# Tilgjengelighet*
Adobe
Logg på Personvern Min Adobe

Adobes generelle brukervilkår

Sist oppdatert 16.10.2012. Erstatter fullstendig versjonen datert 07.05.2012.

1. Din avtale med Adobe.

1.1 Lovvalg. Dersom du bor i Nord-Amerika, er forholdet ditt med Adobe Systems Incorporated, et selskap basert i USA, og du er bundet under lovene i California og lovverket i USA. Dersom du bor utenfor Nord-Amerika, er forholdet ditt med Adobe Systems Software Ireland Limited, og du er bundet under lovverket i Irland.

1.2 Dette dokumentet fremstiller din juridiske avtale med Adobe Systems Incorporated eller Adobe Systems Software Ireland Limited og deres ansatte og tilsluttede selskap (omtalt under fellesbetegnelsen "Adobe").Bruk av Adobes hjemmesider eller tjenester (heretter under fellesbetegnelsen "tjeneste" eller "tjenester") som er forbundet med disse vilkårene, er underlagt disse brukervilkårene ("generelle vilkår").

1.3 Enkelte tjenester kan også være underlagt flere eller andre vilkår ("tilleggsvilkår"). Herved innlemmes tilleggsvilkårene for følgende tjenester, uten begrensninger, i de generelle vilkårene ved henvisning:


1.4 Hvis det oppstår konflikter mellom generelle vilkår og tilleggsvilkårene, har tilleggsvilkårene fortrinnsrett i forhold til den tjenesten. De generelle vilkårene og eventuelle gjeldende tilleggsvilkår og alle andre dokumenter som er innlemmet som referanse i disse generelle vilkårene, blir heretter kalt "vilkår".

1.5 Adobe kan endre vilkårene for eget forgodtbefinnende. Dersom vi endrer vilkårene, vil vi gjøre en ny kopi tilgjengelig på http://www.adobe.com/go/terms_no. Bruk av disse tjenestene er underlagt den seneste versjonen av vilkårene ved tidspunktet for bruk.

2. Definisjoner.

Om annen definisjon ikke foreligger, har uttrykkene nedenfor følgende betydning i disse generelle vilkårene:

2.1 "Kontoinformasjon" betyr informasjonen du oppgir til Adobe når du registrerer deg for en tjeneste, inkludert din Adobe-ID og påloggingsinformasjon.

2.2 "Adobe-materiell" betyr alt materiell som leveres av Adobe under disse vilkårene.

2.3 "Immaterielle rettigheter" betyr opphavsrett, ideelle rettigheter, varemerke, produktutseende, bedriftshemmelighet, utilbørlig konkurranse og eventuelle andre immaterielle og eiendomsretter.

2.4 "Lov"betyr enhver gjeldende lov, vedtekt eller generelt aksepterte praksiser eller retningslinjer i gjeldende jurisdiksjon, som eventuelle lover som omhandler eksportering av data eller programvare til og fra USA eller andre gjeldende land.

2.5 "Merker" betyr varemerker, logoer og servicemerker som er synlige på tjenestene.

2.6 "Materiell" betyr alt materiell forsynt av deg eller Adobe, inkludert, uten begrensninger, (a) brukermateriell; (b) informasjon, data, dokumenter, bilder, fotografier, grafikk, lyd, video eller webcast, (c) produkter og (d) programvare.

2.7 "Delt materiell" betyr brukermateriellet som du eller andre brukere deler gjennom tjenestene.

2.8 "Dele" betyr å sende per e-post eller post, overføre, laste opp eller på andre måter gjøre materiell tilgjengelig gjennom bruk av tjenestene.

2.9 "Programvare" betyr Adobe programvarekode og assosiert dokumentasjon, inkludert, uten begrensninger, programmer for mobil eller lesebrett relatert til tjenestene, innholdsfiler, drivere, patcher eller fonter.

2.10 "Bruker" betyr en bruker av tjenesten.

2.11 "Brukermateriell" betyr (a) ditt materiell og (b) delt materiell som er lastet opp av andre brukere.

2.12 "Ditt materiell" betyr alt materiell du deler gjennom bruk av tjenestene.

2.13 "Ditt delte materiell" betyr materiell du velger å gjøre om til delt materiell.

3. Godkjenning av vilkår.

3.1 Du kan ikke bruke tjenestene hvis du ikke godtar vilkårene. Du kan godta vilkårene (a) ved å velge "godta" disse vilkårene, (b) ved å bruke tjenestene, som ved å laste ned eller opp materialer som er gjort tilgjengelig gjennom tjenestene av Adobe, deg eller andre brukere, eller (c) kun ved å se gjennom tjenestene.

3.2 Du kan ikke bruke tjenestene dersom (a) lover forbyr deg å motta eller bruke tjenestene, (b) du ikke kan foreta den rettsgyldige handlingen det er å inngå en bindende kontrakt med Adobe, for eksempel om du er mindreårig eller ikke har fått samtykke fra foreldrene dine. Med mindre det er uttrykkelig fastsatt i tilleggsvilkårene for en gitt tjeneste, bekrefter du i særdeleshet at du er over 13 år gammel, og du erkjenner at disse tjenestene ikke er ment for barn under 13 år.

3.3 Adobe kan kreve at du gir samtykke til de oppdaterte vilkårene før videre bruk av tjenestene som er gitt. Ellers kan videre bruk av tjenester bety at du aksepterer endringene.

4. Personvernpolitikk.

For informasjon om Adobes databeskyttelse og praksis for datainnsamling, henviser vi til Adobe Personvern på http://www.adobe.com/go/privacy_no, vedlagt herunder til referanse. Du godtar Adobes bruk av din informasjon i henhold til personvernpolitikken.

5. Eierforhold.

5.1 Tjenester og Adobe-materiell. Tjenestene og Adobe-materiell, og valg og arrangering av disse, er beskyttet av immaterielle rettigheter. Med unntak av der det er uttrykkelig beskrevet i vilkårene, gir ikke Adobe og deres lisensgivere noen uttrykkelige eller impliserte brukerrettigheter til tjenestene og materiell. Alle rettigheter, titler og interesser i tjenestene og Adobe-materiell, på alle språk, formater og medium i hele verden, er og vil fortsette å være utelukkende Adobes eiendom og/eller deres lisensgivere, og ingenting i vilkårene skal oppfattes å overdra lisenser eller rettigheter, ved implikasjon, antakelse eller annet, under opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, til deg eller eventuelle tredjeparter.

5.2 Varemerker. Merkene er Adobes eller andre rettighetsholderes eiendom. Du har ikke tillatelse til å bruke merkene uten foråndssamtykke med Adobe eller andre rettighetsholdere. Adobe og Adobe logo er varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated. For å få en oversikt over Adobes merker, og enkelte tredjeparts merker, kan du henvise til varemerkeinformasjon på http://www.adobe.com/go/trademarks_no.

6. Bruk av tjenester og materialer.

6.1 Dersom du overholder vilkårene i denne avtalen, gir Adobe deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig rett til å ha tilgang til og bruke tjenestene, å dele materiell for tjenesten, og å bruke Adobe-materiell i forbindelse med tjenestene, underlagt begrensningene i dette avsnittet.

