Senast uppdaterad 18 juni 2014. Ersätter villkoren från den 16 oktober 2012 i sin helhet.
 
De här villkoren styr användningen av vår webbplats eller våra tjänster såsom Creative Cloud (gemensamt benämnda ”Tjänsterna”) och programvara som omfattas av tjänsterna, inklusive program, innehållsfiler (definierade nedan), skript, instruktioner och all relaterad dokumentation (gemensamt benämnda ”Programvaran”). Genom användning av tjänsterna eller programvaran godkänner du dessa villkor. Om du har ingått ett annat avtal med oss angående särskilda tjänster eller programvaror styr det avtalet vid eventuella konflikter med dessa villkor. Enligt informationen nedan i Avsnitt 3 behåller du alla rättigheter och ägarskap till ditt innehåll som görs tillgängligt via tjänsterna.
 
1. Så här fungerar avtalet.
 
1.1 Lagvalsregler. Om du bor i Nordamerika gör du affärer med Adobe Systems Incorporated, ett amerikanskt företag, och du samtycker till att vara bunden av de lagar som gäller i Kalifornien och USA. Om du bor utanför Nordamerika gör du affärer med Adobe Systems Software Ireland Limited och tjänsterna och programvaran är bundna till de lagar som gäller för Irland. Du kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter. Vi försöker inte att begränsa dessa rättigheter utöver det som tillåts enligt lag.
 
1.2 Kvalificeringskrav. Du får endast använda tjänsterna om du är (a) över 13 år och (b) enligt lag kan ingå ett bindande avtal.
 
1.3 Sekretess. Integritetspolicyn på http://www.adobe.com/go/privacy_se gäller för all information som du förser oss med. Genom användning av tjänsterna eller programvaran godkänner du villkoren i Integritetspolicyn.
 
1.4 Tillgänglighet. De sidor som beskriver tjänsterna är tillgängliga över hela världen, men detta innebär inte att alla tjänster eller funktioner hos tjänsterna är tillgängliga i ditt land eller att allt användargenererat innehåll som finns tillgängligt via tjänsterna är lagligt i ditt land. Vi kan blockera åtkomsten till vissa tjänster (eller särskilda funktioner eller särskilt innehåll hos tjänsten) i vissa länder. Det är ditt ansvar att säkerställa att din användning av tjänsterna följer lagarna i det land där de används. Tjänsterna är inte tillgängliga på alla språk.
 
1.4 Tillgänglighet. De sidor som beskriver tjänsterna är tillgängliga över hela världen, men detta innebär inte att alla tjänster eller funktioner hos tjänsterna är tillgängliga i ditt land eller att allt användargenererat innehåll som finns tillgängligt via tjänsterna är lagligt i ditt land. Vi kan blockera åtkomsten till vissa tjänster (eller särskilda funktioner eller särskilt innehåll hos tjänsten) i vissa länder. Det är ditt ansvar att säkerställa att din användning av tjänsterna följer lagarna i det land där de används. Tjänsterna är inte tillgängliga på alla språk.
 
1.5 Programvara. Programvaran säljs inte, utan den licensieras och då endast i enlighet med villkoren i detta avtal.
 
1.6 Ytterligare villkor. Vissa tjänster eller programvaror är även bundna av ytterligare villkor (”Ytterligare villkor”). Nya villkor kan tillkomma under Ytterligare villkor.
1.7 Prioritetsordning. Om det uppstår konflikt mellan villkoren i detta avtal och de under Ytterligare villkor, gäller Ytterligare villkor för den tjänsten eller den programvaran.
 
1.8 Ändringar. Vi kan när som helst komma att ändra eller upphöra med tjänsterna, programvaran, delar eller funktioner hos dessa, utan ansvarsskyldighet gentemot dig eller någon annan. Vi kommer dock vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig före ändringen. Vi kommer även ge dig rimlig tid för att ladda ner ditt innehåll. Om en tjänst upphör helt kommer vi förse dig med en proportionell återbetalning för tjänstens alla oanvända avgifter som du har betalat i förskott.
 
2. Användning av tjänsten.
 
2.1 Licens. Du får en licens att komma åt och använda tjänsterna, förutsatt att du följer villkoren och gällande lagstiftning.
 
2.2 Adobes immateriella rättigheter. Vi (och våra licensgivare) förblir ensam ägare till alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen i tjänsterna och programvaran. Vi gör anspråk på samtliga sådana rättigheter, även om de inte anges specifikt i dessa villkor.
 
2.3 Lagring. När tjänsterna erbjuder lagringsutrymme rekommenderar vi att du regelbundet fortsätter att säkerhetskopiera ditt innehåll. Det kan tillkomma rimliga tekniska begränsningar för ditt innehåll, såsom begränsningar för filstorlek, lagringsutrymme, processorkapacitet och andra tekniska begränsningar. Om du överskrider den övre gränsen för lagringsutrymmet förbehåller vi oss rätten att stänga av tjänsterna tills ditt innehåll åter befinner sig inom ramarna för lagringsutrymmet som hör till ditt konto.
 
2.4 Innehåll. Vi kan lagra användargenererat innehåll från våra användare. Om du har åtkomst till våra tjänster kan du stöta på innehåll som du anser vara stötande eller upprörande. Din enda lösning är då att sluta titta på detta innehåll. Om alternativet finns tillgängligt kan du dock klicka på knappen för att rapportera innehållet till oss.
 
3. Ditt innehåll.
 
3.1 Äganderätt. Du behåller alla rättigheter och ägarskap till ditt innehåll. Vi gör inte ägaranspråk på rättigheterna till ditt innehåll.
 
3.2. Licenser till ditt innehåll i syfte att driva tjänsterna. Adobe kräver vissa licenser från dig för ditt innehåll i syfte att driva och aktivera tjänsterna. När du laddar upp innehåll till tjänsterna ger du oss en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, underlicenserbar och överförbar licens att använda, reproducera, offentligt visa, distribuera, ändra (för att t.ex. visa ditt innehåll bättre), offentligt spela upp och översätta innehållet vid behov i enlighet med användaråtgärder (som t.ex. när du väljer att lagra ditt innehåll privat eller att dela det med andra). Den här licensen gäller endast i syfte att driva och förbättra tjänsterna.
 
3.3 Vår åtkomst. Vi har inte åtkomst till och varken visar eller lyssnar på något innehåll, förutom då det skulle behövas för att tillhandahålla tjänsterna. Åtgärder som kan behövas för att utföra tjänsterna kan omfatta (men är inte begränsade till) att (a) svara på begäran om support; (b) upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägeri, säkerhetsfrågor, lagbrott eller tekniska frågor och (c) genomdriva dessa villkor.
 
