie naar eigen goeddunken aan u aanbieden of redelijke voorwaarden stellen of een redelijk bedrag in rekening brengen voor het gebruik van de Software om te garanderen dat de Intellectuele-eigendomsrechten van Adobe in de Software zijn beschermd. Het is u niet toegestaan uw gebruiksrechten voor de Software toe te wijzen (of in sublicentie te geven), een zekerheidsbelang toe te kennen in of over uw gebruiksrechten voor de Software of op andere wijze een deel van uw gebruiksrechten voor de Software over te dragen. Voor alle duidelijkheid: uw gebruik van de Software is tevens onderworpen aan de uitsluitingen en beperkingen in Artikel 13 en 14 hieronder en uw naleving van de bepalingen voor exportbeperking in Artikel 22.

11.4 Met de Software kunnen automatisch updates van Adobe worden gedownload en geïnstalleerd. Deze updates zijn bedoeld ter verbetering, uitbreiding en verdere ontwikkeling van de Services en kunnen worden geleverd in de vorm van bugfixes, verbeterde functionaliteit, nieuwe Softwaremodules of volledige nieuwe versies. U gaat ermee akkoord deze updates te ontvangen (en Adobe toe te staan deze aan u te leveren met of zonder uw medeweten) als onderdeel van uw gebruik van de Services.

12. Uw garantie, verplichting tot vrijwaring, en verklaring van afstand.

12.1 U verklaart en garandeert dat: (a) u de eigenaar bent van de Intellectuele-eigendomsrechten of alle noodzakelijke licenties of goedkeuringen hebt verkregen van de eigenaars van de Intellectuele-eigendomsrechten om Uw materiaal te gebruiken in overeenstemming met uw gebruik in verband met de Services, of voor zover verder is toegestaan volgens de Voorwaarden; (b) u de benodigde rechten hebt om de in de Voorwaarden beschreven licentie en sublicenties toe te kennen; en (c) u toestemming hebt ontvangen van alle personen die in Uw materiaal worden afgebeeld om Uw materiaal te gebruiken zoals beschreven in de Voorwaarden, inclusief verspreiding, openbare weergave, openbare uitvoering en reproductie van Uw materiaal; en (d) Uw materiaal niet in strijd is met of inbreuk maakt op enig intellectuele- of ander eigendomsrecht, met inbegrip van het publiciteits- of privacyrecht, van een persoon, bedrijf of entiteit, of derde partij.

12.2 U gaat ermee akkoord Adobe en haar dochterondernemingen, gelieerde vennootschappen, hoge bedrijfsfunctionarissen, vertegenwoordigers, werknemers, gelieerde merken of andere partners en licentiegevers te vrijwaren tegen en niet aansprakelijk te houden voor claims of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, ten gevolge van of op basis van Uw materiaal, uw gebruik van de Services of Materialen, uw verbinding met de Services of Materialen, uw gebruik van en toegang tot Gekoppelde sites en uw banden daarmee; claims dat Uw materiaal schade heeft veroorzaakt aan derden; contacten tussen u en derden waarbij wordt geadverteerd of reclame wordt gemaakt via de Services of Materialen; uw overtreding van de Voorwaarden; of uw schending van eventuele rechten van anderen, inclusief Intellectuele-eigendomsrechten.

12.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat u door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Services of Materialen mogelijk wordt blootgesteld aan Materialen (met inbegrip van Gedeeld groepsmateriaal) van anderen die u mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend zult beschouwen. U gaat ermee akkoord dat u dit risico zelf draagt.

13. AFWIJZING VAN GARANTIES.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET, GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

13.1 DE SITE, SERVICES EN MATERIALEN WORDEN AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK VEREIST OF ANDERSZINS, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN EIGENDOMSRECHT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, ONGESTOORD GENOT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE GARANDEREN ADOBE EN HAAR LICENTIEVERLENERS NIET DAT (a) DE SITE, SERVICES OF MATERIALEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN OF ONONDERBROKEN, TIJDIG OF FOUTLOOS WORDEN AANGEBODEN; (b) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEREIKT VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE, SERVICES OF MATERIALEN EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; (c) DE KWALITEIT VAN DE SITE, SERVICES OF MATERIALEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOET; OF DAT (d) EVENTUELE FOUTEN OF GEBREKEN IN DE SITE, SERVICES OF MATERIALEN WORDEN OPGELOST. GEEN ENKEL ADVIES EN GEEN ENKELE INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN ADOBE OF VIA OF DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GEEFT U GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.

