Tillgänglighet*
Adobe
Logga in Integritet Mitt Adobe

Adobes allmänna användningsvillkor

Senast uppdaterad den 16 oktober 2012. Ersätter villkoren från den 7 maj 2012 i sin helhet.

1. Ditt avtal med Adobe.

1.1 Lagvalsregler. Om du bor i Nordamerika tillhör du Adobe Systems Incorporated, ett amerikanskt företag, och du samtycker till att vara bunden till de lagar som gäller i Kalifornien och USA.w Om du bor utanför Nordamerika tillhör du Adobe Systems Software Ireland Limited, och du samtycker till att vara bunden till de lagar som gäller på Irland.

1.2 Det här dokumentet anger ditt juridiska avtal med Adobe Systems Incorporated eller Adobe Systems Software Ireland Limited och dess dotterbolag och representanter (gemensamt "Adobe"). Din användning av någon Adobewebbsida eller -tjänst (gemensamt "Tjänst" eller "Tjänster") som syftar på dessa villkor är föremål för dessa Användarvillkor ("Allmänna villkor").

1.3 Vissa Tjänster kan också bli föremål för ytterligare eller andra villkor ("Ytterligare villkor"). Utan begränsning är Ytterligare villkor för följande Tjänster härigenom införlivade i Allmänna villkor som referens:


1.4 Om det uppstår konflikt mellan Allmänna villkor och Ytterligare villkor, gäller Ytterligare villkor för denna Tjänst. De Allmänna villkoren och eventuella tillämpliga Ytterligare villkor och övriga dokument som ingår som referensmaterial i dessa Allmänna villkor kallas här för "Villkoren".

1.5 Adobe kan komma ändra Villkoren efter eget gottfinnande. Om vi ändrar Villkoren kommer vi att göra en ny kopia tillgängligt på http://www.adobe.com/go/terms_se. Ditt användande av Tjänsterna styrs av senaste versionen av Villkoren vid tidpunkten för sådan användning.

2. Definitioner.

Om inte annat anges har termer i versaler som används i dessa Allmänna villkor de betydelser som anges nedan:

2.1 "Kontoinformation" avser den information du ger till Adobe när du registrerar dig för en tjänst, inklusive din Adobe ID och inloggningsinformation.

2.2 "Adobematerial" betyder allt material som Adobe tillhandahåller enligt dessa villkor.

2.3 "Immateriella rättigheter" avser upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärke, företagsprofil, patent, affärshemlighet, illojal konkurrens och andra immateriella rättigheter och äganderättigheter.

2.4 "Lag" avser varje tillämplig lag, bestämmelse eller allmänt godtagen praxis eller riktlinjer i tillämpliga jurisdiktioner, t.ex. lagar om export av data eller programvara till och från USA eller andra tillämpliga länder.

2.5 "Märken" avser varumärken, logotyper och andra märken som visas på Tjänsterna.

2.6 "Material" betyder allt material som tillhandahålls av dig eller Adobe inklusive, utan begränsning, (a) användarmaterial, (b) uppgifter, data, dokument, bilder, fotografier, grafik, ljud, video eller webbsändningar, (c) produkter och (d) Programvara.

2.7 "Delat Material" avser Användarmaterialet som du eller andra Användare delar genom Tjänsterna.

2.8 "Dela" avser att e-posta, posta, överföra, ladda upp eller på annat sätt göra det tillgängligt genom din användning av Tjänsterna.

2.9 "Programvara" avser Adobes programkod och tillhörande dokumentation, inklusive utan begränsning samtliga applikationer för mobila enheter och pekdatorer relaterad till Tjänster, innehållsfiler, drivrutiner, korrigeringsfiler eller typsnitt.

2.10 "Användare" avser användare Tjänsten.

2.11 "Användarmaterial" avser (a) ditt Material och (b) Delat material uppladdat av andra Användare.

2.12 "Ditt Material" avser allt Material som du Delar genom att använda Tjänsterna.

2.13 "Ditt delade Material" avser Ditt material som du väljer att göra till Delat Material.

3. Godkännande av Villkor.

3.1 Om du inte godkänner Villkoren får du inte använda Tjänsterna. Du kan godkänna Villkoren (a) genom att välja "Jag godkänner" dessa Villkor, (b) genom att använda Tjänsterna på något sätt, såsom att ladda ner eller ladda upp all material som görs tillgänglig via Tjänsterna från Adobe, dig eller andra Användare eller (c) genom att helt enkelt bläddra i Tjänsterna.

3.2 Du får inte använda Tjänsterna om (a) du är förbjuden enligt Lag från att ta emot eller använda Tjänsterna, (b) du är inte fullt ansvarig och kompetent att ingå ett bindande avtal med Adobe, t.ex. om du inte myndig eller inte har fått föräldrarnas medgivande. I synnerhet försäkrar du, om inget annat uttryckligen meddelas i Ytterligare villkor för en given Tjänst, att du är över 13 år gammal och känns vid att dessa Tjänster inte är avsedda för barn under 13 år.

3.3 Adobe kan komma att kräva att du godkänner de uppdaterade Villkoren innan vidare användning av Tjänsten tillåts. Annars utgör ditt fortsatta användande av en Tjänst ditt godkännande av ändringarna.

4. Integritetspolicy.

For information om Adobes dataskydd och insamlingspraxis, läs Adobes Integritetspolicy på http://www.adobe.com/go/privacy_se, som igår som referens. Du samtycker till att Adobe använder din information i enlighet med Integritetspolicyn.

5. Ägande.

5.1 Tjänster och Adobematerial. Tjänster och Adobematerial och deras urval och arrangemang är skyddade av Immateriella rättigheter. Förutom där det uttryckligen anges i Villkoren, godkänner Adobe och dess licensgivare inga uttalade eller outtalade rättigheter att använda Tjänsterna och Materialet. Alla rättigheter till, all äganderätt till och alla intressen i Tjänsterna och Adobematerialet, på alla språk, i alla format och i alla medier över hela världen, är och kommer att fortsätta att vara Adobes och/eller dess licensgivares exklusiva egendom och ingenting i Villkoren ska tolkas så att de medför någon licens eller rättighet, underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, under upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, till dig eller någon tredje part.

5.2 Varumärken. Märkena är Adobes eller andra rättighetshavares egendom. Du får inte använda Märkena utan tidigare tillstånd från Adobe eller rättighetshavaren. Adobe och Adobes logotyper är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. En aktuell lista med Adobes Märken, samt vissa Märken från tredje part finns under varumärkesinformation på http://www.adobe.com/go/trademarks_se.

6. Användande av Tjänst och Material.

6.1 Om du följer villkoren i detta Avtal, ger Adobe dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar, återkallelig rätt att få tillgång till och använda Tjänster, att Dela ditt Material med Tjänsten och att använda Adobematerial i samband med Tjänster, i enlighet med begränsningarna som anges i detta avsnitt.