6.2 Med unntak av ditt eget materiell, samtykker du i:

(a) ikke å endre, kopiere, modifisere eller overdra noe materiell;

(b) ikke å leie ut, lisensiere eller selge materiell eller rettigheten til å bruke og ha tilgang til tjenestene;

(c) ikke å fjerne, skjule eller endre noe tekst eller betegnelser for opphavsrett i noe materiell;

(d) ikke å kopiere eller imitere deler av, eller hele, tjenestens design, oppsett, eller utseende, som er beskyttet av immaterielle rettigheter;

(e) å bruke tjenestene og materiellet kun som tillatt under vilkårene og eventuelle lover; og

(f) at visse tjenester og materiell kun vil være tilgjengelig dersom du har betalt en avgift eller har oppgitt angitt kontoinformasjon.

6.3 Adobe legger inn rimelige tiltak for å gjøre tjenestene tilgjengelige 24 timer per dag, 7 dager i uken. Likevel vil det oppstå perioder der tjenesten vil være avbrutt for vedlikehold, oppgraderinger og reparasjoner, eller som resultat av feil på telekommunikasjonslenker og utstyr som er utenfor vår kontroll. Adobe tar rimelige forholdsregler for å minimere slike avbrudd, i den grad det er innenfor vår rimelige kontroll. Visse tjenester er muligens ikke tilgjengelig på alle språk.

6.4 Adobe kan modifisere eller innstille, midlertidig eller permanent, tjenestene eller materialene, eller deler derav, med eller uten forhåndsvarsel. Du godtar at Adobe ikke skal holdes ansvarlig overfor deg eller andre dersom vi gjør dette.

6.5 Betalingsvilkår.

(a) Abonnementsavgifter. Visse tjenester krever at du kjøper et abonnement eller medlemskap for å få tilgang til hele, eller deler av, tjenestene. Abonnementsavgifter kan ikke refunderes, dersom noe annet ikke er spesifisert i egne abonnementsvilkår som gjelder for en tjeneste. Abonnementsavgifter kan endre seg ved slutten av din abonnementperiode. Abonnementsvilkårene er tilgjengelige på http://www.adobe.com/go/subscription_terms_no.

(b) Du er ansvarlig for å betale alle skatter i forbindelse med din bruk av tjenestene. Kredittkortselskapet eller banken din kan pålegge deg andre avgifter, for eksempel gebyrer ved valutautgifter, i forbindelse med din betaling av abonnementsavgiftene. Tilgangen til tjenestene kan kreve betaling av avgifter til tredjeparter (for eksempel telefonavgifter, avgifter til leverandører av mobilnett, Internett, etc.). Adobe har ingen tilknytning til eller ansvar for slike avgifter.

(c) Innkreving av abonnementsavgift. Du godtar at dersom Adobe ikke får innbetalt abonnementsavgifter som du skylder Adobe for tjenestene, kan Adobe gjennomføre de tiltak de føler er nødvendige for å innkreve nevnte abonnementsavgifter fra deg, og du vil være ansvarlig for alle kostnader og utgifter Adobe pådrar seg i forbindelse med slike innkrevingstiltak.

7. Kontoinformasjon; Personlig URL.

7.1 Du samtykker at din kontoinformasjon alltid vil være komplett, nøyaktig og oppdatert. Det er ditt ansvar å holde kontopassord og påloggingsinformasjon konfidensielt til enhver tid, og du er ene og alene ansvarlig overfor Adobe for all aktivitet som forekommer på din konto. Hvis du blir oppmerksom på noen uautorisert bruk av din konto eller kontoinformasjon, eller noen andre sikkerhetsbrudd, samtykker du i å varsle Adobe ved å kontakte kundestøtte påhttp://www.adobe.com/go/support_contact_no. Adobe kan kreve at du endrer din kontoinformasjon eller noen deler av din kontoinformasjon til enhver tid av hvilke som helst årsaker. Med mindre Adobe uttrykkelig gir deg rett til å opprette og administrere Adobe-ID-er som kontoadministrator for et selskap eller med mindre det gis uttrykkelig tillatelse til det i tilleggsvilkår, kan du ikke bruke andre personers kontoinformasjon.

7.2 Som del av registreringen for en tjeneste, kan Adobe kreve at du oppretter en unik URL, som for eksempel ditt_navn_her.adobe.com. En slik unik URL kan kun brukes i samband med tjenesten og kun så lenge du har en gyldig konto, og skal ikke brukes til noen andre formål. Adobe kan trekke tilbake retten din til å bruke en slik URL for enhver grunn Adobe føler er hensiktsmessig etter skjønn, ved å gi deg minst tretti dagers forhåndsvarsel for en slik tilbaketrekking, unntatt ved tilfeller hvor Adobe avgjør at din URL, eller innhold deri, inneholder støtende eller ulovlig innhold eller innhold som på andre måter overtreder vilkårene. Ved slike tilfeller forbeholder Adobe seg retten til å trekke tilbake din rett til å bruke din unike URL umiddelbart uten forhåndsvarsel. I tillegg eier og holder Adobe alle rettigheter, titler og interesser i og til bruken av "Adobe", og andre Adobe-eiendommer i forbindelse med en brukers unike URL. Ved oppsigelse, uansett grunn, kan Adobe tillate en annen bruker å bruke den unike URL-en som du tidligere har valgt.

8. Brukeradferd.

8.1 Du samtykker i ikke å få tilgang til eller forsøke å få tilgang til tjenestene på noen andre måter enn gjennom det grensesnittet som er gitt av Adobe, eller å omgå eventuelle restriksjoner på tilgang eller bruk som er iverksatt for å forhindre en bestemt bruk av tjenestene.

8.2 Du samtykker i ikke å bruke eller oppmuntre eller gi andre tillatelse til å bruke tjenestene til å:

(a) dele noe materiell som er ulovlig, skadelig, truende, grovt, rettsstridig, ærekrenkende, injurierende, vulgært, obskønt, barnepornografisk, uanstendig, blasfemisk, krenkende mot andres personvern, hatsk eller rasemotsettende eller på annen måte forkastelig;

(b) sjikanere, true og/eller trakassere andre;

(c) oppfordre andre til å begå vold;

(d) skade mindreårige på noen måte;

(e) dele noe materiell du ikke har rett til å dele i henhold til loven eller kontraktsmessige forhold eller forvaltningsforhold;

(f) dele noe materiell som krenker immaterielle rettigheter eller andre eiendomsretter som tilhører andre parter;

(g) utgi deg for å være en annen person eller enhet eller urettmessig meddele eller på annen måte gi uriktig framstilling av din tilknyting med en person eller enhet;

(h) forfalske topptekster eller på annen måte å manipulere kjennemerker for å skjule opprinnelsen av materialer som er postet på eller overført gjennom tjenestene;

(i) bruke tjenestene eller materialene på en slik måte at det vil villede en bruker til å tro at de samhandler direkte med Adobe eller tjenester;

(j) engasjere i kjedebrev, konkurranser, søppel-e-post, pyramidesystemer, spamming, rundspørringer eller annen mangfoldiggjøringer eller uoppfordrede meldinger (kommersielle eller annet);

(k) bruke noen Adobe domenenavn som et pseudonym i retur e-postadresser;