3.4 Dela innehåll.
 
(a) Dela. Vissa tjänster kan erbjuda funktioner för att dela innehåll med andra användare och göra det offentligt. ”Dela” avser att e-posta, publicera, överföra, ladda upp eller på annat sätt göra det tillgängligt (för oss eller för andra användare) när du använder tjänsterna. Andra användare kan på många sätt använda, kopiera, ändra eller dela vidare innehållet. Tänk noga igenom vad du väljer att dela eller göra offentligt, eftersom du är helt ansvarig för det innehåll som du delar.
 
(b) Åtkomstnivå. Vi bevakar eller kontrollerar inte vad andra gör med ditt innehåll. Du är ansvarig för att bestämma vilka begränsningar som läggs på ditt innehåll och för att använda lämplig åtkomstnivå för ditt innehåll. Om du inte väljer en åtkomstnivå för ditt innehåll kan systemet ställa in nivån på den minst restriktiva inställningen. Det är ditt ansvar att meddela andra användare om hur ditt innehåll får delas och att ändra inställningarna för åtkomst och delning av ditt innehåll.
 
(c) Kommentarer. Tjänsterna kan göra det möjligt för dig att kommentera innehåll. Kommentarerna är inte anonyma och kan ses av andra användare. Dina kommentarer kan tas bort av dig, andra användare eller Adobe.
 
3.5 Uppsägning av licens. Du kan när som helst återkalla licensen för ditt innehåll och vår nyttjanderätt genom att ta bort ditt innehåll från tjänsten. Kopior av ditt innehåll kan dock finnas kvar som en del av vår säkerhetskopiering.
 
3.7 Kontoinformation.
 
Du ansvarar för all aktivitet som sker genom ditt konto. Meddela omedelbart kundtjänst om du upptäcker obehörig användning av ditt konto. Du får inte (a) dela din kontoinformation (förutom med en auktoriserad kontoadministratör) eller (b) använda dig av annan persons konto. Din kontoadministratör kan använda din kontoinformation för att hantera din användning av och din åtkomst till tjänsterna.
 
4. Användning av programvara.
 
4.1 Prenumerationsbaserad programvarulicens.
 
När vi förser dig med programvaran som en del av din prenumeration på tjänsterna ger vi dig, under förutsättning att villkoren efterlevs, en icke-exklusiv licens för att installera och använda programvaran: (a) i regionen, (b) så länge som prenumerationen gäller och (c) enligt dessa villkor och relaterad dokumentation som medföljer programvaran. Med ”Regionen” avses hela världen, men det utesluter uttryckligen länder som är underkastade handelsembargo av USA och länder där du är förbjuden att använda programvaran eller relaterade tjänster. Du kan aktivera programvaran för högst 2 enheter (eller virtuella maskiner) samtidigt, om dessa aktiveringar är kopplade till samma persons Adobe-ID, såvida annat inte anges på http://www.adobe.com/go/activation_se. Du kan dock inte använda programvaran samtidigt på dessa enheter.
 
4.2 Enhetsbaserad programvarulicens. Om du har köpt en programvarulicens baserad på ett antal enheter (t.ex. om du har köpt Creative Cloud för utbildning) gäller Avsnitt 4.2:
 
(a) Licens. Under förutsättning att dessa villkor efterlevs och i enlighet med omfattningen för licensen som anges i dokumentationen som medföljer programvaran, ger vi dig en icke-exklusiv licens att installera och använda programvaran: (1) i regionen, (2) så länge som licensen gäller, (3) i enlighet med licensens omfattning och (4) enligt dessa villkor och relaterad dokumentation som medföljer programvaran.
 
(b) Distribution från en server. Om det medges i licensavtalet som upprättats mellan oss och dig, får du kopiera programvaran till en filserver på ditt intranät för att ladda ner och installera programvaran på datorer inom samma intranät. Med ”Intranät” avses ett privat, skyddat datornätverk som du och behöriga anställda och underleverantörer har åtkomst till. Intranät inkluderar inte delar av Internet eller något annat nätverk som är tillgängligt för leverantörer, försäljare eller tjänsteleverantörer, nätverk öppna för allmänheten (såsom medlemskaps- eller prenumerationsbaserade grupper, föreningar eller liknande organisationer).
 
4.3 Allmän licens. Om programvaran tillhandahålls som en del av tjänsterna, utan begränsningar för prenumeration eller ett fast antal enheter ger vi dig, under förutsättning att villkoren efterlevs, en icke-exklusiv licens för att installera och använda programvaran (a) i regionen, (b) i syfte att använda och få åtkomst till tjänsterna och (c) enligt dessa villkor och relaterad dokumentation som medföljer Programvaran.
 
4.4 Övriga licenstyper.
 
(a) Utvärderingsversion. Vi kan ge programvaran eller tjänsterna benämningen ”prov”, ”utvärdering”, ”ej avsedd för återförsäljning” eller en annan benämning (”Utvärderingsversion”). Du kan bara installera och använda en utvärderingsversion under utvärderingsperioden och endast i utvärderingssyfte. Du får inte använda något material som du skapar med utvärderingsversionen i kommersiellt syfte.
 
(b) Förhandsversion. Vi kan ge programvaran eller tjänsterna benämningen förhandsversion eller betaversion (”Förhandsversion”). Förhandsversionen utgör inte en slutprodukt och kan innehålla fel som kan orsaka systemfel eller andra fel samt dataförlust. Vi kan välja att inte ge ut förhandsversionen kommersiellt. Du måste genast sluta att använda förhandsversionen och förstöra alla kopior av förhandsversionen om vi begär det eller om en kommersiell version av förhandsversionen ges ut. Alla enskilda avtal som vi ingår med dig gällande förhandsversionen ersätter det här avsnittet.
 
(c) Utbildningsversion. Om programvaran eller tjänsten är avsedd för användning av utbildningsanvändare (”Utbildningsversion”) får du endast använda utbildningsversionen om du uppfyller de krav som anges påhttp://www.adobe.com/go/edu_purchasing_se. Du kan endast installera och använda utbildningsversionen i det land där du kvalificerar dig som utbildningsanvändare. Om du bor i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet betyder ”land” i föregående mening det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 
(d) Innehåll. Med ”Innehållsfiler” avses exempelfiler tillhandahållna av Adobe, såsom lagrade bilder eller ljud. Såvida inget annat anges i dokumentationen eller andra licenser som är kopplade till innehållsfilerna får kunden använda, visa, ändra, reproducera och distribuera innehållsfiler. Du får dock inte distribuera innehållsfilerna separat (det vill säga när innehållsfilerna utgör det huvudsakliga värdet av den produkt som distribueras) och du får inte göra anspråk på några varumärkesrättigheter med avseende på innehållsfilerna eller arbeten som härletts från innehållsfilerna.
 