13.2 ADOBE SLUIT SPECIFIEK ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT MET BETREKKING TOT HANDELINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN MATERIALEN DOOR U OF UW DEELNAME AAN SERVICES. GEDOWNLOAD, BESCHIKBAAR GESTELD OF OP ANDERE WIJZE VIA GEBRUIK VAN DE SERVICES VERKREGEN MATERIAAL GEBRUIKT U NAAR UW EIGEN KEUZE EN VOOR UW EIGEN RISICO. ALLEEN U BENT AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS TEN GEVOLGE VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. ADOBE ERKENT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR COMPUTERVIRUSSEN OF SOORTGELIJKE CODE DIE VANUIT SERVICES NAAR UW COMPUTER WORDEN GEDOWNLOAD.

13.3 ADOBE HEEFT GEEN CONTROLE OVER MATERIALEN OF SERVICES DIE DOOR DERDEN WORDEN AANGEBODEN EN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VIA GEKOPPELDE SITES. ADOBE KEURT DEZE NIET AUTOMATISCH GOED EN ACCEPTEERT ER GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR. ADOBE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF VERLEENT GEEN GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DEZE DERDEN, HUN MATERIALEN OF HUN DIENSTEN. AL UW CONTACTEN MET DEZE DERDEN ZIJN VOOR UW EIGEN RISICO.

13.4 MANAGERS, HOSTS, DEELNEMERS, MODERATORS EN ANDERE DERDEN ZIJN GEEN OFFICIËLE WOORDVOERDERS VAN ADOBE EN HUN MENINGEN ZIJN NIET NOODZAKELIJKERWIJS DIE VAN ADOBE. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS ADOBE NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEBRUIKERSMATERIAAL ONDER INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN OF WETTEN INZAKE LASTER, PRIVACY, PUBLICITEIT, OBSCENITEITEN EN DERGELIJKE. ADOBE WIJST OOK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT GEBRUIK, VERKEERD GEBRUIK, WIJZIGING OF NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN GEBRUIKERSMATERIAAL.

13.5 ADOBE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE VERLIEZEN DIE U LIJDT DOORDAT IEMAND ANDERS UW WACHTWOORD, ACCOUNT OF ACCOUNTINFORMATIE GEBRUIKT IN VERBAND MET DE SITE, SERVICES OF MATERIALEN, ONGEACHT OF U ZICH BEWUST BENT VAN DEZE SCHENDING.

13.6 IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN BEPAALDE VORMEN VAN GARANTIE UIT TE SLUITEN, IMPLICIETE GARANTIES TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN OF BEPERKINGEN TE STELLEN AAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VOOR U GELDEN.

14. Beperking van aansprakelijkheid.

14.1 IN GEEN GEVAL ZIJN ADOBE EN HAAR HOGE BEDRIJFSFUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE STRAFRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF SCHADE TEN GEVOLGE VAN ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, AL DAN NIET TE VOORZIEN, OOK NIET ALS ADOBE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF OP BASIS VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSGRONDSLAG, WAARONDER CONTRACT- OF GARANTIEBREUK, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, OF ENIGE ANDERE CLAIMS TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SITE, SERVICES OF MATERIALEN. DOOR NIETS IN DEZE VOORWAARDEN WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE VOOR ERNSTIGE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN ADOBE OF HAAR WERKNEMERS OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL BEPERKT OF UITGESLOTEN.

14.2 DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE EN DE AAN HAAR GELIEERDE PARTIJEN EN LEVERANCIERS TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT USD 100 OF, INDIEN DIT BEDRAG HOGER IS, HET TOTAALBEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE SERVICE GEDURENDE DE DRIEMAANDELIJKSE PERIODE VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DEZE AANSPRAKELIJKHEID. DEZE BEPERKING GELDT OOK ALS ADOBE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN POGINGEN OM DE SCHADE TE VERHELPEN VIA ENIG BEPERKT RECHTSMIDDEL IN HUN ESSENTIËLE DOELSTELLING BLIJKEN TE HEBBEN GEFAALD.