(l) dele noe materiell som kan inneholde programvarevirus eller noen andre datakoder, filer eller programmer som er laget for å forårsake avbrudd, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;

(m) få tilgang til eller bruke tjenestene på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe en Adobe-server eller nettverkene som er tilkoblet en Adobe-server;

(n) påvirke, tilsiktet eller utilsiktet, eller forstyrre tjenestene eller bryte gjeldende lover tilknyttet tilgang til eller bruk av tjenestene, misligholde krav, prosedyrer, retningslinjer eller reguleringer for nettverk som er tilkoblet tjenestene, eller engasjere seg i hvilke som helst aktiviteter som er forbudt i følge vilkårene;

(o) forstyrre eller påvirke sikkerheten til, eller på annen måte påføre skade på, tjenestene, materialene, systemressursene, kontoene, passordene, serverne eller nettverkene som er tilkoblet eller er tilgjengelig gjennom tjenestene eller hvilke som helst tilknyttede eller koblede nettsteder;

(p) forstyrre, påvirke eller hindre annen bruker i å bruke og ha glede av tjenestene eller materialene eller andre tilknyttede eller koblede nettsteder, tjenester eller materialer;

(q) få tilgang til eller forsøke å få tilgang til materiale som du ikke har lov til å få tilgang til, eller på noen måte utilsiktet gjort tilgjengelig gjennom tjenestene;

(r) markedsføre varer eller tjenester for forretningsformål (inkludert annonsering og lage tilbud for å kjøpe eller selge varer eller tjenester), unntatt hvis det ikke er spesielt tillatt å gjøre dette fra Adobe;

(s) reprodusere, selge, omsette, videreselge eller utnytte for kommersielt formål noen del av tjenestene eller noen materialer, bruk av noen tjenester eller materialer, eller tilgang til noen tjenester eller materialer;

(t) bruke datautvinning, roboter eller lignende metoder for datasamling og -ekstrahering i forbindelse med tjenestene eller materialene;

(u) være vert, på abonnementsbasis eller annet, for tjenestene uten autorisasjon fra Adobe, inkludert relaterte programmer, (i) for å tillate en tredjepart å bruke tjenestene til å opprette, overføre eller beskytte innhold, eller (ii) til å yte tjenester for konferanser eller nettbaserte møter for en tredjepart;

(v) bedra, sverte, eller på andre måter krenke andres juridiske rettigheter (som rettigheter til privatliv og offentlighet); eller

(w) samle eller lagre data om andre brukere i forbindelse med forbudt adferd og aktivitet som beskrives i dette avsnittet 8.2.

9. Ditt materiell.

9.1 Lagring. Adobe kan yte nettbasert lagring for ditt materiell, underlagt avsnitt 9.2 under og eventuelle tilleggsvilkår som videre definerer omfanget av en slik lagring. Med mindre annet er opplyst i tilleggsvilkår eller en egen skriftlig avtale mellom deg og Adobe, har Adobe (a) ingen forpliktelser til å lagre ditt materiell og (b) intet ansvar for sletting eller grad av korrekthet av noe materiell, inkludert ditt materiell, svikt under lagring, overføring eller mottak av materiell, eller sikkerhet, personvern, lagring eller overføring vedrørende andre kommunikasjoner som oppstår med, eller involverer, bruk av tjenestene.

9.2 Du samtykker i at Adobe har rett til å opprette rimelige begrensninger på bruken av materiell, inkludert ditt materiell, som begrensninger på filstørrelse, lagringsplass, behandlingskapasitet og lignende begrensinger som er beskrevet på websidene forbundet med tjenestene, og som ellers er fastsatt etter Adobes skjønn. Adobe kan kreve at du sletter ditt materiell inntil du er innenfor kontoens begrensning for lagringsplass.

9.3 Du samtykker at du, og ikke Adobe, er utelukkende ansvarlig for alt ditt materiell som deles, enten det legges ut offentlig eller overføres privat. Du antar all risiko som er assosiert med bruk av ditt materiell, inkludert all tillit til dets nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet.

9.4 Innstillinger relatert til bruk og tilgang til ditt materiell.

(a) Enkelte tjenester kan sette deg i stand til å spesifisere nivået til tjenester som begrenser tilgangen til ditt materiell. Du er alene ansvarlig for å opprette det hensiktsmessige tilgangsnivået til ditt materiell. Hvis du ikke velger til et tilgangsnivå for ditt materiell, kan systemet som standard angi den frieste innstillingen.

(b) Adobe kan gi tillatelse til andre brukere til å kommentere ditt delte materiell, med mindre du deaktiverer kommentarfunksjonen.

(c) Adobe kan gi deg tillatelse til å importere kontaktene dine til tjenestene. For eksempel kan Adobe gi deg verktøyene du trenger for å laste opp e-postadressene til kontakter. Hvis du oppgir passordet som brukes til å hente disse kontaktene til Adobe, vil ikke Adobe lagre passordet etter at du har lastet opp kontaktinformasjonen. I tillegg vil ikke Adobe lagre disse e-postadressene du har lastet opp etter at du har funnet og opprettet kontakt med vennene dine.

9.5 Lisenser til ditt materiell. Adobe krever visse lisenser av deg i forbindelse med ditt delte materiell for å bruke tjenestene og gjøre dem lettere for deg å bruke. Du bevilger disse lisensene til ditt delte materiell som følger:

(a) For ditt delte materiell i et offentlig forum (som debattfora eller offentlige gallerier som kan leses av alle med internettilkobling, etc.), bevilger du Adobe en global, avgiftsfri, ikke-eksklusiv, overførbar og viderelisensierbar lisens til å tilpasse, vise, distribuere, modifisere, utføre, publisere, reprodusere, oversette og bruke ditt delte materiell til det formål å bruke og forbedre tjenestene og gjøre din bruk av tjenestene lettere. Du kan trekke tilbake lisensen og Adobes rettigheter til enhver tid ved å avslutte delingen.

(b) For ditt delte materiell i et offentlig forum eller delt privat med andre brukere du har valgt ut, bevilger du andre brukere en global, avgiftsfri, ikke-eksklusiv, overførbar og viderelisensierbar lisens for å vise, distribuere, utføre og reprodusere ditt materiell, underlagt avsnitt 10 i disse vilkårene. Hvis du blir medlem av eller deltar i en gruppe som muliggjør deling av ditt materiell innenfor gruppen (for eksempel et "gruppealbum" eller et delt arbeidsområde), kan du også bevilge brukerne i gruppen en lisens for å tilpasse og modifisere ditt materiell som du har besluttet å dele med nevnte gruppe. Hvis du ikke vil gi andre brukere disse rettighetene, deler du ikke ditt materiell med andre brukere.

(c) For ditt materiell som deles privat med andre brukere som du har valgt ut, bevilger du Adobe en global, avgiftsfri, ikke-eksklusiv, overførbar og viderelisensierbar lisens for å distribuere, modifisere, publisere, reprodusere, oversette og bruke ditt materiell for det formål å bruke og forbedre tjenestene og gjøre din bruk av tjenestene lettere. Du kan når som helst annullere denne lisensen og si opp Adobes rettigheter ved å fjerne ditt materiell fra tjenesten; så framt at du samtykker i at Adobe kan oppbevare og bruke kopier av ditt materiell for arkiveringsformål eller som "sikkerhetskopi" og i samsvar med avsnitt 15 (Undersøkelser).