(e) Programutvecklingskit. Om programvaran omfattar ett programutvecklingskit (”SDK”) som inte refererar till ett enskilt licensavtal kan du använda SDK för att utveckla program som samverkar med programvaran (”Program för utvecklare”). SDK kan innehålla exempel på källkod för implementering (”Exempelkod”), körbara komponenter eller bibliotek som kan ingå i nya program för utvecklare i syfte att säkerställa korrekt samverkan med programvaran. Du får endast använda SDK för intern utveckling av nya program för utvecklare och får endast vidaredistribuera exempelkoden, körbara komponenter och bibliotek som ingår i SDK om det är nödvändigt för att korrekt implementera SDK i nya program för utvecklare. Du förbinder dig att ersätta, försvara och hålla Adobe skadeslöst från alla eventuella förluster, skador, anspråk eller stämningar, inklusive ombudskostnader, som uppkommer eller är ett resultat av vidaredistribution av program för utvecklare eller SDK. Eventuella enskilda licensavtal för ett SDK ersätter det här avsnittet.
 
4.5 Begränsningar och krav.
 
(a) Immaterialrättsliga meddelanden. Du måste säkerställa att om du gör tillåtna kopior av programvaran så måste dessa märkas med samma copyrightmeddelanden och andra äganderättsliga meddelanden som finns på eller i programvaran.
 
(b) Begränsningar. Du får inte göra följande (såvida inget annat anges i dessa villkor):
 
(1) ändra, portera, anpassa eller översätta programvaran;
 
(2) bakåtkompilera, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka utvinna källkoden i programvaran;
 
(3) använda eller erbjuda användning av programvaran i egenskap av dataserviceföretag;
 
(4) (i) kringgå tekniska åtgärder för begränsad åtkomst till programvaran eller (ii) utveckla, distribuera eller tillsammans med programvaran använda produkter som kringgår de tekniska åtgärderna; eller
 
(5) hyra ut, leasa ut, vidarelicensiera, överföra eller överlåta dina rättigheter till programvaran, eller godkänna att någon del av programvaran kopieras till en annan parts enhet. Om du köper Creative Cloud för team eller Creative Cloud för utbildning (angiven användare) kan du ange säten i enlighet med tillämplig dokumentation.
 
4.6 Region. Om du köper mer än en programvarulicens får du inte installera eller distribuera programvaran utanför de land där du köpte licensen, om inte annat tillåts i det volymlicensieringsprogram som du ingått med oss. För kunder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet betyder ”land” det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp den licens som härmed beviljas eller att avsluta prenumerationen för Creative Cloud eller åtkomsten till tjänsterna om vi anser att din användning av programvaran eller tjänsterna strider mot detta avsnitt.
 
4.7 Aktivering.
 
Programvaran kan kräva att du vidtar visa åtgärder för att aktivera din programvara eller bekräfta din prenumeration. Underlåtenhet att aktivera eller registrera programvaran, bekräfta en prenumeration eller ett fastställande från Adobes sida att programvaran används på ett bedrägligt eller otillåtet sätt, kan leda till nedsatt funktionalitet, icke-fungerande programvara eller till uppsägning eller frysning av prenumerationen.
 
5. Användarbeteende.
 
5.1 Ansvarsfull användning. Adobes nätverk består oftast av användare som förväntar sig ett visst mått av hövlighet och professionalism. Du är skyldig att använda tjänsterna på ett ansvarsfullt sätt.
 
5.2 Felaktig användning. Du får inte använda tjänsterna eller programvaran på ett felaktigt sätt. Du får t.ex. inte göra följande:
 
(a) kopiera, ändra, lagra, vidarelicensiera eller sälja vidare tjänsterna;
 
(b) möjliggöra eller tillåta att andra använder tjänsten eller programvaran med din kontoinformation;
 
(c) använda innehållet eller programvaran som medföljer tjänsterna för att skapa någon form av databas;
 
(d) komma åt eller försöka få åtkomst till tjänsterna på andra sätt än via det gränssnitt som vi tillhandahåller och har godkänt;
 
(e) kringgå tekniska åtgärder för begränsad åtkomst eller användning som implementerats för att förhindra viss användning av tjänsterna;
 
(f) dela innehåll på felaktigt sätt eller göra något som kränker någons immateriella rättigheter. ”Immateriella rättigheter” omfattar upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärke, företagsprofil, patent, affärshemlighet, illojal konkurrens, rätt till sekretess och offentlighet samt andra äganderättigheter;
 
(g) dela innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, otillbörligt, skadeståndsgrundande, ärekränkande, vulgärt, osedligt, vanvördigt, som gör intrång i privatliv eller utgör ett hatbrott;
 
(h) utge dig för att vara en annan person eller enhet, eller felaktigt uppge eller på annat sätt ge en missvisande bild av relationen med en person eller enhet;
 
(i) försöka att stänga av, skada eller förstöra tjänsterna, programvaran eller maskinvaran;
 
(j) avbryta, störa eller förhindra någon annan användare från att använda tjänsterna (såsom förfölja, skrämma eller trakassera andra, uppmana till våldshandlingar eller på något sätt skada minderåriga);
 
(k) ägna dig åt kedjebrev, skräppost, pyramidspel eller andra oönskade meddelanden;
 
(l) marknadsföra eller göra reklam för några produkter eller tjänster via tjänsten utan särskilt tillstånd från oss;
 
(m) använda dig av datautvinning eller liknande datainsamlings- och dataextraheringsmetoder i samband med tjänsterna; eller
 
(n) bryta mot gällande lagar.
 
6. Avgifter.
 
Du måste själv stå för eventuella skatter och tredjepartsavgifter (såsom telefonavgifter, mobilavgifter, Internetavgifter, kreditkortsavgifter, avgifter för valutaväxling). Vi är inte ansvariga för dessa avgifter. Om du inte betalar det du är skyldig oss kan vi nödgas vidta särskilda åtgärder för att driva in dessa, inklusive inkasso. I sådana fall ansvarar du för alla inkassoavgifter och extra utgifter.
 