6.2 Förutom med avseende på ditt Material samtycker du till att:

(a) Inte ändra, kopiera, modifiera eller återutsända Materialen;

(b) Inte leasa ut, licensiera, hyra ut eller sälja Materialen eller rätten att använda och ha tillträde till Tjänsterna;

(c) Inte avlägsna, dölja eller ändra någon text eller meddelanden om äganderätt i Materialen;

(d) Inte kopiera eller plagiera en del av eller hela designen, layouten eller utseendet av Tjänsten, som skyddas av Immateriella rättigheter;

(e) Använda Tjänster och Material endast på det sätt som tillåts enligt Villkoren och Lag; och

(f) Vissa Tjänster och Material kan vara tillgängliga endast om du har betalat en avgift eller har lämnat viss Kontoinformation.

6.3 Adobe gör rimliga ansträngningar att göra Tjänsterna tillgängliga 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan. Det finns dock tillfällen när Tjänsten avbryts för underhåll, uppgraderingar och reparationer, eller som resultat av fel på telekommunikationslänkarna och utrustning som är utanför vår kontroll. Adobe vidtar rimliga steg för att minimera sådant avbrott, i den mån det är inom vår rimliga kontroll. Vissa Tjänster är inte tillgängliga på alla språk.

6.4 Adobe kan tillfälligt eller permanent modifiera eller ta bort Tjänsterna eller Materialet, eller någon del av dessa, med eller utan förvarning. Du samtycker till att Adobe inte ska hållas ansvarig gentemot dig eller någon annan om vi gör sådana ingrepp.

6.5 Betalningsvillkor.

(a) Prenumerationsavgifter. Vissa Tjänster kräver att du köper en prenumeration eller ett medlemskap för att få tillgång till alla eller delar av sådana Tjänster. Prenumerationsavgiften återbetalas inte, om inte annat anges i särskilda prenumerationsvillkor som gäller för en Tjänst. Prenumerationsavgifter kan ändras vid slutet av prenumerationsperioden. Prenumerationsvillkoren finns på http://www.adobe.com/go/subscription_terms_se.

(b) Du är ansvarig för att betala samtliga skatter påförda i samband med din användning av Tjänsterna. Ditt kreditkortsföretag eller din bank kan ålägga dig andra avgifter, t.ex. växlingsavgifter, i samband med din betalning av prenumerationsavgifter. Din förmåga att få tillgång till Tjänsterna kan kräva betalning av tredje parts avgifter (t.ex. telefonavgifter, mobilavgifter, ISP, dataplan etc.). Adobe har varken koppling till eller ansvar för dessa avgifter.

(c) Indrivning av Prenumerationsavgiften. Om Adobe inte får in Prenumerationsavgifterna som du är skyldig Adobe för Tjänsterna, samtycker du till att Adobe kan vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att driva in dessa Prenumerationsavgifter från dig och att du kommer att ansvara för alla kostnader och utgifter som Adobe ådrar sig i samband med sådan indrivningsverksamhet.

7. Kontoinformation, personlig URL.

7.1 Du samtycker till att din Kontoinformation alltid måste vara komplett, riktigt och aktuell. Det är ditt ansvar att alltid hålla lösenordet till ditt konto eller dina inloggningsreferenser konfidentiella och du är ensam ansvarig gentemot Adobe för all aktivitet som sker via ditt Konto. Om du upptäcker obehörig användning av ditt konto eller din Kontoinformation, eller annan säkerhetsbrist, förbinder du dig att meddela Adobe omedelbart genom att kontakta Supporten påhttp://www.adobe.com/go/support_contact_se. Adobe kan kräva att du ändrar dina Kontouppgifter eller vissa delar av dina Kontouppgifter när som helst utan anledning. Såvida inte Adobe uttryckligen ger dig rätt att skapa och hantera Adobe-ID som kontoadministratör för ett företag eller det inte uttryckligen tillåts i de Ytterligare villkoren, får du inte använda en annan persons Kontoinformation.

7.2 Som en del av registreringen för en Tjänst, kan Adobe kräva att du skapar en unik URL, såsom ditt_namn_här.adobe.com. En sådan unik URL får endast användas med Tjänsten, och endast så länge som du behåller ett giltigt konto, och får inte användas för något annat ändamål. Adobe kan återkalla din rätt att använda denna URL av någon anledning som bedöms lämpligt av Adobe efter eget gottfinnande, genom att ge dig minst trettio dagars varsel om en sådan uppsägning, utom i händelse av att din URL eller innehåll däri innehåller material innebär intrång eller som är olagligt eller innehåll som annars bryter mot villkoren, vilket bestäms av Adobe efter eget gottfinnande. I ett sådant fall, förbehåller sig Adobe rätten att återkalla din rätt att använda din unika URL omedelbart utan föregående meddelande. Dessutom, äger och behåller Adobe alla rättigheter till, all äganderätt till och allt intresse i och gällande användning av "Adobe" och andra Adoberättigheter i samband med en Användares unika URL. Vid uppsägning av någon anledning, kan Adobe tillåta en annan Användare att använda den unika URL som tidigare valts av dig.

8. Användarbeteende.

8.1 Du förbinder dig att inte tillträda eller försöka tillträda Tjänsterna via andra medel än det gränssnitt som tillhandahålls av Adobe eller att kringgå eller använda restriktioner som implementerats för att förhindra viss användning av Tjänsterna.

8.2 Du samtycker till att inte använda eller uppmuntra eller tillåta andra att använda Tjänsterna för att:

(a) Dela Material som är olagligt, skadligt, hotfullt, otillbörligt, skadeståndsgrundande, ärekränkande, vulgärt, obscent, barnpornografiskt, osedligt, vanvördigt, som gör intrång i privatliv, är hatfullt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande;

(b) Förfölja, hota eller/och trakassera någon;

(c) Uppvigla andra till våld;

(d) Skada minderåriga på något sätt;

(e) Dela Material som du inte har rätt att Dela enligt Lag, avtal eller förvaltningsförhållande;

(f) Dela Material som inkräktar på Immateriella rättigheter eller någon annan parts äganderätt;

(g) Imitera en person eller enhet, eller felaktigt uppge eller på annat sätt ge missvisande bild av relationen med en person eller enhet;

(h) Förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera kännetecken för att dölja ursprunget för något Material som sänds till eller överförs via Tjänsterna;

(i) Använda Tjänsterna eller Materialet på ett sätt som kan vilseleda en Användare att tro att de interagerar direkt med Adobe eller annan Tjänst;

(j) Ägna sig åt att skicka kedjebrev, tävlingar, skräppost, pyramidspel, spam, undersökningar eller andra repetitiva eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra);

(k) Använda domännamn från Adobe som pseudonym eller returadress för e-post;

(l) Dela Material som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program konstruerade för att störa, förstöra eller begränsa funktionen av någon programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning;

(m) Tillträda eller använda Tjänsterna på sätt som kan skada, stänga av, överbelasta eller försämra en Adobeserver eller nätverk som är anslutna till en Adobeserver;