14.3 DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN IN DIT ARTIKEL 14 ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN. ZODOENDE ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

15. Onderzoeken.

15.1 Adobe mag naar eigen goeddunken de Services en Materialen op elk willekeurig moment controleren of onderzoeken (maar is dit niet verplicht). Onverminderd het voorgaande heeft Adobe het recht om naar eigen goeddunken Uw materiaal om ongeacht welke reden (of zonder enige reden) te verwijderen, inclusief als het de Voorwaarden of bepaalde Wetten overtreedt.

15.2 Hoewel Adobe over het algemeen de activiteiten van Gebruikers in verband met de Services of Materialen niet controleert, behoudt Adobe zich het recht voor overtredingen te onderzoeken als Adobe kennis neemt van mogelijke overtredingen door u van bepalingen in de Voorwaarden. Adobe kan naar eigen goeddunken uw rechten op grond van deze overeenkomst, met inbegrip van uw recht om de Services of Materialen te gebruiken, onmiddellijk beëindigen of Uw materiaal of Accountinformatie geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of verwijderen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Als Adobe naar aanleiding van een dergelijk onderzoek van mening is dat er een criminele activiteit heeft plaatsgevonden, behoudt Adobe zich het recht voor om de zaak aan alle betrokken wetshandhavinginstanties te melden en hiermee samen te werken. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Wet heeft Adobe het recht informatie of Materiaal te bewaren en/of openbaar te maken, inclusief Uw materiaal of Accountinformatie (of elementen ervan) die in het bezit zijn van Adobe in verband met uw gebruik van de Services om (a) te voldoen aan toepasselijke Wetten, wettelijke procedures of overheidsverzoeken; (b) te voldoen aan de Voorwaarden; (c) te reageren op beweringen dat Uw materiaal in overtreding is van de Voorwaarden of de rechten van derden; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (e) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Adobe, haar Gebruikers of derden, met inbegrip van het publiek in het algemeen, te beschermen, voor zover Adobe dit naar eigen goeddunken nodig of redelijk acht.

16. Feedback.

U bent niet verplicht ideeën, suggesties of voorstellen (“Feedback”) aan Adobe kenbaar te maken. Als u echter Adobe Feedback geeft, kunnen we deze gebruiken voor enig doel zonder dat u hiervoor wordt gecompenseerd.

17. Kennisgeving van schending van auteursrechten.

17.1 Adobe respecteert de Intellectuele-eigendomsrechten van anderen en verwacht van haar Gebruikers hetzelfde. Adobe reageert op duidelijke kennisgevingen van schending van het auteursrecht, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, United States Code, Artikel 512(c)(2) (“DMCA-wet”). Adobe kan op dergelijke kennisgevingen reageren door de toegang tot de zogeheten overtredende Materialen te verwijderen of blokkeren, de accounts van herhaalde overtreders te beëindigen en/of oprecht te proberen contact op te nemen met de Gebruiker die het Materiaal of de Materialen heeft gepubliceerd, zodat deze voor zover van toepassing de kennisgeving kan weerleggen.

17.2 Als u van mening bent dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een manier waarmee uw auteursrecht wordt geschonden en dat een dergelijke schending plaatsvindt via de Services, op websites met een koppeling naar of vanaf de Services of in verband met de Services of Materialen, kunt u ingevolge de DMCA-wet een schriftelijke kennisgeving van de vermeende schending van het auteursrecht sturen via reguliere post of fax (niet via e-mail of telefoon) naar de Copyright Agent van Adobe (zie contactgegevens hieronder). Deze kennisgeving dient al de volgende elementen te bevatten:

(a) een handgeschreven of elektronische handtekening van de persoon die is gemachtigd om op te treden in naam van de eigenaar van het auteursrecht dat zou zijn geschonden;

(b) een beschrijving van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan volgens u het auteursrecht is geschonden, en een aanduiding van het Materiaal in deze werken dat volgens u inbreuk maakt op het auteursrecht en dat u wilt laten verwijderen of blokkeren;