7. Din försäkran och skadeersättningsskyldighet.
 
7.1 Försäkran. Genom att ladda upp innehåll till tjänsten intygar du att du har: (a) alla nödvändiga licenser och tillstånd för att använda och dela ditt innehåll och (b) nödvändiga rättigheter att bevilja licenser enligt dessa villkor.
 
7.2. Ersättning. Du åtar dig att hålla oss och våra dotterbolag, partners, kontor, representanter, anställda och licensgivare skadeslösa för alla anspråk, krav, förluster eller skador, inklusive rimliga ombudskostnader, som uppkommer eller är relaterade till ditt innehåll, din användning av tjänsterna eller programvaran eller från underlåtenhet att följa dessa villkor.
 
8. Garantifriskrivning.
 
8.1 Om inget annat framgår i Ytterligare villkor tillhandahålls tjänsterna och programvaran i ”befintligt skick”. I enlighet med vad som medges av gällande lag frånsäger vi oss alla garantier, både uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier gällande icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för speciellt ändamål. Vi gör inga åtaganden gällande innehållet i tjänsterna. Vi frånsäger oss vidare alla garantier för (a) att tjänsterna eller programvaran kommer att uppfylla dina krav eller alltid vara tillgängliga, oavbrutna, i tid, säkra eller felfria; (b) att resultatet av användandet av tjänsterna eller programvaran kommer att vara effektivt, riktigt eller tillförlitligt; (c) att kvaliteten på tjänsterna eller webbplatsen kommer att uppfylla dina förväntningar eller (d) att eventuella fel eller defekter i tjänsterna eller programvaran kommer att korrigeras.
 
8.2 Vi frånskriver oss särskilt allt ansvar gällande åtgärder som vidtas till följd av din användning av tjänsterna eller programvaran. Du använder och har åtkomst till tjänsterna på eget ansvar och du är ensam ansvarig för alla eventuella skador på din dator eller förlust av data som uppstår på grund av användning och åtkomst till någon tjänst eller programvara.
 
9. Ansvarsbegränsning.
 
9.1 Om inget annat anges i Ytterligare villkor ska vi inte hållas ansvariga för några särskilda, oavsiktliga, indirekta skador eller följdskador eller straffbara skador (oavsett om vi har förvarnats om möjligheterna till dessa skador), inklusive de (a) som uppstår på grund av förlust av data eller vinst, oavsett om de varit förutsägbara eller inte, (b) som baseras på ansvar, inklusive avtals- eller garantibrott, försumlighet eller andra skadliga handlingar eller (c) andra krav som uppstår i samband med din användning eller åtkomst till tjänsterna eller programvaran. Ingenting i villkoren ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för stor försumlighet, avsiktligt fel (av oss eller våra anställda) eller för dödsfall eller personskada.
 
9.2 Vårt totala ansvar för händelser som kan sättas i samband med dessa villkor är begränsat till 100 USD eller till det totala belopp som du har betalat för tillgång till tjänsten och programvaran under den tremånadersperiod som föregick händelsen som ledde till anspråket, beroende på vilket belopp som är högst. Denna begränsning gäller även om vi har meddelats om möjligheten att skadan överstiger detta belopp och även om det egentliga syftet med en begränsad ersättning är bristfälligt.
 
9.3 Begränsningarna och undantagen i avsnitt 9 gäller i enlighet med vad som medges av lagen.
 
10. Uppsägning.
 
10.1 Uppsägning från din sida. Du kan när som helst upphöra med att använda tjänsten. Uppsägning av ditt konto befriar inte dig från din skyldighet att betala utestående avgifter.
 
10.2 Uppsägning från vår sida. Om vi av någon anledning säger upp detta avtal kommer vi vidta rimliga åtgärder för att meddela dig minst 30 dagar före uppsägning via den e-postadress du angett och förse dig med instruktioner för hur du kan hämta ditt innehåll. Om inget annat anges i Ytterligare villkor kan vi kan när som helst säga upp avtalet med dig om:
 
(a) du bryter mot något villkor (eller agerar på ett sätt som tydligt visar att du inte har för avsikt att, eller inte kan, uppfylla villkoren);
 
(b) du inte betalar eventuella avgifter för programvaran eller tjänsterna i tid;
 
(c) vi är skyldiga att göra detta enligt lag (t.ex. när tillhandahållandet av tjänsterna eller programvaran till dig är eller blir olagligt);
 
(d) vi väljer väljer att upphöra med tjänsterna eller programvaran, i helt eller delvis; eller
 
(e) om ditt gratiskonto har varit inaktivt under en längre tid.
 
10.3 Uppsägning från gruppadministratörens sida. Gruppadministratören för en tjänst, t.ex. ”Creative Cloud för team”, kan när som helst säga upp en användares tillgång till en tjänst. Om din gruppadministratör säger upp din tillgång har du inte längre tillgång till innehåll som du eller andra användare i gruppen har delat i en delad arbetsyta inom den tjänsten.
 
10.4 Fortsatt giltighet När detta avtal löper ut eller sägs upp kommer alla eventuella eviga licenser som du har utfärdat, dina ansvarsbefrielser, våra garantifriskrivningar eller ansvarsbegränsningar och bestämmelser för tvistlösning som anges i dessa villkor att äga fortsatt giltighet. Efter tjänstens upphörande eller uppsägning kan delar av eller hela programvaran sluta att fungera utan föregående meddelande.
 
11. Undersökningar.
 
11.1 Granskning. Vi granskar inte allt innehåll som laddas upp till tjänsterna, men vi kan komma att använda tillgängliga tekniker eller processer för att söka efter vissa typer av olagligt innehåll (t.ex. barnpornografi) eller annat otillbörligt innehåll eller uppförande (t.ex. aktiviteter som visar på skräppost, nätfiske eller nyckelord).
 
11.2 Utlämning. Vi kan komma åt eller lämna ut information om dig eller din användning av tjänsterna (a) när det krävs enligt lag (t.ex. när vi tar emot en giltig order från domstol eller fullmakt); (b) för att svara på din begäran om support eller (c) när vi, efter eget godtycke, bedömer det nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom eller vår, våra användares eller allmänhetens personliga säkerhet.
 
12. Lagar för exportkontroll.
 
Programvaran, tjänster, innehåll och din användning av dessa lyder under amerikansk och internationell lagstiftning, begränsningar och förordningar för import, export och användning av programvara, tjänster och innehåll. Du samtycker till att följa samtliga lagar, begränsningar och förordningar.
 