(n) Avsiktligen eller oavsiktligt störa eller avbryta Tjänsterna eller bryta mot gällande Lagar relaterade till tillträdet till eller användningen av Tjänsterna, bryta mot krav, förfaringssätt, policyer eller bestämmelser för nätverk anslutna till Tjänsterna eller engagera dig i aktivitet som förbjuds i Villkoren;

(o) Avbryta eller störa säkerheten för, eller på annat sätt skada, Tjänster, Material, systemresurser, konton, lösenord, servrar eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga genom Tjänsterna eller anknutna eller länkade webbplatser;

(p) Avbryta, störa eller på något sätt förhindra att andra Användare använder Tjänsterna eller Materialet eller andra anknutna eller länkade webbplatser, Tjänster eller Material;

(q) Tillträda eller försöka tillträda Material du inte har tillåtelse att tillträda eller genom medel som inte avsiktligt gjorts tillgängliga via Tjänsterna;

(r) Marknadsföra varor eller tjänster för kommersiella ändamål (inklusive annonsering och erbjudanden att köpa eller sälja varor eller tjänster), om inte Adobe speciellt tillåter detta;

(s) Reproducera, sälja, handla med, sälja vidare eller utnyttja del av Tjänsterna eller Materialet, använda Tjänst eller Material eller tillträda Tjänst eller Material för kommersiella syften;

(t) Använda dig av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och dataextraheringsmetoder i samband med Tjänsterna eller Materialet;

(u) Vara värd (genom prenumeration eller på annat sätt) för Tjänsten utan Adobes tillåtelse, inklusive eventuellt tillhörande program, (i) tillåta tredje part att använda Tjänsten för att skapa, överföra eller skydda något innehåll eller (ii) genomföra konferens- eller onlinemötestjänster med tredje part;

(v) Bedra, förtala eller på annat sätt kränka andra personers lagstadgade rättigheter (t.ex. rättigheter som rör privatlivet och offentlighet); eller

(w) Samla in eller lagra data om andra användare i samband med det förbjudna uppförandet och aktiviteterna som beskrivs i Avsnitt 8.2.

9. Ditt Material.

9.1 Lagring. Adobe kan tillhandahålla onlinelagring för Ditt Material, som omfattas av Avsnitt 9.2 nedan och alla Ytterligare villkor som ytterligare kan definiera omfattningen av sådan lagring. Om inte annat anges i Ytterligare villkor eller ett separat skriftligt avtal mellan dig och Adobe, har Adobe (a) ingen skyldighet att lagra Ditt Material och (b) inget ansvar för radering av eller riktigheten i Material, inklusive Ditt Material, underlåtenhet att lagra, överföra eller ta emot överföring av Material eller säkerhet, sekretess, lagring eller överföring av andra kommunikationer som har sitt ursprung i eller involverar användning av Tjänsterna.

9.2 Du godkänner att Adobe bibehåller rätten att skapa rimliga gränser för användande av Material, inklusive Ditt Material, såsom begränsning av filstorlek, lagringsutrymme, processorkapacitet och liknande begränsningar som beskrivs på webbsidorna som medföljer Tjänsterna och som annars bestäms av Adobe efter eget gottfinnande. Adobe kan kräva att du tar bort ditt Material tills du är inom gränsen för lagringsutrymmet som hör till ditt konto.

9.3 Du samtycker till att du, och inte Adobe, är helt ansvarig för allt Material som du Delar, vare sig det publicerats eller sänts privat. Du accepterar alla risker associerade med användandet av Ditt Material, inklusive all tilltro till dess riktighet, fullständighet eller användbarhet.

9.4 Inställningar relaterade till Användning av och Åtkomst till Ditt Material.

(a) Med vissa Tjänster kan du specificera åtkomstnivån för Ditt Material. Du är ensam ansvarig för att använda lämplig åtkomstnivå för Ditt Material. Om du inte väljer en åtkomstnivå som ska tillämpas på Ditt Material kan systemet ställa in nivån på den minst restriktiva inställningen.

(b) Adobe kan tillåta andra Användare att kommentera Ditt delade Material om du inte inaktiverar funktionen för kommentarer.

(c) Adobe kan låta dig importera dina kontakter till Tjänsterna. Till exempel kan Adobe tillhandahålla verktyg för att hjälpa dig ladda upp e-postadresser till dina kontakter. Om du ger Adobe ditt lösenord för att hämta dessa kontakter kommer Adobe inte att förvara lösenordet efter att du har laddat upp kontaktinformationen. Adobe kommer dessutom inte att lagra dessa e-postadresser som du har laddat upp efter att du har hittat och kommit i kontakt med dina vänner.

9.5 Licenser till Ditt Material. Adobe kräver vissa licenser från dig, med avseende på Ditt delade Material, i syfte att driva och aktivera Tjänsterna. Följaktligen beviljar du licenser till Ditt delade Material enligt följande:

(a) För Ditt delade Material som delas i ett offentligt forum (såsom diskussionsforum och åhörarläktare som kan ses av vem som helst med en Internetuppkoppling osv.), ger du Adobe en global, royaltyfri, icke-exklusiv, överförbar och underlicensierbar licens att anpassa, visa, distribuera, modifiera, utföra, publicera, reproducera, översätta och använda Ditt delade Material i syfte att driva och förbättra Tjänsterna och möjliggöra din användning av Tjänsterna. Du kan återkalla denna licens och avsluta Adobes rättigheter när som helst genom att ta bort ditt Delade Material.

(b) För Ditt delade Material som delas i ett offentligt forum eller delas privat med andra Användare som du väljer, ger du andra Användare en global, royaltyfri, icke -exklusiv, överlåtbar och underlicensierbar licens att visa, distribuera, utföra och reproducera Ditt Material, som omfattas av Avsnitt 10 i dessa Villkor. Om du går med eller deltar i en grupp som gör det möjligt för dig att dela Ditt Material inom gruppen (såsom ett "gruppalbum" eller delad arbetsyta ), ger du även Användarna inom gruppen en licens för att anpassa och modifiera Ditt Material som du har valt att dela med denna grupp. Om du inte vill ge andra Användare dessa rättigheter ska du inte Dela Ditt Material med andra Användare.

(c) För Ditt Material som delas privat med andra Användare som du väljer, ger du Adobe en global, royaltyfri, icke-exklusiv, överlåtbar och underlicensierbar licens att distribuera, modifiera, publicera, reproducera, översätta och använda Ditt Material för att driva och förbättra Tjänsterna och möjliggöra din användning av Tjänsterna. Du kan återkalla denna licens och avsluta Adobes rättigheter när som helst genom att ta bort Ditt Material från Tjänsten, under förutsättning att du samtycker till att Adobe får behålla och använda kopior av Ditt Material för arkiveringsändamål och i enlighet med Avsnitt 15 (Undersökningar).

(d) Du kan också tilldela Adobe specifika eller andra licenser i enlighet med Ytterligare villkor.