(d) Du kan også bevilge Adobe særskilt eller særpreget lisens i samsvar med tilleggsvilkårene.

9.6 Du anerkjenner at tjenestene er automatiserte (f.eks. blir ditt materiell lastet opp ved hjelp av programvareverktøy) og at Adobe-personell ikke vil få tilgang til, se eller høre på noe av ditt materiell, annet enn det som er ansett som nødvendig innenfor rimelighetens grenser for å utføre tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: (a) svare på brukerstøtteforespørsler; (b) oppdage, forhindre eller på annen måte ta seg av bedrageri, sikkerhet eller tekniske problemer; (c) som bli funnet nødvendig eller tilrådelig i god tro, å handle etter juridiske krav eller overholde juridiske prosesser; eller (d) håndheve disse vilkårene, inkludert undersøking av potensielle brudd herav, som videre forklart i avsnitt 15 (Undersøkelser).

9.7 Du anerkjenner og samtykker at selv om Adobes bestrebelser etter å yte sikkerhet tar mål av seg å beskytte ditt materiell (inkludert ditt delte materiell som du deler privat), kan ikke Adobe holdes ansvarlig for eventuelle skader som resultat av fremleggelse av ditt materiell.

10. Delt materiell.

10.1 Lisens for delt materiell. Adobe bevilger deg en global, avgiftsfri og ikke-eksklusiv lisens for å distribuere, vise, laste ned, utføre, og reprodusere delt materiell, underlagt restriksjonene beskrevet i avsnitt 10. Når det gjelder delt materiell som er delt i en gruppe som muliggjør deling av materiell, bevilger Adobe deg også lisens for å tilpasse og modifisere nevnte delt materiell. Lisensen bevilget i dette avsnitt 10.1 er videre begrenset til dine personlige og interne formål.

10.2 Det er ene og alene ditt ansvar å bestemme hvilke begrensninger, om noen, som legges på ditt delte materiell. Adobe kan ikke, og kommer ikke til å overvåke eller kontrollere hva andre gjør med det delte materiellet, og Adobe kan heller ikke hindre dem i å legge til, modifisere eller tilpasse det delte materiellet.

10.3 Du samtykker i at Adobe ikke har noe ansvar hvis andre brukere bruker, modifiserer, ødelegger, skader, kopierer eller distribuerer ditt delte materiell i strid med bruksbegrensningene som du kan ha pålagt det.

10.4 Delt materiell kan inneholde personlig informasjon (for eksempel e-postadresser) for å forenkle delingen av ditt materiell. Du har ene og alene ansvar for all personlig informasjon som du eller andre brukere bruker og sender inn i forbindelse med tjenestene. Du skal overholde alle lover og regler for data- og personvern som gjelder for den personlige informasjonen til andre brukere.

10.5 Tjenestene kan gi deg tillatelse til å kommentere delt materiell. Kommentarer er ikke anonyme og kan leses av andre brukere. Dine kommentarer kan slettes av deg, andre brukere eller Adobe.

10.6 Hvis du blir invitert av en annen bruker av tjenesten til å delta i redigering eller visning av delt digitalt innhold, og du ikke ønsker å motta e-post fra nevnte bruker eller ikke ønsker å delta, må du kontakte personen som inviterte deg til å oppdatere, korrigere eller slette informasjonen de oppga om deg.

10.7 Generelt sett, selv om vi kan slette en konto du har hos oss i slike typer områder for delt redigering eller visning, kan vi fortsette å holde på informasjon om dine tidligere handlinger når det gjelder visning eller deling av innhold på initiativ av andre.

10.8 Ved fjerning av ditt materiell fra tjenesten eller ved tilbaketrekking av delt materiell, skal Adobe ha rimelig tid til å avslutte bruk, distribusjon og/eller visning av ditt materiell. Likevel anerkjenner og samtykker du at Adobe forbeholder seg retten, men ikke forpliktelsen, til å beholde arkiverte kopier eller "sikkerhetskopier" av ditt materiell eller bruke ditt materiell i samsvar med avsnitt 15 (Undersøkelser).

11. Bruk av programvare.

11.1 Programvare gjort tilgjengelig gjennom tjenestene eller gjennom tredjeparters markedsplasser eller butikker blir styrt av vilkårene i de gjeldende tilleggsvilkårene eller lisensavtalen omtalt i programvaren. Hvis det oppstår konflikt mellom disse vilkårene og lisensavtalen levert med programvaren, skal lisensavtalen gå foran i forhold til nevnte programvare. Hvis programvaren er en før-utgivelsesversjon, har du ikke lov til å bruke eller på noen måte benytte programvaren for kommersielle eller produksjonsformål, selv om noe motsier dette i en vedlagt lisensavtale.

11.2 Adobe kan levere programmer for mobil eller lesebrett gjennom tredjeparter som samhandler med tjenesten og Adobe-produkter. Du er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde det utstyret og de tilhørende tjenestene du trenger for å få tilgang til programmer for mobil og lesebrett, og du er ansvarlig for alle avgifter som påløper under tilgang til slike programmer (for eksempel avgifter til mobilnettleverandør, etc.).

11.3 Hvis ingen lisensavtale følger med programvaren som er tilgjengelig for nedlasting, vil nedlastingen og bruken av nevnte programvare styres av vilkårene her i avsnitt 11.3. Adobe gir deg en personlig, verdensomspennende, gjenkallelig, begrenset, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, ikke-overdragbar, ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren i henhold til vilkårene. For klarhets skyld, du skal ikke distribuere, leie ut, selge eller viderelisensiere programvaren. Du samtykker at du ikke vil dekompilere, reversarrangere eller på noen måte forsøke å avsløre kildekoden til programvaren. Til tross for det foregående, er dekompilering av programvaren forbudt i det omfanget lovene til den jurisdiksjon der du tilhører gir deg rett til å gjøre slik for å oppnå nødvendig informasjon for å få programvaren til å fungere sammen med annen programvare, såfremt du først ber om informasjon fra Adobe og Adobe kan, etter skjønn, enten skaffe slik informasjon til deg eller pålegge fornuftige vilkår, inkludert fornuftige gebyrer, på bruk av programvaren for å sikre at Adobes åndsverksrettigheter til programvaren er beskyttet. Du kan ikke tildele (eller gi en underlisens til) rettighetene dine til å bruke programvaren, gi en sikkerhetsinteresse i eller over rettighetene dine til å bruke programvaren, eller på annen måte overføre noen deler av rettighetene dine til å bruke programvaren. For å klargjøre, er din bruk av programvaren også underlagt ansvarsfraskrivelsene og begrensningene i avsnittene 13 og 14 og samtykket ditt til bestemmelsene om eksportkontroll i avsnitt 22.

11.4 Programvaren kan laste ned og installere oppdateringer fra Adobe automatisk. Disse oppdateringene er laget for å forbedre, forsterke og utvikle fremtidige tjenester og kan forme seg til sikring av bugs, forbedrede funksjoner, nye programvaremoduler og fullstendige nye versjoner. Du samtykker i å motta slike oppdateringer (og tillater Adobe å levere disse til deg med eller uten din kunnskap) som en del av bruk av tjenestene.