13. Tvistlösningar.
 
13.1 Jurisdiktionsort. Alla eventuella fordringar eller tvister som du riktar gentemot oss måste hanteras av en (a) domstol i Santa Clara County, Kalifornien, USA (om tjänsten styrs av kalifornisk lag) eller av (b) en domstol i Dublin, Irland (om tjänsten styrs av irländsk lag). Du samtycker till att underkasta dig jurisdiktionsorten ovan vid eventuella anspråk eller tvister. Parterna friskriver sig särskilt från Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor.
 
13.2 Föreläggande/vite. Utan hinder av det föregående, om ditt eller andras otillåtna tillträde till eller användning av tjänsterna eller innehållet strider mot dessa villkor, samtycker du till att vi har rätt att söka förbudsföreläggande rättsmedel (eller motsvarande slag av brådskande rättsliga yrkanden) i alla jurisdiktioner.
 
14. Programvaruspecifika villkor.
 
Det här avsnittet gäller för särskild programvara och särskilda komponenter. Om det uppstår någon konflikt mellan det här avsnittet och andra avsnitt gäller respektive avsnitt för programvara eller komponent nedan.
 
14.1 Teckensnittsprogramvara. Om programvaran innehåller teckensnittsprogramvara (utöver de teckensnitt som finns tillgängliga under Typekit och som styrs av respektive Ytterligare villkor):
 
(a) Du har rätt att skicka de teckensnitt som du har använt för en särskild fil till ett tryckeri eller annat dataserviceföretag och ett sådant dataserviceföretag får använda teckensnitt(en) för att behandla din fil, under förutsättning att dataserviceföretaget innehar en giltig licens att använda den särskilda teckensnittsprogramvaran.
 
(b) Du får bädda in kopior av teckensnittsprogramvaran i dina elektroniska dokument i syfte att skriva ut, visa och redigera dokumentet. Ingen annan rätt till lagring eller inbäddning underförstås eller tillåts enligt denna licens.
 
(c) Ett undantag till ovanstående är de teckensnitt som redovisas påhttp://www.adobe.com/go/restricted_fonts_se och som medföljer programvaran enbart i syfte att användas i programvarans användargränssnitt och inte för att tas med i några utdatafiler. De teckensnitt som visas i listan licensieras inte enligt detta avsnitt 14.1. Du får inte kopiera, flytta, aktivera eller använda, eller låta ett teckensnittshanteringsverktyg kopiera, flytta, aktivera eller använda listade teckensnitt i eller med någon programvara, något program eller någon fil annat än programvaran.
 
(d) Teckensnitt med öppen källa. Några teckensnitt som distribueras av Adobe tillsammans med programvaran kan vara teckensnitt med öppen källa. Din användning av teckensnitt med öppen källa omfattas av de tillämpliga licensvillkoren som finns på http://www.adobe.com/go/font_licensing_se.
 
14.2 Renderingsmotorn i After Effects. Om programvaran inkluderar den fullständiga versionen av Adobe After Effects, får du installera ett obegränsat antal renderingsmotorer på datorer i ditt intranät, som ska innefatta minst en dator på vilken den fullständiga versionen av Adobe After Effects är installerad. Med begreppet ”Renderingsmotor” avses en installerbar del av programvaran som möjliggör återgivning av After Effects-projekt, men som inte kan användas för att skapa eller ändra projekt och som inte inkluderar det kompletta användargränssnittet för After Effects.
 
14.3 Acrobat. Om programvaran inkluderar Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite eller vissa funktioner i dessa programvaror gäller detta avsnitt 14.3.
 
(a) Ytterligare definitioner.
 
(1) Med ”Distribuera” avses att leverera eller på annat sätt, direkt eller indirekt och med vilka medel som helst, inklusive men inte begränsat till ett nätverk eller Internet, göra ett utökat dokument tillgängligt för en eller flera mottagare.
 
(2) Med ”Utökat dokument” avses en PDF-fil som ändrats med hjälp av programvaran för att göra det möjligt att fylla i kopior av PDF-formuläret och spara dem lokalt.
 
(b) Programvaran kan inkludera tekniker som gör det möjligt för dig att aktivera PDF-dokument med vissa funktioner genom att använda ett digitalt ID som finns i programvaran (”Nyckel”). Du får inte ta fram, försöka ta fram, kontrollera, inaktivera, avlägsna, använda eller distribuera nyckeln för något ändamål.
 
(c) För varje unikt utökat dokument får du endast (a) distribuera ett utökat dokument till ett obegränsat antal mottagare, men inte extrahera information från fler än 500 exemplar av ett sådant utökat dokument (eller papperskopior av det utökade dokumentet) som innehåller information från en mottagare eller (b) distribuera ett utökat dokument till högst 500 mottagare utan några begränsningar för antalet gånger som du får extrahera information från en mottagare av det utökade dokumentet. Anskaffandet av ytterligare användarlicenser för Acrobat Standard, Acrobat Pro eller Adobe Acrobat Suite ska inte utöka föregående begränsningar (det vill säga de föregående begränsningarna utgör den totala sammanlagda begränsningen, oavsett hur många ytterligare användarlicenser för Acrobat Standard, Acrobat Pro eller Adobe Acrobat Suite som har anskaffats). För att undvika tvivel: om du köper en annan Adobe-produkt eller Adobe-tjänst som tillåter kunden att skicka ut ett högre antal PDF-filer eller blanketter (t.ex. läsartilläggen Adobe FormsCentral eller Adobe LiveCycle) ska villkoren för den Adobe-produkten eller -tjänsten ersätta villkoren i detta avsnitt 14.3.
 
(d) Digitala certifikat. Digitala certifikat utfärdas av tredje parts certifikatutfärdare, inklusive leverantörer av Adobe Certified Document Services (CDS) och Adobe Approved Trust List (gemensamt benämnda ”Certifikatutfärdare”), eller också kan de vara självsignerade. Du och certifikatutfärdaren ansvarar för inköp, användning och tillit till digitala certifikat. Du bär ensam ansvaret för att avgöra om det går att lita på ett certifikat. Om certifikatutfärdaren inte har gett en separat skriftlig garanti bär du ensam ansvaret för användningen av digitala certifikat. Du förbinder dig att hålla Adobe skadeslöst från allt ansvar och alla förluster, åtgärder, skador eller anspråk (inklusive alla skäliga utgifter, kostnader och ombudskostnader) som härrör från eller har samband med din användning av eller förlitan på digitala certifikat eller certifikatutfärdare.
 