(c) een beschrijving van waar in de Services het Materiaal zich bevindt dat volgens u inbreuk maakt op het auteursrecht;

(d) voldoende informatie op basis waarvan Adobe contact met u kan opnemen, zoals uw fysieke adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(e) uw verklaring dat u oprecht van mening bent dat het volgens de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet niet is toegestaan het in uw kennisgeving vermelde Materiaal te gebruiken op de wijze waarover u klaagt; en

(f) uw verklaring dat de informatie in uw kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om in naam van de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Voordat u een dergelijke kennisgeving indient, dient u eerst zorgvuldig te overwegen of het gebruik van het auteursrechtelijk beschermd materiaal mogelijk valt onder het rechtsbeginsel inzake “billijk gebruik”. U kunt namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en advocaatkosten als u een kennisgeving indient om materiaal te verwijderen, terwijl het gebruik ervan geen schending is van het auteursrecht. Win juridisch advies in wanneer u niet zeker weet of het gebruik van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal een schending is. U kunt ook openbaar beschikbaar referentiemateriaal raadplegen, zoals te vinden is op www.chillingeffects.org.

17.3 Als u van mening bent dat de toegang tot uw Materiaal wordt geblokkeerd of is verwijderd door Adobe als gevolg van een incorrecte kennisgeving over schending van auteursrecht, overleg dan op basis van de DMCA een schriftelijke kennisgeving via reguliere post of fax (niet via e-mail of telefoon) aan de Copyright Agent van Adobe (zie hieronder voor contactgegevens). Deze moet al de volgende elementen bevatten:

(a) een fysieke of elektronische handtekening van de abonnee;

(b) identificatie van het materiaal dat uit de Services is verwijderd en de locatie van de Service waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd;

(c) een verklaring op straffe van meineed dat u oprecht van mening bent dat het materiaal is verwijderd of geblokkeerd ten gevolge van een fout of onjuiste identificatie van het te verwijderen of blokkeren materiaal;

(d) voldoende informatie op basis waarvan Adobe contact met u kan opnemen, zoals uw fysieke adres, telefoonnummer en e-mailadres; en

(e) een verklaring dat u akkoord gaat met de jurisdictie van de federale arrondissementsrechtbank voor het arrondissement waar u woont (of van Santa Clara County, Californië, als u buiten de Verenigde Staten woont) en dat u de kennisgeving zult betekenen die de betrokkene heeft ingediend uit hoofde van subparagraaf (c)(1)(C) van de DMCA-wet, of van een vertegenwoordiger van deze persoon.

Voordat u de kennisgeving officieel weerlegt, dient u eerst zorgvuldig te overwegen of het gebruik van het materiaal in kwestie met het auteursrecht een overtreding is. U kunt namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en advocaatkosten als een rechtbank besluit dat u in uw weerlegging onterecht hebt verklaard dat het materiaal onterecht is verwijderd. Win juridische advies in wanneer u niet zeker weet of het gebruik van het desbetreffende materiaal een schending is. U kunt ook openbaar beschikbaar referentiemateriaal raadplegen, zoals te vinden is op www.chillingeffects.org.

17.4 De door Adobe aangestelde Copyright Agent voor kennisgeving van klachten betreffende schending van auteursrechten kan als volgt worden bereikt:


Per post:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
U.S.A.


Per fax: (415) 723-7869
Per e-mail: copyright@adobe.com
Per telefoon: (408) 536-4030

De Copyright Agent verwijdert geen Materiaal van de Services als reactie op kennisgevingen per telefoon of e-mail met betrekking tot vermeend schendend Materiaal, want er moet een geldige DMCA-kennisgeving worden ondertekend, op straffe van meineed, door de eigenaar van het auteursrecht of door een persoon die bevoegd is namens deze persoon op te treden. Verstuur dergelijke kennisgevingen alleen per fax of reguliere post en zoals verder is beschreven in dit Artikel. Neem alleen contact op met de Copyright Agent als u denkt dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht en dat een dergelijke schending plaatsvindt via de Services of sites waarnaar koppelingen zijn opgenomen in de Services, of in verband met de Services of Materialen. Alle andere aan de Copyright Agent gerichte verzoeken worden niet beantwoord.