9.6 Du är införstådd med att Tjänsterna är automatiska (dvs. Material laddas upp med hjälp av programvaruverktyg) och att Adobes personal inte har åtkomst till eller visar eller lyssnar på något Material, förutom om det skulle behövas för att utföra Tjänsterna inklusive, men inte begränsat till, följande: (a) svara på begäran om support; (b) upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägeri, säkerhetsfrågor eller tekniska frågor; (c) enligt vad Adobe anser nödvändigt eller lämpligt i god tro för att uppfylla juridiska krav eller för att uppfylla kraven enligt en juridisk process; eller (d) för att genomdriva dessa Villkor, inklusive undersökningar av möjliga överträdelser, såsom vidare beskrivs i Avsnitt 15 (Undersökningar).

9.7 Du bekräftar och samtycker till att Adobe inte är ansvarig för några eventuella skador som förorsakats av offentliggörandet av Ditt Material även om Adobe strävar efter att tillgodose säkerhetsåtgärder för att skydda Ditt Material (inklusive Ditt delade Material som du delat med dig privat).

10. Delat Material.

10.1 Licens för Delat Material. Adobe ger dig en global, royaltyfri och icke-exklusiv licens att distribuera, visa, ladda ner, utföra och reproducera Delat Material, med förbehåll för de begränsningar som anges i detta Avsnitt 10. När det gäller Delat Material som Delas i en grupp som möjliggör spridning av delat innehåll, ger Adobe dig också en licens att anpassa och modifiera sådant Delat Material. Licensen som beviljas i detta Avsnitt 10.1 är dessutom begränsad till endast dina personliga och interna ändamål.

10.2 Det är ditt eget ansvar att avgöra vilka begränsningar, om några, som finns för ditt Delade Material. Adobe övervakar och kontrollerar inte vad andra gör med det Delade Materialet, inte heller kan Adobe hindra dem från att lägga till, modifiera eller anpassa Delat Material.

10.3 Du godkänner att Adobe inte har något som helst ansvar för om en annan Användare använder, modifierar, förstör, förvanskar, kopierar eller distribuerar ditt Delade Material, och därmed kränker de begränsningar som du kan ha angett för dess användning.

10.4 Delat Material kan omfatta personlig information (såsom e-postadresser) för att underlätta din förmåga att dela Ditt Material. Du ansvarar för all personlig information som du eller andra Användare använt och lämnat in i samband med Tjänsterna. Du måste följa alla lagar och regler för dataskydd och sekretess som gäller för personlig information om andra Användare.

10.5 Tjänsterna kan låta dig kommentera Delat Material. Kommentarerna är inte anonyma och kan ses av andra Användare. Dina kommentarer kan tas bort av dig, andra Användare eller Adobe.

10.6 Om du blir inbjuden av en användare av Tjänsten att delta i delat digitalt innehåll, redigering eller visning och du önskar att inte få e-post från sådana användare eller inte vill delta, är du skyldig att kontakta den person som bjöd in dig att uppdatera, rätta eller radera den informationen de har lämnat om dig.

10.7 Generellt sett, även om vi kanske raderar ett konto som du har hos oss i dessa typer av delad redigering eller visningsområden, kan vi komma fortsätta att behålla information om dina tidigare handlingar med avseende på granskning av innehållet eller delningar som har initierats av andra.

10.8 Vid borttagning av Ditt Material från Tjänsten eller genom att ditt Delade Material inte längre delas, ska Adobe ha en rimlig tid på sig att upphöra med användning, distribution och/eller visning av Ditt Material. Du bekräftar och samtycker dock till att Adobe ska ha rätt men inte vara skyldiga att behålla arkiverade kopior eller säkerhetskopior av Ditt Material eller använda Ditt Material enligt Avsnitt 15 (Undersökningar).

11. Användning av Programvara.

11.1 Programvara som finns tillgänglig via Tjänsterna eller genom tredje parts handelsportaler eller butiker styrs av villkoren i tillämpliga Ytterligare villkor eller licensavtalet som refereras till i Programvaran. Om det råder någon konflikt mellan dessa Villkor och licensavtalet som tillhandahålls med en sådan Programvara, så ska licensavtalet för denna Programvara. Om Programvaran är en förhandsutgåva, får du inte använda eller på annat sätt förlita dig på Programvaran för kommersiella eller produktionsändamål, oavsett vad som sägs i ett medföljande licensavtal.

11.2 Adobe kan tillhandahålla applikationer för mobila enheter och pekdatorer genom tredje part som interagerar med Tjänsten och Adobes produkter. Du är ansvarig för att erhålla och bibehålla utrustning eller sidotjänster som behövs för att komma åt applikationer för mobila enheter och pekdatorer och du är ansvarig för alla tillämpliga skatter och avgifter som uppkommer när du använder sådana applikationer (såsom avgifter från din mobiloperatör, extra avgifter etc.).

11.3 Om inget licensavtal medföljer Programvaran som är tillgänglig för nedladdning, kommer nedladdning och användning av sådan Programvara styras av villkoren i detta Avsnitt 11.3. Adobe ger dig en personlig, global, återkallelig, begränsad, icke överförbar, icke underlicensierbar, enkel, icke-exklusiv licens att använda Programvaran på ett sätt som godkänns i Villkoren. För tydlighetens skull har du inte rätt att distribuera, leasa ut, hyra ut, sälja eller underlicensiera Programvaran. Du förbinder dig att inte dekompilera, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka utvinna källkoden ur Programvaran. Trots det föregående så är det tillåtet att dekompilera Programvaran enligt de lagar som gäller där du befinner dig för att inhämta nödvändig information för att få Programvaran att fungera med annan programvara, om du först begärt informationen från Adobe och Adobe kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla denna information eller ställa rimliga villkor, inklusive rimliga avgifter, på användandet av Programvaran för att försäkra att Adobes immateriella rättigheter för Programvaran skyddas. Du får inte tilldela (eller godkänna underlicens för) dina rättigheter att använda Programvaran, godkänna säkerhetsrätt i eller över dina rättigheter att använda Programvaran eller på annat sätt överföra del av dina rättigheter att använda Programvaran. För att förtydliga är din användning av Programvaran även underkastad friskrivningsklausulerna och begränsningarna i Avsnitt 13 och 14 och ditt uppfyllande av bestämmelserna om exportreglering i Avsnitt 22.

11.4 Programvaran kan då och då automatisk ladda ned och installera uppdateringar från Adobe. Dessa uppdateringar är utformade för att förbättra och vidareutveckla Tjänsterna och kan bestå av problemfixar, förbättrade funktioner, nya Programvarumoduler och helt nya versioner. Du samtycker till att ta emot sådana uppdateringar (och tillåter Adobe att leverera dessa till dig med eller utan din vetskap) som en del av ditt användande av Tjänsterna.