12. Garanti, erstatningsansvar og kravsfrafall.

12.1 Du representerer og garanterer at: (a) du innehar åndsverksrettighetene eller har skaffet alle nødvendige lisenser og tillatelser til å bruke ditt materiell i tråd med din bruk i forbindelse med tjenestene eller som ellers er tillatt av vilkårene; (b) du har de nødvendige rettighetene til å tildele lisenser og underlisenser som beskrevet i vilkårene; (c) du har mottatt samtykke fra enhver og alle personer som er beskrevet i ditt materiell, til å bruke ditt materiell slik det er framsatt i vilkårene, inkludert distribusjon, offentlig visning, offentlig fremføring og reproduksjon av ditt materiell; og (d) ditt materiell ikke krenker eller bryter med åndsverksrettigheter eller andre eiendomsretter, inkludert offentlige eller private rettigheter, til hvilken som helst person, firma eller enhet, eller andre tredjeparter.

12.2 Du samtykker i å beskytte og holde Adobe og deres datterselskaper, undergrupper, tjenestepersoner, agenter, ansatte, merkevarepartnere eller andre partnere og lisenshavere skadesløse fra alle klager eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, på grunn av ditt materiell, din bruk av tjenestene eller materiellet, din forbindelse med tjenestene eller materiell, handlingene til medlemmer av din gruppe, din tilgang til eller bruk av koblede nettsteder og dine forbindelser med dem, eventuelle krav om at ditt materiell har forårsaket skader på tredjepart, eventuelle samhandlinger mellom deg og tredjeparter som annonserer eller promoterer via tjenestene eller materiell, din overtredelse av vilkårene, eller din krenkelse av andres eventuelle rettigheter, inkludert eventuelle åndsverksrettigheter.

12.3 Du anerkjenner og samtykker at ved å få tilgang til eller bruke tjenestene eller materiell, kan du bli utsatt for materiell (inkludert delt gruppemateriell) fra andre som du kan oppfatte støtende, uanstendig eller på andre måter upassende, og godtar å akseptere den risikoen.

13. GARANTIFRASKRIVELSE.

DU FORSTÅR UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT I DEN GRAD DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOV:

13.1 NETTSTEDET, TJENESTENE OG MATERIALENE ER ANSKAFFET AV ADOBE "SOM DE ER", UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKT, IMPLISITT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT IMPLISITTE GARANTIER PÅ TITTEL, IKKE-OVERTREDELSE, NYTELSE UTEN INNBLANDING, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. UTEN BEGRENSNINGER AV DET FOREGÅENDE GIR ADOBE OG LISENSGIVERNE DERES INGEN GARANTI FOR AT (a) NETTSTEDET, TJENESTENE ELLER MATERIALENE VIL INNFRI DINE KRAV ELLER VÆRE KONSTANT TILGJENGELIGE, UAVBRUTTE, BETIMELIGE, SIKRE ELLER FEILFRIE; (b) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS GJENNOM BRUK AV NETTSTEDET, TJENESTENE ELLER MATERIALENE, VIL VÆRE EFFEKTIVE, NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE; (c) KVALITETEN PÅ NETTSTEDET, TJENESTENE ELLER MATERIALENE VIL INNFRI DINE FORVENTNINGER; ELLER AT (d) FEIL ELLER DEFEKTER PÅ NETTSTEDET, TJENESTENE ELLER MATERIALENE VIL BLI KORRIGERT. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, HVORVIDT MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SKAFFET AV DEG FRA ADOBE ELLER GJENNOM ELLER FRA BRUK AV TJENESTENE SKAL SKAPE NOEN GARANTIER SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I VILKÅRENE.

13.2 ADOBE FRASIER SEG SPESIFIKT ALT ANSVAR MED HENSYN TIL ALLE HANDLINGER SOM ER ET RESULTAT AV DIN BRUK AV ELLER DELTAKELSE I TJENESTER OG DIN BRUK AV MATERIALER. ALT MATERIALE SOM LASTES NED, GJØRES TILGJENGELIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFES GJENNOM BRUK AV TJENESTENE ER GJORT TILGJENGELIG ETTER DITT EGET SKJØNN OG RISIKO, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR ALLE SKADER TIL DITT COMPUTERSYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM ER ET RESULTAT FRA NEDLASTINGER AV SLIKT MATERIALE. ADOBE PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE DATAVIRUS ELLER LIGNENDE KODER SOM LASTES NED TIL DIN DATAMASKIN FRA NOEN AV TJENESTENE.

13.3 ADOBE KAN IKKE KONTROLLERE, GODKJENNE ELLER AKSEPTERE NOE ANSVARSFORHOLD FOR NOEN MATERIALER ELLER TJENESTER SOM TILBYS FRA TREDJEPARTER OG ER TILGJENGELIGE GJENNOM KOBLEDE NETTSTEDER. ADOBE GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER OVERHODE OM, OG SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR, NOEN SLIKE TREDJEPARTER, DERES MATERIALER ELLER TJENESTER. ALLE FORRETNINGER SOM DU HAR GJORT MED SLIKE TREDJEPARTER ER DIN EGEN RISIKO.

13.4 LEDERE, VERTER, DELTAKERE, MODERATORER OG ANDRE TREDJEPARTER ER IKKE AUTORISERTE ADOBE-TALSPERSONER, OG DERES MENINGER SAMSVARER IKKE NØDVENDIGVIS MED ADOBES MENINGER. TIL DET MAKSIMUM OMFANG SOM ER TILLATT AV ANVENDELIGE LOVER, VIL ADOBE IKKE HA NOE ANSVAR RELATERT TIL BRUKERMATERIELL SOM KOMMER FRA INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER, PRIVATLIV, PUBLISITET, UANSTENDIGHET ELLER ANDRE LOVER. ADOBE FRASIER SEG ALT ANSVAR MED HENSYN TIL BRUK, MISBRUK, TAP, MODIFISERINGER ELLER UTILGJENGELIGHET AV ALT BRUKERMATERIELL.

13.5 ADOBE VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TAP SOM KAN RAMMES SOM ET RESULTAT AV AT NOEN ANDRE BRUKER PASSORD ELLER KONTO ELLER KONTOINFORMASJON I FORBINDELSE MED SIDEN ELLER NOEN TJENESTER ELLER MATERIALER, ENTEN MED ELLER UTEN DIN VITEN.

13.6 NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV ENKELTE GARANTIER, BEGRENSNING AV UTESTENGNING AV IMPLISITTE GARANTIER, ELLER BEGRENSNINGER OM HVOR LENGE EN IMPLISERT GARANTI MÅ VÆRE, SLIK AT ADOBES BEGRENSNINGER KANSKJE IKKE GJELDER DEG.