18. Advertenties en Uw materiaal.

U gaat ermee akkoord dat Adobe advertenties naast Uw materiaal kan plaatsen en dat u hiervoor geen recht op compensatie hebt. De manier, wijze en mate van adverteren of gebruik van andere modellen die opbrengsten genereren en door Adobe worden gebruikt in of in verband met de Services en/of Uw materiaal, kunnen worden gewijzigd zonder dat u hiervan specifiek op de hoogte wordt gesteld.

19. Koppelingen naar andere websites.

De Services en Materialen kunnen koppelingen bevatten waarmee u wordt geleid naar websites of services die niet door Adobe worden beheerd. Adobe heeft geen zeggenschap over websites of services die geen eigendom van Adobe zijn, ongeacht of de koppeling voor uw gemak door Adobe wordt weergegeven of door een Gebruiker is gepubliceerd. U gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid of inhoud van enige website of service die we niet beheren.

20. Beëindiging.

20.1 Beëindiging door u.

(a) Als individuele gebruiker of groepsbeheerder voor een Service, mag u uw gebruik van de Service op elk gewenst moment stopzetten. U kunt het recht van Adobe om Uw gedeelde materiaal te distribueren en in het openbaar uit te voeren of weer te geven beëindigen door dit Materiaal niet langer te Delen. U kunt de overige rechten van Adobe beëindigen door Uw materiaal te verwijderen uit de Service door dit handmatig te wissen of door contact op te nemen met Customer Care om uw abonnement te laten annuleren, indien van toepassing, en inhoud te laten wissen. Neem contact op Support op http://www.adobe.com/go/support_contact_nl als u uw account voor de Service wilt beëindigen. Kosten die u hebt betaald voorafgaand aan de beëindiging door u, worden niet terugbetaald. Als u uw account beëindigt, blijft u verantwoordelijk voor achterstallige toeslagen of kosten.

(b) Als groepsbeheerder voor een Service kunt u de toegang van een individuele Gebruiker tot een Service op elk gewenst moment beëindigen.

20.2 Beëindiging door Adobe. Conform Aanvullende voorwaarden voor bepaalde Services en bijbehorende abonnementsbepalingen kan Adobe op elk gewenst moment onze overeenkomst met u (of enige afzonderlijke Aanvullende voorwaarden) beëindigen als:

(a) u bepalingen in de Voorwaarden niet bent nagekomen (of u zich dusdanig hebt gedragen dat duidelijk blijkt dat u niet van plan bent of niet in staat bent zich aan de Voorwaarden te houden);

(b) Adobe dit volgens de Wet verplicht is (bijvoorbeeld in gevallen dat de aanbieding van de Services of Materialen aan u in strijd met de Wet is of in de toekomst zal zijn);

(c) de aanbieding van de Services aan u door Adobe volgens Adobe commercieel niet langer haalbaar is;

(d) Adobe heeft besloten de Services of Materialen (of delen ervan) te beëindigen; of

(e) uw account gedurende een lange periode inactief is geweest.

20.3 Beëindiging of opschorting van Services. Adobe kan ook uw account en/of toegang tot de Services om enigerlei reden beëindigen of opschorten (conform Aanvullende voorwaarden voor bepaalde Services). Behoudens voor zover is uiteengezet in Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een specifieke Service, kan beëindiging van uw account bestaan uit: (a) verwijdering van toegang tot alle aangeboden onderdelen in de Services; (b) verwijdering van Uw materiaal en Accountinformatie, inclusief uw persoonlijke informatie, aanmeldings-id en wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en Materialen (of delen daarvan) die bij uw account horen of in uw account staan; en (c) blokkeren van verder gebruik van de Services door u.

20.4 U gaat ermee akkoord dat alle beëindigingen om een bepaalde reden naar eigen goeddunken van Adobe plaatsvinden en dat Adobe niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw account (en de bijbehorende verwijdering van uw Accountinformatie) of toegang tot de Services en Materialen, inclusief Uw materiaal.