14.4 Adobe Runtime. Om programvaran innehåller Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player eller Authorware Player (gemensamt benämnda ”Adobe Runtime”) gäller detta avsnitt 14.4:
 
(a) Begränsningar för Adobe Runtime. Du får inte använda Adobe Runtime på en produkt som inte är en PC eller med någon inbäddad version eller enhetsversion av ett operativsystem. För att undanröja eventuella missförstånd illustrerar vi med följande exempel: du får inte använda Adobe Runtime på (1) mobilenheter, digitalboxar, handhållna enheter, telefoner, spelkonsoler, tv-apparater, dvd-spelare, mediacenter (med undantag för Windows XP Media Center Edition och dess efterföljare), elektroniska anslagstavlor eller andra digitala skyltar, Internet-enheter eller andra produkter som är anslutna till Internet, handdatorer (PDA), medicinska enheter, bankomater, telematikenheter, spelmaskiner, hemautomatiseringssystem, kiosker, fjärrkontroller eller andra konsumentelektronikprodukter; (2) operatörsbaserade mobilsystem eller kabel-, satellit- eller televisionssystem; eller (3) andra slutna systemenheter. Ytterligare information om licensiering av Adobe Runtime finns påhttp://www.adobe.com/go/licensing_se.
 
(b) Distribution av Adobe Runtime. Du får endast distribuera Adobe Runtime som en fullständigt integrerad del av ett program för utvecklare som skapats med hjälp av programvaran, inklusive verktygen som levererats tillsammans med programvaran, t.ex. som en del av ett program som paketerats för att köras på operativsystemen Apple iOS eller Android™. Distribution av den resulterande utdatafilen eller programmet för utvecklare på en produkt som inte är en PC kan kräva att du skaffar vissa licenser som kan omfattas av ytterligare royalty-avgifter. Du är ensam ansvarig för att införskaffa licenser till enheter som inte är PC-enheter och att betala tillämpliga royalty-avgifter. Vi utfärdar inga licenser för tredjepartstekniker i syfte att köra program för utvecklare eller utdatafiler på enheter som inte är PC-enheter i enlighet med dessa villkor. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avsnitt får du inte distribuera programvaran Adobe Runtime.
 
14.5 Contribute Publishing Services. Med förbehåll för innehållet i slutanvändarlicensavtalet som följer med programvaran Contribute Publishing Services, får du inte ansluta till programvaran Contribute Publishing Services om du inte köpt en licens för varje person som kan ansluta till Contribute Publishing Services. Undantag från detta gäller för provversioner av programvaran Adobe Contribute som kan installeras och anslutas till Contribute Publishing Services enligt slutanvändarlicensavtalet för programvaran Contribute Publishing Services.
 
14.6 Adobe Presenter. Om programvaran innehåller Adobe Presenter och om du installerar och använder tilläggsprogrammet Adobe Connect i samband med användningen av programvaran, får du inte installera och använda tilläggsprogrammet på något annat än en dator och du får inte installera eller använda tilläggsprogrammet på någon annan typ av produkt som inte är en PC, inklusive men inte begränsat till webbenheter, digitalboxar, handhållna enheter, telefoner eller surfplattor. Vidare får den del av programvaran som är inbäddad i en presentation, information eller innehåll som skapats och genererats med programvaran (”Adobe Presenter Run-Time”) endast användas tillsammans med den presentation, den information eller det material där den är inbäddad. Du får inte använda och måste se till så att alla licenstagare till presentationen, informationen eller materialet inte använder Adobe Presenter Run-Time på annat sätt än inbäddat i sådan presentation, information eller material. Dessutom får du inte använda och måste se till så att alla licenstagare till presentationen, information eller material inte ändrar, bakåtkompilerar eller demonterar Adobe Presenter Run-Time.
 
14.7 Flash Builder med LiveCycle Data Services (LCDS) Data Management Library. Adobe Flash Builder kan innefatta fds.swc-biblioteket. Du får inte använda fds.swc i något annat syfte än för att tillhandahålla datahanteringsfunktioner på klientsidan och som en utdatafil i programvara som du utvecklar, på nedanstående villkor: Du får inte (a) använda fds.swc för att aktivera associeringar eller offlinefunktioner inom programvara eller (b) införliva fds.swc i någon programvara som liknar Adobe LiveCycle Data Services eller BlazeDS. Om du vill göra något av ovanstående måste du begära en separat licens från oss.
 
14.8 Digital Publishing Suite (”DPS”) och InDesign. Om programvaran innehåller vissa komponenter för att arbeta med eller komma åt DPS-tjänster (”DPS Desktop Tools”) får du endast installera och använda DPS Desktop Tools för att (a) skapa eller producera innehåll som utformas för visning i Content Viewer (enligt definition i användarvillkoren för DPS kallas sådant innehåll för ”Utdata”); (b) utvärdera och testa utdata eller (c) komma åt och använda DPS där de är tillgängliga. Med undantag för det som uttryckligen tillåts i detta avsnitt 14.8, får du inte visa, distribuera, ändra eller offentligt spela upp DPS Desktop Tools.
 
15. Villkor för särskilda jurisdiktioner.
 
Det här avsnittet gäller för särskilda jurisdiktioner. Om det uppstår någon konflikt mellan det här avsnittet och andra avsnitt gäller respektive avsnitt för jurisdiktion nedan.
 
15.1 Nya Zeeland. För konsumenter i Nya Zeeland som anskaffar programvaran för personligt bruk, privat bruk eller hemmabruk (ej i affärssyfte) är detta avtal underkastat Consumer Guarantees Act.
 
15.2 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 
(a) Garanti. Om du anskaffat programvaran inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), uppehåller dig i EEA och är en konsument (det vill säga att du använder programvaran för personligt, ej affärsrelaterat bruk), så är din garantiperiod gällande programvaran prenumerationens varaktighet. Vårt hela ansvar vad gäller sådant garantianspråk och din enda kompensation i enlighet med någon garanti begränsas till antingen, efter vårt godtycke, support för programvaran baserat på garantianspråket, utbyte av programvaran eller, om vi bedömer att support eller utbyte inte är praktiskt genomförbart, återbetalning av den outnyttjade licensavgift som vi i förskott mottagit för programvaran. Medan dessa villkor gäller för all skadeersättning du framställer med avseende på din användning av programvaran ansvarar vi vidare för direkta förluster som är skäligen förutsägbara i den händelse vi bryter mot detta avtal. Du bör vidta alla skäliga åtgärder för att undvika och begränsa skador, i synnerhet genom att säkerhetskopiera programvaran och dess data.
 