12. Din garanti, skadeersättningsskyldighet och avsägelse.

12.1 Du hävdar och garanterar att: (a) du äger de immateriella rättigheterna, eller innehar alla nödvändiga licenser och tillstånd, för att använda Ditt Material inom ditt användande i samband med Tjänsterna eller som på annat sätt tillåts i Villkoren; (b) du har de nödvändiga rättigheterna att bevilja de licenser och underlicenser som beskrivs i Villkoren; och (c) du har erhållit samtycke från alla personer som beskrivs i Ditt Material för att använda Ditt Material på det sätt som anges i Villkoren, inklusive distribution, offentlig visning och återgivning av Ditt Material; och (d) Ditt Material inte kränker eller gör intrång i immateriella rättigheter eller annan äganderätt, inklusive rätt till offentlighet eller sekretess, som tillhör en person, ett företag eller en enhet, eller annan tredje part.

12.2 Du samtycker till att kompensera och hålla Adobe och dess dotterbolag, samarbetspartners, styrelseledamöter, agenter, personal, gemensamma marknadsförare eller andra partners och licensgivare skadefria från eventuella fordringar eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller med ursprung i Ditt Material, ditt användande av Tjänsterna eller Materialet, ditt samband med Tjänsterna eller Materialet, din användning av och åtkomst till personlig information om andra Användare, handlingar utförda av någon i din grupp, din åtkomst till eller ditt användande av länkade webbplatser och dina samband med dessa, alla fordringar p.g.a. att Ditt Material orsakat skador för andra, alla kontakter mellan dig och andra parters annonser eller erbjudanden via Tjänsterna eller Materialet, ditt brott mot Villkoren eller ditt brott mot annans rättigheter, inklusive alla Immateriella rättigheter.

12.3 Du bekräftar och accepterar att genom att tillträda eller använda Tjänster eller Material, kan du utsättas för Material (inklusive Delat Material från grupp) från andra som kan anses stötande, oanständigt eller på annat sätt förargelseväckande och du accepterar denna risk.

13. FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR GARANTIER.

DU FÖRSTÅR UTTRYCKLIGEN OCH GODTAR ATT FÖLJANDE GÄLLER I FULL UTSTRÄCKNING AV TILLÄMPLIG LAG:

13.1 WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH MATERIALET TILLHANDAHÅLLS AV ADOBE "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, OSTÖRD NYTTJANDERÄTT, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLT ÄNDAMÅL. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, GER ADOBE OCH DESS LICENSGIVARE INGA GARANTIER OM ATT (a) WEBBPLATSEN, TJÄNSTER ELLER MATERIAL KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, I TID, SÄKRA ELLER FELFRIA; (b) ATT RESULTATET AV ANVÄNDANDET AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTER ELLER MATERIAL KOMMER ATT VARA EFFEKTIVT, RIKTIGT ELLER TILLFÖRLITLIGT; (c) ATT KVALITETEN PÅ WEBBPLATSEN, TJÄNSTER ELLER MATERIAL KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR; ELLER ATT (d) FEL ELLER DEFEKTER PÅ WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER MATERIALET KOMMER ATT KORRIGERAS. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION, VARKEN I MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG FORM, SOM ERHÅLLITS AV DIG FRÅN ADOBE ELLER VIA ANVÄNDANDET AV TJÄNSTERNA FÅR UTGÖRA GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN NÄMNS I VILLKOREN.

13.2 ADOBE FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLT ANSVAR GÄLLANDE ÅTGÄRDER SOM VIDTAS TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE I TJÄNSTER SAMT DIN ANVÄNDNING AV MATERIAL. ALLT MATERIAL SOM LADDATS NED, GJORTS TILLGÄNGLIGT ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLITS GENOM ANVÄNDANDET AV TJÄNSTERNA UTNYTTJAS PÅ EGET BEVÅG OCH PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR P.G.A. NEDLADDNINGEN AV SÅDANT MATERIAL. ADOBE TAR INTE PÅ SIG ANSVAR FÖR DATORVIRUS ELLER LIKNANDE KOD SOM LADDATS NED TILL DIN DATOR FRÅN NÅGON AV TJÄNSTERNA.

13.3 ADOBE VARKEN KONTROLLERAR, STÖDER ELLER GODKÄNNER ANSVAR FÖR MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART SOM KAN NÅS VIA LÄNKAR. ADOBE GER INGA SOM HELST FÖRESTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER OM, OCH SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR, SÅDAN TREDJE PART, DENNES MATERIAL ELLER TJÄNSTER. ALL KONTAKT SOM DU KAN HA MED SÅDAN TREDJE PART SKER PÅ EGEN RISK.

13.4 LEDARE, VÄRDAR, DELTAGARE, MEDLARE OCH ÖVRIGA UTOMSTÅENDE PARTER ÄR INTE AUKTORISERADE TALESPERSONER FÖR ADOBE, OCH DERAS SYNPUNKTER BEHÖVER INTE NÖDVÄNDIGTVIS REFLEKTERA ADOBES SYNPUNKTER. SÅ LÅNGT SOM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER DETTA KOMMER ADOBE INTE ATT HA ANSVAR FÖR ANVÄNDARMATERIAL SOM LYDER UNDER LAGSTIFTNING MED ANKNYTNING TILL IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, FÖRTAL, SEKRETESS, PUBLICITET, OBSCENITET ELLER ANDRA LAGAR. ADOBE FRISKRIVER SIG ÄVEN ALLT ANSVAR FÖR ANVÄNDNING, FELAKTIG ANVÄNDNING, FÖRLUST, MODIFIERING ELLER PROBLEM MED TILLGÄNGLIGHETEN FÖR ANVÄNDARMATERIAL.

13.5 ADOBE ÄR INTE ATT ANSVARIGT FÖR FÖRLUST SOM KAN UPPKOMMA OM NÅGON ANVÄNDER SIG AV DITT LÖSENORD ELLER KONTO ELLER KONTOUPPGIFTER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTER ELLER MATERIAL, VARKEN MED ELLER UTAN DIN VETSKAP.

13.6 VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE EXKLUDERING AV VISSA GARANTIER, BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV OUTTALADE GARANTIER, ELLER BEGRÄNSNINGAR OM HUR LÄNGE EN OUTTALAD GARANTI VARAR. DÄRFÖR GÄLLER INTE ALLTID BEGRÄNSNINGARNA OVAN DIG.

14. Ansvarsbegränsning.

14.1 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ADOBE, DESS STYRELSELEDAMÖTER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, PARTNERS LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFBARA SKADOR, INKLUSIVE DE SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, OAVSETT OM DE VARIT FÖRUTSÄGBARA ELLER OM ADOBE FÖRVARNATS OM MÖJLIGHETERNA TILL DESSA SKADOR, ELLER BASERATS PÅ TEORI OM ANSVAR, INKLUSIVE KONTRAKTS- ELLER GARANTIBROTT, FÖRSUMLIGHET ELLER ANDRA SKADLIGA HANDLINGAR, ELLER ANDRA KRAV SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED DITT ANVÄNDANDE AV ELLER TILLTRÄDE TILL WEBBPLATSEN, TJÄNSTER ELLER MATERIAL. INGENTING I VILLKOREN SKA BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA ADOBES ANSVAR FÖR STOR FÖRSUMLIGHET ELLER AVSIKTLIGT FEL AV ADOBE ELLER DESS ANSTÄLLDA, ELLER FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA.