20.5 Bij afloop of beëindiging van de Voorwaarden dient u het gebruik van de Services en Materialen direct te staken. Alle oneindige licenties die u hebt toegekend, al uw verplichtingen tot vrijwaring op grond hiervan, alle uitsluitingen of beperkingen van schadeloosstelling of aansprakelijkheid op grond hiervan en paragrafen 8-10, 12-16, 18, 20, 23 en 24 blijven echter ook na afloop of beëindiging van de Voorwaarden gelden.

20.6 Nadat uw gebruik van de Services is beëindigd door u of Adobe om enige andere reden dan juridische grond, probeert Adobe redelijkerwijs u hiervan uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan de beëindiging op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u Adobe opgeeft als onderdeel van uw registratie. Dit bericht bevat instructies voor de manier waarop u Uw materiaal kunt ophalen voorafgaand aan deze beëindiging.

20.7 Als uw groepsbeheerder uw toegang tot een Service beëindigt, hebt u mogelijk geen toegang meer tot Gedeeld materiaal dat door u of andere gebruikers van de groep is gepubliceerd naar een gedeelde werkgroep of -ruimte binnen die Service. Mogelijk hebt u echter nog altijd toegang tot de Materialen die zijn opgeslagen in uw account, conform Artikel 9.2 hierboven.

20.8 Tenzij zoals anderszins is verklaard in Aanvullende voorwaarden en toepasselijke abonnementsvoorwaarden, stelt Adobe u bij beëindiging door Adobe om andere redenen dan schending van deze Voorwaarden op de hoogte conform de Algemene voorwaarden en restitueert Adobe u het vooruitbetaalde bedrag en het ongebruikte gedeelte van de Service pro rato.

21. Internationale gebruikers.

21.1 De Services zijn toegankelijk in landen over de hele wereld en kunnen verwijzingen bevatten naar Services en Materialen die in uw land niet beschikbaar zijn. Deze verwijzingen betekenen niet dat Adobe van plan is deze Services of Materialen in uw land te gaan aanbieden.

21.2 Deze Services worden gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door Adobe Systems Incorporated vanuit haar vestigingen in de Verenigde Staten. Adobe verklaart niet dat de Services of Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Adobe behoudt zich het recht voor de toegang tot de Services of Materialen te blokkeren voor bepaalde internationale gebruikers. Wanneer u toegang hebt tot de Services vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u ervoor verantwoordelijk te voldoen aan alle lokale Wetten.

22. Wetgeving inzake exportbeperkingen.

U erkent dat deze Services, Software en Materialen onder de Amerikaanse regelgeving inzake exportbeheer en andere exportwetten, -beperkingen en -voorschriften (tezamen te noemen de “Exportwetten”) valt en dat u deze regelgeving zult naleven. U mag deze Software of Materialen niet direct of indirect verzenden, overbrengen, exporteren of herexporteren naar: (a) landen die vallen onder de Amerikaanse exportbeperkingen (op dit moment met inbegrip van maar niet noodzakelijk beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan en Syrië) (elk een “Land onder embargo”); (b) eindgebruikers van wie u weet of vermoedt dat ze de Software zullen gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, chemische of biologische wapens, raketsystemen, ruimtevaartuigen, ruimtesondes of onbemande luchtvaartuigen; of (c) eindgebruikers die zijn uitgesloten van deelname aan de Amerikaanse exporttransacties door enige federale instantie van de Amerikaanse overheid (elk een “Gesanctioneerde partij”). Daarnaast bent u verantwoordelijk voor naleving van lokale wetgeving in uw rechtsgebied die invloed kan hebben op uw recht om deze Services, Software of Materialen te importeren, exporteren of gebruiken. U verklaart en garandeert dat (i) u geen ingezetene bent en niet verblijft in een Land onder Embargo, (ii) u de Services, Software of Materialen niet zult gebruiken voor verboden doeleinden en (iii) u geen Gesanctioneerde Partij bent. Alle rechten op het installeren en gebruiken van de Service, Software en Materialen worden verleend op voorwaarde dat die rechten vervallen indien de Klant zich niet aan de voorwaarden van deze overeenkomst houdt. Als Adobe kennis ervan heeft genomen dat er een overtreding is begaan, mag Adobe mogelijk geen onderhoud en ondersteuning meer bieden voor de Services, Software of Materialen.