14. Ansvarsbegrensning.

14.1 PÅ INGEN MÅTE SKAL ADOBE, DENS TJENESTEMENN, DIREKTØRER, ANSATTE, PARTNERE, LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANDRE FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE, BETYDELIGE ELLER STRAFFENDE SKADER OVERHODE, INKLUDERT DE SOM ER ET RESULTAT AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTER, HVORVIDT ELLER IKKE SOM KAN FORUTSEES ELLER HVIS ADOBE ER BLITT ADVART MOT MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER BASERT PÅ EN TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, INKLUDERT BRUDD PÅ KONTRAKTEN ELLER GARANTIEN, SKJØDESLØSHET ELLER ANDRE SKADEVOLDENDE HANDLINGER, ELLER NOEN ANDRE KRAV SOM REISER SEG I FORBINDELSE MED DITT BRUK AV ELLER TILGANG TIL SIDEN, TJENESTENE ELLER MATERIALENE. INGENTING I VILKÅRENE SKAL BEGRENSES ELLER UTELUKKE ADOBES ANSVAR FOR GROV SKJØDESLØSHET ELLER INTERNASJONAL UTROSKAP TIL ADOBE ELLER DETS ANSATTE, ELLER FOR DØD ELLER PERSONSKADER.

14.2 DET SAMLEDE ANSVARET TIL ADOBE OG DERES TILSLUTTEDE SELSKAP, LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN SKAL VÆRE BEGRENSET TIL $100 ELLER DET SAMLEDE BELØP BETALT AV DEG OG TILGANG TIL TJENESTEN I LØPET AV EN PERIODE PÅ TRE MÅNEDER FØR HENDELSEN SOM LEDET TIL ET SLIKT ANSVAR INNTRAFF, AVHENGIG AV HVILKET BELØP ER STØRST DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER SELV OM ADOBE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG UTEN HENSYN TIL EVENTUELT MISLYKKET FORMÅL MED BEGRENSET BOTEMIDDEL.

14.3 BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE I DETTE AVSNITTET 14 GJELDER I DEN GRAD DE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV I DIN JURISDIKSJON. NOEN JURISDIKSJONER NEDLEGGER FORBUD MOT UTELUKKELSER ELLER BEGRENSNINGER AV ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER FØLGESMESSIGE SKADER ELLER STRAFFESKADER. DERFOR KAN IKKE BEGRENSNINGER OG UTESTENGNINGER SOM ER FRAMSATT AV ADOBE LEGGES TIL DEG.

15. Undersøkelser.

15.1 Adobe kan, etter eget skjønn, (men har ingen forpliktelse til å) overvåke eller gjennomgå tjenestene og alt materiell til enhver tid. Uten begrensing i det foregående, skal Adobe ha rett til, etter eget skjønn, å fjerne alt i ditt materiell for hvilken som helst grunn (eller uten grunn), inkludert hvis det misligholder vilkårene eller noen lover.

15.2 Adobe overvåker ikke vanligvis brukeraktiviteten som oppstår i forbindelse med tjenestene eller materiell, men hvis Adobe blir oppmerksom på ditt eventuelle mislighold av noen bestemmelser i vilkårene, forbeholder Adobe seg retten til å undersøke slike mislighold, og Adobe kan, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel til deg, umiddelbart si opp rettighetene du har i henhold til dette dokumentet, inkludert rettighetene dine til å bruke tjenestene eller materiellet eller endre, forandre eller fjerne ditt materiell eller kontoinformasjon, i sin helhet eller delvis. Hvis, som et resultat fra en slik undersøkelse, Adobe tror at det har foregått kriminell aktivitet, reserverer Adobe seg retten til å henvise saken til, og samarbeide med, enhver og alle gjeldende myndigheter innen lovhåndheving. Unntatt i den grad det er forbudt ved gjeldende lov, er Adobe berettiget til å oppbevare og/eller vise all informasjon eller materiell, inkludert ditt materiell eller kontoinformasjon (eller elementer derav), som er i Adobes besittelse i forbindelse med din bruk av tjenestene, for (a) å overholde gjeldende lov, rettslige prosesser eller forespørsler fra myndighetene; (b) håndheve vilkårene; (c) å reagere på eventuelle påstander om at ditt materiell krenker vilkårene eller rettighetene til tredjeparter; (d) å reagere på dine forespørsler om kundeservice; eller (e) å beskytte rettighetene, eiendommen eller personsikkerheten til Adobe, dets brukere eller tredjeparter, inkludert den generelle offentligheten, som Adobe etter eget skjønn tror kan være nødvendig eller formålstjenlig.

16. Tilbakemelding.

Du er ikke forpliktet til å gi Adobe ideer, råd, eller forslag ("Tilbakemelding"). Men om du sender inn tilbakemeldinger til Adobe, kan vi bruke det til ethvert formål uten kompensasjon til deg.

17. Kunngjøring om brudd på opphavsrett.

17.1 Adobe respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at dets brukere gjør det samme. Adobe vil svare på klare beskjeder av copyrightbrudd i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright act, tittel 17, US kode, avsnitt 512 (c)(2) ("DMCA") og dets respons på slike merknader kan inkludere fjerning eller deaktivering av angivelig brutt innhold, slette kontoene til gjentagende brytere, og/eller gjort i god tro forsøk på å kontakte brukeren som postet materiellet slik at de kan, der det er hensiktsmessig, lage en kontra-melding.

17.2 Hvis du tror at arbeidet ditt er blitt brukt eller kopiert på noen måte som utgjør et brudd på opphavsrett, og et slikt brudd er bevertet på tjenestene, på nettsteder som er koblet til eller fra tjenestene, eller i forbindelse med tjenestene og materialene, må du i samsvar med DMCA sørge for en skriftlig melding via vanlig post eller via faks (ikke via e-post eller telefon) om opphavsrettsbruddet til Adobes opphavsrettsagent (kontaktinformasjon nedenfor), som må inneholde følgende elementer:

(a) en fysisk eller elektronisk signatur til personen som har fullmakt til å handle på vegne av eieeren av copyrightinteressene som angivelig har blitt overtrådt;

(b) en beskrivelse av hvilket copyright-arbeid(er) som du mener er blitt brutt og identifikasjon av hvilket materiell i slikt arbeid(er) som er overtrådt og hva du anmoder om som skal fjernes eller tilgang til hva som skal deaktiveres;

(c) en beskrivelse av hvor materiellet som du hevder er krenkende, er plassert på tjenestene;

(d) tilstrekkelig informasjon for å tillate at Adobe kan kontakte deg, som din fysiske adresse, telefonnummer og e-postadresse;

(e) en erklæring fra deg på at du har en god tro på at bruk av noe materiell som du beskriver i meldingen din og på den måten klagemålet ditt er, ikke har gitt fullmakt av copyright-eieren, dens agent eller loven; og

(f) en erklæring fra deg på at informasjonen i meldingen din er nøyaktig, og at du er copyright-eieren eller har fullmakt til å handle på vegne av copyrighteieren.

Før du fyller ut en slik melding, skal du vurdere nøye hvorvidt eller ikke bruken av opphavsrettsmaterialet er beskyttet av "rettferdig bruk" doktrinen, og at du kan være ansvarlig for kostnader og advokathonorarer hvis du skulle angi en melding der det ikke har vært noe overtredelse. Hvis du er usikker på om en bruk av opphavsrettsmaterialet ditt utgjør et brudd, kan du kontakte en advokat. I tillegg kan du rådføre deg med offentlig tilgjengelig referansemateriale som det du kan finne på www.chillingeffects.org.