(b) Dekompilering. Ingenting i detta avtal begränsar någon icke-avsägbar rätt att dekompilera programvaran som du eventuellt har enligt lag. Exempelvis kan du om du befinner dig inom EU eventuellt ha rätt till att under särskilda förhållanden som anges i gällande lag dekompilera programvaran, om det är nödvändigt för att få programvaran att samverka med en annan programvara och vi inte har gjort sådan information tillgänglig. Detta gäller förutsatt att du först skriftligen har bett Adobe att tillhandahålla den information som krävs för att uppnå sådan samverkan. Dessutom får dekompileringen endast utföras av dig, eller av någon annan som kan använda programvaran för din räkning. Vi har rätt att ålägga rimliga villkor före tillhandahållandet av informationen. Du får endast använda informationen som vi tillhandahåller eller som du anskaffar i det syfte som anges i detta avsnitt. Du får inte lämna ut informationen till tredje part eller använda informationen på ett sätt som gör intrång i vår upphovsrätt eller någon av våra licensgivares upphovsrätt.
 
15.3 Australien. Om du anskaffat programvaran i Australien gäller följande villkor, oavsett om något annat i avtalet motsäger detta:
 
MEDDELANDE TILL KUNDER I AUSTRALIEN:
 
Med våra varor följer en garanti som inte kan exkluderas enligt australiensisk konsumentlagstiftning. Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid allvarliga fel samt kompensation för eventuella rimligen förutsägbara förluster eller skador. Du har även rätt att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte håller godtagbar kvalitet eller om felet inte är av allvarlig art.
 
16. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning.
 
För införskaffning inom amerikansk förvaltning är programvaran en kommersiell datorprogramvara enligt definitionen i FAR 12.212 och lyder i tillämpliga fall under begränsade rättigheter enligt FAR Avsnitt 52.227-19, ”Commercial Computer Software - Restricted Rights”, och DFARS 227.7202, ”Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation” och efterföljande förordningar. All användning, ändring, utgivning av reproduktion, prestanda, visning eller utlämning av programvaran inom amerikansk förvaltning måste ske enligt licensrättigheter och begränsningar i dessa villkor.
 
17. Anmälan av upphovsrättsligt intrång.
 
17.1 DMCA. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att våra användare gör detsamma. Vi agerar mot tydliga intrång i upphovsrätten enligt Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”).
 
17.2 Meddelande om nedtagning. Om du anser att intrång har skett i ditt arbete i anslutning till tjänsterna ber vi dig att tillhandahålla en skriftlig anmälan via vanlig postgång eller via fax (inte via e-post eller telefon) till vår upphovsrättsliga representant (kontaktinformation nedan). Anmälan måste innehålla alla följande uppgifter:
 
(a) En fysisk eller elektronisk underskrift av personen som är bemyndigad att agera som ägare av det upphovsrättsskyddade materialet som antas ha utsatts för intrång;
 
(b) En beskrivning av det upphovsrättsskyddade material som har utsatts för intrång;
 
(c) En beskrivning av var det innehåll som du påstår har blivit utsatt för intrång finns;
 
(d) Tillräckligt med information för att vi ska kunna kontakta dig, t.ex. din postadress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
 
(e) En försäkran från dig om att du har goda skäl att tro att användandet av innehållet som anges i din anmälan inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dennes representant eller enligt lagen; och
 
(f) En försäkran från dig på heder och samvete om att informationen i din anmälan är riktig och att du är copyrightinnehavaren eller är bemyndigad att agera i upphovsrättsinnehavarens namn.
 
Innan du skickar anmälan bör du noggrant överväga om användandet av det upphovsrättsskyddade materialet skyddas av principen ”fair use” (”skälig användning”), då du kan bli skyldig att betala avgifter och advokatarvoden om du skickar in en anmälan där inget intrång skett. Om du är osäker på om användningen av ditt upphovsrättsskyddade material utgör ett intrång ber vi dig kontakta en jurist. Dessutom bör du eventuellt konsultera offentligt tillgängligt referensmaterial, t.ex. på den amerikanska webbplatsen för upphovsrätt eller på www.chillingeffects.org.
 
17.3 Motanmälan. Om du anser att åtkomsten till ditt innehåll stängdes av eller avlägsnades av oss som resultat av en felaktig anmälan om upphovsrättsintrång, ber vi dig att i enlighet med DMCA tillhandahålla en skriftlig anmälan via vanlig postgång eller via fax (inte via e-post eller telefon) till vår upphovsrättsliga representant (kontaktinformation nedan). Anmälan måste innehålla alla följande uppgifter:
 
(a) En fysisk eller elektronisk underskrift från prenumeranten;
 
(b) Identifiering av materialet som togs bort från tjänsterna och platsen för tjänsten på vilken innehållet fanns innan det togs bort;
 
(c) En försäkran på heder och samvete om att du har goda skäl att tro att innehållet som togs bort avlägsnades eller stängdes av på felaktiga grunder eller till följd av felaktig identifiering av innehållet som ska tas bort eller stängas av;
 
(d) Tillräckligt med information för att vi ska kunna kontakta dig, t.ex. din postadress, ditt telefonnummer och din e-postadress; och
 
(e) En försäkran där du godkänner den Federala domstolens jurisdiktionen för det distrikt där du är skriven (eller för Santa Clara County, Kalifornien om du är skriven utanför USA) och att du godkänner delgivning från den person som gjorde anmälan under DMCA stycke (c)(1)(C) eller från en representant för denna person.
 
Innan du gör en sådan motanmälan, bör du noggrant överväga om användandet av det upphovsrättsskyddade materialet skyddas av principen ”fair use” (”skälig användning”), eftersom du kan bli skyldig att betala avgifter och advokatkostnader om en domstol beslutar att din motanmälan är ogiltig. Om du är osäker på om användningen av det aktuella innehållet utgör intrång ber vi dig kontakta en jurist. Dessutom bör du eventuellt granska offentligt tillgängligt referensmaterial, t.ex. på www.chillingeffects.org.
 
17.4 Upphovsrättslig representant. Vår upphovsrättsliga representant för meddelanden om upphovsrättsintrång kan nås på följande adress:
 
Via post:
 
Copyright Agent

Adobe Systems Incorporated

601 Townsend Street

San Francisco, CA 94103, USA

Via fax: (415) 7237869

Via e-post: copyright@adobe.com

Via telefon: (408) 5364030
 
Den upphovsrättsliga representanten kommer inte att ta bort innehåll från tjänsterna som svar på anmälan per telefon eller via e-post om innehåll som påstås utgöra intrång. En giltig anmälan i enlighet med DMCA måste skrivas under på heder och samvete av upphovsrättsinnehavaren eller av en person som är bemyndigad att agera i upphovsrättsinnehavarens namn. Skicka endast in denna anmälan via fax eller vanlig post på det sätt som vidare beskrivs i detta avsnitt. Den upphovsrättsliga representanten skall endast kontaktas om du anser att ditt verk har använts eller kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsligt intrång och att detta intrång skett på tjänsterna. Inga övriga frågor som ställs till den upphovsrättsliga representanten kommer att besvaras.
 