23. Beslechting van geschillen.

23.1 Locatie. U gaat ermee akkoord dat claims van u of conflicten tussen u en Adobe worden beslecht door een rechtbank in Santa Clara County, Californië (Verenigde Staten), tenzij anderszins is overeengekomen door de partijen. U gaat ermee akkoord de persoonlijke jurisdictie te accepteren van de rechtbanken in Santa Clara County, Californië (Verenigde Staten) wanneer de wetten van Californië van toepassing zijn, en de rechtbanken van Dublin (Ierland) wanneer de wetten van Ierland van toepassing zijn, voor het doel van het beslechten van dergelijke claims of geschillen. De partijen sluiten de Conventie van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van Goederen uitdrukkelijk uit.

23.2 Alle claims die u tegen Adobe inbrengt, moeten volgens de voorwaarden in dit artikel worden opgelost. Alle ingediende of ingebrachte claims die niet voldoen aan dit artikel, zullen als onjuist ingediend worden beschouwd. Indien u een claim indient en niet aan de voorwaarden in dit artikel voldoet, kan Adobe advocaatkosten en maximaal USD 1000 aan kosten in rekening brengen, mits Adobe u schriftelijk te kennen heeft gegeven dat u een claim onjuist hebt ingediend en u deze niet op de juiste manier hebt ingetrokken.

23.3 Onverminderd het voorgaande gaat u in het geval van de ongeoorloofde toegang van u of anderen tot of het ongeoorloofde gebruik van de Services of Materialen op een wijze die in strijd is met de Voorwaarden, ermee akkoord dat Adobe het recht heeft om formele mogelijkheden tot verhaal te eisen (of een equivalent type wettelijk toegestane schadevergoeding om dringende redenen) in elk rechtsgebied.

24. Diversen.

24.1 Engelse versie. De Engelse versie van deze overeenkomst zal worden gebruikt wanneer deze Overeenkomst moet worden geïnterpreteerd of uitgelegd.

24.2 Kennisgeving aan Adobe. Alle kennisgevingen die bij Adobe worden ingediend volgens de Voorwaarden, dienen te worden verzonden naar 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110-2704, Verenigde Staten, ter attentie van: General Counsel.

24.3 Kennisgeving aan u. Adobe kan u kennisgevingen, waaronder kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen in de Voorwaarden, doen toekomen via e-mail, reguliere post, tekstberichten en publicaties op of in de Services of op een andere redelijke wijze die momenteel bekend is of nog wordt ontwikkeld.

24.4 Volledige overeenkomst. De Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen Adobe en u met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Services en Materialen en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Adobe over deze onderwerpen.

24.5 Geen toewijzing. U mag de Voorwaarden of eventuele hierin verleende rechten alleen toewijzen of anderszins overdragen na schriftelijke toestemming van Adobe. De rechten van Adobe op grond van de Voorwaarden kunnen worden overgedragen door Adobe.

24.6 Scheidbaarheid. Als een bevoegd gerechtshof om een bepaalde reden van mening is dat een bepaling in de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar is, wordt deze bepaling voor zover is toegestaan afgedwongen volgens de intentie van de partijen, zoals wordt weerspiegeld door die bepaling, en blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

24.7 Verklaring van afstand. Wanneer Adobe bepaalde bepalingen in de Voorwaarden niet ten uitvoer legt of uitoefent of geen gebruik maakt van de gerelateerde rechten, betekent dit niet dat Adobe afstand doet van die bepalingen of rechten.

24.8 Melding van misbruik. Meld eventuele schendingen van de Voorwaarden via de meldingsprocedure voor misbruik die wordt aangeboden in combinatie met de specifieke Service waarin de beweerde schending plaatsvindt.

24.9 U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het kennen en naleven van wetten die u eventueel zouden kunnen beletten om deel te nemen aan de Services of om enig deel ervan te gebruiken.

Adobe_General_Terms_of_Use-nl_NL-20121016_1205

Aanvullende bepalingen

Acrobat.com
Acrobat Connect
Adobe Content Server 4
Adobe Edge Web Fonts
ADOBE FLASH PLATFORM-SERVICES
Adobe Send
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
CS-services
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
Adobe Typekit
DOCUMENT CENTER
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Adobe Premium-functies voor Flash Player

Juridische informatie