17.3 Hvis du tror at tilgangen til materialet ditt var deaktivert eller fjernet av Adobe som et resultat av feilaktig krenkelsesbrudd på opphavsretten, vennligst skaff, i samsvar med DMCA, en skriftlig melding via vanlig post eller via faks (ikke via e-post eller telefon) til Adobe Copyright Agent (kontaktinformasjon under), som må inneholde alle følgende elementer:

(a) en fysisk eller elektronisk signatur av abonnenten;

(b) identifikasjon av materialet som ble fjernet fra tjenestene, og plasseringen til tjenesten der materialet befant seg før det ble fjernet;

(c) en erklæring under vitners nærvær at du i god tro har trodd at materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en misforståele eller misidentifisering av materialet som ble fjernet eller deaktivert;

(d) tilstrekkelig informasjon for å tillate at Adobe kan kontakte deg, som din fysiske adresse, telefonnummer og e-postadresse; og

(e) en erklæring der du samtykker til jurisdiksjonen av det føderale distriktsdomstol der du bor (eller til Santa Clara County, California hvis du bor utenfor USA) og at du vil akseptere tjenesteprosessen fra den personen som skaffet meldingen under DMCA avsnittet (c)(1)(C) eller en agent til en slik person.

Før du fyller ut en slik kontra-melding, vurder nøye hvorvidt eller ikke bruken av opphavsrettsmaterialet er overtrådt, da du kan være ansvarlig for kostnader og advokathonorarer i tilfelle en domstol bestemmer at kontra-meldingen din gir en uriktig fremstilling og at materialet ble fjernet av en misforståelse. Hvis du er usikker på om bruk av det gjeldende materialet utgjør et brudd, kan du kontakte en advokat. I tillegg kan du rådføre deg med offentlig tilgjengelig referansemateriale som det du kan finne på www.chillingeffects.org.

17.4 Adobes Copyright Agent for meldinger om klager på opphavsrettsbrudd kan nås som følger:

Med post:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
U.S.A.

Med faks: (415) 723-7869
Med e-post: copyright@adobe.com 
Med telefon: (408) 536-4030

Opphavsrettsagenten vil ikke fjerne materiell fra tjenestene som respons på telefon- eller e-postmeldinger med hensyn til angivelig krenkende materiell, da en gyldig DMCA-melding må underskrives av opphavsrettseieren eller av en person som har fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne. Vennligst fremlegg slike meldinger kun via faks eller via ordinær post som tidligere beskrevet i dette avsnittet. Opphavsrettsagenten skal kun kontaktes hvis du tror at arbeidet ditt er blitt brukt eller kopiert på en slik måte at det utgjør et brudd på opphavsrett, og at et slikt brudd har oppstått på tjenestene eller på nettsteder som er koblet til eller fra tjenestene, eller i forbindelse med tjenestene eller materialene. Alle andre forespørsler til opphavsrettsagenten vil ikke bli besvart.

18. Annonser og ditt materiell.

Du samtykker at Adobe kan vise annonser ved siden av ditt materiell, og du samtykker i at du ikke har rett på kompensasjon. Måten, metode og omfang av annonseringen eller andre inntektsgivende modeller som Adobe benytter seg av i eller i forbindelse med tjenester og/eller ditt materiell er underlagt forbehold om endringer uten videre varsling.

19. Lenker til andre nettsteder.

Tjenestene og materialene kan inkludere lenker som tar deg til nettsider eller tjenester som ikke styres av Adobe. Uansett om lenken ble gjort tilgjengelig som hjelp, eller om den ble lagt ut av en bruker, har ikke Adobe kontroll over nettsider eller tjenester som ikke styres av Adobe. Du samtykker at vi ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av, eller innholdet på, nettsider som vi ikke styrer.

20. Opphør.

20.1 Opphør ved deg.

(a) Som enten en individuell bruker eller gruppeadministrator for en tjeneste, kan du når som helst avslutte bruken av tjenesten. Du kan stanse Adobes rett til å distribuere, utføre offentlig og vise offentlig ditt delte materiell ved å avslutte delingen. Du kan stanse resten av Adobes rettigheter ved å fjerne ditt materiell fra tjenesten, enten ved å slette det manuelt, eller ved å kontakte kundestøtte og få annullert abonnementet, dersom det er aktuelt, og få materiellet slettet. For å avslutte tjenestekontoen din, kan du kontakte brukerstøtte på http://www.adobe.com/go/support_contact_no. Eventuelle avgifter betalt av deg før opphøret refunderes ikke. Avslutningen av din konto løser deg ikke fra forpliktelser til å betale eventuelle akkumulerte avgifter og kostnader.

(b) Som gruppeadministrator for en tjeneste kan du når som helst avslutte en individuell brukers tilgang til tjenesten.

20.2 Opphør ved Adobe. Underlagt tilleggsvilkår for enkelte tjenester, og i henhold til alle tilknyttede abonnementsvilkår, kan Adobe når som helst si opp avtalen med deg (eller noen individuelle tilleggsvilkår) hvis;

(a) Du har brutt noen forholdsregler til vilkårene (eller har handlet på en slik måte som klart viser at du ikke akter, eller er ute av stand til å etterkomme vilkårene);

(b) Loven krever at Adobe gjør dette (for eksempel når anskaffelsen av tjenestene eller materialene til deg er, eller blir, ulovlig);

(c) Anskaffelsen av tjenestene til deg av Adobe er, etter Adobes mening, ikke lenger kommersielt gjennomførbare;

(d) Adobe har besluttet å avbryte tjenestene eller materialene (eller deler av dem); eller

(e) Det har vært en lenger periode uten aktivitet på din konto.

20.3 Opphør eller suspendering av tjenester. Adobe kan også midlertidig eller permanent si opp hele eller deler av kontoen din og/eller tilgangen til tjenestene, av hvilken som helst grunn (underlagt tilleggsvilkår for visse tjenester). Unntatt slik det kan være beskrevet i tilleggsvilkår som gjelder for en bestemt tjeneste, kan oppsigelse av din konto inkludere: (a) fjerning av tilgang til alle tilbud innenfor tjenestene, (b) sletting av ditt materiell og kontoinformasjon, inkludert din personlige informasjon, innloggings-ID og passord, og all relevant informasjon, filer og materiell som er assosiert med eller inne i din konto (eller deler av den), og (c) utestengning av fremtidig bruk av disse tjenestene.

20.4 Du samtykker at alle oppsigelser for årsaker skal gjøres etter Adobes eget skjønn, og at Adobe ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for oppsigelser av din konto (og påfølgende sletting av din kontoinformasjon) eller tilgang til tjenestene og materiell, inkludert ditt materiell.

20.5 Ved utløp eller oppsigelse av vilkårene, skal du umiddelbart avbryte bruk av tjenestene og materiell. Eventuelle uavbrutte lisenser du har gitt, dine eventuelle plikter herunder til å holde skadesløs, Adobes eventuelle ansvarsfraskrivelser eller begrensninger for erstatningsansvar herunder og avsnittene 8-10, 12-16, 18, 20, 23 og 24 overlever imidlertid opphør eller utløp av vilkårene.

20.6 Ved opphør av din bruk av tjenestene ved deg eller ved Adobe for enhver grunn annet enn årsak, vil Adobe gå til rimelige skritt for å informere deg minst tretti (30) dager før opphøret, på e-postadressen du oppgir som del av registreringen, med instruksjoner om hvordan du kan hente ut ditt materiell før opphøret inntreffer.