18. Överensstämmelse med licenser.
 
Om du representerar ett företag eller en organisation ska vår personal eller en oberoende utredare beredas tillfälle att inspektera dina register, system och lokaler, högst en gång var 12:e månad och med 7 dagars varsel, för att kontrollera att din användning av alla program och tjänster sker i enlighet med giltiga licenser från oss. Dessutom ska du förse oss med alla underlag och all information som vi ber om i syfte att kontrollera att installation och användning av all programvara och alla tjänster sker i enlighet med giltiga licenser från oss inom 30 dagar från begäran. Om kontrollen visar på bristande licenser för programvaran eller tjänsterna ska du omedelbart införskaffa alla nödvändiga licenser, prenumerationer samt betala eventuella tillämpliga avgifter för underhåll och support i efterskott. Om de obetalda avgifterna överstiger 5 % av de betalda licensavgifterna kommer du även att få betala en rimlig kostnad för utförande av kontrollen.
 
19. Övrigt.
 
19.1 Engelsk version. Den engelska versionen av detta avtal ska vara den version som används vid tolkningen av dessa villkor.
 
19.2 Meddelanden till Adobe. Du kan skicka meddelanden till oss på följande adress: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 951102704, USA, Att: General Counsel.
 
19.3 Meddelanden till dig. Vi kan meddela dig via e-post, vanlig post, anslag inom tjänsterna eller via andra juridiskt godtagbara sätt.
 
19.4 Hela avtalet. Villkoren utgör hela avtalet mellan dig och oss gällande din åtkomst till eller användning av tjänsterna och programvaran och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss som rör dessa frågor.
 
19.5 Ej överförbara rättigheter. Du kan inte överlåta eller på annat sätt överföra avtalet eller dina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren, vare sig helt eller delvis, utan skriftligt godkännande från oss. Enligt villkoren kan vi föra över våra rättigheter till tredje part.
 
19.6 Separeringsklausul. Om ett visst villkor inte går att verkställa påverkas inte resten av villkoren i avtalet.
 
19.7 Ingen avsägelse. Misslyckande från vår sida att verkställa eller utöva något av dessa villkor innebär inte att avsnittets giltighet upphör att gälla.
 
20. Meddelanden från tredje part.
 
20.1 Programvara från tredje part. Programvaran kan innehålla programvara från tredje part och kan vara föremål för ytterligare villkor som finns på http://www.adobe.com/go/thirdparty_se.
 
20.2 AVC-DISTRIBUTION. Följande meddelande gäller för programvara som innehåller funktionalitet för AVC-import och -export: DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT AVC:S PATENTPORTFÖLJLICENS FÖR KUNDENS PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA ANVÄNDNING FÖR ATT (a) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (b) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT SOM HAR VARIT INBLANDAD I EN PERSONLIG, ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER INFÖRSKAFFATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR EN LICENS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. LICENS BEVILJAS INTE OCH ANSES INTE HELLER VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN INHÄMTAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE http://www.adobe.com/go/mpegla_se.
 
20.3 MPEG-2-DISTRIBUTION. Följande meddelande gäller för programvara som innehåller funktionalitet för MPEG-2-import och -export: ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT UTÖVER KONSUMENTENS PERSONLIGA ANVÄNDNING I ENLIGHET MED MPEG-2-STANDARDEN FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION FÖR PAKETERADE MEDIER ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN LICENS ENLIGT GÄLLANDE PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2. DENNA LICENS ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206, USA.
 
21. Villkor för programvaruplattform.
 
21.1 Apple. Om programvaran har hämtats från Apple iTunes Application Store bekräftar och godkänner du följande ytterligare villkor: (a) Apple har inget ansvar för programvaran och dess innehåll; (b) din användning av programvaran är begränsad till en icke-överlåtbar licens för att använda programvaran i en iPhone™, iPad™ eller iPod Touch™ som du äger eller förfogar över i enlighet med tjänstevillkoren för Application Store; (c) Apple har inga skyldigheter att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för programvaran; (d) i den utsträckning det tillåts enligt gällande lagstiftning har Apple inga garantiskyldigheter gällande programvaran och Adobe ansvarar för eventuella anspråk, förluster, skadeståndsansvar, skador, kostnader eller utgifter som har uppstått på grund av att någon av garantierna i detta avtal inte har följts; (e) Apple ansvarar inte för några anspråk som gäller programvaran eller kundens innehav och/eller användning av programvaran, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvarsanspråk, (ii) eventuella anspråk på att programvaran inte följer ett visst krav enligt gällande lagstiftning och (iii) anspråk som gäller konsumentskydd; (f) Apple ansvarar inte för några anspråk från tredje part om att programvaran inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter och (g) Apple och dess dotterbolag är tredjepartsmottagare av detta avtal när det gäller all programvara och Apple har rätt att verkställa avtalet gentemot dig som tredjepartsmottagare.
 
21.2 Microsoft. Om programvaran har hämtats från Windows Phone Apps + Game Store bekräftar och godkänner du följande ytterligare villkor: (a) din användning av programvaran är begränsad till fem (5) Windows 8-enheter som associerats till ditt konto; (b) Microsoft har inget ansvar för programvaran och dess innehåll; (c) Microsoft, enheternas tillverkare och nätverksoperatörer har inga skyldigheter att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för programvaran; (d) i den utsträckning det tillåts enligt gällande lagstiftning har Microsoft inga garantiskyldigheter gällande programvaran och Adobe ansvarar för eventuella anspråk, förluster, skadeståndsansvar, skador, kostnader eller utgifter som har uppstått på grund av att något garantivillkor i detta avtal inte uppfylls; (e) Microsoft ansvarar inte för några anspråk som gäller programvaran eller ditt innehav och/eller din användning av programvaran, inklusive, men inte begränsat till: (1) produktansvarsanspråk, (2) eventuella anspråk på att programvaran inte lever upp till ett visst krav enligt gällande lagstiftning och (3) anspråk som gäller konsumentskydd; (f) Microsoft ansvarar inte för några anspråk från tredje part om att programvaran inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland
 
Adobe_General_Terms_of_Use-sv_SE-20140618_2200