14.2 ADOBES OCH DESS DOTTERBOLAGS, LICENSGIVARES OCH LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVAR UNDER ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL SKA VARA BEGRÄNSAT TILL 100 USD ELLER TILL DET TOTALA BELOPP SOM DU BETALT FÖR TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN UNDER DEN TREMÅNADERSPERIOD SOM FÖREGICK HÄNDELSEN OCH SOM LEDDE TILL ETT SÅDANT ANSVAR, BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR HÖGRE. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM ADOBE HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADESTÅNDSANSPRÅK OCH ÄVEN OM DET EGENTLIGA SYFTET MED EN BEGRÄNSAD ERSÄTTNING ÄR BRISTFÄLLIGT.

14.3 BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN I DETTA AVSNITT 14 GÄLLER I DEN FULLA UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING I DIN JURISDIKTION TILLÅTER DETTA. VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFBARA SKADOR. FÖLJAKTLIGEN KANSKE BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTNINGAR SOM NÄMNS OVAN INTE GÄLLER DIG.

15. Undersökningar.

15.1 Adobe kan, när som helst, (men har ingen förpliktelse att) bevaka eller granska Tjänsterna och Materialen. Utan att begränsa det föregående, ska Adobe ha rättigheten att, efter eget gottfinnande, avlägsna något i Ditt Material oavsett anledning (eller utan anledning), inklusive om det strider mot Villkoren eller Lag.

15.2 Även om Adobe vanligtvis inte bevakar den Användaraktivitet som sker i anslutning till Tjänsterna eller Materialet, förbehåller sig Adobe rätten att undersöka dessa överträdelser, om det kommer till deras kännedom att du kan ha överträtt villkoren. Adobe kan, efter eget gottfinnande, genast dra tillbaka dina rättigheter enligt avtalet, däribland din rätt att använda Tjänsterna, eller Materialet, eller att ändra, modifiera eller ta bort Ditt Material eller Kontouppgifter, helt eller delvis, utan föregående förvarning. Om Adobe utifrån en sådan undersökning tror att kriminell verksamhet har förekommit förbehåller sig Adobe rättigheten att meddela detta till, och samarbeta med, tillämpliga brottsbekämpande myndigheter. Med undantag för i den utsträckning det förbjuds i tillämpliga Lagar har Adobe rätt att spara och/eller lämna ut uppgifter eller Material, inklusive Ditt Material eller Kontouppgifter (eller delar av dessa), i Adobes ägo i samband med ditt användande av Tjänsterna för att (a) uppfylla tillämpliga Lagar, juridiska processer eller förfrågan från myndigheter; (b) verkställa villkoren; (c) svara på påståenden om att Ditt Material strider mot Villkoren eller tredje parts rättigheter; (d) svara på din förfrågan om kundservice; eller (e) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Adobe, dess Användare eller tredje parter, inklusive allmänheten, i enlighet med vad Adobe, efter eget gottfinnande, anser nödvändigt eller lämpligt.

16. Feedback.

Du åtar dig inte att förse Adobe med idéer, förslag eller uppslag ("Feedback"). Men om du skickar feedback till Adobe, kan vi använda den för varje ändamål utan ersättning till dig.

17. Anmälan av upphovsrättsligt intrång.

17.1 Adobe respekterar andras Immateriella rättigheter och förväntar sig att dess Användare gör detsamma. Adobe kommer vid tydlig anmälan om upphovsrättsligt intrång att agera i enlighet med Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) ("DMCA"). Adobes agerande på sådan anmälan kan omfatta avlägsnande av eller avstängning av tillträdet till det Material som påstås göra intrång, uppsägning av upprepade inkräktares konton och/eller försök att i god tro kontakta Användaren som publicerade det aktuella Materialet så att denna Användare, om så är lämpligt, kan göra en motanmälan.

17.2 Om du tror att ditt verk har använts eller kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsligt intrång och ett sådant intrång lagras på Tjänsterna, på webbplatser som det går att länka till från dessa Tjänster eller i anslutning till Tjänsterna och Materialet, ber vi dig att, i enlighet med DMCA, tillhandahålla en skriftlig anmälan om påstått upphovsrättsligt intrång via vanlig postgång eller fax (inte via e-post eller telefon) till Adobes upphovsrättsliga representant (kontaktinformation nedan); anmälan måste innehålla alla följande element:

(a) En fysisk eller elektronisk underskrift av personen som är auktoriserad att agera som ägare av det upphovsrättsliga intresset som antas ha utsatts för intrång;

(b) En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbete som du påstår har blivit utsatt för intrång, samt identifikation av det Material som påstås ha blivit utsatt för intrång, där du begär att arbetet tas bort, eller att tillträde till detta stängs av;

(c) En beskrivning av var på Tjänsterna Materialet som du påstår har blivit utsatt för intrång finns;

(d) Tillräckligt med information för att Adobe ska kunna kontakta dig, t.ex. din fysiska adress, telefonnummer och e-postadress;

(e) En förklaring från dig om att du har goda skäl att tro att användandet av Materialet som identifieras i din anmälan inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dennes representant eller enligt lagen; och

(f) En förklaring från dig om att informationen i din anmälan är riktig och att du, under ed, är copyrightinnehavaren eller är auktoriserad att agera i upphovsrättsinnehavarens namn.

Innan du skickar en sådan anmälan bör du noggrant överväga om användandet av det upphovsrättsskyddade materialet skyddas av doktrinen för "skälig användning", då du kan bli skyldig att betala avgifter och advokatarvoden om du skickar in en anmälan där inget intrång skett. Om du är osäker på om användningen av ditt upphovsrättsskyddade material utgör intrång ber vi dig kontakta advokat. Dessutom bör du eventuellt granska offentligt tillgängligt referensmaterial, till exempel på www.chillingeffects.org.

17.3 Om du anser att tillträde till ditt Material stängdes av eller avlägsnades av Adobe som resultat av en felaktig anmälan om upphovsrättsintrång, ber vi dig att, i enlighet med DMCA, tillhandahålla en skriftlig anmälan via vanlig postgång eller via fax (inte via e-post eller telefon) om påstått upphovsrättsintrång till Adobes upphovsrättsliga representant (kontaktinformation nedan), som måste innehålla alla följande element:

(a) En fysisk eller elektronisk underskrift från prenumeranten;

(b) Identifiering av materialet som togs bort från Tjänsterna och platsen för Tjänsterna på vilken materialet fanns innan det togs bort;

(c) En förklaring (med medvetande om påföljden för mened) om att du har goda skäl att tro att materialet som togs bort avlägsnades eller stängdes av till följd av ett misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller stängas av;

(d) Tillräckligt med information för att Adobe ska kunna kontakta dig, t.ex. din fysiska adress, telefonnummer och e-postadress; och

(e) En förklaring där du godkänner jurisdiktionen för den Federala domstolen för det distrikt där du är skriven (eller för Santa Clara County, Kalifornien om du är skriven utanför USA) och att du godkänner delgivning av processen från den person som gjorde anmälan under DMCA stycke (c)(1)(C) eller representant för denna person.