20.7 Hvis gruppeadministratoren din avslutter tilgangen din til en tjeneste, vil du ikke lenger ha tilgang til delt materiell du eller andre brukere av gruppen har lagt ut på et delt arbeidsområde eller et delt arbeidsområde innenfor denne tjenesten. Du vil imidlertid fortsatt ha tilgang til materiell som er lagret på kontoen din, underlagt avsnitt 9.2 ovenfor.

20.8 Unntatt som uttalt andre steder i tilleggsvilkår og gjeldende abonnementsvilkår, vil Adobe gi informasjon i samsvar med generelle vilkår ved opphør av avtalen ved Adobe for andre grunner enn brudd på disse vilkårene, og gi deg pro rata refundering for forhåndsbetalte og ubrukte deler av tjenesten.

21. Internasjonale brukere.

21.1 Man kan oppnå tilgang til tjenestene fra land rundt om i verden, og de kan inneholde referanser til tjenester og materialer som ikke er tilgjengelige i ditt land. Disse referansene innbefatter ikke at Adobe akter å annonsere slike tjenester eller materialer i ditt land.

21.2 Disse tjenestene kontrolleres, drives og administreres av Adobe Systems Incorporated fra deres kontorer i USA. Adobe fremstiller ikke disse tjenestene og materialene som egnede eller tilgjengelige for bruk utenfor USA. Adobe forbeholder seg retten til å blokkere tilgang til tjenestene eller materialene for enkelte internasjonale brukere. Hvis du har tilgang til tjenestene fra et sted utenfor USA, er du ansvarlig for å overholde alle lokale lover.

22. Eksportkontrollover.

Du erkjenner at tjenestene, programvaren og alt materiell er underlagt regelverk fra den amerikanske eksportadministrasjonen (U.S. Export Administration) og andre eksportlover, restriksjoner og forskrifter (samlet kalt "eksportlovene"), og at du opptrer i samsvar med eksportlovene. Du skal ikke sende, overføre, eksportere eller reeksportere programvaren eller noe materiell, direkte eller indirekte, til: (a) land som er underlagt USAs eksportrestriksjoner (som for tiden inkluderer, men ikke nødvendigvis er begrenset til Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria) (hvert enkelt av dem et "sanksjonert land"), (b) sluttbrukere som du vet eller har grunn til å tro vil bruke programvaren til design, utvikling eller produksjon av atomvåpen, kjemiske eller biologiske våpen, eller rakettsystem, romfartøysutskyting og sonderaketter, eller ubemannede fly (hvert av dem et "ulovlig bruk") eller (c) sluttbrukere som har fått forbud mot å delta i amerikanske eksporttransaksjoner av en føderal organisasjon som er del av de amerikanske myndighetene (hver enkelt av dem en "sanksjonert part"). I tillegg er du ansvarlig for å opptre i samsvar med lokale lover i din jurisdiksjon som kan innvirke på dine rettigheter til å importere, eksportere eller bruke tjenestene, programvaren eller noe materiell. Du garanterer og er ansvarlig for at (i) du ikke er borger av eller befinner deg i et sanksjonert land, (ii) du ikke skal bruke tjenestene, programvaren eller noe materiell til ulovlig bruk og (iii) du ikke er en sanksjonert part. Alle rettigheter til å bruke tjenestene, programvaren eller noe materiell gis på betingelse av at slike rettigheter forspilles hvis du ikke oppfyller vilkårene i denne avtalen. Dersom Adobe har kunnskap om at en overtredelse er begått, kan Adobe få forbud mot å yte vedlikehold og støtte for tjenestene, programvaren eller materialene.

23. Konfliktresolusjon.

23.1 Jurisdiksjon. Du samtykker i at alle dine eventuelle krav mot eller konflikter med Adobe, må løses av en domstol i Santa Clara County, California, USA, med mindre annet er avtalt mellom partene. Du samtykker å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen til tinghuset i Santa Clara County i California i USA når lovene for California gjelder, og tinghuset i Dublin i Irland når lovene i Irland gjelder, for å føre prosess over slike krav og disputter. Partene anerkjenner spesielt U.N. Convention on Contracts for internasjonal salg av varer.

23.2 Alle krav du fører mot Adobe må løses i overensstemmelse med dette avsnittet. Alle krav som arkiveres eller som kommer i motsetning til dette avsnittet skal vurderes som et feilaktig registrert. Skal du registrere et krav til dette avsnittet, kan Adobe få tilbake advokathonorarer og kostnader opp til $1000, forutsatt at Adobe har meldt fra til deg skriftlig om det uriktige kravet og du har mislyktes i å trekke kravet på riktig måte.

23.3 Til tross for det foregående samtykker du i at Adobe skal ha rett til å søke om rettslig behandling (eller en tilsvarende type akutt juridisk bistand) innenfor alle jurisdiksjoner i tilfelle din eller andres autoriserte tilgang til eller bruk av tjenestene eller materialene som er i strid med vilkårene.

24. Diverse.

24.1 Engelsk versjon. Den engelske versjonen av denne avtalen skal brukes når avtalen skal tolkes eller analyseres.

24.2 Melding til Adobe. Alle meldinger som gis til Adobe i samsvar med vilkårene skal sendes til 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.

24.3 Melding til deg. Adobe kan tilveiebringe meldinger, inkludert de som angår endringer i vilkårene, via e-post, vanlig post, tekstmelding, publiseringer på eller innenfor tjenestene, eller på andre rimelige måter som nå er kjent eller heretter utvikles.

24.4 Hele avtalen. Vilkårene utgjør hele avtalen mellom Adobe og deg med hensyn til din tilgang til eller bruk av tjenestene og materialene og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Adobe for slike emner.

24.5 Ikke-overførbar. Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre vilkårene, eller rettighetene som herunder oppfylles, uten Adobes skriftlige samtykke. Adobes rettigheter i henhold til vilkårene kan fritt overføres av Adobe.

24.6 Fraskilling. Hvis av noen grunn en domstol av en kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i vilkårene, eller deler herav, ikke er tvangskraftig, skal denne bestemmelsen håndheves til den maksimale utstrekning som er tillatelig, for å fremme hensikten til partene slik det er reflektert i den bestemmelsen, og det gjenstående av vilkårene skal fortsette med full tyngde og effekt.

24.7 Kravsfrafall. Enhver forsømmelse fra Adobe i forbindelse med å håndheve eller utføre forskriftene i vilkårene, eller noen relaterte rettigheter, skal ikke utgjøre et kravsfrafall av nevnte forskrift eller rettighet.

24.8 Rapporter misbruk. Vennligst rapporter alle brudd på vilkårene via rapporter misbruk-mekanismen som tilbys i forbindelse med den særskilte tjenesten når det påståtte bruddet oppstår.

24.9 Du er ene og alene ansvarlig for å gjøre deg kjent med, og overholde, eventuelle lover som kan forby deg fra å delta i, eller bruke, enhver del av tjenestene.

Tilleggsbetingelser

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE-WEBSKRIFTSTJENESTER
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM-TJENESTER
Adobe Send
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adobe Premium-funksjoner for Flash Player

Juridisk informasjon