Innan du gör en sådan motanmälan, bör du noggrant överväga om användandet av det upphovsrättsskyddade materialet skyddas av doktrinen för "skälig användning", eftersom du kan bli skyldig att betala avgifter och advokatkostnader om en domstol beslutar att din motanmälan misstolkade att materialet tagits bort av misstag. Om du är osäker på om användningen av det aktuella materialet utgör intrång ber vi dig kontakta en advokat. Dessutom bör du eventuellt granska offentligt tillgängligt referensmaterial, till exempel på www.chillingeffects.org.

17.4 Adobes upphovsrättsliga representant för meddelanden om fordringar för upphovsrättsintrång kan nås på följande adress:

Via post:
Copyright Agent
Adobe Systems Incorporated
601 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
U.S.A.

Via fax: (415) 723-7869
Via e-post: copyright@adobe.com 
Via telefon: (408) 536-4030

Den upphovsrättsliga representanten kommer inte att ta bort Material från Tjänsterna som svar på anmälan per telefon eller via e-post om Material som påstås utgöra intrång eftersom en giltig anmälan till DMCA måste skrivas under av upphovsrättsinnehavaren eller av en person som är auktoriserad att agera i upphovsrättsinnehavarens namn som är medveten om påföljden för mened. Skicka endast in denna anmälan via fax eller vanlig post på det sätt som vidare beskrivs i detta Avsnitt. Den upphovsrättsliga representanten skall endast kontaktas om du anser att ditt verk har använts eller kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsligt intrång och att detta intrång skett på Tjänsterna eller på webbplatser som det går att länka till från Tjänsterna, eller i anslutning till Tjänsterna eller Materialet. Övriga frågor som ställs till den upphovsrättsliga representanten kommer inte att besvaras.

18. Reklam och Ditt Material.

Du samtycker till att Adobe kan visa annonser i anslutning till Ditt Material och du accepterar att du inte har rätt till någon kompensation. Sättet att annonsera, valet av annonsmedia och dess omfattning, eller andra vinstinbringande verksamheter som Adobe ägnar sig åt, i samband med Tjänsterna och/eller Ditt Material, kan ändras utan att du meddelas detta.

19. Länkar till andra webbplatser.

Tjänsterna och materialen kan innehålla länkar som tar dig till webbsidor eller tjänster som inte drivs av Adobe. Oavsett om länken tillhandahölls med tillstånd av Adobe eller om den postades av en Användare, så har Adobe ingen kontroll över webbplatser eller tjänster som inte tillhandahålls av Adobe. Du accepterar att vi inte är ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet på en webbplats eller hos tjänst som vi inte driver.

20. Uppsägning.

20.1 Uppsägning av dig.

(a) Du kan sluta använda Tjänsten när som helst, antingen som enskild användare eller som gruppadministratör för en Tjänst. Du kan säga upp Adobes rätt att sprida, offentligt framföra och offentligt visa Delat Material genom att se till att det inte längre Delas. Du kan avsluta resten av Adobes rättigheter genom att ta bort Ditt Material från Tjänsten, antingen genom att ta bort det manuellt, eller genom att kontakta kundtjänsten för att få din prenumeration annullerad, om tillämpligt, och innehållet raderat. För att avsluta ditt konto för Tjänsten ska du kontakta Support på http://www.adobe.com/go/support_contact_se. Eventuella avgifter som du har betalat före uppsägningen återbetalas inte. Uppsägning av ditt konto kommer inte befria dig från din skyldighet att betala upplupna avgifter.

(b) Som gruppadministratör för en Tjänst kan du säga upp en enskild Användares tillgång till en Tjänst när som helst.

20.2 Uppsägning från Adobe. I enlighet med Ytterligare villkor för vissa tjänster och alla därtill hörande prenumerationsvillkor, kan Adobe när som helst säga upp vårt avtal med dig (eller andra enskilda Ytterligare villkor) om:

(a) Du har brutit mot något i Villkoren (eller har agerat på ett sätt som tydligt visar att du inte har för avsikt att, eller inte kan, uppfylla Villkoren);

(b) Enligt Lag måste Adobe göra detta (t.ex. när tillhandahållandet av Tjänster eller Material är, eller blir, olagligt för dig);

(c) Adobes tillhandahållande av Tjänsterna enligt Adobe inte längre är kommersiellt försvarbart;

(d) Adobe har valt att upphöra med Tjänsterna eller Materialet (eller någon del av detta); eller

(e) En längre tid har passerat utan någon aktivitet på ditt konto.

20.3 Uppsägning eller avstängning av Tjänsterna. Adobe kan också avsluta eller stänga av hela eller delar av ditt konto och/eller tillträde till Tjänsterna oavsett skäl (föremål för Ytterligare villkor för vissa Tjänster). Förutom vad som eventuellt anges i eventuella Ytterligare villkor som gäller en viss Tjänst, kan uppsägningen av ditt konto inkludera: (a) avlägsnande av tillträde till alla erbjudanden inom Tjänsterna; (b) radering av Ditt Material och Kontouppgifter, inklusive personliga uppgifter, inloggnings-ID och lösenord och all relaterad information, filer och Material som associeras med eller ingår i ditt konto (eller någon del därav); och (c) avstängning från vidare användning av Tjänsterna.

20.4 Du samtycker till att alla uppsägningar på saklig grund ska ske efter Adobes eget gottfinnande och att Adobe inte ska hållas ansvarig inför dig eller tredje part för någon uppsägning av ditt konto (och medföljande radering av dina Kontouppgifter), eller tillträde till Tjänsterna och Materialet, inklusive Ditt Material.

20.5 När villkoren upphör att gälla eller sägs upp, ska du genast sluta att använda Tjänsterna och Materialet. Eventuella eviga licenser som du har utfärdat, alla dina ansvarsbefrielser härunder, alla Adobes friskrivningsklausuler eller begränsningar för skadestånd för skyldigheter härunder och Avsnitten 8-10, 12-16, 18, 20, 23 och 24 kommer dock att finnas kvar vid en eventuell uppsägning eller ett upphörande av Villkoren.

20.6 Vid uppsägning av din användning av Tjänsten av dig eller Adobe av någon annan anledning än saklig grund, kommer Adobe att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig minst trettio (30) dagar före uppsägningen på den e-postadress du tillhandahållit Adobe som en del av din registrering, med instruktioner för hur du hämtar Ditt Material före en sådan uppsägning.

20.7 Om din gruppadministratör säger upp din tillgång till en Tjänst har du inte längre tillgång till det Delade Material som du eller andra användare i gruppen har publicerat i en delad arbetsgrupp eller delad arbetsyta inom den Tjänsten. Du har dock fortfarande tillgång till Material som lagrats på ditt konto, i enlighet med Avsnitt 9.2 ovan.

20.8 Om inte annat anges i Ytterligare villkor och tillämpliga prenumerationsvillkor, i händelse av uppsägning från Adobe av andra skäl än överträdelse av dessa Villkor, kommer Adobe att meddela dig enligt de Allmänna villkoren och ge dig en proportionell återbetalning för förutbetalda och oanvända delar av Tjänsten.

21. Internationella användare.

21.1 Dessa Tjänster kan hämtas från länder i hela världen och kan innehålla referenser till Tjänster och Material som inte finns tillgängliga i ditt land. Dessa referenser innebär inte att Adobe avser att presentera dessa Tjänster eller Material i ditt land.

21.2 Dessa Tjänster regleras, drivs och administreras av Adobe Systems Incorporated från företagets kontor i USA. Adobe garanterar inte att Tjänsterna eller Materialet är lämpliga eller tillgängliga för användning utanför USA. Adobe förbehåller sig rätten att blockera tillträde till Tjänsterna eller Materialet för vissa internationella Användare. Om du får tillgång till Tjänster från en plats utanför USA är du ansvarig för att följa alla lokala Lagar.

22. Lagar för exportkontroll.

Du medger att Tjänsterna, Programvaran och Materialet omfattas av USA:s exportlagstiftning och andra exportlagar, restriktioner och förordningar (gemensamt "Exportlagar") och bekräftar att du kommer att följa Exportlagarna. Du kommer inte, varken direkt eller indirekt, att frakta, överföra, överlåta, exportera eller återexportera Programvaran eller Materialet till: (a) länder som omfattas av USA:s exportrestriktioner (vilka för närvarande gäller, men inte nödvändigtvis är begränsade till, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien) (var för sig "Land som är underkastat Handelsembargo"), (b) en slutanvändare som du vet eller har anledning att veta kommer att använda den till att utforma, utveckla eller producera kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen, eller raketsystem, uppskjutningsfordon och raketsonder, eller obemannade flygsystem (var för sig "Förbjuden användning"), eller (c) en slutanvändare som har förbjudits att delta i USA:s exporttransaktioner av en federal myndighet inom USA:s förvaltning (var för sig "Förbjuden part"). Dessutom ansvarar du för att följa lokal lagstiftning i din jurisdiktion vilken kan påverka din rätt att importera, exportera eller använda Tjänsterna, Programvaran eller Materialet. Du utfäster och garanterar (i) att du inte är medborgare i eller befinner dig i ett Land som är underkastat Handelsembargo, (ii) att du inte kommer att ägna dig åt Förbjuden användning av Tjänsterna, Programvaran eller Materialet, och (iii) att du inte är en Förbjuden part. Alla rättigheter att använda Tjänsterna, Programvaran och Materialet ges med förbehållet att sådana rättigheter förverkas om Kunden inte följer villkoren i detta avtal. Om Adobe får vetskap om att en överträdelse har ägt rum, kan Adobe vara förbjudet att tillhandahålla underhåll och support avseende Tjänster, Programvara eller Material.

23. Tvistlösningar.

23.1 Jurisdiktionsort. Du samtycker till att eventuella fordringar eller tvister du kan ha gentemot Adobe måste lösas av en domstol i Santa Clara County, Kalifornien, USA, om inte annat avtalats mellan parterna. Du samtycker till att underkasta dig personlig jurisdiktion hos domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, USA, i de fall då lagarna i Kalifornien är tillämpliga, och domstolarna i Dublin, Irland, när irländska lagar är tillämpliga, i syfte att processa sådana fordringar eller tvister. Parterna friskriver sig särskilt från Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor.

23.2 Alla fordringar du tar upp gentemot Adobe måste lösas i enlighet med detta avsnitt. Alla fordringar som inlämnats eller förts stridande mot detta avsnitt skall anses som felaktigt inlämnade. Skulle du lämna in en fordring som strider mot detta avsnitt kan Adobe begära ersättning för advokatarvoden och kostnader på upp till USD 1 000, om Adobe har meddelat dig skriftligen om den felaktigt inlämnade fordringen och du inte dragit tillbaka denna på korrekt sätt.

23.3 Utan hinder av det föregående, om ditt eller andras otillåtna tillträde till eller användande av Tjänsterna eller Materialet strider mot Villkoren, samtycker du till att Adobe har rätt att söka förbudsföreläggande rättsmedel (eller motsvarande slag av brådskande rättsliga yrkanden) i alla jurisdiktioner.

24. Övrigt.

24.1 Engelsk version Den engelska versionen av detta avtal ska vara den version som används vid tolkningen av detta avtal.

24.2 Meddelande till Adobe. Alla meddelanden till Adobe i enlighet med Villkoren skickas till 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornien 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

24.3 Meddelande till dig. Adobe kan skicka meddelanden till dig, inklusive sådana som rör ändringar i Villkoren, via e-post, vanlig postgång, textmeddelanden, publicering på eller inom Tjänsterna eller på andra lämpliga sätt som känns till i dag eller som utvecklas i framtiden.

24.4 Hela avtalet. Villkoren utgör hela avtalet mellan Adobe och dig gällande ditt tillträde till eller användning av Tjänsterna och Materialet och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Adobe som rör dessa frågor.

24.5 Ej överlåtbar rätt. Du kan inte tilldela eller på annat sätt föra över Villkoren, eller någon annan rättighet som tilldelas nedan, utan skriftligt tillstånd från Adobe. Adobes rättigheter under Villkoren kan överföras av Adobe.

24.6 Separeringsklausul. Om en domstol inom en behörig jurisdiktion av någon anledning bedömer att en bestämmelse i Villkoren, eller en del av en bestämmelse, ej är verkställbar, ska denna bestämmelse drivas igenom så långt som möjligt för att påverka parternas avsikter i enlighet med vad som reflekteras av denna bestämmelse, och resten av Villkoren ska fortsätta att gälla fullt ut.

24.7 Avsägelse. Varje misslyckande från Adobes sida att verkställa eller utöva någon bestämmelse i Villkoren, eller annan relaterad rättighet, ska inte innebära att denna bestämmelse eller rättighet upphör att gälla.

24.8 Rapportering av missbruk. Rapportera alla överträdelser av Villkoren via mekanismen för rapportering av missbruk som tillhandahålls tillsammans med den specifika Tjänsten där den påstådda överträdelsen skett.

24.9 Du är ensam ansvarig för att känna till och uppfylla kraven i eventuella lagar som kan förbjuda dig att delta i eller använda någon del av Tjänsten.

Ytterligare villkor

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE WEB FONTS
ADOBE SEND
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM-TJÄNSTER
ADOBE WAVE
Business Catalyst
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Phonegap Build
Adobe Premium – funktioner för Flash Player

Juridisk information